№ 749 (2012)

УДК 658:001.895

О.Ю.Ємельянов, Т.О. Петрушка, І.З. Крет
Національний університет “Львівська політехніка ”

ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЕМПИ ТА МАСШТАБИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Ємельянов О.Ю., Петрушка Т.О., Крет І.З., 2012

Здійснено групування чинників, що зумовлюють швидкість та масштаби впровадження на промислових підприємствах ресурсозберігаючих технологій. Встановлено послідовність аналізування впливу чинників на ефективність впровадження ресурсозберігаючих технологій, розроблено показники ефективності їх впровадження на підприємстві. Визначено умови, за яких виявляється доцільним заміщення існуючої технології виготовлення продукції новою енергозберігаючою технологією її виробництва.
Ключові слова: технологія, енергоносії, енергозбереження, інвестиції, ефективність, ціна, приведені витрати, норма витрат.

RISE IN PRICES FOR ENERGY CARRIERS IN SYSTEM OF THE FACTORS, INFLUENCING RATES AND SCALES OF INTRODUCTION OF POWER SAVING UP TECHNOLOGIES

© Emeljanov A.J., Petrushka T.A., Kret I.Z., 2012

Grouping of factors that predetermine speed and scales of introduction on the industrial enterprises of power saving up technologies is carried out. The sequence of analysis of influence of factors is set on efficiency of introduction of power saving up technologies. The indexes of efficiency of introduction are worked out on the enterprise of energykeeping technologies. Terms at that substituting for existent technology of making of products appears expedient by new energykeeping technology of her production are set.
Key words: technology, power mediums, energysaving, investments, efficiency, price, the brought charges over, norm.

Кількість посилань 8

УДК 332.122

С.В. Андрос
Університет банківської справи
Національного банку України (м. Київ)

БАНКІВСЬКА КРИЗА ЯК КАТАЛІЗАТОР ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

© Андрос С.В., 2012

Розглянуто чинники формування кризових явищ у банківській системі країни під впливом глобальних макроекономічних процесів. Показана значущість фінансового посередництва у процесах трансмісії кризових явищ з боку глобальної економіки в українську банківську систему. Проаналізовано структурні характеристики банківського сектору та визначено вплив окремих складових у поширенні кризових явищ у системі кредитування. Оцінена вагомість зростання ризиків і кризи довіри як основних причин фінансової нестійкості комерційних банків. Здійснено оцінку адекватності та якості основних напрямів реалізації НБУ антикризових заходів, спрямованих на профілактику нестабільності в системі банківського кредитування. Обґрунтовано механізм відновлення довіри до кредитних установ як основної умови на шляху посткризової фінансової реабілітації банківської системи України.
Ключові слова: банківська система, депозит, дефолт, капітал, кредитування, криза.

BANKING CRISIS AS A CATALYST OF BANKING SYSTEM REFORM: GLOBAL TRENDS UKRAINIAN AND PRACTICE

© Andros S.V., 2012

The paper considers factors of the crisis in the banking system under the influence of global macroeconomic processes. Shown the importance of financial intermediation in the process of transmission of the crisis of the global economy in the Ukrainian banking system. The structural characteristics of the banking sector and to determine the influence of individual components in the spread of the crisis in the credit system. Reviewed weight increase risk and crisis of confidence as the main causes of the financial instability of commercial banks. The estimation of the adequacy and quality of key areas of the Bank bail-out measures aimed at preventing instability in the system of bank lending. The mechanism of restoring confidence in credit institutions as the main conditions for the post-crisis financial rehabilitation of the banking system of Ukraine.
Key words: banking, deposits, default, capital, credit, crisis.

Література – 13

УДК 658.8:044.738.5

О.М. Антоненко, І.П. Міщук, О.О. Хамула
Національний університет “Львівська політехніка”,
Львівська комерційна академія,
Українська академія друкарства

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ І ЛОГІСТИКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

 Антоненко О.М., Міщук І.П., Хамула О.О, 2012

Уточнено суть “системи електронної торгівлі” та склад її основних елементів. Визначено місце, роль, способи здійснення логістичних операцій з доставки товарів у системах електронної торгівлі. Відображено результати вибіркового обстеження підприємств електронної торгівлі України з питань стану і проблем організації доставки товарів у контексті їх логістичної діяльності. Сформульовано рекомендації щодо перегляду загальних основ організації діяльності підприємств електронної торгівлі, оптимізації їх логістичної діяльності та підвищення ефективності функціонування
Ключові слова: торгівля, логістика, підприємство електронної торгівлі, електронний магазин, організація логістичної діяльності, доставка товарів

ELECTRONIC TRADE SYSTEM FORMING AND LOGISTICS: THEORY AND PRACTICE OF ORGANIZATION

 Antonenko O., Mishchuk I., Khamula O., 2012

The essence of “electronic trade system” and its main components are determined. The place, role, ways of product supply logistics operations processing in electronic trade systems are showen. Product supply is proposed to be showen in electronic trade system as electronic trade complicated complex of enterprise activity and other involved participants, which include product territory movement in logistics chain and additional work and operations, which supply clients orders quality fulfillment (clients of electronic shop).
The results of Ukraine electronic trade enterprise selective investigation and expert poll about product supply organization in its logistics activity context are showen. Recommendations about main grounds of electronic trade enterprise activity organization, its logistics activity optimization and functioning effectiveness optimization are formulated.
Activization of electronic trade work at the enterprise for review of its organization structure with special logistics services arrangement, which are responsible for product supply organization and other logistics activity aspects, also – operation systems workout, oriented for main economic flows planning supply are proposed.
Key words: trade, logistics, electronic trade enterprise, electronic shop, logistics activity organization, product supply.

