№ 730 (2012)

УДК 534.111

А.І. Андрухів*, М.Б. Сокіл**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності,
**кафедра транспортних технологій

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗГИННИХ КОЛИВАНЬ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ПРИВОДУ

© Андрухів А.І., Сокіл М.Б., 2012

Запропоновано методику дослідження впливу нелінійних сил на згинні коливання гнучких елементів систем приводу. В її основу покладено: а) принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; б) хвильову теорію руху; в) узагальнення на основі наведеного асимптотичного методу Крилова–Боголюбова–Митропольського (КБМ) на нові класи динамічних систем. Сукупно це дає змогу отримати двопараметричну множину розв’язків, які визначають вплив на динамічний процес швидкості поздовжнього руху та фізико-механічні характеристики гнучких елементів систем.

The paper proposes a method of studying the influence of nonlinear forces on the bending vibration of the flexible elements of matter. It is based on: a) the principle of onefrequency oscillations in nonlinear systems, b) the wave theory of motion, c) generalization on the asymptotic method of Krylov-Bogoliubov-Mitropol'ski (KBM) for new classes of dynamical systems. It provides a two-parameter set of solutions that determine the impact on the dynamic process of the longitudinal velocity of motion and physical-mechanical characteristics of flexible elements of the systems.

Література – 20

УДК 629.11

Л.Д. Величко, Ю.А. Чаган
Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ВПЛИВ ПООДИНОКИХ ПЕРЕШКОД НА КОЛИВАННЯ ГУСЕНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

© Величко Л.Д., Чаган Ю.А., 2012

Досліджено вплив поодиноких перешкод на коливання гусеничних транспортних засобів (ГТЗ). В основу досліджень покладено чисельний аналіз диференціальних рівнянь, які описують динаміку ГТЗ. Він дає змогу встановити залежність амплітуди вертикальних коливань від характеристики підвіски та кінематичних параметрів руху.

Influence of single obstacles is in-process probed on the vibrations of caterpillar transport vehicles. The numerical analysis of differential equalizations which describe the dynamics of caterpillar transport vehicles is fixed in basis of researches. It enabled to set dependence of amplitude of vertical vibrations on description of pendant and kinematics parameters of motion.

Література – 5

УДК 629.1.036

П.М. Гащук*, С.В. Нікіпчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки,
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра пожежної та аварійно-рятувальної техніки

ЗУМОВЛЕНІ ЗВОЛОЖЕНІСТЮ ДОРОГИ, АКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ТА ПРОКОВЗУВАННЯМ ШИН СКЛАДОВІ КОЕФІЦІЄНТА ОПОРУ КОЧЕННЮ КОЛЕСА ТРАНСПОРТНОЇ МАШИНИ

© Гащук П.М., Нікіпчук С.В., 2012

На підставі відомої експериментальної інформації розглянуто апроксимаційний інструментарій аналітичного відображення енергоперетворювальних властивостей колеса у симуляційних моделях транспортних засобів. В енергетичних термінах проаналізовані явища аквапланування, акустичного випромінювання, неупорядкованого проковзування, що супроводжують кочення колеса. Показано, що у поліноміальних описах цих явищ необхідно передбачити члени, які містять швидкість пересування колеса у дробових степенях.

On the basis of the known observational information the approximating tooling of analytical representation energy reformative properties of a wheel in Simulation models of trasport facilities is observed. In energy terms wheels of an appearance of hydroplaning accompanying rolling motion, acoustical radiation, disorder slippage are analysed. It is shown, that in polynomial expositions of these appearances it is necessary to provide the terms containing a travel speed of a wheel in nonintegral extents.

Література – 8

УДК 621.825.5

В.М. Гелетій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМПФУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ КРАНА

© Гелетій В.М., 2012

Розглянуто комп’ютерне моделювання динамічних процесів довговимірних металоконструкцій з гнучкими елементами з врахуванням демпфуючої здатності електроприводу. Наведено метод визначення параметрів демпфування дискретних моделей таких систем на прикладі баштових кранів. Описано методику оцінки ефективності демпфуючої здатності електроприводу на різні форми коливань крана.

