№ 761 (2013)

УДК 661.832(088.8)

К.І. Блажівський, Т.В. Перекупко, І.Є. Максимович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ЕКСТРАГУВАННЯ ХЛОРИДІВ ІЗ СУМІШІ ХЛОРИДНИХ І СУЛЬФАТНИХ СОЛЕЙ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕТАНОЛУ

© Блажівський К.І., Перекупко Т.В., Максимович І.Є., 2013

Досліджено екстрагування хлоридів із суміші сульфатно-хлоридних солей водно- органічним екстрагентом на основі етанолу. Встановлено, що за співвідношень Т:Р = 1:2 і концентрації етанолу в екстрагенті 50 мас. % можна з задовільним виходом отримувати безхлоридний продукт, який відповідає вимогам до калімагнезії.
Ключові слова: екстракція, хлориди, етанол, безхлоридне добриво.

In this article the extraction of chloride from a mixture of sulfate-chloride salts by aqueous organic extractant with ethanol was investigated. It is found that using of the ratio of T:P = 1:2 and the concentration of ethanol in the extractant 50 wt. % сan get a satisfactory yield chlorine-free product that meets to potassium-magnesium.
Key words: extraction, chloride, ethanol, chlorine free fertilizer.

Кількість посилань 2

УДК 547-314

М. М. Борзенков, З.Я. Надашкевич, Л.В. Долинська, О.І. Гевусь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ НОВИХ КАТІОНОАКТИВНИХ МОНОМЕРІВ НА ОСНОВІ ω-БРОМОКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

© Борзенков М.М., Надашкевич З.Я, Долинська Л.В., Гевусь О.І., 2013

Синтезовано катіоноактивні мономери ряду малеїнатів та метакрилатів, які містять у молекулі фрагменти N,N-диметиламіноетанолу, кватернізованого естерами ω-бромо¬карбонових кислот. Одержані сполуки є типовими поверхнево-активними речовинами, водні розчини яких знижують поверхневий натяг на межі водний розчин-повітря.
Ключові слова: ω-бромокарбонові кислоти, кватернізація, поверхнево-активні мономери, поверхнева активність.

This article is devoted to quaternization of dimethylaminoethanol with various esters of ω-bromo carboxylic acids with subsequent acylation with maleic anhydride or with methacryloyl chloride led to formation of novel cationic surface active monomers.
Key words: ω-bromo carboxylic acids, quaternization, surface active monomers, surface activity.

Кількість посилань 18

УДК 678: 541.64

С.М. Варваренко, Н.Г. Носова, Р.С. Тарас, В.Б. Вострес, В.Я. Самарик, С.А. Воронов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ПОЛІЕСТЕРИ N-СТЕАРИЛ ГЛУТАМІНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ДІОЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ САМОСТАБІЛІЗОВАНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

© Варваренко С.М., Носова Н.Г., Тарас Р.С., Вострес В.Б., Самарик В.Я., Воронов С.А., 2013

Обґрунтовано чинники, що дають змогу отримувати стабільні полімерні дисперсії у воді нових амфіфільних поліестерів на основі поліетердіолів як гідрофільних фрагментів та N-ацилпохідних глутамінової кислоти як ліпофільних фрагментів. Встановлено залежність стабільності отриманих дисперсій від структури макро¬молекули та молекулярної маси поліоксиетильованих фрагментів у їх складі. Макромолекули нових псевдополіамінокислот за своїми колоїдно-хімічними та медико-біологічними параметрами можуть бути використані для конструювання полімерних систем транспорту терапевтичних засобів.
Ключові слова: поліестер, псевдополіамінокислоти, дисперсія, самостабілізація.

The factors which allow obtaining stable polymer dispersions in the water of new amphiphilic polyesters based on the polyeterdiols as hydrophilic blocks and N-acylderivatives of glutamic acid as lipophilic blocks were proved. The dependence of the stability of the obtained dispersions on the macromolecule structure and polyoxyethylene fragment molecular mass in its structure was established. The macromolecules of new pseudo-poly(amino acid) according to their colloidal, chemical and biomedical parameters can be used for polymer systems shipping design of therapeutic means.
Key words: polyester, pseudo-poly(amino acids), dispersion, self-stabilization.

