№ 731 (2012)

УДК 378.14

І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

© Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., 2012

Проінформовано про особливості застосування сучасних математичних моделей тестів Мастерса та Андерсена до аналізу якості тестових завдань комплекту дистанційної освіти “Вища математика”, розробленого в НТУУ “КПІ”. Наведено методики оцінювання латентних параметрів за відповідними моделями.
Ключові слова: тестові завдання, латентні параметри, моделі Мастерса, Андерсена.

The present paper informs about features of application Masters and Andersen models to the Item Analysis for outlined web-based courses “Higher mathematics” made in NTUU “KPI”. Methodics of estimating latent parameters are given.
Keywords: Item Analysis, IRT, Masters and Andersen models.

Література – 5

УДК 004.9

А.І. Андрухів, Д.О. Тарасов
Науково-технічна бібліотека
Національного університету “Львівська політехніка”

СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ – НОВИЙ ВЕБ-СЕРВІС БІБЛІОТЕКИ
© Андрухів А.І., Тарасов Д.О., 2012

Запропоновано схему побудови модуля рекомендації літератури під час роботи з електронним каталогом.
Ключові слова: АБІС, електронний каталог, алгоритм рекомендацій.

The article suggested the literature recommendations module working with WEB-OPAC.
Key words: LIS, opac, recommendation algorithm.

Література – 3

УДК 37.046

В.М. Анохін
Харківський національний економічний університет

ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У СЕРЕДОВИЩІ ADOBE CAPTIVATE

© Анохін В.М.., 2012

Наведено вимоги до сучасних електронних навчальних видань (ЕНВ). Класифіковано типи навчальних матеріалів в електронних навчальних виданнях. Наведено рекомендації із створення ЕНВ, які автор використав для розроблення навчально-методичного комплексу за допомогою середовища Adobe Captivate.
Ключові слова: електронні навчальні ресурси, інтерактивність, адаптивність викладу, Adobe Captivate.

There are the requirements for modern electronic training edition (ETE) in the work. There is the classification of types of ETE training materials in the work. The recommendations for the creation of ETE were performed, which the author has embodied to training method complex by means of Adobe Captivate environment.
Key words: electronic learning resources, interactive, adaptive presentation, Adobe Captivate.

Література – 8

УДК 709.4, 710.5

О.Б. Біленька
Національний університет “Львівська політехніка”

МОЖЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE
© Біленька О.Б., 2012

Описано, як за допомогою вбудованих засобів для автоматизації обчислень статистичних показників за результатами виконання тестових завдань можливо контролювати та об’єктивно оцінювати якість тестів.
Ключові слова: тест, тестове завдання, курс, студент, віртуальне навчальне середовище.

Control and objective estimation of a test’ quality are possibly carry out wih help of build-in means for statistic indeces calculation by executive results of the test tasks.
Keywords: test, test task, e-course, student, virtual learning system.

Література – 4

УДК 004.738.5

О.Л. Березко, А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

© Березко О. Л., Пелещишин А. М., Жежнич П. І., 2012

Розглянуто концепцію створення та розвитку офіційного комплексного веб-сайта Львівської політехніки як засобу подання сучасного університету у глобальному інформаційному середовищі.
Ключові слова: WWW, Веб 2.0, концепція, веб-сайт, університет, місія, інформаційне наповнення.

In this paper we consider the main points of Lviv Polytechnic National University website development conception as the means of modern university positioning in the global information environment.
Key words: WWW, Web 2.0, conception, website, university, mission, web content.

Література – 7

УДК 37.013: 303.448

Г.А. Бущак
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН: АНАЛІЗ ДОСВІДУ

© Бущак Г.А., 2012

Тестування має низку важливих переваг. Ці переваги існують лише у разі дотримання технології розроблення тестів. Підсумкове тестування сприяє повнішій і гармонійній реалізації дидактичних принципів. Тестове оцінювання навчальних досягнень студентів виконує функцію відслідковування структури знань студентів, що дає змогу удосконалювати зміст окремих тем та методи їх викладання.
Ключові слова: тест, дидактичні принципи, репрезентативність тесту, структура знань студента.

Testing has several important advantages. These benefits exist only if the technology development test. Final testing contributes to a more complete and harmonious implementation of didactic principles. Test evaluation of educational achievements of students serves as tracking students' knowledge structure that allows to improve the content of individual topics and methods of teaching.
Key words: test, didactic principle, representative test, student knowledge structure.

