№1 (25) / 2013

УДК 528.48

ОБҐРУНТУВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЗМІЩЕНЬ ОПОР НАДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Є. Ільків, Д. Кухтар
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

О. Ванчура
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: вертикальні зміщення, опір, трубопровід.

Обґрунтування точності геодезичних робіт для визначення вертикальних зміщень опор надземних трубопроводів
Є. Ільків, Д. Кухтар, О. Ванчура

Наведено методику розрахунку точності геодезичних робіт для визначення висотного положення опор надземних трубопроводів. Допустима величина вертикальних переміщень опор визначається на основі перевірки трубопроводу на міцність. Визначено необхідну лінійно-кутову точність електронного тахеометра для досліджень осідань опор з вказаною точністю.

Обоснование точности геодезических работ для определения вертикальных смещений опор надземных трубопроводов
Е. Илькив, Д. Кухтар, Е. Ванчура

Приведена методика расчета точности геодезических работ для определения высотного положения опор надземных трубопроводов. Допустимая величина вертикальных перемещений опор определяется на основе проверки трубопровода на прочность. Определена необходимая линейно-угловая точность электронного тахеометра для исследований осадок опор с указанной точностью.

Justification precision geodetic survey to determine the vertical displacements of supports aboveground pipelines
Je. Ilkiv, D. Kukhtar, E. Vanchura

The article shows the method of calculation precision geodetic survey to determine the position of high-rise towers above-ground pipelines. Valid values of vertical displacements of supports is based on checking the pipeline for strength. The necessary linear-angular precision total stations for research subsidence towers with the specified accuracy.

Література – 10

УДК 528

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМАРКАЦИИ ТОЧКИ СТЫКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ

П. Бурбан
ОАО “НовгородАГП” Россия
Ключевые слова: демаркация границы.

Геодезичне забезпечення демаркації точки стику державних кордонів
П. Бурбан

Розглянуто проблеми геодезичного забезпечення при демаркації точок стику державних кордонів. Наведено методи синхронізації дій і прийомів трьох держав при створенны спільного геодезичного обґрунтування та визначення координат точки стику в єдиній системі. Описано технології створення демаркаційних карт, підсумкових демаркаційних документів, їх оформлення і надання юридичного статусу.

Геодезическое обеспечение демаркации точки стыка государственных границ
П. Бурбан

Рассмотрены проблемы геодезического обеспечения при демаркации точек стыка государственных границ. Приведены методы синхронизации действий и приемов трех государств при создания общего геодезического обоснования и определения координат точки стыка в единой системе. Описаны технологии создания демаркационных карт, итоговых демаркационных документов, их оформление и придание юридического статуса.

Geodetic support demarcation point joint borders
P. Burban

The problems of geodetic support the demarcation point joint borders. The methods of synchronizing the activities and techniques of three states with a common geodetic and positioning points of the joints in a single system. Describes the technology of demarcation maps, the final demarcation of documents, their appearance and giving legal status.

Література – 9

УДК 528.9:[502.175:551.435.1]

МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕРОЗІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ПЛАСТИКИ РЕЛЬЄФУ

В. Волошин, П. Король, О. Рудик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова: математико-картографічне моделювання, картографічне зображення, пластика рельєфу, морфоізографа, ерозійно небезпечні землі.

Математико-картографічне забезпечення моніторингових досліджень ерозійно небезпечних земель із застосуванням методу оцінювання пластики рельєфу
В. Волошин, П. Король, О. Рудик

Запропоновано метод побудови карт пластики рельєфу із використанням сучасних програмних продуктів моделювання поверхонь. Здійснено апробацію цього методу для картографічного забезпечення моніторингових досліджень ерозійно небезпечних земель південних районів Волинської області.

Математико-картографическое обеспечение мониторинговых исследований эрозионно опасных земель с использованием метода оценки пластики рельефа
В. Волошин, П. Король, А. Рудык

Предложен метод построения карт пластики рельефа с использованием современных программных продуктов моделирования поверхностей. Осуществлено апробацию этого метода с целью картографического обеспечения мониторинговых исследований эрозионно опасных земель южных районов Волынской области.

Mathematical and cartographic support for monitoring studies of erosion-prone land using а method of relief plastics
V. Voloshin, P. Korol, O. Rudyk

In this article a method of constructing relief plastic maps with use of modern software of surfaces modeling are offered. A testing of this method for mapping software monitoring studies of erosion-prone lands of southern Volyn region are carried out.

Література – 7

УДК 528.073

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ КООРДИНАТ ОПОРНИХ ТОЧОК ПРИ СТВОРЕННІ ФРОНТАЛЬНИХ ПЛАНІВ СКУЛЬПТУР

В. Глотов, Є. Ковальов
Національний університет “Львівська політехніка”
Ключові слова: скульптурні групи, точність зовнішнього орієнтування, цифрове знімання, оцінка точності координат.

Аналіз точності координат опорних точок при створенні фронтальних планів скульптур
В. Глотов, Є. Ковальов

Наведено результати аналізу точності зовнішнього орієнтування цифрових зображень при складанні фронтальних планів скульптур цифровим стереофотограмметричним методом. Зосереджено увагу на розміщенні опорних точок відносно об’єкта та на способі отримання координат цих точок.

