№ 765 (2013)

УДК 811.161.2’373.46:52

Оксана Богуш
Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Богуш О. М., 2013

У статті розглянуто особливості українських астрономічних термінів, утворених аналітичним способом. На матеріалі української астрономічної термінології першої третини ХХ століття описано типові структурні моделі астрономічних термінів-слово-сполук.
Ключові слова: українська мова, астрономічна термінологія, термінотворення, термін-словосполука, двокомпонентне терміносполучення, трикомпонентне терміносполучення.

The article shows us the features of Ukrainian astronomical terms which established analytically. On the material Ukrainian astronomical terminology first third of the twentieth century, described the typical structural models of astronomical terms-word-combinations.
Keywords: Ukrainian language, astronomical terminology, term-formation mode, term-word-combination, two-component terminology links, three-component terminology links.

Кількість посилань 10

УДК 811’374

Софія Булик-Верхола
Національний університет «Львівська політехніка»

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Булик-Верхола С. З., 2013

Статтю присвячено аналізові процесів, що відбулись у складі української музичної термінології: виходять з активного вжитку історизми, архаїзми, синоніми; поповнюють музичну терміносистему нові слова – запозичення, деривати, діалектні назви. Українська музична термінологія перебуває в безперервному розвитку.
Ключові слова: українська мова, музична термінологія, історизм, архаїзм, синонім, неологізм.

The article is dedicated to the analysis of the processes that took place in Ukrainian musical terminology. Musical historic terms, archaic names and synonyms that went out of active use. New music alterms such as borrowings, derivative words, dialectic words enriched themusical terminology. Availability of such processes let us confirm that Ukrainian musical terminology is in the continuous development.
Keywords: Ukrainian language, musical terminology, historic term, archaic name, synonyms term, new term.

Кількість посилань 11

УДК 811.161.2’373.45

Ірина Василяйко
Львівський національний університет імені Івана Франка

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ* У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КІНОМИСТЕЦТВА

© Василяйко І. Ю., 2013

У статті проаналізовано особливості кіномистецьких термінів-словосполучень у сучасній українській мові. Висвітлено специфіку їхньої семантики, виділено найбільш типові структурно-семантичні моделі, за якими утворено складені найменування.
Ключові слова: українська мова, аналітичний термін, термінологія кіномистецтва, термін-словосполучення, двокомпонентний термін-словосполучення, багатокомпонентний термін-словосполучення.

The features of term-word-combinations of cinematographic art of modern Ukrainian are analized in the article. The specific of their semantics is reflected, the most typical structural-semantical models, the compound names of which are formed, are distinguished.
Keywords: Ukrainian language, analytical term, terminology of cinematographic art, term-word-combinations, double-base term-word-combinations, multicomponent terms-word-combinations.

Кількість посилань 10

УДК 811.161.2’373:001.4

Людмила Васковець
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ

ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ В КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ* ТЕРМІНОСИСТЕМІ

© Васковець Л. П., 2013

У статті розглянуто співвідношення між загальновживаними словами й термінами. Схарактеризовано основні шляхи переходу загальної лексики до складу казначейської термінолексики. Простежено за процесом детермінологізації казначейських термінів.
Ключові слова: українська мова, термінологія, загальновживане слово, казначейський термін, казначейська терміносистема, термінологізація, детермінологізація.

The article deals with the correlation between commonly – used words and terms. The greatest attention is paid to the main ways of transition of commonly – used vocabulary to the structure of treasury system of terms. The process of determinologization of treasury terms is also analysed there.
Keywords: Ukrainian language, terminology, commonly-used word, treasury term, treasury system of terms, terminologization, determinologization.

