№ 73 (2012)

УДК 621.317.73

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЄМНОСТІ ПОДВІЙНОГО ШАРУ НА ІНФОРМАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ІМІТАНСНИХ СЕНСОРІВ

 Походило Євген, Леськів Марта, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Проаналізовано вплив ємності подвійного шару на активну та реактивну складові імітансу як інформативні параметри первинного перетворювача (сенсора) засобів вимірювального контролю властивостей об’єктів неелектричної природи.

Проанализировано влияние емкости двойного слоя на активную и реактивную составляющие имитанса как информативные параметры первичного преобразователя (сенсора) средств измерительного контроля свойств объектов неэлектрической природы.

The influence of double layer capacitance on the active and reactive components of immitance as informative parameters of the primary transducer (sensor) means of measuring control of properties of non-electric
nature objects is analysed.

Література – 3.

УДК 621.317.73

АНАЛІЗ ПОХИБОК ПЕРЕТВОРЮВАЧА «АДМІТАНС – НАПРУГА» ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

© Походило Євген, Остапчак Степан, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери,12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано похибки вимірювального перетворення «адмітанс – напруга» для засобів вимірювання відносних показників якості продукції. Запропоновано спосіб забезпечення прогнозованих похибок векторного перетворювача на різних частотах та його реалізацію.

Проанализированы погрешности измерительного преобразования "адмитанс – напряжение" для средств измерения относительных показателей качества продукции. Предложен способ обеспечения прогнозируемых погрешностей векторного преобразователя на разных частотах и его реализация.

The errors of measuring transformation are analysed "аadmittance – tension" for facilities of measuring of relative indexes of quality of products. The method of providing of the forecast errors of vectorial transformer on different frequencies and his realization are offered.

Література – 4.

УДК 536.521

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ОБ’ЄКТІВ ЗА СПЕКТРАЛЬНОЮ ГУСТИНОЮ ПОТУЖНОСТІ ВЛАСНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ОПТИЧНОМУ ДІАПАЗОНІ

© Гриневич Богдан, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Пропонується уточнена математична модель визначення довжини хвилі максимуму інтенсивності власного випромінювання об’єктів у оптичному діапазоні.

Предлагается уточненная математическая модель определения длины волны максимума интенсивности собственного излучения объектов в оптическом диапазоне.

Specified mathematical model of wavelength peak of self-radiation objects within the optical range is proposed.

Література – 9.

УДК 621.317.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІКОННОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗАТОРА ІМПЕДАНСУ

 Стадник Богдан, Хома Юрій, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 28a, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано особливості квадратурного розділення за алгоритмом одночастотного перетворення Фур’є. Досліджено вплив застосування згладжувальних вікон на дійсну та уявну складові спектра досліджуваного сигналу. Оцінено ефективність застосування косинусних та параметричних вікон для підвищення точності квадратурного розділення в частотних аналізаторах імпедансу.

Проанализированы особенности квадратурного разделения по алгоритму одночастотного преобразования Фурьє. Исследовано влияние взвешивающих окон на действительную и мнимую составляющие спектра исследуемого сигнала. Оценено эффективность применения взвешивающих окон для повышения точности квадратурного разделения в частотных анализаторах импеданса.

Specifics of quadrature conversion based on single-point Fourier transform are analyzed in the article. Windowing impact on signal spectra real and imaginary components is investigated. Windows application efficiency for increasing accuracy of network analyzer quadrature conversion is estimated.

Література – 5.

УДК 53.083:658.56

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНОЇ МІРИ ЯКОСТІ

 Мотало Василь, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Розглянуто основні проблеми методології кваліметричних вимірювань, зокрема, питання теорії міри якості продукції та теорії багатовимірного шкалювання. Запропоновано і проаналізовано методику оцінювання точності визначення рівня якості продукції із використанням віртуальної міри якості. Методика ґрунтується на оцінюванні непевності (невизначеності) отриманих результатів вимірювань рівня якості із урахуванням кореляції між одиничними показниками якості досліджуваної продукції.