Анализ точности координат опорных точек снимков при создании фронтальных планов скульптур
В. Глотов, Е. Ковальов

Приведено результаты анализа точности внешнего ориентирования цифровых изображений при составлении фронтальных планов скульптур цифровым стереофотограмметрическим методом. Акцентируется на размещении опорных точек относительно объекта и на способе получения координат этих точек.

Accuracy analysis of exterior orientation of digital images to create plans frontal sculptures
B. Glotov, E. Kovalyov

The results of the analysis of the accuracy of the external orientation of digital images in the preparation of plans frontal sculptures digital stereophotogrammetric method. Focuses on the placement of reference points to the object, and a method of obtaining the coordinates of these points.

Література – 8

УДК. 528.48

РЕШЕНИЕ TRIMBLE ДЛЯ МОНИТОРИНГА

В. Глущенко
ООО “КМС”
И. Торопа
Национальный университет “Львовская политехника”

Ключевые слова: система мониторинга, тахеометр, GNSS-приёмник, Trimble.

Рішення Trimble для моніторингу
В. Глущенко, І. Торопа
Розглянуто нові геодезичні пристрої Trimble і програмне забезпечення для цілей контролю.

Решение Trimble для мониторинга
В. Глущенко, И. Торопа
Рассмотрено новые геодезические устройства Trimble и программное обеспечение для целей контроля.

Trimble solution for monitoring purposes
V. Glyschenko, I. Toropa
The new Trimble’s geodetic devices and software for monitoring purposes are considered in the paper.

Література – 1

УДК 332.33:528.44

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРИГУВАННЯ ЗА ПРОСТОРОВИМИ КРИТЕРІЯМИ В ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПІДХОДІ

Ю. Губар
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: порівняльний підхід, ринкова вартість, площа земельної ділянки, відстань до локаль¬ного центра.

Визначення коефіцієнтів коригування за просторовими критеріями в порівняльному підході
Ю. Губар

Визначено вплив коефіцієнтів коригування за просторовими критеріями на вартість земель населених пунктів. Використання експонентної функції для розрахунку розміру коефіцієнтів коригувань дає досить точну картину вартості об’єкта оцінки з найменшими похибками обчислення.

Определение коэффициентов коррекции по пространственным критериям в сравнительном подходе
Ю. Губар

Определено влияние коэффициентов корректировки пространственными критериями на стоимость земель населенных пунктов. Использование экспоненциальной функции для расчета размера коэффициентов корректировок дает достаточно точную картину стоимости объекта оценки с наименьшими погрешностями вычисления.

Determination of the correction to the spatial criteria a comparative approach
Yu. Gubar

There are presents the determination of the effect of spatial correction factors on the cost criteria of land settlements in the article. The use of an exponential function to calculate the size of the adjustment coefficients gives a fairly accurate picture of the value of the object with the least errors of calculation.

Література – 8

УДК 332.3:528.4:528.9

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО АЕРОЗНІМАННЯ ТА ФОТОТРІАНГУЛЯЦІЇ ДЛЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦІ

Л. Дичко
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: цифрове аерознімання, фототріангуляція, піксел, GSD, роздільна здатність, опорна точка, залізничний транспорт, ЦМР, ЦМПТ.

Дослідження цифрового аерознімання та фототріангуляції для картографування залізниці
Л. Дичко

На підставі дослідних робіт доведено, що граничні співвідношення масштабів цифровий знімок /план лежать у межах 3–9. З урахуванням параметра GSD (Ground Sampling Distance) просторова роздільна здатність на практиці збільшується в 2 рази, а згадане вище співвідношення становить 4–10. Проведено серію експериментальних робіт з побудови опорної мережі методом фототріангуляції для залізничної колії з використанням знімків у масштабі 1:3000. Досягнута точність координування на контрольних точках 4–5 см дає змогу рекомендувати використання таких матеріалів для великомасштабного картографування об’єктів залізничного транспорту.

Исследование цифровой аэросъемки и фототриангуляции для картографирования железной дороги
Л. Дычко

На основании опытных работ установлено, что граничные соотношения масштабов цифровой аэроснимок/ план лежат в границах 3–9. С учетом параметра GSD (Ground Sampling Distance) пространственное разрешение увеличивается в 2 раза, а упомянутое соотношение составляет от 4 до 10. Проведена серия экспериментальных работ по построению сети фототриангуляции с использованием цифровых аэроснимков масштаба 1:3000. Полученная точность координирования на контрольных точках 4–5 см подтверждает возможность использования таких материалов для крупномаштабного картографирования обьектов железнодорожного транспорта.

The research of digital aerophotography and phototriangulation for railway cartography
L. Dychko

According to the researches, it was proved that limiting ratios of digital image/ plan scales lie in between 3–9. Taking into account the GSD (Ground Sampling Distance) parameter, in practice the spatial resolution is increased by two times, and the ratio, that was mentioned above changes to 4–10. The series of experimental work on building reference network with the help of phototriangulation method for railway with using images in the scale to be 1:3000 has been carried through. The achieved accuracy of coordination on checkpoints 4-5 cm enables to recommend the usage of such materials for large-scale cartography of railway objects.

