№ 732 (2012)

УДК 004.652

Т. Басюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ІСМ

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

© Басюк Т., 2012

Проаналізовано основні принципи побудови системи аналізу та просування інтернет-ресурсів, наведено дерево цілей, контекстну діаграму та сформульовано висновки щодо можливості її проектування із використанням сучасних технологій програмування.
Ключові слова: структура, аналіз, база знань, веб-сайт.

The article analyzes the basic principles of system analysis and promotion of online resources are tree purposes konteksnu chart and formulate conclusions on the possibility of designing using modern programming technologies.
Key words: structure, analysis, knowledge base, web site.

Кількість посилань - 7

УДК 351.746.1

О. Боровик, О. Дмитренко
Національна академія Державної прикордонної служби України,
м. Хмельницький

МАТЕМАТИЧНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРОЩЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ В АВТОМОБІЛЬНИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ЗАХОДІВ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

© Боровик О., Дмитренко О., 2012

Наведено оптимізаційну комбінаторну модель спрощення прикордонного контролю, застосування якої дає змогу начальнику підрозділу охорони державного кордону прийняти доцільне рішення на спрощення через реалізацію сукупності вибіркових заходів прикордонного контролю щодо різних видів, типів та зразків автомобільних транспортних засобів. Дослідження стосується проблематики забезпечення проведення в Україні "Євро-2012".
Ключові слова: спрощення прикордонного контролю; вибіркові та обов’язкові заходи; види, типи та зразки автомобільних транспортних засобів; довжина черги.

The paper presents the combinatorial optimization model facilitation border control, application which allows the head unit of the state border to take appropriate decisions on a facilitation set of sample through the implementation of border control measures relative to different species, types and models of automobile vehicles. Research touches issues of holding in Ukraine of "Euro-2012".
Key words: facilitation border control; sample and obligatory measures; species, types and models of automobile vehicles; the length of the queue.

Кількість посилань - 4

УДК 539.374:621.78

Т. Ванкевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКУ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ БІМЕТАЛЕВИХ КОНТАКТНИХ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

© Ванкевич T., 2012

Викладено підхід до розрахунку деформацій та напружень у біметалевій пластині, викликаних зміною температури. Отримані розрахункові залежності є основою при математичному моделюванні біметалевих давачів температури різноманітних конфігурацій та типорозмірів.
Ключові слова: біметалева пластина, температурні напруження, деформація, контактна термометрія, термочутливість.

The approach to calculation of deformation and stresses in bimetallic plate caued by temperature changes is made. The given calculation of dependence is the basis at mathematical modelling of temperature bimetallic indication of various configuration and typemeasures.
Key words: bimetallic plate, temperature stresses, deformation, contact thermomeasuring, thermosensitivity.

Кількість посилань - 11

УДК 004.738.5

В. Висоцька, М. Сороковський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗПОДІЛЕННЯ КОНТЕНТУ В ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛАХ

© Висоцька В.,Сороковський М., 2012

Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.
Ключові слова: контент, контекст, Web-контент, життєвий цикл Web-контенту, Інтернет-маркетинг.

The article proposed to model the commercial Web content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems.
Key words: content, context, Web content, Web content lifecycle, Internet Marketing.

Кількість посилань - 2

УДК 536.24

В. Гавриш, О. Нитребич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ У ПЛОСКИХ ЕЛЕМЕНТАХ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ІЗ НАСКРІЗНИМИ ЧУЖОРІДНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

© Гавриш В., Нитребич О., 2012

Розглядається стаціонарна задача теплопровідності для ізотропної смуги з наскрізним чужорідним теплоактивним прямокутним включенням. За допомогою кусково-лінійної апроксимації температури на краях включення та інтегрального перетворення Фур’є побудовано аналітично-числовий розв'язок задачі з крайовими умовами другого роду. Виконано числові розрахунки температурного поля та проаналізовано їх для заданих геометричних і теплофізичних параметрів.
Ключові слова: температура, теплопровідність, стаціонарна, ізотропна, чужорідне наскрізне прямокутне теплоактивне включення, ідеальний тепловий контакт.

