№ 762 (2013)

УДК: 339.138
JEL: M31, J11

E. Єжик
Економічний університет у Познані, Польща

РЕТРОМАРКЕТИНГ – НОСТАЛЬГІЯ ЗА МИНУЛИМ. ДЖЕРЕЛА УСПІХУ РЕТРОМАРКЕТИНГУ У СЕГМЕНТІ СТАРШИХ СПОЖИВАЧІВ

© Єжик Є., 2013

Представлена роль спогадів і ностальгії у поведінці старших споживачів і визначена важливість критичного періоду стабілізації споживчих вподобань для ефективності ретромаркетингу.
Ключові слова: ретромаркетинг, старші споживачі, спогади, ностальгія.

RETROMARKETING – NOSTALGIA FOR THE PAST. THE SOURCES THE SUCCESS OF RETROMARKETING IN THE SEGMENT OF OLDER CONSUMERS

© Jerzyk E., 2013

The paper presents the role of reminiscences and nostalgia of older consumers’ behaviors and it indicates the importance of a critical period of consumers’ preferences stabilization to the effectiveness of retromarketing.
Key words: retromarketing, older consumer, reminiscences, nostalgia.

Література – 18.

УДК 656.07
JEL M31

М. Антоновіч
Академія ім. Леона Козьмінського, Польща

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

 Антоновіч М., 2013

Інтермодальне перевезення є технологією перевезення, яка потребує маркетингової підтримки. Розглядається роль маркетингу та співпраці для створення цінності як для клієнта, так і для оператора інтермодальних перевезень. Особливо висвітлено вплив співробітництва на інтеграцію процесу інтермодальних перевезень та функціонування ланцюга інтермодальних перевезень.
Ключові слова: інтермодальні перевезення, маркетинг, цінність.

ROLE OF MARKETING IN INTERMODAL TRANSPORT

 Antonowicz M., 2013

Intermodal transport is a transportation technology which requires marketing support. The author discusses the role of marketing and cooperation to create value both for the client and the intermodal transport operator. Especially the role of cooperation is highlighted as it influences the integration of intermodal transport process links along the functioning process of intermodal transport chain.
Key words: intermodal transport, marketing, value.

Література – 21.

УДК 339.138
JEL: L81, M14

K. Біліньська-Реформат, M. Стефаньська*
Економічний університет в Катовіцах, Польща,
*Економічний університет в Познані, Польща

СПІВПРАЦЯ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 Біліньська-Реформат K., Стефаньська M., 2013

Взаємовідносини між торговими мережами, виробниками і постачальниками, разом з заходами CSR, які здатні посилити ці взаємовідносини, – є об'єктами зацікавленості авторів цієї роботи. Перетворення, які існують в торгівлі протягом останніх 20 р. у Польщі та 40 р. – в Європі, дають нам можливість говорити, що цей сектор на сьогоднішній день характеризується асиметрією влади стосунків в каналах розподілу. З метою пояснення значення CSR в утворенні партнерських взаємозв’язків у роботі наводяться моделі взаємозв’язків у каналах розподілу, розглядається асиметрія стосунків у торгівлі і вказуються джерела її виникнення; визначається роль CSR у зміні взаємозв’язків у каналах розподілу. Робота профінансована за кошти гранту на основі NCN рішення DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Ключові слова: CSR, постачальники, комерційні ланцюги, стратегії кооперації, позиційна школа.

COOPERATION OF COMMERCIAL CHAINS WITH SUPPLIERS IN THE CONTEXT OF CSR CONCEPT

 Bilińska-Reformat K., Stefańska M., 2013

The relationships between commercial chains and producers and suppliers, as well as CSR initiatives that make the tools strengthening these relationships are the object of authors' interest in this paper. Transformations that have taken place in trade for the last 20 years in Poland and for the last 40 years in Europe let us state that it is the sector that at present is characterised by asymmetry of the power of relationships in the channel of distribution. For the purpose of explaining CSR significance in formation of the relationships, models of relationships in the channels of distribution are presented in the paper, asymmetry of relationships in trade and its source are indicated, and the role of CSR in change of relationships in the channel of distribution is defined. Work is funded by the NCN grant based on the decision number DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Key words: CSR, suppliers, commercial chains, strategies of cooperation, positional school

Література – 13.

УДК: 339.138
JEL: M31

А. Байдак, У. Янечек
Економічний університет в Катовіцах, Польща

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ)

© Байдак А., Янечек У., 2013

Розвиток бізнес-операцій на міжнародних ринках не може відбуватися без маркетингових комунікацій як необхідної умови для встановлення і підтримки успішних бізнес-відносин. Польські підприємства зосереджуються на комунікації з зацікавленими сторонами. За умов порівняно вузького вибору в їх інструментах, ці процеси мають переваги нових медіа, добре пристосованих до локальних умов і стадій у взаємовідносинах з партнерами та досягають задовільного рівня ефективності.
Ключові слова: маркетингові комунікації, міжнародний маркетинг.

MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES OF POLISH ENTERPRISES IN EU MARKETS (CHOSEN ASPECTS)

© Bajdak A., Janeczek U., 2013

Development of business operations in international markets cannot happen without marketing communications as prerequisite for acquiring and maintaining successful business relationships. Polish enterprises focus on communication with institutional stakeholders. While relatively narrow in their tool choice, those processes take advantage of new media, adapt well to local conditions and stages in relationships with partners, and produce satisfactory level of effectiveness.
Key words: marketing communications, international marketing.

