№ 761 (2013)

УДК 547 54-39; 546.41

М.Р. Чобіт1, М.Є. Рагуліна2, О.Л. Орлов2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії,
2Державний природознавчий музей НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ БІОДЕГРАДАЦІЇ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ КОМПОЗИТІВ У ЕДАФОТОПАХ РЕКРЕАЦІЙНО-ПАРКОВОЇ ЗОНИ м. ЛЬВОВА

© Чобіт М.Р., Рагуліна М.Є., Орлов О.Л., 2013

Досліджено біодеструкцію целюлозовмісного композиту в різних едафічних умовах. Дослідження здійснено на зразку біодеградабельного композитного матеріалу на основі поліпропілену, наповненого целюлозою.
Ключові слова: целюлоза, полімерний композит, біодеградабельність.

The biodegradation of cellulose composite in different edaphic conditions is researched. The research is conducted on a sample of biodegradable composite material on the bases of polypropylene filled with cellulose.
Key words: cellulose, polymer composite, biodegradable.

Кількість посилань 3

УДК 621.926

Й.М. Шаповал, Н.М. Баран, В.В. Красінський, М.Б. Козак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІДИНИ ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ФОРМ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

© Шаповал Й.М., Баран Н.М., Красінський В.В., Козак М.Б., 2013

Розроблено полімервмісні технологічні рідини для змащування поверхні металевих форм під час виробництва бетонних і залізобетонних виробів.
Ключові слова: технологічні рідини, олива, біодизель, поверхнево-активні речовини.

The polymer containing technological liquids in order to lubricate the surface of metal forms in the production of concrete and reinforced concrete products are developed.
Key words: technological liquids, oil, biodiesel, surfactants.

Кількість посилань 8

УДК 543.57+621.926

Й.М. Шаповал, В.В. Кочубей*, О.В. Суберляк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас,
*кафедра фізичної хімії

ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРВМІСНИХ МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ РІДИН

© Шаповал Й.М., Кочубей В.В., Суберляк О.В., 2014

Методом дериватографії досліджено термічну стійкість зразків мастильно-охолоджувальних рідин, приготовлених на основі миючого засобу “Gala”. Виявлено вплив полімерних добавок МОР на їх термічну стійкість та проникаючі і миючі властивості.
Ключові слова: термогравіметрія, диференційний термічний аналіз, мастильно-охолоджувальні рідини, полівінілпіролідон, поліакриламід.

The thermal resistance of coolant-lubricant liquid samples made on the basis of “Gala” washing liquid was studied with the help of the derivatrography method. The effect of polymer additives on their thermal resistance and penetrating and washing properties was determined.
Key words: thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, cooling and lubricating liquiuds, polyvinylpyrrolidone, polyacrylamid.

Кількість посилань 5

УДК 539.232

П.Й. Шаповал1, Р.Р. Гумінілович1, Й.Й. Ятчишин1, В.В. Кусьнеж2, Г.А. Ільчук2
Національний університет „Львівська політехніка”,
1кафедра аналітичної хімії,
2кафедра фізики

СТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ФОТОЧУТЛИВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР N-CDS/P-CDTE

© Шаповал П.Й., Гумінілович Р.Р., Ятчишин Й.Й., Кусьнеж В.В., Ільчук Г.А., 2014

Розроблена технологія хімічного поверхневого осадження і отримано тонкі плівки CdS на підкладках p-CdTe. Вивчено склад та структуру отриманих покрить. Досліджено електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів n-СdS/p-CdTe. Показана можливість застосування методу хімічного поверхневого осадження для створення тонкоплівкових сонячних елементів на основі n-СdS/p-CdTe.
Ключові слова: тонкі плівки CdS, хімічне поверхневе осадження, тонкоплівкові гетеропереходи.

This article shows how thin films n-CdS were deposited on p-CdTe substrates by the new chemical surface deposition method. The composition and crystallinity degree of obtained coatings were studied. The high value of n-CdS/p-CdTe heterojunction photoconversion was provided by using the new CdS deposition method. The possibility of n-CdS/p-CdTe thin film solar cell fabrication by chemical surface deposition method was demonstrated.
Key words: CdS thin films, chemical surface deposition, heterojunction.

