№ 758 (2013)

УДК 628.16.087:620.19+628.162.4

С.Є. Антоненко
Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
кафедра міського будівництва та господарства

АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ З ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ НАКИПУ В ПАРОВОМУ КОТЛІ ПРИ ПІДЖИВЛЕННІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНО ЗМ'ЯКШЕНОЮ ВОДОЮ

© Антоненко С.Є., 2013

Досліджували процес утворення накипу на моделі парового котла. Підживлення парового котла здійснювалося незм'якшеною водою (контрольний експеримент), а також електрохімічно зм'якшеною водою з питомою витратою електричного струму 50, 100 і 150 А-годину/м3. Наведено результати дослідів у разі тривалості експерименту 8 год і 72 год. Представлено залежності інтенсивності утворення накипу від глибини зм'якшення підживлювальної води.
Ключові слова: електрохімічне зм'якшення, питома витрата електричного струму, інтенсивність утворення накипу.

In article scaling process on model of a steam copper was investigated. Feed of a steam boilers was carried out by raw tap water (check experiment), and also water processed by an electrochemical method with the specific expense of an electricity 50, 100 and 150 А-h/m3. The scheme of laboratory installation, results of experiences is resulted at duration of experiment of 8 hours and 72 hours. Dependences of intensity of scaling on depth softening feeding waters are presented.
Key words: electrochemical softening, the specific expense of an electricity, intensity of scaling.

Література – 10

УДК 536.46:532.517.4

А.С. Аскарова, С.А. Болегенова, В.Ю. Максимов, А. Бекмухамет
Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики при физико-техническом факультете КазНУ им. Аль-Фараби

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ КОТЛА БКЗ - 160 АЛМАТИНСКОЙ ТЭЦ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ “OVERFIRE AIR”

© Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максимов В.Ю., Бекмухамет А., 2013

Наведено результати обчислювальних експериментів з використанням технології “Overfire Air” при горінні у топці котла БКЗ-160 на Алматинській ТЕС, що дозволило зменшити шкідливі викиди диоксиду вуглецю, оксиду та диоксиду азоту, і відповідно мінімізувати втрати енергії. Вказані результати експериментів з впливу додаткового подавання повітря на показники тепломасоперенесення. Виконане порівняння з базовим режимом горіння твердого палива.
Ключові слова: моделювання, шкідливі викиди, технологія “Overfire Air”.

Проведены вычислительные эксперименты с применением технологии “Overfire Air” при горении пылеугольного факела в камере сгорания котла БКЗ-160 Алматинской ТЭС, которые позволяют достичь снижения вредных выбросов диоксида углерода СО2, оксида NO и диоксида азота NO2, и минимизировать потери энергии. Приведены результаты вычислительных экспериментов по влиянию подачи дополнительного воздуха (OFA-технология) на основные характеристики тепломассо¬переноса. Проведено сравнение с базовым режимом горения твердого топлива, когда подача дополнительного воздуха отсутствует (OFA=0%).
Ключевые слова: моделирование, вредные выбросы, технология “Overfire Air”.

Література – 6

УДК 536.2.083

І. Васильківський, Я. Юсик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НОВОЇ МОСТОВОЇ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ НЕПОВНОГО ЗРІВНОВАЖЕННЯ

© Васильківський І., Юсик Я., 2013

Наведені теоретичні основи побудови вимірювального перетворювача теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів на основі нової мостової теплової вимірювальної схеми неповного зрівноваження, наводиться опис принципової схеми розробленого перетворювача та результати експериментальних досліджень.
Ключові слова: теплопровідність, мостова теплова вимірювальна схема, нова конструкція теплопровідного елемента.

In article brought theoretical motivation of building of measuring converter heat conductivity building and heat isolation material on base new bridge thermal measuring scheme, as well as brought description of the basic scheme of the developed measuring converter and results of experimental researches.
Key words: thermal conductivity, the bridged thermal measuring circuit, new design heat-conducting element.

Література – 5

УДК 629.113.06:628.83

О.Т. Возняк, І.Є.Сухолова, Х.В.Миронюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ ПРИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННІ НАСТИЛЬНИМИ СТРУМИНАМИ

© Возняк О.Т, Сухолова І.Є., Миронюк Х.В., 2013

Розглянуто повітророзподілення настильними струминами. Визначено коефіцієнт тепловіддачі та кількість теплоти при настиланні струмин на поверхню огороджень.
Ключові слова: енергоощадність, повітророзподілення, повітряна струмина, швидкість руху повітря, витрата.