Кількість посилань 12

УДК 81’06-81’26-81’373

Ольга Веремчук
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, м. Рівне

СТИЛІСТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ ТЕРМІНІВ: КОДИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

© Веремчук О. А., 2013

У статті на матеріалі загальномовних словників української мови ХХ – початку ХХІ століття проаналізовано процес стилістичної транспозиції математичних терміно-одиниць. Розглянуто проблему неадекватного представлення в кодифікаційних працях реального семантико-стилістичного потенціалу математичних термінів.
Ключові слова: українська мова, математична термінологія, семантика, стилістична транспозиція, термін, стилістичний транспозит, мікрозначення, переносне значення, пряме значення, семантична структура слова.

The article deals with the analysis of the process mathematical terms stylistic transposition on the material of Ukrainian explanatory dictionaries of XX – beginning of the XXI centuries. The author comprehends the problem of inadequate presentation of real semantic and stylistic potential of mathematical terms in codification works.
Keywords: Ukrainian language, mathematical terminology, semantics, stylistic trans-position, term, stylistic transposit, micromeaning, figurative meaning, direct meaning, semantic structure.

Кількість посилань 4

УДК 81’367.622.16: 81’362

Михайло Гінзбург
Інститут транспорту газу, м. Харків

УКРАЇНСЬКІ ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ НА -ННЯ, -ТТЯ НА ТЛІ СУСІДНІХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

© Гінзбург М. Д., 2013

У статті досліджено успадковування дієслівних категорій українськими назвами опредметнених процесів (nomina actionis) на -ння, -ття порівняно з успадковуванням аналогічних форм у польській, чеській і російській мовах. Розв’язати цю проблему дуже важливо для правильного розуміння фахових текстів та укладання нормативних документів.
Ключові слова: українська мова, польська мова, чеська мова, російська мова, назви опредметнених процесів на -ння, -ття, дієслівна категорія виду.

The article deals with verbal categories inheritance of Ukrainian names of objectified processes (nomina actionis) ended on -ння, -ття and their counterparts in the Polish, Czech and Russian languages. It is important to solve this problem for a proper understanding of professional texts and writing of normative documents.
Keywords: Ukrainian language, Polish language, Czech language, Russian language, names of objectified processes on -ння, -ття, verbal category type.

Кількість посилань 54

УДК 811.161.2’373,46

Надія Гимер
Львівський державний університет внутрішніх справ

© Гимер Н. О., 2013

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ КОСМЕТИКИ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ

У статті проаналізовано структурний склад української фахової лексики косметики та косметології. Зокрема окреслено однослівні терміни та багатокомпонентні терміни Серед термінів-однословів виділено непохідні назви як українські, так і запозичені терміни-деривати, терміни-юкстапозити, терміни-композити: композити із запозиченими основами; композити із національними основами; композити комбіновані, а також терміни-слово-сполуки.
Ключові слова: українська мова, термінологія, косметика та косметологія, термінологічна деривація, терміни-однослови, терміни-словосполуки, структурний аналіз.

The structural content of Ukrainian professional dictionary of cosmetics and cosmetology is analyzed in the article. In particular one-word terms and multi-component terms are described. Among one–word terms it is distinguished non-derivative Ukrainian names and also borrowed terms-derivatives, terms-juxtapozites, terms-composites: composites with borrowed stems; composites with national stems; combined composites and also terms-phrases.
Keywords: Ukrainian language, terminology, cosmetics and cosmetology, terminological derivation, one-word terms, terms-phrases, structural analysis.

Кількість посилань 9

УДК 811.161.2’373

Наталія Дрівко
Національний університет «Львівська політехніка»

СКЛАДЕНІ ТЕРМІНИ ІЗ КОМПОНЕНТОМ АРКА: СТРУКТУРНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

© Дрівко Н. З., 2013

У статті виявлено та проаналізовано основні структурні моделі складених термінів із компонентом арка в сучасній українській мові та подано ономасіологічний аналіз цих терміносполук.
Ключові слова: українська мова, термінологія, ономасіологія, структурний аналіз, структурна модель, ономасіологічна ознака, компонент арка.

The article contains an analysis of the basic structural models of the compound terms with a component arch in modern Ukrainian and the onomasiological analysis of these term-words combinations is presented.
Keywords: Ukrainian language, terminology, onomasiology, structural analysis, structural model, onomasiological characteristic, element arch.

