№ 739 (2012)

УДК 364.22

В.О. Івашків
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗПОДІЛУ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ

© Івашків В.О., 2012

Наведено теоретичні підходи до розподілу та перерозподілу доходів у перехідних економіках, джерела та структуру доходів населення, здійснено аналіз економічних шкіл, які зробили істотний внесок у формування теорії розподілу та перерозподілу доходів населення. Наведено інструменти перерозподілу доходів у перехідних економіках з окресленням їх застосування.
Ключові слова: дохід, розподіл, перерозподіл, трансформаційна економіка, нерівність, диференціація, капітал, домогосподарства, еквівалентний розмір.

V.O. Ivashkiv
Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL APPROACHES TO THE DISTRIBUTION AND REDISTRIBUTION OF INCOME IN TRANSFORMATIONAL ECONOMIES

In the article the theoretical approaches to the distribution and redistribution of income in transition economies, sources and structure of incomes, economic analysis, which made significant schools contribute to the formation of the theory of distribution and redistribution of income of the population. Redistribution of income are tools in the transitional economies of okreslennâm.
Key words: income distribution, redistribution, transformational economy, inequality, differentiation, capital, household size, household.

Кількість посилань 10

УДК 336:658.15

О.В. Акіншина, Л.І. Третьякова
Національний університет «Львівська політехніка»

ЕТАПИ, СПОСОБИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Акіншина О.В., Третьякова Л.І. 2012

Досліджено принципи та способи організації податкового планування, систематизовано етапи, заходи та шляхи досягнення оптимізації податкового навантаження на підприємство, підкреслено значення податкової культури у налагодженні взаємодії податкових органів та платників податків. Наведена класифікація податків, основана на залежності податку від собівартості. Досліджено методи податкового планування з метою їх оптимізації. Охарактеризовано наслідки податкового адміністрування.
Ключові слова: податкове планування, податкове навантаження, податкова оптимізація, податкове адміністрування

O.V. Akinshyna, L.I. Tretyakova
Lviv Polytechnic National University

THE STAGES, METHODS AND INSTRUMENTS OF TAX PLANNING ARE ON ENTERPRISE

Principles and methods of organization of the tax planning are investigational, the stages, measures and ways of achievement of optimization of the tax loading, are systematized on an enterprise, the value of tax culture is underline in adjusting of co-operation of tax organs and taxpayers. The brought classification over of taxes that, with the aim of their optimization, is based on dependence of tax on a prime price. The methods of the tax planning are investigational. Described consequences of tax administration.
Key words: tax planning, tax loading, tax optimization, tax administration

Кількість посилань 10

УДК 336.748

Н.Б. Бідник
Національний університет “Львівська політехніка”

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

 Бідник Н.Б., 2012

Розглянуто основні аспекти валютного регулювання та валютного контролю. Охарактеризовано повноваження державних органів у сфері регулювання валютних відносин. Також у роботі запропоновані заходи, які сприятимуть певній стабілізації валютного ринку, що супроводжуватиметься зниженням спекулятивних операцій з іноземною валютою.
Ключові слова: валютне регулювання, валютний контроль, валютний ринок.

N.B. Bydnyk
Lviv Polytechnic National University

CURRENCY REGULATION AND CURRENCY CONTROL

The article considers the main aspects of currency regulation and currency control. The authorities of state bodies dealing with regulation of currency relations are described. Also this article proposes measures to promote certain stabilization of the currency market, accompanied by a decrease of speculative operations with foreign currency.
Key words: currency adjusting, currency control, currency market.

Кількість посилань 7

УДК 368.9.06

О.І. Білик
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я В УКРАЇНІ

© Білик О.І., 2012

Розкрито основні проблеми фінансування охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано основні проблеми та перспективи введення обов’язкової форми медичного страхування. Також здійснено аналіз добровільного медичного страхування в Україні. Виявлено проблеми та недоліки обох форм медичного страхування в сучасних умовах, подано рекомендації щодо їх усунення.
Ключові слова: система охорони здоров’я, фінансування охорони здоров’я, форми медичного страхування; добровільне медичне страхування, обов’язкове медичне страхування, середній рівень заробітної плати.

