№ 46 (2012)

УДК 621.791.763

В.І. БІЛОБОРОДЧЕНКО
Національний університет “Львівська політехніка”

ВІБРАЦІЙНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОГО КОНТАКТНОГО ОПОРУ ПІД ЧАС КОНДЕНСАТОРНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ВОЛЬФРАМ-РЕНІЄВИХ СПЛАВІВ Ч. ІІ

© Білобородченко В.І., 2012

Наведено результати модельного оптимізаційного дослідження впливу установчих параметрів вібраційної системи та установчих параметрів зварювальної установки на формування
відтворюваного заданого рівня контактної провідності складених у конструктивний вузол термогальванодротів з тугоплавких сплавів.

In-process the brought results over of model optimization research of influence of constituent parameters of the oscillation system and constituent parameters of the welding setting on forming of the recreated set level of pin conductivity of the galvanic wires made in the structural knot of thermal from refractory alloys.

Література – 6

УДК 621.914

М.Л. БІЛЯВСЬКИЙ, І.В. КУЗЬО, Ю.П. ШОЛОВІЙ
Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ МАШИН ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПАЛЕННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

© Білявський М.Л., Кузьо І.В., Шоловій Ю.П., 2012

Розглянуто один із варіантів удосконалення системи запалення двигуна внутрішнього згоряння з метою підвищення ефективності роботи когенераційних машин. Для підтвердження наукової та практичної цінності запропонованого технічного рішення проведені комплексні експериментальні дослідження.

Considered one of variants improvement of the system of lighting of combustion engine with the purpose of increase of efficiency of work cogeneration machines. For confirmation of scientific and practical value of the offered technical solution complex experimental studies are undertaken.

Література – 13

УДК 621.01

В.М. ГУРСЬКИЙ
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

РОЗРОБЛЕННЯ УНІФІКОВАНОГО МОДУЛЯ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН З НАПРЯМЛЕНИМИ КОЛИВАННЯМИ РОБОЧОГО ОРГАНА

 Гурський В.М., 2012
Описано недоліки використання типових електромагнітних приводів та модулів у двомасових резонансних системах. Розроблено прототип уніфікованого вібраційного модуля для розширення технологічних можливостей вібраційних систем використанням кусково-лінійних пружних характеристик щодо реалізації двочастотних резонансних режимів роботи.

The article describes the lacks of the use of typical electromagnetic vibratory and modules in the two-mass resonance systems. Development of prototype of the compatible vibratory module is conducted for expansion of technological possibilities of the vibratory systems by the use of cobbed-linear stiiffness descriptions for realization of twofrequency resonance office hours.

Література – 12

УДК 621.01, 621.09

В.М. ГУРСЬКИЙ, О.С. ЛАНЕЦЬ
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ

 Гурський В.М., Ланець О.С., 2012
На основі рівнянь Лагранжа–Максвелла складено узагальнену модель вібраційної системи з електромагнітним приводом, що описує її коливальні процеси. Встановлено енергетичні перетворення та закономірності розподілу енергій під час роботи вібраційної системи.

The article describes the generalized model of the vibratory system with an electromagnetic drive which describes the oscillation processes and on the basis of equalizations of Lagrange-Maxwell. Power transformations and conformities to the law of distributing of energies are set during work of the vibratory system.

Література – 8

УДК 621.548

В.М. КОРЕНДІЙ
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ВІТРОКОЛІС

 Корендій В.М., 2012
Розглянуто найпоширеніші методи регулювання потужності та стабілізації кутової швидкості горизонтально-осьових вітроустановок. Вказано на їхні основні переваги і недоліки. Проаналізовано залежності потужності вітроустановки від швидкості набігаючого вітрового потоку під час використання кожної системи.

The most widespread methods of power regulation and stabilization of the angular velocity of horizontal axis wind turbines are considered. Their basic advantages and faults are indicated. The dependencies of wind turbine power from the speed of accumulated wind flow at the exploitation of each system are analyzed.

Література – 5

УДК 621.548

В.М. КОРЕНДІЙ, І.В. КУЗЬО
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ДИНАМІКА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ВІТРОКОЛЕСА ЗА РАХУНОК ЗМІНИ КУТА АТАКИ ЛОПАТЕЙ

 Корендій В.М., Кузьо І.В., 2012
На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки з механізмом зміни кута атаки лопатей побудовано диференціальне рівняння їх обертального руху
за дії аеродинамічних, інерційних і гравітаційних сил та моменту регулювання. Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводилися з урахуванням
змінної у часі швидкості повітряного потоку.

The differential equation of blade rotational motion under the influence of aerodynamic, inertial and gravitational forces and regulation moment was built on the basis of the simplified kinematic scheme of horizontal axis wind turbine with the mechanism of change of blades attack angle. The determination of motion parameters and the construction of appropriate time diagrams were realized taking into consideration time dependencies of wind-flow speed.