Література – 5

УДК 330

Б. Балєвський
Вища школа менеджерських кадрів у Коніні

ПОСТІЙНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ КЛІЄНТІВ ФІРМ

© Балєвський Б., 2012

У літературі зі сфери маркетингу і менеджменту велику увагу приділено аспекту “задоволення”. Однак пропонуємо замінити його на “постійне задоволення“. Ця стаття – чергова авторська спроба здійснити це. Її додаткова мета – демонстрація потреби виконання повторної класифікації внутрішніх і зовнішніх клієнтів сучасних підприємств, а також підвищення перманентного рівня задоволення кожної з груп клієнтів і економізація ринкових дій фірм.
Ключові слова: клієнт, постійне задоволення

PERMANENT SATISFACTION OF COMPANY’S STAKEHOLDERS

© Balewski B., 2012

Many discussions in the literature on marketing and management are devoted to the phenomena of “satisfaction”. Nevertheless some novelty is connected with the try to exclude this term and replace it with the term “permanent satisfaction”. This article is a new try of the author to do it. The additional goal of the article is to demonstrate the necessity to undertake repeated classification of internal and external stakeholders of modern companies, as well as rising of permanent satisfaction of every group of stakeholders and economization of company’s market activities.
Key words: stakeholders, permanent satisfaction

Кількість посилань 17

УДК: 366.65

В.В. Барінов, Г.І. Скорик, О.В. Скорик
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

© Барінов В.В.,Скорик Г.І., Скорик О.В., 2012

Проаналізовано історію становлення консюмерного права у світі і в Україні, виділено основні принципи системи захисту прав споживачів, виявлено основні проблеми реалізації консюмерного права в Україні, шляхи вдосконалення українського законодавства й активізації діяльності самих споживачів щодо захисту своїх споживчих прав.
Ключові слова: консюмеризм, захист прав споживачів, принципи захисту прав споживачів, якість товарів, норми права.

THE CONSUMER RIGHTS PROTECTION; THE PROBLEMS IN UKRAINE AND WORLD BECKQROUND

© Barinov V., Skoryk H., Skoryk O., 2012

The paper explores the history of the formation сonsumer rights in the world and in Ukraine and on this basis clarified the basic principles of consumer protection, the basic problems of сonsumer law in Ukraine, found ways to improve the Ukrainian legislation and revitalization of consumers to protect their consumer rights .
Key words: consumerism, consumer protection, principles of consumer protection, quality of goods, the rule of law.

Кількість посилань 11

УДК 338.242:658.567

Р.З. Берлінг
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОНЯТТЯМИ ЗАТРАТ І ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЩО ПРАЦЮЄ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

© Берлінг Р.З., 2012

Проаналізовано причини негативного впливу антропогенного чинника на навколишнє середовище та його складову в частині економічних втрат. Загалом проводиться аналіз однакових за розумінням, але різних за суттю понять витрати – затрати – втрати, що породжені чинником антропогенної діяльності підприємства.
Ключові слова: еколого-економічні втрати, економічні витрати підприємства, економічний збиток підприємства.

ECOLOGICAL AND ECONOMIC LOSSES AND THEIR RELATIONSHIP BETWEEN NOTION EXPENSES AND COSTS FOR ENTERPRISES OPERATING UNDER DEVELOPMENT INNOVATION

© Berling R.Z. 2012

The article analyzes the reasons for the negative impact of anthropogenic factors on the environment and analyzed in terms of its constituent economic losses. Overall analyzes identical in their understanding but different in its essence is costs - costs - losses generated by human factor of business.
Key words: environmental and economic costs, the economic costs of the enterprise, economic loss company.

Кількість посилань 9

УДК 332.1

Ян Бжуска
Політехніка Шльонська у Глівіцах, Польща

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

© Бжуска Я., 2012

Економіка знань сьогодні є найважливішим напрямом розвитку інновацій і чинником зростання конкурентоспроможності. Одним з найважливіших інструментів створення інноваційної економіки на регіональному рівні є регіональна інноваційна стратегія. Робота важлива для інтелектуальних енергетичних мереж щодо побудови регіональної інноваційної стратегії Шльонського воєводства. Умови використання цього елемента сучасної інфраструктури показано у плані створення розумних ринків.
Ключові слова: економіка знань, інфраструктура, інновації, стратегія.

SMART GRIDS AS AN ELEMENT OF INFRASTRUCTURE OF REGIONAL INNOVATION STRATEGY

© Brzóska Jan, 2012

Knowledge Based Economy is currently the most important innovation development direction as well as factor for companies competitiveness growth. One of important instruments creating innovative economy at the level of a region is the Regional Innovation Strategy. The paper presents the meaning of smart grids for the construction of Regional Innovation Strategy infrastructure in the Silesian Province. Application conditions of this element of modern infrastructure is shown in the aspect of creating intelligent markets.
Key words: knowledge based economy, infrastructure, innovation, strategy.

