№ 755 (2013)

УДК 624.21.004.69

І.Г. Іваник, Ю.Ю. Вибранець, Ю.І. Іваник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ВПЛИВ УМОВ ОПИРАННЯ КОМБІНОВАНИХ СТЕРЖНЕВИХ СИСТЕМ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

© Іваник І.Г., Вибранець Ю.Ю., Іваник Ю.І., 2013

Подано результати дослідження зміни напружено-деформованого стану елементів комбінованих стержневих систем за зміни умов опирання конструкції.
Ключові слова: комбіновані системи, змішаний метод, рівняння зусиль і пере-міщень, нормальні напруження, жорсткісні параметри.

In this article scientifically proved results of experimental research changes in the stress-strained state of the combined rod systems with variable conditions support design.
Key words: combined system, mixed method, equation of stress and deformation, normal stresses, stiffness parameters.

Література – 4.

УДК 624.21.004.69

І.Г. Іваник, Б.Т. Мартинович, Р.С. Пожар, Ю.І, Іваник, Я.І. Іваник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

РОЗРАХУНОК КРУГЛОГО В ПЛАНІ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТУ, ПОСИЛЕНОГО КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

© Іваник І.Г., Мартинович Б.Т., Пожар Р.С., Іваник Ю.І., Іваник Я.І., 2013

Подано результати дослідження, методику та алгоритм розрахунку напружень круглого в плані залізобетонного фундаменту силоса, основаної на теорії пружного деформованого тіла.
Ключові слова: алгоритм розрахунку напружень, теорія пружного деформованого тіла, фундамент силоса, композитні матеріали.

In this article scientifically proved results of experimental research, the method and algorithm for calculating stresses in terms of circular reinforced concrete silo foundation based on the theory of elastic deformable bodies.
Key words: algorithm for calculating the stress theory of elastic deformable body silo foundation, composite materials.

Література – 3.

УДК 624.21.012

Г.Г. Бігун, Л.О. Карасьова, Я.Ф. Андрусик¹
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів,
¹кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ПРОТИ ХВИЛЕУТВОРЕННЯ

© Бігун Г.Г., Карасьова Л.О., Андрусик Я.Ф., 2013

Запропоновано математичну модель та рівняння процесу хвилеутворення дорожнього одягу, наведено приклад розрахунку несучої спроможності верхнього шару асфальтобетонного покриття проти хвилеутворення на ділянках інтенсивного гальмування автомобільних потоків.
Ключові слова: несуча спроможність, довговічність, хвилеутворення, деформації, пластичність, гальмування.

Mathematical model of asphalf carpet wavefornation and example of calculation bearing capacity of flu top layer of asphalt pavement against wave formation on areas of heavy braking traffic was described.
Key words: bearing capacity, durability, wave formation, deformation, plasticity, inhibition.

Література – 5.

УДК 624.012.25:539.431

Є.М. Бабич, Д.Я. Кислюк¹
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне,
кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд,
¹Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ДВОШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ АРОК З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

© Бабич Є.М., Кислюк Д.Я., 2013

Наведено методику визначення напружено-деформованого стану стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів на основі чинних норм проектування залізобетонних конструкцій, яка може бути використана для визначення несучої здатності двошарнірних арок як у разі одноразового монотонного навантаження до руйнування, так і під час дії повторних навантажень.
Ключові слова: залізобетон, арка, розрахунок.

The method of determination of the tensely deformed state of briefly-arcuated reinforced-concrete elements is resulted on the basis of operating norms of planning of reinforced-concrete constructions, which can be utillized for determination of bearing strength of two-hinged arch as at the single loading to destruction so at the action of the repeated loadings.
Key words: reinforced-concrete, arch, calculations.

Література – 6.

УДК 624.012:69.07

Я.З. Бліхарський, Р.Є. Хміль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН ПІДСИЛЕНИХ ВУГЛЕЦЕВОЮ СТРІЧКОЮ

© Бліхарський Я.З., Хміль Р.Є., 2013

Досліджено ефективність підсилення залізобетонних колон вуглецевою стрічкою Sika Carbodur.
Ключові слова: залізобетонні колони, підсилення, композитні матеріали, стрічки з вуглецевих волокон для підсилення конструкцій.