Кількість посилань 8

УДК 547.543:547.26.122

С.В. Василюк, Г.М. Хоміцька, Н.Я. Монька, Г.Б. Шиян, В.І. Лубенець, В.П. Новіков
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ КАРБОКСИАЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ АРОМАТИЧНИХ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ВІРТУАЛЬНОГО СКРИНІНГУ І DRUG-LIKE ХАРАКТЕРИСТИК

© Василюк С.В., Хоміцька Г. М., Монька Н.Я.,Шиян Г. Б., Лубенець В.І., Новіков В.П., 2013

Синтезовано ряд карбоксиалкілових тіосульфоестерів алкілуванням натрієвих і калієвих солей ароматичних тіосульфокислот і визначено їх лікоподібні (“drug-like”) характеристики. За допомогою комп’ютерної програми PASS реалізовано прогнозування біологічної активності синтезованих тіосульфоестерів.
Ключові слова: солі ароматичних тіосульфокислот, алкілування, циклічні естери, тіосульфоестер, лікоподібні характеристики, параметри Ліпінського, “правила п’яти”.

A number of carboxyalkyl thiosulfosters were synthesized by the alkylation of sodium and potassium salts of aromatic thiosulfonic acid with cyclic esters of carboxylic acids and their drug-like parameters were calculated. Prediction of the biological activity of synthesized thiosulfoesters was realized by means of the PASS computer program.
Key words: salts of aromatic thiosulfonic acids, alkylation, cyclic esters, thiosulfoester, drug-like parameters, Lipinski's parameters, rule of five.

Кількість посилань 21

УДК 541.18

З.О. Знак, Г.Ф. Винявська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

КОНДИЦІЮВАННЯ ПРИРОДНОЇ ВОДИ ЩОДО ВМІСТУ ІОНІВ ФЛЮОРУ КЛИНОПТИЛОЛІТОМ, АКТИВОВАНИМ ТЕРМІЧНИМ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ МЕТОДАМИ

 Винявська Г.Ф., Знак З.О.,. 2013

Досліджено процес очищення імітатів природної води від іонів Флюору природним клиноптилолітом, який було попередньо активовано термічним та електромагнітним методами. Установлено, що електромагнітний метод активації цеоліту забезпечує ефектив¬ніше вилучення іонів Флюору з води й характеризується меншими енерговитратами.
Ключові слова: іони Флюору, очищення, природний клиноптилоліту

The process of purifying ìmitativ natural water from ions of Fluoride by natural klinoptilolit, which was previously activated thermal and elektroganìtnim methods, was investigated. It was set, that the electromagnetic method of zeolite activation provides efficient removal of water and Fluoride ions is less energy consumption.
Key words: Fluoride іоns, purifying, natural klinoptilolit

Кількість посилань 7

УДК 544.77.051.62:544.72.023.221

О.В. Волювач
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Біотехнологічний науково-навчальний центр

КІЛЬКІСНА ТА ТЕРМОДИНАМІЧНА ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ ЙОДИДУ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ І ТВІНУ-20 В ЗМІШАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНАХ І АДСОРБЦІЙНИХ ШАРАХ

© Волювач О.В., 2013

Проаналізовано в межах теорії регулярних розчинів міжчастинкову взаємодію йодиду гексадецилпіридинію і Твіну-20 в об’ємі змішаних водних розчинів і на межі розділу фаз розчин – повітря. Визначено склад і встановлено за розрахунковими величинами параметрів міжчастинкової взаємодії поверхнево-активних речовин і стандартних вільних енергій Гіббса їх міцелоутворення й адсорбції механізм утворення змішаних міцел і адсорбційних шарів.
Ключові слова: йодид гексадецилпіридинію – Твін-20, міцелоутворення, адсорбція, кількісна і термодинамічна оцінка

This article is devoted to the analysis within the framework of the theory of regular solutions interpartial interaction of hexadecylpyridinium iodide and Tween-20 in amolitude of the mixed aqueous solutions and at the interface phase solution – air. The structure is determined and values of the parameters of intermolecular interaction of surfactants and standard free energy Gibbs of mixed micellization and аdsorption layers are established.
Кey words: hexadecylpyridinium iodide – Тween-20, micellization, аdsorption, quantitative and thermodynamic estimation

Кількість посилань 15

УДК 678. 746: 744. 339 – 13

Х.Я. Гіщак, О.М. Гриценко, А.С. Глушик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

СОРБЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МЕТАЛОГІДРОГЕЛІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ НАБРЯКАННЯ

 Гіщак Х.Я., Гриценко О.М., Глушик А.С., 2013

Досліджено сорбційні та електропровідні властивості металовмісних гідрогелів на основі полівінілпіролідону у різних середовищах. Для одержаних композиційних гідрогелів встановлено характерні залежності зміни електропровідності від природи та концентрації розчинника, рН середовища та прикладеного навантаження.
Ключові слова: полівінілпіролідон, композиційні гідрогелі, набрякання, електропровідність.

The sorption and conducting characteristics of metal-containing hydrogels on the basis of polyvinyl pirrolidone in different mediums are investigated. The typical dependences of electric conductivity change on solvent nature and concentration, pH-medium and applied loading for obtained composition hydrogels are determined.
Key words: polyvinyl pirrolidone, composition hydrogels, swelling, electric conductivity.

