№ 754 (2013)

УДК 338.24: 621

О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка, І.З. Крет
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Ємельянов О.Ю, Петрушка Т.О., Крет І.З., 2013

Розроблено метод оцінювання економічного ефекту від впровадження на промислових підприємствах ресурсозберігаючих видів техніки та технологій, який включає такі етапи: виокремлення технологічної складової основних засобів за існуючою та за новою технологіями виготовлення продукції; формування масиву вихідної інформації; обчислення граничного терміну ефективної експлуатації існуючої технології виготовлення продукції; обчислення показника чистої теперішньої вартості (ЧТВ) проекту впровадження нової технології; визначення моменту часу t, за якого набуває максимального значення величина певної функції.
Побудовано аналітичний вираз критерію доцільності заміни існуючої технології виготовлення промислової продукції на нову ресурсозберігаючу технологію її виробництва. Розроблено метод встановлення оптимального терміну заміни старої технології виготовлення продукції на нову ресурсозберігаючу технологію. У спрощеному випадку, величина економічного ефекту може бути обчислена у випадках: заміни старої технології на нову відразу на початку досліджуваного періоду; заміни старої технології на нову у момент, коли чистий грошовий потік за старою технологією дорывнюватиме нулю, і заміни старої технології в оптимальний момент часу.
Ключові слова: технологія, ресурсозбереження, інвестиції, ефективність, ціна, приведені витрати, питома капіталомісткість, собівартість.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSING ECONOMIC EFFICIENCY OF INTRODUCING SAVING TECHNOLOGIES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

© Yemelianov O. Yu., Petrushka T.O., Kret I.Z, 2013

The method of estimating economic effect of introducing saving equipment and technologies at industrial enterprises has been developed. The method includes the following stages: distinquishing a technological component of the fixed assets by existing and new technologies of production; forming the input information array; calculating maximum service life of the existing technology of production; calculating the net present value (NPV) index of the new technology introduction project; determining the point in time t at which the value of a certain function reaches its maximum.
There has been created an analytical expression of the criterion of expediency of replacing existing technology of production by the new saving technology.
The method of establishing the optimum term of replacing the old technology of production by the new saving technology has been developed. In the simplified case, the value of economic benefits can be calculated in the following cases: when the old technology is replaced by the new one just at the beginning of the period being investigated; when the old technology is replaced by the new one at the moment when the net cash flow by old technology becomes zero and the old technology is replaced at the optimum moment of time.
Key words: technology, resource saving, investments, efficiency, price, reduced costs, specific capital intensity, cost.

Кількість посилань 8

УДК 338.12.017

Г.М. Андросюк, Н.В. Качур, В.П. Маслов
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОГРАМ

© Андросюк Г.М., Качур Н.В., Маслов В.П., 2013

Розглянуто шляхи оптимізації фінансування науки в Україні. Проаналізовано типову залежність ефективності та результативності наукових розробок від витрачених ресурсів. Показано, що недостатнє чи перервне фінансування істотно знижує ефективність використання коштів. Для отримання максимально можливих результатів ресурси мають надаватися безперервно і в достатньому обсязі. Наголошено, що за обмежених фінансових ресурсів необхідно створити передумови для залучення інвестиційних коштів та створення, наприклад, Start-up-компаній.
Ключові слова: оптимізація фінансування, результативність інноваційних розробок, наукові дослідження.

OPTIMIZATION OF THE FUNDING SOURCES OF THE TARGET SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMS

© G.M. Androsjuk, N.V. Kachur, V.P.Maslov, 2013

The ways of optimizing of the financing of science in Ukraine are reviewed. The typical dependence of the efficiency and effectiveness of scientific research of resources spent are analyzed. It is shown that lack of funding or discontinuous funding significantly reduce the effectiveness of the use of funds. For obtaining of the best possible results, the resources must be available continuously and in sufficient amount. It is emphasized that in the case of limited financial resources it`s necessary to create conditions for attracting investment capital and to form, for example, Start-up companies.
Key words: financing optimization, effectiveness of innovation, research

Кількість посилань 11

УДК 658. 567.1

Р.З. Берлінг
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ НА РОЗУМІННЯ І ФОРМУВАННЯ СУТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

© Берлінг Р.З., 2013

В умовах ринкових відносин не до кінця визначеною є екологічна складова процесу управління підприємством. Проте прийнято вважати, що економічна і екологічна складові роботи підприємства повинні співіснувати без задання істотної шкоди одна одній. Для цього необхідно визначити співвідношення економічних категорій щодо екологічних ознак в частині розуміння їх трактувань. Це дасть змогу визначити межі застосування цих економічних ознак як екологічних складових у роботі підприємства. З іншого боку, можливість об’єднання економічних ознак під екологічною основою дає можливість забезпечити сталий розвиток суспільства.
Загалом економічні наслідки забруднення довкілля зумовлені перерозподілом економічних ресурсів зі сфери активного накопичення у сферу пасивного споживання. Відвернення частини економічних ресурсів зі сфери виробництва призводить до недоотримання чистого кінцевого продукту у подальшому відтворювальному циклі. Зменшення втрат кінцевого продукту можливе мінімізацією сукупних економічних витрат забруднення довкілля.
Проте, враховуючи, що сучасне виробництво об’єктивно є відходомістким, а значить, існуватимуть еколого-економічні витрати забруднення природного середовища, в подальшому слід говорити тільки про визначення мінімальної їх величини, за якої відвернення економічних ресурсів у пасивному напрямку будуть мінімальними.
Ключові слова: антропогенна дія, довкілля, еколого-економічний збиток, еколого-економічні втрати.

ECONOMIC CONCEPTS INFLUENCE ON UNDERSTANDING AND FORMATION OF THE NATURE OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES

© Berling R.Z., 2013

In market conditions the ecological component of the enterprise’s management process is not fully defined. However, it is assumed that economic and ecological components in the enterprise’s activities should coexist without doing harm to each other. To realize this, it is necessary to correlate economic categories as to their ecological features in the part of understanding their interpretations. This will allow to determine the scope of application of these economic features as ecological components in the activities of the enterprise. On the other hand, the possibility of combining economic features on the ecological basis makes it possible to ensure the sustainable development of society.
In general, the economic consequences of environmental pollution are the result of economic resources redistribution from the sphere of active accumulation to that of passive consumption. Partial withdrawal of economic resources from production results in shortfall of pure final product in the next reproduction cycle. Reduction of the final product losses is possible by minimizing the total economic costs of environmental pollution.
However, as modern production is objectively waste-intensive, and thus there will be required ecological and economic expenses on environmental pollution, one can only talk about determining their minimum amount at which the diversion of economic resources in passive direction will be minimal.
Key words: anthropogenic effects, environment, ecological and economic damage, ecological and economic costs.

Кількість посилань 11

УДК 331.582:658:512.62

Л.В. Галаз
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 Галаз Л. В., 2013

Основною конструктивною перевагою будь-якого підприємства, що прагне посилити свої позиції на ринку, є його трудовий потенціал. Існує багато методів розвитку трудового потенціалу, але доцільним вважається використання лише тих із них, які приводять до заощадження часу на формування персоналу, скорочення витрат на професійне навчання, впровадження ефективної системи розвитку персоналу. Вибір методів має бути обґрунтованим та базуватися на певних показниках, які відображають якісні та кількісні сторони трудового потенціалу.
Сьогодні немає загальноприйнятого підходу до визначення трудового потенціалу підприємства. Науковий підхід до управління трудовим потенціалом підприємства означає використання результатів наукових досліджень і аналіз досвіду у цій галузі. Управління формуванням і використанням трудового потенціалу повинно бути науково і законодавчо обґрунтованим, а застосовувані підходи мають мати конкретне і адресне призначення.
Ключові слова: трудовий потенціал, інтегральний показник трудового потенціалу, оцінювання трудового потенціалу.

ARGUMENTATION OF AN INTEGRAL EVALUATION INDEX OF LABOR POTENTIAL OF AN ENTERPRISE

 Galaz L. V., 2013

Major design advantage of any company that seeks to strengthen its position in the market is its employment potential. There are many methods of labour potential, but it appears convenient to use only those of them, resulting in time savings for the formation of personnel, in reducing the cost of training, in introduction of an effective system of personnel development. The choice of methods should be substantiated and based on certain indices reflecting the qualitative and quantitative aspects of labour potential.
Today there is no universally accepted approach to determination of the employment potential of the company. Scientific approach to the management of the employment potential of the enterprise means using the results of researches and experience analysis in this field. The administration of formation and use of labour potential should be scientifically and legally justified and applied approaches should be of specific and address assignments.
Key words: employment potential, the integral index of labour potential, estimated employment potential.

