№ 726 (2012)

УДК 665.63.048

В.В. Романчук, П.І. Топільницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти і газу

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ КОРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРИСУТНОСТІ ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІСНИХ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ

© Романчук В.В., Топільницький П.І., 2012

Методом потенціодинамічної поляризації досліджено інгібувальну дію нітроген- та оксигенвмісних інгібіторів на промисловому варіанті заліза Армко в 1М розчині соляної кислоти з бутанолом. Інгібувальна дія досліджуваних речовин зумовлена блокуванням поверхні металу, внаслідок чого електрохімічні корозійні процеси гальмуються, а досліджені речовини виступають інгібіторами змішаної дії (переважно анодними).
Ключові слова: захист від корозії, інгібітори, електрохімічна корозія.

The inhibitory action of nitrogen- and oxygen-containing inhibitors has been investigated by potentiodynamic polarization using commercial Armco iron in 1M solution of hydrochloric acid with bunanol. The inhibitory action takes place due to the metal surface blocking. The result is retardation of electrochemical processes and investigated compounds serve as inhibitors of mixed action (anodic mainly).
Kew words: corrosion protection, inhibitors, electrochemical corrosion.

Література – 7.

УДК 666.94

Я.Б. Якимечко, Р.І. Семеген, Б.Р. Панчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ РОМАНЦЕМЕНТУ З МЕРГЕЛІВ ТА МЕРГЕЛИСТИХ ВАПНЯКІВ ГАЛИЧИНИ

© Якимечко Я.Б.,Семеген Р.І., Панчук Б.Р., 2012

Розглянуто сучасні проблеми розвитку в'яжучих реставраційних матеріалів та короткі історичні відомості про них. Визначено технологічні параметри одержання романцементу та гідравлічного вапна з мергелів та мергелистих вапняків Галичини. Встановлено та підібрано оптимальний температурний режим випалу порід у лабораторних печах.
Ключові слова: мергель, мергелистий вапняк, випал, романцемент, гідравлічне вапно.

The paper considers the current problems of binding restoration materials and brief historical information about them. The technological parameters of obtaining the roman cement and hydraulic lime of marl and marlaceous limestone of Galicia were identified in the process of work. It was established and selected the optimum temperature of calcination of rocks in laboratory furnaces.
Key words: marl, marlaceous limestone, calcinations, roman cement, hydraulic lime.

Література – 11.

УДК 541.4.+ 546.7: 543.42

С.І. Іванишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

УТВОРЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСІВ ТІОСУЛЬФАТУ МІДІ

© Іванишин С.І., 2012

Потенціометричним, спектроскопічним методами досліджено взаємодію сульфату міді з тіосульфатом, показано вплив концентрації реагентів на потенціал системи при різних рН середовища, процес утворення комплексів тіосульфату міді та їх кристалізація.
Ключові слова: тіосульфат міді, потенціометрія, спектроскопія, кристалоутворення.

Treatment of copper(II) sulfate with sodium thiosulfate was investigated by potentiometric and spectroscopic methods and showed influence of reagent concentration in system on potential, process of formation of complexes of copper thiosulfate and their crystallization at different medium pH.
Keywords: copper thiosulfate, potentiometry, spectroscopy, crystallization.

Література – 8

УДК 661.7:547.2/4

О.С. Іващук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ КАТАЛІТИЧНОГО ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ

© Іващук О.С., 2012

Розглянуто методи інтенсифікації процесу рідиннофазного окиснення циклогексану в присутності складних каталітичних систем та індивідуальних каталізаторів. Проаналізовано перспективність та доцільні шляхи подальших досліджень.
Ключові слова: циклогексан, окиснення, каталіз, каталітичні системи.

Methods of intensification of the process of liquid-phase cyclohexane oxidation in the presence of complicated catalytic systems and individual catalysts is considered. Perspective and reasonably ways of further research is analyzed.
Keywords: cyclohexane, oxidation, catalysis, catalytic systems.

Література – 10

УДК 678:544.023

Н.М. Баран, В.В. Красінський, О.М. Гриценко, В.М. Земке, Т.М. Бурча
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІАМІДНИХ МЕМБРАН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ ПОЛІМЕРНОЇ СУМІШІ

© Баран Н.М., Красінський В.В., Гриценко О.М., Земке В.М., Бурча Т.М., 2012

Методом математичного планування експерименту побудовано лінії рівних значень властивостей залежно від композиційного складу модифікованих полівінілпіролідоном поліамідних мембран та визначено коефіцієнти регресії, що передбачає розроблення процесу формування плівки з прогнозованими властивостями.
Ключові слова: поліамід, полівінілпіролідон, модифікація, мембрана.