Кількість посилань 6

УДК.547.673

Д.М. Галярник, О.П. Сабадах, Є.Р. Лучкевич, Т.М. Тарас, Л.Д. Болібрух, І.І. Губицька*
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ВПЛИВ АНІОНІВ ТА СЕРЕДОВИЩА НА РЕАКЦІЮ АЗОСПОЛУЧЕННЯ 9,10-АНТРАХІНОН-ДІАЗОНІЙ КАТІОНА

© Галярник Д.М., Сабадах О.П., Лучкевич Є.Р., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., 2013

Проаналізовано вплив аніонів та середовища на реакцію N-азосполучення 9,10-антрахінон-діазоній катіона з ароматичними і аліфатичними амінами. Структуру одержаних сполук підтверджено даними ЯМР Н1-спектроскопії.
Ключові слова: аміноaнтрахінон, тріазен, діазотування.

The influence of anions and the media on the reaction of N-Azo Coupling of the 9,10-anthraquinone-diazonium cation with aromatic and aliphatic amines was analyzed. The structure of received compounds is confirmed by 1H NMR spectroscopic data.
Key words: aminoanthraguinone, triazen, diazotization.

Кількість посилань 10

УДК 66.972.684

А.І. Гладій, Ф.І. Цюпко, Й.Й. Ятчишин, М.М. Ларук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра аналітичної хімії

СИНТЕЗ (МЕТ)АКРИЛОВИХ МОНОМЕРІВ ДЛЯ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОЛІКАРБОКСИЛАТІВ

© Гладій А.І., Цюпко Ф.І., Ятчишин Й.Й., Ларук М.М., 2013

Синтезовано нові (мет)акрилові мономери взаємодією гідроксіполіоксіалкілен(мет)акрилатів з фталевим ангідридом, які можуть застосовуватись для одержування водорозчинних полікарбоксилатів.
Ключові слова: синтез (мет)акрилових мономерів, полікарбоксилати, водорозчинні полімери.

New (meth)acrylic monomers are synthesized through the interaction hydroxypolyoxyalkylen (meth)acrylates with phthalic anhydride, which can be used for producing water-soluble polycarboxylates.
Key words: synthesis of (meth)acrylic monomers, polycarboxylates, water-soluble polymers.

Кількість посилань 3

З.Я. Гнатів, І.Є. Никулишин, Г.М. Рипка, Т.О. Ворончак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ ТЕМНИХ НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ

© Гнатів З.Я., Никулишин І.Є., Рипка Г.М., Ворончак Т.О., 2013

Досліджено процес каталітичної співполімеризації важкої смоли піролізу з фракцією С9 продуктів піролізу дизельного палива з отриманням темних нафтополімерних смол (ТНПС). Отримано залежності властивостей ТНПС від умов проведення реакції, встановлено оптимальні умови процесу.
Ключові слова: важка смола піролізу, С9 фракція, каталітична співполімеризація.

Catalytic copolymerization of heavy pyrolysis pitch with C9 fraction of diesel fuel pyrolysis products with obtaining dark polymeric petroleum resins (DPPR) has been investigated. The dependencies of the DPPR properties on the reaction conditions have been determined, and the optimal process conditions have been defined.
Key words: heavy pyrolysis pitch, C9 fraction, catalytic copolymerization.

Література – 6

УДК 678. 746: 744

Н.М. Гнатчук, О.В. Суберляк, О.М. Гриценко, В.В. Фіняк
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”,
КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТМАС

ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ЯК МАТРИЦІ ДЛЯ ХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ МЕТАЛІВ

 Гнатчук Н.М., Суберляк О.В., Гриценко О.М., Фіняк В.В., 2013

Встановлена можливість використання гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону (ПВП) з 2-гідроксіетилметакрилатом (ГЕМА) як матриць для осадження металів методом хімічного відновлення. Іммобілізацією в структуру гідрогелів таких металів як Ni, Cu та Ag одержані експериментальні зразки композиційних полімерних металогідрогелів.
Ключові слова: композиційні гідрогелі, полівінілпіролідон, хімічне відновлення металів.

The possibility of hydrogels on the basis of polyvinyl pirrolidone (PVP) with 2-hydroxyethylene methacrylate (HEMA) co-polymers as using matrix for metals precipitation by chemical reduction is determined. The experimental samples of polymer metal-hydrogels composition are obtained by immobilization into the structure of hydrogels such metals as Ni, Cu and Ag.
Key words: composition hydrogels, polyvinyl pirrolidone, chemical reduction of metals.