Рассмотрены основные проблемы методологии квалиметрических измерений, в частности, вопросы теории меры качества продукции и теории многомерного шкалирования. Предложена и проанализирована методика оценивания точности определения уровня качества продукции с использованием виртуальной меры качества. Методика основана на оценивании неопределенности полученных результатов измерений уровня качества с учетом корреляции между единичными показателями качества исследуемой продукции.

In the article the main problems of methodology of the qualimetrical measurements such as the questions of the theory of the product quality measure and the theory of multidimensional scaling are considered. The methodology of evaluation of precision of the quality level estimation by using of the virtual quality measure is proposed and analyzed. The methodology is based on determining of uncertainty of received results of measurements of the quality level and allows for the correlation between the sinqle quality parameters of the estimated product.

Література – 18.

УДК 536.532

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА БАЗІ ТЕРМОЧУТЛИВИХ КВАРЦОВИХ РЕЗОНАТОРІВ

© Котляров Володимир, Скоропад Пилип, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проведено аналітичний огляд існуючих контактних засобів вимірювання температури, зокрема термоперетворювачів на базі термочутливих кварцових резонаторів. Проаналізовано основні фактори впливу на їхні метрологічні характеристики та запропоновано способи їх покращення.

Проведен аналитический обзор существующих контактных средств измерения температуры, в частности термопреобразователей на базе термочувствительных кварцевых резонаторов. Проанализированы основные факторы влияния на их метрологические характеристики и предложено пути их улучшения.

Analytical review of the existing contact temperature measurement instruments, in particular temperature converters based on thermosensitive quartz resonators has realized. Also have analyzed the main influencing factors to their metrological characteristics and proposed ways to improve them.

Література – 29.

УДК 621.315.592

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ГАЛЬВАНОМАГНІТНИЙ СЕНСОРНИЙ ПРИСТРІЙ З ВИСОКОЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЮ ЗАВАДОСТІЙКІСТЮ

 Готра Зенон, Голяка Роман, Гординюк Іван, Марусенкова Тетяна, Ільканич Вікторія, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних приладів,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Наведено результати розроблення та дослідження параметрів енергоефективного гальваномагнітного сенсорного пристрою з високою електромагнітною завадостійкістю. Енергоефективність забезпечується імпульсним режимом вимірювання з Wake-up механізмом циклічного переходу між короткочасними тактами вимірювання та тривалими паузами з вимкненим колом живлення сигнального перетворювача. Електромагнітна завадостійкість реалізується двотактним різницевим вимірюванням з протилежним напрямком струму холлівського сенсора в суміжних тактах.

Представлены результаты разработки и исследования параметров энергоэффективного гальваномагнитного сенсорного устройства с высокой электромагнитной помехоустойчивостью. Энергоэффективность обеспечивается импульсным режимом измерения с Wake-up механизмом циклического перехода между кратковременными тактами измерения и длительными паузами с разомкнутой цепью питания сигнального преобразователя. Электромагнитная помехоустойчивость реализуется двухтактным дифференциальным измерением с противоположным направлением тока сенсора Холла в смежных тактах.

The work gives the results of developing an energy-efficient galvanomagnetic sensor device with high electromagnetic noise-immunity and investigation into its parameters. Energy-efficiency is provided by the pulse measurement mode with a Wake-up cyclic change of short-term measurement cycles and long-term pauses with the open feed circuit of a signal transducer. Electromagnetic energy-efficiency is provided by two-cycle differential measurement with the opposite Hall sensor’s current direction in adjacent cycles.

Література – 38.

УДК 526.521.3

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОЦВЕТОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ

© Жуков Леонид, Корниенко Андрей, Богдан Александр, Крупник Виталий, Крупник Людмила,
Писаренко Валерий, Костановский Валерий, 2012
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины,
*Институт кибернетики НАН Украины, **ДП “НИИ “КВАНТ””

За результатами досліджень обґрунтовано напрями та розроблено фізичні основи, методи і засоби багатокольорової безконтактної і світловодної пірометрії випромінювання. Порівняно з класичною енергетичною та спектрального відношення пірометрією випромінювання багатокольорова технологія знижує похибки безконтактної і світловодної оптичної термометрії в 2–15 разів.