The steady state problem of thermal conduction for isotropic strip with heat-generating foreign reach-through rectangular inclusion has been considered. Using piecewise linear approximation of the temperature on the inclusion edges and applying the Fourier integral transform the analytical-numerical solution of the heat conduction problem with boundary conditions of second order has been formed. The numerical calculations of temperature fields have been conducted and analyzed for given geometrical and thermophysical parameters.
Key words: temperature, thermal conduction, steady state, isotropic, foreign reach-through rectangular heat-active inclusion, ideal thermal contact.

Кількість посилань - 11

УДК 004.383

В. Глухов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

БАГАТОРІВНЕВІ СТРУКТУРИ І ПРОБЛЕМА ОДНОЧАСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АПАРАТНИХ І ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ

© Глухов В., 2012

Запропоновано і обґрунтовано метод оцінювання ефективності вирішення проблеми одночасного розроблення апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем шляхом оцінювання апаратної складності протокольних процесорів і спецпроцесорів, що входять до складу системи. Для багаторівневих комп’ютерних систем ефективність розв’язання проблеми експоненціально збільшується із збільшенням кількості рівнів. Найкращою за цим критерієм є система з найбільшою кількістю рівнів. Рекомендується під час проектування багаторівневих систем обирати системи з максимально допустимою за іншими критеріями кількістю рівнів.
Ключові слова: одночасне розроблення апаратного і програмного забезпечення, багаторівнева комп’ютерна система, ієрархічна система, апаратна складність, еталонна модель взаємозв’язку відкритих систем.

The method of computer systems Hardware-Software Co-design problem decision efficiency evaluation is described. The method is grounded in evaluation of hardware complexity of protocol and dedicated processors which are used in the system. For multilevel computer systems efficiency of problem decision is exponentially increased with the increase of levels amount. The best system according to this criterion is one with most of levels. It is recommended during planning of the multilevel systems to choose one with the maximally possible amount of levels.
Key words: Hardware-Software Co-design, multilevel computer systems, hardware complexity, open system interconnection model.

Кількість посилань - 20

УДК 004.383

В. Глухов, Р. Еліас
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ГЕНЕРАТОР ЯДЕР СЕКЦІОНОВАНИХ ПОМНОЖУВАЧІВ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІВ ГАЛУА GF(2M) ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО НОРМАЛЬНОГО БАЗИСУ 2-ГО ТИПУ

© Глухов В., Еліас Р., 2012
Розглянуто генератор ядер (описів мовою VHDL) секціонованого помножувача елементів полів Галуа GF(2m). Помножувач обробляє m-бітні елементи поля Галуа GF(2m), представлені з використанням гауссівського нормального базису типу 2, і формує m-бітний добуток порціями по n бітів. Змінні m та n є параметрами, які може задавати користувач під час генерації ядра. Змінна m забезпечує формування помножувачів, які відповідають як стандарту ДСТУ 4145-2002 (m≤509), так і стандарту IEEE1363-2000 (m≤998). Помножувач містить вузол вбудованого контролю. Помножувач може використовуватися в процесорах оброблення цифрових підписів, які ґрунтуються на використанні еліптичних кривих. Наведено технічні характеристики згенерованих ядер (апаратні витрати і робоча частота).
Ключові слова: цифровий підпис, еліптичні криві, поле Галуа GF(2m), гауссівський нормальний базис типу 2, помножувач, вбудований контроль, генератор ядер.

Scalable multiplier for Galois field GF(2m) elements is examined. The multiplier uses type 2 Gaussian normal basis 521-bit Galois field GF(2521) elements and forms 521-bit result by 16 bits portions. The multiplier forms the error flag in case error during the calculation. The multiplier is used in digital signature processors which are based on the use of elliptic curves.
Key words: Galois field GF(2m), Gaussian normal base of type 2, multiplying, parity check, concurrent error detection, core generator.

Кількість посилань - 8

УДК 004.93:681.32

О. Гожий, О. Маленовський
Чорноморський державнинй університет ім. Петра Могили,
кафедра інформаційних технологій і програмних систем

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У ЗАДАЧАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Гожий О., Маленовський О., 2012

Розглянуто питання використання багатокритеріальних генетичних алгоритмів в задачах прийняття рішень. Були детально досліджені алгоритми: NSGA-II, AMGA-2 та ε-MOEA. На тестовому прикладі було розглянуто обчислювальну складність алгоритмів та визначені переваги і недоліки іх використання.
Ключові слова: багатокритеритеріальні генетичні алгоритми, задачі прийняття рішень.