Література – 10.

УДК: 339.138
JEL: M31

І. Бондос
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща

ВІДПОВІДЬ НА ЗМІНИ ЦІН У КОНТЕКСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

© Бондос І., 2013

В умовах збільшення кількості компаній, що функціонують як на вітчизняному, так і на закордонному ринках, надзвичайно важливим стає правильний підхід до відповіді на різні типи змін конкурентної ціни. Подано правильний підхід щодо відповіді на цінову конкуренцію. Адекватна реакція на зниження конкурентної ціни може запобігти ціновій війні, яка є абсолютно негативним феноменом.
Ключові слова: ціноутворення, цінова конкуренція, цінова війна, відповідь на ціну.

RESPONDING TO PRICE CHANGES IN THE CONTEXT OF GROWING INTERNATIONAL COMPETITION

© Bondos I., 2013

In terms of increasing the number of companies operating on the market, both domestic and foreign companies, right approach to respond to the different types of competitor’ price moves becomes extremely important. The purpose of this article is to present the proper approach to respond to price competition. Adequate reaction to competitor's price reduction may prevent price war, which is absolutely a negative phenomenon.
Key words: pricing, price competition, price war, price response.

Література – 18.

УДК 339.16
JEL: D11, L86, M31

Р. Вольни
Економічний університет в Катовіцах, Польща

ПОВЕДІНКА МОЛОДИХ СПОЖИВАЧІВ З ВИБРАНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН НА РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

© Вольни Р., 2013

Зміни, які відбуваються в процесі надання послуг, пов'язаних з розвитком інтернет-каналу розподілу, впливають на функціонування ринку електронних послуг, зокрема і на споживання послуг. Використання послуг в Інтернеті можна вважати інноваційним (порівняно з використанням традиційних послуг) та необхідним в епоху постіндустріального суспільства. Сьогодні багато споживачів використовують електронні послуги, особливо молоді споживачі. Презентовано результати досліджень, що стосуються поведінки молодих споживачів на ринку електронних послуг в окремих європейських країнах (Франція, Португалія, Польща, Румунія, Італія, Словаччина). Дослідження було проведено у 2012 році в ННЦ (Національний науковий центр) грант «E-споживача в Європі – порівняльний аналіз поведінки».
Ключові слова: електронні послуги, поведінка споживача, Європа.

YOUNG CONSUMERS` BEHAVIOURS FROM SELECTED EUROPEAN COUNTRIES ON MARKET OF E-SERVICES

© Wolny R., 2013

Changes which occur in the process of providing services, related to the development of Internet channel of distribution influence the functioning of market of e-services, including consumption of services. Using services on the Internet may be considered innovative (compared to using traditional services) and necessary in the era of post-industrial society. Currently, many consumers use e-services, young consumers in particular. This article will be devoted to the presentation of research results concerning behaviours of young consumers on market of e-services in selected European countries (France, Portugal, Poland, Romania, Italy, Slovakia). The research was conducted in 2012 within NCN (National Science Centre) grant ‘E-consumer in Europe – a comparative analysis of behaviours’.
Key words: e-services, consumer` behaviours, Europe.

Література – 5.

УДК 658.7+65.012.34
JEL: M31, L52

O. Гірна, Н. Глинський
Національний університет “Львівська політехніка”

ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК ТА ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ НА ОСНОВІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

 Гірна O., Глинський Н., 2013

Розглянуто концептуальні підходи до трактування доданої вартості для клієнта. Розкрито сутність процесу формування доданої вартості у ланцюгу поставок в напрямку орієнтації на потреби клієнта. Висвітлено сутності процесу міграції доданої вартості у ланцюгу поставок. Обґрунтована доцільність перманентного підвищення ефективності функціонування ланцюга поставок з метою пропонування вищої доданої вартості для клієнта. Представлено практичний аспект реалізації цих досліджень.
Ключові слова: додана вартість, ланцюг поставок, міграція, ефективність.

THE SUPPLY CHAIN AND THE ADDED VALUE FORMATION ON THE BASIS OF CUSTOMER-CENTRIC APPROACH

 Girna O., Hlynsky N., 2013

The conceptual approaches for an added value handling are considered in the article. The essence of the added value formation process inside a supply chain aimed at customers’ demand is presented. The essence of the added value migration process inside a supply chain is introduced. The expediency of permanent increase of a supply chain functioning efficiency in order to supply a higher added value to customer is substantiated. The practical aspect of the research implementation is presented.
Key words: added value, supply chain, migration, efficiency.

Література – 9.