Air distribution by spread air jets has been regarded. Coefficient of convective heat and heat amount have been determined at air jets spreading on enclosure surface
Key words: energy saving, air distribution, air jet, air velocity, flow rate.

Література – 6

УДК 620.92

В. А. Волощук
Національний університет водного господарства та природокористування

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗОВНІШНЬОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ОПАЛЕННІ БУДІВЕЛЬ

© Волощук В. А., 2013

На прикладі Рівненського регіону виконано аналіз та кількісну оцінку комплексного впливу температури навколишнього середовища, швидкості вітру та сонячної радіації на тепловтрати будівлі.
Показано, що для житлової будівлі у кліматичних умовах Рівненського регіону, сонячна радіація, що проникає через вікна, приносить додаткову теплову енергію, дає змогу в середньому на 25 % зменшити потребу в енергоресурсах на опалення будівель.
Крім того, враховуючи ретроспективний аналіз метеорологічних даних метео-станцій Рівненської області, в роботі зроблена оцінка зміни параметрів опалювального періоду та обсягів теплоспоживання житлово-комунального сектору, обумовлених процесами глобальних змін клімату.
Ключові слова: температура навколишнього середовища, швидкість вітру, сонячна радіація, параметри опалювального періоду

On the example for Rivne region analysis and calculations are made in the article for the purpose of evaluation of complex influence of oudoor temperature, wind velocity and solar radiation on building heat losses.
It is shown that for a residential building, in climatic conditions of Rivne region energy input from solar radiation through windows into living space can save about 25 percent of heating costs.
Moreover, coming out of retrospective analysis of the meteorological data the article gives estimation of changes of heating season parameters and energy consumption in communal thermal energy sector due to global climate changes.
Key words: oudoor temperature, wind velocity, solar radiation heating, season parameters

Література – 9

УДК 532.54.013.2

Р.М. Гнатів, Н.М. Тазалова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравлики та сантехніки

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕУСТАЛЕНИХ РУХІВ РІДИНИ

© Гнатів Р.М., Тазалова Н.М., 2013

Наведено результати узагальнення і класифікація неусталених (нестаціонарних) рухів рідини на основі аналізу експериментальних і теоретичних робіт з метою охопити ширше коло теоретичних і прикладних задач.
Ключові слова: неусталений, нестаціонарний, турбулентний.

In the article it is resulted results of generalization and classification of unwithstand (unstationary) motions of liquid on the basis of analysis of experimental and theoretical works with the purpose of to overcome the wide circle of theoretical and applied tasks.
Key words: unwithstand, unstationary, turbulent.

Література – 50

УДК 697.922.2

Б. І. Гулай, С.С. Жуковський, С.П. Шаповал
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИРІВНЮВАННЯ НАГНІТАЛЬНОГО ПОТОКУ ПРИ РОБОТІ РАДІАЛЬНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ НА ВСМОКТУВАННЯ

© Гулай Б. І., Жуковський С.С., Шаповал С.П., 2013

Подано результати теоретичних та експериментальних досліджень застосування засобів вирівнювання нагнітального потоку при роботі радіальних вентиляторів на всмоктування. Проаналізовано підвищення енергоефективності застосування радіальних вентиляторів із вперед та назад загнутими лопатками робочого колеса, а також здійснено порівняння характеристик цих вентиляторів із безпосередньо приєднаними до них дифузорів.
Ключові слова: радіальний вентилятор, дифузор, вихідний патрубок, вирівнювальна пластина.

The results of theoretical and experimental investigations of the use of flow injection alignment while working on radial fan suction. Analysis of energy efficiency use of radial fans with forward and backward curved impeller blades, and by comparing the characteristics of these fans with directly attached to their diffusers.
Key words: radial fan, diffuser, nozzle output, leveling plate.

