№ 757 (2013)

УДК 711.4-122

Ю.І. Єгоров
Уманський національний університет садівництва

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ

© Єгоров Ю.І., 2014

Розглянено проблеми формування ландшафтної та об’ємно-просторової композиції архітектурно-ландшафтного середовища історичних міст України з урахуванням їх специфіки та довгострокового сталого розвитку.
Ключові слова: проблеми, об’ємно-просторова композиція, архітектурно-ландшафтне середовище, історичні міста України.

The article highlights the problems of the landscape and spatial composition of architectural and landscape environment of historical cities in Ukraine taking into consideration their specific character and a long-term steady development.
Key words: problems, spatial composition, architectural and landscape environment, historical cities in Ukraine.

Література – 6

УДК 725.1-725.9

С.О. Іванов-Костецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АРХІТЕКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ

© Іванов-Костецький С.О., 2013

Досліджено процес формоутворення будівель універсального функціонального застосування на базі історичних промислових об’єктів у сучасних українських містах, шляхом архітектурно-функціональної реабілітації.
Ключові слова:принципи та прийоми архітектурно-функціональної реабілітації промислових будівель та споруд.

It is investigated a process of forming universal functional application buildings on a base of historical industrial objects in modern Ukrainian cities, with the help of architectural functional rehabilitation.
Key words: principles and methods of architectural functional rehabilitation of indus-trial objects.

Література – 4

УДК 727.8

Ю.В. Ідак, Я.В. Ракочий, А.М. Борис
Національний університет "Львівська політехніка",
кафедра дизайну та основ архітектури

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ОБРАЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК

© Ідак Ю.В., Ракочий Я.В., Борис А.М., 2014

Здійснено спробу визначити особливості архітектурно-образної організації сучасних публічних бібліотек на прикладі закордонного досвіду. Сучасні архітектори, підпорядковуючись пошуку образного ідеалу, зберігаючи символічне значення споруди – просторість та доступність, використовують різні способи вираження форми.
Ключові слова: бібліотека, форма, простір, композиція, засоби вираження.

In this article made an attempt to identify architectural-imagery features of organization of the modern public libraries on the illustration of foreign experience. Modern architects subordinating to find imaginative ideal, maintaining a symbolic meaning of construction – spacious and accessibility, using different ways of expressing form.
Key words: library, form, space, composition, means of expression.

Література – 18

УДК 72.03

О.Б. Білінська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ПОРТАЛИ З ОРДЕРОМ У ТВОРЧОСТІ А. ПОПЕЛЯ

© Білінська О.Б., 2013

Класичні тенденції у творах А. Попеля найбільше проявились у порталах споруд, нішах-едикулах, фрагментах аттиків із застосуванням ордера. Композиційний аналіз схем порталів на основі проведених обмірів виявив пропорційні особливості їх побудови і вільне оперування багатим словником форм різних стилів (рідше з використанням форм середньовіччя (неороманський, неоготичний стиль), частіше – з використанням класичних мотивів (неоренесанс, необароко)).
Ключові слова: портали, композиція, особливості, неоренесанс, А. Попель, Львів.

Classic trends in the works of A. Popel are most evident in the portals, niches-aedicule’s, fragments of attic with the architectural orders. The compositional analysis schemes of portals on the basis of proportional measurements showed features of their construction and manipulation of free form rich vocabulary of different styles (rarely using forms of the Middle Ages (neo-Romanesque, neo-Gothic style), more often – using classical motifs (neo-Renaissance, neo-Baroque)).
Key words: portals, composition, features, neo-Renaissance, A. Popel, Lviv.

Література – 16.

УДК 73.03(477.83)

Ю.О. Бірюльов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СКУЛЬПТУРИ З АРХІТЕКТУРОЮ В ТВОРЧОСТІ ТЕОБАЛЬДА ОРКАСЕВИЧА

© Бірюльов Ю. О., 2013

Розглянено життєвий і творчий шлях львівського скульптора поч. ХХ ст. Теобальда Оркасевича. Проаналізовано його монументально-декоративні та дизайнерські твори, виокремлено формально-стильові прийоми.
Ключові слова: Оркасевич, скульптура, стиль, архітектурний декор, надгробок, композиція, форма.