В результате представленных исследований обоснованы направления и разработаны физические основы, методы и средства многоцветовой бесконтактной и световодной пирометрии излучения. По сравнению с классической энергетической и спектрального отношения пирометрией излучения многоцветовые технологии снижают погрешности бесконтактной и световодной оптической термометрии в 2–15 раз.

As a result of represented researches they have based directions and developed physical foundations, methods and means of multicolor contactless and light-guide thermometry. In comparison with the classical energy and twocolor thermometry, developed multicolor thermometry technologies reduces errors of the contactless and light-guide temperature measurements in 2-15 times.

Література – 17.

УДК 536.532

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОМЕТРІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ У МЕДИЦИНІ

© Головньов Максим,Скоропад Пилип, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 28а, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано засоби вимірювання температури людського тіла. Показано перспективність застосування безконтактних засобів термометрії у медичному діагностуванні.

Проведен анализ средств измерения температуры человеческого тела. Показано перспективность использования средств бесконтактной термометрии в медицинском диагностировании.

Carried out analysis of temperature measurement devices for human body and proved an availability of using emission thermometers in the diagnostics of human body.

Література – 6.

УДК 536.08

ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА

 Микитин Марта, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто особливості сучасних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем. Сформовано основні ознаки інтелектуальної системи вимірювання температури. Подано базову структурну схему інтелектуального термометра.

Рассмотрено особенности современных интеллектуальных информационно-измерительных систем. Сформировано основные признаки интеллектуальной системы измерения температуры. Представлено базовую структурную схему интеллектуального термометра.

The features of the modern intelligent information - measuring systems are considered. The main characteristics of the intelligent system of the temperature measurement are formed. The basic block diagram of the intelligent thermometer is presented.

Література – 10.

УДК 536

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОЕФІЦІЄНТА ПІДСИЛЕННЯ РІЗНИЦЕВОГО ПІДСИЛЮВАЧА МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО ПІДСИЛЕННЯ

© Дорожовець Михайло, Пригродський Антон, 2012
Національний університет „Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
dorozhovets@polynet.lviv.ua, prygrodsky.anton@gmail.com

Подано методику зменшення похибки коефіцієнта підсилення різницевого підсилювача. Числове моделювання показало, що застосування методики динамічного підсилення істотно підвищує точність підсилення сигналів.

Представлена методика уменьшения погрешности коэффициента усиления разносного усилителя. Числовое моделирование показало, что применение методики динамического усиления позволяет существенно повысить точность усиления сигналов.

This paper presents the method of the reduction of the differential amplifier's gain error. Numeric modeling shows that essential increasing of the signal amplification accuracy can be achieved by applying of the dynamic amplification method.

Література – 4.

УДК 621.3

МЕТРОЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМ ЗБИРАННЯ ДАНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТОМОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ

© Дорожовець Михайло, Волкова Юлія, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
dorozhovets@polynet.lviv.ua , jul4ik-volkova@rambler.ru

Розглянуто основні схеми вимірювання в електричній томографії.

Рассмотрено основные схемы измерений в электрической томографии.

In the article the main measurement diagrams in electrical tomography systems are overviewed.

Література – 7.

УДК 006.015.5+510.6

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУНЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В КВАЛІМЕТРІЇ

© Гоц Наталія, Мельник Володимир, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації і сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Якість є досить складним, але дуже важливим поняттям. Для її визначення є багато методів, але у кожного з них є певні недоліки, переважно через нечіткість даних про різні впливні характеристики. В цьому випадку можна скористатися математичним апаратом нечіткої логіки. Саме цей апарат дає змогу проводити обчислення, узагальнення, аналіз, графічну інтерпретацію нечітких даних. Тому в статті розглянемо і проаналізуємо існуючі методи оцінки якості, проаналізуємо математичний апарат нечіткої логіки на застосування його до оцінювання якості і запропонуємо алгоритм оцінки якості продукції і послуг.

Качество – очень сложное, но очень важное понятие. Для его определения разработано много методов, но у каждого из них есть некоторые недостатки, в основном из-за нечёткости данных о разных влиятельных характеристиках. В этом случае можно использовать математический апарат нечёткой логики. Именно этот апарат даёт возможность выполнять расчет, обобщения, анализ, графическую интерпретацию нечётких данных. Поэтому в статье мы рассмотрим и проанализируем существующие методы оценки качества, проанализируем математический апарат нечёткой логики на возможность его использования в оценивании качества и предложим алгоритм оценки качества продукции и услуг.