The paper is devoted to the investigation of efficiency of reinforced concrete column strengthening using pultruded carbon fiber plates.
Key words: reinforced column, strengthening, composite materials, pultruded carbon fiber plates for structural strengthening.

Література – 5.

УДК 624.042.5

С.С. Була, Р.О. Бойко
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра будівельних конструкцій і мостів

ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОВНОМАСШТАБНИХ НАТУРНИХ ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ

© Була С.С., Бойко Р.О., 2013

Проаналізовано існуючі натурні вогневі випробування як в Україні, так і закордоном. Наведено тенденції розвитку цього методу випробувань.
Ключові слова: повномасштабні вогневі випробовування, тенденції розвитку.

The analysis of existing full-scale fire tests is made both in Ukraine and abroad in the article. Trends of this method of testing are showed here.
Key words: full-scale fire tests, trends.

Література – 19.

УДК 697.34:.620.92:696.4

В.І. Венгльовський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ОПТИМАЛЬНІ ФОРМИ ТА ІЗОЛЯЦІЯ ЄМНІСНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ТЕПЛОТИ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

© Венгльовський В.І., 2013

Наведено результати дослідження бака акумулятора як накопичувальної ємності. Запропоновані ємності баків акумуляторів із різними формами днищ, обчислено їх розміри. Вираховано товщину ізоляції акумулятора з оптимальних умов. Знайдено час остигання акумулювального середовища.
Ключові слова: енергозбереження, бак акумулятор, енергоефективність, теплова ізоляція.

In this article the results of research of tank of accumulator are resulted as capacity heat exchangers. Offered capacities of tanks of accumulators with the different forms of bottoms, their sizes are found. Deductible thickness of the insulation of accumulator with optimum conditions. Time of cooling of accumulator is found.
Key words: energy conservation, tank accumulator, energy efficiency, thermal insulation.

Література – 12.

УДК 691.328.34 : 311.214

В.Б. Верба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНИХ НАПРУЖЕНЬ ЗЧЕПЛЕННЯ АРМАТУРИ З ПІНОБЕТОНОМ

© Верба В.Б., 2013

Наведено пропозиції до методики розрахунку напружень зчеплення арматури з пінобетоном, що ґрунтується на новому підході, викладеному в ДСТУ Б В.2.6-156:2010, та пропозиціях автора, найважливіша з яких полягає у заміні міцності пінобетону на розтяг величиною міцності на стиск з перевідним коефіцієнтом. Проведено визначення значень коефіцієнта надійності за матеріалом для двох граничних станів, що забезпечило достовірність пропонованого алгоритму.
Ключові слова: алгоритм, арматура, напруження зчеплення, пінобетон.

The article is devoted to the method of reinforcement bonding stress calculation in foam concrete, which is based on the new approach described in DSTU B V.2.6-156: 2010, and the author’s proposals, the most important of which is the replacement of the concrete tensile strength value by the compressive strength with conversion factor. The determination of values of safety factor of the material for two boundary conditions also confirmed the accuracy of proposed algorithm.
Key words: algorithm, bonding stress, foam concrete, reinforcing steel bar.

Література – 8.

УДК 620.97: 697.329

О.Т. Возняк, О.В. Омельчук, С.П. Шаповал, М.Є. Касинець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ГЕЛІОПАНЕЛЯМИ

© Возняк О.Т., Омельчук О.В, Шаповал С.П., Касинець М.Є., 2013

Проаналізовано відомі методи розрахунку систем гарячого водопостачання. Запропоновано метод розрахунку системи сонячного теплопостачання із геліопанелями. Розроблено алгоритм комп’ютерного розрахунку системи сонячного теплопостачання із геліопанелями. Враховано вплив прямої та розсіяної сонячної радіації на ефективність геліопанелі.
Ключові слова: сонячний колектор, сонячна енергія, сонячна енергетика.