Література – 12

УДК 52 (092) Лісґаніґ

ВИДАТНИЙ АВСТРІЙСЬКИЙ АСТРОНОМ, ГЕОДЕЗИСТ І КАРТОГРАФ ПРОФЕСОР ЙОЗЕФ КСАВЕР ЛІСҐАНІҐ (1719–1799)
А. Дрбал
Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний інститут(смт. Здіби, Чеська Республіка)

Ключові слова: Йозеф Ксавер Лісґаніґ, життєпис, біографія, астрономія, геодезія, градусні вимірювання, базисні вимірювання, історія астрономії і геодезії в Західній Україні

Видатний австрійський астроном, геодезист і картограф професор Йозеф Ксавер Лісґаніґ (1719–1799)
А. Дрбал
Описано життєвий шлях, професійну і педагогічну діяльність видатного австрійського астронома, геодезиста і картографа професора д-ра Йозефа Ксавера Лісґаніґа (1719–1799). Особливу увагу звернуто на виконані ним перші градусні вимірювання в Австрійській імперії, кадастрове картографування Галичини і Буковини та діяльність у Львові.

Выдающийся австрийский астроном, геодезист и картограф профессор Йозеф Ксавер Лисганиг (1719–1799)
А. Дрбал
Описаны жизненный путь, профессиональная и педагогическая деятельность выдающегося австрийского астронома, геодезиста и картографа профессора д-ра Йозефа Ксавера Лисганига (1719–1799). Особое внимание обращено на выполненные им первые градусные измерения в Австрийской империи, кадастровое картографирование Галиции и Буковины и его деятельность во Львове.

Eminent Austrian astronomer, surveyor and cartographer Professor Joseph Xaver Liesganig (1719–1799)
А. Drbal
Describes the life, professional and pedagogical activities of the eminent Austrian astronomer, surveyor and cartographer Professor Dr. Joseph Xaver Lisganig (1719-1799). Particular attention was paid of the implementation of the first degree of measurements in the Austrian Empire, cadastral mapping of Galicia and Bukovina and activities in Lviv.

Література – 45

УДК 332.3

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ В АРМЕНИИ

П. Эфендян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: кадастр, землеустройство, недвижимость, информация, карта.

Земельна реформа і кадастр нерухомості у Вірменії
П. Ефендян

Описано основні аспекти земельної реформи системи кадастру нерухомості у Вірменії.

Земельная реформа и кадастр недвижимости в Армении
П. Эфендян

Описано основные аспекты земельной реформы системы кадастра недвижимости в Армении.

Land reform and the real estate cadastre in Armenia
P. Efendyan

In article described main aspects land reform real estate Cadastre Armenia.

Література – 3

УДК 528.3

ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ВИРІВНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

І. Заєць
Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Державного агентства земельних ресурсів України

Ключові слова: геодезична мережа, вирівнювання, метод найменших квадратів.

Особливості загального вирівнювання Державної геодезичної мережі України
І. Заєць

Розкрито підходи та особливості загального вирівнювання Державної геодезичної мережі України. Наведено критерії вибору методу вирівнювання та програмного забезпечення, а також технологічну послідовність вирівнювання.

Особенности общего уравнивания Государственной геодезической сети Украины
И. Заец

Раскрыто подходы и особенности общего уравнивания Государственной геодезической сети Украины. Приведены критерии выбора метода уравнивания и программного обеспечения, а также технологическая последовательность уравнивания.

Features general adjustment of the State Geodetic Network in Ukraine
I. Zayets

In the article the approach and features of general adjustment of the State Geodetic Network of Ukraine. The criteria of selection of the method and the adjustment software, as well as the technological sequence of adjustment.

Література – 14

УДК 528.3

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТРОПОСФЕРИ НА РЕЗУЛЬТАТИ GNSS-ВИМІРЮВАНЬ У МЕРЕЖІ АКТИВНИХ РЕФЕРЕНЦНИХ СТАНЦІЙ

Н. Каблак
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: технологія RTK, тропосферна затримка, GNSS.

Методика визначення впливу тропосфери на результати GNSS-вимірювань у мережі активних референцних станцій
Н. Каблак

Розроблено методику визначення тропосферних затримок у будь-якому пункті в межах території покриття мережею активних референцних станцій у режимі реального часу спостережень та на різних висотах над поверхнею Землі.

Методика определения влияния тропосферы на результаты GNSS-измерений в сети активных референцных станций
Н. Каблак

Разработана методика определения тропосферных задержек в любом пункте в пределах территории покрытия сетью активных референцных станций в режиме реального времени наблюдений и на разных высотах над поверхностью Земли.

Method for determining the influence of results troposphere GNSS-measurements in a network of active reference stations
N. Kablak

The technique of definition of tropospheric delays in any point within the covering territory by a network of active referenсе stations in real time supervision and at different heights over an earth surface is developed.