Кількість посилань 6

УДК 66.002.3:541.12

Н.Ю. Голець, М.С. Мальований, Ю.О. Малик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

ГРИБОВИЦЬКИЙ ПОЛІГОН ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

© Голець Н.Ю., Мальований М.С., Малик Ю.О., 2013

Проаналізовано негативний вплив полігону твердих відходів на довкілля та виявлено інгредієнти, які знаходяться в інфільтратах і значно перевищують ГДК.
Ключові слова: полігони, інфільтрат, інгредієнти.

The negative influence of solid waste on the environment is analyzed and the ingredients that are located in infiltrates and are significantly higher than the MCL are revealed.
Key words: grounds, infiltrate, ingredients.

Література – 3

UDC 662.767.3

N.B. Golub, D.V. Voyevoda
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”,
Department of Ecobiotechnology and Bioenergetics,
Faculty of Biotechnology and Biotechnics

EFFECT OF SULPHUR COMPOUNDS ON CULTIVATION PROCESS OF MICROALGAE CHLORELLA VULGARIS

© Golub N.B., Voyevoda D.V., 2013

Робота присвячена дослідженню впливу концентрації сполук сульфуру на процес культивування мікроводорості Chlorella vulgaris з метою застосування як джерела поживних речовин газових викидів промислових підприємств. Аналізуються зміни рН культурального середовища і приріст біомаси за одночасного введення СО2 та H2SO4 або Na2SO3. Показано, що збільшення концентрації Сульфуру в середовищі до 0,44 г/л за використання сульфіту натрію підвищує продукування біомаси на 15% і не викликає відхилення значень рН від оптимального діапазону.
Ключові слова: мікроводорості, газові викиди, приріст біомаси, сполуки сульфуру, вуглекислий газ.

The article deals with the investigation of the influence of sulfur compounds concentration on the cultivation of microalgae Chlorella vulgaris for the purpose of future use of flue gases as a nutrient source. The alteration of culture medium pH and microalgae biomass production under simultaneous injection of CO2 and H2SO4 or Na2SO3 are studied. It is shown that the enhancement of sulphur concentration to 0.44 g/L by using Na2SO3 increases the biomass growth by 15 percent and does not cause deviations from the optimal pH range.
Key words: microalgae, flue gases, biomass production, sulfur compounds, carbon dioxide.

Кількість посилань 10

УДК 665.636

Ю.М. Гринчук, М.В. Никипанчук, В.М. Гринчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

ВПЛИВ УМОВ ТА СПОСОБУ МОДИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ ЕПОКСИДОМ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ НА ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

© Гринчук Ю.М., Никипанчук М.В., Гринчук В.М., 2013

Вивчено властивості бітумів, модифікованих епоксидами на основі ріпакової олії. Для дослідів використано дорожній бітум марки БНД 90/130, модифікований епоксидом ріпакової олії (ЕРО) в різних кількостях та різними способами введення ЕРО. Бітуми проаналізовано за такими показниками: температура розм’якшення, пенетрація, адгезія, дуктильність.
Ключові слова: бітуми, модифікація епоксидом.

We have studied the properties of bitumen modified with epoxy on the basis of rapeseed oil. For experiments we used brand BND 90/130 bitumen, modified with the rapeseed oil (EPO) epoxy in different amounts and in different EPO inputs. Bitumen were analyzed by the following parameters: softening temperature, penetration, adhesion, duktylnist.
Key words: bitumen, epoxy modification.

Кількість посилань 4

УДК 661.56:661.47

Г.І. Гринь
НТУ “ХПІ”, м. Харків,
В.О. Пономарьов
ПрАТ “Сєверодонецький ОРГХІМ”, м. Сєверодонецьк,
В.Г. Созонтов
ПрАТ “Сєверодонецьке об’єднання АЗОТ”,
В.В. Казаков
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєверодонецьк

УТИЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОНЦЕНТРОВАНОЇ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ, ЯКА МІСТИТЬ СПОЛУКИ ЙОДУ

© Гринь Г.И., Пономарьов В.О., Созонтов В.Г., Казаков В.В., 2013

Наведено принципову технологічну схему переробки систем на основі концентрованої нітратної кислоти, яка містить сполуки йоду. Схема, що пропонується, дає змогу досягнути ступеня утилізації, що перевищує 99 %.
Ключові слова: утилізація, нітратна кислота, мобільна установка, схема.

The technological scheme of reprocessing the systems on the basis of concentrated nitrate acid containing compounds of iodine is presented. The offered scheme allows to reach the degree of utilization that exceeds 99 %.
Key words: utilization, nitrate acid, mobile setting, scheme.