Література – 7

УДК 332.1

Я. Бжуска
Політехніка Шльонська,
Я. Пика
Економічний університет у Катовіцах, Польща

РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНУ

© Бжуска Я., Пика Я., 2012

Європейський Союз потребує розумного і сталого розвитку. Це вимагає зміни поточної політики розвитку, результати якої не дають очікуваної ефективності. У документах ЄС вказується про необхідність зосередження зусиль сфери R + D + I на розумній спеціалізації “з метою отримання синергетичного ефекту”. Подано методологію створення Регіональної інноваційної стратегії, зорієнтованої на створення інтелектуальних ринків для технологій майбутнього.
Ключові слова: сталий розвиток, розумна спеціалізація, регіон.

REGION SMART SPECIALIZATION

© Brzóska J., Pyka J., 2012

The European Union is in need of balanced and intelligent development. This requires a modification of the current development policy, ineffective in its present form. The EU documents stress that a concentration of efforts in B+R+I area on smart specialisations is of utmost importance. The article demonstrates the methods of developing a Regional Innovation Strategy, which is focused on creation of intelligent markets for the technology of tomorrow.
Key words: sustainable development, smart specialization, region.

Література – 19

УДК 339.138:658.8

Т.М. Борисова
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

СПЕЦИФІКА КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У НЕКОМЕРЦІЙНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

© Борисова Т.М., 2012

Розглянуто особливості конкурентних відносин у вітчизняному некомерційному секторі, виділено основні рушійні сили міжгалузевої та внутрішньогалузевої конкуренції.
Ключові слова: конкуренція, некомерційна організація, некомерційний сектор, неприбуткова організація, НУО.

THE SPECIFICITY OF COMPETITIVE RELATIONS IN THE NON-COMMERCIAL SECTOR OF UKRAINE

© Borisova T.M., 2012

This paper is devoted to the solving task of recognizing features of competition relations in domestic noncommercial sector, essential forces of intra- and intersectoral competition.
Key words: competition, non-commercial organization, non-commercial sector, non-for-profit organization, NGO.

Кількість посилань 16

УДК 658 +330.13 :: 338.14+338.4 +339.1 : 338.012 + 338.58

М.І. Бублик
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЛОГІСТИКА РЕЦИКЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

© Бублик М.І., 2012

Вивчено поняття “відходи”, “логістика рециклювання”, “реверсивна логістика”, введено комплексне поняття “техногенні відходи”. Проаналізовано утворення відходів виробництва за основними групами небезпечних відходів, досліджено обсяги відходів на підприємствах Львівської області та динаміку поводження з ними. Показано відмінності у поглядах щодо поводження з відходами та процесами управління відходами. Запропоновано систему логістики рециклювання у складі механізму регулювання техногенних збитків підприємства та схему індустріального симбіозу підприємств з метою зменшення техногенних збитків.
Ключові слова: техногенні збитки, механізми регулювання, логістика рециклювання, промислові підприємства, відходи, техногенні відходи.

MECHANISMS TO REGULATE THE TECHNOGENIC DAMAGE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: RECYCLING LOGISTICS AS AN INSTRUMENT OF ITS APPLICATION

© Bublyk M.I., 2012

In the article a concept is studied offcuts, logistic of рециклювання, reversible logistic, a complex concept is entered technogenic offcuts, which it is suggested to determine as extrass in an atmosphere, upcasts in water pools, contaminations of environment, liquid and hard industrial offcuts, offcuts of business and offcuts of consumption of mined-out products of підприємтсва. The analysis of formation of offcuts of production after the basic groups of hazwastes is conducted, investigational volumes of offcuts on the enterprises of Lvov обл. and dynamics of handling them. Differences are rotined in looks in relation to handling offcuts and processes of management offcuts. Grounded system of logistic of рециклювання in composition of mechanism of adjusting of technogenic losses of enterprise. The model of choice is developed by the industrial enterprise-producer of effective mechanism in the field of processing and utilization of own offcuts, extrass and upcasts within the framework of conception of evolutional economy. It is suggested with the purpose of diminishing of technogenic losses to apply industrial symbiosis of enterprises as combination of economic patterns, where the offcuts of one company become raw material for other.
Key words: technogenic losses, adjusting mechanisms, logistic of рециклювання, industrial enterprises, offcuts, technogenic offcuts.

Література – 15

УДК 330.322+336.531.2:334.72

П.І. Віблий, Х.В. Горбова
Національний університет “Львівська політехніка”

РЕГУЛЮВАННЯ АКУМУЛЯЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕСУРСУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЗА РАХУНОК ВНУТРІШНІХ ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ

© Віблий П.І., Горбова Х.В., 2012

Основну увагу приділено проблемі регулювання акумуляції інвестиційного ресурсу корпоративного сектору за рахунок внутрішніх фінансових джерел. Висвітлено та проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід інвестування за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів.
Ключові слова: інвестиції, корпоративний сектор, інвестиційні ресурси, внутрішні джерела фінансування.