O.І. Bilyk
Lviv Polytechnic National University

MEDICAL INSURANCE IN FINANCIAL PROVIDING OF HEALTH PROTECTION SYSTEM IN UKRAINE

The main problems of health care financing in Ukraine are disclosed in the article. Analysis of the main problems and prospects of the implementation of obligatory medical insurance forms is conducted. Also the analysis of voluntary medical insurance in Ukraine is done. The problems and disadvantages of both forms of medical insurance under current conditions are discovered and recommendations for their elimination are given.
Key words: health care in Ukraine, health care financing, forms of medical insurance, voluntary medical insurance, obligatory medical insurance, the average wage.

Кількість посилань 11

УДК: 657.1

Н.Є. Білинська
Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

 Білинська Н.Є., 2012

Розглянуто сутність принципів бухгалтерського обліку та їх використання у вітчизняній та міжнародній практиці; визначено значення принципів для формування якісної облікової інформації; розкрито особливості застосування принципів бухгалтерського обліку для відображення фактів господарського життя на позабалансових рахунках.
Ключові слова: принципи бухгалтерського обліку, позабалансові рахунки, позабалансовий облік.

N.Ye. Bilynska
Lviv Polytechnic National University

PECULIARITIES OF APPLICATION OF ACCOUNTING BASIC PRINCIPLES IN THE OFF-BALANCE SHEET ACCOUNTS SYSTEM

The article considers essential accounting principles and their application in the national and international accounting practice. The article also defines the value of these principles for creating high-quality accounting information as well as reveals the peculiarities of application of accounting principles in order to reflect the facts of economic activities in the off-balance sheet accounts.
Key words: accounting principles, off-balance sheet accounts, off-balance accounting.

Кількість посилань 7

УДК 330.101. 54 +336.14

І.М. Васькович, М.М. Баран
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

© Васькович І.М., Баран М.М., 2012

Розглянуто проблему значення податкового аудиту у системі державного контролю. Велику увагу приділено питанням організації проведення перевірок. За організаційно-правовим статусом виділено чотири види перевірок, а також розглянуто передумови щодо їх проведення.
Ключові слова: податковий аудит, камеральна перевірка, документальна перевірка, фактична перевірка, зустрічна перевірка.

I.M. Vaskovuch, M.M. Baran
Lviv Politechnic National University

TAX AUDITING IN A STATE CONTROL SYSTEEM OF UKRAINE

The problem of tax auditing role in a system of stat control is rosen. Great attention is paid to the questions of organizing the examination carryinq out.
Four kinds of examinations are distinguished according to organizational and legal status. Prerequisites conntcted with their conducting are also considered.
Key words: tax auditing, audit, actual audit, counter audit.

Кількість посилань 4

УДК: 332.05

О.М. Вермінська
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Вермінська О.М., 2012.

Проаналізовано інноваційну діяльність промисловості Львівщини, зокрема рівень інноваційної активності підприємств за напрямами ведення інноваційної діяльності, видами економічної діяльності, а також містами та районами, визначено підприємства-лідери інноваційної активності. Досліджено рівень інноваційності реалізованої промислової продукції, динаміку обсягів реалізованої інноваційної продукції та витрат на інновації упродовж останніх років. Визначено позитивні та негативні особливості інноваційного розвитку промислових підприємств Львівської області.
Ключові слова: інноваційна активність, інноваційність промислової продукції, фінансування інновацій, реалізована інноваційна продукція.