THE ARTICLE DEALS WITH THE USE OF GENETIC MULTI-OBJECTIVE ALGORITHMS IN PROBLEMS OF DECISION MAKING. WERE INVESTIGATED ALGORITHMS: NSGA-II, AMGA-2 AND Ε-MOEA. IN THE TEST CASE WAS CONSIDERED COMPUTATIONAL COMPLEXITY OF ALGORITHMS AND IDENTIFIED ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THEIR USE.
Key words: genetic multi-objective algorithms, problems of decision making.

Кількість посилань - 22

УДК 004.652.4

Р. Головацький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра САП

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЕТЕКТУВАННЯ ПАСИВНИМИ ДЕТЕКТОРАМИ РУХУ

© Головацький Р., 2012

Запропоновано структурну схему бази даних для дослідження об’єктів детектування пасивними детекторами руху. За результатами проведених досліджень предметної області розроблено її інфологічну та даталогічну моделі, а також розроблено та реалізовано структури таблиць для збереження даних бази даних наукових досліджень. Отже розроблено та реалізовано інформаційне забезпечення для дослідження об’єктів детектування пасивними детекторами руху.
Ключові слова: Розробка інформаційного забезпечення, дослідження об’єктів детектування, пасивні детектори руху, інфологічна модель бази даних, даталогічна модель бази даних.

In this paper, the proposed block diagram of a database for researches of the detection of passive motion detector. According to the results of the research subject has been developed its infological and datalogical model, and developed and implemented the structure of tables for data storage database research. Therefore developed and implemented infware for research facilities detecting passive motion detector.
Key words: Development infware, researches the objects detection, passive motion detectors, infological database model, datalogical database model.

Кількість посилань - 5

УДК 528.8+621.37+621.39

І. Горбатий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РАДІОКАНАЛІВ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ, СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОРЕЛЕЙНИХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ

 Горбатий І., 2012

Удосконалено математичну модель радіоканалів систем дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), супутникових систем зв’язку, радіорелейних систем передавання прямої видимості та інших аналогічних систем, що дає змогу підвищити точність визначення енергетичного потенціалу радіоканалів космічний апарат (КА) – наземний комплекс (НК), НК – КА або радіорелейна станція 1 – радіорелейна станція 2 (РРС 1 – РРС 2). Наведено структури радіоканалів таких систем. Показано вплив складових радіоканалів на енергетичний потенціал. Наведено результати математичного моделювання радіоканалу КА – НК для передавання даних ДЗЗ.
Ключові слова: математична модель, система дистанційного зондування Землі, супутникова система зв’язку, радіорелейна система передавання прямої видимості.

The mathematical model of radio channels of the remote sensing of Earth (RSE) systems, satellite telecommunication systems, radio-relay line-of-sight transmission systems and other similar systems was improved, that allows to promote exactness of determination of energy potential of the satellite (S) – ground station (GS), GS – S or radio-relay station 1 – radio-relay station 2 (RRS 1 – RRS 2) radio channels. The structures of radio channels of such systems were leaded. Affecting of components of radio channels on energy potential was shown. The results of mathematical modeling of S – GS radio channel for the RSE data transmission was leaded.
Key words: mathematical model, remote sensing of Earth system, satellite telecommunication system, radio-relay line-of-sight transmission system.

Кількість посилань - 8

УДК 621.64.029

О. Гринів, Н. Притула, М. Притула
ТОВ “Математичний центр”,
Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СУМІСНОЇ РОБОТИ ГАЗОСХОВИЩ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

© Гринів О., Притула Н., Притула М., 2012

Розглянуто задачу оптимізації сумісної роботи газосховищ в Західному регіоні України в складі газотранспортної системи. Поставлено на реальних даних числові експерименти для отримання попередніх оцінок потенціалу оптимізації та факторів впливу на величину таких оцінок.
Ключові слова: фільтраційна модель, критерій оптимальності, газосховище, числовий експеримент, технологічна схема.

The task about optimization of joint action of gas storages in the Western region of Ukraine as a part of the gas transport system is considered. Numerical experiments for receiving the previous estimates of optimization potential and factors of affect on value of such estimates are set with actual data.
Key words: model of filtration, criterion of an optimum, gas storage, numerical experiment, technological scheme.