Література – 7

УДК 621.01

І.В. КУЗЬО, О.В. ЛАНЕЦЬ, Я.В. ШПАК
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ КОЛИВАЛЬНИХ МАС У ВІБРАЦІЙНІЙ МАШИНІ З АЕРОІНЕРЦІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ

 Кузьо І.В., Ланець О.В., Шпак Я.В., 2012

Наведено аналітичні залежності для встановлення інерційно-жорсткісних та силових параметрів механічної коливальної системи, що забезпечують робочі білярезонансні режими роботи вібраційної машини з аероінерційним збуренням. Складено математичну модель такої машини та проаналізовано рух її коливальних мас та маси дебалансу в перехідних та усталених режимах роботи.

In the article the analytical dependences for calculation of inertia-inflexibility and power parameters of mechanical oscillating system, which provide the working near resonances mode of behavior of the vibratory machine with an aeroinertia drive, are resulted. The mathematical model of such machine is made and motion of it oscillating masses and and unbalanced mass in transient state and steady-state behavior of work is analysed.

Література – 12

УДК 621.833.002

Я.М. ЛИТВИНЯК
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ОПЕРАЦІЙ ЗУБОНАРІЗАННЯ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ПІДВИЩЕНОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЦЕСУ РАДІАЛЬНО-КОЛОВОГО ПРОФІЛЮВАННЯ ЗУБЦІВ

© Литвиняк Я.М., 2012

Проведено моделювання операції нарізання евольвентних зубчастих коліс дисковими фрезами під час інтегрованого застосування процесів радіально-колового зубонарізання дисковою фрезою та копіювання за безперевного ділення. Процес дає змогу підвищити продуктивність та досягнути необхідної точності профілю зубців колеса.

The design of cutting operations of gear-wheels involutes is conducted. In cylinder wheels, cuttings of indents carry out a disk milling cutter. The new process of copying will be realized the continuous rotation of purveyance of wheel is provided in which.

Література – 3

УДК 666.9.033

В.С. ЛОВЕЙКІН1, Ю.В. ЧОВНЮК1, К.І. ПОЧКА2
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
2 Київський національний університет будівництва і архітектури

ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНІ СИСТЕМИ УДАРНО-ВІБРАЦІЙНОГО ТИПУ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА КІНЕМАТИЧНО-СИЛОВИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧОГО ОРГАНА МАШИНИ З ОБРОБЛЮВАНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

© Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Почка К.І., 2012

Проведений кінематично-силовий аналіз взаємодії робочого органа машин ударно-вібраційного типу з оброблюваним середовищем на основі фізико-механічних та математичних моделей дискретно-континуальних систем.

The kinematic power analysis as to the machine working tool of the shock and vibration type interworking with the job surface based on the physical and mechanical and mathematical models of the discrete-continuum systems has been performed.

Література – 15

УДК 66.047

І.П. ПАЛАМАРЧУК, О.В. ЗОЗУЛЯК, О.О. ГЕРАСИМОВ
Вінницький національний аграрний університет

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ВИМІРЮВАННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНО-ОСМОТИЧНОГО СУШІННЯ

© Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Герасимов О.О., 2012

Висвітлено основні елементи розробленого вимірювалього комплексу для дослідження основних параметрів вібрації.

The basic elements of the developed vimiryuvalego complex are reflected for research of basic parameters of vibration.

Література – 6

УДК 636.083

І.П. ПАЛАМАРЧУК, В.П. ЯНОВИЧ
Вінницький національний аграрний університет

РОЗРОБКА ВІБРАЦІЙНОГО ДЕЗІНТЕГРАТОРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СУМІШЕЙ ПРЕМІКСІВ

© Паламарчук І.П., Янович В.П., 2012

Наведено дослідження і розглянуто технологію виробництва біологічно активних сумішей для преміксів. Розроблено перспективну технологічну схему вібраційного дезінтегратора, яка дає можливість поєднати операції дроблення, сепарації та змішування компонентів вітамінних препаратів.

In the article the research and production technology is considered biologically active compounds for premixes. A promising flowsheet vibrating disintegrator, which makes it possible to combine the operations of crushing, separating and blending components vitamins.

Література – 3

УДК 621.928.3:661.188

Ю.А. Полєвода
Вінницький національний аграрний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ОЧИЩЕННЯ СИРОГО ГЛІЦЕРИНУ

© Полєвода Ю.А., 2012

Проведено експериментальні дослідження процесів відцентрового фільтрування, вібраційної сепарації та використання промислової моделі вібраційної машини для очищення сирого гліцерину. Отримано режимні параметри досліджуваного процесу, які виявились достатньо ефективними за умов інтенсифікації обробки за мінімізації енерговитрат.