ADJUSTING ACCUMULATION OF INVESTMENT RESOURCE OF CORPORATE SECTOR IS FOR ACCOUNT OF INTERNAL FINANCIAL SOURCES

© Viblyi P.І., Gorbova H.V., 2012

In the article basic attention is spared the problem of adjusting of accumulation of investment resource of corporate sector due to internal financial sources. Domestic and foreign experience of investing is reflected and analysed due to internal financial resources.
Key words: іnvestments, corporate sector, investment resources, internal sourcings.

Кількість посилань 12

УДК 336.564

Г.В. Василевська
Тернопільський національний економічний університет

ВЕКТОРИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

© Василевська Г. В., 2012

Здійснено порівняльний аналіз доходів громадян в окремих країнах. За допомогою математичного моделювання обґрунтовано необхідність запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб та використання прожиткового мінімуму для визначення об’єкта оподаткування. Окреслено напрями раціоналізації оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, причому встановлено соціальні ефекти для платників податків та фіскальну значущість цього податку.
Ключові слова:преференційне оподаткування, податкові преференції, податкові пільги.

DIRECTIONS IN THE RATIONALIZE PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE

© Vasylevska H., 2012

This article includes comparative analysis of incomes in some countries. The based on mathematical modeling need to implement a progressive personal income tax rates scale and the using living wage to definition of object of taxation. Recommended rationalization of taxes to address of personal Income tax in Ukraine and defined social effects for taxpayers and fiscal significance of this tax.
Key words: preferential taxation, tax preferences, tax incentives.

Кількість посилань 7

УДК 339.138

С.Я. Войтович
Луцький національний технічний університет

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗВОРОТНОЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ

© Войтович С.Я., 2012

Розглянуто питання ефективного управління підприємствами сфери послуг. Досліджено, що функціонування таких підприємств сьогодні базується на застосуванні найрізноманітніших підходів до управління ними. Зважаючи на особливості продукту та особливості процесу надання самих послуг, система управління такими підприємствами повинна ґрунтуватись виключно на засадах максимального задоволення потреб споживачів послуг. При цьому застосування логістичного управління зводиться до заміни управління матеріальними потоками на управління потоками споживачів, яке відображає сутність зворотнологістичного управління підприємствами сфери послуг.
Ключові слова: зворотнологістичне управління, підприємства сфери послуг.

ESSENCE AND FEATURES OF BACK-LOGISTIC MANAGEMENT OF SERVICE BUSINESS ENTERPRISES

© Voitovich S., 2012

In the article much attention is paid to the questions of effective management of service business enterprises. It is investigated, that functioning of such enterprises is based today on application of the most various trends of managing them. Having regard to the features of product and the process of giving services, the system of management such enterprises must be based exceptionally on the principles of maximal satisfaction of consumers services. Thus application of logistic management is taken to replacement of management material flows by the management of consumers flows, which represents essence of back-logistic management of service business enterprises. On the contrasy to material logistics management, back-logistic management aims not achiviny the efficiency of flows or cost optimization and complete, in due time, in the near-to-consumer place, meet the consumer requirments in a particular service (required in the required quantity and quality specified). The use of methodological tools back-logistic management appropriate when replacing management control "flows consumers' business services and appropriate service to meet the consumers needs, ensure efficient and profitable operation at the market environment.
Key words: back-logistic management, enterprises of service business.

Кількість посилань 8

УДК: 004.65(075)

С.Й. Воробець, В.П. Кічор, А.В. Симак
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

© Воробець С.Й., Кічор В.П., Симак А.В., 2012

Розглянуто методологічні і практичні аспекти побудови експертної системи для моделювання конкурентоспроможності товару з використанням засобів нечітких мно¬жин. Технологія моделювання передбачає експертне оцінювання функцій належності лінгвістичних змінних, створення системи ієрархічних баз знань і алгоритмів їх оброблення. В результаті реалізації моделі формулюється експертний логічний висновок.
Ключові слова: конкурентоспроможність товару, нечітка множина, лінгвістична змінна, терм-множина, функція належності, правила логічного висновку, база знань, експертна система, фазифікація лінгвістичної змінної, дефазифікація лінгвістичної змінної.

SYSTEM DESIGN AND EVALUATION OF PRODUCTION ENTERPRISE COMPETITIVENESS

© Vorobec S. J., Kichor V. P., Symak A. V., 2012

The methodological and practical aspects of building an expert system for modeling the competitiveness of the goods with the use of fuzzy sets. Simulation technology provides expert assessment of membership functions of linguistic variables, a system of hierarchical knowledge bases and algorithms for their processing. As a result of the model is formulated expert logical conclusion.
Key words: сompetitiveness of the goods, fuzzy sets, linguistic variables, thermo-set, membership function. rules of inference, knowledge base, expert system, fazyfikatsiya linguistic variable defazafikatsiya linguistic variable.

Література – 3

УДК 339.72

Р.М. Вороніна
Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В АНТИЛЕГАЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДАХ БАНКУ

© Вороніна Р.М., 2012.

Розглянуто використання маркетингових інструментів серед антилегалізаційних заходів банку. Запропоновано методику оцінки ризику використання банку для відмивання грошей за допомогою матриці, побудованої на прикладі матриці Мак-Кінсі, та вибір стратегії залежно від отриманих результатів.
Ключові слова: відмивання грошей, антилегалізаційні заходи, первинний фінансовий моніторинг, оцінка ризику, матриця Мак-Кінсі, ризик-орієнтована стратегія.