Builded experiment lines of equal values of properties using method of mathematical planning depending on the composition of the modified polyamide membranes polyviny¬lpirrolidone and determined regression coefficients, which involves the development process of film formation with predictable properties.
Key words: polyamide, polyvinylpirrolidone, modification, membrane.

Література – 11.

УДК 547.543:547.26.122

Д.Б. Баранович, А.О. Милянич, Н.Я. Монька, В.І. Лубенець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ НАТРІЄВИХ СОЛЕЙ АРИЛТІОСУЛЬФОКИСЛОТ ТА ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

© Баранович Д.Б., Милянич А.О., Монька Н.Я., Лубенець В.І., 2012

Розширено ряд натрієвих солей пара-арилтіосульфокислот. Вперше шляхом вимірювання питомого опору визначено залежності питомої і еквівалентної електропровідностей розчинів досліджуваних натрієвих солей тіосульфокислот від розведення. Обчислено граничну еквівалентну електропровідність, граничну рухливість аніонів досліджуваних речовин у водних розчинах та умовну константу їх дисоціації.
Ключові слова: натрієві солі тіосульфокислот, питома і еквівалентна електропровідність, умовна константа дисоціації.

The range of sodium salts of para-arylthiosulfoacids has been expanded. For the first time dependence of the specific and equivalent electrical resistivity of solutions of studied thiosulfoacids sodium salts from dilution has been determined by measuring of their specific resistance. Limiting equivalent conductivity, limited mobility of anions of studied compounds in aqueous solutions and relative dissociation constant have been calculated.
Keywords: thiosulfoacids sodium salt, specific and equivalent conductivity, relative dissociation constant.

Література – 14

УДК 66.045

І.Р. Барна, В.М. Атаманюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

ГІДРОДИНАМІКА ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ ВИРОБНИЦТВА ШЛАКОВОГО ГРАВІЮ

© Барна І.Р., Атаманюк В.М., 2012

In article present results of experimental and theoretical researches of air filtration hydrodynamics through polygrained layer of raw materials of slag gravel. Present criterion equations which allow using these results for planning an apparatus with stationary layer of dispersed material.
Key words: slag, clay, source granules, dispersion material, stationary layer, filtration drying, hydrodynamic, resistance coefficient.

Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень гідродинаміки руху повітря крізь полідисперсний шар сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію. Одержано критеріальні залежності, які дають змогу використовувати результати під час проектування апаратів зі стаціонарним шаром дисперсного матеріалу.
Ключові слова: шлак, глина, сирцеві гранули, дисперсний матеріал, стаціонарний шар, фільтраційне сушіння, гідродинаміка, коефіцієнт опору.

Література – 18

УДК 538.56:663.15

Р.О. Бліщ
Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості
Національного університету харчових технологій

ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ ДІЇ ПРИ ОДЕРЖАННІ СПИРТОВОЇ БРАЖКИ

© Бліщ Р.О., 2012

Досліджено вплив протеолітичного ферментного препарату Нейтраза на вміст амінного азоту в суслі, динаміку виділення діоксиду вуглецю та накопичення біомаси дріжджів. Рекомендовано внесення ФП Нейтраза при приготуванні замісу в кількості
0,2 кг на 1 тонну крохмалю.
Ключові слова: протеолітичний ферментний препарат Нейтраза.

The influence of enzyme preparation Neitraza on alcohol brew have been studied. Addition of enzyme preparation Neitraza in the starch row materials is recommended.
Keywords: enzyme preparation Neitraza.