Література – 9

УДК 681.2.53.082.3

І.В. Ділай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО З’ЄДНАННЯ ДРОСЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 Ділай І.В., 2013

Досліджено паралельне з’єднання капілярних дроселів (пакета капілярів) і розроблено способи заміщення пакета еквівалентним капіляром для моделювання дросельних схем. Виокремлено перспективні для застосування у газодинамічних пристроях пакети, капіляри яких мають рівні або кратні газодинамічні опори та лінійні витратні характеристики.
Ключові слова: дросель, еквівалентний капіляр, моделювання, газодинамічні опори.

The parallel junction of capillary throttles (package of capillaries) is investigated and the ways of replacement of the package by an equivalent capillary is developed for modeling the throttle diagrams. The appropriate packages for application in gas-dynamical diagrams are defined. The capillaries of these appropriate packages are of equivalent or multiple gas-dynamical resistance and linear flow characteristics.
Key words: throttle, equivalent capillary, modeling, gas-dynamic resistance.

Література – 6

УДК 697.92

В.М. Желих, Х.Р. Лесик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕРМОСИФОННОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА В ПОМІРНОМУ КЛІМАТІ

© Желих В.М., Лесик Х.Р., 2013

Здійснено порівняльний аналіз технічних характеристик рідинних та повітряних сонячних колекторів. Запропоновано конструкцію термосифонного сонячного колектора для будинків котеджного типу. Наведено результати натурних експериментальних досліджень із визначення теплової ефективності геліоколектора з врахуванням режиму руху теплоносія та ступеня його нагрітості. Результати обчислень подані у графічному вигляді.
Ключові слова: термосифонний сонячний колектор, сонячна система, число Рейнольдса, повітряна система опалення.

The comparative analysis of liquid and air solar collectors is executed. Short classification over of existent air solar collectors is brought. The construction of domestic thermosiphon solar collector is offered. Presented the results of natural experimental investigations to define the thermal performance of solar collector, depending on the value of the number Re. RThe results of calculations are presented graphically.
Key words: thermosiphon solar collector, solar system, the Reynolds number, air heating system.

Література – 6

УДК 662.997

В.М. Желих, А.В. Фечан*, Б.І. Пізнак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції,
*кафедра електронних приладів

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВИГОТОВЛЕННІ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ

© Желих В.М., Фечан А.В., Пізнак Б.І., 2013

Подано дослідження оптичних характеристик запропонованого полімерного сонячного колектора на основі тришарової стільникової полікарбонатної плити.
Ключові слова: сонячний колектор, світлопрозоре захищення, коефіцієнт світлопропускання, стільниковий полікарбонат.

The studies of the optical characteristics of proposed polymer solar collector based on the sandwich honeycomb polycarbonate plates are given.
Key words: solar collector, translucent cover, light transmission coefficient, cellular polycarbonate.

Література – 7

УДК 697.92

В.М. Желих1, В.Б. Шепітчак2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра теплогазопостачання і вентиляції,
2кафедра охорони праці

ОСОБЛИВОСТІ ОПАЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

© Желих В.М., Шепітчак В.Б., 2013

Виконано аналіз можливості застосування енергоощадних систем опалення, що базуються на інфрачервоному випромінюванні для теплозабезпечення виробничих приміщень.
Ключові слова: енергоощадність, конвективні системи, променеве опалення.

The possibility of the application of energy efficient heating systems based on infrared light for heating industrial premises has been analyzed in the article.
Key words: energy-saving, convective system, radiant heating.

Література – 5

УДК 621.18

А.О. Капустянський
ПрАТ “Техенерго”

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНИХ ВИПРОБУВАНЬ КОТЛА БКЗ-210-140ПТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ТЕЦ ПРИ СПАЛЮВАННІ ТВЕРДОГО ПАЛИВА З ДОДАВАННЯМ КАТАЛІЗАТОРА ГОРІННЯ

© Капустянський А.О., 2013

Наведено результати випробувань котла БКЗ-210-140ПТ Чернігівської ТЕЦ при спалюванні твердого палива з додаванням присадки-каталізатора в тракт первинного повітря.
Ключові слова: присадка-каталізатор, котел, вологість палива, зольність палива.

In this article are presented the results of research of boiler BKZ-210-140PT Chernigivska HPC combustion of solid fuels with the addition of additive-catalyst in the path of primary air.
Key words: additive catalyst, boiler, wetness of fuel, ash content of fuel.