Кількість посилань 15

УДК 168.1

Ігор Дуцяк
Національний університет «Львівська політехніка»

ANALYSIS OF THE DEFINITION THEORY ELEMENTS IN ISO704:2009. TERMINOLOGY WORK – PRINCIPLES AND METHODS

© Дуцяк І. Д., 2013

Обґрунтовано необхідність вдосконалення низки положень третього видання міжнародного стандарту ISO 704, які стосуються відношень між поняттями, природи дефініції, видів дефініцій, правил формулювання дефініцій та недосконалостей дефініцій.
Ключові слова: термінологія, стандарти ІСО, ІСО 704, типи відношень між поняттями, озшачення, природа означень.

The necessity of improving a number of statements in ISO 704 third edition concerning concept relations, nature of definitions, types of definitions, rules of formulating definitions and deficient definitions is justified.
Keywords: terminology, ISO standards, ISO 704, types of concept relations, definition, nature of definitions.

Кількість посилань 5

УДК 811.161.2’347.9

Ірина Корнейко, Микола Пилипенко
Харківський національний медичний університет
ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України

УКРАЇНОМОВНІ ТЕРМІНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ

© Корнейко І. В., Пилипенко М. І., 2013

У статті висвітлюється актуальна проблема українського термінознавства – утворення термінів, семантичним компонентом яких є значення дії. Для систематизації термінів із процесуальним значенням пропонується логіко-граматичний аналіз семантики таких термінів.
Ключові слова: українська мова, термінологія, термін, дієслово, граматична категорія виду.

The authors feature an urgent issue of Ukrainian science about technical terms, i.e. formation of terms with a concept of action in their semantics. To systematize the terms with processual meaning logical grammatical analysis of them is suggested.
Keywords: Ukrainian language, terminology, technical terms, verbs, grammar category of aspect.

Кількість посилань 17

УДК 811.161.2’373.46

Ірина Кочан
Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ фіт(о)-...-фіт(и) В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ

© Кочан І. М., 2013

У статті детально розглянуто специфіку компонента фіт(о)-…-фіт(и) в науковій термінології сучасної української мови. Виявлено динаміку слів із цими терміноелементами та тенденцію до гармонійного поєднання з національними словами.
Ключові слова: українська мова, термінологія, міжнародний компонент, терміноелемент, термінотворення, компонент фіт(о)-...-фіт(и).

The specific component Fit(o) in scientific terminology of modern Ukrainian language was detailly discussed in this article. Dynamics the of these words with terminological elements and their tendency to harmony with national terms was revealed.
Keywords: Ukrainian language, terminology, international component, terminological element, terminology, creation of terms, component fit(o)-...-fit(y).

Кількість посилань 19

УДК 800

Ольга Кочерга
Інститут теоретичної фізики імені М. Боголюбова НАН України, м. Київ
Володимир Пілецький
Львівський національний університет імені Івана Франка

ВЗАЄМОДІЯ РІЗНОСТРУКТУРНИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ1

© Кочерга О. Д., Пілецький В. І., 2013

Розглянуто семантику й функціювання спільнокореневих дієслів з різними афіксами в сучасній українській науково-технічній термінології.

The article discusses the semantics and functioning of verbs with similar roots and various affixes in modern Ukrainian scientific and technical terminology.

Ключові слова: українська мова, науково-технічна термінологія, спільнокореневе дієслово, афікс, семантика.

Keywords: Ukrainian language, scientific and technical terminology, the verbs with similar root, affixe, the semantics.