Кількість посилань 9

УДК 65.012.23:338.45:658

М.Я. Гвоздь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ЧИННИК ПРИСКОРЕНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

© Гвоздь М..Я., 2013

Відображено актуальність застосування реінжинірингу бізнес-процесів як сучасного методу управління вітчизняними промисловими підприємствами, які функціонують в умовах прискореного економічного розвитку. Розглянуто та проаналізовано новий напрям розвитку реінжинірингу бізнес-процесів – Х-інжиніринг, в основу якого покладено оптимізацію зовнішніх бізнес-процесів за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій. Проаналізована необхідність виникнення та відмінність Х-інжинірингу від реінжинірингу бізнес-процесів. Розкрито переваги застосування Х-інжинірингу та охарактеризовано розширені межі функціонування
Х-інжинірингу, які не були притаманні реінжинірингу бізнес-процесів, але є необхідні промисловим підприємствам для підвищення ефективності ведення виробничо-господарської діяльності та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств у сучасних ринкових умовах.
Ключові слова: бізнес-процес, реінжиніринг, Х-інжиніринг, інформаційні технології.

REINGENEERENG OF BUSINESS PROCESSES AS A FACTOR OF SPEED-UP DEVELOPMENT OF ECONOMY

© Gvozd M.Ya., 2013

The article reveals the actuality of the application of business process reengineering as a modern approach in the domestic industry enterprises management, functioning in the conditions of the accelerated economic development. The new trend of business process reengineering - X-engineering, based on the optimization of external business processes through the use of modern information technology, is considered and analyzed. The necessity of origin and difference X-engineering of business process reengineering are presented. The benefits of X-engineering application are determined. It was found out that the extended limits of functioning of X-engineering were not typical for business process reengineering, but are necessary for industrial companies for increasing of the efficiency of production and economic activity and improvement of the competitiveness of enterprises at the current market conditions.
Key words: business processes, reengineering, X-engineering, information technology.

Кількість посилань 10

УДК 330.341.1

А.В. Дзюбіна, І.Є. Матвій, К.О. Дзюбіна
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

© Дзюбіна А.В., Матвій І.Є., Дзюбіна К.О., 2013

Розглянуто основні чинники, що впливають на потенціал управління інноваційними проектами сучасних підприємств, зокрема з’ясовано, що в основу його формування покладено рівень досвіду в управлінні проектами та інноваційний потенціал. Виокремлено такі основні критерії формування зрілості в управлінні проектами: застосування проектного менеджменту на підприємстві, наявність процесу формування механізму управління проектами на підприємстві і початкового досвіду в управлінні ними, стан механізму управління проектами, рівень відповідності фактичних фінансових результатів від реалізації проектів запланованим, наявність можливостей управління програмами і комплексом проектів і програм. З’ясовано, що в основу формування інноваційного потенціалу підприємства покладено такі складові: кадрова, наукова, виробничо-технологічна, фінансова, маркетингова, логістична, інформаційна. Запропоновано оцінювати потенціал управління інноваційними проектами підприємства перемноженням отриманих значень рівнів зрілості управління проектами та інноваційного потенціалу. Сформовано матрицю характеристик рівнів потенціалу управління інноваційними проектами залежно від рівнів зрілості управління проектами та інноваційного потенціалу підприємства.
Ключові слова: інноваційний проект, управління інноваційними проектами, інноваційний потенціал, зрілість в управлінні проектами, потенціал управління інноваційними проектами підприємства.

METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF INNOVATIVE PROJECTS MANAGEMENT OF ENTERPRISES

 Dzyubina A.V, Matviy I.Ye., Dzyubina K.O., 2013

The article considers the main factors affecting the potential of innovative projects management of modern enterprises. In particular it was found out, that the level of experience in project management and innovative potential is a basis of the potential formation. The following main criteria of formation of maturity in project management were identified: application of project management at the enterprise, the availability of the process of formation of the mechanism of project management at the enterprise and an initial experience in the project management, condition of the mechanism of project management, the level of compliance of actual financial results of project implementation with planned ones, the availability of facilities for the management of programmes and of a complex of projects and programs. It was found out that the basis of formation of innovative potential of the enterprise consists of the following components: personnel, scientific, industrial-technological, financial, marketing, logistics and informational ones. It is proposed to calculate the potential of innovative projects management of enterprises by multiplying the obtained values of the levels of maturity of the project management and the innovative potential. Matrix of characteristics of the levels of management capacity of innovation projects is formed depending on the maturity levels of project management and the innovative potential of the enterprise.
Key words: innovative project, management of innovation projects, innovative potential, project management maturity, the potential of management of innovation projects of the enterprise.

Кількість посилань 11

УДК 65.012.2

О.М. Дроб
ТОВ “Таїм”

ШКОЛИ СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ УСТАЛЕНОЇ ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

© Дроб О.М., 2013

Узагальнено існуючі школи стратегій, запропоновано вимоги до сучасної методології стратегічного управління. Здійснено систематизацію існуючих поглядів на реалізацію стратегічного управління. Сформовано на підставі аналізу існуючих шкіл стратегій вимоги до сучасної методології стратегічного управління, в результаті чого зроблено висновок щодо можливості універсалізації сучасної парадигми стратегічного управління на основі критичного поєднання методологій трьох шкіл – границь, динамічних здібностей і стратегічного мислення. Ключовими елементами сучасної методології стратегічного управління пропонується розглядати: стратегічне мислення; мережеву модель структури ресурсів організації; динамічну ієрархію цілей організації.
Ключові слова: школа стратегії, парадигма, таксономія.

STRATEGY SCHOOLS AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF WELL-ESTABLISHED PARADIGM OF STRATEGIC MANAGEMENT

© Drob O.M., 2013

The analysis of strategies schools presented in the article allowed to frame and propose requirements to modern methodology of strategic management. Besides the article contains the systematized information concerning the existing views on the implementation of strategic management. Basing on analysis of existing strategic policies the demands of modern strategic management methodology are compiled, resulting in the conclusion on the possibility of universal modern paradigm of strategic management based on critical methodologies combining three schools – of boundaries, of dynamic capabilities and of strategic thinking. Among the key elements of modern methodology of strategic management it is proposed to consider: strategic thinking, cross-border model of the organization’s resources and dynamic hierarchy of organizational goals.
Key words: strategic school, paradigm, taxonomy.

Кількість посилань 17

УДК 339.138:075

А.В. Дубодєлова, Л.С. Лісовська, А.О. Нищота
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Дубодєлова А.В., Лісовська Л.С., Нищота А.О., 2013

На підставі аналізу наукової та методичної літератури розкрито сутність поняття “якість обслуговування клієнтів” і обґрунтована необхідність розроблення системи управління якістю вітчизняних готельних підприємств. Визначено зміст складових системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства. Суб’єкти і об’єкти системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства, які виокремлено на основі моделі “П’ять М”, продиференційовано за елементами, найголовнішими з яких є нормативне забезпечення якості послуг. Сформовано структурно-функціональну модель системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства. Доведено, що управління якістю обслуговування клієнтів – складний процес, який охоплює організаційний, економічний і соціальний напрями діяльності готельного підприємства. За системним підходом управління якістю обслуговування клієнтів – це сукупність взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, принципів, методів і функцій управління, орієнтований на розроблення та задоволення вимог щодо якості та зниження витрат на нього. Пріоритетним завданням управління якістю є підвищення рівня задоволеності клієнтів, зниження операційних витрат, забезпечення оперативності обслуговування, отримання оптимального прибутку. На підставі виконання досліджень сформовано структурно-функціональну модель системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства. Обґрунтовано завдання системи управління якістю за етапами гостьового циклу.
Ключові слова: якість, якість обслуговування клієнтів, система управління якістю обслуговування клієнтів, готельне підприємство, гостьовий цикл.

ADMINISTRATION SYSTEM OF CUSTOMERS SERVICE QUALITY OF HOTEL ENTERPRISE

© Dybodjelova A.V., Lisovska L.S., Nushchota A.O., 2013

The article is based on an analysis of scientific and technical literature essence of the concept of customer service quality and the necessity of development a quality management system of domestic hotel companies. The content of the components of quality management system of customer service of the hotel company is determined. The subjects and objects of the quality management system, based on the model of "Five M", are differentiated by elements, the most important of which is the legislative assurance of service quality. The article also presents a structural-functional model of quality management system of hotel company customer service. The authors prove that the quality management of customer service is a complex process consisting of organizational, economic and social activities of the hotel business. According to the system approach the management of quality of the customer service is the collection of interrelated subjects, objects, principles, methods and management functions, focusing on the development and satisfaction of quality requirements and the reduction of their cost. The primary objectives of quality management are to improve customers’ satisfaction, to reduce operating costs, to provide efficient services, to obtain optimal profits. A structural-functional model of quality management system of customer service of the hotel company is formed on the basis of the investigation done. The tasks of quality management system according to the guest cycle stages are grounded.
Key words: quality, customer service, customer service quality management system, hotel, guest cycle.