O.M. Verminska
Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF INNOVATION INDUSTRIAL ENTERPRISES OF LVIV REGION AND IT FINANCIAL SUPPORT

This article presents the analysis of innovation industry Lviv region, including the level of innovative activity of enterprises in the areas of innovation, type of industry, cities and regions, defined business leaders of innovative activity. The level of innovation of industrial products, the dynamics of the volume of realized innovative products and expenses on innovation during the last years are investigated. The positive and negative features of innovative development of industrial enterprises of the Lviv region are certain.
Key words: innovation activity, the innovativeness of industrial products, financing innovations, realized innovative products.

Кількість посилань 10

УДК: 368.942:519.21

В.В. Волошин, О.П. Волошин
Національний університет «Львівська політехніка»

ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПРИ СТРАХУВАННІ ВІД ЗАХВОРЮВАНЬ

 Волошин В.В., Волошин О.П., 2012

Проаналізовано формування резервів як одного з показників фінансової надійності страховика. Запропоновано метод розрахунку резервів при страхуванні від захворювань населення України.
Ключові слова: страхові резерви, медичне страхування, страхування від захворювань, актуарні розрахунки.

V.V. Voloshyn, O.P. Voloshyn
National University Lviv Polytechnic

FORMATION OF RESERVES AT INSURANCE FROM DISEASES

Formation of reserves as one of insurer financial trustworthy indicators is analyzed in the article. The method for calculating reserves at insurance from diseases in Ukraine is proposed.
Key words: insurance reserves, medical insurance, insurance from diseases, actuarial calculations.

Кількість посилань 8

УДК 331.108.2

О.П. Волошин
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФІЛЬНИМ НАВЧАННЯМ

 Волошин О.П., 2012

Проаналізовано досвід розвитку профільного навчання в Україні, наведено класифікацію методів управління профільним навчанням задля забезпечення відтворення кадрового потенціалу підприємств, описано методи реалізації і переваги профільного навчання.
Ключові слова: профільне навчання, компенсаційний процес, відтворення кадрового потенціалу підприємств.

O.Р. Voloshyn
Lviv Polytechnic National University

THE ANALYSIS OF PUBLIC MANAGEMENT PROFILE SPECIALIZED EDUCATION METHODS

The experience of specialized education in Ukraine is analyzed in the given article. The classification of methods of profile education management to ensure the reproduction of human resources business is given and methods of implementation and benefits of school education are described.
Key words: profile education, the compensation process, reproduction of businesses’ human resources.

Кількість посилань 11

УДК 330.322.2+711.5

М.М. Габрель, Й.Я. Хром’як, Н.М. Лисяк
Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕРИТОРІАЛЬНО-МІСТОБУДІВНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛЬВІВЩИНИ

ã Габрель М.М., Хром’як Й.Я., Лисяк Н.М., 2012

Із застосуванням методики «знизу – вверх» інвестиційні проектні пропозиції виокремлено в сім груп. Схематично подано характеристику запропонованих інвестиційних проектів, аналіз ефективності їх реалізації. Перспективні шляхи активізації територіально-містобудівних механізмів надають інвестиційної привабливості регіону.
Ключові слова: рекреаційний потенціал регіону, демілітаризація об’єктів, історико-культурний потенціал області, логістичний центр.

M.M. Habriel, Yo.Ya. Khromyak, N.M. Lysyak
Lviv Polytechnic National University

TERRITORIAL AND URBAN MECHANISMS OF INCREASING LVIV REGION BUSINESS CLIMATE

Кількість посилань 8

УДК 378.4/6: 043.61(438)(477)

В.Я. Гавран, М.І. Гавран
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ У ПРИВАТНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

© Гавран В.Я., Гавран М.І., 2012

Розглянуто розвиток системи підготовки фахівців у приватних вищих навчальних закладах Польщі та України. Проаналізовано напрями навчання, з яких виокремлено найзначиміші для приватної вищої освіти. Вивчено навчальні плани освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму «Менеджмент», на підставі чого визначено особливості підготовки фахівців у недержавних вищих школах.
Ключові слова: приватна вища освіта, приватний ВНЗ, напрям навчання, програма навчання, підготовка фахівців.