Article covers life path and art career of Lviv sculptor Teobald Orkasiewicz. His architectonic sculptures and design works are analyzed, formal style methods are singled.
Key words: Orkasiewicz, sculpture, style, architectural décor, tombstone, composition, form.

Література – 9.

1.1.2. УДК 727.9

Ю.Л. Богданова, І.М. Копиляк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ТА ПОШУКИ НАЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ В АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

© Богданова Ю.Л., Копиляк І.М., 2013

Розглянуто основні умови розвитку імперської архітектури Львова в ХІХ ст. та пошуки національних стилів на початку ХХ ст., зумовлені політичною ситуацією, ста-новленням та розвитком місцевої архітектурної школи, а також загальноєвропейськими тенденціями.
Ключові слова: архітектура Львова, бідермаєр, національний стиль, ранній модернізм, архітектурний конкурс.

The article discusses the basic conditions of development of the imperial city architecture in the ХІХ century and the search for a national style in the early ХХ century, which were caused by the political situation, the development of local architectural school and the European tendency.
Key words: architecture of Lviv, biedermeier, national style, early modernism, architec-tural competition.

Література – 45

УДК 711.4

Є.А. Воронич
Національний Університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ МІСТА СЕДРІКА ПРАЙСА

© Воронич Є.А., 2013

Розглянено теоретичні моделі доіндустріального, індустріального та постіндустріального етапів розвитку міста. Концепція має практичне застосування у теорії та історії містобудування, оскільки допомагає спостерігати інваріантні зміни у просторовій структурі міста впродовж останнього тисячоліття, а також дає змогу прогнозувати розвиток міста.
Ключові слова: концептуальне моделювання міста, еволюція міста.

The article presents an application of the simplified conceptual city models according to preindustrial, industrial and postindustrial periods of urban development. The concept allows investigating how did city indicators vary during the last millennia.
Keywords: conceptual city modeling, urban development.

Література – 9

УДК 725.97

М.М. Габрель, О.І. Моркляник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ УНІКАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ НА ПІДСТАВІ МЕТОДУ “ВІДСТАНІ ДО ІДЕАЛУ”

© Габрель М.М., Моркляник О.І., 2013

Запропоновано метод “відстані до ідеалу” для оцінки пам’яток архітектури та містобудування національного значення. Сутність методу полягає у порівнянні об’єкта оцінки з ідеальним варіантом (еталоном) за множиною показників. Вартість вітчизняного еталона слід визначати у співвідношенні зі світовими аналогами.
Ключові слова: оцінка, пам’ятка архітектури та містобудування національного значення, відстань до ідеалу.

In the article the method of “distance is offered to the ideal” for the estimation of monuments of architecture and town-planning of national value. Essence of method consists of comparing of object of estimation to the ideal variant (by a standard) on the great number of indexes. The value of domestic standard must be determined in correlation to the world analogues.
Key words: estimation, monuments of architecture and town-planning of national value, distance is offered to the ideal.

Література – 6

УДК 725.8

Т.І. Гаращак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОЇ ТИПОЛОГІЇ ОБ’ЄКТІВ РОЗВАГ

© Гаращак Т.І., 2013

Висвітлено вплив сучасних економічних факторів на стан об’єктів сфери розваг в Україні порівняно зі світовим досвідом та процеси розвитку їх архітектурної типології.
Ключові слова: економічний фактор, об’єкт розваг, принципи типології, центр розваг, парк розваг.

The article highlighted the impact the current economic condition factors sphere of entertainment facilities in Ukraine in comparison with international experience, and processes of their architectural typology.
Key words: economic factor, the object of entertainment principles typology, entertainment center, amusement park.

Література – 10

УДК 624.074.2

Д.Г. Гладишев, Г.М. Гладишев*, І.З. Бутринський **
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій
*кафедра будівельних конструкцій та мостів
**кафедра мостів та будівельної механіки

КОНСТРУКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ КУПОЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

 Дмитро Гладишев, Геннадій Гладишев, Ігор Бутринський, 2013

Наведено приклад конструктивного вирішення ребристо-кільцевої купольної споруди, призначеної для складування вугілля на цементному заводі.
Ключові слова: купол, секція купола, центральне кільце, центральна стійка.

The example of constructive decisions of rib-ring structures, intended for the storage of coal at the cement plant.
Key words: dome, section of the dome, the center ring, the central rack.