Known methods of hot water systems was analyzed. Method of calculation of solar heating of heliopanels was proposed. Algorithm for computer calculation of solar heating of heliopanels was developed. Taken into account the impact of direct and diffuse solar radiation on the efficiency heliopanel.
Key words: solar collector, solar energy, solar energetics.

Література – 6.

УДК 629.113.06:628.83

О.Т. Возняк, І.Є. Сухолова, Х.В. Миронюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ ПРИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННІ НАСТИЛЬНИМИ СТРУМИНАМИ

© Возняк О.Т, Сухолова І.Є., Миронюк Х.В., 2013

Розглянено повітророзподілення настильними струминами. Визначено коефіцієнт тепловіддачі та кількість теплоти під час настилання струмин на поверхню огороджень.
Ключові слова: енергоощадність, повітророзподілення, повітряна струмина, швидкість руху повітря, витрата.

Air distribution by spread air jets has been regarded. Coefficient of convective heat and heat amount have been determined at air jets spreading on enclosure surface.
Key words: energy saving, air distribution, air jet, air velocity, flow rate.

Література – 6.

УДК 624. 131.64

В.І. Войціховський
Національний університет “Львівська політехніка”,
ГНДЛ-88

ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТИКІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ НА КРИВОЛІНІЙНИХ ДІЛЯНКАХ

© Войціховський В.І., 2013

Описано результати експериментальних досліджень стиків збірно-монолітних елементів залізобетонних прогонових будов мостів на криволінійних ділянках.
Ключові слова: стик, криволінійна ділянка, коробчасті мости, прогонова будова, залізобетон, збірно-монолітний.

Described results of experimental research of joints precast-monolithic elements of reinforced concrete solid stringer structure of bridge оn curve plot.
Key words: joint, curve plot, box bridges, span, reinforced concrete, precast-monolithic.

Література – 3.

УДК 624.016:519.24

О.П. Воскобійник, О.В. Семко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

ІМОВІРНІСНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ У ВІТЧИЗНЯНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

© Воскобійник О.П., Семко О.В., 2013

Окреслено низку вирішених питань, що виникають під час запровадження нелінійних деформаційних методів (деформаційної моделі) розрахунку сталезалізобетонних конструкцій у сучасні вітчизняні будівельні норми з погляду вимог та механізмів забезпечення необхідного рівня надійності об’єктів будівництва.
Ключові слова: сталезалізобетонні конструкції, нелінійні деформаційні методи розрахунку, показники надійності, мінливість розрахункових параметрів, нормування надійності.

The article is devoted to outlining range of outstanding issues during the implementation of deformation designing methods (deformation model) of composite steel and concrete structures in modern national building codes from the point of view of requirements and supports of structures reliability levels.
Key words: composite steel and concrete structures, non-linear deformation designing methods, reliability indexes, designing data variability, reliability standardizations.

Література – 19.

УДК [622.822.7:614.842.611]–519

О.А. Гаврилко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ВОГНЕГАСНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ПОРОШКУ В ПРИВИБІЙНОМУ ПРОСТОРІ ТУПИКОВОГО ВИРОБЛЕННЯ

© Гаврилко О.А., 2013

Наведено метод для визначення і результати теоретичних досліджень концентрації та часу подачі вогнегасного порошку з урахуванням повітряного потоку, що надходить з вентиляційного трубопроводу в привибійний простір тупикового вироблення.
Ключові слова: концентрація, порошок, вогнегасник, струмінь.

A method for the determination and the results of theoretical studies of concentration and time of filing extinguishing powder based on air flow coming from the vent pipe in bottom hole space deadlock output.
Key words: concentration, powder, extinguisher, spray.

Література – 6.

УДК 532.59:519.62

О.О. Галич
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне,
кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ БЕЗНАПІРНИХ ПОТОКІВ ПРИ УТВОРЕННІ ХВИЛЯСТОГО СТРИБКА

© Галич О.О., 2013

Наведено коротку інформацію про білякритичні течії та приклади їх утворення під час експлуатації гідротехнічних об’єктів. Розглядаються деякі методи побудови профіля вільної поверхні білякритичних течій, зокрема хвилястого стрибка.
Ключові слова: білякритичні течії, хвилястий стрибок, самотня хвиля, кноїдальні хвилі, профіль вільної поверхні.