Література – 14

УДК 528.04

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ”

І. Калинич, С. Поп
Ужгородський національний університет
С. Савчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: конференція, геодезичні, картографічні та кадастрові роботи

Науково-практична конференція “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”
І. Калинич, С. Поп, С. Савчук

Наведено огляд сучасного стану та перспективи розвитку в сфері геодезії, землевпорядкування та природокористування за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”, що відбулася 24–27 жовтня 2012 р. у м. Ужгороді.

Научно-практическая конференция “Новые технологии в геодезии, землеустройстве и природопользовании”
И. Калыныч, С. Поп, С. Савчук

Представлен обзор современного состояния и перспективы развития в области геодезии, землеустройства и природопользования по материалам Международной научно-практической конференции “Новые технологии в геодезии, землеустройстве и природопользовании”, состоявшейся 24–27 октября 2012 г. в г. Ужгороде.

Scientific-Practical Conference “New technologies in geodesy, land surveying and environmental management”
I. Kalynych, S. Pop, S. Savchuk

The review of the current state and prospects of develо¬pment in the field of geodesy, land surveying and environmental management for the materials of the International Scientific Conference “New technologies in geodesy, land surveying and environmental management”, held on 24–27 October 2012 in Uzhgorod.

УДК. 528.3

ВПЛИВ ТИПУ ЕФЕМЕРИД НА ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПУНКТІВ СУПУТНИКОВИХ МЕРЕЖ

Я. Костецька, Ю. Пішко
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: супутникові мережі, тривалість сеансів спостережень, точність положення пунктів, остаточні та бортові ефемериди супутників.

Вплив типу ефемерид на точність визначення положення пунктів супутникових мереж
Я. Костецька, Ю. Пішко

У трьох супутникових мережах, у першій з яких середня довжина векторів – 40,1 км, у другій – 22,7 км і в третій 10,8 км, виконано дослідження залежності точності положення пунктів від застосованого типу ефемерид. Встановлено, що при створенні мереж, в яких є вектори, довші від 30 км, необхідно використовувати остаточні ефемериди. Застосування остаточних ефемерид замість бортових при створенні мереж із векторами, довшими від 30 км, суттєво зменшує тривалість сеансів спостережень.

Влияние типа эфемерид на точность определения положения пунктов спутниковых сетей
Я. Костецкая, Ю. Пишко

В трёх спутниковых сетях, в первой из которых средняя длина векторов равна 40,1 км, во второй – 22,7 км, а в третьей – 10,8 км, исследована зависимость точности положения пунктов от типа эфемерид. Установлено, что при создании точных спутниковых сетей, в которых есть векторы большей длины, чем 30 км, необходимо применять окончательные эфемериды. Использование окончательных эфемерид вместо бортовых при создании сетей с векторами длиной больше 30 км позволяет существенно сократить сеансы наблюдений.

The effect of type ephemeris on accuracy of points position determination in satellite networks
Ya. Kostetska, Yu. Pishko

In three satellite networks, the first of which has the average length of vectors 40.1 km, the second – 22.7 km, and the third – 10.8 km, the dependence of the accuracy of position determination on the type of ephemeris was investigated. It was found that when creating accurate satellite networks with baseline lengths of more than 30 km, the use of final ephemeris is needed. Using the final ephemeris instead of broadcasts to create networks with baseline lengths longer than 30 km can significantly reduce the length of observations.

Література – 5

УДК 528.9+502.3/.7

ПЕРЕВІРКА СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ ПОСТІВ МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Н. Лазоренко-Гевель
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: мережа постів моніторингу атмосферного повітря, геоінформаційний аналіз.

Перевірка структури мережі постів моніторингу атмосферного повітря засобами геоінформаційного аналізу
Н. Лазоренко-Гевель

Проведено ГІС аналіз структури мережі спостереження атмосферного повітря Київської області.

Проверка структуры сети постов мониторинга атмосферного воздуха средствами геоинформационного анализа
Н. Лазоренко-Гевель

Проведен ГИС анализ структуры сети наблюдения атмосферного воздуха Киевской области.

Checking the structure of the network of air monitoring stations using GIS analysis
N. Lazorenko-Gevel

GIS-analysis was conducted of the structure of monitoring network of atmospheric air Kyiv region.

Література – 10

УДК 528.073

COMBINATION OF PHOTOGRAMMETRY AND TERRESTRIAL LASERSCANNING – POTENTIALS AND LIMITATIONS. PART 1: OVERVIEW AND PERFORMANCE FEATURES

T. Luhmann
Institute for Applied Photogrammetry and Geoinformatics Jade University of Applied Sciences Oldenburg, Germany

Комбінація фотограмметрії та наземного
лазерного сканування – можливості та обмеження. Частина 1. Огляд та експлуатаційні характеристики
Т. Люмен

Описано сучасні розробки та застосування для комбінації цифрової фотограмметрії та наземного лазерного сканування. Обидва методи мають певні переваги, які можуть доповнювати одна одну. Основною перевагою лазерного сканування є можливість вимірювання 3D хмар точок об’єктів, тоді як фотограмметричні методи дешеві у використанні. Розглянуто аспекти точності, вартість системи, комбіновані конфігурації системи з практичними прикладами.