УДК: 339.138
JEL: M31

М. Гасіньська, Б. Грегор
Лодзький університет, Польща

КОРИСТУВАЦЬКИЙ КОНТЕНТ – ПЕРЕВАГА ЧИ ЗАГРОЗА З ПОГЛЯДУ ПОБУДОВИ ІМІДЖУ БРЕНДУ

© Гасіньська М., Грегор Б., 2013

Зростаюча популярність соціальних послуг і мобільного Інтернету вплинула на інформаційний обмін – люди мають можливість обмінюватися контентом у реальному часі з необмеженою кількістю користувачів Інтернету. Це має свої наслідки у маркетингових комунікаціях. Споживачі діляться своїми думками стосовно продуктів, брендів і послуг, завантажують інформацію щодо новинок, викладають картинки і фільми за короткий час. Описані теоретичні аспекти користувацького контенту і прикладів його позитивного та негативного впливів на маркетингові комунікації.
Ключові слова: користувацький контент, створений користувачами контент, КК, інтернет-маркетинг.

USER-GENERATED CONTENT – AN OPPORTUNITY OR A THREAT IN TERMS OF BUILDING BRAND IMAGE

© Gasińska M., Gregor B., 2013

Growing popularity of social services and mobile internet influenced information exchange – people have a possibility of sharing content in a real time with unlimited number of internet users. It has its consequences for marketing communication. The consumers share their opinions concerning products, brands and services, upload information about novelties, spread pictures and movies within short time. The theoretical aspects of user-generated content and examples of its positive and negative influence on marketing communication will be disсribed in this article.
Key words: user-generated content, user-created content, UGC, e-marketing.

Література – 24.

УДК 005.574+659.235
JEL M39

Б. Грегор, M. Каліньська-Куля
Лодзький університет, Польща

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

© Грегор Б., Каліньська-Куля M., 2013

Наведено спробу оцінити ступінь і масштаби використання інформації, одержаної для підтримки процесів бізнес-переговорів, які проводяться на міжнародних ринках, а також характеристику використаних джерел інформації, а також аналіз корисності отриманої інформації в контексті задоволення інформаційного попиту переговірників. Дослідження ґрунтується на результатах емпіричних досліджень, які проводилися на 267 підприємствах, використовуючи метод прямого інтерв'ю.
Ключові слова: ділові переговори, міжнародні переговори, корисність інформації, джерела інформації.

INFORMATION GROUNDS OF BUSINESS NEGOTIATIONS IN INTERNATIONAL MARKETS

© Gregor B., Kalińska-Kula М., 2013

The article presents an attempt to assess the degree and scope of using information obtained to support business negotiation processes conducted in international markets. The article includes the characterization of used information sources as well as an analysis of usefulness of obtained information in the context of satisfying information demand of negotiators. The study was based on the results of empirical research that was conducted on the sample of 267 enterprises using the method of direct interview.
Key words: business negotiations, international negotiations, usefulness of information, sources of information.

Література – 6.

УДК 658.8
JEL M39

М. Грета, Я. Отто
Лодзька політехніка, Польща

ВАЖЛИВІСТЬ ШВЕДСЬКИХ ГРАНТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАРКЕТИНГУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

© Грета М., Отто Я., 2013

Аналізується функціонування Єврорегіональної структури у структурі інтеграції Європейського Союзу. Єврорегіони можуть впливати на хід інтеграційних процесів, впливаючи на транскордонне та міжрегіональне співробітництво, а також у країні походження на співпрацю з різними соціально-економічними суб'єктами. Для виконання цієї ролі вони повинні "прорватися" і просунути себе. Описано використання коштів з фондів допомоги для просування.
Ключові слова: Єврорегіон, структурні фонди, єврорегіональний маркетинг.

THE IMPORTANCE OF SWISS GRANTS FOR CREATION OF THE CARPATHIAN EUROREGION MARKETING

© Greta M., Otto J., 2013

The content of the paper is the functioning of the Euro-regional structure in the integration structure of the European Union. Euroregions can influence the course of the integration process by influence on cross-border and inter-regional cooperation, and in the country of origin on cooperation with various socio-economic entities. To fulfill their role they need to "break through" and promotion. And this paper discussed the use of aid funds for promotion.
Key words: Euroregion, Structural Funds, euroregional marketing.

Література – 22.

УДК 658.8.012.12
JEL M31

П. де Пурбе, К. Хмєлєвскі
Академія ім. Леона Козьмінського, Польща

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РИНКУ МОЛОДИХ СПОЖИВАЧІВ (ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА НІМЕЧЧИНИ)

 де Пурбе П., Хмєлєвскі К., 2013

Представлено загальну характеристику Інтернету та соціальних мереж у Польщі та Німеччині з урахуванням групи молодих споживачів. Вихідними даними для цього дослідження є особливості молодих споживачів, зокрема їх роль на ринку. Показана роль Інтернету та соціальних мереж на ринку молодих споживачів.
Ключові слова: Інтернет, соціальні мережі, молоді споживачі.

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE YOUNG CONSUMERS MARKET – CASE STUDY FOR POLAND AND GERMANY

 de Pourbaix P., Chmielewski K., 2013

This text aims to present the general characteristics of the Internet and social media in Poland and Germany, taking into account the group of young consumers. Background to this observation are the characteristic of young consumers, in particular their role in the market. The purpose of the authors is also to show the role played by the Internet and social media in the market of young consumers.
Key words: Internet, social media, young consumers.

Література – 25.