The short information about near-critical flow and examples of its formation during exploitation of hydrotechnical structures are given in this article. The article considers the problem of calculation methods of free-surface profile of near-critical flows, in particular undular jump.
Key words: near-critical flows, undular jump, solitary wave, cnoidal waves, profile of free surface.

Література – 9.

УДК 69.658.5:624.016

Г.М. Гасій, Є.В. Дяченко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
кафедра організації й технології будівництва та охорони праці

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ПРОСТОРОВИХ СТРУКТУРНО-ВАНТОВИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Гасій Г.М., Дяченко Є.В., 2013

Висвітлено особливості потокової організації виконання робіт під час монтажу структурно-вантових конструкцій покриття. Наведено склад комплексного процесу виконання робіт. Проаналізовано складові потоки.
Ключові слова: потокова організація будівництва, структурно-вантові конструкції покриття, сталезалізобетон.

Article focuses on the installation conditions for structural-cabling covering structures with straight flow method of works organization.
Key words: flow method of construction, structural-cabling covering structures, steel reinforced concrete.

Література – 10.

УДК 624.012

М.М. Гивлюд, Н.П. Сташко, І.В. Маргаль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОГО МОДИФІКУВАННЯ БЕТОНУ НА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

© Гивлюд М.М., Сташко Н.П., Маргаль І.В., 2013

Наведено результати досліджень впливу поверхневого оброблення бетону наповненими силіційорганічними компонентами на адгезійну міцність та суцільність захисного шару.
Ключові слова: бетон, адгезія, силіційорганічний компонент.

The effects of surface treatment of concrete filled silicon organic components in the adhesive strength and the integrity of the protective layer are investigated.
Keywords: concrete, adhesive, silicon organic components.

Література – 5.

УДК 624.012.4

Б.Г. Гнідець, Р.Б. Гнідець¹, З.Б. Гнідець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів і будівельної механіки,
¹кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

ЛЕГКОМОНТОВАНІ УНІВЕРСАЛЬНІ КАРКАСНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МАЛОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО ТА ІНШОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

© Гнідець Б.Г., Гнідець Р.Б., Гнідець З.Б., 2013

Наведено результати розроблення і дослідження нових конструкцій збірно-розбірних залізобетонних систем рам каркасів малоповерхових будинків на різних стадіях їх роботи.
Ключові слова: збірно-розбірні рами каркасів, малоповерхові будинки, стадії роботи.

The article is devoted to elaboration and research of a new construction of prefabricated – disassembling concrete systems of the framework for the little-storied housing in the various stages of theirs work.
Key words: country-side building, load-bearing structure, skeleton structure, pre-cast member.

Література – 8.

УДК 532.54.013

Р.М. Гнатів, М.П. Босак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ВРАХУВАННЯ СИЛ СТИСЛИВОСТІ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНІЙ ТЕЧІЇ РІДИНИ ПО ТРУБОПРОВОДАХ

© Гнатів Р.М., Босак М.П., 2013

На основі аналізу наукових робіт і експериментальних досліджень проведено уточнення області застосування стисливих і нестисливих задач у разі неусталеної течії рідини в трубопроводі. Показано, що за таких течій недостатньою мірою враховано всі сили, які виникають у нестаціонарному потоці. Досліджено пульсацію тиску та стиснення рідини за таких течій.
Ключові слова: неусталений, нестаціонарний, стисливість.

Based on the analysis of scientific papers and experimental studies conducted clarify the application of compressible and incompressible problems in unsteady fluid flow in the pipeline. It is shown that in such flows in insufficiently taken into account all the forces arising in unsteady flow. Investigated pulse pressure and compression of fluid in such flows.
Key words: unstable, unsteady, compressibility.

Література – 7.

ДК 624.014

М. В. Гоголь, Я. Й. Коцій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ

© Гоголь М.В., Коцій Я.Й., 2013

Розроблено методику раціонального проектування комбінованих сталевих конструкцій. Показано результати досліджень розрахункового регулювання НДС у комбінованих конструкціях, переваги і область використання розрахункового методу. Запропоновано основний і чотири допоміжних критеріїв раціональності комбінованих сталевих конструкцій. Під час проектування раціональних комбінованих мостових металевих переходів необхідно враховувати прогини балки жорсткості.
Ключові слова: методика раціонального проектування, комбіновані конструкції, розрахункове регулювання зусиль, конструктивна форма.

