№ 770 (2013)

УДК 811.162.1=162.2’374.822:004.65

Natalia Kotsyba
Faculty of „Artes Liberales”, Warsaw University, 69, Nowy Świat str., Warsaw, 00-046, Poland

OVERVIEW OF THE UKRAINIAN LANGUAGE RESOURCES WITHIN THE MULTILINGUAL EUROPEAN MULTEXT-EAST PROJECT, V.4

© Natalia Kotsyba, 2014

Подано огляд комп’ютерних ресурсів для української мови, створених у межах багатомовного європейського проекту MULTEXT-East (MTE, http://nl.ijs.si/ME/V4), доступних безкоштовно для дослідницьких цілей від травня 2010 року. Ресурси охоплюють формальну репрезентацію морфологічно-синтаксичних специфікацій 1239 унікальних граматичних тагів у форматі XML, згідно з вимогами TEI-5, та морфологічно-синтаксичний лексикон на понад 200000 словоформ разом з лемами та тагами.
Ключові слова: комп’ютерні мовні ресурси, обробка природної мови, TEI (Ініціатива Кодування Текстів), стандарти, українська мова, морфологічно-синтаксичні специфікації, граматичний таг, лема, морфологічно-синтаксичний лексикон.

The article presents an overview of computational resources for the Ukrainian language within a multilingual European MULTEXT-East project (MTE, http://nl.ijs.si/ME/V4) freely available for researchers since May 2010, including a formal representation of morphosyntactic specifications consisting of 1239 unique grammatical tags in the XML, TEI-5 compatible, format and a morphosyntactic lexicon covering over 200000 wordforms with lemmas and morphosyntactic codes.
Key words: computational language resources, NLP, TEI, Text Encoding Initiative, standards, Ukrainian language, morphosyntactic specifications, morphosyntactic lexicon.

Література – 15.

УДК 004.652

Т.М. Басюк, А.С. Василюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РАНЖУВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

© Басюк Т.M., Василюк А.C., 2013

Описано особливості проектування системи ранжування веб-сайтів у глобальній мережі Інтернет, проаналізовано відомі систем просування ресурсів та наведено внутрішні та зовнішні фактори ранжування. Проаналізовано та запропоновано можливі схеми організації інтернет-ресурсів із використанням засобів лінкового ранжування. Описано основні задачі, які виникають при оптимізації сторінок під множину запитів та наведено схему розбиття ключових слів по сторінках ресурсу.
Ключові слова: ранжування, інтернет-ресурс, ролевантність, оптимізація.

The article describes the design features of ranking websites in the global Internet, the analysis of the known systems and promotion resources was done and the internal and external factors of ranking were given. Possible schemes of Internet resources using the tools of link ranking were analysed. We describe the main problems that arise when optimizing pages on the set of queries and give the scheme of splitting by keyword pages of the resource .
Key words: rankings, internet resource relevance, optimization.

Література – 12

УДК 004.738.5

А.Ю. Берко1, В.А. Висоцька2, Л.В. Чирун3
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
2кафедра інформаційних систем та мереж,
3кафедра програмного забезпечення

СТРУКТУРА ЗАСОБІВ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В., 2013

Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу контенту.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

Some of principal problems of electronic content commerce and functional services of content processing are analyzed in the article. Proposed method gives an opportunity to form resources processing tools for electronic commerce systems so as implement subsystems for content formation, management and support.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems.

Література – 9

УДК 004.89

Є.В. Буров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОДАННЯ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ

© Буров Є.В., 2014

Розглянуто математичну формалізацію системи онтологічного моделювання процесу розв’язання задач. Для її побудови використано апарат алгебраїчної теорії систем. Розроблено формальне подання онтологічних моделей та системи їх опрацювання.
Ключові слова: база знань, математична модель, онтологія, онтологічна модель.

In this paper we propose a formalization of ontology-based task execution modelling system. It is built using approach of algebraic systems theory. We show that proposed algebraic system is based on multiple domains, which can be used for ontological models representation and knowledge elucidation, storage and processing
Key words: knowledge base, mathematical model, ontology, ontological model.