The experimental researches of such processes as centrifugal filtration, vibration separation using the industrial model of vibration machine for raw glycerin cleaning have been conducted. The regime parameters of investigated process have been achieved as a result that are effective under the conditions of treatment intensification and energy consumption.

Література – 9

УДК 517.95

П.Я. ПУКАЧ
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМУ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ДЛЯ ОДНОГО НЕЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ В РЕОЛОГІЧНІЙ МОДЕЛІ КОЛИВАНЬ ФОЙГТА–КЕЛЬВІНА

© Пукач П.Я., 2012

Досліджено питання існування режиму із загостренням розв’язку змішаної задачі для нелінійного еволюційного рівняння п’ятого порядку, яке узагальнює одне відоме рівняння теорії коливань. Одержано достатні умови неіснування глобального за часовою змінною розв’язку.

The paper deals with investigating of the blowup for a mixed problem for the fifth order nonlinear evolutional equation which generalizes some known equation of the vibrations theory. We obtain sufficient conditions of nonexistence of a global solution in time variable.

Література – 19

УДК 517.9+534.111

А.М. СЛІПЧУК
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

НЕЛІНІЙНІ ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ ОДНОВИМІРНОЇ СИСТЕМИ З ПОВІЛЬНО ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ ЗА НЕОДНОРІДНИХ КРАЙОВИХ УМОВ

© Сліпчук А.М., 2012

Розглядаються нелінійні поперечні коливання одновимірних пружних систем (струна, нитка, дріт) під час перемотування з одного барабана на інший при цьому дріт, перекинутий
через натяжний ролик, який допускає переміщення (вібрує). Отримано залежність амплітуди та частоти коливання дроту від кінетичних та фізико-механічних параметрів.
Виведено рівняння, яке описує динамічні процеси у зазначених одновимірних системах; запропоновано методику його дослідження.

The nonlinear transversal vibrations of the unidimensional resilient systems (string, filament) are examined, during rewinding from one to the drum on the second. Differential equalization which describes dynamic processes in noted unidimensional system is got; offered method of his research.
It allows to get dependences for determination of influence physico-mathematical and kinematics descriptions of the system on amplitude of its vibrations.

Література – 6

УДК 629.11

1М.Б. СОКІЛ, 2Ю.А. ЧАГАН
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
2 Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ВПЛИВ ЗМІННОЇ СИЛИ НАТЯГУ ТА ШВИДКОСТІ ПОЗДОВЖНЬОГО РУХУ НА СТІЙКІСТЬ КОЛИВАНЬ ГУСЕНИЧНОГО ОБВОДУ

© Сокіл М.Б., Чаган Ю.А., 2012

Запропоновано методику визначення впливу змінної сили натягу, швидкості поздовжнього руху та згинної жорсткості на динамічний процес та його стійкість у верхній вітці гусеничного обводу, яка побудована з використанням методу Бубнова–Гальоркіна у поєднанні із методом Ван дер Поля. Отримано аналітичні співвідношення, що описують основні параметри коливань гусеничного обводу за змінної в часі його сили натягу; проведено оцінку стійкості цих коливань.

The offered method of determination of influence of variable force of natyagu, rate of longitudinal movement and bend inflexibility, is on a dynamic process and his firmness in the overhead branch of caterpillar obvodu. It is built on the use of method of Bubnova-Galerkina in combination with the method of the Van-der-field. Analytical correlations which describe the basic parameters of vibrations of caterpillar obvodu at a variable in time of his force of natyagu are got, the estimation of firmness of these vibrations is conducted.

Література – 11

УДК 004.942:621.9(075.8)

В.В. СТУПНИЦЬКИЙ
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНОГО АНАЛІЗУ DEFORM 2D

 Ступницький В.В., 2012

Наведено реологічну модель різання в системі DEFORM 2D. Проаналізований напружено-деформований стан у зоні стружкоутворення. Встановлені силові та деформаційні поля у зоні пластичних деформацій заготовки.

In the article a reological model over of cutting in the system DEFORM 2D is desribed. The analysed tensely-deformed state in the zone of shaving’s formation. The power and deformation fields are set in the zone of flowages of purveyance.

Література – 3

УДК 004.942:621.9(075.8)

В.В. СТУПНИЦЬКИЙ, Б.Р. МАГЕРУС
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ DEFORM ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ТА ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІД ЧАС РІЗАННЯ МЕТАЛІВ

 Ступницький В.В., Магерус Б.Р., 2012

Розглядаються проблеми створення скінченно-елементних моделей, які симулюють робочі процеси механічної обробки. Наведена характеристика фізичної моделі процесу різання як найскладнішого виду механічної обробки, подано короткі теоретичні відомості про метод скінченних елементів та описання програм комп’ютерного аналізу CAE; наведено приклади моделей токарної обробки

Problems of finite-element modeling that simulate the cutting processes is examined in the article. The brought description over of physical model of cutting process as the most difficult type of machining, short theoretical information is given about the method of finite-elements and description of the computer analysis programs (CAE); examples of models of lathe treatment are given.

