№ 746 (2012)

УДК 621.833.002

Gaizka Olazar
The University of the Basque country
Bilbao, Spane

RESEARCHES AND COMPARISON OF TENSIONS IN EVOLVENT AND SINUSOIDAL GEARS

Наведено результати досліджень евольвентних і синусоїдальних зубчастих коліс. Доведено переваги синусоїдального зачеплення, яке характеризується значно меншими напруженнями згину внаслідок плавної перехідної поверхні в основі зубців і кращими умовами контакту в зачепленні, що дає змогу зменшити рівень шуму і підвищити довговічність синусоїдальних передач.

Researches with different types of gears, shows that with the use of the Sinusoidal profile are achieved smaller stresses in the back and front part of the cog, so with this profile the transmission is smoother, achieving a considerable reduction of noise, a more accurate gearing and a higher resitance to failures with a longer working life.

Література – 3

УДК 681.3

Ю.И. Бесарабец
Национальный технический университет Украины “КПИ”,
кафедра интегрированных технологий машиностроения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ POWER SHAPE ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ВРЕМЕННОЙ ШИНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ КОНЕЧНОСТЕЙ

 Бесарабец Ю.И., 2012

У роботі висвітлено основні питання щодо транспортної іммобілізації та зміщення ушкоджених костей при цьому. Це завдання розглянуто на стадії машинного експерименту. Для проведення такого експерименту необхідно створити модель фіксувального обладнання і, використовуючи програму ANSYS, розрахувати можливі зміщення зламаних ділянок костей.

The basic questions of a transport immobilization and arising up here displacements of the damaged bones are in-process considered. This task is considered on the stage of machine experiment. For the leadthrough of such experiment it is necessary it was to create the model of fixative device and with the use of the program ANSYS to conduct the calculations of possible displacements of broken-down areas of bones.

Література – 3

УДК 621.313.333.2

О.Р. Бова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
кафедра комп’ютерних систем та мереж

МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ТОРЦЕВОГО ДВИГУНА БЕЗ МЕХАНІЧНИХ ОПОР

© Бова О.Р., 2012

У цій статті розглянуто можливості програмного комплексу ANSYS (Maxwell v. 14), що використовує сучасні кінцево-елементні технології для виконання електромагнітних розрахунків.

In this article possibilities of programmatic complex ANSYS (Maxwell v. 14), using modern certainly are considered are element technologies for implementation of electromagnetic calculations.

Література – 5

УДК 517.91

М.В. Бойко, С.Є. Лясковська
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра

РЕНДЕРИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ВИРОБІВ У СЕРЕДОВИЩІ CATIA V5

© Бойко М.В., Лясковська С.Є., 2012

Важливим етапом у створенні реалістичної моделі виробу є рендеринг. Застосування цієї функції підвищує якість проектування моделей та об’єктів. Рендеринг реалізується у багатьох CAD/CAM системах, зокрема, CATIA V5. У статті подано основні алгоритми рендерингу деталей, які можуть бути використані для інших програмних середовищ на базі CAD/CAM систем.

An important step in creating a realistic model of a product is rendering. Use this feature improves the quality of design models and objects. Rendering implemented in many CAD/CAM systems, in particular, CATIA V5. The article presents the algorithms for rendering details components that can be used for other programing environments based on CAD/CAM systems.

Література – 2

УДК 621.9

Л.О. Борущак, В.В. Врюкало, О.Р. Онисько
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕДАКТОРА MathCAD

© Борущак Л.О., Врюкало В.В., Онисько О.Р., 2012

Описано використання пакета MathCAD у навчальному процесі для розв’язання задачі оптимізації режимів різання під час свердління.

The use of MathCAD program package in educational process to solving the optimization problem of cutting parameters by drilling is described.

Література – 5

УДК621.83

І.І. Брощак, І.В. Луців
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ МАШИН

 Брощак І.І., Луців І.В., 2012

За теорією оптимального проектування представлено алгоритм проектування конструкцій обмежувальних механізмів машин. Запропоновано використання баз даних накопиченої інформації про прототипи й накопиченого досвіду у вигляді “опорних” рішень і початкових наближень для процесу оптимального проектування. Деяка кількість параметрів проектування є шуканим невідомим, при цьому оптимізація конструкції пов’язана з обчисленням порівняно невеликого числа варіантів.