Кількість посилань 25

УДК 338.8

Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк, А.Г. Загородній
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

© Кіндрацька Г.І., Кулиняк Ю.І., Загородній А.Г., 2013

Досліджено сучасні методичні підходи до аналізу потенціалів ринку та організації, проведено їх узагальнення та побудовано модель комплексного аналізу привабливості ринку і конкурентоспроможності організації, яка підпорядкована конкурентній стратегії організації і адаптована до вітчизняного економічного простору.
Ключові слова: аналіз середовища організації, потенціал ринку, потенціал організації, стратегічна зона господарювання, самостійний господарський підрозділ, конку¬рентна стратегія.

ANALYTICAL SUPPORT OF COMPETITIVE STRATEGY OF THE ORGANIZATION

© Kindratska G.I., Kulinyak Y.I., Zagorodniy A.G., 2013

The paper investigates the existing methodological approaches to the analysis and organization of market potential, conducted their synthesis, and designed complex analysis model of market attractiveness and competitiveness of the organization, which adapted to local economic area, and it is the subject to the competitive strategy.
Key words: environmental analysis of the potential market, potential and strategic management area, independent business unit competitive strategy.

Кількість посилань 20

УДК 005.511

А.В. Катаєв, А.В. Дубодєлова, К.В. Процак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

© Катаєв А.В.,. Дубодєлова А.В, Процак К.В., 2013

Розглядаються проблемні моменти розробки підприємствами малого бізнесу України фінансових розділів бізнес-планів впровадження інвестиційних проектів. Проаналізовано три основні типи помилок, які зустрічаються під час обґрунтування доцільності інвестицій у бізнес-проекти з частковим кредитним фінансуванням. Зокрема – це некоректне визначення обсягів грошових потоків унаслідок впровадження бізнес-проекту; заниженість оцінки ціни власного капіталу підприємства та відповідно ставки дисконтування майбутніх грошових потоків; методично некоректний розрахунок NPV проекту. З’ясовано, що вагомим чинником типовості цих помилок є застосування підприємствами малого бізнесу методологічних та методичних підходів, неадаптованих до специфіки інвестиційної діяльності підприємств малого бізнесу. Розглянуто методики, застосування яких підприємствами малого бізнесу під час розроблення фінансових розділів бізнес-планів забезпечуватиме підвищення достовірності бізнес-планів інвестиційних проектів та обґрунтованості доцільності інвестицій у ці проекти. Це дасть змогу здійснювати ретельніший відбір проектів, впроваджуючи лише ті з них, які будуть потенційно здатні забезпечити реалізацію цілей цих підприємств.
Ключові слова: бізнес-план, інвестиції, інвестиційний проект, грошовий потік проекту, ціна капіталу підприємства, чиста теперішня вартість.

PROBLEMATIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BUSINESS PLAN FINANCIAL SECTIONS AT SMALL BUSINESS ENTERPRISES

©. Kataev A.V,. Dubodjelova A.V, Protsak K.V, 2013

The article deals with the problematic aspects of the development of the business plan financial sections of investment projects implemented by small enterprises of Ukraine. Three main types of mistakes, which occur in the process of substantiation of reasonability of the investments with partial credit financing, are analyzed. They are: incorrect definition of the project’s cash flow volumes; underestimation of the value of the price of the enterprise own capital; methodically incorrect calculation of the NPV project. It has been determined that the main typical nature of these mistakes, done by small business enterprises, is the use of methodological and methodical approaches, which are not adapted to the specificity of investment activity of small business enterprises. Methods, which will supply small business enterprises with the technique of the development of business plan financial sections and provide the increase of reliability of business plan investment projects and justify the expediency of investments into these projects, are considered. This makes it possible to perform a more thorough selection of projects and implement only those of them which will potentially be able to realize the aims of these enterprises.
Key words: business plan, investments, investment projects, project’s cash flow, the price of the enterprise capital, net present value.

Кількість посилань 16

УДК 658.26

Г. Р. Копець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ У МІСТАХ УКРАЇНИ

© Копець Г.Р., 2013

Уточнена сутність інноваційного розвитку у сфері енергоефективності з урахуванням теоретичних підходів та концепцій розвитку інноваційної діяльності. Окреслено основні характеристики інноваційної діяльності у сфері енергоефективності. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду інноваційного розвитку у сфері енергоефективності запропоновано конкретні напрямки інноваційної діяльності у сфері енергоефективності та муніципального енергоменеджменту. Підкреслено особливу важливість фінансових аспектів та людських ресурсів для розвитку інноваційної діяльності у сфері енергоефективності. Інноваційні технології у сфері енергоефективності сприяють сталому розвитку України згідно з міжнародними угодами, економному використанню енергоресурсів, підвищенню рівня екологічності діяльності підприємств та організацій. Основою для енергоменеджменту є об’єктивний облік та аналіз споживання енергоресурсів. Наведено інноваційні підходи до обліку та аналізу енергоспоживання у муніципальних об’єктах. Розглядається використання інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання та прогнозування складових енергоменеджменту сучасних організацій. Це забезпечує підвищення ефективності використання енергоресурсів об’єктів муніципального господарства, а також якості наданих ними послуг. Наведено досвід інноваційних заходів у сфері комплексного управління енергоспоживанням у муніципальному менеджменті міста Львова.
Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, енергоефективність, енергоменеджмент, фінансові механізми, людський капітал.

INNOVATIVE DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF MUNICIPAL ENERGY MANAGEMENT

© Kopets H.R, 2013

The article specifies the nature of innovative developments in the field of energy efficiency with the account of theoretical concepts and approaches to innovative activities. The introduction deals with defining the main factors influencing the need of new developments within innovative municipal managerial practices. The proposition of new developments stems from the analysis of domestic and foreign best practices concerning municipal energy management. Special emphasis is made on the important role of both financial and human resources in development of conceptual underpinnings as well as practical applications of innovative managerial know-how concerning effective use of energy. These innovative developments aid sustainable develoment of Ukraine in international context, promote a more rational approach to the use of energy and resources, exert a positive influence on the environment. Among others, the fundamental underpinning of any municipal energy management practice is the process of sound energy and resource use accounting as well as relevant data analysis. With respect to this, we look at particular software solutions used for the purpose of data collection and analysis. The combination of the above helps municipalities achieve considerably lower parameters of energy consumption at a number of municipal infrastructure facilites, while maintaining a high quality of provided municipal services to the public. The data for this paper is based on actual experience with implementing such a system within the municipal infrastructure of the city of Lviv.
Key words: innovation, innovative developments, energy efficiency, energy management, municipal energy management, financial mechanism, human capital.

Кількість посилань 8

УДК 338.4:621.31

Н.С. Косар, У.О. Лаврів, Н.Р. Кубрак *
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу і логістики,
* Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

© Косар Н.С., Лаврів У.О., Кубрак Н.Р., 2013

Розглянуто шляхи та напрямки підвищення ефективності функціонування теплоенергетичних підприємств на засадах маркетингу. Встановлено проблеми, які негативно впливають на надійність теплопостачання населення та економіку України. Обґрунтована необхідність використання теплопостачальними компаніями різноманітних видів маркетингу: соціально-етичного, маркетингу взаємовідносин, синхромаркетингу, демаркетингу, ремаркетингу, екологічного маркетингу. Проаналізовано конкурентне середовище у сфері теплопостачання, насамперед з боку товарів-замінників. Розглянуто особливості сегментування ринків теплової енергії, прогнозування попиту на неї, реалізації політики демаркетингу, спрямованої на енергозбереження у сфері тепловикористання. Встановлена доцільність покращання діяльності цього типу підприємств з використанням бенчмаркінгу як у сфері теплопостачання, так і обслуговування клієнтів. Подано рекомендації щодо диверсифікації діяльності теплопостачальних підприємств, активізації їхніх маркетингових комунікацій з використанням реклами та заходів паблісіті.
Ключові слова: теплопостачальне підприємство, демаркетинг, синхромаркетинг, ремаркетинг, екологічний маркетинг, маркетинг взаємовідносин, ринок теплової енергії, бенчмаркінг.