The method rational design of combined steel structures. The following research results in the current SDS regulations combined structures, benefits and scope of applicability calculation method. The proposed primary and four auxiliary criteria of rationality combined steel structures. When designing rational combination of bridge transition metal must be considered beam deflection stiffness.
Key words: methods of rational design, combined construction, settlement adjustment efforts, constructive form.

Література – 8.

УДК 691.327.333

І.Б. Горніковська, В.О. Каганов
Національний університет “Львівська політехніка ”,
кафедра будівельного виробництва

ДЕФОРМАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ ДЛЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

© Горніковська І.Б., Каганов В.О., 2013

Наведено результати виналення деформативних характеристик безавтоклавного пінобетону та пінобетону армованого волокнами поліпропіленової фібри. Випробування проводились за стандартною методикою та за методом, що базується на рівності значень модуля пружності бетону при стисканні і розтягу з використанням діаграми залежності “навантаження-деформація”.
Ключові слова: конструкційно-теплоізоляційний пінобетон, границя міцності, модуль пружності, тріщиностійкість, теплопровідність, теплоізоляційний шар.

This paper is devoted to the results of deformation characteristics of concrete and reinforced foam concrete with fiber polypropylene fiber. Tests were carried out by the standard method and a method based on the values of equality elastic modulus of concrete in compression and tension using a chart based "stress-strain".
Key words: structurally-insulated foam, limit strength, elastic modulus, fracture toughness, thermal conductivity, thermal insulation layer.

Література – 6.

УДК 691.51.:666.946/968+66.08

С.Г. Гузій
Київський національний університет будівництва і архітектури,
Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського

ВОГНЕЗАХИСТ БЕТОНУ ГЕОЦЕМЕНТНИМИ ПОКРИТТЯМИ

© Гузій С.Г., 2013

Показано можливість підвищення нормованої межі вогнестійкості бетонних конструкцій тунельних споруд до 120 хв за допомогою використання тонкошарових геоцементних покриттів, що спучуються в умовах температурного режиму вуглеводної пожежі. Встановлено, що розроблений склад вогнезахисного покриття завтовшки 6 мм унеможливлює нагрівання поверхні бетону під шаром покриття до граничного стану – 380 С.
Ключові слова: бетон, вуглеводна пожежа, граничний стан, геоцементне покриття, спучення.

This paper shows the possibility of increasing the fire resistance of the normalized tunnel concrete structures up to 120 min through the use of thin-film intumescent geocement base coatings in the conditions of temperature carbohydrate fire. It is established that the developed structure fire coating thickness of 6 mm prevents heating of the surface layer of concrete under the cover to limit state – 380 C.
Key words: carbohydrate fire, concrete, geocement coatimg, intumescent, limit state.

Література – 14.

УДК 624.131.64

І.П. Данкевич, С.В. Прохоренко, Т.М. Шналь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОДУ ФАКЕЛУ ПОЛУМ’Я ЧЕРЕЗ ОТВОРИ ПІД ЧАС РОЗВИТКУ ПОЖЕЖІ У ПРИМІЩЕННІ

© Данкевич І.П., Прохоренко С.В., Шналь Т.М., 2013

Розвиток пожежі у житловій будівлі зазвичай супроводжується викидом гарячих газів через отвори огороджувальних конструкцій. Разом з гарячими газами через отвори може виходити і факел полум’я, який збільшує випромінювальну складову теплового потоку з отворів. У роботі у часі розвитку пожежі експериментально досліджено зміну розмірів і форми факела полум’я, який виходить через отвори огороджувальних конструкцій.
Ключові слова: пожежа, температура, гарячі гази, отвори у стінах, факел полум’я, експеримент.

