№ 750 (2013)

УДК 111.1/852:2

Вікторія Головей
Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки

КОНЦЕПТ САКРАЛЬНОГО У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

© Головей Вікторія, 2013

Висвітлено основні аспекти теоретичного аналізу категорії “сакральне”. Основну увагу приділено концепту сакрального у філософсько-культурологічному дискурсі і, зокрема, проблемі суперечливого статусу сакрального у сучасній секулярній культурі. Втрата потужності і конститутивної сили сакрального виміру трактується як прояв своєрідного “ослаблення буття”, деонтологізації культури, що супроводжується вивільненням симулятивних та деструктивних потенцій і призводить до зниження інтенсивності та якості культурного розвитку.
Ключові слова: сакральне, профанне, секулярний, культура, естетичне, дискурс.

Viktoria Golovey. The Concept of the Sacred in the Context of Philosophical and Cultural Discourse.

The article is devoted to the main aspects of the theoretical analysis of the category “sacred”. Special attention is paid to the concept of the Sacred in philosophical discourse, the same, and in particular the issue of the controversial status of the sacred in modern secular culture. Loss of sacred power and constitutive force of the sacred dimension is interpreted as a manifestation of a kind of “weakening being”, the deontolohization of culture, that accompanied the release of simulative and destructive potential and leads to a decrease in the intensity and quality of cultural development.
Key words: sacred, profane, culture, secular, aesthetic, discourse.

Література – 15

УДК 167/168

Андрій Кадикало
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ЯК ОРІЄНТИРА МЕЖЕВОСТІ СУЧАСНОГО ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

© Кадикало Андрій, 2013

Розглянуто та окреслено традиційний зміст наукових принципів у контексті їх взаємодії із предметом дослідження. Звернено увагу на трансформацію смислу тради¬ційної об’єктивності та практичної об’єктивності у сфері сучасних фундаментальних дисциплін. Виявлено необхідність застосування нової інтерпретації поняття об’єктив¬ності, яка вказує на зв’язок не з предметом дослідження, а із самим дослідником.
Ключові слова: об’єкт, об’єктивність, об’єктивізм, наука, природничо-наукове пізнання.

Kadykalo Andriy. The Notion of Objectivity as the Boundaryness’ Guideline of Comtemporary Scientific Cognition.

In article has considered and defined traditional contents of scientific principles in conjunction with the subject of research. Traditional objectivity and practical objectivity in fundamental sciences transformed. This process was studied and the new interpretation proposed - objectivity as a criterion for the researcher, not the object itself.
Key words: object, objectivity, objectivism, science, natural science cognition.

Література – 13

УДК 141.32 + 123.1

Ігор Карівець
Національний університет “Львівська політехніка”

АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СИТУАЦІЇ: САРТР, ЯСПЕРС, РІКЕР

© Карівець Ігор, 2013

Розглядається поняття ситуації як можливості переходу від Я до людини. Доведено, що Я і людина – це не одне і те саме. Обґрунтована важливість екзистенціально-феноменологічних досліджень ситуації Сартра, Ясперса та Рікера для формування соціальної комунікації на основі екзистенціальної відкритості людини до трансцендентного.
Ключові слова: відкритість, екзистенція, комунікація, людина, трансцендентність, Я.

Ihor Karivets. Sartre, Jaspers, Ricoeur on Anthropological and Social Aspects of Situation. In this article the notion of “situation” is considered as possibility of transition from Ego to human being. It is proved that Ego and human being is not the same. The importance of existential-phenomenological investigations of situation for formation of social communication on the basis of existential openness of human being toward the transcendent is grounded.
Key words: communication, Ego, existence, human being, openness, transcendence.

Література – 11

УДК 291.1(092): 141

Святослав Качмар
Національний університет “Львівська політехніка”

МІСЦЕ ЮСТИНА ФІЛОСОФА (МУЧЕНИКА) У ПОСТАНОВЦІ ТА ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ ТА РОЗУМУ

© Качмар Святослав, 2013

Розглядається бачення Юстином філософом проблеми співвідношення віри і розуму. Стверджується, що проблема співвідношення віри і розуму Юстином розв’язується на користь віри, проте з залученням понять та ідей грецької філософії.
Ключові слова: розум, віра, Юстин філософ (мученик), апологетика, Логос.

