№ 761 (2013)

УДК 541.64

М. Огар1, Ю. Стецишин2, А. Коструба2,3, Н. Марінцова1, В. Новіков1
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології,
2кафедра органічної хімії,
3інститут фізичної оптики

ФОРМУВАННЯ ТЕРМОЧУТЛИВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІ(N-МЕТАКРИЛОЇЛ-L-ФЕНІЛАЛАНІНУ) НА ПОВЕРХНІ ПЕРОКСИДОВАНОГО СКЛА

© Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Коструба А.М., Марінцова Н.Г., Новіков В.П., 2013

На поверхні пероксидованого скла сформовано прищеплений наношар полі(N-метакрилоїл-L-фенілаланіну). Властивості модифікованої поверхні досліджено методами часопролітної вторинної іонної мас-спектроскопії (TOF-SIMS), еліпсометрії, атомно-силової мікроскопії та визначення контактних кутів змочування поверхні водою. Показано, що отримане покриття має термочутливі властивості.
Ключові слова: поверхня скла, N-метакрилоїл-L-фенілаланін, прищеплені щітки, еліпсометрія, АСМ, контактний кут змочування, термочутливі властивості.

The grafted nanolayer of poly(N-methacryloyl-L-phenylalanine) was formed on the peroxided glass surface. The properties of the modified surface were investigated using the methods of TOF-SIMS, ellipsometry, atomic-force microscopy and determination of wetting contact angles methods. It is shown that the obtained cover has thermosensitive properties.
Key words: glass surface, poly(N-methacryloyl-L-phenylalanine), grafted brushes, ellipsometry, AFM, wetting contact angles, thermosensitive properties.

Кількість посилань 10

УДК 678:66.08-09

Л.П. Олійник, Н.Л. Максимів, І.З. Коваль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ НАПОВНЕННЯ І ГІДРОФОБІЗАЦІЇ ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ СТАБІЛІЗОВАНИМИ ДИСПЕРСІЯМИ ЧАСТИНОК ОКСИДІВ МЕТАЛІВ

ã Олійник Л.П., Максимів Н.Л., Коваль І.З., 2013

Досліджено процес наповнення і гідрофобізації волокнистих матеріалів стабілізованими дисперсіями частинок оксидів металів з оболонкою з епоксидованих органічних речовин і стабілізаторів з використанням сульфату алюмінію для підвищення ефективності процесу.
Ключові слова: гідрофобізація, волокнисті матеріали, оксиди металів, стабілізатори.

Investigation of filling and hydrophobization of fibrous materials by stabilized dispersions of particles of metal oxides with a shell of epoxidized organic compounds and stabilizers using aluminum sulfate to increase the efficiency of the process.
Key words: hydrophobization, fibrous materials, metal oxides, stabilizers.

Література – 12

УДК 678.747

О.М. Оробчук, Р.О. Субтельний, У.В. Фуч, Б.О. Дзіняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

CУСПЕНЗІЙНА КООЛІГОМЕРИЗАЦІЯ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ФРАКЦІЇ С9, ІНІЦІЙОВАНА ПЕРОКСИДОМ БЕНЗОЇЛУ

© Оробчук О.М., Субтельний Р.О., Фуч У. В., Дзіняк Б.О., 2013

Досліджено процес суспензійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено основні закономірності процесу, вибрано оптимальні умови проведення коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9.
Ключові слова: суспензійна коолігомеризація, вуглеводнева фракція, ініціатор, коолігомер.

The process of suspension cooligomeryzation of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction of liquid pyrolysis products has been investigated. The basic regularities of the process have been identified, the optimal conditions of the cooligomeryzation of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction have been selected.
Key words: suspension cooligomerization, hydrocarbons fraction, initiator, cooligomer.

Література – 4

УДК 663.12/14

Л.Я. Паляниця, Н.І. Березовська, Р.Б. Косів, О.В. Швабюк, Н.О. Паньків
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ГІДРОФЕРМЕНТАТИВНЕ ОБРОБЛЕННЯ СПЕЛЬТИ

© Паляниця Л.Я., Березовська Н.І., Косів Р.Б., Швабюк О.В., Паньків Н.О., 2013

Вивчено вплив гідромодуля замісів і композицій ферментних препаратів на перебіг процесів гідроферментативного оброблення спельти та зброджування сусла. Результати показали, що оптимальним значенням гідромодуля замісу є 1:2,5 при використанні препаратів Амілекс 4Т і Діазим ССФ.
Ключові слова: спельта, ферментні препарати, сусло, бражка.