Література – 4

УДК 547-304.9-32-304.2

Х. Болібрух, І. Щекун, К. Петрушка, Б. Литвин, О. Ковальчук, М. Рабик, О. Фігурка, О. Миколів, Н. Марінцова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ НОВИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ГІДРАЗОНІВ НА ОСНОВІ 1,4-НАФТОХІНОНУ

© Болібрух Х., Щекун І., Петрушка К., Литвин Б., Ковальчук О., Рабик М., Фігурка О., Миколів О., Марінцова Н., 2012

Досліджено перебіг реакції взаємодії 1,4-нафтохінону та ряду гетеропохідних гідразину. Розроблено ефективні методи синтезу ряду нових сполук. Проведено гетероциклізацію продукту 2,3-дихлоро-4-[(3Н-хіназолін-4-іліден)-гідразоно]-4Н-нафтален-1-ону.
Ключові слова: 1,4-нафтохінон, гідразони, гетероциклізація.

Passing the reaction of interaction of 1,4-naphtoquinone and number of heteroderivatives of hydrazine was studied. Efective methods of synthesis number of novel compounds were elaborated. Heterocyclization of product 2,3-dichloro-4-[(3H-quinazoline-4-iliden)-hydrazono]-4H-naphtalen-1-one was carried out.
Keywords: 1,4-naphtoquinone, hydrazones, heterocyclization.

Література – 4

УДК 678: 541.64

С.М. Варваренко, Н.В. Пузько, Н.Г.Носова, І.А. Дронь, І.Т. Тарнавчик, Ю.Б. Коваль, В.Я. Самарик, С.А. Воронов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ПСЕВДОПОЛІ(АМІНОКИСЛОТИ) – ПЕРСПЕКТИВНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ ПОЛІМЕРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ

© Варваренко С.М., Пузько Н.В., Носова Н.Г., Дронь І.А., Тарнавчик І.Т., Коваль Ю.Б., Самарик В.Я., Воронов С.А., 2012

Рефрактометричним і спектрофотометричними методами досліджено рівноважну солюбілізацію толуолу і модельних барвників у водних міцелярних системах, створених на основі нових поверхнево-активних полімерів – псевдополі(амінокислот). Проаналізовано особливості солюбілізувальної дії псевдополі(амінокислот) як полімерів блочного типу, що містять поліетери діолів (ПЕГ) в основному ланцюзі. Встановлено концентраційні межі ефективної солюбілізації у водному середовищі ліпофільних барвників судану III та куркуміну та сформульовано рекомендації щодо синтезу нових полімерів для покращення солюбілізувальної дії.
Ключові слова: солюбілізація, псевдополі(амінокислоти), поверхнево-активні полімери.

Novel surface active polymers (pseudo-poly(amino acid)s) were synthesized and toluene and model dyes equilibrial solubilization in water micellar systems based on these pseudo-poly(amino acid)s were studied via refractometric and spectrometric methods. Peculiarities of solubilization properties of pseudo-poly(amino acid)s as block polymers containing polyesters of diols (PEG) in the backbone were analyzed. Concentration rages of lipophilic dyes Sudan III and Kurkumin effective solubilization were determinate. Recommendation for new polymers’ synthesis for solubilization properties approving were formulated.
Key words: solubilization, pseudo-poly(amino acid)s, surface active polymers.

Література – 8.

УДК 547.543:547.26.122

С.В. Василюк, Г.М. Хоміцька, Г.Б. Шиян, Н.Я. Монька, Д.Б. Баранович, В.І. Лубенець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ КАРБОКСИАЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ 2,3-ДІОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОХІНОКСАЛІН-6-ТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ

© Василюк С.В., Хоміцька Г. М., Шиян Г. Б., Монька Н.Я., Баранович Д.Б., Лубенець В.І., 2012

Досліджено алкілування натрієвої та калієвої солей 2,3-діоксо-1,2,3,4-тетрагідрохіноксалін-6-тіосульфокислоти циклічними естерами карбонових кислот та одержано нові карбоксиалкілові тіосульфоестери.
Ключові слова: солі 2,3-діоксо-1,2,3,4-тетрагідрохіноксалін-6-тіосульфокислоти, алкілування, циклічні естери, тіосульфоестер.

The alkylation of sodium and potassium salts of 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-thiosulfonic acid with cyclic esters of carboxylic acids have been investigated and carboxyalkyl esters of 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-thiosulfonic acid have been obtained.
Keywords: salts of 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-thiosulfonic acid, alkylation, cyclic esters, thiosulfoester.