Література – 9

УДК 697.329

М.Є. Касинець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ГЕЛІОПАНЕЛЬ

© Касинець М. Є., 2013

Встановлено, що на ефективність системи сонячного теплопостачання із геліопанелями впливає орієнтація її теплопоглинача. Проаналізовано зміну надходження сонячної енергії на геліопанель впродовж дня, а також і впродовж року. Отримано залежність для знаходження кількості сонячної енергії, що надходить на цю геліопанель.
Ключові слова: сонячна енергія, геліопанель, енергоефективність, енергозбереження.

Orientation of heat absorber impact at the efficiency of solar heating with heliopanels are found. change in incoming solar energy heliopanel during the day and throughout the year and analyzed. Dependence for finding the amount of solar energy coming to this heliopanel are determined.
Key words: solar energy, heliopanel, energy efficiency, energy conservation.

Література – 11

УДК 621.565.93

А. С. Ковязин1, И. Г. Величко2
1ННЦ “Институт механизации и электрификации сельского хозяйства” НААН,
2Запорожский национальный технический университет

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА И ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ ГРУНТОВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА НА ТЕПЛООТБОР ИЗ МАССИВА ГРУНТА

© Ковязин А. С., Величко И. Г., 2013

Визначено вплив матеріалу й товщини стінки обсадної труби ґрунтового теплообмінника на тепловідбір з масиву ґрунту.
Ключові слова: масив ґрунту, тепловідбір, обсадна труба ґрунтового теплообмінника, матеріал, товщина стінки.

Influence of the material and casing pipe wall thickness of a ground heat exchanger on heat extraction rate from the soil mass is determined.
Key words: soil mass, heat extraction, casing pipe of ground heat exchanger, material, wall thickness.

Література – 6

УДК 681.5: 533.9

І.М. Колядинський, А.М. Коровицький
Луцький національний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОХИБОК ТЕПЛОВОГО ВИТРАТОМІРА-ЗАДАВАЧА МАСОВОЇ ВИТРАТИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ F260

© Колядинський І.М., Коровицький А.М., 2013

У роботі розглянуто вплив температури та тиску на точність роботи витратоміра-задавача масової витрати F260. Експериментально встановлено обсяг дестабілізації значення витрати, внаслідок зміни температури приладу та зміни тиску в системі. Досліджено структуру і принцип роботи капілярного термічного сенсора у приладі. Встановлено умови, за яких похибка у роботі приладу не перевищує ±1% від повної шкали. Наведено рекомендації щодо налаштування приладу для якісної роботи.
Ключові слова: витратомір, капілярний термічний сенсор, похибка, калібрування.

The influence of temperature and pressure on the accuracy of the mass flow controller F260 was considered in the paper. Destabilization amount of the flow rate due to changes in device heating temperature and pressure changes were determined in the working system experimentally. Investigation of the structure and operation principle of the thermal sensor in the device was provided. Establish conditions when the error in the instrument does not exceed ± 1% of full scale. Recommendations to configure the device for high-quality work were provided.
Key words: mass flow controller, capillary thermal sensor, error, calibration.

Література – 7

УДК 697.94.(075)

В.Й. Лабай, Й.С. Мисак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції,
кафедра теплотехніки і теплових електричних станцій

ОЦІНЮВАННЯ ЕКСЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ ФІРМИ “FUJITSU”

© Лабай В.Й., Мисак Й.С., 2013

Використано розроблений ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин split-кондиціонерів. Встановлено ексергетичний ККД та втрати ексергії для split-кондиціонерів фірми „FUJITSU” різної холодопродуктивності.
Ключові слова: холодильні машини, split-кондиціонери, ефективність.

The elaborating method of the exergetic analysis of air split-conditioners one-step freon refrigeration machines was used in this article. Exergetic output-input ratio and exergy losses for air split-conditioners of firm „FUJITSU” with different cooling capacity were defined.
Key words: refrigeration machines, air split-conditioners, efficiency.

