№ 743 (2012)

УДК 004.738.5

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, М.М. Сороковський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Берко А.Ю., Висоцька В.А., Сороковський М.М., 2012

Розглянуто питання розроблення уніфікованих методів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції. Розроблено формальну модель та узагальнену типову архітектуру системи електронної контент-комерції. Розроблено методи проектування та реалізації системи електронної контент-комерції на прикладі інтернет-журналу, який відображає результати теоретичних досліджень.
Ключові слова: контент, інформаційний ресурс, системи електронної контент-комерції.

This paper is devoted to the development of unified methods for processing information resources in the systems of electronic content commerce. A formal model and generalized typical architecture of systems of electronic content commerce are declared. Methods of designing and implementation of systems of electronic content commerce on the example of online Magazine, which reflects the results of theoretical research, are developed.
Keywords: content, information resource, electronic content commerce systems.

Кількість посилань 19

УДК 681.3

Н.І. Бойко
Львівська комерційна академія,
кафедра програмних засобів інформатики

МОДЕЛЮВАННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ WEB-РЕСУРСІВ

© Бойко Н., 2012

Розглянуто типовий приклад координації web-систем, основні проблеми, які виникають під час побудови ефективних web-сайтів та підходи до вирішення цих проблем. Зокрема досліджено основні показники ефективності сайтів та визначено методи їхнього покращення. Аналізуються напрямки розвитку інформаційних систем, які побудовані на основі web-технологій. Сформульовано основні підходи до впровадження web-технологій. Розглянуто структурно-функціональну модель програмного комплексу для проектування web-орієнтованих систем та описано структурні модулі, які входять до його складу.
Ключові слова: Інтернет, всесвітня павутина, World Wide Web, мова HTML, web-технології, web-системи, web-орієнтовані системи, сайт, мова програмування, технологія, інформаційні системи, скрипт, модуль.

In this article is a typical example of coordination web-systems. The main problems that arise when building an effective web-sites and approaches to solving these problems. In particular, studies key performance indicators defined sites and methods for improvement. Analyzes the trends of development of information systems that are based on web-technology. Formulated main approaches to implementation of web-technologies. The structural-functional model of software system for designing web-oriented systems and by a description of structural modules that are part of it.
Keywords: Internet, World Wide Web, World Wide Web, the language HTML, web-technologies, web-system, web-oriented systems, website programming language, technology, information systems, script module.

Кількість посилань 15

УДК 004.89

Є.В. Буров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

© Буров Є.В., 2012

Розглянуто математичну формалізацію програмної системи, побудованої на основі онтологічних моделей за допомогою апарату алгебраїчної теорії типів. Розроблено формальне подання моделей та системи їх опрацювання.
Ключові слова: база знань, математична модель, онтологія, модель знань.

In this paper mathematical formalization for software system based on ontological models is proposed. Formalization is built using algebraic types system approach. Developed formal representation of models and modeling system.
Keywords: knowledge base, ontology, algebraic type system, knowledge model, algebraic type.

Кількість посилань 12

УДК 004.021

А.С. Василюк, Т.М. Басюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АДАПТИВНИЙ СИНТЕЗ ФОРМУЛ АБСТРАКТНИХ АЛГОРИТМІВ

© Василюк А.С, Басюк Т.М., 2012

Описано процеси адаптації формул алгоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового знаку операції.
Ключові слова: адаптація, адаптивний синтез, алгоритм, математична модель.

This article is about determination adaptation processes of algorithms formulas. The adaptation algorithm of formulas is resulted. Synthesized, minimized, and built mathematical model and probed adaptation algorithm of operation base sign.
Keywords: adaptation, adaptive synthesis, algorithms, mathematical model.

Кількість посилань 7

УДК 004.031.4

О.М. Верес, І.І. Кушнірецька
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВИБОРЦЯ У ВИГЛЯДІ ВЕБ-САЙТА

© Верес О.М., Кушнірецька І.І., 2012

Охарактеризовано роботу системи підтримки прийняття рішень для виборця у вигляді веб-сайта. Описано принципи функціонування СППР для виборця за класифікаційним підходом. Показано процес розроблення системи контролю та керування правами доступу для користувачів веб-сайта.
Ключові слова: СППР, веб-сайт, класифікація, контроль доступу.

This general description of the decision support system fo the voter as a We site We describe the principles of the DSS to the voter through the use of classification approach. Shows the process of development control and rights management for users of the Web site.
Keywords: DSS, Web site, classification, access control.