Література – 11

УДК 547.563+547.653

З.В. Губрій, Б.Л. Литвин, Г.М. Хоміцька, Г.Б. Шиян, С.В. Хом’як
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ АМІНОНАФТОХІНОНІВ З ПРОСТОРОВО ЕКРАНОВАНИМ ФЕНОЛОМ

© Губрій З.В., Литвин Б.Л.., Хоміцька Г.М., Шиян Г.Б., Хом’як С.В., 2013

Запропоновано метод одержання 1,4-нафтохіну з просторово екранованим фенольним замісником. Одержано амінопохідні 2-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-3-хлоро-1,4-нафтохінону. Підтверджено їх будову та наведено спектральні характеристики.
Ключові слова: просторово екрановані феноли, нафтохінони, антиоксиданти

The synthesis method of 1,4-naphthoquinone with hindered phenol substituent have been proposed. Aminoderivatives of 2-chloro-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)-1,4-naphthoquinone were obtained. Structure of compounds was confirmed using spectral data.
Key words: hindered phenols, naphthoquinones, antioxidants

Кількість посилань 12

УДК 66.047

І.О. Гузьова, В.П. Караман, А.С. Грибович
Національний університет “Львівська політехніка”

КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ АМОФОСУ

© Гузьова І.О., Караман В.П, Грибович А.С., 2013

Розглядаються теоретичні та експериментальні дослідження кінетики фільтраційного сушіння амофосу. На основі експериментальних досліджень отримані критеріальні залежності для визначення коефіцієнтів тепло- і масовіддачі і встановлено аналогію між зовнішнім теплообміном і масообміном.
Ключові слова: амофос, кінетика, тепломасообмін, критеріальні залежності.

The paper is dedicated to theoretical and experimental investigation of the kinetics of ammophos filtration drying. On the basis of experimental investigations, the criterial dependencies for determination of heat-and-mass transfer are received and the analogy between external heat transfer and mass transfer is determined.
Key words: ammophos, kinetics, heat and mass transfer, criterion depends.

Література – 12

УДК 541.128.13

В.В. Гуменецький, О.В. Шищак, В.М. Жизневський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

ВИКОРИСТАННЯ ОЛЕФІНІВ ФРАКЦІЇ С4 ТЕРМОКАТАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НАФТОПЕРЕРОБКИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ МЕТАКРОЛЕЇНУ І БУТАДІЄНУ

© Гуменецький В.В., Шищак О.В., Жизневський В.М., 2013

В імпульсній проточній установці досліджено процес сумісного окиснення ізобутилену та окислювального дегідрування бутену-1 на оксидному Fe-Te-Mo-Ox каталізаторі. Встановлено оптимальні за виходом продуктів (метакролеїн, бутадієн-1,3) умови процесу. Показано, що селективність за бутадієном-1,3 зростає із збільшенням тривалості контакту при температурі 633 К, а селективність за метакролеїном при 693 К має максимум за к=0,6 с.
Максимальний сумарний вихід цільових продуктів реакції (68,7 %) одержано за температури 693 К і часу контакту 3,6 с.
Ключові слова: метакролеїн, бутадієн-1,3, каталізатор, окиснення, дегідрування.

The joint process of isobutylene oxidation and butene-1 oxidative dehydration is studied on the basis of Fe-Te-Mo-Ox catalyst in the impulse flown plant. The optimal process conditions of products yield (methacrolein, butadiene-1,3) are determined. It is shown that the selectivity by butadiene-1,3 increases with the contact time rising at 633 K and the selectivity by methacrolein at 693 K is maximal at contact time of 0.6 s.
The maximal total yield of the target reaction products (68.7 %) is obtained at 693 K and contact time of 3.6 s.
Key words: methacrolein, butadiene-1,3, catalyst, oxidation, dehydration.

Кількість посилань 5

УДК 620.197

Т.В. Гуменецький, Я.І. Зінь, Л.М. Білий, Д.С. Самойлюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ВПЛИВ МОДИФІКОВАНОГО АЛЮМОСИЛІКАТУ НА ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКІДНИХ ПОКРИТТІВ

 Гуменецький Т.В., Зінь Я.І., Білий Л.М., Самойлюк Д.С., 2013

Встановлено, що природний та модифікований кальцієм цеоліти інгібують корозію сталі в середовищі слабкокислих дощових опадів. Найефективніше інгібує корозію сталі Ca-вмісний цеоліт. Захисну ефективність наповнених цеолітами алкідних покриттів можна ранжувати так: не модифіковане < з природним цеолітом < з Са-вмісним цеолітом.
Ключові слова: корозія, сталь, алкідне покриття, фосфат цинку, цеоліт, імпеданс, потенціодинамічна поляризація.