Література – 6

УДК 681.121.84

Л.В. Лесовой
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

РОЗРАХУНОК ПОПРАВКОВОГО КОЕФІЦІЄНТА, ЯКИЙ ВРАХОВУЄ ТОВЩИНУ ДИСКА ДІАФРАГМИ

 Лесовой Л.В., 2013

Наведено нові рівняння для розрахунку поправкового коефіцієнта, який враховує товщину диска діафрагми, відносної розширеної невизначеності поправкового коефіцієнта, який враховує товщину диска діафрагми та визначені діапазони найменшої допустимої товщини диска діафрагми, для якої вимірювання витрати середовища стає неможливим.
Ключові слова: метод змінного перепаду тиску, товщина диска діафрагми, поправковий коефіцієнт.

The new equations for calculating the correction factor, which takes into account of the thickness disk of the orifice-plate, the relative expanded uncertainty of correction factor, which takes into account of the thickness disk of the orifice-plate, and defined limits of the minimum allowable thickness disk of the orifice-plate, for which the measurement of flow medium is impossible, are given in this article.
Key words: method of alternating pressure drop, the thickness of the diaphragm disk, correction factor.

Література – 5

УДК 681.121.84

Л.В. Лесовой, В.А. Кузик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

РОЗРАХУНОК ВНУТРІШНЬОГО ДІАМЕТРА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ ОДНІЄЇ ІЗ НИТОК ГАЗОТРАНСПОРТНОГО КОЛЕКТОРА

 Лесовой Л.В., Кузик В.А., 2013

Розроблено алгоритм розрахунку внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу за методом змінного перепаду тиску.
Ключові слова: природний газ, витрата, стандартний звужувальний пристрій, відносний діаметр отвору звужувального пристрою.

The algorithm of calculating the internal diameter of the measuring pipeline by the method of differential pressure is made.
Key words: natural gas, flowrate, orifice plate, diameter ratio.

Література – 7

УДК 621.311

М.А. Мартиняк, Й.С. Мисак
Національний університет “Львівська політехніка”

УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ПРИМІЩЕННЯ ТА СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ

© Мартиняк М.А., Мисак Й.С., 2013

Розв’язано актуальну наукову задачу, що полягає у розробленні математичної моделі теплового режиму приміщення та системи теплопостачання будинку з врахуванням теплообміну на зовнішніх огороджуючих конструкціях та на теплопередаючих поверхнях.
Ключові слова: теплопередача, ізольований трубопровід, кількість теплоти, система теплопостачання, математична модель.

The paper solved an actual scientific problem that is developing mathematical models of thermal treatment facilities and home heating systems, taking into account heat transfer to the external envelope and the heat transfer surfaces.
Key words: heat, insulated pipe, the amount of heat supply system, the mathematical model.

Література – 3

УДК 621.643.8

Ф.Д. Матіко, Б.І. Прудніков*, М.І. Олійник
Національний університет “Львівська політехніка”,
*ПАТ “Івано-Франківськгаз”

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ІЗ ДІЛЯНОК ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗА УМОВИ ЗМІНИ ТИСКУ ГАЗУ

© Матіко Ф.Д., Прудніков Б.І., Олійник М.І., 2013

Запропоновано метод виявлення витоків природного газу із ділянок газорозподільних мереж без припинення газопостачання та виконано аналіз можливості застосування цього методу на ділянках газорозподільних мереж низького та середнього тисків.
Ключові слова: витік газу, газорозподільна мережа, моделювання.

The method of the leaks detection in natural gas distribution systems without the stopping of gas transportation is proposed in the paper. Analysis of application of the method in gas distribution systems with low and medium pressure of gas is carried out.
Key words: gas leak, gas distribution system, modeling.

Література – 9

УДК 532.542:532.517: 532.55

В.І. Орел
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра гідравліки та сантехніки

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ДІЛЯНКИ ПОВТОРНОГО ПРИЄДНАННЯ ПОТОКУ ЗА ДІАФРАГМОЮ ТА СОПЛОМ

© Орел В.І., 2013

На основі літературного огляду одержано, що довжина ділянки повторного приєднання потоку не перевищує 10 та 6 висот уступу за діафрагмою при течії відповідно повітря та води та 8 висот уступу за соплом при течії повітря.
Ключові слова: діафрагма, сопло, ділянка повторного приєднання потоку.

On the basis of literary review the length of reattachment region of the stream does not exceed 10 and 6 of recirculation height after an orifice plate at the flow of air and water accordingly and 8 of recirculation height after a nozzle at the flow of air was obtained.
Key words: orifice, nozzle, reattachment region of the stream.