ESSENCE AND MAIN DIRECTIONS OF MARKETING ACTIVITY OF THERMAL POWER COMPANIES

© Kosar N.S., Lavriv U.O., Kubrak N.R., 2013

The ways and directions of effective functioning increasing of thermal power companies based on marketing principles are considered. Some problems having a negative influence on thermal power supplying for population and the economy of Ukraine are determined. The necessity of using of different kinds of marketing by thermal power companies is justified. Among the mentioned kinds of marketing are the following: social-ethic marketing, marketing of mutual relations, demarketing, synchromarketing, remarketing, ecological marketing etc. The competitive environment of the field of thermal power supplying, moreover from the side of goods-substitutes are analysed. The peculiarities of the thermal power supplying market segmentation are considered. The prognoses of energy demand along with the realization of the demarketing policy directed on energy conservation in the field of thermal power are regarded as well. The expediency of improving of the thermal power company activity based on benchmarking as well as customer service is set. The recommendations concerning the diversification of the firm activity and activation of its marketing communication using advertising and measures of publicity are given.
Key words: thermal power company, demarketing, synchromarketing, remarketing, environmental marketing, marketing relationships, market of thermal power, benchmarking.

Кількість посилань 11

УДК 658.5: 338.5: 338.14: 504.05:657.92

О.Є. Кузьмін, М.І. Бублик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

© Кузьмін О.Є., Бублик М.І., 2013

Розглянуто наукові основи оцінювання техногенних збитків підприємств. Проведено аналіз існуючих підходів до оцінювання техногенних збитків підприємств в умовах формування еволюційної економіки. Розроблено пропозиції щодо застосування сучасного інструментарію для вивчення, збирання й аналізування даних у різних секторах національної економіки для побудови концепції методології оцінювання техногенних збитків підприємств.
Ключові слова: техногенні збитки, оцінювання, еволюційна економіка, соціально-економічна система, підприємство, життєздатність.

EVALUATION METHODOLOGY OF TECHNOGENIC DAMAGES FOR ENTERPRISES IN UKRAINE AND THE WORLD

© Kuzmin O.Ye., Bublyk M.I., 2013

The article considers the scientific basis assessment of technogenic (man-made) damages for companies. Existing concepts of technogenic damage assessment of enterprises in the formation of Evolutionary Economics has been analyzed. The proposals on using of modern tools for the study, collection and analysis of data in various sectors of the national economy for creating the concept of evaluation methodology of technogenic damages for businesses has been developed.
Key words: technogenic damage, evaluation, evolutionary economics, socio-economic system, enterprise, vitality.

Кількість посилань 13

УДК 330.322.5

Т.В. Кулініч, М.А. Мричко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

© Кулініч Т.В., Мричко М. А., 2013

Розглянуто сукупність сучасних проблем, пріоритетів та шляхів підвищення інвестиційної привабливості України. Доведена необхідність додаткової інвестиційної підтримки для розвитку базових сфер економіки і соціальної сфери нашої держави.
Застосовано комплексний підхід до вивчення проблем, що заважають підвищенню інвестиційної привабливості України. Розглянуто сильні сторони нашої країни і виявлено основні об’єкти (види економічної діяльності) для капіталовкладень. Виділено завдання і умови, а також запропонована сукупність різнопланових заходів, що загалом сприятимуть реалізації позитивних змін у збільшенні притоку інвестицій у вітчизняну економіку. Визначено сфери застосування результатів дослідження щодо покращання інвестиційного клімату, а також можливі напрямки подальшого вивчення цієї проблеми.
Вивчено результати міжнародних та вітчизняних аналітичних досліджень зміни рейтингу України за рівнем її інвестиційної привабливості серед інших країн світу та проаналізовано статистичні дані щодо надходження інвестицій в країну (в її окремі види економічної діяльності). Опрацьовано досвід інших країн, узагальнено та виділено найобґрунтованіші і найдієвіші ініціативи нашого уряду щодо залучення у вітчизняну економіку додаткових капіталовкладень.
Ключові слова: Україна, інвестиційна привабливість, можливі шляхи підвищення, міжнародний досвід, управління.

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE AND POSSIBLE WAYS TO INCREASE IT IN CURRENT CONDITIONS

© Kulinich T.V., Mrychko M.A., 2013

The article presents the analysis of the investment attractiveness of Ukraine and foreign experience of attracting investments into the economy. Based on the research done, there are proposed approaches to improving the investment climate within the country, in particular, using international experience.
A complex of existing problems, priorities and ways of improving investment attractiveness of Ukraine are considered. The necessity of additional investment support for the development of basic sectors of the economy and of social development of our country has been proved.
A comprehensive approach to studying the problems that hinder the improvement of investment attractiveness of Ukraine has been applied. Strengths of our country have been considered, and the main objects (types of economic activities) for capital investments have been identified. Tasks and conditions are specified, and a set of diverse measures that will, in general, facilitate investment inflows into the national economy is proposed. The areas of applying the research results in the context of improving the investment climate as well as the possible areas of further research into the given problem are determined.
Conclusions and recommendations are based on the study of the results of international and national analytical research of Ukraine’s rating changes in terms of its investment attractiveness among other countries, as well as on the analysis of statistical data on the investments entering the country’s economy (its specific fields). The experience of other countries has been studied; the most reasonable and effective initiatives of Ukrainian government on attracting additional capital investments into national economy are summarized and highlighted.
Key words: Ukraine, investment attractiveness, possible ways, increase, international experience, management.

Кількість посилань 15

УДК 330.341.1 (477.8)

І.Я. Кулиняк, І.А. Ріжко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

© Кулиняк І.Я., Ріжко І.А., 2013

Проаналізовано інноваційну діяльність підприємств за 2008–2011 рр. областей західного регіону України за такими характеристиками: динаміка кількості підприємств, зайнятих інноваційною діяльністю; напрями проведення інновацій; розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності та областями; розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами та областями. Визначено нормативно-правову базу для забезпечення основних засад реалізації інноваційного розвитку України. Також розраховано відхилення фінансових надходжень в інноваційну діяльність та кількість підприємств, зайнятих інноваційною діяльністю у західному регіоні України за 2008–2011 рр. Виокремлено чинники, які спричиняють низьку інноваційну активність підприємств західного регіону України, та чинники, що позитивно впливають на розвиток інноваційної діяльності в регіоні. Проаналізовані обсяги та структура основних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств у західному регіоні України у 2008–2011 рр. Висновки, зроблені на основі проведеного дослідження, свідчать, що, незважаючи на деяку активізацію, інноваційна діяльність підприємств у західному регіоні України залишається на низькому рівні та потребує подальшого вдосконалення.
Ключові слова: західний регіон України, інноваційна діяльність, фінансування інноваційної діяльності, витрати на інноваційну діяльність, напрями проведення інновацій.

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN WESTERN REGION OF UKRAINE

© Kulynyak I., Rizhko I., 2013

The article analyzes innovative activities in the western region of Ukraine in 2008-2011 by the following characteristics: dynamics in the number of enterprises engaged in innovative activities; areas of innovations; distribution of the total expenditures by fields of innovations and regions; distribution of the total financing on innovations by sources and regions. The legal and regulatoty framework for the innovative development of Ukraine is defined. The deviations in funding of innovative activities and in the number of enterprises engaged in innovative activities in the western region of Ukraine in 2008-2011 are also calculated. The factors that hinder innovative activities of enterprises as well as the factors positively affecting the development of innovations in the western region of Ukraine are identified. The analysis of the scope and structure of the main sources of funding for innovative activities of enterprises in Western Ukraine in 2008-2011 is made. Conclusions drawn from the study show that despite some revitalization, innovative activities in Western Ukraine are still insufficient and need further improvement.
Key words: Western region of Ukraine, innovative activities, innovations financing, the cost of innovation, areas of innovation.

Кількість посилань 10

УДК 338.48

Р.О. Мірошник, Ю.І. Коцовський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

© Мірошник Р.О., Коцовський Ю.І., 2013

Проаналізовано проблеми інноваційної діяльності в Україні. Обґрунтована вагомість сучасної інноваційної діяльності для економічного розвитку. Визначено особливості інноваційного розвитку України на сучасному етапі. Закцентовано увагу на необхідності інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності економіки. Запропоновано заходи щодо створення реальних програм і забезпечення успіху їх реалізації в промисловості. Запропоновано створити ефективну централізовану державну систему координації інноваційного розвитку економіки, яка передбачатиме створення Міністерства з питань науки та інновацій; встановлення тісніших і відповідальніших партнерських відносин між владою, усіма учасниками національної інноваційної системи і суспільством; створення системи постійного моніторингу динаміки інноваційного розвитку України; розгортання урядової програми реалізації Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів.
Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна діяльність, інноваційна політика, інноваційний розвиток.