MARKETING INSTRUMENTS IN ANTI-MONEY LAUNDERING ACTIVITIES OF BANK

 Voronina R.M., 2012

The article describes the usage of marketing tools among anti-money laundering activities of banks. The method of money laundering risk assessment is suggested using the matrix, based on the example of matrix Mc Kinsey. Two risk factors for banks are assessed – external and internal. Risk is calculated, first by identifying criteria for each factor, determining the value of each parameter in the criteria, and multiplying that value by a weighting factor. The result is the quantitative measure of external and internal risk factors that form overall money laundering risk of a bank. Risk-oriented strategies are suggested on the results of the assessment. Banks should apply the appropriate measures, procedures and controls to mitigate potential threats from clients that have been identified as high-risk. To improve risk-oriented program and financial monitoring of the bank, bank management should implement internal control and audit. Risk assessment, risk management program and financial monitoring program and compliance should be subjects to control. Particular attention should be given to high risk products and services, as well as customers.
Key words: money laundering, anti-money laundering measures, initial financial monitoring, risk assessment, matrix Mc Kinsey, risk-oriented strategy.

Кількість посилань 5

УДК: 338.585

Т.І. Воскресенська, Т.Т. Гринів
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ М. ПОРТЕРА ПІД ЧАС АНАЛІЗУВАННЯ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Воскресенська Т.І., Гринів Т.Т., 2012

Запропоновано використовувати кількісно-вартісний аналіз складу витрат на виготовлення продукції з метою їх оптимізації. Визначено особливості формування витрат машинобудівних підприємств на основі використання ланцюга створення вартості М. Портера. Встановлено типовий склад витрат машинобудівних підприємств на виготовлення продукції у перерізі основних процесів: логістики вхідних потоків, виробництва, логістики вихідних потоків, маркетингу і продажів, післяпродажного обслуговування.
Ключові слова: витрати, кількісно-вартісний аналіз витрат, ланцюг створення вартості.

USING OF CHAIN OF CREATION OF COST OF М. PORTER IS FOR ANALYSIS OF EXPENDITURES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

© Voskresenska Т., Gruniv Т., 2012

The use of in-cost analysis of composition of expenditures is offered on making of products with the aim of their optimization. The features of forming of expenditures of machine-building enterprises are certain on the basis of the use of chain of creation of cost of М. Porter. Typical composition of expenditures of machine-building enterprises is set on making of products in the cut of basic processes: logistic of input streams, production, logistic of initial streams, marketing and sale, service after a sale.
Key words: expenditures, in-cost analysis of expenditures, chain of creation of cost.

Література – 10

УДК 338.24

Л.М. Ганас
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ

© Ганас Л.М., 2012

Удосконалено формулювання означення поняття “виробничі запаси”. Визначено сутність процесу управління виробничими запасами. Подано принципи управління виробничими запасами, типологізовані за областю дії на загальні та спеціальні. Сформовано типологію факторів впливу на управління виробничими запасами промислових підприємств та розроблено фактори впливу на управління виробничими запасами промислових підприємств за конкретними функціями менеджменту.
Ключові слова: виробничі запаси, управління виробничими запасами, концептуальні засади, принципи управління виробничими запасами, фактори впливу на управління виробничими запасами.

CONCEPTUAL BASES PRODUCTION STOCKS MANAGEMENT

© Hanas L.M., 2012

The formulation of definition of concept “production stocks” was improved. The essence of process of production stocks management was defined. It was submitted the principles of production stocks management, which are divided for a scope on the general and special. It was formulated the typology of factors of influence on management of production stocks of the industrial enterprises and it was developed the factors of influence on production stocks management of the industrial enterprises for concrete functions of management.
Key words: production stocks, production stocks management, conceptual bases, principles of production stocks management, factors of influence on production stocks management .

Кількість посилань 19

УДК 659.113.7

І.І. Гараніна
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ НОВОЇ МАРКИ

© Гараніна І.І., 2012

Проаналізовано всі етапи планування рекламної діяльності підприємства та описано особливості оцінювання ефективності рекламної кампанії на кожному з них. Зокрема, детально розглянуто етап розроблення концепції рекламного повідомлення. Детально описано процес розроблення фірмового стилю нової марки. Показано механізм оцінювання ефективності рекламного повідомлення нової марки на споживчому ринку.
Ключові слова: реклама, рекламне повідомлення, ефективність рекламної кампанії, нова торгова марка, фірмовий стиль.

THE MECHANISM OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING MESSAGE A NEW BRAND

© Garanina I., 2012

The article all stages of planning advertising company are analyzed and the features of evaluating the effectiveness of advertising on each of them (development of the general concept of the campaign, the development of the concept of advertising messages, media development strategy for the campaign, determine the effectiveness of advertising campaigns) are described. In particular, detail the stage of development of the concept of advertising messages are considered. Also the development of media strategy and its features is describes. Described in detail the process of developing a new corporate identity brand, namely: brand positioning, corporate image development, create a logo, a slogan, using corporate colors, fonts. The paper shows a mechanism for evaluating the effectiveness of advertising messages a new brand in the consumer market. Shown which methods of testing communication effectiveness and when should be used. Specifically, in the article the goals of each of the testing phases, namely, during the development of the concept of a new brand advertising strategy, developing the concept of advertising message, preliminary testing of advertising message, post-test of the advertising campaign are defined.
Key words: advertising, the advertising message, advertising effectiveness, new brand, corporate identity.