Quality is a difficult but very important concept. For its evaluation is a lot of ways, but each one has a certain number of drawbacks, mainly due to unclear information about the different influence upon performance. In this case you can use the mathematical apparatus of fuzzy logic. This apparatus allows calculation, synthesis, analysis, graphical interpretation of fuzzy data. Therefore in this work we review and analyze existing methods of quality assessment, analyze the mathematical appar¬atus of fuzzy logic to use it to evaluate the quality and offer an algorithm for evaluating the quality of products and services.

Література – 5.

УДК 536.521.2

© Гоц Наталія, Борозенець Олександр, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра
м. Львів, вул. С.Бандери 12

Аналіз напрямів розвитку визначення одиниці термодинамічної температури Кельвін

Досліджено розвиток визначення одиниці термодинамічної температури. Виявлено недоліки сучасного визначення Кельвіна згідно з системою SI. Показано, що нове визначення одиниці термодинамічної температури на основі сталої Больцмана робить його незалежним від матеріальної субстанції, технічної реалізації, а також температури або температурного діапазону. Це дає змогу вдосконалювати температурні вимірювання в діапазоні, віддаленому від потрійної точки води, та підвищити точність вимірювань температури.

Исследовано развитие определение единицы термодинамической температуры. Указаны недостатки современного определения Кельвина согласно системы SI. Показано, что новое определение единицы термодинамической температуры на основе постоянной Больцмана делает его независимым от материальной субстанции, технической реализации, а также температуры или температурного диапазона. Это делает возможным совершенствование температурных измерений в диапазоне, удаленном от тройной точки воды, и повышение точности измерений температуры.

The article investigates the development unit of thermodynamic temperature determination. The ones defined by Kelvin definition of SI. The new definition of the unit of thermodynamic temperature through the Boltzmann constant makes it independent of material substance, technical implementation, as well as temperature or temperature range. This makes it possible to improve temperature measurements in the range far from the triple point of water and increase the accuracy of temperature measurements.

Література – 5.

УДК 536.521.2

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ТЕРМОМЕТРІЇ ВИПРОМІНЕННЯ

© Гоц Наталія, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С.Бандери 12, 79013, Львів, Україна

Здійснено дослідження базової технічної термінології термометрії випромінення в Україні, що дало змогу виявити зміни в її складі і тенденції розвитку. Запропоновано модель системи нормативного забезпечення в області термометрії випромінення, в яку входять нормативні документи методовизначального, методологічного та методичного рівнів України та світових організацій зі стандартизації.

Проведено исследование базовой технической терминологии термометрии излучения в Украине, что позволило выявить изменения в ее составе и тенденции развития. Предложена модель системы нормативного обеспечения в области термометрии излучения, которая включает нормативные документы методоопределяющего, методологического и методического уровней Украины и мировых организаций по стандартизации.

In the article research of base terminology of radiationt hermometery is conducted in Ukraine, that allowed to discover change in its composition and progress trends. The model of the system of the normatively legal providing is offered in industry of thermometery of radiation, which includes the normative documents of methodical, methodological and methodical levels of Ukraine and world organizations from standardization.

Література – 7.

УДК 657.6:005.336.3

Методи контролю якості технологічних операцій виготовлення кулінарної продукції

© Сусол Наталія1, Куць Віктор2, 2012
1Львівський інститут економіки і туризму, кафедра харчових технологій та ресторанної справи,
вул. Лесі Українки, 39, 79007, Львів, Україна
2Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто і визначено методи та способи контролю технологічних процесів і операцій з метою забезпечення якості кулінарної продукції та страв.

Рассмотрены и определены методы и способы контроля технологических процессов и операций с целью обеспечения качества кулинарной продукции и блюд.

Methods and means of monitoring the technological processes and operations in order to provide the quality of culinary products and dishes are under consideration.

Література – 8.