V.Ya. Havran, M.I. Havran
Lviv Polytechnic National University

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ У ПРИВАТНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

The development of specialist training system in Polish and Ukrainian private higher educational institutions is considered. Fields of study are analyzed and the most significant for private higher education of them are selected. The management curriculums of bachelor’s degree are studied; the training peculiarities of specialists in private higher educational institutions are identified.
Key words: private higher education, private higher educational institution, field of study, curriculum, specialist training.

Кількість посилань 9

УДК 339.187.6

В.Я. Гаврилюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ РАД У ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 Гаврилюк В.Я., 2012

Проаналізовано способи взаємодії вищих навчальних закладів із суб’єктами зовнішнього середовища. Автор розробив новий механізм співпраці між ринковими суб’єктами – формування консультативних рад у діяльності вищих навчальних закладів. Також запропоновано напрями діяльності у межах консультативної ради та конкретні проекти спільної діяльності. Проаналізовано можливі організаційні форми управління діяльністю консультативної ради.
Ключові слова: вищі навчальні заклади, консультативна рада, співпраця.

V.J. Gavrilyuk
Lviv Polytechnic National University

FORMATIONADVISORY BOARDSOF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

In the article it was exploredhowuniversitiesinteractwith businessenvironment.The authordeveloped a newmechanism of cooperationbetween marketactors -advisory boardsofuniversities.Also it was proposedactivitieswithinthe advisory boardand specific projectsof joint activities. Author proposedpossibleorganizational forms ofmanagement of theadvisory board.
Key words: higher education institutions,advisory board, collaboration.

Кількість посилань 7

УДК 004.9

О.М. Гончар
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ У ЗОНІ ЄВРО

© Гончар О.М., 2012

Наведено результати аналізу динаміки ділових циклів у країнах ЄС у період 1991–2011 рр. Результати аналізу підтверджують зростання схожості ділових циклів країн зони євро. Загалом ЕВС не є однорідною економічною зоною, що згідно з сучасними теоріями оптимальної валютної зони є основною умовою для введення спільної валюти, але існує група країн, так звана зона ядра, яка відповідає цій умові.
Ключові слова: синхронізація ділових циклів, зона ядра, економічна конвергенція, Європейський Валютний Союз, оптимальна валютна зона.

O.М. Gonchar
Lviv Polytechnic National University

ECONOMIC CONVERGENCE AND BUSINESS CYCLE SYNCHRONIZATION IN THE EURO ZONE

Paper provides analysis of cyclical evolution of EU countries’ output between 1991 and 2011. Results of this paper provide support for the view that there was an increase in the similarity between business cycles of euro zone countries. EMU as a whole is not an uniform economic area but there is a so called core area, which meets this requirement.
Key words: business cycle synchronization, core area, economic convergence, European Monetary Union, optimal currency area.

Кількість посилань 23

УДК 330.1

Л.П. Гринаш
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТЬ “КАПІТАЛ” ТА “КАПІТАЛІЗАЦІЯ”

 Гринаш Л.П., 2012

Розкрито сутність економічних категорій “капітал” та “капіталізація” з позиції якісного та кількісного підходів, подано визначення цих понять. Розглянуто поняття “спожита” та “споживана” вартості.
Ключові слова: капітал, капіталізація, багатство, спожита вартість, споживана вартість, потік, запас.

L.P. Hrynash
Lviv Polytechnic National University

ETYMOLOGY OF THE CONCEPTS OF “CAPITAL” AND “CAPITALIZATION”

The essence of economic categories "capital" and "capitalization" from the perspective of qualitative and quantitative approaches, given these definitions. The notion of "consumed" and "consumption" value.
Key words: capital, capitalization, wealth consumed value, consumption value, flow reserve.

Кількість посилань 13

УДК 94 (07)

Т.Б. Гриневич
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ МАТЕРІАЛУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ

© Гриневич Т.Б., 2012

Проаналізовано особливості викладання історії України для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю навчання. Пропонується зацікавлення студентів вивченням історії через інтеграцію її навчального матеріалу із економічними дисциплінами. Наводяться приклади навчальних тем та проблем де можливо поєднати історію України із економічною проблематикою.
Ключові слова: інтеграція, зацікавлення, історія України, економічні процеси.