Кількість посилань 8

УДК 338.45:621:658.589

С.Ю. Гвоздю
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОБСЯГ ВИТРАТ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 Гвоздю С.Ю., 2012

Проаналізовано основні фактори впливу на інноваційну діяльність та на інноваційні витрати, врахування яких допоможе забезпечити ефективне функціонування підприємства. Проведено опитування керівників та провідних спеціалістів підприємств машинобудівної промисловості Львівської області з метою визначення факторів впливу на обсяг витрат на інноваційну діяльність.
Ключові слова: інновація, витрати, інноваційна діяльність, фактори, машинобудівні підприємства.

THE DISQUISITION OF FACTORS OF INFLUENCE ON INNOVATIVE ACTIVITY AND ON EXPENSES IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

 Gvozdyu S., 2012

In this article the author described the impacts on innovation activities and innovative expenses of machine-building enterprises. These include: the degree of radicalism of innovations, the factor of time, the degree of repetition of works, the interdependence of expenses from the stage of innovative process, the degree of utilization of available resources, existing potential at development and realization of innovative decisions and the risk.
Conducted questioning of managers and leading specialists of enterprises of machine-building industry of the Lviv area with the aim of determination of factors of influence on the expenses on innovative activity.
The survey identified that the main impacts is the financial factor, corruption, stability, law, human factor, extremely high risks of innovation, political stability, weakness material and scientific and technological capabilities, outdated technology, lack of spare capacity, the backlog of production the development of the conditions and needs of the market environment, the level of technological development of economy, inadequate management systems.
Key words: innovation, expenses, innovative activity, factors, machine-building enterprises.

Кількість посилань 9

УДК 658.012

В.Г. Герасимчук
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ: ВІД ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ДО БЮДЖЕТУВАННЯ

© Герасимчук В.Г., 2012

Наголошується на необхідності раціонального поєднання ринкових інструментів з використанням методів планування у веденні бізнесу. Розкрито сутність і місце плану маркетингу в системі управління об’єктом господарювання. Увага зосереджена на розбіжностях в трактуванні економічних категорій “планування маркетингу”, “стратегічне маркетингове планування”, “управління маркетингом”. Охарактеризовано принципи, на яких базується процес маркетингового планування. Досліджено методи планування маркетингової діяльності на підприємстві. Розглянуто процес бюджетування маркетингу.
Ключові слова: бюджетування, затрати, маркетинг, методи, планування, принципи, стратегія, управління

PLANNING OF MARKETING: FROM DETERMINATION OF AIMS TO BUDGETING

© Gerasymchuk V., 2012

It is marked on the necessity of rational combination of market instruments with the use of methods of planning in doing business. Essence and place of marketing plan are exposed in control system by the object of ménage. Attention on divergences in interpretation of economic categories of “planning of marketing”, “strategic marketing planning”, “management marketing” is accented. Principles on that the process of the marketing planning is based are described. The methods of planning of marketing activity are investigational on an enterprise. The process of budgeting of marketing is considered.
Key words: budgeting, expenses, management, methods, planning, principles, strategy

Кількість посилань 9

УДК 339.138

Н.І. Горбаль, О.В. Гошовська, С.Б. Романишин
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГУ

© Горбаль Н.І., Гошовська О.В., Романишин С.Б., 2012

Проаналізовано еволюцію маркетингу, сучасні його тенденції. Серед тенденцій 2012 року виділено: пріоритетність цифрових каналів, децентралізацію соціальних медіа, індивідуалізацію, мобільність, інновативність, пріоритетність споживачів. Наведено результати досліджень прак¬ти¬ки використання маркетингу в Україні порівняно з країнами з розвиненою ринковою економікою.
Ключові слова: маркетинг, концепція маркетингу, еволюція маркетингу.

EVOLUTION AND MODERN TENDENCIES OF MARKETING

© Horbal N.I., Goshovska O.V., Romanyshyn S.B., 2012

The role, evolution and modern tendencies of marketing are described. Among the main tendencies of 2012 there were shown: priority of the digital channels, decentralization of the social media, individualization, mobility, innovativeness, customers’ priority. The results of Ukrainian firms marketing practice analysis comparing to those of developed countries are presented.
Key words: marketing, marketing concept, marketing evolution.

Кількість посилань 11

УДК 338.4

М.О. Горинь, О.Я. Литвин
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД

© Горинь М.О., Литвин О.Я., 2012

Процеси реформування механізму охорони здоров’я України актуалізують проблему чіткого розуміння сутності ключових компонентів галузі з метою розробки та імплементації дієвих реформістських заходів. З економічної позиції у статті досліджено природу продукту медичної галузі (медичне обслуговування, допомога, послуга), та суб’єктів, які беруть участь у його створенні.
Ключові слова: господарська діяльність, послуги, медичне обслуговування, медична допомога, медичні послуги, суб’єкти господарських відносин у галузі охорони здоров’я, система охорони здоров’я.