УДК 658.8+620.9
JEL M 31, Q 4

M. Завада
Ченстоховська політехніка, Польща

МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

© Завада М., 2013

Представлена основна інформація про діяльність енергетичного сектору у країнах Європейського Союзу, особливості енергетичних ринків, характеристика елементів енергетичного середовища підприємств. Наведено основні інструменти та маркетингові заходи енергетичних підприємств, а також питання, що стосуються розроблення маркетингової стратегії функціонування підприємства на енергетичному ринку.
Ключові слова: енергетичний ринок, маркетингові заходи, Європейський Союз.

MARKETING ACTIVITIES ON THE ENERGY MARKET IN THE EUROPEAN UNION

© Zawada M., 2013

The article presents basic information concerning activities of the energy sector in the European Union, characteristics of the energy markets, characteristics of the energy enterprises elements environment. The author presents basic instruments and marketing activities of energy enterprises as well as issues concerning developing marketing strategy of the enterprise functioning on the energy market.
Key words: energy market, marketing activities, European Union.

Література – 11.

УДК 339.188.4
JEL C82, H44

О.І. Карий
Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА В УКРАЇНІ: ЦИФРИ І РЕАЛЬНІСТЬ

© Карий О.І., 2013

Розглянуто трактування логістичної інфраструктури у сучасній науковій літературі, складові елементи такої інфраструктури та різні трактування її сутності. Продемонстровано методи оцінки логістичної інфраструктури на певній території та доведено помилковість висновків про стан логістичної інфраструктури, які зроблені лише на основі статистичних даних.
Ключові слова: логістична інфраструктура, показники логістичної інфраструктури, методи оцінки.

LOGISTIC INFRASTRUCTURE IN UKRAINE: NUMBERS AND REALITY

© Karyy O., 2013

The understanding of logistic infrastructure in modern scientific literature, consistent elements of this infrastructure and different interpretations of its essence are presented in the article. The methods of logistic infrastructure evaluation on the particular territory are demonstrated and the fallibility of conclusions about the state of logistic infrastructure that are made on the basis of statistic data are proved.
Key words: logistic infrastructure, indexes of logistic infrastructure, methods of evaluation.

Література – 15.

УДК 658.8+666.94(438)
M310

Я. Ковалік
Ченстоховська політехніка, Польща

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА ВИБРАНИХ ПОЛЬСЬКИХ ЦЕМЕНТНИХ ЗАВОДАХ НА ФОНІ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ

© Ковалік Я., 2013

Будівельний сектор є важливою галуззю економіки, яка істотно впливає на її розвиток. В останні роки спостерігається висока динаміка розвитку цього сектору в Польщі, що переважно визначається розвитком інфраструктури, пов'язаним із організацією Євро-2012, а також будівельними проектами, що реалізуються органами місцевого самоврядування і фінансуються Європейським Союзом. Проаналізована торгівля цементом у Польщі, що супроводжується змінами, які відбуваються у бу¬дівельному секторі. Обговорюються маркетингові стратегії, реалізовані протягом кількох років на різних цементних заводах, що функціонують на польському ринку.
Ключові слова: будівельний сектор, маркетингові стратегії, цементні заводи у Польщі.

MARKETING STRATEGIES OF CHOSEN POLISH CEMENT FACTORIES IN THE BACKRGROUND OF CONSTRUCTION SECTOR DEVELOPMENT

© Kowalik J., 2013

The construction sector is a very important branch of economy, substantially influencing its development. In the recent years one can observe a high dynamism of this sector's development in Poland, determined mainly by infrastructure development connected with organizing Euro 2012, as well as construction projects realized by local governments and financed by the European Union. The article presents the analysis of the cement trade in Poland accompanied by the changes occurring in the construction sector. The paper also discusses marketing strategies realized for several years by chosen cement factories operating on Polish market.
Key words: construction sector, marketing strategies, cement factories in Poland.

Література – 13.

УДК: 334.7
JEL: L52

Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко
Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНІ АКТИВИ ТА КОНСЕКВЕНЦІЇ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

© Крикавський Є.В., Похильченко О.А., 2013

Актуалізована доцільність уточнення категорії «логістичні активи», а також їх структури та показників ефективності використання. Визначено склад основних засобів, які становлять основний інтерес з точки зору логістики стосовно прийнятої у бухгалтерському обліку класифікації, наведено виробничу (технологічну) структуру основних засобів для різних типів підприємств з погляду логістики, проаналізовано склад оборотних активів, які становлять основний інтерес. З метою оцінювання та виявлення резервів підвищення ефективності використання логістичних активів та функціонування загалом логістичної системи та її компонентів сформовано комплекс показників оцінки ефективності їх використання.
Ключові слова: активи, баланс, логістичні активи, основні засоби, запаси, показники ефективності використання логістичних активів.

LOGISTIC ASSETS AND THE CONSEQUENCES OF THEIR PRACTICAL USE

© Krykavskyy Ye., Pokhylchenko O., 2013.

The article scrutinises the specification pertinence of the category “logistic assets” as well as their structures and performance efficiency indices. In particular, the composition of the fixed assets, constituting the main interest from the point of view of Logistics according to the adopted in accounting classification, is determined; the industrial (technological) structure of fixed assets for different types of enterprises from the point of view of Logistics is provided; the composition of current assets constituting the main interest from the point of view of Logistics is analysed. The complex of indices for measuring logistic assets practical use efficiency has been formed in order to evaluate and identify the reserves of logistic assets efficiency increase and improvement of functioning of the logistic system as a whole and all its components.
Key words: assets, balance sheet, logistic assets, fixed assets, stock, indices of logistic assets efficiency.