This article studies the influence of the ratio of water to milling and compositions of enzymes on the hydrofermentative processing and fermentation of wort. The results show that the optimal ratio of water to milling when using enzymes Amylex 4T and Diazyme SSF is 1:2.5.
Key words: spelta, enzymes, wort, brew.

Кількість посилань 7

УДК 666.94

Б.Р. Панчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ В’ЯЖУЧИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ РОМАНЦЕМЕНТУ ТА ГІДРАВЛІЧНОГО ВАПНА

© Панчук Б.Р., 2013

Розглянуто основні тенденції розвитку реставраційних матеріалів у Європі. Наведено основні способи оптимізації в’яжучих композицій на основі романцементу та гідравлічного вапна та визначено технологічні параметри одержання романцементу та гідравлічного вапна з мергелів та мергелястих вапняків Галичини. Показано можливість застосування добавок-сповільнювачів гідратації модифікованих в’яжучих та встановлено їх вплив на фізико-механічні властивості досліджуваних композицій.
Ключові слова: мергель, мергелястий вапняк, романцемент, гідравлічне вапно, сода, борна кислота, сахароза, лимонна кислота.

The basic problems of development of restoration materials in Europe are considered. The basic ways of optimizing the binder compositions based on roman cement and hydraulic lime are presented and the technological parameters of formation of roman cement and hydraulic lime with marl and marlaceous limestone of Galicia are determined. The possibility of the use of additives- retarders of hydration of modified binders is showed and their influence on physical and mechanical properties of the studied compositions is established.
Key words: marl, marlaceous limestone, roman cement, hydraulic lime, sodium, boric acid, saccharose, citric acid.

Кількість посилань 5

УДК 661.8/.9

А.В. Перекупко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

СЕЛЕКТИВНЕ ВИЛУЧЕННЯ ХЛОРИДІВ З ТВЕРДОГО НАПІВПРОДУКТУ ПЕРЕРОБЛЕННЯ РОЗЧИНІВ ХВОСТОСХОВИЩ КАЛІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ ПРИКАРПАТТЯ

© Перекупко A.В., 2013

Експериментальними дослідженнями селективного екстрагування натрію і калію хлоридів з напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв – осаду калійно-магнієвих солей з високим вмістом хлоридів (понад 25 %) за допомогою водно-органічних екстрагентів (ацетону, метанолу, етанолу) доведена можливість одержання практично безхлоридних продуктів. Показано, що для досягнення високого виходу продукту процес екстрагування слід здійснювати в 40 % водному розчині ацетону. Після сушіння одержаний осад містить (мас. %): К2О 32,2; MgO 9,7; Cl- 0,6 і повністю відповідає вимогам чинних технічних умов до калійно-магнієвого добрива – калімагнезії.
Ключові слова: хвостосховище, калійне виробництво, екстрагування, ацетон, калімагнезія

In this paper the possibility of obtaining almost non-chloride products with the help of the experimental studies of selective extraction of sodium and potassium chlorides from intermediate product of processing solutions tailings potash industries - sediment of potassium-magnesium salts with a high chloride content (over 25 %) using aqueous organic extractant (acetone, methanol, ethanol) was proved. It is shown that to achieve a high yield of product the extraction process should be carried out in 40% aqueous acetone. After drying the obtained sediment contains (wt.%): K2O 32,2; MgO 9,7; Cl- 0,6 and entirely conforms to the specifications of standards on potassium-magnesium fertilizer.
Key words: tailings, potash production, extraction, acetone, potassium-magnesium.

Кількість посилань 10

УДК 661.8/.9
Т.В. Перекупко, Х.І. Грухола, А.В. Перекупко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

СТВОРЕННЯ НОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОВНОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ РОЗЧИНУ СТЕБНИЦЬКОГО ХВОСТОСХОВИЩА У КОНДИЦІЙНІ ПРОДУКТИ – НАТРІЮ ХЛОРИД І БІШОФІТ

© Перекупко Т.В., Грухола Х.І., Перекупко А.В., 2013

Наведено розроблений на підставі виконання комплексу експериментальних досліджень новий технологічний процес повного перероблення розчину Стебницького хвостосховища, який передбачає використання стандартного обладнання та дає змогу одержати два кондиційних продукти (натрію хлорид і бішофіт), а також калійно-магнієве добриво – калімагнезію. Циклічне використання органічного екстрагента в процесі дає змогу різко знизити матеріальні витрати на перероблення розчину хвостосховища і забезпечує екологічну завершеність технологічного процесу.
Ключові слова: хвостосховище, розчин, випарювання, екстрагування, ізопропіловий спирт, натрію хлорид, калімагнезія, бішофіт.