On the basis of the theory of optimal design the algorithm design of restrictive mechanisms structures is given. Proposed use of databases accumulated information about the prototypes and gained experience as a “reference” decisions and the initial approximations for optimal design process. A number of design parameters is the desired unknown, and the optimization of structures associated with calculating the relatively small number of options.

Література – 9

УДК 621.9

А.Э. Воронов, В.А. Витренко
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ГИПЕРБОЛОИДНОГО ИНСТРУМЕНТА

© Воронов А.Э., Витренко В.А., 2012

На основі математичної моделі отримання зубчастої поверхні на тілі типу гіперболоїд, яка точно описує процес зачеплення гіперболоїдного зубчастого колеса із зубчастою рейкою, розроблено модель, яка спрощує вивчення геометрії гіперболоїдного колеса і процесу зачеплення його з рейкою. Модель може бути використана для отримання оптимальної геометрії гіперболоїдного зубчастого колеса.

The model simplifying the study of hyperbola wheel geometry and the process of its engagement with the rack has been developed on the basis of mathematical model for obtaining teeth surface on the hyperbola body type. The model may be used to obtain optimal hyperbola teeth wheel geometry.

Література – 6

УДК 621.833

Б.С. Воронцов
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля,
кафедра технологий машиностроения и инженерного колсалтинга

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

© Воронцов Б.С., 2012

Розв’язано завдання уніфікації проектних параметрів зубчастих передач на основі сплайнового опису вихідного контуру твірної поверхні. Отримана математична модель і запропонована методика дозволили підвищити ефективність автоматизованого проек¬тування зубчастих передач.

The task of gears project parameters unification on the basis of spline description of forming surface original profile has been solved. Obtained mathematical model and suggested methodology allowed to increase an efficiency of automated gear design.

Література – 8

УДК 378

В.В. Врюкало, О.Р. Онисько, В.Г. Панчук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ),
кафедра комп’ютерного машинобудівного виробництва

ОБ’ЄКТНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІН МАШИНОБУДІВНОГО СПРЯМУВАННЯ

© Врюкало В.В., Онисько О.Р., Панчук В.Г., 2012

Описано алгоритм наскрізного творчого підходу до засвоєння дисциплін машинобудівного спрямування шляхом інтегрального залучення у єдиний програмний продукт інформації, отриманої в процесі навчання.

The algorithm of uninterrupting creative approach to studying of academic disciplines in machine-building by means of integral involvement in unified program product of the information, received in training process is described.

Література – 5

УДК 621.874

В.М. Гелетій, Я.М. Новіцький, В.В. Федик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО ПРИСТРОЮ АВТОКРАНІВ

© Гелетій В.М., Новіцький Я.М., Федик В.В., 2012

Проаналізовано контактну взаємодію елементів опорно-поворотного пристрою автокранів. Проведені дослідження дають необхідну інформацію для адекватного кінцево-елементного моделювання контактної взаємодії елементів опорно-поворотних пристроїв автокранів і дослідження впливу деяких геометричних параметрів на їхню несучу здатність.

The analysis of contact of elements of turning support of truck cranes is conducted. The conducted researches give necessary information for the adequate finite-elements design of contact of elements of turning support of truck cranes. Influence of geometrical parameters is investigated on their bearing strength.

Література – 11

УДК 621.302

О.З. Горбай, М.Б. Глобчак, Т.Б. Коваль*, І.В. Коник, Я.П. Яворський
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Університет безпеки життєдіяльності (Львів)

КОМБІНОВАНІ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ КУЗОВІВ КОЛІСНИХ МАШИН

© Горбай О.З., Глобчак М.Б., Коваль Т.Б., Коник І.В., Яворський Я.П., 2012

Розглянуто методи розрахунку та оптимізації вібраційних процесів у колісних машинах та малопараметричні схеми аналізу вібрації. Запропоновано нову математичну модель для визначення рівнів вібрації та динамічних напружень в автобусі.