T. B.Hrynevych
Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF TARGET MATERIAL IN TEACHING THE HISTORY OF UKRAINE FOR STUDENTS OF ECONOMICS EDUKATION

The article analyzes the features of teaching the history of Ukraine for university students studying economics. A student interested in studying history through the integration of educational material with economic disciplines. Examples of training topics and issues where possible to combine the history of Ukraine on economic issues.
Key words: integration, interest, history of Ukraine, economic processes.

Кількість посилань 14

УДК 330:341.1: 336.5.02

О.І. Грицай
Національний університет “Львівська політехніка ”

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Грицай О.І., 2012

Розглянуто економічну ефективність технологічного процесу як складової технології виробництва продукції. Визнано за доцільне як критерій ефективності використовувати не прибуток, а витрати. Розроблено алгоритм порівняння альтернативних способів виготовлення деталей для машинобудівних підприємств. Наведено приклад розрахунку економічного ефекту від застосування інноваційного технологічного процесу розрізання листової сталі за допомогою лазерного технологічного комплексу.
Ключові слова: витрати, приведені витрати, прибуток, інноваційний процес, технологія, ефективність.

O.I. Hrytsay
Lviv Polytechnic National University

EVALUATION OF THE COST OF INNOVATIVE TECHNOLOGICAL PROCESSES IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

It has been examined the economic efficiency of the technological process, as part of technology products in the article. It is determined to use not income beet expenses appropriate as a criterion of efficiency. The algorithm of comparing alternative methods of manufacture of parts for machine-building enterprises has been made. It is given an example of calculating the economic effect of the use of innovative technological process of cutting sheet steel by laser technological complex.
Key words: costs, reduced costs, profit, innovation process, technology, efficiency.

Кількість посилань 8

УДК 330.014

О.В. Дідух
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

© Дідух О., 2012

Проаналізовано основні підходи до оцінювання ефективності використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств, виявлено їх недоліки, а також визначено систему показників оцінки результативності аутсорсингу залежно від видів і етапів його впровадження.
Ключові слова: аутсорсинг, ефективність, види аутсорсингу, аутстафінг, виробничий аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, ІТ-аутсорсинг.

O.V. Dydukh
Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF THE USE OF AUTSORSING IN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

The article examines and analyses the basic approaches to defining the effectiveness of outsourcing in economic activity of enterprises, the major drawbacks are found. Also the system of indexes of assessing the effectiveness of outsourcing, depending on the kinds and stages of its implementation, are defined.
Key words: outsourcing, efficiency, types of outsourcing, outstaffing, manufacturing outsourcing, outsourcing business process, IT outsourcing.

Кількість посилань 7

УДК 658.5.012.7

В.Б. Дзьоба
Національний університет «Львівська політехніка»

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

 Дзьоба В.Б., 2012

Досліджено існуючі підходи щодо визначення сутності контролінгу в менеджменті підприємства та запропоновано власне визначення контролінгу. Визначено місце контролінгу в системі менеджменту підприємства при реалізації її функції контролювання.
Ключові слова: менеджмент, контролінг, контроль.

V.B. Dzyoba
Lviv Polytechnic National University

CONTROLLING ROLE IN THE SYSTEM MANAGEMENT COMPANY

The article analysis of the current approaches to defining the essence of controlling in management companies and offered his own definition of controlling. The place of controlling the system of enterprise management in the implementation of its functions control.
Key words: management, controlling, control.

Кількість посилань 12

УДК: 336.03

Н.М. Добош
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ

 Добош Н.М., 2012

Висвітлено та проаналізовано основні проблеми державного регулювання ринку страхових послуг України, узагальнено основні чинники, які визначали його становлення та розвиток, запропоновано шляхи його вдосконалення. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо забезпечення ефективної системи регулювання ринку страхування в Україні.
Ключові слова: державне регулювання, страхова діяльність, методи державного регулювання, нормативно-правове забезпечення.