CONCEPT OF ECONOMIC RELATIONS IN THE HEALTHCARE OF UKRAINE: ECONOMIC APPROACH

© Goryn M.O., Lytvyn O.Y., 2012

The processes of reformation the Health care system of Ukraine have actualize the problem of correct understanding and determination of the main elements of it. In this research we study the nature of the Health Care System products (medical care and service), and the role of main participants of it.
Key words: economic activity, services, health service, medical care, health care, business entities in the health sector, the health system.

Кількість посилань 14

УДК 65.012.32:336.055

І.І. Грибик, Л.І. Попадюк, Н.В. Смолінська
Національний університет “Львівська політехніка”

СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

© Грибик І.І., Попадюк Л.І., Смолінська Н.В., 2012

Розглянуто основні визначення сутності процесу змін, представлено базові моделі управління змінами та чинники, які сприяють і перешкоджають проведенню змін в органі¬заціях. Виділено три базові виміри сприйняття змін та управління ними для кращого розуміння процесу управління змінами. Розкрито причини, які викликають необхідність зміни у персоналі зокрема та організації загалом. Виокремлено стратегії подолання опору організаційним змінам в організації.
Ключові слова: управління змінами, моделі та виміри управління змінами, необхідність, опір змінам.

ESSENCE OF CHANGE MANAGEMENT AND FEATURES OF ITS EFFECTIVE IMPLEMENTATION IN ORGANIZATIONS

© Hrybyk I.I., Popadiuk L.I.. Smolinska N.V., 2012

The article discusses basic definitions of the nature of change process basic models of change management, and factors that facilitate and prevent the carrying out changes in organizations are also presented. Three basic dimensions of changes perception and their management for a better understanding the process of change management are highlighted. Reasons that necessitate changes in personnel in particular and the organization as a whole are revealed. Strategies to overcome resistance to organizational changes are singled out.
Key words: Change Management, Models and measurements of Change Management, Need, Resistance to Changes.

Література – 10

УДК 656.073.7

В.К. Губенко, І.В. Ніколаєнко, А.О. Лямзін
ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”

КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО КЛАСТЕРА СІТІЛОГІСТИКИ

© Губенко В.К., Ніколаєнко І.В., Лямзін А.О., 2012

Розглянуто теоретичні аспекти створення транспортного кластера сітілогістики на принципах теорії систем і системного аналізу. Розроблено концептуальні основи формування структури транспортного кластера сітілогістики. Запропоновано формалізований запис умови існування системи транспортного кластера з урахуванням методів придатності, оптимальності й адаптивності. Сформульовані чинники, які впливають на ефективність організації транспортного кластера сітілогістики. Розглянуто потенціал та ефективність транспортного кластера.
Ключові слова: концепція, транспортний кластер, сітілогістика, міська транспортна система

CONCEPTION OF A CITY LOGISTICS TRANSPORT CLUSTER

© Gubenko V.K., Nikolaienko I.V., Lyamzin A.О., 2012

The author considers theoretical aspects of a city logistics transport cluster creation basing herself on the principles of the systems theory and systems analysis. Structural classification of a city logistics transport cluster has been executed and its hierarchical levels have been identified. A formalized formula of the condition of the transport cluster system existence is proposed, taking into account the methods of applicability, optimization and adaptability. Basic structural, organisational and harmonization principles of a city logistics transport cluster are analysed. The potential and efficiency of a transport cluster are considered. Factors which impact the efficiency of organization of a city logistics transport cluster are formulated. Comparative description of a cluster іs branch approach in a business environment of an urban transport system is given in the article. The creative decisions in the supply chains of city logistics are analysed on the basis of structural-functional decoupling of a transport cluster.
Key words: conception, transport cluster, city logistics, urban transport system

Кількість посилань 7

УДК 65.011.42

Л.М. Гурч, О.В. Школьна
Національний транспортний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

© Гурч Л.М., Школьна О.В., 2012

Розгнуто і проаналізовано теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем організації перевезень вантажів, розроблено рекомендації щодо впровадження логістичної системи.
Ключові слова: логістичні системи, проектування логістичних систем, ефективність надання транспортних послуг, транспортна логістика, вантажні перевезення.

THE PECULIARITIES OF LOADS TRANSPORTATION LOGISTICS SYSTEMS DESIGN

© Gurch L.M., Shkolna O.V., 2012

Analysis of theoretical aspects of organization and design of logistical system of cargo transportation, development of logistics system implementation recommendations, are discussed in this article.
Key words: logistical system, design of logistical system,

Література – 7

УДК 338.242:593

Т.Г. Діброва, М.В. Боровенська
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МАРОК НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

© Діброва Т.Г., Боровенська М.В., 2012

Міжнародна реклама як одна зі складових маркетингової політики транснаціональних корпорацій є важливим інструментом просування глобальних марок на зовнішні ринки. Вона безпосередньо впливає на формування структури та динаміки попиту на світових товарних ринках. У статті виявлено особливості рекламування міжнародних марок на українському ринку. Аналіз стратегій міжнародної реклами дозволяє запропонувати рекомендації щодо використання їх для просування глобальних марок на вітчизняному ринку.
Ключові слова: глобальна марка, міжнародний маркетинг, міжнародна реклама, стратегія стандартизації, стратегія адаптації, модифікація рекламної стратегії.