The paper deals with the methods of calculation and optimization of vibration processes in wheel machines. Few parameters numerical schemes of vibration analysis are under discussion. A new mathematical model for the bus vibration level and dynamical stresses determination is proposed.

Література – 19

УДК 378.147.227

И.А. Горобец, А.Н. Михайлов*, Н.В. Голубов, И.В. Лапаева, О.Н. Лысенко
Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”,
*Донецкий национальный технический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

© Горобец И.А., Михайлов А.Н., Голубов Н.В., Лапаева И.В., Лысенко О.Н., 2012

Розглянуто питання використання інформаційних технологій у промисловості й освіті, їх впливу на ефективність виробничих процесів загалом й технічну підготовку виробництва зокрема. Обґрунтована необхідність ширшого використання CALS-технологій під час підготовки технічних фахівців. Наведено дані про використання CALS-технологій під час підготовки бакалаврів спеціальності “Мехатроніка” у Донецькому національному технічному університеті.

In article questions of use of information technologies in the industry and education, their influences on efficiency of productions as a whole and technical training of production in particular are considered. Need of wider use of CALS – technologies is proved by preparation of technical experts. Data on CALS use – technologies are provided by preparation of bachelors of the specialty “Mekhatronika” in Donetsk national technical university.

Література – 7

УДК 621.833

І.Є. Грицай, В.І. Вільшанецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСАД РЕІНЖИНІРИНГУ В ПРОЦЕСАХ РЕМОНТУ РЕДУКТОРІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС

© Грицай І.Є., Вільшанецький В.І., 2012

Наведено опис системи зворотної інженерії, розробленої для процесів ремонту зубчастих передач і редукторів. Описано автоматизовані підсистеми, які поєднують процедури вимірювання геометричних параметрів спрацьованих зубчастих коліс, комп’ютерного відтворення їх профілів, розрахунку параметрів передачі та початкового контуру, а також вибору режимів зубонарізання. Для відновлення зубчастих пар використано гібридне синусоевольвентне зачеплення та технологію нарізання зубців дисковою фрезою обкочуванням.

A reverse engineering process system for repairing gears and gearboxes it was described. Computer automated subsystems combines measurement of a geometrical parameters, drawing cog profiles, calculating transmission parameters and initial contour and mode selection toothcutting. To renewal gear pairs used hybrid sinusoidal-evolvent engagement and new technology of teeth cutting by a thin disk cutter.

Література – 5

УДК 621.787

І.В. Гурей, Т.А. Гурей*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
*кафедра транспортних технологій

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ, ЯКА ВИДІЛЯЄТЬСЯ У ПОВЕРХНОВИЙ ШАР ПІД ЧАС ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ

 Гурей І.В., Гурей Т.А., 2012

Показано, що при фрикційному зміцненні сталей на кількість теплоти, яка виді¬ля¬ється у поверхневий шар, впливає форма робочої частини інструмента, режими обробки. Найбільшу кількість теплоти, яка йде на формування зміцненого шару, отримують, використовуючи інструмент з нарізаними поперечними пазами на його робочій частині.

It is show that the form of working part and machining conditions affect the amount of heat that is released in the surface layer during frictional hardening. The greatest quantity of heat that goes into the hardened layer forming, obtained by used the instrument with cross slots into working part.

Література – 5

УДК 621.01:632.981.2

Б.М. Дівеєв, І.А. Вікович, І.М. Височан, І.Р. Дорош*, В.В. Гілевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Приватне підприємство “Дора”, м. Львів

ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ШТАНГ ШТАНГОВИХ ОБПРИСКУВАЧІВ

© Дівеєв Б.М., Вікович І.А., Височан І.М., Дорош І.Р., Гілевич В.В., 2012

Проаналізовано методи оптимального проектування штанг штангових обприскувачів. Застосовуються числові методи, що ґрунтуються на блоково-варіаційних модальних і адаптивних схемах. Одержано оптимальні проекти для різних елементів: секції штанги з підвищеною міцністю, підвіски з підвищеними стабілізуючими і віброзахисними властивостями та віброударозахисна системи штанги у горизонтальній площині.