Комбинация фотограмметрии и наземного лазерного сканирования – возможности и ограничения. Часть 1. Обзор и эксплуатационные характеристики
Т. Люмен

Описаны современные разработки и применения для комбинации цифровой фотограмметрии и наземного лазерного сканирования. Оба метода имеют определенные преимущества, которые могут дополнять друг друга. Основным преимуществом лазерного сканирования является возможность измерения 3D облаков точек объектов, тогда как фотограмметрические методы являются дешевыми в использовании. Рассмотрено аспекты точности, стоимость системы, комбинированные конфигурации системы с практическими примерами.

Combination of Photogrammetry and Terrestrial Laserscanning – Potentials and Limitations. Part 1: Overview and Performance Features
T. Luhmann

This article discusses recent developments and applica¬tions for the combination of digital photogrammetry and terrestrial laser scanning. Both methods provide a number of advantages that can be added to benefit from both. The major strength of laserscanning is the measurement of 3D point clouds of arbitrary objects while photogrammetry offers fast object recording, images as documents and data storage and low costs for equipment. The paper addresses aspects of accuracy, system costs, combined system configurations and applications with a number of practical examples.

Література – 21

УДК 528.073

COMBINATION OF PHOTOGRAMMETRY AND TERRESTRIAL LASERSCANNING – POTENTIALS AND LIMITATIONS. PART 2: SYSTEMS, ALGORITHMS AND APPLICATIONS

T. Luhmann
Institute for Applied Photogrammetry and Geoinformatics Jade University of Applied Sciences Oldenburg, Germany

Комбінація фотограмметрії та наземного лазерного сканування – можливості та обмеження. Частина 2. Системи, алгоритми і додатки
Т. Люмен

Описано сучасні розробки та застосування для комбінації цифрової фотограмметрії та наземного лазерного сканування. Обидва методи мають певні переваги, які можуть доповнити одна одну. Основним силою лазерного сканування є можливість виміру 3D хмар точок об’єктів, тоді як фотограмметричні методи є дешевими у використанні. У статті розглядаються аспекти точності, вартість системи, комбіновані конфігурації системи з кількістю практичних прикладів.

Комбинация фотограмметрии и наземного лазерного сканирования – возможности и ограничения. Часть 2. Системы, алгоритмы и приложения
Т. Люмен

Описано современные разработки и применения для комбинации цифровой фотограмметрии и наземного лазерного сканирования. Оба метода имеют определенные преимущества, которые могут дополнить друг друга. Основным силой лазерного сканирования является возможность измерения 3D облаков точек объектов, тогда как фотограмметрические методы являются дешевыми в использовании. В статье рассматриваются аспекты точности, стоимость системы, комбинированные конфигурации системы с количеством практических примеров.

Combination of Photogrammetry and Terrestrial Laserscanning – Potentials and Limitations Part 2: Systems, Algorithms And Applications
T. Luhmann

This article discusses recent developments and applications for the combination of digital photogram¬metry and terrestrial laser scanning. Both methods provide a number of advantages that can be added to benefit from both. The major strength of laserscanning is the measurement of 3D point clouds of arbitrary objects while photogrammetry offers fast object recording, images as documents and data storage and low costs for equipment. The paper addresses aspects of accuracy, system costs, combined system configurations and applications with a number of practical examples.

Література – 16

УДК 332.3:528.4

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КАДАСТРОВОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

М. Маланчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: інвентаризація земель, порушені землі, ступінь порушення.

Технологічна модель кадастрової інвентаризації порушених земель
М. Маланчук

Запропоновано технологічну модель кадастрової інвентаризації порушених земель, яка дасть змогу об’єктивно і достовірно встановити стан земельних ділянок, ступінь порушення території і перспективи майбутнього її використання.

Технологическая модель кадастровой инвентаризации нарушенных земель
М. Маланчук

Предложена технологическая модель кадастровой инвентаризации нарушенных земель, которая позволит объективно и достоверно установить состояние земельных участков, степень нарушения территории и перспективы будущего ее использования.

Technological model cadastral inventory of disturbed lands
М. Malanchuk

The article analyzes and proposed technological model cadastral inventory of damaged land, which will objectively and accurately ascertain the condition of land, the degree of the territory and the future prospects of its use.

Література – 9

УДК 528.7

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЕРЕВАНСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

В. Маркарян, Л. Манукян
Ереванский государственный университет архитектуры и строительства

Ключові слова: відбивна плівка, електронний тахеометр.

Геодезичний моніторинг Єреванської телевежі
В. Маркарян, Л. Манукян

Розглянуто геодезичний моніторинг за осіданнями Єреванської телевежі. Наведено принципи розрахунку точності геодезичних спостережень вертикальних зміщень. Виконано попередній розрахунок точності проекту висотної мережі, створеної для виконання нівелірних робіт. Описано методику геодезичних спостережень за вертикальними рухами металевих конструкцій телевежі. Наведено результати спостережень з пунктів GPS. Виконано оцінку точності.
Геодезический мониторинг Ереванской телебашни

В. Маркарян, Л. Манукян

Рассмотрено геодезический мониторинг геодезических наблюдений за осадкой основания Ереванской телебашни. Приведены принципы расчета точности геодезических наблюдений вертикальных смещений. Выполнен предрасчет точности проекта высотной сети, созданной для выполнения нивелирных работ. Описаны геодезические наблюдения за вертикальностью металлических конструкций телебашни. Приведены результаты наблюдений с пунктов GPS спутниковых приемников. Оценены результаты наблюдений.