N.М. Dobosh
Lviv Polytechnic National University

ENSURING EFFECTIVE REGULATION OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET IN THE CONTEXT OF ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GROWTH

The article describes and analyzes the main problems of state regulation of insurance market of Ukraine, summarized the key factors that determined its formation and development, the ways to improve it. The research allowed to make a number of conclusions to ensure the effective regulation of insurance market in Ukraine.
Key words: state regulation, insurance activities, methods of state regulation, legal software.

Кількість посилань 9

УДК 37011

Л.В. Дольнікова, Л.В. Цубов
Інститут підприємництва та перспективних технологій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

© Дольнікова Л.В., Цубов Л.В, 2012

Наведено результати аналізу сучасних інноваційних підходів щодо модернізації освітньої діяльності, як передумови формування фахової компетенції. Наведено результати аналізу сучасних інноваційних підходів щодо модернізації освітньої діяльності, як передумови формування фахової компетентності, намагання розкрити необхідність інтеграції змісту фундаментальних дисциплін у вищій школі, як вагомого і ефективного засобу систематизації знань.
Ключові слова: інтеграція, систематизація, система, елементи, фундаментальна підготовка, фахова компетенція.

L.V.Dolnikova, L.V. Tsubov
Lviv Polytechnic National University

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FORMATION OF STUDENT INTEGRATED KNOWLEDGE SYSTEM AS PRECONDITIONS OF INCREASING OF THEIR PROFESSIONAL COMPETENCE

The results of the analysis of modern innovative approaches are presented. They are concerned to the updating of the educational activity as the preconditions of forming of specialty competence, attempts to reveal the necessity of the content of integration of the fundamental discipline at higher school as considerable and efficient means of knowledge systematization.
Key words: integration, systematization, system, elements, fundamental preparation, professional competence.

Кількість посилань 14

УДК 374:752

Г.С. Домарадзька, Т.М. Гладун
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ФРАНЧАЙЗИНГУ

© Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., 2012

Проаналізовано проблеми та досліджено перспективи розвитку вітчизняних підприємств на засадах франчайзингу. Розроблено послідовність реалізації франчайзингової стратегії. Зроблено висновки про можливість практичного застосування рекомендацій та отриманих результатів.
Ключові слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзі, франшиза, комерційна концесія, підприємництво, стратегія, торгова марка, методи аналітичного планування та прогнозування.

H.S. Domaradzka, T.M. Hladun
Lviv Polytechnic National University

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ON THE BASES OF FRANCHISE

The article deals with the problems and perspectives of development of Ukrainian enterprises on the ground of franchise. The author develops the sequence of applying of the strategy of franchise. The conclusions about the practical usage of the results gained and recommendations are made.
Key words: franchise, franchiser, franchisee, commercial concession, entrepreneurship, strategy, brand, methods of analytical planning and predicting.

Кількість посилань 13

УДК: 332.1:332.4

О.М. Засадний
Львівська міська рада

ВПЛИВ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УЄФА ЄВРО-2012 НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЬВОВА. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

 Засадний О.М., 2012

Оцінено вплив чемпіонату з футболу ЄВРО-2012 на соціально-економічний розвиток Львова. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо особливостей реалізації проектів державного рівня в містах України та обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності зазначених заходів у містах урахуванням реальних умов та наявної ситуації.
Ключові слова: місто, соціально-економічна ефективність, інвестиційний проект.

O.М Zasadnyy
Lviv City Council

THE IMPACT OF FINALS OF UEFA EURO 2012 ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF LVIV. STATEMENT OF THE PROBLEM

In the article was assesses the impact of the football championship EURO-2012 on the socio-economic development of Lviv. This study has enabled to make some conclusions about features state-level projects in the cities of Ukraine and suggestions to improve the efficiency of these measures in cities based on actual conditions and the current situation.
Key words: city, socio-economic efficiency, investment project.