In this article the new technological process of complete processing of solution Stebnik’s tailings on the basis a complex experimental researches, which involves the use of standard equipment, is developed. It enables to get two conditioned products (sodium chloride and bishofit) and potassium-magnesium fertilizer. The cyclic using of organic extractant in the process enables dramatically reduce material costs of processing tailings solution and provides ecological completeness of the process.
Key words: tailings, solution, evaporation, extraction, isopropyl alcohol, sodium chloride, potassium-magnesium, bishofit.

Кількість посилань 9

УДК 582.998:57.086.83+581.143.6:58.085

Р.О. Петріна, Р.Т. Конечна, О.Р. Побігушка, С.О. Матвійків
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO ВІДКАСНИКА БЕЗСТЕБЛЕВОГО

© Петріна Р.О., Конечна Р.Т., Побігушка О.Р., Матвійків С.О., 2013

Наведено результати введення в культуру in vitro відкасника безстеблевого (Carlina аcaulis). Досліджено ефективність різних методів стерилізації, вибрано найефективніший, підібрано оптимальні умови для введення в культуру та культивовано відкасник безстеблевий (Carlina аcaulis).
Ключові слова: відкасник безстеблевий, Carlina аcaulis, калусогенез, фітогормони, калус, експлант.

Results of the introduction of Carlina acaulis into the in vitro culture are given. The efficiency of various methods of sterilization was investigated, the most effective of them was selected, the optimum conditions for the introduction into the culture were selected, and Carlina acaulis was cultivated.
Key words: Carlina аcaulis, callusogenesis, phytohormones, callus, explant.

Кількість посилань 9

УДК 666.549

М.Г. Пона, З.І. Боровець, О.В. Кобрин, У.Є. Ворона
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОУТВОРЕНЬ ПРИ ВИПАЛІ ШТУЧНОГО ТОБЕРМОРИТУ

© Пона М.Г., Боровець З.І., Кобрин О.В., Ворона У.Є., 2013

Досліджено особливості кристалізації β-СаО∙SіO2 при випалі гідросилікатів кальцію тоберморитового складу. Встановлено мінералізуючу дію оксиду бору на утворення воластоніту.
Ключові слова: гідросилікати кальцію, тоберморит, воластоніт.

The peculiarities of β-CaO∙SiO2 crystallization during the burning of calcium hydrosilicate of tobermorite composition are researched. The mineralising effect of boron oxide on the formation wollastonite is established.
Key words: calcium hydrosilicates, tobermorite, wollastonite.

Кількість посилань 2

УДК 541.381

І.Я. Почапська, Ю.Я. Хлібишин*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра охорони праці,
*кафедра технології органічних продуктів

ВПЛИВ ПРИРОДИ КАТАЛІЗАТОРА НА РЕАКЦІЮ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ 3-МЕТИЛКРОТОНОВОЇ КИСЛОТИ

© Почапська І.Я., Хлібишин Ю.Я., 2013

Досліджено вплив виду каталізатора на естерифікацію 3-метилкротонової кислоти, визначено константи швидкості та встановлено вплив природи та будови каталізатора на константу рівноваги у реакції естерифікації.
Ключові слова: естерифікація, будова, каталізатор, константа реакції.

The influence of the сatalyst type on the process of esterification of 3-methyl-crotonic acid is investigated. The reaction rates and the influence of the nature and structure of a catalyst on k-value of the esterification reaction are determined.
Key words: esterification, structure, catalyst, k-value.

Література – 6

УДК 66.084

Л.М. Предзимірська, Л.І. Шевчук, О.З. Кондратович*
Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів,
*кафедра загальної хімії

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ ПИВОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

© Предзимірська Л.М., Шевчук Л.І., Кондратович О.З., 2013

Досліджено вплив ультразвукової кавітації в атмосфері азоту, гелію та повітря на знезараження мікроорганізмів у процесах очищення стоків бродильних виробництв. З одержаних результатів дослідження встановлено, що вищу ефективність проявляє барботування азоту в ультразвуковому полі на стоки пивоварної промисловості.
Ключові слова: ультразвук (УЗ), знезараження, пивоварна промисловість, природа газу, мікроорганізми, кавітація.

The influence of ultrasonic cavitation in the atmosphere of nitrogen, helium and air on microbial decontamination in sewage purification processes of fermentation industries has been investigated. Based on the obtained results, it was found that ultrasonic agitation of nitrogen for the drains of the brewing industry manifests higher efficiency.
Key words: ultrasound (US), disinfection, brewing industry, nature of gas, microorganisms, cavitation.