The main task of this work is to analyze optimal design-system for booms of the boom-sprayers. The calculation procedure of machine dynamics, resting on the synthesis of block-variation, modal and adaptive schemes, should be applied. The optimal designs for the various units will be obtained: the boom-sections with increased reserved strength, the suspension with increased stabilizing and vibroprotecting properties and booms vibroimpactprotecting system in horizontal direction.

Література – 6

УДК 621.01

Б.М. Дівеєв, М.М. Николишин*, А.Г. Смольський**, Р.Я. Пелех, У.І. Тарасюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.C. Підстригача, (Львів)
**Інститут автобусобудування, (Львів)

РОЗРАХУНОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ШУМОПОГЛИНАЛЬНИХ ШАРУВАТИХ ПЕРЕГОРОДОК У НИЗЬКОЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ

© Дівеєв Б.М., Николишин М.М., Смольський А.Г., Пелех Р.Я., Тарасюк У.І., 2012

Запропоновано нову процедуру для отримання звукоізолювальних параметрів плит типу “сандвіч” з додатковими дискретними елементами типу динамічних гасників коливань (ДГК). Основна перевага цього методу в тому, що він не ґрунтується на жорстких припущеннях щодо моделі плити. Для акустичних розрахунків розглядається еквівалентна сандвічу балка Тимошенка.

The present paper is an attempt at proposing a novel procedure to derive the sound isolation parameters for sandwich plates with the presence of an additional discrete elements as dynamic vibration absorbers (DVA). The main advantage of the present method is that it does not rely on strong assumptions about the model of the plate. For acoustic calculations Timoshenko beam equivalent to sandwich is under discussion.

Література – 13

УДК 621.9.06.001.63

Р.Т. Карпик, Б.Д. Сторож, О.О. Слабий
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
кафедра технології машинобудування

ТАКСОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ БАЗИ ЗНАНЬ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ

© Карпик Р.Т., Сторож Б.Д., Слабий О.О., 2012

Запропоновано таксономічні підходи до побудови бази знань системи автоматизованого проектування верстатних пристроїв та розроблена структурна схема бази знань відкритого типу.

The taxonomic approaches to building the knowledge base for computer aided design system of machine-tool fixtures are proposed and the diagram of open knowledge base is created.

Література – 10

УДК 621.865.8

В.А. Кирилович, Р.С. Моргунов
Житомирський державний технологічний університет,
кафедра автоматизації та комп’ютеризованих технологій

УЗАГАЛЬНЕНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ

© Кирилович В.А., Моргунов Р.С., 2012

Наведено функціональну модель промислових роботів, що складається із запропонованих раніше функціональних моделей маніпуляційної системи та схвата промислового робота та основується на використанні теорії кватерніонів.

The functional model of industrial robots, that based on using of the theory of quaternions and consist of proposed earlier functional models of the manipulation system and gripper is presented.

Література – 12

УДК 629.7

С.В. Ковалевський1, С.А. Матвієнко1, О.В. Лукічов2, О.П. Сакно3
1Донбаська державна машинобудівна академія,
2Донецька академія автомобільного транспорту,
3Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВКОЮ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІЦНЮЮЧОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ В ПРУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

© Ковалевський С.В., Матвієнко С.А., Лукічов О.В., Сакно О.П., 2012

У статті розглянуто зміцнюючу вібраційну обробку в пружному середовищі та установку для її здійснення. Наведено принципову схему установки та її основного елемента – генератора. Описано принцип роботи установки й результати експериментальної обробки деталей машин.

The strengthening vibromechanical treatment in elastic medium and the device for it implementation is considered. The principle circuit of the device and the generator is described. The principle of operation of device and results of experimental of parts cutting of enginery is described.

Література – 6

УДК 621.548

В.М. Корендій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНЕРЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПРОЦЕС ВІДЦЕНТРОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ВІТРОУСТАНОВКИ

© Корендій В.М., 2012

Проаналізовано вплив інерційних навантажень, які виникають під час нерівномірного обертання лопатей вітроустановки навколо трьох осей: башти (за орієнтації вітроколеса за напрямком вітру), гондоли (у разі взаємодії з потоком повітря) і власних поздовжніх осей (у разі регулювання частоти обертання вітроколеса), на процес керування потужністю за допомогою відцентрового регулятора. Обґрунтовано доціль¬ність їх врахування під час моделювання роботи вітроустановки.