УДК 378.146

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

© Бойко Оксана, Чабан Олеся, 2012
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра медичної інформатики,
вул. Пекарська, 69, 79010 м., Львів, Україна

Виконано аналіз нормативно-правового забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах України, здійснено оцінку контролю якості та впровадження систем управління якістю у ВНЗ.

Выполнен анализ нормативно-правового обеспечения качества образования в высших учебных заведениях Украины, проведена оценка контроля качества и внедрения систем управления качеством в вузах.

The analysis of regulatory quality assurance in higher educational institutions of Ukraine, an assessment of quality control and quality management systems implementation in high school is made.

Література – 6.

УДК 621.317.39:578.087

ЄМНІСНИЙ ВОЛОГОМІР

© Куцевол Олег, Куцевол Микола, Петрук Василь, 2012
Вінницький національний аграрний університет

Розроблено структуру ємнісного вологоміра капілярно-пористих матеріалів, в якому передбачено зменшення похибки вимірювання від нестабільних діелектричних втрат.

Разработана структура емкостного влагомера капиллярно-пористых материалов, в котором предусмотрено уменьшение погрешности измерения от нестабильных диэлектрических потерь.

The structure of a capacitor measuring instrument of humidity capillary-porous materials in which reduction of an error of measurement from astable dielectric losses provided is developed.

Література – 5.

УДК 621.317.39:578.087

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ І ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВТРАТ У ЗЕРНІ

© Куцевол Олег, Куцевол Микола, Кучерук Володимир, 2012
Вінницький національний аграрний університет

Проаналізовано складові діелектричних втрат у зерні як діелектричному матеріалі й одержано аналітичні вирази, що пов’язують їх із інформаційними параметрами первинного перетворювача на базі ємнісного чутливого елемента.

Проведен анализ составляющих диэлектрических потерь в зерне как диэлектрическом материале и получены аналитические выражения, связывающие их с информационными параметрами первичного преобразователя на базе емкостного чувствительного элемента.

The analysis of making dielectric losses in grain as a dielectric material is carried out and analytical expressions which connect them with information parameters of the primary converter on the basis of a capacitor sensitive element are received.

Література – 3.

УДК 536.532

МЕТОД КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА В ТЕРМОМЕТРІЇ ПОВЕРХНІ МІКРООБ’ЄКТІВ

© Сегеда Олег, Яцишин Святослав, Кривенчук Юрій, 2012
Національний університет “Львівська політехніка ”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С.Бандери 12, 79013, Львів, Україна

Здійснено аналіз вимірювання температури методом комбінаційного розсіювання світла та проведено оцінювання метрологічних характеристик методу. Об’єктом дослідження вибрано мікроконтролер.

Осуществлен анализ измерения температуры методом комбинационного рассеяния света, проведено оценивание метрологических характеристик метода. Объектом исследования выбрано микроконтроллер.

Errors of the temperature transducer constructed on the basis of the Raman effect are estimated applying the analysis for metrological characteristic divergence. The object of study was chosen microcontroller.

Література – 7.

УДК 621.317

ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МОМЕНТУ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ТОЧНОСТІ

© Васілевський Олександр, 2012

Вінницький національний технічний університет Запропоновано засіб вимірювання динамічного моменту електромоторів, наведено його статичну характеристику та проаналізовано основні складові непевностей.

Предложен способ измерения динамического момента электромоторов, приведена его статическая характеристика и проанализированы основные составляющие неопределенностей.

The mean of measuring of dynamic moment of electromotors is offered in the article, presented its static characteristic and analysed the main components of uncertainty.

Література – 4.

УДК 504.75:681.2.543

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ

 Чабан Олеся1, Юзевич Лариса2, 2012
1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра медичної інформатики,
вул. Пекарська, 69, 79010, Львів, Україна
2Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Запропоновано поєднати в одному комплексному підході вимоги нормативних документів, які дають змогу контролювати й покращувати характеристики міцності, надійності та антикорозійного захисту магістральних трубопроводів зі сталі.

Предложено соединить в одном комплексном подходе требования нормативных документов, которые позволяют контролировать и улучшать характеристики прочности, надежности и антикоррозийной защиты магистральных трубопроводов из стали.