Література – 12

УДК 004.652

О.М. Верес1, Ю.О. Верес2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж;
2кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

ЗАСТОСУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СППР

© Верес О.М., Верес Ю.О., 2013

Описано об’єктно-орієнтований підхід моделювання СППР. Запропоновано та описано трирівневу архітектуру концептуальної моделі СППР. Проаналізовано можливість багаторазового використання компонентів різних типів структур. Описано принципи побудови користувацької СППР із використанням багаторазових компонент.
Ключові слова: об'єктно-орієнтований підхід, архітектура, структура, модель, прийняття рішення, система підтримки прийняття рішень.

This article describes an object-oriented approach of DSS modeling. Three-level architecture is suggested and it describes a conceptual model of DSS. The analysis of possible reusable components for various types of structures is analyzed. We describe the principles of building a custom DSS use of multiple components.
Key words: object-oriented paradigm, architecture, frameworks, model, decision making, Decision Support System.

Література – 10

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька1, Л.Б. Чирун1, Л.В. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ УЗАГАЛЬНЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В.А., Чирун Л.Б., Чирун Л.В., 2013

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом.
Ключові слова: інформаційний ресурс, контент, система управління контентом, життєвий цикл контенту, система електронної контент-комерції

In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.
Key words: information resources, content, content management system, content lifecycle, electronic content commerce system.

Література – 15

УДК 004.6

І.І. Глаголева, А.Ю. Берко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

© Глаголева І.І., Берко А.Ю., 2014

Описано процедури інтелектуального аналізу даних на основі прогнозування часових рядів для даних земельного кадастру. Розглянуто положення, необхідні для розроблення методу прогнозування з використанням часових рядів. Розроблено математичну модель для прогнозування рядів, а також технічно реалізовано задачу прогнозування використання земельних ресурсів у Стрийському районі Львівської області.
Ключові слова: земельний кадастр, інтелектуальний аналіз даних, прогнозування.

This article describes the procedures of data mining based on prediction of time series for land cadastre data. Principles, required for the development of the method of forecasting using time series are examined. Mathematical model for serious prediction is developed. The task of prediction of land resources used in Striy District Lviv Region is technically realized.
Key words: land cadastre, data mining, forecasting.

Література – 4.

УДК 004.932.2

М.В. Давидов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД СКЕЛЕТОНІЗАЦІЇ ДВОВИМІРНОЇ ОБЛАСТІ, ЩО ВРАХОВУЄ ОСОБЛИВОСТІ КОНТУРУ

© Давидов М.В., 2014

Розглянуто задачу скелетонізації двовимірної області із врахуванням особливостей контуру. Пропонується модифікація методу скелетонізації Чжана–Суна, яка використовує попередній обхід контуру для визначення його особливих пікселів. З використанням нового методу отримано скелети, стійкі до повороту області. Метод застосовано для скелетонізації зображень кисті руки в дактильній абетці.
Ключові слова: скелетонізація, потоншення, розпізнавання дактилю.

The problem of two-dimensional area skeletonization that takes into account boundary features is considered. A modification of Zhang-Suen parallel thinning algorithm is proposed. The modification utilizes boundary tracking for boundary features detection. Skeletons that were obtained by means of the proposed method were found to be persistent to region rotation. The method was utilized for dactyl images skeletonization and processing.
Key words: skeletonization, thinning, dactyl recognition.

Література – 15

УДК 004.9

П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

© Жежнич П.І., Сопрунюк О.О., 2013

Описано важливість використання електронної документації в туристичних установах, необхідність автоматизованої її обробки для забезпечення швидкої взаємодії між споживачем туристичного продукту та туристичною фірмою, виділено принципи управління якістю в процесах формування туристичної документації на основі аналізу та узагальнення практики TQM, зображено процес формування туристичної доку¬ментації у вигляді потоків даних DFD.
Ключові слова: туристична документація, електронна документація, авто¬матизація обробки, стандарти якості.

The article describes the importance of electronic documentation use in tourism sphere, the need for its automation processing in order to provide rapid interaction between the travel agency and the tourism information product consumer, the principles of quality management in the formation process of tourism documentation on the basis of analysis and generalization of TQM are highlighted, the formation process of tourism documentation in the form of data flow diagram DFD is generally described.
Key words: tourism documentation, electronic documentation, automation processing, quality standarts

Література – 47.