Література – 7.

УДК 726.69

Р.Б. Гнідець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

КОЛЬОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ

© Гнідець Р.Б., 201

Розглянено сутність кольору як формоутворювального компонента структури сакрального простору в екстер’єрі та інтер’єрі, що дає можливість вираження площинного і глибинного сприйняття форми та простору. Виникає можливість наблизити до суб’єкта споглядання сакральної ідеї духовного наповнення та вивчення небесного світу як структури цієї просторовості у храмобудуванні України.
Ключові слова: колір-барва, світло, колорит, контраст, поверхня, площина сакральність, простір, храм-церква.

To consider the essence of color as a form creation component of structure of sacrality space on the outside or inside that to be given the possibility to express the spaciety and pro-foundity perceptive the form and the spaciousness. To possibility arise bring nearer to the individual contemplation the sacral notion to be filled spiritual and investigate the heavenly world as a spatial structure in the Ukrainian temple building.
Key words: colour, light, colouring, contrast, surface, area, sacrality, space, temple-church.

Література – 20

УДК 728.222

І.П. Гнесь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ВПЛИВ ПОВЕРХОВОСТІ ЖИТЛА НА ЗДОРОВ’Я МЕШКАНЦІВ

© Гнесь І.П., 2013

На основі результатів порівняльних статистичних і соціологічних досліджень виявляються впливи поверховості багатоквартирного житла на рівень захворюваності його мешканців та на соціально-психологічний комфорт житлового середовища.
Ключові слова: житло, поверховість, вплив, здоров’я, захворюваність, мешканець.

Based on the result of comparative statistical and sociological studies found effects storeys of apartment housing in the incidence of its inhabitants, and the social and psychological comfort living environment.
Key words: housing, superficiality, influence, health, morbidity, resident.

Література – 23

УДК 711.3+728

Л.Б. Гнесь
Львівський національний аграрний університет,
кафедра архітектури і планування поселень

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА (НА ПРИКЛАДІ СЕЛА НОБЕЛЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

© Гнесь Л., 2013

Аналізуються проблеми сучасного українського села. Автор закцентував увагу на втраті традиційних сільських архітектурних ландшафтів, що формують образ українського села. Наведено приклади зарубіжного досвіду збереження архітектурної спадщини сіл як основи формування ідентичності нації. Запропоновано шляхи збереження окремих житлових споруд як пам’яток місцевої архітектури і використання їх у сфері агротуризму, який є одним із важливих чинників врівноваженого розвитку українського села.
Ключові слова: сільські хати, будинки, сільські ландшафти, реконструкція, агротуризм, ідентичність, регіон, село Нобель.

Analysed problems of the modern Ukrainian village. By an author attention on the loss of traditional rural architectural landscapes which form appearance of the Ukrainian village. Examples of foreign experience of maintainance of architectural inheritance of villages are made – as base basis of maintainance of identity of nation. The ways of maintainance and use of separate housings buildings are offered, as sights of local architecture and use of them in the field of agroturizm – which appears one of important factors balanced development of the Ukrainian village.
Key words: rural houses, houses, rural landscapes, reconstruction, agroturizm, identity, region, village of Nobel’.

Література – 5

УДК 711.4

В.В. Дідик, Т.М. Максим’юк, А.А. Штанько
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

САДИ КОМПЛЕКСУ БЕРНАРДИНСЬКОГО МОНАСТИРЯ У ЛЬВОВІ (МИНУЛЕ–СУЧАСНЕ–МАЙБУТНЄ)

© Дідик В.В., Максим’юк Т.М., Штанько А.А., 2013

На підставі досліджень генези території комплексу монастиря бернардинів встановлено етапи закладення, формування, розвитку і сучасного стану території монастирського саду. Опрацьовано концепцію відновлення мотиву регулярного саду з врахування композиційних особливостей.
Ключові слова: монастирський сад, віридарій, ренесансовий сад.

Basing on the investigations of the territory of Bernardine’s monastery stages of setting up, forming, developing and modern state of the territory of the monastery garden were established. Adapted conception of renovation motive of of the regular garden including compositional peculiarities.
Key words: the monastery garden, viridariy, the Renaissance garden.