Кількість посилань - 4

УДК 004.4’232

1Я. Драґан, 2В. Овсяк
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ПЗ,
2Українська академія друкарства

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І МЕТОДОЛОГІЯ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ

© Драґан Я., Овсяк.В., 2012

Наведено результати системного аналізу проблеми побудови алгебри та метатеорії алгебри алгоритмів у сучасній інформатиці з акцентом на конечність розроблення базової алгебри, що має бути відкрита за допомогою аналізу конкретної ситуації навіть за неповної аксіоматики.
Ключові слова: алгоритміка, алгебра алгоритмів, математична модель, аксіоматичний метод, неповна аксіоматика.

There are exposed the results of system analysis of the problem for construction of algebra and metatheory of algorithms algebra in contemporary informatics with accent on necessity of elaboration of basic algebra that to be discovered by the process of concrete situation analysis even provided incomplet axiomatics.
Key words: algorithmics, algorithms algebra, mathematical model, axiomatic method, incomplet axiomatics.

Кількість посилань - 17

УДК 004.056.5

І. Дронюк, Є. Рибалко
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОД ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛІВ

 Дронюк І., Рибалко Є., 2012

Запропоновано метод захисту друкованої продукції, який ґрунтується на основі фракталів. Подано алгоритми побудови захисних елементів на основі теорії фракталів та приклади застосування для захисту документів.
Ключові слова: фрактали, захист документів, гільйоші.

The method of printing security, which is based on fractals. There are presented security elements algorithms based on fractal theory and application examples for document security.
Key words: fractals, document security, guilloche.

Кількість посилань - 2

УДК

П. Жежнич1), М. Гірняк2)
Національний університет “Львівська політехніка”,
1)кафедра інформаційних систем та мереж
2)кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Жежнич П., Гірняк М., 2012

Розглядаються основні принципи та особливості електронних енциклопедичних видань із зазначенням їх превалювання над паперовими виданнями, подано способи організації та моделювання електронної енциклопедії. Здійснено огляд Вікі-технології – досягнення веб 2.0 у контексті розробки електронної енциклопедії. Запропоновано використання Дублінського ядра при формуванні енциклопедії.
Ключові слова: електронна енциклопедія, енциклопедична стаття, веб 2.0, Вікі-технологія, Дублінське ядро

The article reviews the basic principles and features of electronic encyclopedias with their predominance of paper publications, and presents the methods of the electronic encyclopedia modeling and organization. There is a survey of wiki-technology (Web 2.0 achievment) in the context of electronic encyclopedia development. The use of Dublin Core in the encyclopedia formation is proposed.
Key words: electronic encyclopedia, encyclopedic entry, web 2.0, Wiki-technology, Dublin core

Кількість посилань - 15

УДК

П. Жежнич, О. Сопрунюк*, О. Марчик*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

© Жежнич. П., Сопрунюк О., Марчик О., 2012

Розглянуто основні засоби автоматизації роботи з електронною документацією, відзначено переваги застосування електронного документообігу в установах та організаціях. Проаналізовано сучасні програми та системи, які можуть реалізувати застосування електронного документообігу. Відзначено важливість використання автоматизованих систем у туризмі.
Ключові слова: документація, електронний документообіг, автоматизація, управлінська діяльність

The article describes essential automation means of electronic documentation processing, highlights advantages of electronic documentation management use in organizations. Modern programs and systems that can implement the use of electronic documentation organization are analyzed. The importance of automation system use in tourism is highlighted.
Key words: documentation, electronic document management, automation, management activities

Кількість посилань - 16

УДК 517.958:532.5

Л. Журавчак, А. Струк
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Порівняння методів граничних та приграничних елементів пІД ЧАС знаходженнЯ неусталеного тиску у пружному пористому замкненому пласті

ã Журавчак Л., Струк А., 2012
Порівняно ефективність використання непрямих методів граничних та приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичних розв’язків задачі про неусталений рух стисливої рідини в пружному пористому замкненому пласті з урахуванням депресії тисків. З використанням фундаментального розв’язку нестаціонарного рівняння теплопровідності та схеми послідовності початкових умов побудовано дискретно-континуальну модель задачі з довільними початковими умовами та граничними умовами першого роду. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінювання впливу характеристик середовища та кількості свердловин на зміну пластового тиску.
Ключові слова: нестаціонарний процес зміни пластового тиску, непрямий метод граничних елементів, непрямий метод приграничних елементів.