The long-sized metal constructions with flexible filaments and computer simulation of its static and dynamical processes are considered. The paper concerns the static and dynamical sensitivity analysis this systems and calculation-experimental determination of loads metal constructions. In this work the method of determination of damping parameters of discrete mechanical systems has been presented. The described method is effective in determining of parameters and position of dampers.

Література – 7

УДК 621.825.5

М.В. Глобчак, В.В. Малащенко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

СИЛОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИМИКАННЯ КУЛЬКОВОЇ ОБГІННОЇ МУФТИ СТАРТЕРІВ

© Глобчак М.В., Малащенко В.В., 2012

Описано конструктивні особливості, принцип дії та проведено силовий аналіз нової кулькової обгінної муфти стартерів, яка розроблена і запатентована. Наведено конструкцію цієї муфти, розрахункову схему для початку виходу кульки із зачеплення з пазом веденої півмуфти та отримані аналітичні залежності силової взаємодії.

Structural features are described, principle of action and it is conducted power ananiz of new ball-shaped obginnoy muff of starters, which is developed and patented an author. The construction of this muff is resulted in the floor, calculation chart for the beginning of exit of marble from hooking with a slot slave half-muff and analytical dependences of power co-operation are got.

Література – 12

УДК 629.341.02

О.З. Горбай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СУПЕРЕЛЕМЕНТІВ ПІД ЧАС РОЗРАХУНКІВ НА МІЦНІСТЬ КУЗОВІВ АВТОБУСІВ

© Горбай О.З., 2012

Наведено алгоритм порівневого розбиття моделі каркаса кузова автобуса методом суперелементів. Розглянуто вплив обшивки каркаса кузова для розрахунку і оцінки його напружено-деформованого стану під час перекидання.

The level of laying out for bodyframe of buses is presented by the finite superelement method (FSEM). Тhe influence of exterior panel of framework іs described for calculation and estimation of stress strain behavior of basket of buses in rollover simulation.

Література – 8

УДК 621.302:621.314.1

Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, Д.Л. Паращук*
Національний університет “Львівська політехніка”,
* Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОГО ГАСНИКА КОЛИВАНЬ ПІД ЧАС ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

© Дівеєв Б.М., Коник І.В., Паращук Д.Л. 2012

Розглянуто методи розрахунку і оптимізації конструкції динамічних гасників коливань (ДГК) під час імпульсного навантаження. Представлено дискретно-континуальну модель динамічної системи: базисну конструкцію – ДГК. Розглянуто вплив еластичних та демпфуючих властивостей ДГК. Проаналізовано збіжність теоретичних та експериментальних результатів.

The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions with the dynamic vibration absorbers (DVA) by impulse loading. The discrete-continue models of dynamic system: basic construction – DVA’s are offered. The influence of elastic and damping properties of DVA are considered. Theoretical results are compared to experimental.

Література – 10

УДК 539.3

М.І. Дорош
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ З ПУСТОТІЛОЮ (СТІЛЬНИКОВОЮ) БУДОВОЮ СТІНКИ

© Дорош М.І., 2012

Враховано вплив ґрунту на напружено-деформований стан поліетиленових труб з пустотілою (стільниковою) будовою стінки. На основі цього запропоновано співвідношення для встановлення величини укорочення вертикального діаметра підземних поліетиленових труб з пустотілою стільниковою будовою стінки. Встановлено рекомендації для забезпечення терміну надійної експлуатації таких труб, укладених у ґрунт.

Influence of soil is taken into account on the tensely-deformed state of polyethylene pipes with the hollow (cellular) structure of wall. On the basis of it correlation is offered for establishment of size of shortening of vertical diameter of underground polyethylene pipes with the hollow cellular structure of wall. Recommendations are set for providing of term of reliable exploitation of such pipes, celled in soil.