PARTICULARITIES OF THE INTERNATIONAL BRANDS ADVERTIZING ON THE DOMESTIC MARKET

© Dibrova T.G., Borovenska М.V., 2012

International advertising as an element of marketing policies of transnational corporations is an important tool for promoting global brands on foreign markets. It has a direct impact on the structure and dynamics of the demand on global commodity markets. This article is devoted to finding out the peculiarities of international brands advertising on Ukrainian market. Analysis of international advertising strategies allows suggesting some recommendations concerning the promotion of international brands on the domestic market.
Key words: global brand, international marketing, international advertising, standardization strategy, strategy adaptation, modification of advertising strategy.

Кількість посилань 10

УДК 658.005.336

В.І.Довбенко
Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РОЗВИТОК І ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ

© Довбенко В.І., 2012

Проаналізовано існуючі підходи до оцінювання ділової репутації підприємств за умов глобалізації та поширення інформаційних технологій. Досліджено характер взаємного впливу інноваційної інфраструктури на розвиток і ділову репутацію підприємств з урахуванням галузевої та регіональної специфіки. Запропоновано підходи щодо формування інноваційної інфраструктури та оцінювання рівня її впливу на розвиток та ділову репутацію вітчизняних підприємств.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, ділова репутація, розвиток підприємств

INNOVATIONAL INFRASTRUCTURE INFLUENCE ON DEVELOPMENT AND BUSINESS REPUTATION OF ENTERPRISES

© Dovbenko V., 2012

The analysis of existing approaches to estimation the business reputation of the enterprises in conditions of globalization and distributions of information technologies is carried out in the article. Character of mutual influence of an innovational infrastructure on development and business reputation of the enterprises is investigated in view of branch and regional specificity. It is offered approaches to the innovational infrastructure formation and estimation a level of its influence on development and business reputation of the domestic enterprises. The positive business reputation provides additional opportunities for development of the enterprises and escalating of their competitive potential for the decision of more and more complex tasks, and the modern innovational infrastructure, in turn, creates necessary conditions for increase of a level of business reputation of the enterprises.
Key words: innovational infrastructure, business reputation, development of the enterprises

Кількість посилань 14

УДК 338.487:659.113.2

А.В. Дубодєлова, Х.Ю. Малкуш
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕНДЕНЦІЇ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

© Дубодєлова А.В., Малкуш Х.Ю., 2012

Розглянуто роль туризму в економічному розвитку країни та регіону. Проаналізовано стан передумов здійснення туристичного бізнесу і факторів туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області. Досліджено структуру в’їзних туристичних потоків Львівщини в динаміці та характеристик пріоритетних сегментів ринку туристичних послуг. Виявлено проблеми розвитку в’їзного туризму на Львівщині та визначено пріоритетні програмні напрями його розвитку з урахуванням регіонального туристично-рекреаційного потенціалу.
Ключові слова: в’їзний туризм, структура туристичних потоків, туристична інфраструктура, туристичний кластер.

TENDENCIES OF INBOUND TOURISM ARE IN LVIV AREA

© Dybodelova A.V., Malkush K.Y., 2012

The role of tourism is considered in economic development of country and region. The state of pre-conditions of realization of tourist business and factors of touristic -recreation potential of the Lviv area is analyzed. The structure of entrance tourist streams of Lviv Region in a dynamics and descriptions of priority segments of market of tourist services is investigational. The problems of development of inbound tourism are educed on Lviv Region and priority programmatic directions of his development are certain taking into account regional touristic -recreation potential.
Key words: inbound tourism, structure of tourist streams, tourist infrastructure, tourist cluster.

Кількість посилань 6

УДК 658.3

М.С. Завербна
Національний університет “Львівська політехніка”

ГОМЕОСТАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ

© Завербна М.С., 2012

Одним з інструментів стратегічного управління є гомеостатичне управління (регулювання), основне завдання якого – забезпечення стабільної та прибуткової діяльності підприємства знешкодженням будь-яких відхилень, які виникли під дією зовнішніх факторів, таких як зміна попиту, цін, оплати праці, системи оподаткування тощо. Тобто воно значною мірою допомагає підприємствам адаптуватися до впливу зовнішнього середовища.
Ключові слова: стратегічне управління, гомеостат, гомеостатичне управління.

HOMOEOSTATIC MANAGEMENT AS MECHANISM OF ADAPTATION ьOF ENTERPRISE TO INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS

© Zaverbna M., 2012

The subject of this article is homeostatic management and explanation of his use in enterprises activity. In the beginning of this article tells about strategic management, his stages and the main features. The next part of the article is devoted to detailed review of concept homeostat, his structure and features. Also the examples of homeostat in the nature are considered. At the end of the article explained importance of homeostatic management. The purpose of the article is to describe a value of homeostatic management for enterprises, and also to ground expediency of forming some actions with the help of that an enterprise will react on external factors.
The row of external factors in any case influence on his functioning operates on activity of any enterprise. Such factors the change of demand, seasonal vibrations, price change on material, taxation and other. In this connection expedient to form the set of actions that enterprises can use in the case when these factors will have an influence on enterprise.
Key words: strategic management, homeostat, homeostatic management.

Кількість посилань 15

Syndicate content