The influence of inertial loadings resulting from blades’ irregular rotation round three axes – that of the tower (in orientation of the wind-wheel after the wind bearing), of the nacelle (in interaction with the air stream) and of their own longitudinal axes (in regulation of the wind-wheel rotation frequency) on the process of power control with the help of the centrifugal regulator is analyzed. The expediency of their taking into consideration in modeling of the wind turbine work is substantiated.

Література – 4

УДК 303.094.7

І.В. Кузьо, О.В. Житенко*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
*кафедра транспортних технологій

ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ АВТОМОБІЛЯ З УРАХУВАННЯМ БІОДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРІВ

© Кузьо І.В., Житенко О.В., 2012

Розроблено математичну модель динаміки для просторової моделі автомобіля з урахуванням біодинамічних моделей водія та пасажирів, а також розглянуто спосіб її реалізації, використовуючи програмний продукт MATLAB SIMULINK. Відображено методику та спосіб реалізації цієї моделі за допомогою сучасних програмних продуктів для розв'язання актуальних задач з динаміки.

The mathematical model of dynamics is worked out for the full car model taking into account the biodynamic models of driver and passengers, and also the method of her realization is considered, using the software product of MATLAB SIMULINK. Methodology and method of realization of this model are represented by means of modern software products for the decision of actual tasks of dynamics.

Література – 9

УДК 621.01

І.В. Кузьо, О.В. Ланець, В.І. Лозинський*
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
*кафедра ЕЗІКТ

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ АЕРОІНЕРЦІЙНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ ЗА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ЗБУРЮВАЛЬНОГО МОМЕНТА

 Кузьо І.В., Ланець О.В., Лозинський В.І., 2012

Встановлено інерційно-жорсткістні параметри механічної коливальної системи вібраційної машини з аероінерційним збуренням за умови забезпечення її робочих білярезонансних режимів роботи при мінімальних значенях привідного момента, що прикладається до крильчатки з жорстко закріпленим дебалансом. Необхідні розрахунки проведені в програмному продукті MathCAD 13.

From the condition providing the working near resonances mode with minimum value of the drive moment, applied to the impeller with rigid fastened unbalance, the inertia-inflexibility parameters of vibratory machine mechanical oscillating system with the aeroinertia indignation are set in the article. Calculations conducted in the software product of MATHCAD 13 are needed.

Література – 4

УДК 621.9.048.6

Я.М. Кусий, *В.Г. Топільницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
*кафедра електронного машинобудування

МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОГО ЗМІЦНЕННЯ ВИРОБІВ

 Кусий Я.М., Топільницький В.Г., 2012

У цій статті представлено алгоритм моделювання вібраційно-відцентрового зміцнення та його практична реалізація у середовищі Mathcad.

The calculation’s algorithm of vibratory-centrifugal strengthening treatment and avtomatization calculation’s program in Mathcad are suggested.

Література – 2

УДК 621.01

О.С. Ланець, В.М. Гурський, Я.В. Шпак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ CAD/CAE ПРОГРАМ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ

 Ланець О.С., Гурський В.М., Шпак Я.В., 2012

Окреслено можливості сучасних CAD/CAE програм для розв’язання типових задач структурно-параметричного синтезу, оптимізації та статико-динамічного аналізу в процесі проектування автоматизованого обладнання.

This article describes possibility of modern CAD/CAE of the programs during realization of typical tasks of structurally self-reactance synthesis, optimization, static and dynamics analysis in the process of planning of the automated equipment.

Література – 7

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк, Є.М. Махоркін
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЇ НАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ВАРІЮВАННЯМ ШВИДКОСТІ ПРОЦЕСУ РАДІАЛЬНО-КОЛОВОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ

© Литвиняк Я.М., Махоркін Є.М., 2012

Наведено результати моделювання процесу нарізання зубців на циліндричних зубчастих колесах ексцентрично встановленими дисковими інструментами із торопо¬дібною інструментальною поверхнею у разі застосування пристрою для варіювання швидкості формоутворення.

The results providing cutting operations for gear-wheels of disk milling cutter by change the speed of make forming the gear.