Література – 12

УДК 621.548

В.М. Корендій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ ВІТРОКОЛІС

 Корендій В.М., 2012

Розглянуто існуючі сьогодні конструкції систем орієнтації горизонтально-осьових вітроколіс за напрямком повітряного потоку. Проаналізовано можливості їх застосування у різних типах вітроустановок та вказано на переваги і недоліки.

The actually existing constructions of the orientation systems of horizontal axis wind-wheels after the direction of air-flow are considered. The possibilities of their application in different types of wind turbines are analyzed and the advantages and faults are shown.

Література – 6

УДК 666.940.41

І.В. Кузьо, Л.В. Дзюбик, А.Р. Дзюбик*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
*кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

ВПЛИВ ВИПАЛЮВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА МІЦНІСТЬ КОРПУСУ ОБЕРТОВОГО АГРЕГАТА

© Кузьо І.В., Дзюбик А.Р., Дзюбик Л.В., 2012

Отримано вирази для визначення компонент напруженого стану у корпусі великогабаритного обертового агрегата. Досліджено вплив кутів заповнення та зміщення випалювального матеріалу на величину та розподіл діючих напружень. Показано, що спостерігається завантаженість однієї половини корпусу та розвантаження протилежної. Встановлено, що максимальні значення наведених напружень зміщуються на деякий кут стосовно нижньої твірної.

The expressions for component stress state in the case of large rotating aggregates. The effect of angle and displacement roasted filling material on the size and distribution of existing tensions. It is shown that there is a load of half shell and unload the opposite. Found that the maximum value of stress shift resulted in a relatively lower angle of generators.

Література – 10

УДК 621.548

І.В. Кузьо, В.М. Корендій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ДИНАМІКА СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ ВІТРОКОЛІС

 Кузьо І.В., Корендій В.М., 2012

На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки та з використанням рівнянь Лагранжа другого роду побудовано диференціальне рівняння руху гондоли за орієнтації вітроколеса за напрямком вітрового потоку. Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводились з урахуванням змінних у часі швидкості та напрямку повітряного потоку.

The differential equation of nacelle motion when orientation of the wind-wheel after the wind-flow direction was built on the basis of the simplified kinematic scheme of horizontal axis wind turbine and with the help of Lagrange second-order equations. The determination of motion parameters and the construction of appropriate time diagrams were realized taking into consideration time dependencies of wind-flow speed and direction.

Література – 5

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ ВИПУКЛО-УВІГНУТИХ ЗУБЦІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ КОЛІС МЕТОДАМИ ОБКАТУ ТА РАДІАЛЬНО-КОЛОВОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ

© Литвиняк Я.М., 2012

Відображені результати моделювання синусоїдного зачеплення для циліндричних зубчастих передач, зубчасті колеса у яких отримані методом обкату за допомогою косозубої рейки та способом радіально-колового формоутворення дисковою фрезою за неперервного ділення.

The results of design of the sinewave type hooking are represented. Hooking is got for the cylinder gearings. Toothed these transmissions got the method of rolled. A slanting toothed rail is utillized with the sinewave type of indents. For comparison the radial and circled cutting of indents is utillized by a milling cutter at a continuous division.

Література – 5

УДК 533.6.01

В.С. Ловейкін1, Ю.В. Човнюк1, К.І. Почка2
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
2 Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АНАЛІЗІ ВІБРАЦІЙНО-ХВИЛЬОВИХ ПОЛІВ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНИХ СИСТЕМ З РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ

© Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Почка К.І., 2012

Проведено всебічний динамічний аналіз вібраційно-хвильових полів, що виникають у дискретно-континуальних системах з рухомими границями, за допомогою узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень.

Comprehensive dynamic analysis of oscillating-wave fields arising in the discrete-wave systems with moving boundaries with application of the generalized approach of final integral transformations has been performed.