Література – 6

УДК 544.3

Р.Т. Прокоп, М.Я. Пуняк, І.Б. Собечко, Ю.І. Горак *, В.В. Кочубей
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фізичної та колоїдної хімії,
*Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра органічної хімії

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-МЕТИЛ-1Н-ПІРОЛ-2-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ

© Прокоп Р.Т., Пуняк М.Я., Собечко І.Б., Горак Ю.І., Кочубей В.В., 2013

Методом бомбової калориметрії експериментально визначені : стандартні енергії згорання, ентальпії згорання та утворення 1-метил-1Н-пірол-2-карбонової кислоти, її метилового естеру та 4-ацетил-3,5-диметил-1-пірол-2-карбонової кислоти. Інтегральним ефузійним методом Кнудсена визначені ентальпії сублімації досліджених речовин.
Ключові слова: енергії згорання, ентальпії згорання, утворення та сублімації, пірол-2-карбонова кислота, 4-ацетил-3,5-диметил-1-пірол-2-карбонова кислота.

In this paper the standart energies of combustion, the enthalpies of combustion and formation of 1-methyl-1-pyrrole-2-carboxylic acid and methyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, and 4-acetyl-3,5-dimethyl-1-pyrrole-2-carboxylic acid were experimentally definited by bomb calorimetry method. Vaporization enthalpies of these substances were estimated by integral Knudsen effusion method.
Key words : energies of combustion, enthalpies of combustion, formation and sublimation, pyrrole-2-capboxylic acid , 4-acetyl-3,5-dimethyl-1-pyrrole-2-carboxylic acid .

Кількість посилань 9

В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький, М.І. Басумак, Н.В. Глимбоцька
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

АДСОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРИРОДНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ

 Сабадаш В.В., Гумницький Я.М., Басумак М.І., Глимбоцька Н.В., 2013

Експериментально досліджено адсорбцію іонів амонію на різних типах ґрунтів. Проведено узагальнення отриманих результатів дослідження та розрахункових даних.
Ключові слова: катіонні забруднення, адсорбційні процеси.

The adsorption of ammonium ions on various types of soil is experimentally researched. The generalization of the results of the research and the calculation data is conducted.
Key words: cationic contamination, adsorption processes.

Література – 5

УДК 665.767:666.1.031.7

І.І. Сабан, О.Б. Гринишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти і газу

ВИБІР ОЛИВНОЇ ОСНОВИ МАСТИЛЬНИХ РІДИН ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СКЛОВИРОБІВ

 Сабан І.І., Гринишин О.Б., 2013

Охарактеризовано товарні мінеральні оливи, вироблені в Україні, а також прямогонні оливні дистиляти і екстракти оливного виробництва, які можуть бути використані як оливна основа мастильних рідин для формування скловиробів. Встановлено, що найкращі властивості мають нафтові оливи МС-20 та І-40.
Ключові слова: мастильна рідина, формування скла, оливна основа, екстракт.

The characteristics of the commercial mineral oils produced in Ukraine, as well as straight-run oil distillates and extract of oil production is described. The mentioned products may be used as oil base of lubricants to form glassworks. The oils MS-20 and I-40 are found to be the best.
Key words: lubricant, glass forming, oil base, extract.

Кількість посилань 4

УДК 628.543

Л.В. Савчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ СТОКІВ ВІД СПОЛУК ФОСФОРУ

 Савчук Л.В., 2013

Наведено результати експериментальних досліджень вилучення сполук фосфору хімічними та біологічними методами. Встановлено оптимальні умови ведення цих процесів.
Ключові слова: стічні води, сполуки фосфору, хімічні методи очищення, біологічні методи очищення, анаеробні процеси, аноксидні процеси, аеробні процеси.

The results of experimental studies of phosphorus removal by chemical and biological methods are provided. The optimum conditions of these processes are made.
Key words: wastewater, phosphorus, chemical cleaning methods, biological methods of purification, anaerobic processes, anoksydni processes, aerobic processes.

Література – 6

УДК 678.746.744

Н.Б. Семенюк, Г.Д. Дудок, Б.І. Меренько, Н.В. Чопик, В.Й. Скорохода
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології і переробки пластмас

ЕФЕКТ ПАРАМЕТРА РОЗЧИННОСТІ У СУСПЕНЗІЙНІЙ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙ МЕТАКРИЛОВИХ ЕСТЕРІВ З ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ

 Семенюк Н.Б., Дудок Г.Д., Меренько Б.І., Чопик Н.В., Скорохода В.Й., 2013

Досліджено вплив параметра розчинності на закономірності одержання гідрогелевих суспензій на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату та гліцидил¬метакрилату з полівінілпіролідоном. Встановлено вплив природи розчинника на дифузійні процеси у суспензійній полімеризації, дисперсні характеристики гідрогелевих частинок та кінетику полімеризації.
Ключові слова: полівінілпіролідон, 2-гідроксіетилметакрилат, параметр розчин¬ності, суспензійна кополімеризація, гідрогель.