Література – 14

УДК 72. 033.4(477)“10/14”

Ю.Р. Диба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

“КАНОН” ЯК МІРА БОЖОЇ ДОСКОНАЛОСТІ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ТА АРХІТЕКТУРНІЙ ПРАКТИЦІ РУСІ

© Диба Ю.Р., 2014

Вивчено варіанти застосування поняття “канону” в сучасній мистецькій та архітектурознавчій літературі. Аналіз літератури за темою доводить, що цей термін вживається переважно не коректно. Автор пропонує розгорнуте трактування канону, яке основується на аналізі біблійних текстів та архітектурної практики України княжої доби.
Ключові слова: канон, трактування, визначення, Русь, сакральна архітектура, будівництво, мірничі інструменти.

The author examines the options for applying the concept “canon”. Analysis of the modern literature on the topic shows that this term is used mostly incorrectly. The author offers a detailed interpretation of the “canon”, which is based on an analysis of biblical texts and archi-tectural practice of the Middle Ages in the Ukraine.
Key words: canon, interpretations, definitions, Rus’, sacred architecture, building, measuring instruments.

Література – 26

УДК 711

І.А. Дида
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯРНО-ГЕОМЕТРИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

© Дида І.А., 2013

Розглянуто проблему існування взаємозв’язку між характером композиції архітектурного середовища і світоглядними пріоритетами в аспекті природного оточення, що переважають у суспільстві.
Ключові слова: архітектурне середовище, композиція, природне оточення, світогляд.

The paper deal with the problem of the existing connection between the kind of the composition of the architectural environment and world outlooks priorities at the aspects of the natural surrounding, which predominates in the society.
Key words: architectural environment, composition, natural surrounding, world outlook.

Література – 6

УДК 711

І.А. Дида, Г.П. Петришин*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури,
*кафедра містобудування

ПРО РОЛЬ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (ОСТАННІЙ ПРИЛЮД-НИЙ ВИСТУП ПРОФ., Д-РА АРХ. А.М. РУДНИЦЬКОГО)

© Дида І.А., Петришин Г.П., 2013

Освіта починається на найнижчих щаблях – у дитячому садку. Відповідно до мети суспільства форми такого виховання можуть бути різними. Спогади професора доктора архітектури А.М. Рудницького демонструють ефективність системи раннього дошкільного виховання.
Ключові слова: дошкільне виховання, ранній розвиток.

Good education begins at the lowest levels – in kindergarten.Such forms of training can vary according to the purpose of the society. Memories prof. Dr. Arch. A. Rudnitskyy demon-strate the effectiveness of early preschool education.
Key words: preschool education, early development.

Література – 2.

УДК 711.72

О.А. Дида
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ІНФОРМАТИВНА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ЯК ЗМІСТОВО-ПРОСТОРОВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ АТРАКТИВНОСТІ МАЛОГО МІСТА

© Дида О.А., 2013

Розглянуто питання реклами і популяризації архітектурного простору. Запропоновано класифікацію видів популяризації архітектури і розкрито проблему взаємодії архітектури з рекламно-інформативними елементами.
Ключові слова: архітектурна атрактивність, мале місто, популяризація архітектурного простору.

The paper deals with questions of advertisement and popularization of architectural space. It is proposed the classification of the arts of the popularization of architecture and opened the problem of the co-operation of the architecture and of the advertisement-informational elements.
Key words: architectural attractivity, small towns, popularization of architectural space.

Література – 4

УДК 721.01:628.9

Г.В. Казаков
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

МОРФОЛОГІЧНА РОЛЬ ІНСОЛЯЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ МІСТОБУДІ-ВЕЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

© Казаков Г.В., 2013

Розглянуто влив прямого сонячного світла як чинника тривалості інсоляції житла, на форму будинків і споруд, що їх проектують та будуються у теперішньому містобудівельному середовищі.
Ключові слова: інсоляція, морфологія, макетування, містобудування.

Considered impact of direct sunlight as a factor in the duration of insolation housing, the shape of houses and buildings being designed and built in an existing urban planning environment.
Key words: insolation, morphology, modeling, planning.

УДК 72.01

О.О. Кайдановська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ПОРТФОЛІО У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСВІТІ АРХІТЕКТОРА

© Кайдановська О.О., 2013

Розглянуто сутність архітектурного портфоліо як сучасного синтезованого виду професійної та навчальної діяльності, що виявлено у комплексі засобів представлення концепції, проекту, творчого доробку автора (групи, фірми) відповідно до ситуативних умов суспільної комунікації.
Ключові слова: портфоліо, професійна комунікація, навчальний процес.