Література – 15

УДК 681.121.84

Є.П. Пістун, Ф.Д. Матіко, Р.М. Федоришин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОДАТКОВОЇ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОТОКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

© Пістун Є.П., Матіко Ф.Д., Федоришин Р.М., 2013

Описано результати експериментального дослідження додаткової похибки вимірювання температури потоку природного газу, а також виконано порівняння цих результатів із значеннями, отриманими на основі розроблених математичних моделей.
Ключові слова: потік природного газу, додаткова похибка, математична модель.

The results of experimental investigation of the additional error of natural gas flow temperature measurement are presented in the paper. The experimental results are compared with the values obtained on the basis of the developed mathematical models.
Key words: natural gas flow, additional erorr, mathematical model.

Література – 4

УДК 621.319.7

Х.В. Паньків1, В.А. Глива2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра охорони праці,
2Київський національний університет будівництва і архітектури

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ПЕРСОНАЛ

© Паньків Х.В., Глива В.А., 2013

Розглянуто методологічні підходи до визначення електромагнітної обстановки навколо обладнання енергетичних об’єктів з різними закономірностями просторових розподілів електромагнітних полів. Розроблено засади неперервного моніторингу рівнів полів з можливістю розширення переліку відстежуваних параметрів. Визначено найефективніші матеріали для захисту працівників від електромагнітних впливів і окреслено напрями подальших досліджень у цій галузі.
Ключові слова: електромагнітне поле, охорона праці, енергетичний об’єкт, екранування.

The methodological approaches to determining the electromagnetic environment equipment energy facilities with different patterns of spatial distribution of the electromagnetic fields. A framework of continuous monitoring of the levels of fields with the possibility of expanding the list of tracked parameters. Determined the most effective materials to protect workers against electromagnetic influences and outlines directions for further research in this area.
Key words: electromagnetic field, labour protection, power object, screening.

Література – 7

УДК 662.7+621.4

Т.І. Римар, Д.С. Дюмін
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплотехніки та теплових електричних станцій

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ У ВНУТРІШНЬОЦИКЛОВИХ УСТАНОВКАХ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДОГО ПАЛИВА ПГУ

 Римар Т.І., Дюмін Д.С., 2013

Наведено метод збільшення горючої складової палива в існуючих процесах внутрішньоциклової газифікації вугілля шляхом зменшення утворення сажі. Проаналізовано отримання замінника природного газу, як висококалорійного палива, яке можна спалювати в камерах згорання ГТД на базі пиловугільних ПГУ без реконструкції існуючих установок. Напрямок використання отриманого вихідного продукту зумовлений високим ступенем ефективності роботи парогазових установок та їх підвищеною маневреною здатністю.
Ключові слова: пиловугільні ПГУ, газифікація вугілля, метанування.

Was given the method of increasing a fuel component of a propellant in the existing integrated gasification processes by reducing the phenomenon of soot formation. The specified aim of the process - is a substitute of a natural gas as of high fuel that can burn in the combustion chamber gas turbine engines without reconstruction of existing CCP facilities. The direction of the received product dues to high degree of efficient combined-cycle plants and their high maneuverability capability.
Key words: combined cycle plant with coal dust, coal gasification, methanation.

Література – 6

УДК 628.3:628.349.08

В.М. Рогов, А.Я. Регуш*, О.В. Вербовський**
Європейський університет, м. Рівне
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
**Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

© Рогов В.М., Регуш А.Я., Вербовський О.В., 2013

Наведена технологія очищення продувних вод оборотних систем водопостачання гальванічних виробництв від іонів важких металів з доведенням якості очищених продувних вод до рівня вимог скидання у міську каналізацію та водні об’єкти.
Ключові слова: продувні води, іони важких металів, природний клиноптилоліт, адсорбційна технологія.

Іn the articles present of technologies of purification of purging waters of the recyclable water supply systems of galvanic shops from ions of heavy metals, leading the purified purging waters’ quality to the requirements level as to the discharging into a municipal sewerage and water objects.
Key words: purging waters, ions of heavy metals, natural clinoptilolite, adsorption technology.