Кількість посилань 16

UDC 628.31

O.M. Shved
Lviv Polytechnic National University,
Department of biologically active substances, pharmacy and biotechnology,
12 S. Bandery Str., 79013 Lviv, Ukraine

BIOINDICATION AND BIOTESTING METHODS APPLICATION FOR WATER QUALITY ASSESSMENT

© Shved O.M., 2013

Досліджено екологічний стан природних водних об’єктів на основі аналізу якісного та кількісного складу біоіндикаторних організмів. Апробовано методики відбору проб та проведено лабораторні дослідження біологічного матеріалу, відібраного з природних екосистем. Досліджено такі біологічні об’єкти: перифітон, що розвивається на скелястій та кам’яній поверхні узбережжя водойм, водорості та організми, що належать до мейофауни (Nematoda, Harpacticoida, Cladocera, Rotifera), а також макробентосні прісноводні річкові організми. Визначено головні впливи та залежності поширення організмів.
Ключові слова: моніторинг довкілля, водні об’єкти, біоіндикація, мейофауна, перифітон.

In this article the environmental monitoring of the natural water bodies based on qualitative and quantitative analysis of bioindicative organisms were conducted. Approbation of the sampling methods, techniques and laboratory analysis of biological objects from natural ecosystems were carried out. The next biological objects have been analyzed: periphyton from rocky and stony coasts, algae and meiofaunal organisms (Nematoda, Harpacticoida, Cladocera, Rotifera), and macrobenthos freshwater river-living organisms. Main influences and distribution dependences were found.
Key words: environmental monitoring, water bodies, bioindication, meiofauna, periphython.

Кількість посилань 7

УДК 628.357.1

О.М. Швед, Р.О. Петріна, В.Г. Червецова, З.В. Губрій, Н.Є. Стадницька, В.П. Новіков
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

БІОМОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Швед О.М., Петріна Р.О., Червецова В.Г., Губрій З.В., Стадницька Н.Є., Новіков В.П., 2013

Здійснено моніторинг екологічного стану природних водойм північної та північно-східної частин Львівської області. Досліджувані водойми належать до басейну річки Західний Буг та, відповідно, Балтійського моря. Моніторинг здійснювали методами біоіндикації, мікробіологічного контролю та фізико-хімічного аналізу. Визначено найбільше забруднені водойми та джерела їх забруднень. Запропоновано способи вирішення проблем забруднення довкілля.
Ключові слова: біомоніторинг, біоіндикація, бентос, природні водойми, забруднення довкілля.

Monitoring of the environmental condition of the natural surface water bodies in northern and northeastern parts of Lviv region was conducted. The investigated water bodies belong to the Western Bug river basin and Baltic Sea basin. The monitoring was conducted by using bioindication, microbiological methods and physicochemical analysis. The most polluted rivers and sources of pollution were defined. Solutions to the environmental pollution problem were proposed.
Key words: biomonitoring, bioindication, benthos, natural water bodies, environmental pollution.

Кількість посилань 8

УДК 541.64; 541.182

О.М. Шевчук, Є.Ю. Нікітішин, Л.В. Долинська, Р.О. Монцібович, В.С. Токарев
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК CDSE У ПРИСУТНОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ ОЛІГОПЕРОКСИДІВ

© Шевчук О.М., Нікітішин Є.Ю., Долинська Л.В., Монцібович Р.О., Токарев В.С., 2013

Запропоновано метод одержання наночастинок CdSe, які не містять домішок, і, на їх основі, стабільних гідро- та оганозолів. Показано, що, змінюючи природу та концентрацію поверхнево-активних функціональних олігопероксидів, можна контролювати розмір частинок напівпровідника і, відповідно, оптичні характеристики золів, які можуть бути використані для формування нанокомпозитних матеріалів – елементів фотовольтаїчних приладів.
Ключові слова: олігопероксид, наночастинки напівпровідників, гідрозолі, органозолі, УФ-спектроскопія.