Svjatoslav Kachmar. The Place of Justin Martyr in the Formulation and Resolve of the Problem of Relationship between Reason and Faith. The article runs about the of the view of Justin Martyr on the relationship between reason and faith. The author confirms that in the works of investigated apologist the problem of relationship between faith and reason is resolved in favor of the first. Though Justin still uses terms and ideas of Greek philosophy but in another style of thinking.
Key words: reason, faith, Justin Philosopher and Martyr, apologetics, Logos.

Література – 21

УДК: 1:572:316.774

Любов Мазур
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ОКРЕСЛЕННІ

© Мазур Любов, 2013

На основі аналізу постмодерністських концепцій показана ризоматична модель самоідентичності особистості, в основу якої покладений “складчастий” процес виробництва сенсів. Виявлено, що таке розуміння самоідентичності актуалізує роль іншого у цьому процесі та ставить проблему співвідношення індивідуального і особистісного, трансцендентного і персонального.
Ключові слова: самоідентичність особистості, ризома, складка, машина бажання, виробництво суб’єктивності.

Lyubov Mazur. The Problem of the Personal Self-Identity in a Postmodern Description.

In the article on the basis of the analysis of post-modern concepts presented rhizome model of the self-identity of the individual, which is based on the “rugose” the process of production of meanings. Found that such an understanding of self-identity actualizes the other’s role in this process and puts the problem of correlation between individual and personal, transcendent and personal.
Key words: self-identity of a personality, rhizome, fold, machine desire, the production of subjectivity.

Література – 14

УДК 128:236.1

Марія Мазурик
Національний університет “Львівська політехніка”

СМЕРТЬ ЯК ВІДКРИТТЯ НОВИХ ГОРИЗОНТІВ БАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЮДИНИ

© Мазурик Марія, 2013

Досліджується одна із вічних тем філософії, яка протягом століть залишається відкритою і саме цим притягує мислителів, змушуючи їх знову і знову шукати відповідь на питання: Чи є смерть метаемпіричною трагедією чи природною необхідністю? Спираючись на філософські пошуки відомого дослідника Ф. Ар’єса, демонструється взаємозв’язок людського ставлення до смерті з індивідуальним духовним становленням особистості та усього людства загалом. Аналізуються ключові відмінності у розумінні феномену смерті людиною західного та східного типу.
Ключові слова: смерть, сенс життя, життя, безсмертя.

Mariyа Mazuryk. The Death as a Opening of the New Horizon`s looking for the Human Being.

The article is devoted to variety of undestanding of eternal`s philosophy question, i.e. the death. This eternal`s subject many centuries is opening and this attractions many philosophy`s. They try to find the answer of the question: death is a metaempirions tragedy or nature`s necessary? Appealed to the philosophy`s achievement of the well-known scientist Ariès concerning connection human`s treatment to death and individual spiritual grow and all mankind. The principal difference of the understanding of death in the west and east human has been analysed.
Key words: death, sense of life, life, immortally.

Література – 14

УДК 002.6:1 + 572.026 + 316.324.8

Оксана Онищук
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНТУРИ ФЕНОМЕНА ПОСТЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛІКАЦІЇ

© Онищук Оксана, 2013

Окреслено особливості експлікації поняття “постлюдина”. Розкрито вплив провідних характеристик інформаційного суспільства на формування постлюдини. Стверджується, що контури постлюдини в інформаційному суспільстві можна окреслити у когнітивному, ціннісному, комунікативному та індивідуалізованому вимірах. Наголошено на тому, що перспективним є розгляд людини в усіх її буттєвих проявах, які включають емпіричні й трансцендентальні властивості.
Ключові слова: постлюдина, інформаційне суспільство, постсучасність, суб’єкт, постмодерн.