It was established that natural and Ca modified zeolite inhibit steel corrosion in the medium of low acid rain. The Ca-containing zeolite inhibit the steel corrosion in the most effective way. The protective effectiveness of the alkyd coatings filled with zeolites can be placed in the following order: unmodified < with natural zeolite < with Ca-containing zeolite.
Key words: corrosion, steel, alkyd coating, zinc phosphate, zeolite, impedance, potentiodynamic polarization.

Кількість посилань 9

УДК: 541. 183

Я.М. Гумницький, О.В. Сидорчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

СОРБЦІЯ ІОНІВ ХРОМУ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПРИРОДНИМ КЛИНОПТИЛОЛІТОМ

© Гумницький Я.М., Сидорчук О.В., 2013

Вивчено адсорбційні властивості закарпатського клиноптилоліту стосовно іонів Cr (VI). З’ясовано, що ізотерма адсорбції має s-подібний вигляд і належить до ізотерми ІІ типу. Встановлено, що після утворення мономолекулярного адсорбційного шару, адсорбція продовжується і далі. Це приводить до появи димолекулярного шару.
Ключові слова: адсорбція, клиноптилоліт, сорбційна ємність, хром.

The adsorption properties of Transcarpathian clinoptilolite regarding Cr (VI) ions is studied. It was found that the adsorption isotherm has s-like form and belongs to the isotherm of type II. It is established that the adsorption proceeds further after the formation of monomolecular adsorption layer. It leads to the cteation of dimolecular layer.
Key words: adsorption, clinoptilolite, sorption capacity, chrome.

Література – 6

УДК 544,576. 544,478,13.

Р.В. Дем’янчук, В.Л.Старчевський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

ЗМІНИ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ КАТАЛІЗАТОРА Мо2В5 ПРИ ОБРОБЦІ УЛЬТРАЗВУКОМ

© Дем’янчук Р.В., Старчевський В.Л., 2013

Досліджено каталітичну активність гетерогенного каталізатора Мо2В5, який активували обробленням ультразвуком, для процесу епоксидування олефінів молекулярним киснем. Рентгеноструктурним методом показано, що внаслідок ультразвукової обробки кристалічна будова каталізатора змінюється. Наведені дані рентгеноструктурного аналізу.
Ключові слова: активація, гетерогенний каталізатор, ультразвук, Мо2В5, рентгеноструктурний аналіз.

In this paper olefins epoxidation by molecular oxygen when using heterogeneous catalysts activated by ultrasonic treatment was studied. It is shown that due to ultrasonic treatment, the crystal structure of the catalyst is changed. Presented data X-ray analysis.
Key words: activation, heterogeneous catalyst, ultrasound, Мо2В5 , XRD.

Кількість посилань 6

УДК 661.74 : 66.095.132 : 66.097.3-039.7

М.Б. Дзіняк*, С.Р. Мельник, Б.О. Дзіняк, Т.І. Семенів
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра загальної хімії,
кафедра технології органічних продуктів

ОКСАЛАТИ МЕТАЛІВ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ ПРОЦЕСУ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ

© Дзіняк М.Б., Мельник С.Р., Дзіняк Б.О., Семенів Т.І., 2013

Досліджені закономірності естерифікації оцтової кислоти спиртами С4–С5 у присутності оксалатів металів та багатьох інших мінеральних і органічних солей. Встановлено, що за рахунок спряжених подвійних зв’язків у щавелевій кислоті активність оксалатів є вищою від активності солей інших дикарбонових кислот, але внаслідок нерозчинності солей щавелевої кислоти у реакційному середовищі ефективність впливу аніона фактично нівелюється.
Ключові слова: естерифікація, каталізатор, оксалати металів, оцтова кислота, спирти С4–С5.

The features of acetic acid esterification with С4–С5–alcohols in presence of metal oxalates and other organic and inorganic salts as a catalyst have been studied. It has been found that the presence of conjugated double bonds in oxalic acid reduces the electron density on the cation of catalyst, but due to insolubility of oxalic acid salts in the reaction medium effective influence of anion almost disappears.
Key words: esterification, catalyst, metal oxalates, acetic acid, С4–С5–alcohols.

Література – 6

УДК 547.582-39

В.А. Дончак, Х.І. Гаргай, Ю.Б. Стецишин, С.А. Воронов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ОЛІГОЕСТЕРИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ДІАЛКІЛПЕРОКСИДНИМИ ГРУПАМИ

© Дончак В., Гаргай Х., Стецишин Ю., Воронов С., 2013

Методом низькотемпературної поліконденсації тетрахлорангідриду піромелітової кислоти з поліетиленгліколями і трет-бутилпероксиметанолом синтезовано нові олігоестери з первинно-третинними діалкілпероксидними функціональними групами. Досліджено їх поверхневу активність у водних розчинах та термічну стабільність.
Ключові слова: олігопероксид, олігоестер, трет-бутилпероксиметанол, поверхнева активність, тетрахлорангідрид піромелітової кислоти.