УДК 004.81.32

П.І. Жежнич, А.Ю. Шілінг
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВПЛИВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЕБ-СПІЛЬНОТ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

© Шілінг А.Ю., Жежнич П.І., 2013

Розглянуто архітектуру віртуальних спільнот. Проведено класифікацію інформаційного наповнення спеціалізованих освітніх веб-спільнот і, як наслідок, здійснено класифікацію учасників спільнот з урахуванням персоніфікації даних.
Ключові слова: віртуальна спільнота, інформаційне наповнення, освітні заклади, персоніфікація даних, тарґетинґ.

This paper deals with the architecture of virtual communities. The classification of the content of specialized educational web communities was carried out, and as a result, the classification by community members with regard to personalization data was made.
Key words: virtual community, content, educational institutions, personification data targeting.

Література – 17

УДК 004.421.4

В.М. Заяць, В.Р. Колосов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

АЛГОРИТМИ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НАД ЧИСЛАМИ У ФОРМАТІ ЧАСУ ДЛЯ МІКРОКОНТРОЛЕРА СІМЕЙСТВА AVR

© Заяць В.М., Колосов В.Р., 2013

Запропоновано способи виконання арифметичних операцій додавання та віднімання чисел, поданих у форматі часу. Розроблено алгоритми та програмні засоби алгоритмічною мовою С для мікроконтролера сімейства AVR.
Ключові слова: арифметичні операції, формат часу, режим реального часу, алгоритм, програма.

The method of implementation of operations of addition and subtraction of numbers, presented in the time-format is considered. The algorithm and the program are developed by the С-language for microcontrollers of AVR family.
Key words: arithmetic operations, time format, real-time algorithm, program.

Література – 7

УДК 658: 021: 007

Парвиз Казыми
Бакинский государственный университет,
кафедра библиотековедения

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАНИЯ

© Казыми Парвиз, 2014

Описано деятельность современной библиотеки, которая с позиций информационной инженерии характеризуется такими десятью параметрами: 1. Теория информации. 2. Классификация информации. 3. Информационная среда и информационное пространство. 4. Информационное моделирование. 5. Информационное обслуживание. 6. Информационный рынок. 7. Информационные ресурсы. 8. Информационно-поисковые системы. 9. Информационные угрозы и войны. 10. Информационная безопасность и информационная защита.
Ключевые слова: библиотечная деятельность, информационная инженерия, информационное обслуживание, информационный рынок, информационные угрозы, информационное моделирование.

The article contains the description of modern library activities, such as the information engineering, and describes the following ten characteristics: 1. the information theory; 2. the classification of information; 3. the information environment and space; 4. the information modeling; 5. the information services; 6. the information market; 7. the information resources; 8. the information retrieval systems; 9. the information threats and wars; 10. the information security and protection.
Key words: library activities, information engineering, information service, information market, information threats, information modeling.

Література – 10.

УДК 519.7

О.В. Каніщева
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ВІДНОШЕНЬ (TRM) ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ

© Каніщева О.В., 2014

Запропоновано використання статистичних методів TFIDF, TLTF та Text Rela¬tionship Map (TRM) для автоматичної побудови реферату для українсько- та російськомовних текстів. Ці методи програмно реалізовано за допомогою мови програмування С++ у середовищі Borland Buіlder 6.0 та бази даних, створеної в Mіcrosoft Access.
Ключові слова: автоматична обробка природної мови, автоматичне реферування, TFIDF, TLTF, Text Relationship Map (TRM).

This paper is devoted to the use of statistical TFIDF, TLTF and Text Relationship Map (TRM) methods for automatic construction of abstracts for the Russian and Ukrainian languages. These methods are implemented using C++ software programming language in Borland Builder 6.0 and databases created in Microsoft Access.
Key words: automatic processing of natural language, automatic abstracting, TFIDF, TLTF, Text Relationship Map (TRM).

Література – 12.