The paper deals with the requirements of connection in one complex approach the requirements of normative documents that allow to control and improve characteristics of strength, reliability and anticorrosive defence of main steel pipelines.

Література – 15.

УДК 658.562

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА І РОСЛИННОЇ ОЛІЇ ЕЛЕКТРИЧНИМ МЕТОДОМ

© Столярчук Петро, Шпак Оксана, Янович Роман, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С.Бандери, 12, 79013, м.Львів, Україна

Наведено результати експериментальних досліджень показників якості дизельного палива, рослинної олії та олії з додаванням присадки, плину і спирту електричним методом за допомогою ємнісного сенсора.

Приведены результаты екпериментальных исследований показателей качества дизельного топлива, растительного масла и масла с добавлением присадки, моющего средства і спирта электрическим методом с помощью емкостного преобразователя.

The results of experimental investigating the quality indices of diesel fuel, herbal oil, oil with admixtures, washing balm and spirit by the electric method with the help of a capacitance sensor are proposed.

Література – 4.

УДК: 637.13:658.562.47

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ оцінювання ЙОГО якості та безпеки ЗА міжнародною СИСТЕМОЮ НАССР

© Столярчук Петро, Остап’юк Соломія, 2012
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, вул.С.Бандери,12, 79013, Львів, Україна

На основі дослідження літературних даних проаналізовано стан виробництва молока корів та інших видів сільськогосподарських тварин у світі, зокрема в Україні, а також прогнозовані показники виробництва молока і молочних продуктів. Окремо показано перспективи одержання молока як сировини для молокопереробних підприємств за принципами системи НАССР.

На основе исследования литературных данных проанализировано состояние производства молока коров и других видов сельскохозяйственных животных в мире, в том числе в Украине, а также прогнозируемые показатели производства молока и молочных продуктов. Отдельно показаны перспективы получения молока как сырья для молокоперерабатывающих предприятий за принципами системы НАССР.

In a review, on basic researches of literary data, the analysis of the state of production of milk of cows and other types of agricultural animals is done in the world, including in Ukraine, and also the forecast indexes of production of milk and dairies. The prospects of receipt of milk are separately rotined, as raw material for milk processing enterprises, after principles of the system НАССР.

Література – 16.

УДК 504.75:681.2.543

Дослідження РУЙНУВАННЯ СТАЛІ В СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

 Джала Роман, Юзевич Володимир, 2012
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79060, Львів, Україна

Запропоновано систему параметрів стану і критерії міцності для дослідження умов руйнування сталі в сірководневих середовищах з урахуванням характеристик міжфазного шару.

Предложена система параметров состояния и критерии прочности для исследования условий разрушения стали в сероводородных средах с учетом характеристик межфазного слоя.

The parameters of the state and criteria of strength for research of terms of steel destruction in sulphuretted hydrogen environments taking into account characteristics of interface layer are presented.

Література – 6.

УДК 621.317.7.089.6

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АЦП, ОСНАЩЕНИХ ПІДСИСТЕМОЮ МЕТРОЛОГІЧНОЇ САМОПЕРЕВІРКИ

 Кочан Роман, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Сформульовано проблему забезпечення єдності результатів аналого-цифрового перетворення в умовах масового використання аналого-цифрових перетворювачів (АЦП). Запропоновано метод її вирішення за рахунок вбудованої підсистеми метрологічної самоперевірки, яка основана на вимірюванні нелінійної складової систематичної похибки АЦП. Запропоновано структуру такої підсистеми для восьмидіапазонного АЦП. Сформульовано критерії оцінки похибок результатів аналого-цифрового перетворення за результатам самоперевірки АЦП.

Сформулировано проблему обеспечения единства результатов аналого-цифрового преобразования при условии массового использования аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Предложено метод её решения за счет встроенной подсистемы метрологической самоповерки, которая базируется на измерении нелинейной составляющей систематической погрешности АЦП. Предложено структуру такой подсистемы для восьмидиапазонного АЦП. Сформулировано критерии оценки погрешности результатов аналого-цифрового преобразования по результатам самоповерки АЦП.