Кількість посилань 10

УДК 004.9

В.В. Веровчук, О.Б. Вовк
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

© Веровчук В.В., Вовк О.Б., 2012

Подано класифікацію методів прогнозування. Виведено орієнтовну модель розра¬хун¬ку прогнозу. Здійснено прогноз розвитку ІП на основі математично-програмного засобу “Statistica”.
Ключові слова: інформаційний продукт, прогнозування, інформаційне суспільство, інформаційні технології.

In the article filed classification of forecasting methods. Displaying approximate model calculation prediction. Are forecasted development of information product – based on mathematical software “Statistica”.
Keywords: information product, forecasting, information society, information technology.

Кількість посилань 16

УДК 81:004.93

В.А. Висоцька1, Т.В. Шестакевич1, Ю.М. Щербина2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
2Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

ЗАСТОСУВАННЯ ПОРОДЖУВАЛЬНИХ ГРАМАТИК ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИНТАКСИСУ РЕЧЕННЯ

© Висоцька В.А., Шестакевич Т.В., Щербина Ю.М., 2012

Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.
Ключові слова: породжувальні граматики, структурна схема речення, комп’ютерна лінгвістична система.

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.
Key words: Generative grammar, structured scheme sentences, computer linguistic system.

Кількість посилань 54.

УДК 004.853+004.855.5

О.В. Годич, Т.П. Мазепа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ, КЛАСТЕРИЗОВАНИХ ДИНАМІЧНО-ІНТЕРВАЛЬНОЮ САМООРГАНІЗОВНОЮ КАРТОЮ

© Годич О.В., Мазепа Т.П., 2012

Вирішується завдання візуалізації кластерної структури даних високої розмірності на основі моделі даних, отриманої динамічно-інтервальною самоогранізовною картою (ДІСК). За розробленим методом візуалізації використовують карту Кохонена з метою проектування елементів ДІСК на двовимірну ґратку, у поєднанні із алгоритмом
U-Matrix для візуалізації кластерів даних.
Ключові слова: візуалізація даних, аналіз даних, самоорганізовні карти.

In this article we present an algorithm for visualising the clustering structure of the data model captured by dynamic interval self-organising map (DISOM). The developed visualisation algorithm employs the Self-Organising Map for placing DISOM elements on the 2D lattice in conjunction with U-Matrix algorithm for visualization of data clusters.
Keywords: data visualisation, data analysis, self-organising maps.

Кількість посилань 27

УДК 681.3

В.Г. Григорович1, М.В. Назарук2, В.В. Пасічник1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж”
2Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра інформатики та прикладної математики

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

© Григорович В.Г., Назарук М.В., Пасічник В.В., 2012

Детально розглянуто та проаналізовано атрибути оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено сукупність параметрів, для побудови використані при побудові інформаційної моделі школи з метою її реалізації в комплексі інтелектуальних інформаційних технологій генерації проектів трансформації школи. Запропоновано класифікацію атрибутів оцінювання навчальних закладів, основану на придатності до використання при побудові відповідної експертної системи.
Ключові слова: трибути оцінювання шкіл, категорії атрибутів, інформаційна модель школи.

The attributes for evaluation of comprehensive schools describe and analyze in the article. Set of parameters that will be used to construct the information model of the school to implement it in complex intelligent information technologies of generating of projects of transformations of the school was defined. Classification of attributes for evaluating schools based on the possibility of using to construction of the relevant expert system was proposed.
Keywords: the attributes for evaluation of school, categories of attributes, informational model of the school.

Кількість посилань 16

УДК 004.9

П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

© Жежнич П.І., Сопрунюк О.О., 2012

Розглянуто значення туризму в умовах розвитку інформаційного суспільства, подано визначення туристичної документації та її класифікацію за типами, описано основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації, наголошено на необхідності їх використання для реалізації туристичних продуктів, а також виділено основні компоненти якості документації.
Ключові слова: інформація, якість, туристична документація, прогалина, моніторинг, інтернет-форум.

In this article the role of tourism in conditions of consistent information society improvement has been considered. The definition of the tourism documentation concept and its classification by types are defined. The main approaches to the monitoring and analysis of the tourism documentation quality have been described. The necessity of these approaches application for the tourism products realization is emphasized and the main components of documentation quality are highlighted.
Key words: information, quality, tourism documentation, information gap, monitoring, internet-forum.

Кількість посилань 40.

УДК 004.89

Я.П. Кісь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Кісь Я.П., 2012

Описано методику збирання, аналізу і опрацювання інформації на прикладі предметної області фармацевтичного підприємства. Розроблено схеми функціонування алгоритму та методи опрацювання даних у заданій предметній області.
Ключові слова: інформаційні системи, інтелектуальні інформаційні системи, збір і аналіз інформації, методи опрацювання даних, фармацевтичне підприємство.