Using the method of low temperature polycondensation of pyromellitic acid tetrachloroanhydride with polyethylene glycols and tert-butylperoxymethanol, oligoesters with functional dialkyl peroxy groups are synthesized. Their surface activity in the water solution and their thermal stability are researched.
Key words: oligoperoxide, oligoester, tert-butylperoxymethanole, surface activity, pyromellitic acid tetrachloroanhydride.

Кількість посилань 28

УДК 678: 541.64

І.А. Дронь, С.М. Варваренко, І.Т. Тарнавчик, Н.В. Фігурка, Ю.Б. Коваль, С.А. Воронов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ВПЛИВ БУДОВИ МАКРОМОЛЕКУЛИ НА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІНОФУНКЦІЙНИХ ПОЛІЕСТЕРІВ -ПСЕВДОПОЛІАМІНОКИСЛОТ

© Дронь І.А., Варваренко С.М., Тарнавчик І.Т., Фігурка Н.В., Коваль Ю.Б., Воронов С.А., 2013

Встановлено, що структура макромолекулярного ланцюга амінофункційних поліестерів псевдополіамінокислот впливає на величину їх поверхнево-активних властивостей. Псевдополіамінокислоти з регулярним чергуванням гідрофільних та ліпофільних фрагментів у структурі макромолекули мають найвищу здатність до пониження поверхневого натягу їх водних дисперсій. За концентрацій, близьких до ККМ, макромолекули псевдополіамінокислот утворюють у водному середовищі стабільні міцелярні структури. Такі міцелярні структури можуть бути використані для конструювання полімерних систем доставки ліків.
Ключові слова: поліестер, псевдополіамінокислота, міцела.

The influence of the structure of macromolecular chain of aminofunctional polyesters of pseudo-polyamino acid on the value of their surface active properties is established. Pseudo-polyamino acids with the regular alternation of hydrophilic and lipophilic fragments in macromolecule’s structure have the highest ability to decrease the surface tension of their water dispersions. The pseudo-polyamino acid macromolecules at near CCM concentration form the stable micellar structures in water medium. Such micellar structures can be used for construction of polymer drug delivery systems.
Key words: polyester, pseudo-polyamino acid, micelle.

Кількість посилань 5

УДК 678.746.744

Г.Д. Дудок, Н.Б. Семенюк, І.З. Дзяман
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОГЕЛІВ, ОТРИМАНИХ У ПРИСУТНОСТІ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ (БІ)МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИНОК

 Дудок Г.Д., Семенюк Н.Б., Дзяман І.З., 2013

Синтезовано гідрогелеві композити на основі 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном, наповнених дрібнодисперсними (бі)металевими частинками і досліджено їхні фізико-механічні властивості. Досліджено вплив природи наповнювача, складу вихідної композиції на властивості композиційних матеріалів. Встановлено, що (бі)металеві частинки виконують функцію (феро)магніточутливого наповнювача та ініцітора полімеризації.
Ключові слова: полівінілпіролідон, 2-гідроксіетилметакрилат, кополімеризація, гідрогель, біметалеві частинки, феромагнітний наповнювач.

Hydrogel composits, based on 2-hydroxyethyl methacrylate with polyvinyl pyrrolidone and filled with atomized (bi)metallic particles are synthesized and their physical and mechanical properties are studied. The influence of the filler nature, the structure of the original composition on the properties of composite materials are researched. It has been determined that the bimetallic particles function as a (ferro)magneto filler and as an initiator of polymerization.
Key words: polyvinyl pyrrolidone, 2-hydroxyethyl methacrylate, copolymerization, hydrogel, bimetallic particles, ferromagnetic filler.

Кількість посилань 6

УДК 622.77

В.П. Дулеба, І.В. Гобан, Н.М. Костюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ ГЛИНИСТИХ СУСПЕНЗІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ФЛОКУЛЯНТІВ

© Дулеба В.П., Гобан І.В, Костюк НМ., 2013

Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій з використанням флокулянтів на основі поліакриламіду. Описано механізм флокулоутворення та процес адсорбції поліакриламіду на поверхні глинистих частинок залежно від концентрації твердої фази у суспензії і витрати флокулянту. Встановлено оптимальну концентрацію твердої фази у суспензії та витрату флокулянту, за яких досягається найбільша швидкість осадження твердої фази
Ключові слова: розділення, суспензія, флокулянт, поліакриламід адсорбція, гідроліз.