Література – 15.

УДК 658.8
JEL M31

М. Ліповські, М. Анговські
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща
Природничий університет в Любліні, Польща

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛИХ ПРОДУКТОВИХ МАГАЗИНІВ У ПОЛЬЩІ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ

© Ліповські М., Анговські М., 2013

Уповільнення темпів економічного розвитку впливає на купівельну поведінку клієнтів у продуктових магазинах. Малі продуктові магазини знаходяться під тиском з боку конкурентів, особливо у періоди економічного спаду. Поряд із кризою зростає чутливість споживчих цін. Невеликі продуктові магазини являють собою категорію роздрібної торгівлі, в яких спостерігається найбільше зниження частоти закупівель. Великі магазини покращили свій стан, який традиційно був перевагою невеликих магазинів.
Ключові слова: конкурентні переваги, економічний спад, купівельна поведінка, малі продуктові магазини.

COMPETITIVENESS OF SMALL GROCERY STORES IN POLAND DURING THE ECONOMIC SLOWDOWN

© Lipowski M., Angowski M., 2013

Economic slowdown influences purchasing behavior of customer in food and grocery stores. Small grocery stores are under pressure from competitors especially in times of economic slowdown. With the crisis, consumer price sensitivity rises. Small grocery shops are a category of retailers in which customers declare the largest decline of purchase frequency. Large stores have improved a number of factors that traditionally were the advantage of small shops.
Key words: competitive advantages, economic slowdown, buying behavior, small grocery shops.

Література – 18.

УДК 338.45
JEL F15, L52

З.С. Люльчак
Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЗОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ХАБУ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

© Люльчак З.С., 2013

Розглянуто передумови розвитку газового енергетичного хабу в Україні. Запропоновано класифікацію газових хабів відповідно до їхнього функціонального призначення та варіанти моделей газових ринків країн відповідно до розвитку ринкових відносин. Досліджено особливості системи українських підземних газових сховищ та споживання природного газу у країнах Європейського Союзу, ратифікації Третього енергетичного пакета в Україні. Визначено основні ознаки балансуючого газового хабу.
Ключові слова: хаб, енергетичний хаб, газовий хаб, газовий ринок, види газових хабів.

PRECONDITIONS AND PROSPECTS OF GAS ENERGY HUB DEVELOPMENT IN UKRAINE TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION

© Lyulchak Z., 2013

The article considers the preconditions of gas energy hub in Ukraine. The classification of gas hubs according to their functional purpose and variants of gas markets models in accordance with the market relations development have been suggested. The peculiarities of Ukrainian underground gas storage system and natural gas consumption in the EU countries as well as the ratification of the Third Energy Package in Ukraine have been researched. The basic features of balancing gas hub have been determined.
Key words: hub, energy hub, gas hub, gas markets, types of gas hubs.

Література – 8.

УДК 339.138
JEL: M31

Є. Міхальскі
Кошалінська політехніка, Польща

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

 Міхальскі Є., 2013

Подано правила вироблення міжнародних маркетингових стратегій. Розглянуто концепцію міжнародної маркетингової стратегії та вплив середовища на стратегії. Представлено процес залучення підприємств до міжнародного маркетингу. Результати дослідження демонструють, наскільки важко створити міжнародну маркетингову стратегію.
Ключові слова: маркетингові стратегії, міжнародний маркетинг.

INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES

 Michalski E., 2013

The concept of a international marketing strategy and the impact of environment on strategies are under consideration. The process of involvement of enterprises in international marketing is put forward. The outcomes of the research would show how difficult is to create international marketing strategies.
Key words: marketing strategies, international marketing.

Література – 10.

УДК 334.726+339.9
JEL: F23

М. Майхжак, П. Нєдзєльські
Щецінський університет, Польща

МОЖЛИВОСТІ І ФОРМИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПОСЛУГ

© Майхжак М., Нєдзєльські П., 2013

У зв'язку з технічним прогресом бізнес-послуги мають велику частку в експорті та імпорті послуг. Близько 30 % постачальників бізнес-послуг надають їх «на відстані», що означає, що прямий контакт з постачальником сервісу для одержувачів цих послуг не є необхідним. Існуюча і краща якість послуг для бізнесу означає, що багато компаній екстерналізують велику частину послуг, які їм доручені, до спільних сервісних центрів.
Ключові слова: бізнес-послуги, інтернаціоналізація послуг, спільні сервісні центри.

POSSIBILITIES AND FORMS INTERNATIONALISATION OF BUSINESS SERVICES

© Majchrzak M., Niedzielski P., 2013

Due to technological progress, business services have a significant share in exports and imports of services. About 30% of business service providers provide them off-site location, which means that direct contact with the recipient service provider for these services is not necessary. Availability and better services for business means that many companies are choosing to externalizing large part of the services entrusted them shared service centers.
Key words: business services, internationalization of services, shared services centers.

Література – 17.