Література – 9

УДК 621.874

В.О. Малащенко, В.М. Гелетій, В.В. Федик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

АНАЛІЗ КІНЕМАТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО ПРИСТРОЮ АВТОКРАНІВ

© Малащенко В.О., Гелетій В.М., Федик В.В., 2012

Проведено аналіз кінематичних залежностей в опорно-поворотному пристрої автокранів. Визначено параметри геометричного ковзання між роликами та поверхнями бігових доріжок кочення.

The analysis of kinematics dependences is couducted in опорно-barterner of truck cranes. The parameters of the geometrical sliding are certain between rollers and surfaces of lateral receways.

Література – 7

УДК 621. 880

В.О. Малащенко, О.Р. Стрілець, В.М. Стрілець*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин,
*Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне),
кафедра теплоенергетики та машинознавства

ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРУЖНИХ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ З УРАХУВАННЯМ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ТЕРТЯ

© Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М., 2012

Розглянуто динамічні властивості пружних шпонкових з’єднань приводів під час передачі ними періодичного, ударного довготривалаго і короткотривалого навантаження та їх значного перевантаження, аж до зупинки виконавчого механізму, від вала до маточини, або навпаки, з урахуванням втрат енергії у них на тертя.

Dynamic properties of transmissions resilient keys connections, during the transition of periodical, forced, permanent and short-term loading and significant overload up to the stoppage of executive device from shaft to hub or other way considering the energy loses caused by friction are observed.

Література – 13

УДК 629.621.114

С.В. Нємий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

СТАТИСТИЧНЕ ДЕТЕРМІНУВАННЯ ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ ДВИГУНІВ АВТОБУСІВ

© Нємий С.В., 2012

Теоретично і практично обґрунтовано особливості застосування теорії математичної статистики для детермінування швидкісного режиму двигунів автомобілів та автобусів.

Features of the theory of mathematical statistics for determination of high-speed mode motor of cars and buses are theoretically and practically grounded.

Література – 10

УДК 621.787

Я.М. Новіцький, В.І. Гурей*
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЖОРСТКОСТІ СИСТЕМИ ВЕРСТАТ-ПРИСТРІЙ-ІНСТРУМЕНТ-ДЕТАЛЬ НА ПРОЦЕС ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

© Новіцький Я.М., Гурей В.І., 2012

Розглянуто побудову математичної моделі віброударної системи верстат-пристрій-інструмент-деталь, що використовується для процесу фрикційного зміцнення робочих поверхонь деталей машин. Досліджено основні параметри моделі та встановлено їх вплив на процес фрикційного зміцнення.

The construction of mathematical models of the vibroshock system machine-device-tool-detail are considered which are used for the process of the friction hardening of workings surfaces of machines details. The basic parameters of model are investigated and their influence is set on the process of the friction hardening.

Література – 4

УДК 621.852.001.24

Р.Я. Предко, В.Т. Павлище
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ КЛИНОПАСОВИХ ПЕРЕДАЧ З ВРАХУВАННЯМ ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА РЕЖИМУ НАВАНТАЖЕННЯ

© Предко Р.Я., Павлище В.Т., 2012

Запропоновано спрощений метод вибору параметрів клинопасових передач. Такий метод дає змогу безпосередньо вибрати тип клинового паса і діаметри шківів для клинопасової передачі залежно від умов її експлуатації. Метод ґрунтується на нормах ISO 5292-80 і національному стандарті ГОСТ 1284.3-96.

A simplified method for selecting the parameters of V-belt transmissions is considered. This method allows to choose the type of wedge belt and pulley diameters for V-belt transmission, depending on the conditions of its operation. The method is based on the norms of ISO 5292 – 80 and the national standard GOST 1284.3 – 96.

Література – 5

УДК 621.9.048.6.

З.А. Стоцько, Б.І. Сокіл*, В.Г. Топільницький, Д.П. Ребот
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронного машинобудування,
*Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра електромеханіки

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ УМОВНОГО МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ВІБРОСЕПАРАЦІЇ

© Стоцько З.А., Сокіл Б.І., Топільницький В.Г., Ребот Д.П., 2012

Запропоновано методику визначення умовного модуля пружності сипкого середовища в процесі вібросепарації за його поперечних коливань. В її основу покладено принцип одночастотності коливань нелінійних систем та експериментальне визначення резонансної частоти.