Література – 13

УДК 532.517.4:532.13

О. Б. Ступін , О. П. Симоненко , П. В. Асланов
Донецький національний університет,
кафедра фізики нерівноважних процесів, метрології і екології

ГІДРОДИНАМІЧНО-АКТИВНІ ВОДОРОЗЧИННІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ Й ЕКОЛОГІЇ

© Ступін О. Б., Симоненко О. П., Асланов П. В., 2013

Стаття присвячена систематизації відомих сьогодні і розроблених в Донецькому національному університеті полімерних матеріалів на основі високомолекулярних поліетиленоксиду (ПЕО) і поліакріламіду (ПАА). Обгрунтовані галузі переважного практичного застосування однорідних розчинів, висококонцентрованих полімерних гелей, рідких (суспензії, пасти) і твердих полімерних композицій (покриттів і брикетів) на основі ПЕО і ПАА в енергозбереженні й екології.
Ключові слова: композиція, поліетиленоксид, ефект Томса, енергозбереження, екологія, техногенна безпека.

This paper is devoted to the systematization of known to date and developed at the Donetsk National University polymeric materials based on high-molecular polyethylene oxide (PEO) and polyacrylamide (PAA). Areas for the practical application of homogeneous solutions, highly concentrated polymeric gels, liquids (suspensions, pastes) and solid polymer compositions (coating and pellets) based on PEO and PAA in energy saving and environmental protection are reasonable.
Key words: polymeric composition, polyethyleneoxide, Toms`effect, energy-saving, ecology, antropogenic safety.

Література – 11

УДК 536.24:533

Н.М. Фіалко 1,2, В.Г. Прокопов 1, С.О. Альошко 1, Ю.В. Шеренковський 1, Н.О. Меранова 1, О.Б. Тимощенко 1, М.З. Абдулін 1,2, Л.С. Бутовський 2
1 Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ
2 Національний технічний університет України “Київський політехничний інститут”, Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ СТАБІЛІЗАТОРНИХ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ З НАПРАВЛЯЮЧИМИ ДЕФЛЕКТОРАМИ

© Фіалко Н.М., Прокопов В.Г., Альошко С.О., Шеренковський Ю.В., Меранова Н.О., Тимощенко О.Б., Абдулін М.З., Бутовський Л.С., 2013

Наведено дані численних досліджень систем охолодження струменево-стабілізаторних пальникових пристроїв при використанні дефлекторів різної конфігурації. Виконано аналіз впливу типу дефлектора на ефективність системи охолодження.
Ключові слова: струменево-стабілізаторні пальникові пристрої, система охолодження, прямий, округлений, спеціально спрофільований дефлектори.

The results of the numerical research of the cooling systems of the micro fuel jet – stabilization burners with different baffles are presented. The influence of baffle type on efficiency of the cooling system has been analysed.
Key words: micro fuel jet-stabilization burners, cooling system, straight, rounded, special profiled baffles.

Література – 3

УДК 536.532

В.В. Фединець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

© Фединець В.В.,2013

Досліджено метрологічні характеристики чутливих елементів термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків в умовах впливу технологічних і експлуатаційних чинників.
Ключові слова: термоперетворювачі, чутливі елементи, метрологічні характеристики, технологічні та експлуатаційні чинники.

In the article research of metrology descriptions of pickoffs of receivers of temperature is conducted for measuring of temperature of gas streams in the conditions of influence of technological and operating factors.

Література – 8

УДК 697.92

Ю.В. Фурдас
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ ДЛЯ ПІДІГРІВУ СУБСТРАТУ ПОБУТОВОГО БІОРЕАКТОРА

© Фурдас Ю.В., 2013

Проаналізовано теплові потоки резервуару метантенка побутової біогазової установки для теплого періоду року. Запропоновано схему теплопостачання біореактора за допомогою сонячного випромінювання та визначено економічний ефект від використання сонячної енергії для підігріву субстрату. Результати досліджень наведено у графічному вигляді.
Ключові слова: біогазова установка, метантенк, метаногенез, біогаз, анаеробне бродіння, температурні режими.

The analysis of heat flow tank reservoir of household biogas plant for warm season is carried out. The scheme of heat bioreactor is proposed using solar radiation and determines the economic effect of using solar energy to heat the substrate. The research results are presented graphically.
Key words: biogas plant, metantenk, methanogenesis, biogas, anaerobic fermentation, temperatures.

Література – 6

Syndicate content