The effect of the solubility parameter on the regularities of the hydrogel suspension obtaining based on the copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate and glіcidil metakrilat with polyvinylpirrolydone is investigated. The influence of the solvent nature on the diffusion processes in the suspension polymerization, the dispersion characteristics of hydrogel particles and kinetics of polymerization is determined.
Key words: polyvinyl pirrolidone, 2-hydroxyethyl methacrylate, solubility parameter, suspension copolymerization, hydrogel.

Кількість посилань 6

УДК 541.64; 541.183; 541.184; 678.0

В.О. Сердюк, С.Г. Борова, Т.П. Коваленко, О.М. Шевчук, В.С. Токарев
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

МІКРОКАПСУЛЮВАННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЕКСТРАКЦІЙНО-КОАЦЕРВАЦІЙНИМ МЕТОДОМ

© Сердюк В.О., Борова С.Г., Коваленко Т.П., Шевчук О.М., Токарев В.С., 2014

Одержано полімерні мікрокапсули на основі синтезованого гетерофункціонального тетраполімеру як оболонкотвірний матеріал, що містять інкапсульовану лаврову ефірну олію із застосуванням розробленого екстракційно-коацерваційного методу мікрокапсулювання. Досліджено вплив параметрів процесу на кінцевий розмір мікрокапсул та ефективність інкапсулювання лаврової ефірної олії.
Ключові слова: гетерофункціональний тетраполімер, мікрокапсула, інкапсулювання, лаврова ефірна олія.

The formation of polymer microcapsules containing encapsulated laurel essential oil on the basis of synthesized heterofunctional tetrapolymer as shell-building material using the developed “extraction-coacervation” method of encapsulation was performed. The effect of process parameters on the final size of microcapsules and efficiency of laurel essential oil encapsulation was determined.
Key words: heterofunctional tetrapolymer, microcapsule, encapsulation, laurel essential oil.

Кількість посилань 9

УДК 620.93:547.21/.91

Ю.Ф. Снєжкін, В.А. Михайлик, Т.В. Корінчевська
Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, м. Київ

ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

© Снєжкін Ю.Ф., Михайлик В.А., Корінчевська Т.В., 2014

Наведено результати дослідження термічної стійкості композиційних теплоаку¬мулюючих матеріалів на основі органічних сполук.
Ключові слова: акумулювання, фазовий перехід, термічна стійкість.

The results of the research of thermal stability of the composite thermal energy storage materials based on organic compounds are presented.
Key words: storage, phase change, thermal stability.

Література – 7

УДК 666.646

І.В. Солоха, М.Г. Пона, З.І. Боровець, Л.С. Кучарська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШЛІКЕРІВ ІЗ ГЛИН РІЗНОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО СКЛАДУ

© Солоха І., Пона М., Боровець З., Кучарська Л., 2013

Подано експериментальні дослідження регулювання реологічних властивостей шлікерів за допомогою використання до глин добавок мінеральних і органовмісних електролітів у технології кераміки.
Ключові слова: кераміка, електроліти, реологія, в’язкість, шлікер.

The experimental researches of regulation of rheology properties of clay mixture by using to clays the additives of mineral and organiccontained electrolytes in ceramics technology are given.
Key words: ceramics, electrolytes, rheology, viscosity, clay mixture.

Кількість посилань 3

УДК 661.183.1

І.В. Солоха, А.І. Чверенчук, Я.І. Вахула
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

АСПЕКТИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЦЕОЛІТУ А В ФОРМОВАНИХ КАОЛІНОВИХ ГРАНУЛАХ

© Солоха І., Чверенчук А., Вахула Я., 2014

Досліджено ізотермічну кристалізацію цеоліту А в гранулах з термообробленого каоліну. Визначено оптимальні умови термоактивації та модифікування вихідного алюмосилікату для забезпечення максимального утворення цеолітової фази.
Ключові слова: цеоліт А, кристалізація in situ, алюмосилікатні гранули.

The isothermal crystallization of zeolite A in calcined kaolin granules is researched. For providing maximum creation of zeolite phase the optimal conditions of thermal threatment and modification of initial aluminosilicate is determined.
Key words: zeolite A, in situ crystallization, aluminosilicate granules.