In this paper the method of obtaining CdSe nanoparticles that don't contain any impurities as well as hydro- and organosols on their basis is proposed. It is shown that changing the nature and concentration of surface-active functional oligoperoxides one can control the size of semiconductor particles and thereafter the optical properties of sols that can be used for the formation of nanocomposite materials – the elements of photovoltaic devices.
Key words: oligoperoxide, semiconductor nanoparticles, hydrosols, organosols, UV-spectroscopy

Кількість посилань 9

УДК 541.14:678.746:744.339

М.Л. Шекета, Н.Ю. Невидомська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ФОТОЧУТЛИВІСТЬ КОМПОЗИЦІЙ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТ-ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН-СІЛЬ ЗАЛІЗА (ІІІ) ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

© Шекета М.Л., Невидомська Н.Ю., 2013

Досліджено фоточутливість композицій 2-гідроксіетилметакрилат-полівініл¬піро¬лідон-сіль заліза (ІІІ) з різним вмістом полівінілпіролідону та її вплив на структуру і властивості продуктів полімеризації. Результати досліджень дають можливість за зміною вмісту полівінілпіролідону коректувати фоточутливість вказаних композицій і властивості полімерів на їх основі.
Ключові слова: фоточутливість, 2-гідроксіетилметакрилат, полівінілпіролідон, солі заліза, фотоколориметрія, фотополімеризація.

The photosensitivity of 2-hydroxyethyl methacrylate- polyvinyl pirrolidone- iron salt (ІІІ) compositions with different content of polyvinyl pirrolidone and its influence on the structure and properties of polymerization products is investigated. The results of research make it possible to correct photosensitivity of mentioned compositions and properties of the polymers on their basis depending on changes in the polyvinyl pirrolidone content.
Key words: photosensitivity, 2-hydrcoxethyl methacrylate, polyvinyl pirrolidone, iron salts, photocolorimetry, photopolymerization.

Кількість посилань 6

УДК 665.63-404

В.В. Шулиндін, П.І. Топільницький, В.У. Шевчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

РОЗШИРЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НИЖЧИХ ОЛЕФІНІВ В УКРАЇНІ

© Шулиндін В.В., Топільницький П.І., Шевчук В.У., 2013

Наведено дані щодо виробництва етилену і пропілену у світі. Описано оптимальні параметри проведення процесу піролізу. Проаналізовано альтернативні види сировини і запропоновано використання вакуумного газойлю гідрокрекінгу, прямогонного вакуумного газойлю із західно-українських нафт, фільтрату депарафінізації.
Ключові слова: етилен, пропілен, піроліз, газойль.

The article deals with the problems of ethylene and propylene production in the world. The optimal parameters of the pyrolysis process are described. The alternative types of raw materials are analyzed. Hydrocracking vacuum gasoil, straight-run gasoil vacuum obtained from the West-Ukrainian oil, as well as dewaxing filtrate are proposed as raw materials.
Key words: ethylene, propylene, pyrolys, gasoil.

Кількість посилань 11

УДК 661.248

В.Т.Яворський, А.В.Слюзар
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ХІНГІДРОННИЙ МЕТОД ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД СІРКОВОДНЮ. ВЛАСТИВОСТІ ПОГЛИНАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ.

© Яворський В.Т., Слюзар А.В.,2013

Оцінено розчинність компонентів у хінгідронних поглинальних розчинах. Досліджено вплив концентрацій хінгідрону, натрію карбонату, тіосульфату і гідрогенкарбонату на властивості поглинальних розчинів. Рекомендовано оптимальні склади розчинів.
Ключові слова: хінгідронний розчин, компоненти, взаємна розчинність, властивості.

In this article the solubility of components in quinhidron absorbing solutions was studied. The effect of concentration quinhyndron, sodium carbonate, thiosulphate and bicarbonate on absorptive properties of solutions was investigated. Optimal solutions are recommended.
Key words: quinhydron solution, components, mutual solubility, properties.