Oksana Onyshchuk. The Contours of the Phenomenon of Post-human in the Information Society: the Features of Explication.

The features of the explication of “posthuman” are outlined. The influence of the leading characteristics of the information society on the posthuman formation are reveals. The contours of the posthuman in the information society can be described in cognitive, evaluative, communication and individualized dimensions are affirmed. It is noted that perspective is to consider the human in all its existential dimensions, which include empirical and transcendental qualities.
Key words: posthuman, information society, subject, postmodernity.

Література – 10

УДК 091: 81’01

Олеся Паньків
Національний університет “Львівська політехніка”

ОНТОЛОГІЯ ЯК ДИСКУРС В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ

© Паньків Олеся, 2013

Розглядаються особливості формування онтологічної проблематики в епоху античності. З’ясовано, що співвідношення основних онтологічних понять “буття – небуття” стало ґрунтом для розгортання дискурсу в античній філософії.
Ключові слова: буття, небуття, дискурс.

Olesia Pankiv. Ontology as a Discourse in the Period of Antiquity.

The peculiarities of formation the ontological problems in the period of antiquty, are observed in this article. It was found out, that the correlation of the main ontological concepts “being – non-being” became the substiarium for developing discourse in this period.
Key words: being, non-being, discours.

Література – 18

Віктор Петрушенко
Національний університет “Львівська політехніка”

ОБГОВОРЕННЯ ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНИХ ТЕМ

© Петрушенко Віктор, 2013

УДК 100.7.165.0

Віктор Петрушенко
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОНЯТТЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ І РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

© Петрушенко Віктор, 2013

Здійснено епістемологічний екскурс у співвідношення понять “презентації” та “репрезентації” та окреслено пізнавальний контекст такого співвідношення. Висунуто аргументи на користь розуміння пізнання як репрезентації, тобто певного переконструювання цих органів чуття людини, що працюють у пізнанні у статусі презентації. Зроблено наголос на соціально-культурних чинниках перетворення презентативних форм у репрезентативні.
Ключові слова: презентація, репрезентація, пізнання як конструювання, сенси та символи.

Victor Petrushenko. Notions of Presentation and Representation in Epistemological Discourse. In the article is given the epistemological excurses in the study of correlation between notion presentation and representation also the cognitive content. In the article is given reasons for understanding of cognition as representation in means as certain reconstruction of datum, given by sense organs, that acts in cognition in presentation status. The stress is laid on socio-culture factors connected with reconstruction of presentational form in representational.
Key words: presentation, representation, cognition as constructing process, senses and symbols.

Література – 17

Віктор Петрушенко
Національний університет “Львівська політехніка”

СВЯЩЕННЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ: УМОВИ ТА ФОРМИ УЗГОДЖЕННЯ (Рецензія на монографію Головей Вікторії Юріївни “Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації: монографія / Вікторія Юріївна Головей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 420 с.”)

© Петрушенко Віктор, 2013

УДК 130.2:7.01](4) (09)

Наталя Саноцька
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ТВОРЧОСТІ У ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ

© Саноцька Наталя, 2013

Вперше проведено порівняльний аналіз класичного та постмодерного тлумачення феномену творчості. Встановлено, що творчість у сучасній культурі втрачає свій початковий сенс, відмовляється від міметичних форм, заміняючи їх ігровими. Дискурс творчості стає багатошаровим, антисуб’єктивним комунікативним полем, що виникає на ґрунті креативних потоків, які йдуть від багатьох суб’єктів.
Ключові слова: творчість, гра, смерть автора, маска автора, лабіринт.

Nataliya Sanotska. Interpretation of the Phenomenon of Creative Thought in Postmodern Discourse.

The comparative analysis of classic and Postmodern interpretation of the phenomenon of creation is first conducted in the article. It has been determined that the creative thought in modern culture loses its initial meaning refuses from mimetic forms, replacing them with the game ones. The discourse of creative thought becomes multilayer, antisubjective communication field, resulting from creative flows of several subjects.
Key words: creative thought, game, the author’s death, the author’s mask, labyrinth.