Кількість посилань 9

УДК 615.322:616.37

Н.Є. Стадницька1, І.В. Павлюк1, М.О. Платонов1,2, Н.Г. Оверко1, І.І. Губицька1, В.П. Новіков1
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
2 Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра хімії

ВИВЧЕННЯ ФІТОХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКОРЗОНЕРИ ПУРПУРОВОЇ ТА АНТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇЇ НАСТОЯНКИ

© Стадницька Н.Є., Павлюк І.В., Платонов М.О., Оверко Н.Г., Губицька І.І., Новіков В.П., 2013

З метою вивчення спектра фармакологічної дії S.purpurea було проведено аналіз даних літературних джерел, визначено компонентний склад методом ВЕРХ, досліджено чутливість мікроорганізмів до дії водно-спиртової настоянки S.purpurea та проведено комп’ютерний скринінг біологічної активності діючих речовин за програмою PASS. У досліджуваному екстракті ідентифіковано хлорогенову, кофеїнову, ферулову, розмаринову кислоти, лютеолін, кверцетин, апігенін, апігенін-7-глікозид, рутин. Виявлено антимікробну активність досліджуваної настоянки до різних штамів Staphylococcus aureus. Одержані результати свідчать про доцільність подальшого дослідження скорзонери пурпурової як сировини для одержання фітопрепаратів з антиоксидантною та антимікробною дією.
Ключові слова: настоянка скорзонери пурпурової, метод ВЕРХ, антибактеріальна активність, комп’ютерний скринінг.

To study the action spectrum of S.purpurea, the analysis of the literary sources was made, the component structure was determined by the HPLS method, the sensitivity of the microorganisms against aqueous-alcohol tincture of S.purpurea was studied, and the computer screening of the biological activity of the substances using PASS was undertaken. There were identified chlorogenic, caffeine, ferulaic, rosemary acids, luteolin, quercetin, apigenin, apigenin-7-glucoside, and rutin. The antimicrobial activity of the tincture under investigation against different Staphylococcus aureus isolates was identified. The results of the investigation confirm the feasibility of the further research of Scorzonera purpurea as raw material for herbal remedies with antioxidant and antimicrobial properties.
Key words: tincture of S. purpurea, the HPLS method, antibacterial activity, computer screening.

Кількість посилань 6

УДК 678.747

Р.О. Субтельний, У.В. Фуч, Л.В. Ревенко, Б.О. Дзіняк
Національний університет “Львівська політехніка”

КООЛІГОМЕРИЗАЦІЯ В ЕМУЛЬСІЇ ВУГЛЕВОДНІВ ФРАКЦІЇ С9 З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРСУЛЬФАТУ КАЛІЮ

© Субтельний Р.О., Фуч У.В., Ревенко Л.В., Дзіняк Б.О., 2013

Одержано коолігомери за допомогою коолігомеризації в емульсії вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено основні закономірності та вибрано оптимальні умови процесу коолігомеризації суміші ненасичених вуглеводнів фракції С9.
Ключові слова: емульсія, вуглеводнева фракція, ініціатор, коолігомер, емульгатор.

The synthesis of cooligomers by cooligomerization in the emulsion of hydrocarbon C9 fraction of liquid pyrolysis products is described. The major features of the cooligomerization of a mixture of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction have been investigated and optimum process conditions have been selected.
Key words: emulsion, hydrocarbons fraction, initiator, cooligomer, emulsifier.

Література – 5

УДК 661.7:547.2/4

О.О. Супрун, В.В. Реутський, О.С. Іващук, С.О. Мудрий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

БАГАТОАТОМНІ СПИРТИ У ПРОЦЕСІ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ

© Супрун О.О., Реутський В.В., Іващук О.С., Мудрий С.О., 2013

Розглянуто кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем складу [нафтенат кобальту – багатоатомний спирт] на рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану.
Ключові слова: циклогексан, окиснення, каталіз, каталітичні системи.

Quantitative and qualitative influence of the binary catalytic systems containing [cobalt naphthenate – polyhydric alcohol] on liquid-phase homogeneous catalytic oxidation of cyclohexane was considered.
Key words: cyclohexane, oxidation, catalysis, catalytic systems.

Література – 3

УДК 664.615.1.