Література – 4

УДК 621.86.017.4

Є.В. ХАРЧЕНКО, Ю.Є. НОСОВ
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

ВПЛИВ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ ВІДКРИТОЇ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДІЙМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

© Харченко Є. В., Носов Ю. Є., 2012
Виконана оцінка довговічності елементів будівельного підіймального пристрою на прикладі зубців привідної шестерні. Спектр динамічних навантажень, що діє на шестерню, враховує нестаціонарні режими пуску і зупинки та усталені режими роботи підіймального пристрою. Досліджено вплив нестаціонарних процесів, маси транспортованого вантажу та геометричних параметрів зубчастої передачі на її ресурс.

There is performed elements durability estimation of the building lifting device for the example of drive gear teeth. The dynamic loads spectrum considers the nonstationary modes of drive start and stop and the established modes. There is investigated the influence of the nonstationary processes, the mass of the transported cargo and geometrical parameters of the gear on its resource.

Література – 14

УДК 534.1+ 62-5

1О.І. ХИТРЯК, 2М.Б. СОКІЛ
1Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
2Національний університет “Львівська політехніка”

ОБҐРУНТУВАННЯ НА ОСНОВІ ХВИЛЬОВОЇ ТЕОРІЇ РУХУ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОЗДОВЖНЬО-РУХОМИХ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТАХ

© Хитряк О.І., Сокіл М.Б., 2012

Досліджуються динамічні процеси у двовимірних поздовжньо-рухомих гнучких елементах. Описано фізичну модель. На її основі побудовано математичну. Вона складається із диференціального рівняння із частинними похідними, що містить мішану похідну по лінійній і часовій змінних, та однорідних крайових умов. Для вивчення лінійних аналогів систем використовується основна ідея хвильової теорії руху, яка дала можливість описати динамічний процес у вигляді накладання двох хвиль із однаковими частотами та різними довжинами. На основі отриманих аналітичних залежностей пояснено виникнення явища самозахоплення.

We study dynamic processes in two-dimensional longitudinal motion of flexible elements. For this purpose, it is described a physical model. On its basis the mathematical is constructed. It consists of a differential equation with partial derivatives containing mixed derivative by linear and temporal variables and homogeneous boundary conditions. To study the linear analogue systems it is used the basic idea of the wave theory of motion, which made it possible to describe the dynamic process as the superposition of two waves with identical frequencies and different lengths. Based on the analytical dependence it is explained the phenomena of squatters.

Література – 11

УДК 681.5

Ю.В. ЧОВНЮК, М.Г. ДІКТЕРУК, К.І. ПОЧКА
Київський національний університет будівництва і архітектури

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЗГЛАДЖЕНИХ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ БУДІВЕЛЬНИХ/ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ (МАНІПУЛЯТОРІВ) У ПРОСТОРІ ПРИЄДНАНИХ ЗМІННИХ

© Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Почка К.І., 2012

Запропоновано і обґрунтовано спосіб (алгоритм) планування згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних, який ґрунтується на поліномах сьомого степеня за часовою координатою ( ) й уможливлює уникати ефектів “биття” вказаних траєкторій (процесу руху).

The method (algorithm)of planning of the smoothed motion paths as for construction/industrial robots (manipulators) in the space of rims variable has been proposed and substantiated which is based on the polynoms of the seventh degree in the ( ) temporal coordinate and allows to evade “beating” effects of the indicated trajectories (of the course of movement).

Література – 16

УДК 681.325

Ю.В. ЧОВНЮК, К.І. ПОЧКА
Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАСТОСУВАННЯ ВИРАЗУ ПРИНЦИПУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У КВАНТОВО-МЕХАНІЧНІЙ ФОРМІ ҐЕЙЗЕНБЕРГА ДЛЯ АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

© Човнюк Ю.В., Почка К.І., 2012

Проведено аналіз стійкості мехатронних систем автоматичного управління робототехнічними комплексами на основі квантово-механічної форми Ґейзенберга, у якій сформульований принцип невизначеності. Отримані кількісні оцінки тривалості перехідного процесу та смуги частот для послідовного з’єднання будь-якого числа ( ) однакових інерційних ланцюгів робота й для коливного ланцюга 2-го порядку комплексів (роботів/маніпуляторів).

The mechatronic systems’ stability analysis on automatic control of robotic systems based on the Heisenberg quantum mechanical form has been performed, within the scope of which the principle of uncertainty has been formulated. Quantitative estimations of the transient process’s duration and of the band of frequencies for the series connection of ( ) random number of the robot’s identical relaxation circuits and for the oscillation circuit of the second order’s systems (robots/manipulators) have been obtained.

Література – 5

Syndicate content