In the article there is considered an essence of architectural portfolio as a modern synthesized type of professional and educational activity, that has been found in complex of means of concept, project, author's (group's, firm's) creative works presentation in accordance to situational conditions of social communication.
Key words: portfolio, professional communication, educational process.

Література – 5

УДК 711.712.23

М.В. Каплінська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

ДОВГІ РИНКИ В ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ

© Каплінська М.В., 2014

Висвітлено деякі принципи розпізнавання долокаційних ринкових площ, так зва-них довгих ринків у планувальній структурі історичних міст; виявлено залишки довгих ринків у ряді міст Східної Галичини.
Ключові слова: довгі ринки, історичні міста, долокаційний планувальний уклад, виявлення, залишки, Східна Галичина.

Some guidelines for spotting the prelocative so called long-shaped market squares from the midst of historical urban structure are elucidated; the remnants of long-shaped market squares are found in seveal towns of Eastern Galychyna.
Key words: long-shaped market squares, historic towns, prelocative planning structure, identification, remnants, Eastern Galychyna.

Література – 22

УДК 721.011.8

Т.М. Клименюк, О.І. Ковальчук*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектурі,
*“ТПФ Україна ЛЛЦ”

МОДА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РЕНЕСАНСУ ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА

© Клименюк Т.М., Ковальчук О.І., 2013

Досліджено деякі особливості моди Середньовіччя та Ренесансу, подано пропозиції щодо її реконструкції та можливості використання її художніх засобів для пристосування історичного міського середовища для ефектнiшого проведення громадських заходів та видовищ.
Ключові слова: мода, середньовіччя, ренесанс, стиль, засіб, середовище, реконструкція.

Some features of fashion of Medieval and Renaissance are being viewed in the article. Suggestions of how it is possible to reconstruct and use its artistic facilities for adaptation of historical city environment are given.
Key words: fashion, medieval, Renaissance, style, reenactment, environment, reconstruction.

Література – 7.

УДК 727

М.В. Коблик
Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ШКІЛ НА ЗАКАРПАТТІ

© Коблик М.В., 2013

Розглянуто та охарактеризовано існуючу мережу шкіл на Закарпатті та її динаміку за останні роки, проблеми функціонування її матеріально-просторової бази та шляхи оптимізації мережі загальноосвітніх закладів на цій території з урахуванням особливостей цього регіону.
Ключові слова: архітектура, школа, освіта, навчально-виховний комплекс.

The article reviews and describes the existing network of schools in Transcarpathia and its dynamics in recent years. Problems functioning of the existing material and spatial framework and ways to optimize the network of secondary schools in the area, taking into account the existing features of the region.
Key words: architecture, school, education, educational complex.

Література – 3

УДК 711

Х.І. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ПАМ’ЯТНИК ЯК ДОМІНАНТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПЛОЩІ (НА ПРИКЛАДІ ПАМ`ЯТНИКА АДАМУ МІЦКЕВИЧУ У ЛЬВОВІ)

© Ковальчук Х.І. 2013

Розглянуто основні засади формування та розвитку площі А. Міцкевича (площа Фердинанда, площа Маріацька) у Львові, проаналізовано споруди, з яких вона сформована, та ансамбль площі Міцкевича, який створювався у 1800–1920 рр. і є важливою пам’яткою містобудування і архітектури Львова. Пам’ятник авторства А. Попеля, виконаний у притаманній львівській архітектурній школі класичній манері, був його домінантою приблизно до кінця ХХ ст. Сучасна площа об’єднує різностильові споруди, від неокласицизму до сучасних будівель.
Ключові слова: площа, ансамбль, пам’ятник, стиль, засіб, середовище, реконструкція.

The basic principles of the formation and development of A. Mickiewicz square (Ferdinand square, Mariatsky square) in Lviv are reviewed, the analysis of its forming structures was made. The ensemble of Mickiewicz square, which was created during the 1800–1920 and remains an important monument of the city planning and architecture nowadays, was analyzed. The monument by A. Popel, created in characteristic for Lviv classical architectural school, was the dominant of the square till the end of the twentieth century. Modern different in styles from the Neoclassical till the beginning of the XX c. buildings of the square were characterized.
Key words: area, band, monument, style, medium, medium reconstruction.