The value of conditional elasticity modul of loose environment at transverse fluctuations in vibratory separation is investigated. It is based on the one frequency principle fluctuations in nonlinear systems and experimental determination of the resonance frequency.

Література – 10

УДК 621.9(075.8)

В.В. Ступницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПІД ЧАС ЇХ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ У ЗОНІ СТРУЖКОУТВОРЕННЯ

© Ступницький В.В., 2012

Наведено реологічну модель різання ізоморфної заготовки. Проаналізовано напружено-деформований стан деталей машин під час їх механічного оброблення у зоні стружкоутворення. Встановлені зони впливу згинних, стискаючих та розтягуючих сил під час різання.

A reological model of cutting of isomorphic parts is described in the article. The tensely-deformed state of machining parts in the zone of shaving formation is analysed. Set affected of bend zones, squeezing and stretching forces at cutting.

Література – 7

УДК 621.876.114

Є.В. Харченко, Б.В. Бондарчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПУСКУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА

© Харченко Є.В., Бондарчук Б.В., 2012

Розглянуто результати математичного моделювання процесів пуску механічної системи пасажирського ліфта з канатоведучим шківом. Аналіз динамічних процесів виконано на основі сумісного інтегрування рівнянь руху елементів системи і рівнянь електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Досліджено вплив структури і механічних характеристик привідної системи на динамічні зусилля у пружних ланках.

Results of mathematical modeling of processes of start-up of passenger elevator with rope driving pulley are analyzed. Calculation of dynamic processes is carried out by joint integration of the equations of movement of elements of systems and the equations of the electromagnetic phenomena in asynchronous engines. Influence of structure of the device and its mechanical characteristics on dynamic efforts in elastic parts is investigated.

Література – 11

УДК 621.825.5

Є.В. Харченко, Ю.Я. Новіцький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ДОВГОВИМІРНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ В УМОВАХ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЛАНЦЮГОМ

© Харченко Є.В., Новіцький Ю.Я., 2011

Розглянуто питання міцності циліндричних оболонкових конструкцій як основного критерію створення перспективного підіймального пристрою для проведення ремонтних робіт опор надземних переходів магістральних трубопроводів великого діаметра. Наведено розрахункові схеми та рівняння для визначення напружень у місцях контакту роликів ланцюга з довговимірною циліндричною оболонкою.

The question of the strength of cylindrical shell structures as the main criterion of a prospective lifting device for repair work above ground supports conversion of main pipelines of large diameter. Given calculation scheme and equations to determine the stresses in the ground contact roller chains with long cylindrical shell.

Література – 5

УДК 534.111

О.І. Хитряк1, М.Б. Сокіл2, А.А. Андрухів2
1Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
2Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ ХВИЛЬОВОЇ ТЕОРІЇ РУХУ ТА АСИМПТОТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ДЕЯКИХ КЛАСІВ ПОЗДОВЖНЬО-РУХОМИХ СИСТЕМ

© Хитряк О.І., Сокіл М.Б., Андрухів А.А., 2012

Запропоновано методику дослідження динамічних процесів у двовимірних гнучких елементах. В її основу покладено: а) принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; б) хвильову теорію руху; в) поширення асимптотичного методу Крилова–Боголюбова–Митропольського на нові класи динамічних систем. У сукупності наведене дає змогу отримати залежності, що описують закони зміни у часі основних параметрів коливань.

It is offered the method of investigation of dynamic processes in two-dimensional flexible elements. It is based on: a) the principle of single frequency oscillations in nonlinear systems, b) the wave theory of motion, c) distribution of asymptotic method of Krylov-Bogoliubov-Mitropol'skii new class of dynamical systems. Together lets you complete the dependences describing the laws change over time of key parameters fluctuations.

Література – 15

Syndicate content