Кількість посилань 6

УДК 661.832(088.8)

В.Т. Яворський, К.І. Блажівський, І.Є. Максимович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ПОЛІТЕРМІЧНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ СОЛЕЙ ІЗ РОЗЧИНУ КАЛУСЬКОГО ХВОСТОСХОВИЩА

© Яворський В.Т., Блажівський К.І., Максимович І.Є., 2013

Досліджено виходи і послідовність кристалізації солей під час ступеневого охолодження частково випаруваних розчинів Калуського хвостосховища. Визначено температурні режими охолодження, які забезпечать одержання натрію хлориду, калійно-магнієвого добрива, епсоміту тощо.
Ключові слова: випаровування, охолодження, кристалізація, солі, розчин хвостосховища.

In this article yields and sequence of crystallization of salts during cooling degreeal partially evaporated solution Каlush tailings were studied. Installed cooling temperature regimes which will provide obtaining sodium chloride, potassium-magnesium fertilizer, epsomite etc.
Key words: evaporation, cooling, crystallization, salts, tailings solution.

Кількість посилань 3

УДК 661.248

В.Т. Яворський, А.Б. Гелеш, І.Є. Яворський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ СУЛЬФУРУ(ІV) ОКСИДУ

 Яворський В.Т., Гелеш А.Б., Яворський І.Є., 2013

Показано, що для очищення газових викидів з низьким вмістом сульфуру (ІV) оксиду доцільно застосовувати рідинно-окисні методи, а як окисник використати кисень повітря. Фізико-хімічній сутності процесу найбільшою мірою відповідає горизонтальний абсорбер з ковшоподібними диспергаторами. Запропоновано принципову технологічну схему очищення газів від сульфуру (ІV) оксиду.
Ключові слова: сульфуру(IV) оксид, очищення газових викидів.

In this paper it is shown, that for cleaning the gas emissions with low consist of sulfur(IV) oxide it is advisable to use liquid-oxidative methods and use air oxygen as the oxidant. For the physico-chemical nature of the process the horizontal absorber with scoop-like dispersants are supposed to be the best. A principal flowsheet for purification of gases from sulfur(IV) oxide was proposed.
Key words: sulfur(IV) oxide, cleaning of purification emissions.

Кількість посилань 20

УДК 547.53:311.37

В.М. Яцюк, В.С. Барановський, Г.М. Тулайдан, О.В. Покришко,
С.І. Климнюк, Б.Д. Грищук
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка,

СИНТЕЗ ТА ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ БІСГАЛОГЕНО(ТІОЦІАНАТО)АМІДІВ НА ОСНОВІ БЕНЗИДИНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ

© Яцюк В.М., Барановський В.С., Тулайдан Г.М., Покришко О.В., Климнюк С.І., Грищук Б.Д., 2013

Реакціями хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання амідів акрилової і метакрилової кислот ароматичними солями бісдіазонію синтезовані 3,3’-[4,4’-дифеніл(метан, сульфон)біс(2-хлоро(бромо, тіоціанато)-(2-метил)пропанаміди)] та вивчена їх протимікробна активність.
Ключові слова: аніонарилювання, 3,3’-[4,4’-дифеніл(метан, сульфон)біс(2-хлоро(бромо, тіоціанато)-(2-метил)пропанаміди)], протимікробна активність.

This paper is related to 3,3'- [4,4'-Biphenyl(methane, sulfone)bis(2-chloro(bromo, thiocyanato)-(2-methyl)propanamides)]which were synthesized by reactions of chloro-, bromo-and thiocyanatoarylation of acrylamide and methacrylamide with aromatic bisdiazonium salts. The antimicrobial activity of obtained compounds was studied.
Key words: anionarylation, 3,3'- [4,4'-biphenyl(methane, sulfone)bis(2-chloro(bromo, thiocyanato)-(2-methyl)propanamides)], antimicrobial activity.

Кількість посилань 5

Syndicate content