Geodetic monitoring of Erevan tower
V. Markarian, L. Manukyan

The article is describs methodics of geodetic monitoring of Erevan tower. In this work the apriory calculation of the precision of geodetic network for vertical movements had been performed. The results of GPS measurements of the Erevan tower are shown.

Література – 2

УДК 631.459+502.51

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ВОДНОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕРОЗІЇ

В. Мельник, В. Радзій, В. Мендель
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова: моделі ерозії, компартментальний аналіз, симплекс-фактори, РЕМ-мікроскопія ґрунту

Деякі питання ідентифікації моделей водної та вітрової ерозії
В. Мельник, В. Радзій, В. Мендель

Запропоновано здійснювати порівняльно-компартментарний аналіз математичних моделей водної та вітрової ерозії. Розроблено методику оцінки симплексу факторів властивостей ґрунту із застосуванням растрово-електронно-мікроскопічних та рентгено-дифрактометричних досліджень. Пропонується застосовувати в ерозієзнавстві комплексну суперпозиційну модель, утворену однофакторними супермоделями, що відповідають найважливішим характеристикам мікроструктури ґрунту.

Некоторые вопросы идентификации моделей водной и ветровой эрозии
В. Мельник, В. Радзий, В. Мендель

Предложено провести сравнительно-компартментальный анализ математических моделей водной и ветровой эрозии. Разработано методику оценки симплекс-факторов свойств почвы с использованием растрово-электронно-микроскопических и рентген-дифрактометрических исследований. Предлагается применять в эрозиоведении комплексную суперпозиционную модель, образованную однофакторными супермоделями, которые соответствуют наиболее важным характеристикам микроструктуры почвы.

On the problem of identifying models of water and wind erosion
V. Melnyk, V. Radziy, V. Mendel

The article suggests making the comparative compartmentary analysis of the mathematic models of water and wind erosion. Methodology of evaluating the simplex factors of soil properties is developed which includes Raster-electron microscopy and X-ray diffractometry investigations. The authors propose to use the complex super positional model, formed by one-component super models, which reflect the most essential characteristics of soil.

Література – 16

УДК 528.481

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СЕЗОННИХ ГІДРОТЕРМІЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ВЕРТИКАЛЬНУ СКЛАДОВУ ДИНАМІКИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА ПОЛІГОНІ У ПОЛТАВІ

В. Павлик
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Ключові слова: гідротермічні вертикальні рухи земної поверхні, геодинамічний мікрополігон, повторне нівелювання.

Особливості впливу сезонних гідротермічних деформацій на вертикальну складову динаміки земної поверхні на полігоні в Полтаві
В. Павлик

На основі тривалих спостережень на геодинамічному мікрополігоні у Полтаві встановлено періоди року з мінімальним впливом гідротермічних чинників на вертикальну складову динаміки земної поверхні. Визначено середньодобові швидкості гідротермічних вертикальних рухів на різних глибинах.

Особенности влияния гидротермических деформаций на вертикальную составляющую динамики земной поверхности на полигоне в Полтаве
В. Павлык

На основании длительных наблюдений на геодинамическом микрополигоне в Полтаве установлены периоды года с минимальным влиянием гидротермических факторов на вертикальную составляющую динамику земной поверхности. Определены среднесуточные скорости гидротермических вертикальных движений на разных глубинах.

Features of influence of seasonal hydrothermal deformations on vertical component of dynamics of earth’s surface in the polygon in Poltava
V. Pavlyk

On the basis of long observation on the geodynamic micropolygon in Poltava the periods of year with the minimum influence of hydrothermal factors on a vertical component of dynamics of earth’s surface are determined. Daily average velocities of hydrothermal vertical movements on various depths are defined.

Література – 7

УДК 528.481/.482

ЛОКАЛЬНІ ВЕРТИКАЛЬНІ РУХИ ПЕРМАНЕНТНОЇ GPS-СТАНЦІЇ У ПОЛТАВІ

В. Павлик, А. Кутний, Т. Бабич
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Ключові слова: перманентна GPS-станція, гідротермічні вертикальні рухи.

Локальні вертикальні рухи перманентної GPS-станції у Полтаві
В. Павлик, А. Кутний, Т. Бабич

Представлено результати дослідження локальних гідротермічних вертикальних переміщень перманентної GPS-станції у Полтаві у 2004–2005 рр.

Локальные вертикальные движения перманентной GPS-станции в Полтаве
В. Павлык, А. Кутный, Т. Бабыч

Представлены результаты исследования локальных гидротермических вертикальних движений перманентной GPS-станции в Полтаве в 2004–2005 гг.

Local vertical movements of permanent GPS-station in Poltava
V. Pavlyk, A. Kutnyj, T. Babych

Results of research of local hydrothermal vertical movements of permanent GPS-station in Poltava in 2004–2005 are presented.