Development of fires in residential buildings is usually accompanied by the release of hot gases through the openings in walls. Along with the hot gases through the openings may come and plume flame, which increases radiating component of heat flow from the openings. The paper experimentally investigated at the time of the fire change size and shape of the plume flame, which goes through the openings enclosing constructions.
Key words: fire, temperature, hot gases, openings in walls, plume flame, experiment.

Література – 5.

УДК 624.046.3:624.078.34

О.О. Довженко, В.В. Погрібний, Ю.В. Чурса
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Довженко О.О., Погрібний В.В., Чурса Ю.В., 2013

Викладено передумови та сутність методики розрахунку міцності шпонкових з’єднань бетонних і залізобетонних елементів, яка основується на варіаційному методі теорії пластичності бетону. Подано алгоритм розрахунку стиків під час руйнування «за шпонкою» та «за швом». Викладено основи розрахунку тришпонкових з’єднань із різною шириною шва. Наведено обмеження, котрі спрощують процедуру розрахунку.
Ключові слова: шпонковий стик, міцність, варіаційний метод, теорія пластичності.

Expounded pre-conditions and essence of method of calculation of strength of joints of the key of concrete and reinforceconcrete elements, which is based on the variation method of theory of plasticity of concrete. The algorithm of calculation of joints is presented at destruction «after the key» and «after guy-sutures». The expounded bases of calculation of connections of three-keys are with the different width of guy-sutures. Resulted limitations which simplify procedure of calculation.
Key words: key joint, strength, variation method, theory of plasticity.

Література – 11.

УДК 624.012.4:624.072.4

В.С. Дорофєєв, В.М. Карпюк, О.М. Крантовська, М.М. Петров
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ ПРИОПОРНИХ ДІЛЯНОК ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Дорофєєв В.С., Карпюк В.М., Крантовська О.М., Петров М.М., 2013

Наведено основні результати експериментальних досліджень міцності приопорних ділянок звичайних, нерозрізних, попередньо напружених, позацентрово розтягнених і стиснених залізобетонних балок. Виявлено нові схеми руйнування приопорних ділянок вказаних конструкцій та встановлено їх залежність від відповідного співвідношення дослідних факторів. Розроблено новий загальний інженерний метод розрахунку міцності приопорних ділянок зазначених елементів, що основується на виборі та почерговому розгляді найімовірніших схем їх руйнування.
Ключові слова: залізобетонні балки, приопорні ділянки, напружено-деформований стан, міцність.

The main results of experimental studies of strength, bearing areas’ are usually uncut, pre-stressed, stretched and eccentrically compressed reinforced concrete beams. Тhe identified of the stated constructions’ bearing areas’ new destruction patterns and the establishment of their dependence on the research factors’ corresponding ratio; the development of new general engineering methods of the studied elements’ bearing areas’ durability calculation based on the choice and the alternating consideration of the most probable destruction schemes.
Key words: reinforced concrete beams, bearing areas, deflected mode, strength.

Література – 14.

УДК 624.074.4

В.С. Дорофєєв, Г.П. Коломійчук
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна,
кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій

РОЗРАХУНОК СТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК З УРАХУВАННЯМ ДЕФЕКТІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ

© Дорофєєв В.С., Коломійчук Г.П., 2013

Визначено мінімальні критичні навантаження та форми втрати стійкості моделей оболонок додатної гауссової кривини з початковими недосконалостями форми.
Ключові слова: залізобетонна оболонка, стійкість, локальна недосконалість.

The minimal critical loadings and forms of the stability lost of the symmetric positive gayssian curved models of the shells with local imperfections were determined.
Key words: reinforced concrete shell, stability, local imperfection.

Література – 11.

УДК 697.9

В.В. Дячок, Я.М. Захарко, О.Р. Попович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ

© Дячок В.В., Захарко Я.М., Попович О.Р., 2013

Вивчено динаміку нагромадження шкідливих речовин у повітрі підприємств з виробництва будівельних оздоблюваних матеріалів протягом робочого часу. Спроектована технологічна схема очищення газових викидів виробництва за участі механічних (мокрого) та фізико-хімічних (абсорбції) методів очищення із викорис¬танням ударно-пінного апарата.
Ключові слова: шкідливі речовини, спосіб очищення, температура.