Кількість посилань 5

Мирослав Кратко

ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА КРАВЧУКА

© Кратко М. І., 2013

УДК 811.161.2’ 373.46

Галина Крохмальна
Львівський національний університет імені Івана Франка

СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕРМІНА У СТРУКТУРІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРАЦЬ ІВАНА ДЕНИСЮКА)

© Крохмальна Г. І.,2013

Автор окреслює риси явища латентності та експлікації літературознавчого терміна, особливості літературознавчої терміносистеми на прикладі праць Івана Денисюка, вказує на окремі риси творення й функціювання терміносистеми в науковому тексті.
Ключові слова: українська мова, літературознавча термінологія, терміносистема, термінологічна парадигма, латентність терміна, експлікація терміна, термінологічна одиниця, Іван Денисюк.

The author outlines the features of the latency and explication of the literary term, peculiarities of the literary terminological system using the works of Ivan Denisyuk, and shows individual features of creation and functioning of a terminological system in the scholarly text.
Keywords: Ukrainian language, terminology of literary criticism, terminological system, terminological paradigm, term latency, term explication, terminological unit, Ivan Denysyuk.

Кількість посилань 6

Зоряна Куньч
Національний університет «Львівська політехніка»

ВИВЧАЙМО УКРАЇНСЬКІ ПАРЕМІЇ: РЕЦЕНЗІЯ НА СЛОВНИК Т. А. КОСМЕДИ, Т. Ф. ОСІПОВОЇ «КОМУНІКАТИВНИЙ КОДЕКС УКРАЇНЦІВ У ПАРЕМІЯХ» (Дрогобич : «Коло», 2010. – 272 с.)

© Куньч З. Й., 2013

УДК 801.316.4

Зоряна Куньч
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ РИТОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ ТЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

© Куньч З. Й., 2013

У статті проаналізовано труднощі й проблеми перекладу українською мовою з латинської риторичних термінів, вжитих і пояснених у трактаті «Про риторичне мистецтво» Теофана Прокоповича (1707 р.), з огляду на сучасні тенденції впорядкування науково-технічної термінології. На основі проведеного дослідження, а також розгляду сучасних тенденцій в українському науковому стилі зроблено висновок щодо схожості багатьох явищ і процесів у науковій мові XVIII ст. і в сучасних умовах.
Ключові слова: українська мова, риторика, Теофан Прокопович, термінологія, риторичний термін, переклад, транслітерація.

The article analyzes the difficulties and problems underlying the translation into Ukrainian of Latin rhetorical terms, used and explained in a treatise “On the rhetorical art” by Theophanous Prokopovych (1707), taking into account modern tendencies in scientific and technical terminology organizing. Based on the conducted research and the review of current tendencies in the Ukrainian scientific style a conclusion has been made concerning the similarity of numerous phenomena and processes in the scientific language of the XVIII century and nowadays.
Keywords: Ukrainian language, rhetoric, Theophanes Prokopovych, terminology, rhetorical terms, translation, transliteration.

Кількість посилань 3

УДК 81’373

Олена Кучеренко
Національний університет цивільного захисту України

ТЕРМІНИ-КОМПОЗИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

© Кучеренко О. Ф., 2013

Статтю присвячено дослідженню словоскладання як способу номінації понять сучасної української та німецької термінологічних систем сфери цивільного захисту. Композиція відповідає вимогам, які характеризують сутність терміна, визначає підґрунтя класифікації родовидових спеціальних понять.
Ключові слова: українська мова, німецька мова, термінологія, цивільний захист, словоскладання, термінологічна номінація.

The article deals with research of word composition as a main method of nomination of concepts of the Ukrainian and German terminology of civil defence. Composition answers requirements which characterize the matter of term, determines basic foundation of classification of the kind-specific special concepts.
Keywords: Ukrainian language, German language, terminology, civil defence term, word composition. terminological nomination.

Кількість посилань 9

УДК 811.161.2’373.421:622

Тетяна Луковенко
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ГОМЕОПАТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Луковенко Т. О., 2013

Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених вивченню української гомеопатичної термінології. У пропонованій праці розглянуто особливості функціювання термінів-синонімів та проаналізовано структурні й семантичні особливості еквівалентних термінологічних одиниць досліджуваної галузі.
Ключові слова: українська мова, синонімія, термін-синонім, термінологія, семантика, гомеопатика.