Література – 6

УДК 655.4/.5

ВИДАВНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ. 20 КНИГОВИДАВНИЧИХ РОКІВ

І. Паров’як
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: видавництво, видавнича, поліграфічна діяльність, навчальна, наукова література, геодезія.

Видавництво Львівської політехніки. 20 книговидавничих років
І. Паров’як
Оглядова стаття про одне з найбільших університетських видавництв сучасної України, його навчальну, наукову літературу і періодику, зокрема з геодезії, досягнення і перспективи.

Издательство Львовской политехники. 20 лет книгоиздательства
И. Паровьяк
Статья-очерк об одном из крупнейших университетских издательств современной Украины, o его учебной, научной литературе и периодике, в частности по геодезии, о его достижениях и перспективах.

Lviv Polytechnic Publishing House. 20 Years of Book Publishing
I. Parovyak
Essay about one of the largest university publishing houses of modern Ukraine, its educational, scientific literature and periodicals, in particular on a geodesy, about its achievements and prospects.

УДК 332.54

АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

І. Перович
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: функціональне зонування, заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціо¬нарної рекреації, господарська зона.

Адміністрування земельних ресурсів в умовах невизначеності
І. Перович

Адміністрування земельних ресурсів у реальних умовах повинно базуватись на теорії прийняття стратегічних рішень на умовах часткової або повної невизначеності.
Господарські рішення повинні прийматись на основі матриці оцінювання з урахуванням ризиків та критеріїв оцінювання.

Администрирование земельных ресурсов в условиях неопределенности
И. Перович

Администрирование земельных ресурсов в реальных условиях должно базироваться на теории принятия стратегических решений на условиях частичной или полной неопределенности.
Хозяйственные решения должны приниматься на основе матрицы оценивания с учетом рисков и критериев оценивания.

Land administration for conditional indetermination
І. Perovych

Land administration in real conditional on base of the theory strategic decision on the concepts partial on full indetermination.
In this case to a economic decisions on the base of matrix estimate, risks and criterion valuation.

Література – 6

УДК 332.64

АПРОКСИМАЦІЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПРИМАГІСТРАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ АВТОДОРІГ

Л. Перович, Р. Ванчура
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: апроксимація, примагістральні землі, зонування, інтерполяція

Апроксимація вмісту важких металів у примагістральних землях автодоріг
Л. Перович, Р. Ванчура

На основі результатів аналізів проб ґрунту на вміст важких металів та їх інтерполяції, керуючись таблицею градації забруднення ґрунтів важкими металами, проведено зонування примагістральних земель автомагістралей Київ–Чоп М-06 (Україна) та Нойбранденбург–Пенцлін L27 (Німеччина).
Запропоновано використовувати метод інтерполяції кубічними сплайнами для апроксимації забруднення примагістральних земель важкими металами, що дозволяє з похибкою не більше від 5 % від гранично допустимих концентрацій визначити вміст цих металів в будь-якій точці досліджуваної території.

Аппроксимация содержания тяжелых металлов на примагистральных землях автодорог
Л. Перович, Р. Ванчура

На основе результатов анализов проб почвы на содержание тяжелых металлов и их интерполяции, руководствуясь таблицей градации загрязнения почв тяжелыми металлами, проведено зонирование примагистральных земель автомагистралей Киев–Чоп М-06 (Украина) и Нойбранденбург–Пенцлин L27 (Германия).
Предложено использовать метод интерполяции кубическими сплайнами для аппроксимации загрязнения примагистральных земель тяжелыми металлами, что позволяет с погрешностью не более пяти процентов от гранично допустимых концентраций определить содержание этих металлов в любой точке исследуемой территории.

Approximation of heavy metals in roadside lands
L. Perovych, R. Vanchura

Based on the results of analyzes soil samples for heavy metals and their interpolation, using table gradation of soil contamination with heavy metals, conducted zoning roadside lands of highways Kyiv–Chop M-06 (Ukraine) and Neubrandenburg - Pentslin L27 (Germany).
Proposed using cubic splines interpolation method for approximation roadside land pollution by heavy metals which allows to determinate of these metals in any point of the study area with the error of not more than five percent of the limit-allowable concentrations.

Література – 5

УДК 528.44+349.41

КЛАСИФІКАЦІЯ КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ ЄВРОПИ ЗА ПРАВОВИМИ СІМ’ЯМИ

О. Петраковська, М. Трегуб
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: правова сім’я, кадастрова система, реєстр земель.

Класифікація кадастрових систем Європи за правовими сім’ями
О. Петраковська, М. Трегуб

Виконано дослідження кадастрових систем країн Європи, залежно від правових систем. Встановлено, що деякі країни з різних причин не входили до загальної класифікації. Запропоновано доповнити загальну класифікацію, залежно від сучасних тенденцій розвитку кадастрових систем держав. Виконано порівняння кадастрових систем Європи з відповідною системою України, встановлено переваги і недоліки.

Классификация кадастровых систем Европы по правовым семьям
О. Петраковская, Н. Трегуб

Выполнено исследование кадастровых систем стран Европы, в зависимости от правовых систем. Установлено, что некоторые страны по различным причинам не входили в общую классификацию. Предложено дополнить общую классификацию, в зависимости от тенденций современного развития кадастровых систем государств. Выполнено сравнение кадастровых систем Европы с соответствующей системой Украины, установлены преимущества и недостатки.