Література – 5

УДК 544.35

Н.І. Величківська, Ю.В. Кос, В.В. Сергеєв, Ю.Я. Ван-Чин-Сян
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фізичної та колоїдної хімії

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНУ ЛАУРИЛМЕТАКРИЛАТУ В ГЕКСАНІ

© Величківська Н.І., Кос Ю.В., Сергеєв В.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я., 2012
Досліджено температурну залежність тиску насиченої пари для серії бінарних розчинів лаурилметакрилату в гексані. Для цієї системи розраховано концентраційну залежність коефіцієнтів активності компонентів та термодинамічні параметри розчину – енергію Гіббса та ентальпію змішування, визначено концентраційну залежність надлишкового об’єму розчину при змішуванні компонентів.
Ключові слова: лаурилметакрилат, термодинаміка розчину, ентальпія змішування, рівновага рідина-пара.

The temperature dependence of pressure of saturated vapor for the series of binary solution of laurylmethacrylate in hexane. For this system concentration dependence of coefficient of activity for components and thermodynamics function for solution – Gibbs energy and enthalpy of mixing, determined the concentration dependence of excessive volume of solution with mixing components.
Key words: laurylmethacrylate, thermodynamics of solution, enthalpy of mixing, vapor-liquid equilibrium.

Література – 6

УДК 678:67.08:541.128:544.478.1

Т.О. Ворончак, З.Г. Піх, І.Є. Никулишин, А.М. Рипка
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ КООЛІГОМЕРІВ ВІД УМОВ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9

© Ворончак Т.О., Піх З.Г., Никулишин І.Є., Рипка А.М., 2012

Досліджено, як зміна умов гетерогенно-каталітичної олігомеризації фракції С9 , а саме вмісту каталізатора в реакційній суміші, тривалості олігомеризації та температури процесу, позначається на основних властивостях синтезованих цим способом коолігомерів. Проаналізовано отримані залежності, розглянуто можливі причини отриманих закономірностей.
Ключові слова: фракція С9, гетерогенно-каталітична олігомеризація, коолігомери, середня молярна маса, ненасиченість, колірність.

It was studied, how the conditions of C9 fraction heterogeneous catalytic cooligomerization, namely the catalyst content in the reaction mixture, cooligomerization duration and temperature, affect the main properties of cooligomers synthesized by this method. Obtained dependences were analyzed, and possible reasons for obtained regularities were considered.
Key words: C9 fraction, heterogeneous catalytic oligomerization, cooligomers, average molar weight, unsaturation, colour.

Література – 9

УДК 547.917

Ю.І. Галаджун, М.М. Борзенков, О.І. Гевусь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ НОВИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ ПОХІДНИХ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬФОСФАТІВ

© Галаджун Ю.І., Борзенков М.М., Гевусь О.І., 2012
Реакціями монометилових етерів полетиленгліколю різних молекулярних мас з фосфору (V) оксохлоридом або з фосфор (V) оксидом одержано відповідні фосфатні похідні. Синтезовано малеїнатний мономер з кінцевою фосфатною групою у гідрофільній частині молекули. Показано, що синтезовані сполуки є типовими поверхнево-активними речовинами, які знижують поверхневий натяг на межі водний розчин – повітря.
Ключові слова: поверхнева активність, фосфати, поверхнево-активні мономери.

The interaction of polyethylene glycole monomethyl eters of different molecular weights with phosphoryl chloride or with phosphorus (V) oxide has led to formation of corresponding polyethylene glycole monomethyl eters phosphates. Maleic monomer with terminated phosphate group has been synthesized. The obtained compounds exhibit surface active properties, reducing a surface tension at the air–water solution interface.
Keywords: surface tension, phosphate, surface active monomers.

Література – 8

УДК 678.746.744

О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ

 Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012

Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з полівінілпіролідоном, наповнених мінеральним та органічним наповнювачами. Встановлено вплив природи та кількості наповнювача, складу полімер-мономерної композиції на кінетику полімеризації.
Ключові слова: 2-гідроксиетилметакрилат, полівінілпіролідон, наповнені пористі матеріали.

The results of kinetic regularities researches of the composition materials obtaining which are basis on 2-hydroxyethylmethacrylate and PVP filled with mineral and fillers are given. The influence of nature, filler’s amount and polymer-monomer composition contain on the polymerization kinetics is defined.
Key words: 2-hydroxyethylmethacrylate, polyvinylpirrolidone, filler porous materials.

Література – 4.