Література – 9

УДК 7.01 + 72.01

Х.П. Крамарчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектури

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ МОДЕЛІ В ДИЗАЙНІ АРХІТЕКТУРНО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

© Крамарчук Х.П., 2013

Виявлено національно-культурні моделі “Баба” та “Дід” з предметно-просторових форм середовища.
Ключові слова: національно-культурні моделі, модель “Баба”, модель “Дід”.

In the article appear national-cultural models “Foremother” and “Forefather” from the in detail spatial forms of environment.
Key words: national-cultural models, model “Foremother”, model “Forefather”.

Література –66.

УДК 712:711.4(075.)

Ю.І. Криворучко, Г.П. Петришин, С.П. Тупісь, Т.М. Максим’юк, В.В. Дідик, Н.С. Соснова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

КОНЦЕПЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТНО-ІСТОРИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА СВЯТОЮРСЬКІЙ ГОРІ У ЛЬВОВІ

© Криворучко Ю.І., Петришин Г.П., Тупісь С.П., Максим’юк Т.М., Дідик В.В., Соснова Н.С., 2013

Розглянено обставини формування барокових садів ландшафтно-історичного комплексу (ЛІК) на Святоюрській горі, особливості їх ландшафтно-функціонального зонування, структуру об’єктів та концепцію реставрації барокових митрополичих садів з архітектурно-планувальною організацією прилеглих територій.
Ключові слова: ландшафтно-історичний комплекс, барокові “Митрополичі сади”, концепція архітектурно-планувальної організації.

Considered the circumstances forming baroque gardens LIC on St. Georges Hill, features of their landscape and functional zoning, the structure of objects and the concept of restoration baroque metropolitan gardens with architectural and planning organization surrounding areas.
Key words: landscape and historical complex baroque “Metropolitan Gardens”, the concept of architectural and planning organization.

Література – 29

УДК 725.8

Р.О. Крушельницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАКОРДОННОЇ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ СПОРТИВНИХ СПОРУД

© Крушельницький Р.О., 2013

Проаналізовано містобудівельні нормативні бази України, Англії та США, пов’язані з проектуванням спортивних споруд, і проведено їх порівняльну характеристику.
Ключові слова: місто, спортивні спорудами, фізкультурно-оздоровчі споруди.

The analysis of the regulatory frameworks town planning Ukraine, England and the U.S. held their comparative characteristics.
Key words: city, sports facilities, sports and recreation facilities.

Література – 6

УДК 72.01(03)

С.М. Лінда
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

МОРФОГЕНЕЗ В АРХІТЕКТУРІ ІСТОРИЗМУ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ З ПОЗИЦІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ

© Лінда С.М., 2013

Досліджено проблему морфогенезу в архітектурі історизму, розглянутого з позицій положень загальної теорії систем Ю. Урманцева. Продемонстровано перспективність використання методів системного аналізу у дослідженні архітектурних феноменів.
Ключові слова: загальна теорія систем Ю. Урманцева, системний аналіз, історизм, архітектура, морфогенез, морфогенетичний патерн, симетрія/асиметрія розвитку.

This article is devoted to the problem of morphogenesis in historicism architecture, considered from the standpoint of the provisions of General systems theory of J. Urmantsev. Demonstrated promising application of systems analysis techniques in the study of architectural phenomena.
Key words: general systems theory of J. Urmantsev, systems analysis, historicism, architecture, morphogenesis, morphogenetic pattern, symmetry/asymmetry of development.

Література – 27

УДК 727

О.В. Мер’є, Л.О. Шулдан*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури,
*кафедра архітектурних конструкцій

ТИПОВІ ПРОЕКТИ ДЕРЕВ’ЯНИХ ШКІЛ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ ст.

© Мер’є О.В., Шулдан Л.О., 2013

Представлено типові проекти дерев’яних шкіл Галичини першої чверті ХХ ст.
Ключові слова: типовий проект, дерев’яна архітектура, школа, Галичина.

Presented a model projects of the wooden schools in Galicia first quarter of the twentieth century.
Key words: model project, wooden architecture, school, Galicia.

Література – 13

Syndicate content