PROBLEMS OF INNOVATION ACTIVITY OF INDUSTRY OF UKRAINE

© Miroshnyk R.O., Kotsovskyi Yu.I., 2013

The article reveals the problems of the innovation activity in Ukraine. The significance of contemporary innovation for economic development is substantiated. The peculiarities of innovative development of Ukraine today are defined. The need of investment support of economic innovation activity is emphasized. Measures for creation of real programs and providing with their successful realisation in industry are proposed. It is proposed to create an effective centralized state system of coordination innovative economic development that will include the creation of the Ministry of Science and Innovation, establishing closer and responsible partnerships between government, all members of the national innovation system and society, a system of constant monitoring of the dynamics of innovation development of Ukraine, and to launch and develop Open Government Programme of Innovative Development Strategy of Ukraine for 2010-2020 in the conditions of the globalization challenges.
Key words: innovation, investment, innovation activity, innovation policy, innovation development.

Кількість посилань 10

УДК 338.48

Р.О. Мірошник, І.В. Щир
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

 Мірошник Р.О. Щир І.В., 2013

Проаналізовано проблеми та наведено особливості розвитку туристичної галузі в Україні. Проведено аналіз туристичної галузі у світі, зокрема, проаналізовані міжнародні туристичні прибутки та надходження, досліджено ситуацію, що склалась на ринку туристичних послуг, а саме: в’їзд іноземних громадян в Україну за країнами та виїзд громадян України в інші країни. Зосереджено увагу на інноваційній діяльності в туристичній галузі. На основі проаналізованих джерел, розглянуто основні елементи туризму та запропоновані напрями їх розвитку в інноваційній діяльності. Елементи туризму розділено на такі складові: туристичний продукт, сфери діяльності, пов’язані з туризмом, організатор (юридична особа чи приватний підприємець), учасник. Запропоновано заходи щодо розвитку туризму, які передбачають стимулювання малого та середнього бізнесу, тобто приватного сектору, розвиток інфраструктури, залучення іноземних інвестицій, проведення активної рекламної діяльності; вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації туристичних кадрів; проведення необхідних наукових досліджень у сфері туризму.
Запропоновано розробити організаційно-економічний механізм розвитку туристичної галузі, який уможливив би ефективно керувати туристичною галуззю, тим самим забезпечив би рентабельність та конкурентоспроможність вітчизняної економіки загалом.
Ключові слова: туризм, туристична галузь, інновації, інвестиції, інфраструктура.

DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE: PECULIARITIES AND PROBLEMS

 Miroshnyk R.O., Shchyr I.V., 2013

The article analyzes the problems and describes peculiarities of tourism industry in Ukraine. The analysis of the tourism industry in the world is made; there are analyzed incomes and revenues from international tourism; the situation in the market of tourist services is studied, in particular, the number of foreign tourists in Ukraine by countries and Ukrainian tourists going to foreign countries. Innovations in tourism industry are paid special attention to. The basic elements of tourism are considered on the basis of the reviewed sources and there are proposed directions of innovative developments of these elements. The elements of tourism are divided into the following components: tourist product, fields of activities associated with tourism, the organizer (a legal entity or an entrepreneur), a participant. The paper suggests measures to develop tourism that provide: incentives for small and medium businesses, i.e. the private sector, infrastructure development, attracting foreign investment, active promotional activities, improvement of the system of training, retraining and professional development of the tourism staff, doing the necessary research in the field of tourism.
In the future, the authors suggest further research to develop organizational and economic mechanism of the tourism industry development that would allow to effectively manage tourism industry, thus ensuring the profitability and competitiveness of the national economy as a whole.
Key words: tourism, tourism industry, innovation, investment, infrastructure.

Кількість посилань 10

УДК 005.8 + 004

І.Є. Матвій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

 Матвій І.Є., 2013

Досліджено важливу проблематику сучасного етапу – розвиток ІТ-аутсорсингу в Україні. З’ясована роль та проаналізовано основні передумови щодо моделі управління використанням інформаційних ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування компанії, зокрема аутсорсингу. Досліджено основні переваги та недоліки під час використання ІТ-аутсорсингу. Визначено чинники, які впливають на прийняття рішення про використання аутсорсингу в ІТ-сфері, зокрема, найважливішими серед яких є: зниження виробничих витрат, економія трансакційних затрат, технологічна невизначеність, функціональна складність, недостатність ресурсів і критичний стан інформаційних ресурсів. Також проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного ринку ІТ-аутсорсингу за період 2009–2012 рр. та виділено основні чинники позитивного й негативного впливу на нього.
Проведений аналіз дав можливість визначити основні аспекти розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні та окреслити основні завдання у цій сфері, які необхідно виконати для забезпечення подальшого його гармонійного розвитку та конкурентоспроможності в масштабах світового ринку. Насамперед це стосується вдосконалення законодавства, що має безпосереднє відношення до ІТ-сфери та ІТ-аутсорсингу; розвитку зовнішнього ІТ-аутсорсингу; забезпечення спеціальних умов у сфері інформаційних технологій.
Ключові слова: інформаційні технології (ІТ), аутсорсинг, ІТ-сфера, ІТ-аутсорсинг,
ІТ-послуга, аутсорсингові компанії.

FEATURES OF IT- OUTSOURCING IN UKRAINE

 Маtvii І.Ye., 2013

The article deals with the research into an important trend in economic development of Ukraine, that of IT-outsourcing. The article defines the role and analyzes the main prerequisites concerning information resources management model to ensure the effective operation of the company, in particular, its outsourcing. The basic advantages and disadvantages of IT-outsourcing are investigated. The factors affecting decision-making on outsourcing, in the IT-sector, in particular, are defined, the most important of them being reduction of production costs, transaction costs savings, technological uncertainty, functional complexity, lack of resources and critical state of information resources. The trends in the domestic market of outsourcing in 2009-2012 are also analyzed, and the major factors having positive and negative effects on this market are highlighted.
The analysis made allowed to identify the main aspects of IT-outsourcing development in Ukraine and to outline the main objectives in this field that need to be addressed to ensure its further harmonious development and competitiveness in the world market. It concerns mainly the improvement of legislation directly related to the IT-sector and IT-outsourcing, development of external IT- outsourcing, providing special conditions in the field of information technologies.
Key words: information technologies (IT), outsourcing, IT-field, IT-outsourcing, IT-service, outsourcing companies.

Кількість посилань 8

УДК 338.486 (477)

О.В. Музиченко-Козловська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ

 Музиченко-Козловська О.В., 2013

Означено поняття “туристичний інформаційний центр”, сформульовано проблеми розвитку туристично-інформаційних центрів в Україні, а саме: недостатнє фінансування з боку держави; неналежне інформування туристів про Україну; не виконуються програми розвитку туризму щодо формування інформаційного туристичного простору. Визначено основні цілі: приваблення більшої кількості туристів; розвиток внутрішнього туризму; покращення конкурентних переваг місцевості; поповнення місцевого бюджету за рахунок оподаткування суб’єктів туристичного бізнесу; раціональне використання туристичних ресурсів; залучення інвестицій у туризм. Сформульовано завдання: інформаційного забезпечення туристів; покращення якості туристичної продукції та послуг; покращення транспортного сполучення, формування мережі туристичних інформаційних центрів; планування, організування, мотивування, моніторингу і контролювання, регулювання туристичних, інформаційних та фінансових потоків; врахування рекреаційного та психологічного навантаження від туристів на місцевість; покращення інвестиційного клімату у місцевості. Перераховано види послуг, які можуть надавати туристично-інформаційні центри, запропоновано організаційну структуру туристичного інформаційного центру.
Ключові слова: туристичний інформаційний центр, інноваційна інфраструктура туризму, державне управління, організаційна структура туристично-інформаційного центру.

TOURIST INFORMATION CENTER AS AN ELEMENT OF TOURISM INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

 Muzychenko-Kozlovs’ka O.V., 2013

The concept of “a tourist information center” is defined; the problems of developing tourist information centers in Ukraine are identified, they being insufficient state financing; lack of appropriate tourist information about Ukraine; failure of programs on tourism development concerning formation of tourist information space. Primary objectives are determined as follows: attracting more tourists; developing internal tourism; improving competitive advantages of tourist areas; filling in the local budgets through taxation of tourist businesses; rational use of tourist resources; attracting investments in tourism. The following tasks are formulated: to provide tourists with necessary information; to improve the quality of tourist products and services; to improve tourist transportation, to form a network of tourist information centers; to plan, organize, motivate, monitor and control, regulate tourist, information and financial flows; to take into account the recreational and psychological loading caused by tourists on tourist areas and population; to improve investment climate in a tourist place. The types of services that can be provided by tourist information centers are listed, the organizational structure of a tourist information center is proposed.
Key words: tourist information center, innovative infrastructure of tourism, state administration, organizational structure.