Classification of European Land Cadaster Systems according to Legal Families
O. Petrakovska, M. Tregub

Was made an analysis of land cadaster systems of Europe depending on legal systems of countries. Was determined that some of countries of Central and Easter Europe were not classified in general classification. Was proposed to add to general classification countries that earlier were not included, according to modern state of each cadaster system. Was made general comparison of land cadaster systems of Europe with same system of Ukraine, were established advantages and disadvantages.

Література – 16

УДК 332.3:519.86

АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІЙ З ТУРИСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

О. Романюк, Юл. Голубінка, П. Черняга
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: оптимальне використання територій, туристично-рекреаційна діяльність, метод системного аналізу.

Аналіз структурної системи територій з туристичним потенціалом
О. Романюк, Юл. Голубінка, П. Черняга

Виконано структурування територій з туристичним потенціалом між їх територіальними елементами та видами рекреаційно-туристичної діяльності за допомогою системного аналізу.

Анализ структурной системы территорий с туристическим потенциалом
О. Романюк, Юл. Голубинка, П. Черняга

Выполнено структурирование территорий с туристическим потенциалом между их территориальными элементами и видами рекреационно-туристической деятельности с помощью системного анализа.

Structural system analysis of the areas with tourism potential
O. Romanyuk, Yul. Holubinka, P. Chernyaha

In this article structuring of areas with tourism potential is done between their territorial elements and types of recreation and tourism activities through system analysis.

Література – 4

УДК 528.44+349.41

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ГЕОДЕЗИЧНОМУ ВСТАНОВЛЕННІ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В. Рябчій, Ю. Хомяк
Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”

Ключові слова: земельна ділянка, встановлення меж.

Деякі проблеми при геодезичному встановленні меж земельних ділянок та шляхи їх вирішення
В. Рябчій, Ю. Хомяк

Наведено результати аналізу деяких проблем виконання робіт зі встановлення меж земельної ділянки, трактування цього терміна у нормативно-правових актах і наукових публікаціях України, а також пропозиції щодо вирішення означених проблем.

Некоторые проблемы при геодезическом установлении границ земельных участков и пути их решения
В. Рябчий, Ю. Хомяк

Приведены результаты анализа проблем выполнения работ по установлению границ земельного участка, трактования этого термина в нормативно-правовых актах и научных публикациях Украины, а также предложения по решению выявленных проблем.

Some problems during geodetic land parcels boundaries determination and possible solutions
V. Ryabchiy, I. Khomiak

Obtained some results of research of land parcels boundaries determination difficulties, conclusions about terms in legal acts and scientific articles interpretation in Ukraine and made some proposals for solving concerned problems.

Література – 19

УДК 528.44

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

В. Сай, Ю. Хавар
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: функціональне зонування, заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, господарська зона.

Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій
В. Сай, Ю. Хавар

На основі досліджень земель природно-заповідних територій, чинних нормативно-правових та методичних матеріалів удосконалено функціональне зонування території національно-природного парку поділом на зони: заповідну, регульованої та стаціонарної рекреації і господарську.

Особенности функционального зонирования земель природно-заповедных территорий
В. Сай, Ю. Хавар

На основе исследований земель природно-заповедных территорий, действующих нормативно-правовых и методических материалов усовершенствовано функциональное зонирование территории национального природного парка разделением на зоны: заповедную, регулируемой и стационарной рекреации и хозяйственную.

Features functional zoning of protected areas
V. Say, Yu. Кhavar

On based research lands of natural reserve areas, existing regulations and guidance materials we improved functional zoning territory national natural park division into zoning: reserve, regulated and stationary recreation and economic.

Література – 9

УДК 528.48

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗШУКУ ГЕОДЕЗИЧНИХ ЗНАКІВ

І. Тревого
Національний університет “Львівська політехніка”

Є. Ільків, М. Галярник
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: обстеження, оновлення, геодезичні пункти, геофізична апаратура, програмне забезпечення.

Аналіз можливостей інженерно-геофізичних методів для розшуку геодезичних знаків
І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник

Проаналізовано передумови застосування геофізичних методів для пошуку геодезичних пунктів, реперів. Запропоновано науково-технічні, нормативно-економічні, фізичні та екологічні критерії відбору інженерно-геофізичних методів виявлення у ґрунті підземних центрів, реперів.

Анализ возможностей инженерно-геофизических методов для поиска геодезических знаков
И. Тревого, Е. Илькив, М. Галярник

Проанализирована возможность использования геофизических методов для поиска геодезических пунктов, реперов. Предложены научно-технические, нормативно-экономические, физические и экологические критерии отбора инженерно-геофизических методов поиска в почве подземных центров, реперов.

Analysis of the possibility of engineering and geophysical methods to search for survey markers
I. Trevoho, E. Ilkiv, M. Galyarnik

The possibility of using geophysical methods of geodetic points, reference points. Proposed scientific, technical, regulatory, economic, physical and environmental criteria engineering geophysical methods in soil underground centers frames.

Література – 20

Syndicate content