The effectiveness of using the indirect boundary and near-boundary element techniques for the construction of numerical -analytical solutions of the problem of unsettled motion of compressible fluid in porous, elastic, closed reservoir, including depression of pressures, was compared. Using the fundamental solution of the non-stationary thermal conductivity equation and sequence diagram of initial conditions the discrete-continual model of the problem with arbitrary initial conditions and boundary conditions of the first kind, was constructed. Series of computational experiments were carried out to assess the influence of characteristics of environment and number of wells on reservoir pressure change.
Key words: non-stationary process of reservoir pressure change, indirect boundary element technique, indirect near-boundary element technique.

Кількість посилань - 8

УДК 655.33

1В. Запоточний, 2Н. Лотошинська
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра захисту інформації,
2кафедра інформційних технологій видавничих систем

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВПРОВАДЖЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

© Запоточний В., Лотошинська Н., 2012

Проаналізовано основні галузі застосування нанотехнологій у поліграфічному виробництві, зокрема проаналізовано дані, що стосуються використання наносистем і наноматеріалів у поліграфічній і пакувальних галузях. Зазначено важливу роль досягнень в галузі друкарської електроніки для сучасної мікро- і наноелектроніки.
Ключові слова: нанотехнологія, наноматеріал, нанотекст.

In this article were analysed basic industries of application of nanotechnologies in polydiene production, the analysis of data, which touches the use of the nanosystems and nanomaterials in polydiene and packing industries, is conducted in particular. The important role of achievements is marked in area of printed electronics for modern mikro- and nanoelectronics.
Key words: nanotechnology, nanomaterials, nanotekst.

Кількість посилань - 20

УДК 628.321

В. Заяць
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

© Заяць В., 2012

Розглянуто основні підходи до оптимізації функціональних програм. Показано особливості та переваги кожного з них. Кожен із підходів ілюструється прикладами реалізації програм у середовищі Ліспу.
Ключові слова: функціональна програма, оптимізація, метод рекурсії, параметри нагромадження.

The basic approaches to optimization of functional programs are considered in the article. Features and advantages of each of them are shown. Each of approaches is illustrated by the examples of realization of the programs in the environment of Lisp.
Key words: functional program, optimization, recursion method, the parameters of accumulation.

Кількість посилань - 8

УДК 004.9, 654.01, 658.512, 69.059.7, 519.6

А. Калмыков
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬЮ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

© Калмыков А., 2012

Розглянуто питання забезпечення наступності розробки IT-систем в багатоетапних програмах розвитку. Досліджуються спадкоємність у проектуванні, реалізації, розгортанні, супроводженні систем згідно з NGOSS концепцією життєвого циклу. Запропонована класифікація задач збереження наступності з урахуванням етапів проектування, розробки та впровадження систем. На основі стратифікації процесів проектування та класифікації відповідних задач запропоновано підхід до управління наступністю роз¬робки інформаційних систем.
Ключові слова: наступність розробки, IT-систем, життєвий цикл, страт проектування.

The paper is dedicated to questions of the succession granting in multi-stage development programs of IT-systems. It investigates succession in the design, implementation, deployment, maintenance according to the NGOSS life-cycle concept. The paper presents tasks classification for the procuring of the succession in systems development, taking into account the stages of design, development and implementation of systems. The approach to the succession management in the information systems development is proposed on the basis of the stratified design processes and classification of the related tasks.
Key words: the succession of development, IT-systems, life cycle, design strata.

Кількість посилань - 14

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

1)А. Ковальчук, 1)Д. Пелешко, 2)М. Навитка, 3) Ю. Борзов
Національний університет “Львівська політехніка”,
1)кафедра інформаційних технологій видавничих систем,
2) кафедра інформаційних систем і технологій,
3) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ПРО ОДНУ МОДИФІКАЦІЮ АЛГОРИТМУ RSA ШИФРУВАННЯ – ДЕШИФРУВАННЯ ПІВТОНОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

© Ковальчук А., Пелешко Д., Навитка М., Борзов Ю., 2012

Описано застосування модифікації алгоритму RSA для шифрування – дешифрування зображень. Шифрування – дешифрування проводиться без і з додатковим зашумленням.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, алгоритм RSA, зашумлення.

We describe the use of modified RSA algorithm for encryption – decryption of images. Encryption – decryption is carried out without and with extra noisy.
Key words: encryption, decryption, algorithm RSA, noisy.