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the pharmaceutical company. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.
Key words: information systems, intellectual information systems, collection and analysis of information, methods of working of date, pharmaceutical company.

Кількість посилань 9

УДК 004.825; 004.891

П.О. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАОХОЧУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ

© Кравець П.О., 2012

Розглянуто проблему заохочувального навчання мультиагентних систем в ігровому формулюванні. Побудовано марківську модель стохастичної гри, сформульовано критерії ігрового навчання, описано Q-метод та відповідний алгоритм розв’язування стохастичної гри, проаналізовано результати комп’ютерної реалізації Q-методу.
Ключові слова: мультиагентна система, стохастична гра, заохочувальне навчання, Q-метод.

The problem of reinforcement learning of multiagent systems in the game formulation is considered. The Markovian model of stochastic game is constructed, criteria of game learning are formulated, the Q-method and corresponding algorithm of the stochastic game solving are described, results of computer realisation of a Q-method are analysed.
Keywords: multiagent system, stochastic game, reinfocement learning, Q-method.

Кількість посилань 16

УДК 004.652.4+004.827

В.В. Литвин1, І.О. Бобик1, Д.І. Угрин2, C.Ф. Шевчук2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
2Буковинський університет (м.Чернівці)

АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗВИТКУ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ CLOUD COMPUTING

© Литвин В.В., Бобик І.О., Угрин Д.І., Шевчук С.Ф., 2012

Розглянуто технології віртуалізації, методи її розроблення і розвиток та зв’язок із хмарними обчисленнями; проаналізовано технічну можливість реалізації і сучасні проблеми віртуалізації; описано переваги використання віртуальної інфраструктури.
Ключові слова: віртуалізація, хмарні обчислення, віртуальні машини, інформаційні технології, віртуальна інфраструктура.

The article deals with virtualization technology, its development and methods development and communication of cloud computing, analysis of technical feasibility of implementing virtualisation and current problems, described the benefits of virtual infrastructure.
Keywords: virtualization, cloud computing, virtual machines, information technology, virtual infrastructure.

Кількість посилань 7

УДК 002.53/.55:004.032.6

О.Б. Малиновський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОНТЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

© Малиновський О.Б., 2012

Розглянуто методи і засоби створення комплексного контенту мультимедійного інформаційного продукту та алгоритми подання різнопланової інформації.
Ключові слова: мультимедійні системи, інформаційний контент, інтерактивність.

This paper is devoted to methods and means of creating complex content of multimedia information product and algorithms of submitting various information.
Key words: multimedia systems, information content, interactivity.

Кількість посилань 7.

УДК 681.3, 621.3

Ю. Морозов, І. Пастернак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МЕРЕЖНІ ІНТЕРФЕЙСИ РІВНЯ КЛІЄНТ-СЕРВЕР

© Морозов Ю., Пастернак І., 2012

Запропоновано реалізацію клієнт-серверної взаємодії на основі моделі запит/відповідь у вигляді формул. А також тестування мережного інтерфейсу на його навантаження клієнтськими запитами.
Ключові слова: мережа, програмне забезпечення, тестування мережі.

An implementation of client-server interaction model based on the request / response in the form of formulas. As well as testing network interface to load its client requests.
Key words: network, software, network testing.

Кількість посилань 16.

УДК 004.652

Ю.В. Парфененко, В.В. Шендрик, С.І. Красніков
Сумський державний університет,
кафедра комп‘ютерних наук

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Парфененко Ю.В., Шендрик В.В., Красніков С.І., 2012

Описано розроблення концептуальної моделі аналізу процесу теплозабезпечення будівель та логічну структуру бази даних.
Ключові слова: концептуальна модель, база даних, інформаційна система, теплозабезпечення.

This article describes the the conceptual model of process analysis heating supplies of buildings and description of the logical structure of the database.
Key words: conceptual model, database, information system, heating supplies.

Кількість посилань 10.

УДК 004.421.2:517.443

І.О. Процько
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АЛГОРИТМ ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДСП НА БАЗІ ЦИКЛІЧНИХ ЗГОРТОК

© Процько І.О., 2012

Розглянуто підхід ефективного обчислення основних чотирьох видів дискретного синусного перетворення (ДСП) на базі циклічних згорток. Параметри твірного масиву базисної квадратної матриці використано для синтезу алгоритму.
Ключові слова: дискретні синусні перетворення, твірний масив, синтез алгоритму, циклічна згортка.

The general method of efficient computation four types discrete sine transform using of circular convolutions is considered. The parameters of hash array the basis square matrix for algorithm synthesis are used.
Key words: discrete sine transforms, hash array, algorithm synthesis, cyclic convolution.