Кількість посилань 6

УДК: 330.341.1: 330.131.7

О.В. Кендюхов, А.А. Кривчиков
Донецький національний технічний університет
О.Р. Беднарська
Інститут підприємництва та перспективних технологій
Національний університет “Львівська політехніка”

РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

 Кендюхов О.В., Кривчиков А.А., Беднарська О.Р., 2012

Розглянуто сутність поняття “інноваційний процес”, виділено етапи та принципи інноваційного процесу, досліджено вплив ризиків на інноваційну діяльність підприємства, визначено види ризиків в управлінні інноваційним процесом та методи їх мінімізації.
Ключові слова: інноваційна діяльність, структура інноваційного процесу, принципи інноваційного процесу, інноваційний проект, ризики, методи оптимізації.

А.B. Кendyuhov*, А.A. Kryvchykov*, O.R. Bednarska
*Donezk National Technical University
Lviv Polytechnic National University

THE RISKS IN SYSTEM MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESS

The essence of concept “innovative process” is considered, stages and principles of innovative process are allocated, influence of risks on innovative activity of the enterprise is investigated, the types of risks in management of innovative process and methods of their minimization are defined.
Key words: innovative activity, structure of innovative process, principles of innovative process, innovative project, risks, optimization methods.

Кількість посилань 19

УДК 658.8

Ю.М. Князик
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Національний університет “Львівська політехніка”

СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ

ã Князик Ю.М., 2012

Визначено місце маркетингу лояльності в концепції маркетингу відносин. Обґрунтовано роль лояльності споживачів у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Визначено основні напрями формування лояльності. Запропоновано та описано складові процесу формування та підтримання лояльності споживачів.
Ключові слова: концепція маркетингу відносин, лояльність, лояльний споживач, процес формування лояльності.

Yu.M. Knyazyk
Lviv Polytechnic National University

COMPONENTS OF THE FORMATION AND MAINTENANCE OF CONSUMER LOYALTY

In this article the place loyalty marketing concepts in relationship marketing. The role of customer loyalty in ensuring the competitiveness of enterprises. The main trends of the formation of loyalty. Proposed and described components of the process of forming and maintaining customer loyalty.
Key words: concept of relationship marketing, loyalty, loyal customer, the formation of loyalty.

Кількість посилань 17

УДК 005.342

Н.О. Колінко
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 Колінко Н.О., 2012

Розглянуто підходи науковців щодо формування ефективного стилю керівництва інноваційною діяльністю. Запропоновано модель інноваційного стилю керівництва, яка взаємопов’язана з типом керівника інноваційної діяльності, впливом в інноваційній діяльності та формою влади керівника інноваційної діяльності. Проведене дослідження сприятиме стабільності у розвитку та впровадженні інновацій на промислових підприємствах.
Ключові слова: інноваційна діяльність, стиль керівництва, керівництво, вплив, влада.

N.О. Kolinko
Lviv Polytechnic National University

DESIGN INNOVATION MANAGEMENT STYLE INDUSTRIAL ENTERPRISES ACTIVITY

The article considers the approaches of scientists to form an effective leadership style of innovative activity. The model of an innovative management style, which is linked with the type of manager innovation, influence and innovation in the form of government head of innovation. Conducted our research will contribute to stability in the development and implementation of innovation industries.
Key words: innovative activity, leadership style, leadership, impact, power.

Кількість посилань 7

УДК 657.47+658.51

О.Б. Курило
Національний університет “Львівська політехніка”

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ПОТОЧНИМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Курило О.Б., 2012

Визначено співвідношення між величиною поточних та інвестиційних витрат підприємства, за яких досягаються бажані величини прибутковості активів та прибутковості продукції конкретного підприємства. Доведено існування оптимального співвідношення між величиною поточних та інвестиційних витрат підприємства. Встановлено критерії та побудовано цільові функції для знаходження оптимального співвідношення між величиною поточних та інвестиційних витрат підприємства. Побудовано аналітичні вирази для визначення оптимального співвідношення між величиною поточних та інвестиційних витрат підприємства.
Ключові слова: поточні та інвестиційні витрати, собівартість продукції, чистий дохід.