Кількість посилань 10

УДК 334.78: 65.011.56

І.І. Новаківський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СТРУКТУРНИХ БІЗНЕС-ОБОЛОНОК

© Новаківський І.І., 2013

Проаналізовано розвиток корпоративних організаційних структур в інформаційну епоху. За умов глобалізації, швидких технологічних змін та диверсифікації ринкових зв’язків відбувається якісне перетворення традиційної корпоративної організаційної моделі, яка ґрунтується на вертикальній інтеграції та ієрархічному управлінні. Створюючи розгалужену мережу зв’язків, великі корпорації прагнуть посилювати свій вплив і контроль над малим і середнім бізнесом, не знижуючи його ефективності. Адже саме малий і середній бізнес є життєздатнішим, насамперед у сферах впровадження гнучкої спеціалізації та інновацій.
Перетворення відбуваються за допомогою формування гетерархічних глобалізованих мереж зв’язків між великими корпоративними структурами, їх дочірніми підприємствами, філіями, середнім та малим бізнесом. Такі нові форми структурних бізнес-оболонок охоплює сукупність господарюючих суб’єктів з різним рівнем підпорядкованості, а також системи взаємозв’язків цих суб’єктів між собою і з корпоративним центром. Партнерство в мережі являє собою усвідомлену мету, в межах якої учасники повинні узгодити і прийняти рівень відкритості, взаємозалежності і пропорційної інтенсивності участі.
В основу кожної структурної бізнес-оболонки покладено формування інформаційного простору, спрямованого на забезпечення збалансованості взаємодії учасників мережі. Така взаємодія учасників структурної бізнес-оболонки підпорядковується чітким правилам, якими передбачено дорадче втручання віртуального координатора розгорнутого корпоративного інформаційного простору. Міра балансування визначається розвиненістю інформаційного простору для урівноваження полярних інтересів учасників у площинах капіталу, трудових ресурсів і ринку.
Матеріальною базою інформаційного простору є корпоративна інформаційна інфраструктура, яка формується зусиллями учасників структурної бізнес-оболонки.
Представлено принципи та вимоги до формування інформаційної інфраструктури та наведено очікувані переваги від організації структурних бізнес-оболонок, що задовольняють вимоги сучасного підприємництва.
Ключові слова: інформаційний простір, інформаційна інфраструктура, бізнес-оболонка, корпорація.

PRINCIPLES OF FORMING INFORMATION SPACE OF STRUTURAL BUSINESS-SHELLS

 Novakivskyi І.І., 2013

The article analyzes evolution of corporate organizational structures in the information age. In conditions of globalization, rapid technological changes and diversification of market relations, a traditional corporate organizational model based on vertical integration and hierarchical management is undergoing quality transformations. Creating the ramified network of connections, large corporations are trying to increase their influence and control over small and medium businesses, though without reducing their efficiency. In fact, it is just small and medium businesses that are most viable, particularly, in the fields involved in flexible specialization and innovations.
Transformations occur through forming the heterarchical globalized networks of connections between large corporate structures, their subsidiaries, affiliations, medium and small businesses. Such structural business-shells embrace a complex of economic entities with different levels of subordination as well as networks of interconnections of these entities among themselves and with a corporate center. Partnership in the network is a conscious goal, within the framework of which participants must co-ordinate and accept certain level of openness, interdependence and proportional intensity of participation.
Every structural business-shell forms the information space ensuring balanced co-operation among network participants. Such cooperation is guided by strict rules which foresee consultative intervention of the virtual co-ordinator from the corporate information space. The measure of balancing is determined by the level of the information space development used for balancing conflicting interests of participants concerning capital, labour and market.
The material base of the information space is a corporate information infrastructure formed by the structural business-shell participants.
The article also presents principles and requirements to the information infrastructure formation and the expected advantages of creating structural business-shells that meet the demands of modern enterprises.
Key words: information space, information infrastructure, business-shell, corporation.

Кількість посилань 8

УДК 330.352.3+334.025

Я.В. Панас
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Панас Я.В., 2013

Обґрунтовано концепцію контролінгу інноваційної діяльності в умовах трансформації вітчизняної економіки з урахуванням особистих інтересів власників, менеджерів вищої ланки та працівників підприємства.
Визначено відмінні характеристики між поняттями “управління інноваційною діяльністю” та “контролінг інноваційної діяльності” в інноваційному менеджменті. Уточнено місце контролінгу інноваційної діяльності у загальній структурі контролінгу. Здійснено аналіз складових концепції контролінгу інноваційної діяльності підприємства в умовах трансформації вітчизняної економіки: мети, принципів, функцій, завдань, рівнів, об’єктів, суб’єкта, критеріїв, моделей, інструментів.
Вперше функції контролінгу інноваційної діяльності розглянуто крізь призму особливостей формування організаційної структури управління підприємством. Набуло подальшого розвитку тлумачення поняття “контролінг інноваційної діяльності”.
На основі запропонованих теоретико-методологічних положень розроблено алгоритм удосконалення системи управління з використанням контролінгового підрозділу, який забезпечує неперервний інноваційний розвиток підприємства.
Ключові слова: контролінг, контролінг інноваційної діяльності, інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, функції менеджменту, функції контролінгу інноваційної діяльності.

THE CONCEPT OF CONTROLLING INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

© Panas Ya.V. 2013

Objectives. Justifying the concept of controlling the innovation in the conditions of the national economy transformation, with the account of personal interests of owners, senior managers and employees.
There has been determined the difference between the concepts of “innovation management” and “innovation controlling” in innovation management. The place of innovation controlling in the overall structure of controlling has been specified. The analysis of the components of the concept of controlling the innovative activities of enterprises during the national economy transformation period has been made, these components being: objectives, principles, functions, tasks, levels, objects, subjects, criteria, models and tools.
For the first time the function of innovation controlling is considered in the light of peculiarities of the organizational management structure formation. The interpretation of the concept of “controlling the innovation” has been further developed.
On the basis of the proposed theoretical and methodological positions there could be developed an algorithm for improving the management system with the use of the Controlling unit that provides continuous innovative development of the company.
Key words: controlling, innovation controlling, innovation, innovation management, management functions, the functions of controlling the innovation.

Кількість посилань 10

УДК 658.17+330.111.66

І.В. Парій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ПРИСУТНОСТІ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Парій І.В., 2013

Обґрунтована потреба в ефективному соціальному розвитку енергогенеруючих підприємств, від якого залежить продуктивність праці персоналу, позитивний імідж у суспільстві, їх ринкова вартість. На основі статистичної інформації енергогенеруючих підприємств здійснено огляд рівнів соціального розвитку, встановлено, що базовий і корпоративний рівні соціального розвитку добре розвинені, однак не достатньо уваги приділяється вищому рівню соціального розвитку, який у своїх масштабах стосується суспільних проблем і покликаний відстоювати інтереси територіальної громади. До того ж при забезпеченні участі енергогенеруючих підприємств у розвитку територіальних одиниць присутності постає проблема обмеженого фінансування соціальних проектів з боку енергогенеруючих підприємств, бо, як видно із практики діяльності соціальний розвиток має дотаційний характер. Особливої уваги потребує проблема забезпечення взаємодії зацікавлених сторін у здійсненні соціального розвитку, налагодженні ефективних комунікацій між ними і встановленні зворотних зв’язків. Запропонована модель, яка покликана консолідувати зусилля усіх зацікавлених сторін, забезпечити сприяння соціальному розвитку місцевих громад, територіальних одиниць присутності енергогенеруючих підприємств. Обґрунтована необхідність участі енергогенеруючих підприємств у здійсненні соціального розвитку територіальних одиниць присутності. Висвітлено результат розвитку енергогенеруючих підприємств від можливої реалізації на практиці пропонованої моделі.
Ключові слова: соціальний розвиток, рівні соціального розвитку, енергогенеруючі підприємства, територіальні одиниці присутності енергогенеруючих підприємств, фандрайзинг.

FORMATION OF THE MODEL OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORIAL UNITS OF PRESENCE OF ENERGY GENERATING ENTERPRISES

 Pariy I.V., 2013

The present article reveals the evaluation of the levels of social development based on statistical information of energy generating enterprises. It is discovered, that social development of energy generating enterprises carries grant character. However the effective social development influences the personnel labour productivity which effects the economic indices of activity of energy generating enterprises, and also the positive image in society. On the basis of estimation it is set that base and corporate levels of social development are well developed, however not enough attention is paid to the higher level of social development, which in its scales goes beyond the borders of an enterprise, and is called to defend the interests of territorial society. Along with it while providing of participation of energy generating enterprises in development of territorial units of presence, the problem of the limited financing of social projects appears from the side of energy generating enterprises. The special attention is required by the problem of providing of cooperation of parties concerned in social development, adjusting of effective communications between them and establishing reverse connections. As a result of research the offered model called to consolidate efforts of all parties concerned, to provide an assistance to social development of local communities, territorial units of presence of energy generating enterprises. The necessity of participation of energy generating enterprises is reasoned for realization of social development of territorial units of presence. The result of development of energy generating enterprises from the possible realization of the offered model applied in practice is reflected.
Key words: social development, levels of social development, energy generating enterprises, territorial units of presence of energy generating enterprises, fundraising.