Кількість посилань - 5

УДК 681.14

V. Kotsovsky1, F. Geche1, A. Batyuk2, A. Mitsa1
1Uzhgorod National University
2Lviv National University “Львівська політехніка”

BACKPROPAGATION ALGORITHM FOR COMPLEX NEURAL NETWORKS

© Kotsovsky V., Geche F., Batyuk A., Mitsa A., 2012

Розглянуто комплексні штучні нейронні мережі, функції активації яких є комплексними аналогами раціональної сигмоїди. Наведено алгоритм навчання цих мереж, заснований на методі зворотного поширення похибки.
Ключові слова: штучний нейрон, штучні нейронні мережі, комплексні нейронні мережі, алгоритм зворотного поширення помилки.

Neural networks with complex weights and continuously differentiable activation function have been studied in the paper. Learning algorithm based on the backpropagation method for rational sigmoid function has been given in the paper.
Key Words: artificial neuron, artificial neural networks, complex neural networks, learning algorithms, backpropagation.

Кількість посилань - 5

УДК 004.052.32

М. Крамаренко
ТзОВ “Елекс”

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНОВАНИХ СИМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДІАГНОСТУВАННЯ НА СИСТЕМНОМУ РІВНІ

© Крамаренко М., 2012

Доповнено, уточнено та систематизовано результати досліджень паралельного, послідовного, локального та адаптивного t-діагностування для детермінованих моделей діагностування на системному рівні, що завжди генерують симетричний синдром. Запропоновано діагностичні структури для паралельного, послідовного та локального t-діагностування. Запропоновано алгоритми дешифрації синдрому мінімальної складності.
Ключові слова: t-діагностування, локальне самодіагностування, адаптивне діагностування, моделі діагностики відмов на системному рівні, детермінований симетричний синдром.

Parallel, sequential, adaptive and local t-diagnosis for a certain system-level diagnosis models which always generate deterministic symmetrical syndrome has been researched. Previous researches results were generalized and systematized. Minimal complexity algorithms and related diagnosis structures have been suggested.
Key words: t-diagnosis, local self-diagnosis, adaptive diagnosis, system-level fault diagnostic models, deterministic symmetrical syndrome.

Кількість посилань - 15

УДК 004.891

1)С. Лупенко, 1)О. Пастух, 1)Б. Хомів, 2)Ю. Нікольський
1)Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
кафедра комп’ютерних систем та мереж
2)Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗМІННИХ ТА ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТА У ЗАДАЧАХ OPINION MINING

© Лупенко С.А,. Пастух О.А., Хомів Б.А, Нікольський Ю.В., 2012

Описанл процедуру формування інтегрального показника об’єкта згідно з відгуками користувачів під час застосування методів оцінювання опінії текстової інформації у web-документах.
Запропоновано використання лінгвістичних змінних та застосування вагових коефіцієнтів для достовірнішого результату оцінювання емоційного забарвлення текстової інформації.
Ключові слова: опінія, емоційне забарвлення, об’єкт, інтегральний показник, лінгвістична змінна, ваговий коефіцієнт.

Article is devoted to the process of forming the integral indicator of the object according to user reviews, using the opinion mining methods of textual information in the web-documents.
The use of linguistic variables and weighting coefficients for more reliable opinion mining result of text information is proposed in article.
Key words: opinion, object, integral indicator, linguistic variable, weighting coefficient.

Кількість посилань - 16

УДК 004.8+004.312:644.1

В. Мазур, І. Фармага, П. Шмігельський
Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМФОРТНОСТІ ПРИМІЩЕННЯ В 3D ПРОСТОРІ

© Мазур В., Фармага І., Шмігельський П., 2012
Розроблено автоматизовану підсистему визначення розподілу параметрів комфортності приміщення. Описано методи та алгоритми, за допомогою яких було реалізоване програмне забезпечення підсистеми.
Ключові слова: підсистема, параметри комфортності, мікроклімат, простір.

A subsystem of automated determination of distribution parameters of rooms comfort facilities. We describe the methods and algorithms by which it was implemented software subsystems.
Key words: subsystem, the parameters of comfort, microclimate, space.

Кількість посилань - 3

УДК 004.8+004.312:644.1

У. Марікуца, В. Мазур, І. Фармага
Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМФОРТНОСТІ ПРИМІЩЕННЯ В 3D ПРОСТОРІ

© Марікуца У., Мазур В., Фармага І., 2012
Розроблено методику проведення вимірів комфортності приміщень, здійснено ідентифікацію параметрів та визначені розподіли освітленості і температури в 3D просторі.
Ключові слова: комфортність, параметри комфортності, мікроклімат, простір.