The article continues the cycle of the author’s publications devoted to the studying of the Ukrainian homeopathic terminology. The peculiarities of functioning of the term-synonyms and the structural and semantic features of equivalent terminological units of the researched area are analyzed in this work.
Keywords: Ukrainian language, synonymy, term-synonym, terminology, semantics, homeopathic.

Кількість посилань 9

УДК 811.161.2’276.6:342

Петро Луньо
Львівський національний університет імені Івана Франка

АФІКСАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

 Луньо П. Є., 2013

У статті досліджено словотвірні особливості українських термінів конституційного права. Зокрема окреслено особливості суфіксального та префіксального способів творення термінів цієї галузі права на сучасному етапі. З’ясовано та проаналізовано продуктивність словотвірних моделей цих способів творення термінів конституційного права.
Ключові слова: українська мова, термінологія, конституційне право, словотвір, морфологічний спосіб словотворення, суфіксація, префіксація.

In the article the word creative features of Ukrainian terms of constitutional law is explored. The peculiarities of suffixes and prefixes ways of creating the terms of this branch of the law today are analyzed. It was found and analyzed the productivity of derivational models of different ways of creating terms of constitutional law.
Keywords: Ukrainian language, terminology, Constitutional Law, word-formation, morfological term-formation mode, suffixation, prefixation.

Кількість посилань 12

УДК 811.161.2’373.46:62

Оксана Мартиняк
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

СИНТАКСИЧНІ ВАРІАНТИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Мартиняк О. А., 2013

У статті проаналізовано явище синтаксичної варіантності на матеріалі сучасної української науково-технічної термінології. З’ясовано причини появи варіантів цього типу. Запропоновано можливі шляхи уніфікації синтаксичних варіантів у термінній лексиці.
Ключові слова: українська мова, науково-технічна термінологія, синтаксис, синтаксичний варіант.

The article dwells upon phenomenon of syntactic variance in the modern Ukrainian scientific and technical terminology. The research analyzes reasons for appearance of syntactic variants terms. The ways to avoid parallel names of this type are suggested.
Keywords: Ukrainian language, scientific and technical terminology, syntax, syntactic variant.

Кількість посилань 11

УДК 811.161.2’373:001.4:72.012

Яніна Мар’янко
Одеська державна академія будівництва та архітектури

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ

© Мар’янко Я. Г., 2013

У статті розглядається специфіка й структура системної організації української термінології дизайну, визначені особливості лексико-семантичних відношень, виокремлено основні тематичні групи й підгрупи, проведено аналіз змін.
Ключові слова: українська мова, термінологія, семантика, лексико-семантична група, полісемія, омонімія, синонімія, дизайн.

The design terminology of the Ukrainian language is the organized subsystem of literary language, which is characterized by the well-developed lexical-semantic organization and it represents the system of linguistic terms.
Keywords: Ukrainian language, terminology, semantics, lexical-semantic group, polysemy, homonymy, synonymy, design.

Кількість посилань 13

УДК 811.161.2’38:001.4

Ірина Ментинська
Національний університет «Львівська політехніка»

СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 2-ОЇ ВІДМІНИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

© Ментинська І. Б., 2013

Статтю присвячено проблемам сучасної української термінології, зокрема розглянyто вживання закінчень родового відмінка в комп’ютерних термінах ІІ відміни чоловічого роду. Особливу увагу звернено на використання терміноодиниці макрос, щодо якої є сумніви у виборі флексії.
Ключові слова: українська мова, термінологія, комп’ютерна морфологія, орфографія, родовий відмінок.

The article deals with tre problems of the modern Ukrainian terminology, including the issue of genitive case flexions in computer terms of tre second-declension masculines using. Specific attention is paid to the use of terminological unit macro, where there are doubts in the choice of flexion.
Кeyswords: Ukrainian language, terminology, computer morphology, ortography, genetive case.