К.К. Успенська, З.В. Черкас, З.М. Коваль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

КОМПЛЕКСНА ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНА КОРМОВА ДОБАВКА В ТАБЛЕТКАХ

© Успенська К.К., Черкас З.В., Коваль З.М., 2013

Розроблено кормову добавку для собак та котів, яка містить в своєму складі комплекс необхідних вітамінів та мікроелементів: марганцю, заліза, цинку, міді. Застосовані методи групового гранулювання вітамінів та мінералів, модифікованих солями металів, що дало змогу поєднати в одній таблетці вітаміни та мікроелементи із збереженням їх стабільності. Для забезпечення регульованого виведення мікроелементів використано природні дисперсні мінерали цеоліт та бентоніт.
Ключові слова: вітаміни, мікроелементи, мінерали, кормові добавки.

A feed additive for dogs and cats containing a complex of such essential vitamins and minerals as manganese, iron, zinc, and copper is elaborated. Methods of granulation of a group of vitamins and minerals modified with metal salts was applied, making it possible to combine vitamins and minerals in one pill preserving their stability. Natural dispersed minerals zeolite and bentonite were used to provide regulated output of trace elements.
Key words: vitamins, trace elements, minerals, feed additives.

Кількість посилань 15

УДК 547.233

Р.І.Флейчук, О.І.Гевусь, С.А.Воронов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ОДЕРЖАННЯ N-ЗАМІЩЕНИХ ЦИКЛІЧНИХ АМІНОПЕРОКСИДІВ НА ОСНОВІ ЦИКЛОГЕКСАНОНУ

© Флейчук Р.І., Гевусь О.І., Воронов С.А., 2013

Розроблено метод одержання функціональних N-алкілпохідних 1,1'-дицикло¬гексиліденпероксиамінів – перспективних пероксидуючих реагентів, які містять у молекулі фрагмент циклічного амінопероксиду, зокрема, N-(2-гідроксиетил) похідного. Підтверджено будову отриманих сполук та охарактеризовано фізико-хімічними константами.
Ключові слова: циклогексанон, циклічні пероксиалкіламіни, пероксидні мономери.

In this paper a synthetic method for the preparation of functional N-alkyl-substituted derivatives (particularly, an N-(2hydroxyethyl) derivative) of 1,1'-dicyclohexylideneperoxyamines has been developed. The synthesized substances are prospective peroxidizing agents containing a cyclic amino peroxide moiety in a molecule. The structure of the developed peroxides has been confirmed and they have been characterized by physico-chemical constants.
Key words: cyclohexanone, сyсlic peroxy-alkylamines, peroxide monomers.

Кількість посилань 10

УДК 665.637.8

І.В. Фридер, П.І. Топільницький, О.Б. Гринишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

ВИКОРИСТАННЯ КИСЛИХ ГУДРОНІВ У ВИРОБНИЦТВІ НАФТОВИХ БІТУМІВ

 Фридер І.В., Топільницький П.І., Гринишин О.Б., 2013

Розглянуто актуальну проблему утилізації кислих гудронів, які є відходами нафтопереробної промисловості. Вивчено метод нейтралізації кислих гудронів для нейтралізації сульфокислот і надлишкової кількості сірчаної кислоти. Наведено результати вивчення процесу окиснення нейтралізованого кислого гудрону і його сумісного окиснення з нафтовим гудроном. Встановлено принципову можливість використання кислих гудронів у виробництві бітумів.
Ключові слова: кислий гудрон, бітум, окиснення, нейтралізація.

The actual problem of acid sludge utilization which is the wasted products of oil-refining industry is examined. The neutralization method of acid sludge in order to neutralize sulfonic acids and excess of sulphuric acid is studied. The results of the oxidation process study of neutralized acid sludge and its joint oxidation with oil tar are given. The possibility of acid sludge application for the bitumen production is established.
Key words: acid sludge, bitumen, oxidation, neutralization.

Кількість посилань 8

УДК 665.663.8

Ю.Я. Хлібишин, Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері, О.Б. Гринишин, І.Я. Почапська
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра технології органічних продуктів,
2кафедра хімічної технології переробки нафти і газу,
3кафедра охорони праці

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСТИЛЯТНОЇ ЧАСТИНИ ВИСОКОСІРКОВОЇ НАФТИ ОРХОВИЦЬКОГО НАФТОВОГО РОДОВИЩА

 Хлібишин Ю.Я., Мохамад Шакір Абд Ал-Амері, Гринишин О.Б., Почапська І.Я., 2013

Досліджено фракційний склад та фізико-хімічні властивості світлих фракцій, виділених із нафти Орховицького нафтового родовища. Вивчено потенційний вміст фракцій, для яких визначено густину, показник заломлення, молекулярну масу, вміст сірки. За допомогою методу n-d-M розраховано структурно-груповий склад.
Ключові слова: фракція, вміст сірки, структурно-груповий склад, нафта.