УДК 351.85
JEL: M39

Б. Мруз-Горгонь
Економічний університет у Вроцлаві, Польща

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ КУЛЬТУРИ ТА ЇХНІМ ІМІДЖЕМ НА ОСНОВІ УСТАНОВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВРОЦЛАВА

© Мруз-Горгонь Б., 2013

Суть проблеми в реальних ринкових умовах полягає у коригуванні пропозиції культурних закладів відповідно до сучасної культурної аудиторії – їхніх вимог і смаків. Для того, щоб виконати важке завдання управління такими установами, лідери повинні постійно стежити за місіями цих установ і управляти ними «ринковим» методом, свідомо створюючи свій імідж. Одна з відповідей на тенденції нинішніх споживачів культури полягає в емпіричному маркетингу.
Ключові слова: управління, імідж, просування, культурні інституції.

B. Mróz-Gorgoń

THE MANAGEMENT OF CULTURAL INSTITUTIONS AND THEIR IMAGE ON THE BASIS OF THE INSTITUTIONS OF WROCŁAW MUNICIPALITY

© Mróz-Gorgoń B., 2013

The essence of the problem in the present market environment is the adjustment of the cultural institution’s offer to modern culture audience – their requirements and tastes. In order to fulfil the difficult task of managing such institutions, the leaders need to constantly follow the missions of these institutions and – at the same time – manage them in a “market-oriented” way and consciously create their image. One of the responses to the present culture consumers’ trends in experiential marketing.
Key words: management, image, promotion, cultural institutions.

Література – 10.

UDK: 65.012.32+65.012.34
JEL: L52

Т.В. Наконечна, Н.Т. Гринів
Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КЛІЄНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАКУПІВЛІ ПРОДУКЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

© Наконечна Т.В., Гринів Н.Т., 2013

Розглядаються питання щодо доцільності запровадження та використання логістичних підходів до управління закупівлями продукції індивідуального замовлення, а також з’ясовується специфіка застосування семантичної моделі прийняття спільних рішень щодо закупівлі продукції індивідуального замовлення. За результатами дослідження визначено, що для промислових підприємств виконання потреб клієнта є першочерговим завданням у процесі прийняття рішень про закупівлю продукції індивідуального замовлення. Обґрунтовано, що важливим чинником забезпечення довготривалих зв’язків між промисловим підприємством і клієнтом є забезпечення високого рівня обслуговування у процесі закупівлі продукції індивідуального замовлення.
Ключові слова: клієнт, промислове підприємство, обслуговування, замовлення, продукція.

LOGISTIC APPROACHES TO SERVICE OF KEY CUSTOMERS IN THE PURCHASING PROCESS OF INDIVIDUAL ORDER PRODUCTS

© Nakonechna Т.V., Hryniv N.Т., 2013

We consider the question about the introduction and use of logistics approaches of procurement management of individually customized products, and we turn out the specifics of semantic model application of joint decision-making on purchase of customized products. The studies determine that for industrial enterprises execution customer needs is a priority in decision making process about the purchase individual order products. It is proved that an important factor in ensuring long-term relationships between industries and clients is to provide a high level of service in the procurement of individual order products..
Key words: client, industrial enterprise, service, order, products.

Література – 5.

УДК 338.439
JEL: M31

Р. Несторовіч
Економічний університет у Познані, Польща

ІНФОРМАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ НА ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

© Несторовіч Р., 2013

Інформаційна асиметрія між споживачами і виробниками послуг виступає як іманентна властивість на ринку харчових продуктів, особливо у сегментах функціональних і органічних харчових продуктів. Показано інформаційну активність польських споживачів на ринку продуктів харчування, особливо акцентуючи увагу на зазначених сегментах. Проаналізовано вплив законодавства Європейського Союзу та способу комунікацій виробників продуктів харчування зі споживачами.
Ключові слова: інформаційна асиметрія, інформаційна діяльність, поведінка споживача на ринку харчування.

CONSUMERS INFORMATION ACTIVITY ON THE POLISH FOOD MARKET VS. INTEGRATION OF POLAND INTO THE EUROPEAN UNION

© Nestorowicz R., 2013

Information asymmetry between consumers and manufacturers appears as an immanent feature of the food market, particularly in the functional and organic food segments. This article is to present the information activity of Polish consumers on the food market, with special focus on the mentioned segments. The analysis takes account of the impact European Union legislation and programs have on the manner food manufacturers communicate with consumers.
Key words: Information asymmetry, information activity, consumers’ behaviour on food market.

Література – 22.

УДК 339.378
JEL: M31, M37, D12

Р. Новацькі
Інститут досліджень ринку, споживання і кон’юнктури, Польща

РЕКЛАМА У ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ – ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЧИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

© Новацькі Р., 2013

Проведення рекламної діяльності на зовнішньому ринку вимагає від підприємств вирішення дилеми про те, як запрограмувати рекламну стратегію: використовувати у стандартизованих та випробуваних ринкових рішеннях, чи формувати нові концепції, які сумісні з ідеєю індивідуалізації. Дано відповідь на питання, яка з цих моделей найчастіше використовується на польському ринку іноземними підприємствами і які наслідки цього, з погляду конкурентоспроможності споживачів підприємства. Основою для обговорень є висновки досліджень, проведених серед підприємств, що працюють на польському ринку, і споживачів у першому десятилітті 21-го століття.
Ключові слова: реклама, рекламна стратегія на іноземних ринках, стандартизація реклами, індивідуалізація реклами.