Література – 5

УДК 004.9

Р. Дубан, І. Шелевицький
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ “Криворізький національний університет”

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА “LOGIT” – ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
© Дубан Р., Шелевицький І., 2012

Наведено інформаційну систему “Logit”, яка розроблена для забезпечення підтримки тестового контролю знань на всіх стадіях його життєвого циклу. У представленій інформаційній системі використовуються авторські сплайн-моделі для побудови профілів складності питань та рівня знань.
Ключові слова: інформаційна система, тестовий контроль знань, сплайн-модель.

This paper describes an information system “Logit”, which is designed to support test control of knowledge in all stages of its life cycle. This information system use authors spline-model to build profiles of the issues and the level of knowledge.
Key words: information system, test control knowledge, spline-model.

Література – 10

УДК 709;4;710.5

Р.С. Колодій
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСОБИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СИНХРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ВНС ЛП

© Колодій Р.С., 2012

Описано можливості віртуального навчального тренажера для вивчення теоретичних та технологічних аспектів синхронної цифрової технології (Synchronous Digital Hierarchy – SDH). Проаналізовано доцільність використання віртуального тренажера при вивченні дисципліни “Канали та системи передавання інформації” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації” та запропоновано метод тестового контролю щодо вивченого матеріалу відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки [1].
Ключові слова: віртуальний тренажер, технологія SDH, тестові питання.

In this work describes the features of virtual training simulator for the study of theoretical and technological aspects of synchronous digital technology (Synchronous Digital Hierarchy – SDH). Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects “channels and the transmission of information” for students in training “Telecommunications” and test control of learning material according to the recommendations of the regulations of the Lviv Polytechnic.
Keywords: virtual simulator, technology SDH, test questions.

Література – 3

УДК 004.414.3

О.Я. Коруд, М.Й. Павликевич, Л.Ф. Хвищун
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА АРХІТЕКТУРА БАЗИ ДАНИХ “НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ”

© Коруд О.Я., Павликевич М.Й., Хвищун Л.Ф., 2012

Запропоновано концептуальні засади та проаналізовано особливості архітектури бази даних “Навчальні плани”, призначеної для автоматизації планування та управління навчальним процесом у великому багатопрофільному університеті.
Ключові слова: навчальний процес, планування, база даних, модуль, навчальна програма, навчальний план.

This article presents conceptual framework and features of architecture of the database “Curriculum”, which is designed to automate planning and management of educational process in large university with many profile.
Key words: learning process, planning, database module, curriculum.

Література – 3

УДК 547.271

А.М. Лудин
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ VISIO ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОМПОНУВАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ

© Лудин А.М., 2012

Розглянуто використання програми VISIO для виконання компонувальних креслень.
Ключові слова: креслення, компонування, шаблон, Visio.

Application of Microsoft Visio program for the implementation of the arrangement drawing.
Keywords: drawing, layout, template, Visio.

Література – 2

УДК 371.311

Е.Л. Носенко, М.А. Салюк
Дніпропетровський національний університет

ПРИНЦИПИ І ПРИЙОМИ РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
© Носенко Е.Л., Салюк М.А., 2012

Розглянуто принципи, за якими доцільно розробляти навчальні матеріали із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій: 1) урахування закономірностей збереження інформації у семантичній пам’яті людини; 2) спирання на множинність форм репрезентації інформації у свідомості; 3) орієнтація на майбутню реальну професійну діяльність під час моделювання бази виконавчих знань.
Ключові слова: семантична пам'ять, множинність репрезентації інформації, перекодування.

The paper presents the description of the principles to be accounted for when designing teaching materials for the computer-assisted instruction:1) considering the regularities of the semantic human memory related to the information retention; 2) accounting for the multiple forms of mental representation of knowledge; 3) using professionally–oriented cases for developing executive knowledge.
Keywords: semantic memory, multiple forms of information representation, recoding.

Література – 11

УДК 378.147

М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, В.І. Божко
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВОГО КОМПЛЕКСУ “ВІРТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО” В ПОЛТАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

© Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І., 2012

Розглянуто передумови створення віртуальних підприємств у ВНЗ економічного профілю, їх типовий функціонал. Запропоновано шляхи реалізації програми створення навчально-тренінгового комплексу “Віртуальне підприємство” ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”.
Ключові слова: віртуальне підприємство, навчально-тренінговий комплекс, системний підхід.

The present work demonstrates the prerequisites to create virtual enterprises in higher education in economics, their typical features. Preasently implementation of the program a program of creating educational and training complex “Virtual Enterprise” university Ukoopspilka “Poltava University of Economics and Trade."
Keywords: virtual enterprise, educational and training complex, system approach.