УДК 004.9

А.В. Катренко, Д.С. Магац, А.С. Магац
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДВОЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ

© Катренко А.В., Магац Д.С., Магац А.С., 2013

Розглянуто проблематику організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управління портфелем проектів, запропоновано двоетапну процедуру формування портфеля проектів, що враховує як формальні, так і неформальні аспекти.
Ключові слова: портфель проектів, оптимізація, парето-оптимальні розв’язки, метод аналітичної ієрархії.

The problems of organization and support management in organizations that implement their activities in the form of projects were considered, as well as the main approaches to managing a portfolio of projects, two-step procedure for drawing portfolio, taking into account both formal and informal aspects was proposed.
Key words: portfolio, optimization, Pareto-optimal solutions, the method of analytic hierarchy.

Література – 9.

УДК 519.766.4

О.А. Кожухівська
Черкаський державний технологічний університет,
кафедра інформатики та інформаційної безпеки

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ

© Кожухівська О.А., 2013

Розглянуто сучасні підходи до математичного моделювання процесу роздрібного кредитування. Також встановлена необхідність побудови спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень на основі принципів системного аналізу під час кредитування фізичних осіб. Перевагами таких систем є можливість застосування ефективної попередньої обробки даних, використання декількох альтернативних методів оцінювання стану клієнтів та множини критеріїв якості на кожному етапі аналізу даних.
Ключові слова: роздрібне кредитування, математичні моделі, оцінювання стану клієнтів, прийняття рішень.

In the Paper modern approaches to mathematical modeling of retail crediting process have been considered. The necessity to construct specialized decision support systems on the basis of system analysis principles in crediting potential clients was recognized. Advantages of such systems are possibilities to implement effective preliminary data processing, use several alternative methods to estimate clients’ status and set of quality criteria on each stage of data analysis.
Key words: retail crediting, mathematical models, client state estimation, decision making.

Література – 7.

УДК 004.852; 004.93'14; 004.94

П.О. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СТОХАСТИЧНА ІГРОВА МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ

© Кравець П.О., 2013

Запропонована стохастична ігрова модель кластеризації даних в умовах дії завад. Розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм розв’язування стохастичної гри. Виконано комп’ютерне моделювання ігрової кластеризації зашумлених даних. Вивчено вплив параметрів на збіжність стохастичного ігрового методу кластеризації даних. Проаналізовано отримані результати.
Ключові слова: кластеризація даних, стохастична ігрова модель, адаптивний ігровий метод.

The stochastic game model of the data clustering under the influence of noise is offered. Adaptive rerrurent method and algotithm of stochastic game solving are developed. Computer modelling of game of noisy data clustering is executed. The parameter influences on convergence of stochastic game method of the data clustering are studied. The analysis of received results is realized.
Key words: data clustering, stochastic game model, adaptive game method.

Література – 20

УДК 004.421.4

І.Л. Лебединський, Т.М. Загородня
Сумський державний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ

© Лебединський І.Л., Загородня Т.М., 2013

Розглянуто можливість застосування інформаційних технологій для визначення конкретних параметрів навчальних занять під час формування компетентнісної моделі майбутнього інженера. Запропоновано та обґрунтовано доцільність і ефективність інформаційного підходу до формування інформаційно-змістового наповнення структурних одиниць (логічних модулів) з урахуванням обмеження загального навчального часу, з урахуванням впливу параметрів навчальних занять на формування компетенцій.
Ключові слова: компетенції інженера, множина компетенцій, кількісні параметри занять, експертний ітераційний підхід.

The possibility of using information technology to identify specific parameters of studies in the formation of competence model of the future engineer is considered. The feasibility and effectiveness of the information approach to the formation of information and substantive content of structural units (logical units) with the restriction of the total training time, with the influence of the parameters of studies on the formation of competencies were suggested and justified.
Key words: competence of the engineer, the set of competencies, quantitative parameters of classes, expert iterative approach.

Література – 10.

УДК 658.012.011.56

О.П. Левченко, І.М. Кульчицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ П’ЯТИМОВНОГО СЛОВНИКА ПОРІВНЯНЬ В ЕЛЕКТРОННУ ФОРМУ

© Левченко О.П., Кульчицький І.М., 2014

Проаналізовано структуру українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польського словника порівнянь та запропоновано технологію його перетворення із паперової у електронну форму.
Ключові слова: лексикографія, словник, порівняння, електронний словник, інформаційно-структурна модель, інформаційна система, база даних.