Література – 17

УДК 001.2:001.8

Едуард Семенюк
Національний лісотехнічний університет України

ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ

© Семенюк Едуард, 2013

Диференціація та інтеграція пізнання є діалектичними протилежностями у науці в усі часи, проте значення кожної з них завжди є різним. У добу науково-технічної революції особливо важливою стала роль інтеграції. У наш час обидві ці тенденції пізнання світу характеризують не лише науку як таку, але й її соціально-практичне застосування.
Ключові слова: наука, діалектика, методологія, диференціація, інтеграція, синтез знання, науково-технічна революція.

Eduard Semenyuk. The Peculiarities of Differentiation and Integration in Modern Science

The differentiation and integration of cognition are dialectical opposites in science for all times, but each of them always has a different significance. The role of integration has become especially important during the scientific and technological revolution epoch. Nowadays both these tendencies of the world cognition characterize not only science itself, but also its social and practical use.
Key words: science, dialectics, methodology, differentiation, integration, synthesis of knowledge, scientific and technological revolution.

Література – 15

УДК 1(091):130.31

Андрій Синиця
Львівський державний університет фізичної культури

ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПСИХОФІЗИЧНУ ПРОБЛЕМУ В АНАЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ

© Синиця Андрій, 2013

Проаналізовано основні підходи у вивченні проблеми співвідношення ментального і фізичного, які запропоновані у сучасній аналітичній філософії свідомості, та констатовано незадовільність цих підходів у зв’язку із неможливістю проведення процедури верифікації, спираючись на досягнення експериментальної науки чи теорії штучного інтелекту.
Ключові слова: аналітична філософія свідомості, психофізична проблема, ментальне, фізичне.

Synytsya A. Evolution of Notions on the Mind-body Problem in Analytic Philosophy of Mind

The basic approaches in the study of the correlation between mental and physical issues in contemporary analytic philosophy of mind are analyzed. These approaches are stated to be dissatisfactory because of impossibility of applying the verification procedures to them, leaning on the advances in experimental science or on the theory of artificial intelligence.
Key words: analytic philosophy of mind, mind-body problem, mental, physical.

Література – 14

УДК: 37.013.42

Михайло Скалецький, Оксана Оробчук
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАРОБІТЧАНСТВО ТА ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В УКРАЇНІ

© Скалецький Михайло, Оробчук Оксана, 2013

Розглядається проблема соціального сирітства, зумовленого виїздом працездатного населення України на заробітки за кордон, аналізується сутність та причини соціального сирітства, висвітлюються проблеми, з якими стикаються діти трудових мігрантів.
Ключові слова: соціальне сирітство, дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, бездоглядні діти, трудова міграція (заробітчанство), діти трудових мігрантів.

Mykhailo Skalets’kyj, Oksana Orobchyk. Guest Work and the Problem of Social Orphanage in Ukraine.

In this article the author considers the problem of social orphanage caused by mass emigration of Ukrainian people abroad in order to earn some money. The author analyses the essence features of social orphanage, also considers the problems of work emigrants’ children.
Key words: child, child-orphan, children of work emigration, neglected children, social orphanage, work emigration.

Література – 29

УДК 165.322

Любомир Федорів
Національний університет “Львівська політехніка”

КЛАСИЧНІ ВИМІРИ ІДЕЇ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО

© Федорів Любомир, 2013

Досліджено проблему трансцендентного: вперше детально проаналізовані та чітко визначені особливості його класичного розуміння і виявлення. На основі проведеного аналізу робиться висновок про те, що у межах класичної європейської філософії сформувалися три основні моделі розуміння трансцендентного, які можна визначити як онтологічну, гносеологічну та онтогносеологічну.
Ключові слова: трансцендентне, трансцендентальне, іманентне, феноменальне, онтологічне, абсолютне.

Lubomyr Fedoriv. The Classic Dimensions of Idea of the Transcendent.