Кількість посилань 8

УДК 338.3+330.3

Й.М. Петрович, Н.С. Лущак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Петрович Й.М., Лущак Н.С., 2013

Зазначено, що процеси модернізації промислових підприємств та національної економіки загалом гальмуються неузгодженістю між визначеними для них цілями та термінами проведення модернізації і реальними принципами та інструментами, за допомогою яких повинні реалізовуватися процеси модернізації на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняної економіки, а саме такі показники, як обсяг ВВП, рівень випуску промислової продукції, обсяги інвестицій в економіку України. Виділено проблеми, які гальмують процеси економічного розвитку та зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Визначено цілі економічної модернізації, які полягають у створенні необхідних стимулів з боку держави для структурної перебудови економіки, нарощення ВВП через збільшення показників ефективності і продуктивності, акумулювання інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі і напрямки та впровадження системної політики підтримки вітчизняного виробника.
Виділено такі принципи здійснення процесів модернізації: системний і комплексний підходи, послідовність, безперервність, інноваційна основа, гнучкість та адаптація, безперервне навчання персоналу, соціальна спрямованість, оцінка ефективності та орієнтація на позитивний результат. Запропоновано дієві інструменти для ефективної реалізації стратегії модернізації промислових підприємств.
Ключові слова: модернізація, економіка, конкурентоспроможність, ефективність, принципи, заходи.

ORGANIZATIONAL BACKGROUND AND METHODS OF ACCELERATING MODERNIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

© Petrovych Yo.M., Lushchak N.S. 2013

It has been determined that the processes of modernization of industrial enterprises and the national economy as a whole are being slowed down due to the discrepancy between the assigned purposes and terms of modernization and the actual principles and tools by which the processes of modernization must be implemented at the macroeconomic and microeconomic levels. The present state of the national economy, in particular, such indicators as GDP, the level of industrial production, the volume of investments in Ukrainian economy is analyzed. The problems that are hindering economic development and growth of the domestic economy competitiveness are highlighted. The goals of economic modernization are defined as follows: provision of incentives by the state for economic restructuring; growth of GDP due to increased efficiency and productivity; accumulation of investment resources in the priority fields and areas; and implementation of system policies to support domestic producers. The following principles of the modernization processes implementation are defined: a systematic and comprehensive approach, consistency, continuity, innovation framework, flexibility and adaptation, continuous professional development of the personnel, social dimension, efficiency evaluation, and focus on positive results. Efficient tools for effective implementation of the strategy of modernizing the industrial enterprises are proposed.
Key words: modernization, the economy, competitiveness, efficiency, principles, measures.

Кількість посилань 14

УДК 338.45

Н.Ю. Подольчак, Г.Р. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 Подольчак Н.Ю., Ковальчук Г.Р., 2013

Проаналізовано можливі причини та наслідки дії управлінських конфліктів, що дало змогу виявити, що для цілісного дослідження процесу управління конфліктами необхідно пов’язати причини виникнення конфліктів, їх види та наслідки між собою. При цьому важливе значення має поділ усіх трьох складових на внутрішні та зовнішні. Також причини та наслідки можна поділити на функціональні та дисфункціональні. Враховуючи наведені у наукових працях класифікаційні ознаки та необхідність виокремлення причинно-наслідкових зв’язків між елементами конфлікту, побудовано мапу управлінських конфліктів із причинами та наслідками. Така мапа корисна для практичної діяльності підприємства, оскільки пошук адекватних методів вирішення та запобігання конфліктам часто вимагає побудови причинно-наслідкових зв’язків управлінського конфлікту. Запропоновано виділяти первинні причини управлінських конфліктів, що дасть змогу чітко встановити особливості управлінського конфлікту, підвищить рівень розуміння конфлікту його сторонами та адекватно підібрати методи щодо його управління. Для формування конкретних причин до кожного конфлікту потрібно сформувати спочатку первинні, або агреговані причини, а потім вторинні. Рівнів вторинних причин може бути кілька залежно від виду управлінського конфлікту. Аналіз діяльності підприємств та літературних джерел, присвячених проблемі управління конфліктами, дав змогу виокремити такі основні функції управлінських конфліктів: системоутворювальну, регулювальну, інноваційну, ідентифікаційну, мобілізуючу, накопичувальну. Наведено трактування усіх виокремлених функцій управлінських конфліктів.
Ключові слова: управлінські конфлікти, джерела конфліктів, наслідки конфліктів, ідентифікування конфліктів.

CAUSES AND EFFECTS OF MANAGEMENT CONFLICTS AT ENTERPRISES

 Podolchak N.Yu., Kovalchuk H.R., 2013

The paper explores possible causes and effects of management conflicts; such a study allows to reveal the fact that for comprehensive research of the conflict management process it is necessary to discover interrelation between causes of conflict, their types and effects. It is important to divide each of the three components into internal and external. Causes and effects can be also divided into functional and dysfunctional. Considering classifying characteristics presented in scientific literature, and the necessity to identify causal relationships between elements of a conflict, the authors have built up the map of management conflicts depicting their causes and effects. This map is useful in practical activities of an enterprise, since the search for adequate methods of resolving and preventing conflicts often requires building causal relationships of a management conflict. The article also suggests clarifying the primary causes of management conflicts that will make it possible to clearly define peculiarities of a management conflict, will increase the level of the conflict understanding by the parties and will allow choosing the adequate methods of conflict management. To identify particular causes of each conflict one should first identify its primary, or aggregated, causes and then secondary ones. There may be several levels of secondary causes, depending on the type of the management conflict. Analysis of the enterprises’ activities and of the literature dealing with conflict management has made it possible to distinguish the following basic functions of management conflicts: system-forming, controlling, innovative, identifying, mobilizing and accumulating. The interpretation of every of the identified functions of management conflicts is presented.
Key words: management conflicts, causes of conflicts, effects of conflicts, conflicts identification.

Кількість посилань 6

УДК 338.45:621:330.322:330.142.211

О.П. Просович, Ю.Г. Бондаренко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

© Бондаренко Ю.Г., Просович О.П., 2013

Зроблено спробу системно проаналізувати роль держави в управлінні інвестиційними процесами. Досліджено позиції основних економічних шкіл та погляди видатних українських економістів, які досліджували вплив держави на економічні процеси та важливість залучення інвестицій для ефективного розвитку держави, що є надзвичайно актуальним сьогодні у перерізі економічної та політичної кризи в Україні.
Розглянута важливість залучення до роботи в органах державного управління кадрів з високим рівнем професійної компетентності, що дало змогу виявити таке: критерії духовності та моральності претендента на посаду державного службовця повинні стояти на одному щаблі з його кваліфікацією та досвідом роботи. З підтвердженням цієї думки виступали й українські економісти, зокрема Іван Вернадський, який доводив важливість духовного капіталу у процесі створення державності. Зроблено спробу схематично зобразити роль і вплив державного управління в процесі формування інвестиційно привабливої держави.
Проаналізована проблема державного управління інвестиційними процесами дала змогу виявити необхідність державного управління для забезпечення ефективного розвитку економіки країни та його вагомий вплив на створення привабливих умов для інвестування на світовому рівні.
Ключові слова: державне управління, інвестиційний процес, державна політика, модель розвитку економіки, інвестиційна привабливість.

STATE ADMINISTRATION OF THE INVESMENT PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC THEORY

 Prosovych O.P., Bondarenko Yu.G.,2013

An attempt to analyse systematically the role of state in administration of investment process is done in the article. The positions of main economic schools and opinions of famous Ukrainian economists, which probed influence of the state on economic processes and importance of attracting investments for effective development of the state, are investigated. Nowadays it is extremely actual especially taking into consideration the economic and political crisis within Ukraine.
The importance of employment of personnel with high professional competence in the state administrative bodies in state administration is considered. That enabled to find out the following criteria – of spirituality and morality of candidate for position of public servant, which must stand on one stage along with his qualification and experience. The idea was supported by the Ukrainian economists, including Ivan Vernadskiy who proved the importance of spiritual capital in the process of creation of the state system. An attempt to represent schematically the influence and importance of state administration in the process of creation of the investment attractive state is done.
The done analysis, devoted the problem of state administration of investment processes, enabled to probe necessity of state administration for effective development of economy of the state and its important influence on creation of attractive conditions for investing at world level.
Key words: state administration, investment process, public policy, model of economic development, investment activity.