The dynamics of accumulation of harmful matters is studied in mid air plant productions of building decorating materials during a working day. The flowsheet of cleaning of gas extrass of production is projected at participation of mechanical (wet) and chemical (absorption) methods of cleaning, including the use of shock foamy vehicle.
Key words: harmful, method of purification, temperature.

Література – 3.

УДК 691.328-413, 692.522.2

О.Д. Журавський, І.В. Мельник
Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій

РОБОТА МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ З ПОСТНАПРУЖЕНОЮ АРМАТУРОЮ

© Журавський О.Д., Мельник І.В., 2013

Наведено результати теоретичних досліджень монолітних залізобетонних плит до та після підсилення постнапруженою арматурою.
Ключові слова: підсилення залізобетонних конструкцій, монолітні залізобетонні конструкції, попередньо напружені монолітні конструкції, перекриття; пост напру¬ження, арматура, канатна арматура, напружений елемент, натягуваний на затужавівший бетон.

The results of theoretical tests of in-situ reinforced concrete plates before and under strengthened by post-tensioning stee bars are given.
Key words: strengthening of concrete structures, in-situ reinforced concrete constructions, post-tensioned construction, floor, prepost tensioning, steel (reinforcement of concrete elements), strand, wire-rope fittings, post-tensioning tendon.

Література – 3.

УДК 624.012

Р.І. Кінаш¹, Я.С. Гук²
¹Національний університет “Львівська політехніка”,
AGH Науково-технічний університет в Кракові, Польша
²Ужгородський національний університет

ЗАСТОСУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ГЕОГРАФІЧНОЇ ВИСОТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Кінаш Р.І., Гук Я.С., 2013

Подано методику та результати обчислення коефіцієнта географічної висоти для визначення вітрового навантаження Calt за даними 9-ти метеостанцій Закарпатської області. За ДБН В.1.2-2:2006 коефіцієнт географічної висоти застосовують для обчислення вітрового тиску при розміщенні будівельного об’єкта: на висоті до 0.5 км він дорівнює 1, на висоті більше ніж 0.5 км – визначається за формулою Calt = 4H–1. За допомогою запропонованої методики за 23-а напрямками та висотно-вітрові коефіцієнти, а також даних метеоспостережень у 1955–2005 рр. обчислено коефіцієнти географічної висоти для визначення вітрових навантажень у липні та січні для кожного населеного пункту, вершин і перевалів для Закарпатської області Українських Карпат.
Ключові слова: вітрове навантаження, коефіцієнт географічної висоти, будівельні конструкції, Закарпатська область, метеостанція, гірський район.

The paper presents methods and results of computation of the geographical height to determine wind load Calt according to 9 weather stations Transcarpathian region. For DBN B.1.2-2: 2006 geographical factor is used to calculate the height of wind pressure when placing building project: at an altitude of 0.5 km it is 1, at an altitude of more than 0.5 km – given by Calt = 4H-1. With the proposed method for the 23rd areas and high altitude wind factors and meteorological data in the years 1955-2005 calculated coefficients geographical height to determine wind loads in July and January of each settlement, peaks and passes to Transcarpathia Ukrainian Carpathians.
Keywords – wind load, the coefficient of geographical altitude, constructions, Transcarpathian region, weather station, mountainous region.

Література – 8.

УДК 624.004:125

В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук, А.А.Тузяк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів і будівельної механіки

ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОДНОПРОЛЬОТНИХ МАЛИХ МОСТІВ

© Кваша В.Г., Салійчук Л.В., Тузяк А.А., 2013

Подано приклади реконструкції малих залізобетонних мостів з розширенням габариту монолітною плитою і підсиленням балок зміною статичної схеми з вільнообпертої на защемлену на опорах.
Ключові слова: малі мости, реконструкція, залізобетонна накладна плита, підсилення балок, статична схема.

Examples of reconstruction of small concrete bridges with extension dimension by monolithic slab and strengthening beams, change static scheme are described.
Keywords: small bridges, reconstruction, concrete superimposed slab, reinforcement beams, static scheme.

Література – 7

Syndicate content