УДК 678.746.222:746.523

А.В. Ганчо, А.С. Масюк, В.Є. Левицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕР СИЛІКАТНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ

© Ганчо А.В., Масюк А.С., Левицький В.Є., 2012

З використанням чотирифакторного ротатабельного планування процесу сумісного золь-гель переходу полівінілпіролідону та натрієвого рідкого скла оптимізовано технологічні параметри одержання полівінілпіролідон силікатного нанокомпозиту із заданим розміром частинок та вмістом ПВП.
Ключові слова: полімер-силікатний композит, технологія, полівінілпіролідон, золь-гель процес, організація, планування.

Using four faktors rotable planning of process compatible sol-gel transition of polyvinylpyrrolidone and sodium liquid glass is optimized technological parameters obtaining polyvinylpyrrolidone-silicate nanocomposite with a given particle size and content of PVP.
Key words: polymer-silicate composite, technology, polyvinylpyrrolidone, sol-gel process, organization, planning.

Література – 7.

УДК 66.002.3:541.12

Н.Ю. Голець, Ю.О. Малик, О.Г. Чайка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ НА ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛИНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАНА ПОЛІГОНА ТПВ

© Голець Н.Ю., Малик Ю.О, Чайка О.Г., 2012

Проаналізовано результати досліджень впливу різних чинників на фільтрувальні властивості природних мінералів, що дасть можливість їх застосовувати як протифільтраційнuй екран на полігонах ТПВ.
Ключові слова: фільтрування, бентоніт, палігарскіт, стічна вода.

Results of investigations of the influence of various factors on the filtration properties of natural minerals that will give possibility of their application in a role of screens of landfill leachate.
Key words : filtration, bentonite, paliharskit, effluent water.

Література – 6.

УДК 577.125.8;620.951

Н.Б. Голуб, О.І. Ситнік, К.Е. Будика
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра екобіотехнології та біоенергетики

ВПЛИВ СПОЛУК СУЛЬФУРУ НА ПРОЦЕСИ ФОТОСИНТЕЗУ ТА ДИХАННЯ У CHLORELLA VULGARIS

© Голуб Н.Б., Ситнік О.І., Будика К.Е., 2012

З метою застосування димових газів для вирощування мікроводоростей розглянуто вплив сполук сульфуру різних ступенів окиснення на процеси фотосинтезу та дихання у Chlorella vulgaris. Показано, що сполуки сульфуру підвищують біосинтез хлорофілу а і знижують хлорофілу b та є стресовим фактором для процесу фотосинтезу. Пригнічення процесу дихання при вмісті у культуральному середовищі сполук сульфуру пов’язано з інгібуванням ферментів електронтранспортного ланцюга.
Ключові слова: біодизель, Chlorella vulgaris, дихання, фотосинтез, сполуки сульфуру, хлорофіл а, хлорофіл b.

For the implementation of smoke gases for cultivation of microalgae the influence of sulfur compounds in various stages of oxidation on the processes of photosynthesis and respiration in Chlorella vulgaris was reviewed. It was shown that sulfur compounds enhance the biosynthesis of chlorophyll a and reduce biosynthesis of chlorophyll b and has the properties of the stress factor for the process of photosynthesis. Inhibition of respiration process while the content of sulfur compounds in the culture medium is associated with the inhibition of enzymes elektrontransportnoho chain.
Key word: biodiesel, Chlorella vulgaris, respiration, photosynthesis, sulfur compounds, chlorophyll a, chlorophyll b.

Література – 7

УДК 504:061.21.4

В.Є. Гончарук, В.А. Дмитрук, О.Ю. Чернуха
Національний університет “Львівська політехніка”,
Центр математичного моделювання при ІППММ НАН України, Львів

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЦЕЗІЮ-137 У ДОЛОМІТІ

@ Гончарук В.Є., Дмитрук В.А., Чернуха О.Ю., 2012

Розроблено пакет програм та досліджено стаціонарні процеси міграції екологічно небезпечної речовини – цезію-137 у шарі ґрунту, утвореному монокристалами доломіту, з метою оцінки захисних здатностей мінералу та прогнозування захищеності ґрунтових вод від радіаційного забруднення. Продемонстровано розподіли концентрацій 137Cs у структурних елементах шару та потоків агресивної речовини через задані перерізи. Проаналізовано отримані сумарні концентрації та потоки 137Cs, усереднені за шириною.
Ключові слова: процес міграції, цезій-137, доломіт, пакет програм

Software is designed and steady-state processes of migration of environmentally hazard admixture as cesium-137 is studied in a soil layer formed by monocrystals of dolomite. Computer modelling are carried out for evaluating protective ability of the mineral as well as prediction protactability of ground water against radioactive pollution. Distributions of 137Cs concentration in structural layer elements and flows of aggressive substance through the given surfaces are demonstrated. It is analysed the obtained total concebtrations and flows of 137Cs averaged over body width.
Key words: migration process, cesium-137, dolomite, software

Література – 13.