In this article the structure of Ukrainian-Russian-Belarusian-Polish dictionary of comparisons was analyzed and the technology of its transformation from paper into electronic form was proposed.
Key words: lexicography, dictionary, comparisons, electronic dictionary, information and structural model, information system, database.

Література – 29.

УДК 004. 89

В.В. Литвин, А.Б. Демчук
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ТИФЛОКОМЕНТАТОРА ОПИСУ СЮЖЕТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

© Демчук А.Б., Литвин В.В., 2013

Розглянуто постановку задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету серед множини можливих тифлокоментаторів. Наведено математичну модель такої задачі, розроблено підхід до її розв’язування.
Ключові слова: тифлокоментар, тифлокоментатор, фільми для незрячих, інформаційні технології, опис сюжету, відеоконтент.

The statement of problem of choosing of typhlocommentator is considered in this article, the description of the subject among the number of possible typhlocommentators. The mathematic model of such a task is given and an approach of solving it has been worked out.
Key words: typhlocomment, typhlocommentator, films for sightless, informational technologies, description of the subject, video content

Література – 9.

УДК 81’ 32

М.О. Лукач
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

ТИПИ ЛІНГВІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАДАЧ

© Лукач М.О., 2013

Окреслено розуміння понять «модель» та «моделювання» у лінгвістиці. Розглянуто основні типи лінгвістичних моделей та їх застосування для розв’язання різноманітних лінгвістичних задач.
Ключові слова: моделювання, модель, породжуюча модель, дослідницька модель, аналітична модель, синтетична модель.

This paper outlines understanding of the notions ‘model’ and ‘modeling’ in linguistics. The main linguistic models and their application to solving different linguistic tasks are described.
Key words: modeling, model, generative model, research model, analytical model, synthetic model.

Література – 9.

УДК 004.8

Ю.М. Романишин1,2, С.Р. Петрицька1
1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра ЕЗІКТ,
2University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

ПОБУДОВА ЗАДАНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ІМПУЛЬСІВ НА ОСНОВІ БАГАТОВХОДОВОГО СПАЙК-НЕЙРОНА

© Романишин Ю.М., Петрицька С.Р., 2013

Розглянуто задачу побудови ідеалізованої спайк-послідовності імпульсів як зваженої суми вхідних послідовностей, що має значення для процедури навчання спайк-нейронної мережі на основі апарату лінійної алгебри з використанням ідеалізованих імпульсів з нульовою тривалістю і одиничною амплітудою та поняття простору спайк-послідовностей. Для визначення вагових коефіцієнтів використано метод найменших квадратів. Результуюча спайк-послідовність формується з використанням нечітких чисел. Наведено два приклади наближення заданої спайк-послідовності.
Ключові слова: спайк-нейронна мережа, спайк-послідовність, метод лінійної алгебри, спайк-навчання.

The problem of construction of idealizing sequence of spikes as the weighted sum of input sequences of spikes, which is important for learning procedure of spike neural network on the basis of methods of linear algebra with the use of idealizing impulses with a zero duration and single amplitude and conception of space of sequences of spikes is considered. For determination of weight coefficients a least squares method is used. Resultant spike sequence is formed with the use of fuzzy numbers. Two examples of approximation of the sequence of spikes are demonstrated.
Key words: spike neural network, spike sequence, method of linear algebra, spike learning.

Література – 5

УДК 004.9

Н.Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗРОБЛЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРОСТОРУ ДАНИХ ТА ПРОЕКТУВАННЯ КЛАСУ КЕРУВАННЯ ЙОГО КОМПОНЕНТАМИ

© Шаховська Н.Д., 2013

Побудовано архітектуру простору даних. Описано особливості налагодження функціонування простору даних як складної системи.
Ключові слова: простір даних, транслятор запитів, метамова.

The сonstruction of architecture data space. Specifics debug operation data space as a complex system.
Keywords: space data translator requests metalanguage.

Література – 4

Syndicate content