ADVERTISING IN THE PROCESS OF INTERNATIONALISATION OF ENTERPRISES – TOWARDS STANDARDISATION OR INDIVIDUALISATION

© Nowacki R., 2013

Carrying out advertising activities in foreign markets requires from enterprises resolution of the dilemma of how to programme the advertising strategy, making use of the standardised and proved in other markets solutions, or shaping new concepts compliant with the idea of individualisation. An objective of the article is to answer the question, which of these models is more often used in the Polish market by foreign enterprises and what effects of that are from the point of view of enterprises’ competitiveness, consumers’ perception and motivating them to buy. The basis for deliberations is findings of the surveys carried out by the author among the enterprises operating in the Polish market and consumers in the first decade of the 21st century.
Key words: advertising, advertising strategy in foreign markets, advertising standardisation, advertising individualisation.

Література – 11.

УДК 339.13.017
JEL D12, D14

Б. Новотарська-Романяк, Г. Огроднік
Економічний університет в Катовіцах, Польща

ПОВЕДІНКА ЛЮДЕЙ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ У ПОЛЬЩІ

© Новотарська-Романяк Б., Огроднік Г., 2013

У країнах з перехідною економікою сильною є тенденція до наслідування зразків закупівлі і споживання розвинених країн. Чинником зміцнення цих трендів є глобалізація і інтернаціоналізація. У Польщі ринок особливо чутливий до процесу інтернаціоналізації страхового ринку. Швидка зміна системи страхового ринку Польщі спричинена не тільки перетвореннями інфраструктури, але й посиленими змінами поведінки споживача. На основі опитування, проведеного в листопаді–грудні 2012 року, представлено процес інтернаціоналізації страхування у Польщі. Результати цього дослідження показують, що індивідуальні клієнти в Польщі не повною мірою використовують переваги інтернаціоналізації.
Ключові слова: страховий ринок, процес інтернаціоналізації, поведінка індивідуальних споживачів.

BEHAVIORS OF INDIVIDUALS IN THE PROCESS OF INTERNATIONALISM OF THE INSURANCE MARKET IN POLAND

© Nowotarska-Romaniak B., Ogrodnik H., 2013

In countries that transform their economy is a strong tendency to imitate, the acquisition of consumption patterns and behaviors of more developed countries. Factor for strengthening these trends is globalization and internationalization. In Poland, the market particularly sensitive to process of internationalism is insurance market. Fast going system changes in the insurance market in Poland have caused not only the transformation of infrastructure, but also intensified changes in customer behavior. The article, based on a survey conducted in November-December 2012, presents the process of internationalization of insurance in Poland. The results of that research clearly show that the individual customers in Poland don’t take full advantage of the internationalization.
Key words: insurance market, the process of internationalization, the behavior of individual customers.

Література – 22.

УДК 339.138
JEL: L11, L81

Б. Пілярчик, М. Стефаньська
Економічний університет у Познані, Польща

ЗАГАЛЬНІ ВИДИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛЬСЬКІЙ РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

 Пілярчик Б., Стефаньська М., 2013

Вказано на еволюцію конкурентоспроможних стратегій, які застосовуються у межах роздрібних ланцюгів (особливо, іноземних) на Польському ринку. Основною причиною вибору теми є висвітлення можливостей досягнення конкурентних переваг у міжнародному і у глобальному масштабі. Загальні стратегії, визначені M. Портером, стратегії лідерства за витратами, диференціації продукції становлять теоретичну основу для обговорення. Робота профінансована за кошти гранту на основі NCN рішення DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Ключові слова: еволюція роздрібної торгівлі, конкурентоспроможні стратегії.

GENERIC TYPES OF COMPETITIVE STRATEGIES IN THE POLISH RETAIL INDUSTRY

ã Pilarczyk B., Stefańska M., 2013

The aim of the paper is to indicate the evolution of competitive strategies implemented by retail chains (particularly foreign ones) on the Polish market. The basic incentive to choose them is aiming at achieving competitive advantage on international and global scale. Generic strategies defined by M. Porter – strategies of cost leadership, product differentiation and focus constitute the theoretical background for the discussion. Work is funded by the NCN grant based on the decision number DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Key words: evolution of retail industry, competitive strategies.

Література – 17.

УДК 339.13
JEL M31; M16; F23

М. Плюта-Олєарнік
Економічний університет у Вроцлаві, Польща

ПОЛЬСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ: МАРКЕТИНГОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

© Плюта-Олєарнік М., 2013

Розглянуто питання інтернаціоналізації послуг у контексті сучасних змін, що відбуваються на глобальному та національному ринках. З теоретичного боку розглянуто міжнародні орієнтації компанії, підкреслюючи специфікацію міжнародного обігу послуг; проаналізовано проведені дослідження функціональних стратегій польських компаній сфери послуг на міжнародному ринку. Наведено стратегії розвитку для підприємств сфери послуг на міжнародних ринках, а також подальші напрямки досліджень у галузі інтернаціоналізації послуг.
Ключові слова: послуги, інтернаціоналізація, маркетингові стратегії, підприємство сфери послуг.