Література – 2

УДК 621.941.2-229.323

І.В. Луців, В.Н. Волошин, В.М. Буховець
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ САМОНАЛАГОДЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ

© Луців І.В., Волошин В.Н., Буховець В.М., 2012

Досліджено вплив геометричних параметрів втулкових елементів затиску та силового навантаження з боку приводу затиску на діапазон затиску заготовок та їх напружено-деформований стан. Проведено комп’ютерний аналіз динамічної стійкості самоналагоджувальної системи багатолезової обробки з пристроями для затиску заготовок.

The influence of geometric parameters of sleeve clamping elements as well as clamping drive forces load on the work piece clamping range and their stress-strain state are presented. The computer analysis of dynamic stability of self adjusted multi edge machining system with work piece clamping device is given.

Література – 5

УДК 621.914

Є.М. Махоркін, *В.О. Настасенко
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Херсонська державна морська академія

НОВІ ЧЕРВ’ЯЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ОСОБЛИВО ТОЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ТА ЇХ САПР

 Махоркін Є.М., Настасенко В.О., 2012

Проаналізовано причини появи похибок профілю циліндричних черв’ячних зуборізних інструментів і показано можливість їх усунення у гіперболоїдних черв’ячних інструментах, для яких розроблено і запатентовано багатозубі багатозахідні конструкції. Запропоновано методику їх профілювання за методом гвинтового руху інструментів 2-го порядку, що утворюють формотвірні поверхні черв’ячних інструментів у реальній верстатній обробці і розроблено їх САПР.

The analysis of reasons of appearance of errors of type of cylindrical worm toothed instruments and hobs is in-process conducted and possibility of their removal is cylinder at helicoidally worm instruments for which developed and patented much toothed multi coils constructions. The method of their profiling is offered on the base of method of spiral motion of instruments of 2-th order, which form the shape-generating surfaces of worm instruments in the real machine-tool treatment and developed their CADD.

Література – 8

УДК 621.01

А.Н. Михайлов*, В.В. Головятинская**, А.М. Петров, П.С. Суслов, М.Г. Петров
*Донецкий национальный технический университет,
**Днепропетровский государственный аграрный университет,
Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ДЕТОНАЦИОННО-ГАЗОВОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

© Михайлов А.Н., Головятинская В.В., Петров А.М., Суслов П.С., Петров М.Г., 2012

У статті розглянуто доцільність використання автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання з метою підвищення ефективності вирішення конкретних конструкторсько-технологічних та матеріалознавчих завдань в процесі розробки, досліджень та експлуатації технології детонаційно-газового нанесення покриттів.

The article considers the appropriateness of the aided design and computer simulation with the purpose to increase efficiency of solving of specific engineering and materials science tasks in the process of development, researches and operation of the equipment with application of technology of detonation-gas drawing of coverings.

Література – 12

УДК 621.9

А.Н. Михайлов, Д.А. Михайлов, Е.А. Михайлова*
Донецкий национальный технический университет,
кафедра технологии машиностроения,
* кафедра горнозаводского транспорта и логистики

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ

© Михайлов А.Н., Михайлов Д.А., Михайлова Е.А., 2012

Наведено дані щодо створення композиційних технологій, утворених на множині різних за значимістю технологій, а саме: технологій, утворених за методом обробки, технологій, сформованих за класом технологічних дій (традиційні, макро-, мікро- і нанотехнології), технологій, що відрізняються за типом виробництва, технологій, які визначаються за організаційно-технологічною формою (одиничні, типові, групові, модульні) і технологій, структурованих за класом організаційно-технологічних форм (звичайні, функціонально орієнтовані). Композиційні технології дають змогу забезпечувати якісно нову сукупність властивостей виробів машинобудування, а саме таких, що змінюються в просторі і / або часі. Показані перспективи розвитку і застосування композиційних технологій для різних виробів машинобудування.

To the article data are driven on creation of the composition technologies synthesized on the great number of different on meaningfulness technologies. Composition technologies allow to provide qualitatively new totality of properties of wares of engineer with changing in space and / or to time by properties. In hired the prospects of development and application of composition technologies are shown for the different details of engineer.

Література – 6

Syndicate content