Література – 3

УДК 004.9:378.1

Ю.В. Триус
Черкаський державний технологічний університет

ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

© Триус Ю.В., 2012

Розглянуто питання, пов’язані з використанням інноваційних інформаційних технологій у навчанні математичних дисциплін, зокрема вільно поширюваних web-орієнтованих систем комп’ютерної математики і технологій мобільного мавчання математики.
Ключові слова: математичні дисципліни, web-орієнтовані системи комп’ютерної математики, мобільні математичні середовища.

Considered issues related to the use of innovative information technology in learning mathematics, particularly open source web-oriented computer systems and mobile technology learning mathematics.
Key words: mathematical discipline, web-oriented computer mathematical system, mobile ICT, mobile math environment.

Література – 8

УДК 378.14.004, 004.9

Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
© Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., 2012

Наведено структуру системи для технічної підтримки дистанційної форми навчання в Національному університеті “Львівська політехніка”. Показано можливість розширення інтерактивних можливостей Віртуального навчального середовища Львівської політехніки.
Ключові слова: дистанційна освіта, система дистанційного навчання, інформаційне середовище, Інтернет-технології, Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки.

In the article the structure of designed system to support distance learning at the Lviv National Polytechnic University is presented . The possibility of expanding interactive features of Virtual learning environment of Lviv Polytechnic is shown.
Key words: Distance education, distance learning system, Internet technologies, Virtual learning environment of Lviv Polytechnic.

Література – 7

УДК 378.046.4

Т.В. Чайківський
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
© Чайківський Т.В., 2012

Описано методику проведення аудиторних занять всіх типів з використанням засобів інформаційної системи “Віртуального навчального середовища Львівської політехніки”. Основну увагу приділено викладанню лекційного матеріалу.
Ключові слова: Moodle, слайд, заняття, лекція.

Method for all types of classroom training with the use of LMS ‘Lviv Polytechnic Virtual Learning Environment’ was described. Special attention is paid to teaching lectures.
Keywords: Moodle, slide, training, lecture.

Література – 2

УДК 378.14.004,004.9

В.М. Чорноус, А.П. Боднарчук, І.М. Храпач
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

© Чорноус В. М., Боднарчук А. П., Храпач І. М., 2012

Викладено та проаналізовано методи створення і концепції впровадження інноваційних комп'ютерних технологій навчання, зокрема відео- та аудіозасобів навчання та навчально-наочних посібників з електротехнічних дисциплін, які інтегрують різноманітні форми представлення та опрацювання навчального матеріалу. На основі сучасних комп'ютерних технологій і ліцензованого програмного забезпечення показано методи динамічної візуалізації процесів в електричних колах у дво- та тривимірних просторах. Розроблено організаційну структуру електронних засобів навчання, які максимально забезпечують сприйняття студентами навчальної інформації.
Ключові слова: інноваційні технології навчання, відео- та аудіозасіб навчання, вікно середовища.

Creating methods and innovational studying computer technologies implementation conception such as video- and audio tool and electrical studying visual manual which integrates different studying material representation and treating forms are introduced. Dynamic process visualization methods in electrical devices and circuits in double and triple space are shown based on modern computer technologies and licensed software. Оrganization structure of electronic tutorials which maximally provide student’s studying information perception channels and give an opportunity to control it’s assimilation operatively.
Keywords: innovative technologies of studies, video- and audiomeans of studies, window of environment.

Література – 10

УДК 681.518.5

О.С. Шкіль, Д.Ю. Кучеренко
Харківський національний університет радіоелектроніки

ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ ПІД ЧАС КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

© Шкіль О.С., Кучеренко Д.Ю., 2012

Розглянуто питання перевірки ІКТ-компетентності претендентів під час вступу до магістратури (аспірантури). Як тестові завдання під час комп’ютерного тестування запропоновано використовувати завдання з розгорнутою відповіддю. Оцінювання виконання таких завдань ґрунтується на експертному оцінюванні за обраними критеріями з використанням правил та процедур нечіткої логіки. Запропоновано методику складання продукційних правил нечіткого виводу. Розроблено інструментальні засоби експертного оцінювання та порівняно результати їх роботи з наявними системами нечіткого виведення.
Ключові слова: компетентність, тестові завдання, експертне оцінювання, нечітка логіка, продукційні правила.

The question of the ICT-competence test of the applicants for admission to the graduate or postgraduate study is considered. During computer testing the tasks with a detailed answer is proposed as test tasks. The assessment of such tasks performance is based on the expert review by selected criteria. The tools of the expert review are developed and the results of their work are compared with existing systems of the fuzzy inference.
Key words: competence, test tasks, expert review, fuzzy logic, condition-action rules.

Література – 3

Syndicate content