The fractional composition and physical and chemical properties of light fractions selected from Orhovytsk oilfield oil аre investigated. The potential content of fractions is determined. We have studied defined density, refractive index, molecular weight and sulfur content of the mentioned fractions. The structure and group composition is calculated with the help of n-d-M method.
Key words: fraction, sulfur content, structure and group composition, oil.

Кількість посилань 3

УДК 678.744:546.56-121

Н.Й. Чабан, А.С. Масюк, В.Є. Левицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології та переробки пластмас

ТЕРМОЛІЗ І ВІДНОВЛЕННЯ СОЛЕЙ МЕТАЛІВ У ПРИСУТНОСТІ ФУНКЦІЙНОАКТИВНИХ ПОЛІМЕРІВ

© Чабан Н.Й., Масюк А.С., Левицький В.Є., 2013

Встановлено фізико-хімічні закономірності одержання наночаcтинок металів з їх солей внаслідок термолізу комплексу метал – гліцерин, а також осадженого ферум оксиду з водних розчинів його хлоридів. Досліджено вплив функційноактивних полімерів: полівінілпіролідону і полівінілового спирту на процес комплексоутворення та осадження.
Ключові слова: комплексоутворення, купрум, гліцерин, полівінілпіролідон, полівініловий спирт, відновлення, термоліз.

The physical and chemical patterns of nanoparticles metals from their salts obtaining due to thermolysis of complex metal – glycerol and precipitated iron oxide from water solutions of its chlorides are established. The influence of functional and active polymers, namely of polyvinyl pyrrolidone and polyvinyl alcohol on the process of complexation and sedimentation is discovered.
Key words: complex formation, copper, glycerol, polyvinyl pyrrolidone, polyvinyl alcohol, recovery, thermolysis.

Кількість посилань 11

УДК 519.863

Т.І. Червінський, Т.В. Чайківський
Національний університет “Львівська політехніка”

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДИФІКАЦІЇ ОКИСНЕНИХ НАФТОВИХ БІТУМІВ НАФТОПОЛІМЕРНОЮ СМОЛОЮ З ФЛУОРВМІСНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

© Червінський Т.І., Чайківський Т.В., 2013

Запропонована емпірична математична модель одержання окиснених нафтових бітумів модифікованих нафтополімерною смолою з флуорвмісними функціональними групами (НПСФ). Ця модель дає змогу, не проводячи додаткового експерименту, прогнозувати експлуатаційні характеристики окиснених бітумів (пенетрація, дуктильність, температура розм’якшення) за зміни певних чинників керування процесом.
Ключові слова: математична модель, фактор, регресійне рівняння.

The article present the empirical mathematical model of receiving oxidized oil bitumen modified by polymeric petroleum resin with fluorine-containing functional groups. The given model allows to predict oxidized oil bitumen performance (penetration, ductility, softening temperature) without any additional experiment while changing certain process managing factors.
Key words: mathematical model, factor, regression equation.

Література – 3

УДК 665.775.5

В.А. Черватюк, І.М. Кушнір, О.Є. Волліс
Фізико-механічний інститут НАН України, м. Львів

система антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції

© Черватюк В.А, Кушнір І.М., Волліс О.Є., 2014

Проаналізовано перспективи використання водних бітумних емульсій для антикорозійного захисту об’єктів нафтогазавого комплексу. Особливу увагу приділено методу отримання покриття на основі бітумно-полімерної емульсії. Наведено переваги використання бітумно-полімерних емульсій для антикорозійного захисту об’єктів нафтогазового комплексу. Наведено властивості покриття, отриманого з емульсійних композицій. Розроблено систему покриття на основі отриманого матеріалу. Зроблено висновок, що отримана система покриття може бути використана для антикорозійного захисту об’єктів нафтогазавого комплексу.
Ключові слова: модифікована бітумна емульсія, латекс, система покриття.

The prospects of usage of water bitumen emulsion for anticorrosive protection of objects of oil and gas facilities are analyzed. Special attention is given to the method of obtaining the coating based on a polimer-bitumen emulsion. The advantages of the usage of polimer-bitumen emulsions for anticorrosive protection of objects of oil and gas facilities are given. The properties of coating obtained from emulsion compositions are shown. The coating system based on obtained material is developed. Conclusions that obtained coating system can be used for anticorrosive protection of objects of oil and gas facilities are made.
Key words: modified bitumen emulsion, latex, coating system.

Література – 7

Syndicate content