УДК 66.047

І.О. Гузьова, В.М. Атаманюк, М.М. Грегораш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

ГІДРОДИНАМІКА СТАЦІОНАРНОГО ШАРУ ГРАНУЛЬОВАНИХ СИНТЕТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ

© Гузьова І.О., Атаманюк В.М., Грегораш М.М., 2012

Наведено результати дослідження впливу швидкості руху теплоносія та геометричних параметрів сухих шарів гранульованих синтетичних полімерів на їх гідравлічний опір. Узагальнено результати дослідження з гідродинаміки стаціонарного сухого шару полістиролу, поліметилметакрилату, арилоксу.
Ключові слова: полістирол, поліметилметакрилат, арилокс, гідродинаміка, коефіцієнт опору, стаціонарний шар, фільтраційне сушіння, гідравлічний опір.

In the article the results of researches of influence of the heatcarrier velocity, geometrical parameters and physical properties of environment on hydraulic resistance of a dry layer the dispersive material are presented. The methods of the generalized of results of research the hydrodynamics of the heatcarrier movement through a dry layer of polystyrene, polimetylmetakrylatu, aryloksu.
Key words: polystyrene, prolimetylmetakrylat, aryloks, hydrodynamics, the drag coefficient, stationary layer, drying filtration, hydraulic resistance.

Література – 10.

УДК 539.232

Р.Р. Гумінілович1, П.Й. Шаповал1, Й.Й. Ятчишин1, В.В. Кусьнеж2, Г.А. Ільчук2
Національний університет „Львівська політехніка”,
1кафедра аналітичної хімії,
2кафедра фізики

ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ СИНТЕЗУ ТОНКИХ ПЛІВОК CdSе З ВОДНОГО РОЗЧИНУ КАДМІЙ ХЛОРИДУ МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ОСАДЖЕННЯ

© Гумінілович Р.Р., Шаповал П.Й., Ятчишин Й.Й., Кусьнеж В.В., Ільчук Г.А., 2012
Отримано тонкі плівки CdSе із водних розчинів кадмій хлориду хімічним поверхневим осадженням (ХПО). Розроблено методику контролю процесу осадження за допомогою методу інверсійної вольтамперометрії.
Ключові слова: тонкі плівки CdSe, інверсійна вольтамперометрія.

CdSe thin films were obtained from aqueous solutions of cadmium chloride by method of chemical surface deposition (CSD). The method of controlling the deposition process by the stripping voltamperometry was developed.
Keywords: CdSe thin films, stripping voltammetry.

Література – 12

УДК 620.197

Т.В. Гуменецький, І.М. Зінь, Л.М. Білий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКІДНОГО ПОКРИТТЯ, ІНГІБОВАНОГО КОМПОЗИЦІЄЮ НА ОСНОВІ ФОСФАТУ ТА КАРБОНАТВМІСНОГО НАПОВНЮВАЧА

 Гуменецький Т.В., Зінь І.М., Білий Л.М., 2012

Встановлено значне інгібування підплівкової корозії сталі біля наскрізного дефекту в алкідному покритті, наповненому сумішшю фосфату цинку та порошку мармуру. Наповнення алкідного ґрунту вказаною сумішшю є перспективним з погляду одержання високоефективних лакофарбових покриттів для захисту сталевих металоконструкцій від атмосферної корозії.
Ключові слова: інгібоване алкідне покриття, адгезія, корозійна стійкість.

It was revealed a strong steel corrosion inhibition in the vicinity of through defect in alkyd coating by composition of zinc phosphate and marble powder. The effect consists in increase of steel charge transfer resistance and double layer capacitance reduction. The phosphate/marble blend is promising for reducing of under film corrosion and improving of coating adhesion stability on pipeline steel.
Key words: inhibited alkyd coating, adhesion stability, corrosion resistance.