In this article the author examines the problem of the transcendent. The peculiarities of the classic interpretation of the transcendent and it’s explanation was analyzed. Deep analysis allowed the author to make conclusions that there are three approaches to the transcendent in the classic European philosophy. it would be ontological, gnosiological, and ontognosiological.
Key words: transcendent, transcendental, immanent, phenomenal, ontological, absolute.

Література – 14

УДК 340.12 “17/18”

Христина Хвойницька
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЮСНАТУРАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ У НІМЕЦЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

© Хвойницька Христина, 2013

Обґрунтовано важливе місце юснатуралістичних ідей у творчості представників німецької класичної філософії. Досліджена значна роль природного права у формуванні їх філософських доктрин. Проаналізовано природне право як сутнісна основа позитив¬но¬го права. Розглянуто малодосліджені природно-правові ідеї професора права А. Фойербаха.
Ключові слова: природне право, свобода, І. Кант, А. Фойербах, Й. Фіхте,
Ф. Шеллінґ, Ґ. Геґель.

Khrystyna Khvoynytska. Interpretation of Jusnaturalistic Ideas in German Classical Philosophy.

In the article the important place of yusnaturalistic ideas in creation of representatives of german classical philosophy is grounded. The investigational considerable role of a natural law in forming of them philosophical doctrines is analyzed. A natural law is analyzed as essence basis of positive right. The scantily explored naturally-legal ideas of professor of right A. Feuerbach are considered.
Key words: natural law, freedom, I. Kant A. Feuerbach J. Fichte F. Schelling G. Hegel.

Література – 10

Юрій Шадських
Національний університет “Львівська політехніка”

АМБІВАЛЕНТНИЙ ХАРАКТЕР ЛЮДСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ (До виходу із друку монографії І.В. Карівця “Повсякдення: між трансценденталізмом і дивовижністю” / І.В. Карівець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 256 с.)

© Шадських Юрій, 2013

УДК 141.7: 316

Микита Штанков
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЙОГО ІСНУВАННЯ

© Штанков Микита, 2013

Проаналізовані різновиди розумінь інформаційного суспільства залеж¬но від тих сфер суспільного життя, де вони утворилися і функціонують. Виділено чотири основні сфери: “науково-дослідницька”, “суспільно-політична”, “масової свідомості” та “ЗМІ”. Доведено перехідний, тенденційний характер цього поняття.
Ключові слова: інформаційне суспільство, соціальна сфера, розуміння, поняття.

Mykyta Shtankov. Conceptional understanding of Information society on a present stage of its existence.

The article analyzed the types of understandings of Information Society depending on those areas of social life where they are formed and functioning. Four main areas were allocated: “Research”, “Socio-political,” “Mass consciousness” and “Media”. Was proved a transitional, tendentious character of this notion.
Key words: information society, social sphere, understanding, notion.

Література – 12

УДК 241.53:261.4

Сергій Яремчук
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ РЕНЕСАНСНОГО ВЧЕННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА МОРАЛІ

© Яремчук Сергій, 2013

Досліджено провідні філософські концепції взаємозв’язку моралі і релігії епохи Відродження та їх трансформацію. Розкрито значення релігії та моралі для духовного досвіду суспільства епохи Ренесансу. Акцентовано на гуманістичному аспекті різноманітних підходів до співвідношення моралі та релігії епохи Ренесансу.
Ключові слова: гуманізм, доброчесність, імморалізм, мораль, моральність, релігійність, релігія, християнська мораль.

Serhiy Yaremchuk. The Particularities of Renaissance Teaching on Relation between Religion and Morality.

The article inquires into the leading philosophical concepts of morality and religion of the Renaissance and their transformation. The value of religion and morality for the spiritual experience of Renaissance society is revealed. The role of humanism in the light of which the formation of different approaches to morality and religion of the Renaissance was taking place is denoted.
Key words: humanism, virtues, immoralizm, moral, morality, religiousness, religion, Christian morality.

Література – 20

Syndicate content