There is formulated the problem of traceability of analog to digital conversion results in the condition of large-scale implementation of analog to digital converters (ADC). It is proposed the method of solving this problem by embedding the metrology testing subsystem into ADC, which is based on measurement the nonlinear component of systematic error of ADC. There is proposed the structure of such subsystem for eight-range ADC. Also there is formulated the approach of error evaluation of analog to digital conversion results by self testing results.

Література – 28

УДК 620.179.13; 620.179.16; 532.519.633

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НЕОДНОРІДНОСТІ МАТЕРІАЛУ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ТЕПЛОВОГО ВІДГУКУ НА ВУЗЬКОЗОННЕ ТЕПЛОВЕ ЗБУДЖЕННЯ

© Прохоренко Сергій, Кашпор Катерина, Микитин Ігор, Мац Кінга *, Возний Марьюш *, Панас Андрій **, 2012.
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
*Жешувський університет, Жешув, Польща
**Військово-технічна академія, Варшава, Польща
siergiej.prokhorenko@gmail.com; revenko.k@gmail.com

Розроблено та апробовано в числовому симуляційному, а також експериментальному (на двох незалежних комплектах обладнання) модельних експериментах концепт-схему оцінювання рівня неоднорідності матеріалу за допомогою аналізу теплового відгуку на вузькозонне теплове збудження.

Разработана и апробирована в численном симуляцонном, а также экспериментальном (на двух независимых комплектах оборудования) модельных экспериментах концепт-схема оценки уровня неоднородности материала путем анализа теплового отклика на узкозонное тепловое возбуждение.

Concept scheme for evaluating the material heterogeneity by analyzing the thermal response of narrow-band thermal excitation have been developed and tested in the course of numerical simulation and experimental investigations when applying two different experimental setups.

Література – 3.

УДК 658.562

Обґрунтування застосування коефіцієнтів вагомості для кваліметричної оцінки партії продукції

© Бойко Тарас, 2012
Національний університет “Львівська політехніка ”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто варіанти застосування коефіцієнтів вагомості, отриманих за складовими кваліметричної непевності. Показано доцільність застосування таких коефіцієнтів за різного співвідношення характеристик експериментальних законів розподілу, які описують імовірності виникнення випадкових відхилень контрольованого параметра для порівнюваних партій виробів. Зроблено висновок, що застосування вказаних коефіцієнтів матиме вирішальне значення, коли закони розподілу характеризуватимуться близькими оцінками математичного сподівання.

Рассмотрены варианты применения коэффициентов весомости, полученных за составляющими квалиметрической неопределенности. Показана целесообразность применения таких коэффициентов в случае разного соотношения характеристик экспериментальных законов распределения, которые описывают вероятности возникновения случайных отклонений контролируемого параметра для сравниваемых партий изделий. Сделан вывод, что применение указанных коэффициентов имеет решающее значение, когда законы распределения будут характеризоваться близкими оценками математического ожидания.

Variants of applying the weight coefficients, determined due to the components of qualimetric uncertainty, are under consideration. The expediency of employing such coefficients in the case of a different ratio of experimental distribution law characteristics that describe the probabilities of appearance of controlled parameter occasional deviations for the compared product series is highlighted. The conclusion concerning the crucial value of applying the indicated coefficients while characterizing the distribution laws by the close average estimates is made.

Література – 4.

УДК 681.121.89.082.4

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ

© Матіко Федір, Роман Віталій, Федоришин Роман, 2012
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Викладено результати порівняльного аналізу методів розрахунку швидкості звуку в природному газі за їх сферою застосування, структурою алгоритму та методичною похибкою. Виконано аналіз можливості впровадження цих методів у системах вимірювання витрати та об’єму природного газу.

Изложены результаты сравнительного анализа методов расчета скорости звука в природном газе по их области применения, структуре алгоритма и методической погрешности. Выполнен анализ возможности внедрения этих методов в системах измерения расхода и объема природного газа.

The paper presents the results of a comparative analysis of methods for calculating the speed of sound in natural gas according to the field of application, the structure of the algorithm and the methodical error. The analysis of possible implementation of these methods in systems of natural gas flowrate and volume measurement is carried out.

Література – 7.

Syndicate content