Кількість посилань 9

УДК 53:001.4

Роман Микульчик
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Національний університет «Львівська політехніка»

АНТОНІМІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ-АНТРОПОНІМІВ

© Микульчик Р. Б., 2013

Стаття продовжує низку публікацій автора, присвячених вивченню прізвищевих та відпрізвищеих термінів української фізичної термінології. У ній розглянуто питання антонімії фізичних термінів-антронімів та їх різновиди.
Ключові слова: українська мова, семантика, антонімія, антонім, антропонім, фізична термінологія.

The article continues the series of the author’s publications devoted to studying of Ukrainian physics terminology antroponyms. It deals with the problem of antonymy of antroponymic physical terms and its variances.
Keywords: Ukrainian language, semantics, antonymy, antonym, antroponym, physical terminology.

Кількість посилань 8

Роман Микульчик

Національний університет «Львівська політехніка»
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Петро Слободян
Львівський історичний музей
Єлізавета Діденко
Львівська галерея мистецтв
Тарас Рак
Львівський історичний музей

ДЕКІЛЬКА ДУМОК У ВІДПОВІДЬ…

© Микульчик Р. Б., Слободян П. В., Діденко Є. А., Рак Т. О., 2013

Кількість посилань 5

Роман Мисак

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕКСТОВЕ МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ

© Мисак Р. Т., 2013

Державною мовою в Україні є українська мова (ст. 10 Конституції України, редакція станом на 12.06.2013)

Кількість посилань 13

Виталь Моргунюк
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

РЕЦЕНЗІЯ НА «СЛОВНИК-ДОВІДНИК ТЕРМІНОЛОГІЇ МУЗЕЙНИЦТВА» (Микульчик Р. та ін., Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 128 с.)

© Моргунюк В. С., 2013

Кількість посилань 4

Михайло Панченко

СЛОВНИК-ДОВІДНИК ТЕРМІНОЛОГІЇ МУЗЕЙНИЦТВА

Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 128 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт)

© Панченко М., 2013

«Музейний простір» № 3 (5) 2012, С. 53–54

УДК 811.161.2’373.47

Ірина Процик
Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНИ «КОЛІР» І «БАРВА» В СОЦІОЛЕКТІ УКРАЇНСЬК0ИХ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ

© Процик І. Р., 2013

У статті розглянуто специфіку функціювання термінів образотворчого мистецтва – колір і барва – у соціолекті футбольних фанатів. Проаналізовано номінації з фанатського мовлення, у яких використано кольоративи, та з’ясовано, які асоціації покладено в основу такого називання. Розглянуто вживання колористичної лексики в текстах фанатського фольклору: скандуваннях, гаслах, зарядах, текстовиках та піснях.
Ключові слова: українська мова, соціолект футбольних фанатів, терміни образо-творчого мистецтва, колір, барва, кольороназва, клубні кольори, фанатський фольклор.

The article describes specifics of functioning of art terms – colour and hue – in the sociolect of football supporters. The fans speech nominations concerning colours are analyzed. The article reveals the associations lying in the naming. The author analyzes the functioning of colour vocabulary in the texts of fans’ folklore (scansion, slogans, songs etc.).
Keywords: Ukrainian language, sociolect of football supporters, terms, art terms, colour, hue, colour name, club colours, fans folklore.

Кількість посилань 23

УДК 811.161.2’373

Юлія Теглівець
Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ РОДО-ВИДОВИХ ВІДНОШЕНЬ СКЛАДЕНИХ ТЕРМІНІВ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’

© Теглівець Ю. В., 2013

Статтю присвячено аналізові особливостей родо-видових відношень складених термінів із семою ‘вода’ в науково-технічній термінології.
Ключові слова: українська мова, термінологія, семантика, родо-видові відношення, складений термін, сема ‘вода’.

The article is dedicated to the analyses of the genus-species relationship of the compound names with the seme ‘water’ in the scientific and technical terminology.
Keywords: Ukrainian language, terminology, semantics, genus-species relationship, compound name, the seme ‘water’.

Кількість посилань 4

Syndicate content