O.B. Kurylo
Lviv Polytechnic National University

RATIONALIZATION OF BETWEENNESS BY CURRENT AND INVESTMENT OUTLAYS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Certainly betweenness by the size of current and investment outlays of enterprise, which the desired sizes of profitability of assets and profitability of products of this enterprise are arrived at for. Existence of optimum betweenness is well-proven by the size of current and investment outlays of enterprise. Criteria are set and objective functions are built for finding of optimum betweenness by the size of current and investment outlays of enterprise. Analytical expressions are built for determination of optimum betweenness by the size of current and investment outlays of enterprise
Key words: current and investment outlays, unit cost, net profit.

Кількість посилань 5

УДК 338.2

Г.М. Мадрига
Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Мадрига Г.М. 2012

Здійснено теоретичне узагальнення факторів впливу на ефективність діяльності малих підприємств, запропоновано систему класифікації факторів впливу, систематизовано показники для оцінки рейтингу ефективності малих підприємств.
Ключові слова: мале підприємство, фактори впливу, рейтингова оцінка.

H.М. Madryha
Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL GOING IS NEAR ANALYSIS OF FACTORS OF INFLUENCE ON EFFICIENCY OF ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES

Theoretical generalization of factors of influence on efficiency of activity of small enterprises is carried out in the article, the system of classification of factors of influence is offered, indexes are systematized for the estimation of rating of efficiency of small enterprises.
Key words: small enterprise, factors of influence, rating estimation.

Кількість посилань 8

УДК: 338
Н.Т. Мала, О.В. Грабельська
Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ПЛАНУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

 Мала Н.Т., Грабельська О.В., 2012

Проаналізовано підходи до визначення поняття «економічний розвиток»; запропоновано класифікацію розвитку; визначено і розглянуто фактори, що впливають на планування економічного розвитку підприємства.
Ключові слова: ріст, розвиток, зростання, економічний розвиток, планування.

N.T. Mala, O.V. Hrabelska
Lviv Polytechnic National University

ECONOMIC DEVELOPMENT ЕNTERPRISE: PLANNING AND MODELING

In the article analyzes the approaches to the definition of «economic development»; a classification of development is proposed; factors are identified and examined, that influence on the planning of economic development of the enterprise.
Key words: growth, development, increase, economic development, planning.

Кількість посилань 10

УДК: 681.8

Н.Т. Мала, Л.Є. Угрин
Національний університет “Львівська політехніка”

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

 Мала Н.Т., Угрин Л.Є., 2012

Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та досліджено практику стимулювання інноваційної діяльності провідних країн світу. Пропонується концептуальний підхід до створення програмних систем організаційного моделювання інноваційних підприємств, який враховує проблеми забезпечення їх життєздатності, дає змогу доповнити технологію розроблення та супроводження ПСОМ формалізованими моделями та засобами, що у сукупності забезпечують життєздатність ПСОМ.
Ключові слова: інноваційні підприємства, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, програмні системи, моделювання.

N.T. Mala, L.Ye. Uhryn
Lviv Polytechnic National University

ORGANIZATIONAL DESIGN OF INNOVATIVE COMPANIES IN UKRAINE AND THE WORLD

The article analyzes the current state of innovation activity in Ukraine and studied the practice of stimulating innovation leading countries. The article proposes a conceptual approach to the development of software systems, organizational modeling of innovative enterprises, which considers the problem of ensuring their viability and allows you to add the technology development and support of programming systems, organizational modeling formalized models and tools.
Key words: innovative enterprise, innovative activity, innovative infrastructure, software system, modeling.

Кількість посилань 14

Syndicate content