Література – 4.

УДК: 544.723

Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, Н.Ю. Цюник, О.В. Сидорчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

ЗМІНА АКТИВНОСТІ АДСОРБЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ЦЕОЛІТІВ ЩОДО Р2О5 ЗАЛЕЖНО ВІД ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД

 Гумницький Я.М., Сабадаш В.В., Цюник Н.Ю., Сидорчук О.В., 2012

Досліджено, що адсорбційна здатність клиноптилоліту щодо незаміщених фосфатів є вищою і зменшується при заміщенні ортофосфорної кислоти іонами лужних металів.
Встановлено суттєвий вплив рН середовища на сорбційні властивості клиноптилоліту щодо Р2О5. Фосфати поглинаються краще в кислому середовищі.
Ключові слова: адсорбція, фосфати, цеоліт, активні центри.

We investigated that adsorption capacity of clinoptilolite unsubstituted phosphate is higher and decreases with orthophosphoric acid substitution of ions of alkali metals. Found the significant influence pH on sorption properties of clinoptilolite of P2O5. It is set that phosphates are absorbed by zeolite better in an acidic environment.
Кеу words: adsorption, phosphates, zeolite, active centers .

Література – 3.

УДК 544,576. 544,478,13.

Р.В. Дем’янчук, В.Л. Старчевський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

УЛЬТРАЗВУКОВА АКТИВАЦІЯ ДВОКОМПОНЕТНИХ МОЛІБДЕНОВИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ ОКИСНЕННЯ ОКТЕНУ-1

© Дем’янчук Р.В., Старчевський В.Л., 2012

Досліджено каталітичну активність гетерогенних каталізаторів, активованих ультразвуком, для процесу епоксидування олефінів молекулярним киснем. Показано зростання активності каталізатора внаслідок ультразвукової обробки, що пояснено поєднанням двох факторів: зростанням питомої поверхні і появою нових активних центрів.
Ключові слова: активуваня гетерогенних каталізаторів, ультразвук, MoB2.

Olefins epoxidation by molecular oxygen when using heterogeneous catalysts activated by ultrasonic treatment was studied. It was shown that ultrasonic treatment results in catalyst activity increase that is explained by combination of two factors: specific surface area increase and new active sites appearance.
Keywords: activation of heterogeneous catalysts, ultrasound, MoB2.

Література – 4

УДК 66.095.132 : 66.097.3

М.Б. Дзіняк, С.Р. Мельник1, В.Л. Старчевський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії,
1кафедра технології органічних продуктів

КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ СПИРТАМИ С4-С5 У ПРИСУТНОСТІ СОЛЕЙ ПЕРФТОР(4-МЕТИЛ-3,6-ДІОКСАОКТАН) СУЛЬФОНАТНОЇ КИСЛОТИ

© Дзіняк М.Б., Мельник С.Р., Страчевський В.Л., 2012

Досліджено кінетичні закономірності естерифікації оцтової кислоти аліфатичними спиртами С4–С5 у присутності солей металів пефтор(4-метил-3,6-діоксаоктан) сульфонатної кислоти. Визначено кінетичні показники реакції одержання бутил- та амілацетатів.
Ключові слова: естерифікація, кінетика, каталізатор, оцтова кислота, спирт, солі перфтор(4-метил-3,6-діоксаоктан)сульфонатної кислоти.

The kinetic features of esterification process of acetic acid with butyl and amyl alcohols at the presence of salts of perfluoric(4-methyl-3,6-dioxaoktan)sulphoacid have been investigated. Kinetic indexes of esterification process of obtaining butyl- and amylacetats have been determined.
Key words: esterification, kinetic, catalyst, acetic acid, alcohol, salts of perfluoric(4-methyl-3,6-dioxaoktan)sulphoacid.

Література – 7

УДК 678.746.744

Г.Д. Дудок, Н.Б. Семенюк, А.В. Жура, В.Й. Скорохода
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ У ПРИСУТНОСТІ ФЕРОМАГНІТНОГО НАПОВНЮВАЧА

 Дудок Г.Д., Семенюк Н.Б., Жура А.В., Скорохода В.Й., 2012

Досліджено закономірності одержання гідрогелевих композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності феромагнітних наповнювачів різної природи. Виявлено ініціювальну здатність біметалевих частинок у реакції полімеризації, встановлено вплив композиційного складу на кінетику полімеризації.
Ключові слова: полівінілпіролідон, 2-гідроксиетилметакрилат, кополімеризація, гідрогель, біметал, феромагнітний наповнювач.