POLISH SERVICE ENTERPRISES IN AN INTERNATIONAL MARKET: MARKETING PERSPECTIVE

© Pluta-Olearnik M., 2013

In this article the author elaborates on issues of services internationalisation in the context of contemporary changes, taking place in global and national markets. From a theoretical aspect, the writer is about to review international companies orienta¬tion,emphasising specification of international services turnover. From empirical aspect, based on the author’s own research, functional strategies conducted by Polish service companies in an international market are analysed. In the last part, development strategies for service companies in international markets are indicated, and also further directions of research in the area of services internationalisation.
Key words: services, internationalisation, marketing strategies, service company.

Література – 5.

УДК 339.972:330.341.1
JEL: F15, L52

Т.Б. Решетілова
Національний гірничий університет

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

© Решетілова Т.Б., 2013

Значні можливості ефективного використання потенціалу вугледобувних підприємств України стримуються недовикористанням інноваційних розробок. Спрямованість зовнішньої політики України на вступ до Європейського Союзу вимагає певних пріоритетів розвитку промисловості країни та її галузей на основі інноваційного потенціалу. Виявлені тенденції інноваційної діяльності в країнах ЄС уможливили позиціонувати Україну у цьому процесі. В роботі реалізована наукова ідея про використання оцінки впливу природних факторів на результати діяльності підприємств як інструмента управління дифузією інновацій у вугільну промисловість країни. Це дає можливість оцінити перспективність залучення інновацій.
Ключові слова: інтернаціоналізація економіки, галузі України, інноваційний розвиток.

PERSPECTIVES OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINIAN INDUSTRIAL BRANCHES IN ECONOMY INTERNATIONALISATION PROCESS

© Reshetilova T., 2013

Effective usage of considerable potential of Ukrainian mining enterprises is being hampered because innovative ideas are not implemented. As Ukrainian international policy is EU oriented, the country’s industries should be developed on the basis of innovative potential priority. Based on the established tendencies of innovative activity in the EU countries, the position of Ukraine in this process was determined. A scientific idea of using assessment of impact of natural factors on the enterprise’s performance as an instrument of implementing innovation diffusion into mining industry of the country is realized in the paper. This enables determination of perspectives of attracting innovations.
Key words: internationalization of the economy, industry of Ukraine, innovative development.

Література – 9.

УДК: 504.03
JEL: M00

К. Слівіньська, Р. Фольга
Економічний університет в Катовіцах, Польща

ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР ПІДПРИЄМСТВ У ПОЛЬЩІ

© Слівіньська К., Фольга Р., 2013

В умовах ринкової економіки через навколишнє середовище польські компанії обмежують своє функціонування. Умови, що швидко змінюються, та ринки, що розвиваються, змушують компанії вживати різноманітних заходів з метою виживання, щоб впоратися з конкуренцією та скористатися можливостями для розвитку.
Ключові слова: маркетинг, середовище, стратегічний вибір, умови.

KEY ENVIRONMENTAL FACTORS AND STRATEGIC CHOICES OF ENTERPRISES IN POLAND

© Śliwińska K., Folga R., 2013

In a market economy conditions resulting from the environment of Polish companies provide the framework and limits of their functioning. The rapidly evolving conditions, and evolving markets cause that companies undertake various adaptation measures in order to survive, cope with competition, to take the opportunities for development.
Key words: marketing, environment, strategic choices, conditions.

Література – 14.

УДК 339.138
JEL D12, D14

С. Смичек
Економічний університет в Катовіцах, Польща

ВПЛИВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СПОЖИВЧИЙ ВИНЯТОК З РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

© Смичек С., 2013

Представлені результати досліджень з виявлення впливу процесу інтернаціоналізації фінансових послуг на розвиток феномену фінансового винятку споживачів. Результати показують, що рівень фінансового винятку споживачів, як дискреційний і обов'язковий, є дуже високим. Споживачі найчастіше стикаються з труднощами у використанні послуг іноземних фінансових інститутів, а не вітчизняних. Це особливо помітно по відношенню до потреби щодо фонду збереження та прийняття фінансових зобов'язань. Проте до цього часу третина споживачів показує інтернаціоналістичні відносини і тільки десята частина респондентів негативно сприймає іноземні фінансові інститути. Останні установки притаманні літнім людям, а також споживачам з базовою або професійною освітою. Це характерно і для жителів сільської місцевості, а також невеликих міст.
Ключові слова: інтернаціоналізація, фінансові винятки, ринок фінансових послуг.

INFLUENCE OF INTERNATIONALIZATION ON CONSUMER EXCLUSION FROM THE FINANCIAL SERVICES MARKET

© Smyczek S., 2013

This paper presents the results of research identifying on the impact of the internationalization process of financial services on the development of the phenomenon of financial exclusion of consumers. Results shows that level of financial exclusion of consumers, both discretionary and mandatory, is very high. Consumers more often face difficulties in using services of foreign financial institutions rather than of domestic ones. This is particularly notable with respect to the need of fund saving and taking financial commitments. However still оne third of consumers present internationalistic attitudes and only one tenth of respondents negatively perceive foreign financial institutions. The latter attitudes are characteristic of elderly people as well as consumers with basic or vocational education. It is also typical of inhabitants of rural areas and smaller towns.
Key words: internationalization, financial exclusion, financial services market.

Література – 18.

Syndicate content