Кількість посилань 10

УДК 336.276(1-4)

В.В. Руденко
Вінницький інститут економіки
Тернопільського національного економічного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

© Руденко В.В., 2013

Приділено увагу теоретичним поглядам науковців щодо визначення сутності поняття “управління державним боргом”; поглиблено визначення терміна “управління державним боргом”, що акцентує увагу на зниженні ризиків та підтримці боргової безпеки держави у ході боргового менеджменту; визначено особливості управління державним боргом у різних країнах світу та окреслено основні напрями удосконалення управління борговими зобов’язаннями України.
Ключові слова: державний борг, державні запозичення, управління державним боргом, боргова політика, боргова безпека.

THE NATURE AND PECULIARITIES OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN DIFFERENT COUNTRIES

© Rudenko V.V., 2013

Attention is paid to the theoretical views of scientists concerning determining the nature of the concept of “government debt management”; definition of “government debt management” is given in more detail focusing attention on reducing risks and maintaining government debt security through debt management; peculiarities of government debt management in different countries are identified and main directions of improving management of debt obligations of Ukraine are outlined.
Key words: government debt, government borrowing, government debt management, debt policy, debt security.

Кількість посилань 14

УДК 338. 486 (477)

О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва,
*Львівський інститут економіки і туризму,
кафедра міжнародної економіки та інвестиційної діяльності

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

© Савіцька О.П., Савіцька Н.В., 2013

Окреслена мета розвитку туризму в Україні. Досліджено сучасні тенденції розвитку туризму Львівської області. Наведено динаміку обсягу наданих туристичних послуг та послуг, наданих санаторно-курортними закладами Львівщини за 2010–2012 рр. Узагальнено підходи до визначення понять “туристична індустрія”, “туристичний регіон”. Зазначена роль туризму та його вплив на суспільно-економічний розвиток регіону. Проаналізовано туристичний потенціал Львівщини. Наведено позитивні тенденції розвитку туристичної індустрії регіону. Вказано країни, туристи з яких найбільше зацікавлені у відвідуванні Львівщини та країни, які приваблюють вітчизняних туристів. Визначено стратегічні пріоритети розвитку туристичного бізнесу. Узагальнені міжнародні стратегії сталого розвитку туристичної індустрії. Наведено пріоритетні стратегії розвитку прикордонного регіону. Охарактеризовані основні проблеми розвитку регіонального туризму. Наведено перспективні проекти на Львівщині, окреслено стратегічні напрями державної політики в галузі туризму, а також обґрунтовано перспективи розвитку туристичної індустрії у Львівській області.
Ключові слова: стратегія розвитку, туризм, туристичні підприємства, туристичні маршрути, туристичні послуги, туристична індустрія, туристичний регіон, туристичний потенціал, туристична інфраструктура, рекреація, рекреаційний потенціал, державна та регіональна туристична політика.

STRATEGY OF DEVELOPING TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE: REGIONAL ASPECTS

© Savitska O.P., Savitska N.V., 2013

The article outlines the purpose of tourism development in Ukraine. Current trends of tourism development in Lviv region are studied. Dynamics of the amount of provided tourist services and services provided by resort facilities in Lviv region in 2010-2012 is presented. The approaches to definitions of such concepts as tourism industry and tourism region are generalized. The role of tourism and its impact on socio-economic development of the region is indicated. The tourism potential of Lviv region is analyzed. The positive trends in the development of tourism industry in the region are presented. The countries the tourists from which are most interested in visiting Lviv as well as the countries that are most attractive for domestic tourists are listed. The strategic priorities of the tourism business development are defined. International strategies for sustainable development of the tourism industry are generalized. The priority strategies of the near-border region development are provided. The basic problems of regional tourism development are characterized. The promising tourism projects in Lviv region are presented. Strategic trends of the state policy in the field of tourism are outlined; prospects of the tourism industry development in Lviv region are justified.
Key words: strategy development, tourism, travel companies, travel destinations, travel services, tourism industry, tourist area, tourist potential, tourism infrastructure, recreation, recreational potential, national and regional tourism policy.
Кількість посилань 16

УДК 658 + 37.03 + 159.9

Й.С. Ситник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

РОЗВИТОК НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

© Ситник Й.С., 2013

Проаналізовано кількість науково-дослідних організацій України за секторами діяльності та науки, динаміку чисельності наукових кадрів – докторів, кандидатів наук, рівень їх зайнятості в економіці та промисловості, темп середньорічного приросту працівників наукових організацій та чисельність і структуру дослідників за секторами діяльності в Україні порівняно із ЄС-27, вікову структуру наукових кадрів. Виявлено ключові проблеми, що стримують розвиток національного наукового потенціалу та сповільнюють використання його інтелектуальних і науково-технічних ресурсів у процесах суспільного піднесення й інтелектуалізації економіки, менеджменту промислових підприємств, а саме: зменшення фінансування наукових досліджень; неефективна структура і розподіл дослідників за секторами діяльності; відсутність дієвих механізмів мотивації розкриття інтелектуального потенціалу громадян; відсутність зв’язків між промисловістю та галузевим науковим сектором на тлі поглиблення розриву між промисловістю з академічною наукою; недостатній розвиток суспільної та гуманітарної галузей наук; низький рівень інтеграції у світовий інтелектуальний простір інституційних структур української науки та учених-дослідників.
Ключові слова: науковий потенціал, інтелектуалізація, менеджмент, структура, інтелект, сектор діяльності, галузь науки.

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC POTENTIAL OF UKRAINE AS A PRE-CONDITION OF ECONOMIC AND MANAGEMENT INTELLECTUALIZATION

© Sytnyk Y.S., 2013

The article analyzes the number of research institutions in Ukraine by industries and disciplines, dynamics of changes in the quantity of scientific staff – doctors, candidates of sciences, level of their employment in the economy as a whole and the industry, in particular; the average annual staff increase in scientific institutions as well as the quantity and structure of research staff in Ukraine by disciplines compared to EU-27, age-dependent structure of scientific personnel. It is shown that the key factors constraining the development of national scientific capacity and slowing down application of its intellectual, scientific and technical resources in the processes of social upheaval and intellectualization of the economy and management of industrial enterprises are: reduction of research funding, inefficient structure and distribution of researchers by disciplines; lack of effective motivation mechanisms for disclosing intellectual potential of citizens; lack of communication between an industry and its related research sector accompanied by the deepening gap between the industry and academic science; insufficient development of social and humanitarian sciences; low level of involvement of Ukrainian research institutions as well as individual scientists and researchers into the global intellectual space.
Key words: scientific potential, intellectualization, management, structure, intellect, sector of activity, branch of science.

Кількість посилань 16

УДК 33.621

А.І. Українець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

 Українець А.І., 2013

Проаналізовано обсяги реалізованої продукції машинобудування Львівщини, а також розглянуто причини спаду виробництва на машинобудівних підприємствах області за останній рік. Наведено дані по результатах діяльності багатьох підприємств, зокрема: ТзОВ “ЛАЗ”, ПАТ “ДЗАК”, ТзOВ “ЛЕОНІ” та ПрАТ “ЛЛРЗ”. Обґрунтована доцільність для машинобудівних підприємств, проведений пошук можливостей входження у відносини співпраці зі стабільними економічними утвореннями (холдинг – як один з прикладів) та створення підприємств з іноземними інвестиціями. Наведено можливі напрями розвитку регіону, ґрунтуючись на даних діяльності проаналізованих підприємств, зокрема: середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012–2016 рр. та програма інвестиційного розвитку Львівської області на 2011–2015 рр. Обґрунтовується доцільність створення міжгалузевих виробництв та спільних підприємств, особливо актуальним у цьому контексті є виробництво продукції сільського господарства. Відзначається необхідність покращення мотивації працівників до підвищення професійного рівня, зокрема, до самокерованого навчання.
Ключові слова: машинобудівні підприємства Львівщини, напрямки розвитку, пріоритети удосконалення, співпраця.

TRENDS AND PERSPECTIVES OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY DEVELOPMENT IN LVIV REGION

 Ukrainets A.I., 2013

The article analyzes sales volumes of machine-building enterprises of Lviv region and examines the reasons of production decline in the region over the last year. The data presented are the performance results of several enterprises, in particular, TzOV “LAZ“, PAT “DZAK“ TzOV “LEONI“ and PrAT “LLRZ“. Searching for opportunities by machine-building enterprises to work in collaboration with well-established economic entities (for examples, holdings) and to set up enterprises with foreign investments is shown expedient. Several possible directions of the regional development, based on the analyzed companies’ performance, are presented, they being midterm priority directions of innovative activities in the field for 2012-2016 and the program of investment development in Lviv region for 2011-2015. The advisability of creating interbranch manufactures and joint ventures is grounded, agricultural production being considered especially relevant in this context. The necessity of increasing employees’ motivation for further professional development, in particular, through self-managed learning, is stressed.
Key words: Lviv region machine-building enterprises, trends of development, priorities of improvement, collaboration.

Кількість посилань 11

Syndicate content