Кількість посилань 14.

УДК 004.93.1

А.Б. Романюк, А.В. Заяць
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

© Романюк А.Б., Заяць А.В., 2012

Подано еволюцію поняття політичного дискурсу як об’єкта лінгвістичних і політичних досліджень. Наводиться порівняльний аналіз понять «політичний дискурс» та «політична мова». Вводиться термін «політична лінгвістика». Також подається огляд наукових досліджень з аналізу політичного дискурсу. Особлива увага приділяється суб’єкту політичного дискурсу та аналізу політичних промов.
Ключові слова: політичний дискурс, політична лінгвістика, політична промова, суб’єкт політичної промови, контент-аналіз.

This paper illustrates evolution of the "political discourse" concept as the object of linguistics and political investigations. It also concerns the issue of comparison among “political discourse”, “political language” and “political linguistics” concepts. The article also presents information on political discourse analysis. The main attention is paid to the subject of political discourse and analysis of political speeches.
Key words: political discourse, political language, political linguistics, political speech, subject of political speech, content-analysis.

Кількість посилань 21.

УДК 004.657

О.В. Столярчук, Р.Я. Шувар, А.М. Продивус
Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет електроніки

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ З ДОСТУПОМ ЧЕРЕЗ HTTP-ПРОТОКОЛ

© Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М., 2012

Розглянуто модель інформаційної системи розкладу занять навчального закладу та організацію роботи з нею через HTTP-протокол. Проаналізовано запити, які користувач може створювати, раціональний вибір та оптимальність створення таблиць і зв’язків між ними. Досліджено обмеження, які виникають під час проектування структури таких баз, вимоги до цілісності та несуперечливості даних.
Ключові слова: Інтернет, база даних, веб-інтерфейс.

We consider a model of information system schedule institution and organization work with it via HTTP-protocol. Analysis of queries that the user can create, rational choice and optimization to create tables and relationships between them. Study limitations that arise when designing the structure of such bases, requirements for integrity and consistency of data.
Key words: Internet, database, web-interface.

Кількість посилань 9.

УДК 004.9

Н.Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ АЛГЕБРИЧНОЇ СИСТЕМИ «ПРОСТІР ДАНИХ» В ОПЕРАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ДАНИХ ДЖЕРЕЛА

© Шаховська Н.Б., 2012

Розроблено метод трансформації запиту користувача простору даних у запит до джерела даних.
Ключові слова: простір даних, алгебраїчна система, база даних, сховище даних.

This Paper concerns method of transformation from dataspace query to data source query.
Key words: dataspace, algebraic system, database, datawarehouse.

Кількість посилань 8.

УДК 004:37

Н.Б. Шаховська, З.В. Стахів
Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УКЛАДАННЯ РЕФЕРАТУ

© Шаховська Н.Б., Стахів З.В., 2012

Описано автоматизовану систему укладання рефератів. Спроектовано інформаційну модель такої системи. Визначені мета, завдання і сфера застосування системи.
Ключові слова: анотації, абстрагування, реферування.

The system of the automatic abstracting of documents is described in the article. The informa¬tive model of such system is projected. Goals, objectives and scope of such a system are defined.
Key words: annotation, abstracting, referencing.

Кількість посилань 5.

УДК 004.052.42

Р.С. Ярмолюк
Хмельницький національний університет

ПІДСИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ ОРФОГРАФІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ БІБЛІОТЕКИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ HUNSPELL

© Ярмолюк Р.С., 2012

Основною метою цього дослідження є розробка підходів до проектування підсистеми перевірки орфографії на основі технології перевірки орфографії за словником Hunspell. Запропоновано вимоги, що висуваються до підсистеми перевірки орфографії. Обґрунтовано вибір системи Hunspell. Розглянута структура словників слів та афіксів. Запропоновано та описано структурну та об’єктно-орієнтовну схему підсистеми перевірки орфографії. Проведено аналіз ефективності запропонованих підходів на основі експерименту.
Ключові слова: електронний каталог, система перевірки орфографії Hunspell, словник, афікс, АБІС, об’єктно-орієнтована модель, платформа .NET.

The main purpose of this research is to develop approaches to the design of subsystems spell checker Dictionary-based technologies Hunspell. A number of requirements which subsystem to spell checker. Substantiates the choice of Hunspell. The structure of dictionaries words and affixes. Suggested and described the structural and object-oriented scheme subsystems check spelling. The analysis of the effectiveness of the proposed approaches based on model tests.
Key words: OPAC, the system spelling checker Hunspell, dictionary, affixes, ILS, object-oriented model, platform .NET.

Кількість посилань 15.

Syndicate content