The regularities of obtaining of the hydrogel composition materials based on the copolymers 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpirrolydone in the presence of different nature ferromagnetic fillers are investigated. The initiating ability of the bimetal particles in reaction of polymerization is determined and the influence of composition on polymerization kinetics is defined.
Key words: polyvinylpirrolidone, 2-hydroxyethylmethacrylate, copolymerization, hydrogel, bimetal, ferromagnetic filler.

Література – 6.

УДК 66.047

В.П. Дулеба, Н.Я. Цюра, А.М. Малахівський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

ОСАДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАКРИЛАМІДУ З ВОДНОГО РОЗЧИНУ ЯК ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ФЛОКУЛЯНТУ У ВУГЛЕЗБАГАЧЕННІ

© Дулеба В.П., Цюра Н.Я., Малахівський А.М., 2012

Наведено результати експериментальних досліджень процесу осадження модифікованого поліакриламіду з водного розчину органічними розчинниками з метою одержання його в сухому вигляді з подальшим використанням як флокулянту в процесі вуглезбагачення. Результати досліджень дають змогу використати їх для розроблення технологічного процесу та проектування апаратів у технології одержання гранульованого сухого поліакриламіду
Ключові слова: поліакриламід, розчинник, сушіння, флокуляція, вуглезбагачення гранулювання.

In the article the results of experimental researches of process of besieging of modified poyiakrilamid are resulted from water solution by organic solvents with the purpose of receipt of him in a dry kind with the subsequent use as to flokulyant in the process of coal enrichment. The got results of researches enable to use them for development of technological process and planning of vehicles in technology of receipt of granular dry polyakrilamid.
Key words: polyakrilamid, solvents, drying, flokulyant, coal enrichment, granulation.

Література – 9.

УДК 547-304.9-32-304.2

Ю. Думанська, І. Щекун, Ю. Шах, А. Кудрінецька, В. Сингаєвський, Б. Литвин, А. Кархут, С. Половкович, І. Губицька, Л. Болібрух
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

РЕАКЦІЯ ДІЛЬСА-АЛЬДЕРА У СИНТЕЗІ НОВИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ 1,4-ХІНОЇДНИХ СПОЛУК

© Думанська Ю., Щекун І., Шах Ю., Кудрінецька А., Сингаєвський В., Литвин Б., Кархут А., Половкович С. , Губицька І., Болібрух Л., 2012

Реакцією Дільса-Альдера похідних 1,4-хіноїдних сполук з використанням як дієнів фурану, 1-метил-2-піридону та 5-арилметиліден-4-тіоксо-2-тіазолідонів було синтезовано ряд нових гетероциклічних сполук.
Ключові слова: 1,4-хінони, конденсація, інтеркалятори ДНК.

By Diels-Alder reaction of 1,4-quinone derivatives with dienes as furyl, 1-methyl-2-pirydon and 5-arylmetyliden-4-tioxo-2-thiazolidones have synthesized new heterocyclic compounds.
Keywords: 1,4-quinones, condensation, DNA intercalators.

Література – 5

УДК 628. 54

В.В. Дячок, Я.С. Леськів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ БІОХІМІЧНОГО РОЗКЛАДУ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ОЛИВИ

© Дячок В.В., Леськів Я.С., 2012

Досліджено процес та визначено кінетичні константи біохімічного розкладу трансформаторної оливи у стічній воді за участі мікроорганізмів – біодеструкторів вуглеводнів нафти. Доведено перспективу застосування біохімічних методів очищення стічних вод від органічних речовин. Запропоновано технологічну схему біохімічного очищення стічних вод.
Ключові слова: шкідливих речовин, спосіб очищення, біохімічний розклад.

It was studied process and etermined the kinetic constants of biochemical decomposition of water contaminated transformer oil by microorganisms biological destroyers of hydrocarbons. Proved perspective of biochemical methods of purification water contaminated organic substances. Proposed a technological scheme of biochemical wastewater treatment.
Key words: harmful, method of purification, biochemical decomposition.

Література – 8.

Syndicate content