The paper presents the results of research of the separation of suspensions using flocculants based on polyacrylamide. The mechanism of the floccule formation, as well as polyacrylamide adsorption on the surface of clay particles, depending on the concentration of solids in suspension and flocculant costs are described. An optimal concentration of solids in suspension and flocculant consumption rate which the highest rate of the solid phase deposition is identified.
Key words: separation, suspension, flocculant, polyacrylamide adsorption, hydrolysis.

Література – 4

УДК 628. 54

В.В. Дячок, О.Б. Левко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

МАСООБМІН В БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

© Дячок В.В., Левко О.Б., 2013

Досліджено процес та визначено кінетичні константи біохімічного очищення газових викидів від СО2 за участі мікроводоростей – хлорели. Доведено перспективу застосування біохімічних методів очищення газу. Запропоновано технологічну схему біохімічного очищення газу від двоокису вуглецю.
Ключові слова: парниковий газ, спосіб очищення, фотосинтез.

The process is researched and the kinetic constants of biochemical purification of gas emission from CO2 with the involvement of microalgae - chlorella are determined. The perspective of the use of biochemical methods of gas purification is proved. The technological scheme of biological gas purification from carbon dioxide is offered.
Key words: greenhouse gas, method of purification, photosynthesis.

Література – 10

УДК 621.78(075.8)

Т.Б. Жеплинський, О.К. Серкіз
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

МІКРОТВЕРДІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ГАРТОВАНОГО СКЛА

© Жеплинський Т.Б., Серкіз О.К., 2013

Досліджено величину мікротвердості поверхневих шарів листового шестимі¬ліметрового флоат-скла, гартованого контактним і повітряним методом, за допомогою травлення у суміші фторидної і сульфатної кислот. Встановлено, що величина мікротвердості залежить від методу гартування і товщини стравленого шару. Вибрано оптимальні параметри вимірювання величини мікротвердості шестиміліметрового листового флоат-скла та вказано, за якої товщини стравленого шару відбувається релаксація залишкових напружень.
Ключові слова: мікротвердість, умови вимірювання, методи гартування, наванта¬ження на індентор, листове флоат-скло, травлення, релаксація напружень.

The value of microhardness of the surface layers of 6 mm float glass, tempered by contact and by air method by etching in a mixture of fluoride and sulfuric acids, is researched. It was established that the microhardness value depends on the method of tempering and thickness of the etched layer. The optimal parameters of the microhardness measure of 6 mm float glass are selected and thickness of the etched layer which causes the relaxation of residual tensions is indicated.
Key words: microhardness, measurement conditions, tempering methods, load on the indentor, float glass, etching, relaxation of tensions.

Кількість посилань 15

UDC 547.673

V.I. Zvarych, R.Ya. Musyanovych, V.G Chervetsova, O.Z. Komarovska-Porokhnyavets, M.V. Stasevych, V.P. Novikov
Lviv Polytechnic National University
Department of Technology of Biologically Active Substances,
Pharmacy and Biotechnology

SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF 2-ACYLISOTHIOCYANATE OF 1-NITRO-9,10-ANTHRAQUINONE WITH ANTIMICROBIAL ACTIVITY

© Zvarych V.I., Musyanovych R.Ya., Chervetsova V.G., Komarovska-Porokhnyavets O.Z., Stasevych M.V., Novikov V.P., 2013

Одержано нові ацильні похідні антрахінону взаємодією 1-нітро-2-ацилізотіоціанат-антрахінону-9,10 з гліцином, 2-амінобензойною кислотою, амінотіазолом, 2-меркап¬тобензтіазолом, о-фенілендіаміном, тіогліколевою кислотю та етиловим естером ціаноцтової кислоти. Виявлені нові похідні 1-нітро-2-ацилізотіоціанат-антрахінону-9,10 з антимікробною дією стосовно Staphylococcus aureus та Candida tenuis. Показано перспективні напрями досліджень синтезованих сполук на основі біологічного скринінгу in silico.
Ключові слова: антрахінон, гетероциклізація, мікробіологічний скринінг.

New acyl derivatives of anthraquinone by interaction of 1-nitro-2-acylisothiocyanate-anthracenedione-9,10 with glycine, 2-aminobenzoic acid, aminothiazole, 2-mercaptobenzthiazole, o-phenylenediamine, thioglycolic acid and ethyl cyanoacetate were obtained. New derivatives of 1-nitro-2-acylisothiocyanate-anthracenedione-9,10 with antimicrobial activity against Staphylococcus aureus and Candida tenuis were determined. Perspective research directions of synthesized compounds on the base on biological screening in silico were showed.
Key words: anthraquinone, heterocyclization, microbiological screening.

Кількість посилань 16

Syndicate content