Designed methodology of measuring rooms comfort facilities. Carried out the identification of the parameters and determined the distribution of light and temperature in the 3D space.
Key words: comfort, the parameters of comfort, microclimate, space.

Кількість посилань - 4

УДК 004.94:656.1

Т. Матвейчук, В. Ставицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ

© Матвейчук Т., Ставицький В., 2012

Побудовано та досліджено базовий варіант моделі процесу планування вантажоперевезень, що складається з послідовності обраних окремих підзадач, утворених відібраною системою спрощувальних припущень, що дає змогу розв’язати поставлену задачу в умовах багатокритеріальності та наявності часових обмежень.
Ключові слова: математична модель, граф, оптимальний маршрут.

We construct and study a basic version of the model planning process cargo. It consists of a sequence of individual subtasks that created the system of simplifying assumptions. It allows you to solve the task in bahatokryterialnosti and available time limits.
Key words: mathematical model, the graph, the optimal route.

Кількість посилань - 4

УДК 004.932.2

Г. Мельник
Тернопільський національний економічний університет
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ТОЧОК НА КОНТУРАХ МІКРООБ’ЄКТІВ БІОМЕДИЧНОЇ ПРИРОДИ

© Мельник Г., 2012

Характерною властивістю цифрових біомедичних зображень є наявність повторюваних елементів з нечіткою геометричною структурою. Наближення форми клітин до форми круга або еліпса вимагає вдосконалення алгоритмів співставлення областей. Для визначення найкращого афінного перетворення між областями використано симетричну різницю множин точок областей. Застосування дискретних центральних моментів області дозволило підвищити точність визначення відповідних точок на контурах при визначенні афінних перетворень між областями мікрооб’єктів.
Ключові слова: біомедичні зображення, структурний аналіз, співставлення областей, центральні моменти, контур, відповідні точки.

The characteristic feature of digital biomedical images is presense of repeated elements with fuzzy geometry. Cell shape is approximately equals to shape of circle or ellipse. It demands an improved algorithms for region matching. The symmetric difference of regions point sets used to determine the best affine transformation between the regions. Application of region discrete central moments increases the accuracy of contours corresponding points during calculation of affine transformations between the regions of microobjects.
Key words: biomedical image, structural analysis, region matching, central moments, contour, correspondence points.

Кількість посилань - 16

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Ю. Каличак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ПОШУК ОБРАЗІВ ЗА ЇХ ІНВАРІАНТНИМИ ТА ПАРАМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ

© Мельник Р., Каличак Ю., 2012

НАВЕДЕНА МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНВАРІАНТНИХ ТА ПАРАМЕТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОБРАЗІВ ПІД ЧАС ФРАГМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄМУ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ. ПОКАЗАНО ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У РАЗІ ПОШУКУ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВМІСТОМ.
Ключові слова: зображення, образ, простір інтенсивності, об’єм інтенсивності, фрагментація, розподілені інваріантні ознаки, розподілені параметричні ознаки.

Аn extraction method of distributed invariant and parametric features of patterns based on the image intensity volume fragmentation is presented.
Key words: image, pattern, intensity space, intensity volume, fragmentation, distributed invariant features, distributed parametric features.

Кількість посилань - 16

УДК 531.36+534

М. Назаркевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ BETA- ТА ATEB-ФУНКЦІЙ

 Назаркевич М., 2012

Розглянуто застосування Beta- та Ateb-функцій для математичного аналізу, математичної статистики, рівнянь математичної фізики, механіки, квантової фізики та інформаційних технологій. Наведено властивості та побудовано графіки цих функцій. Досліджено взаємодію Beta- та Ateb-функцій.
Ключові слова: Beta-функції, Ateb-функції, моделювання коливних процесів, теорія струн, поліграфічний захист.

Application Beta and Ateb-functions for mathematical analysis, mathematical statistics, mathematical physics, mechanics, quantum physics and information technology is considered. There are presented properties and constructed graphs of these functions.The interaction of Beta and Ateb-functions is investigated.
Key words: Beta-function, Ateb-functions, modeling oscillatory processes, string theory, printing security

Кількість посилань - 10

Syndicate content