№ 772 (2013)

UDK 621.787

I. Hurey, V. Gurey*, P. Dmyterko
National University “Lviv Politechnic”,
Department of Machine Building Technologies,
* Department of Mechanics and Automation Machine Building

SIMULATION MODEL OF DYNAMIC PROCESSES DURING FRICTION HARDENING OF THE FLAT SURFACES

 Hurey I., Gurey V., Dmyterko P., 2013

Розроблено імітаційну модель динамічних процесів під час фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей машин.

Simulation model of dynamic processes during frictional hardening the flat surfaces of assembly parts was developed.

Література – 3

UDK 621.787, 620.176.162

I. Hurey, T. Hurey*
National University “Lviv Politechnic”,
Department of Machine Building Technologies
* Department of Transport Technologies

IMPROVING THE DURADILITY OF THE FRICTION PAIR AFTER FRICTION HARDENING

 Hurey I., Hurey T., 2013

Проведені дослідження показали, що фрикційне зміцнення значно підвищує зносостійкість пари тертя сталь 40Х – сталь 40Х. На зносостійкість впливають отри¬мання зміцненого нанокристалічного шару, його товщина, твердість та розмір зерна.

Frictional hardening increases the wear resistance of the friction pair steel 40X - steel 40X studies have shown. Process production nanocrystalline white layer, thickness, hardness, grain size influence for wear resistence.

Література – 5

УДК 621.763:717

D. Petryna
Ivano-Frankivsk National Technical
University of Oil and Gas

THE INCREASE OF THE STRENGTH OF THE TOOTH - ROLLING CUTTER JOINT

© Petryna D., 2013

Досліджувалася міцність з’єднання “зубець-шарошка”, яка значною мірою впливає на довговічність бурових доліт. Збільшення інтерференції під час стиску призводить до збільшення концентрації напружень у з’єднанні з натягом зубця і тіла шарошки. Як було показано, для такої конструкції за максимальних значень навантажень контактні напруження можуть перевищувати допустимі значення, що недопустимо. Щоб запобігти цьому, запропонована конструкція з’єднання “зубець-шарошка” за допомогою пресування. Такий тип конструкції дав змогу отримати однорідніші з’єднання. Зменшення різниці між максимальними і мінімальними величинами контактних напружень покращує однорідність і, як наслідок, якість з’єднання.

There have been investigated the strength of the tooth-rolling cutter joining which greatly affects the durability of the drilling bit. The increase of interference during the compression results to the increase of the stress concentration in the tight coupling tooth rolling cutter body. It has been shown that for the assembly with the maximal interference the contact pressure exceed the permissible, which is unacceptable. To avoid this the selective assembly of the tooth-rolling cutter body press-joint is proposed. The usage of the selective assembly allows to have more homogeneous joints. The reduction of difference between maximal and minimal values increases the homogeneity, and therefore, the quality of the joint.

Література – 2

УДК 621.855.001.24

O.І. Pilipenko, A.V. Poluyan
Chernihiv National Technological University

3D COMPUTER MODELING OF CHAIN TRANSMISSION IN METAL AND POLYMER DESIGN

© Pilipenko O., Poluyan A., 2013

Представлено порівняльний аналіз результатів дослідження комп'ютерного 3D-моделювання ланцюгової передачі у металевому та полімерному виконанні за допомогою програмного комплексу SolidWorks. З аналізу графічних залежностей простежуються переваги застосування деталей з полімерних композитів порівняно з традиційними металевими деталями ланцюгової передачі.

Comparative analysis of research results of 3D computer design modeling of chain transmission is in metal and polymer design by means of program complex SolidWorks are presented. From the analysis of graphic dependences advantages of traceable components of polymer composites as compared with conventional metal parts of chain transmission.

Література – 14

УДК 517.9+534.111

А.M. Slipchyk, E.M. Mahorkin
National University “Lviv Polytechnic”,
Mechanical Engineering Dept.

IMPROVED RESILIENCE THREE ROLLING CUTTER DRILL USING CAD / CAE-SYSTEMS

© Slipchyk А., Mahorkin E., 2013

Розглядаються типові конструкції кріплення твердосплавних зубців до корпусу шарошки у тришарошкових долотах. Запропоновано нову конструкцію посадки породоруйнувального елемента у шарошку, яка покращує якість закріплення зубця за менших напружень у з’єднанні. Проаналізовано напружено-деформівний стан запресованого зубця та шарошки у типовій конструкції та модернізованій за допомогою cad/cae системи.

Standard design fastening hard alloy teeth to the body of cutter of three rolling cutter drill are discussed in this article. new design landing rock cutting element in the rolling cutter, which improves the quality of the consolidation of the tooth at smaller stresses in the connection has been offered. exertion and strain condition of pressed tooth and rolling cutter in a typical and upgraded construction is analyzed for help cad/cae system.

Література – 5

УДК 621.9(075.8)

V. Stupnytskyy
National University “Lviv Polytechnic”,
Mechanical Engineering Dept.

THERMODYNAMIC PATTERN OF THE WORKPIECE MACHINING BY THE RHEOLOGICAL IMITATION MODELLING IN DEFORM-3D SYSTEM

 Stupnytskyy V., 2013

Аналіз теплофізичної реологічної картини різання, реалізованої в системі DEFORM 2D (3D), дає змогу зробити висновок про те, як динамічні показники температурних деформацій впливають на якість оброблюваної поверхні та дослідити вплив термодинамічних показників на напружено-деформований стан заготовки та інструмента. Доведено, що найбільша кількість теплоти, що утворюється внаслідок деформації, залишається у стружці (60–80 % усієї теплоти різання, а за швидкісних режимів різання понад 90 %) і частково поглинається оброблюваною деталлю (до 20-40 % усієї теплоти). І лише 3–5 % теплоти спрямовується в інструмент/

Analysis of thermal physical rheological model of cutting system implemented in software DEFORM 2D (3D), makes it possible to investigate the effect of dynamic parameters on the stress-strain state of the workpiece and tool. It is shown that most quantity of the heat cutting, which formed as a result of chip deformation (60-80 % of the heat cutting and for the ultra-speed cutting conditions for more than 90 %) remains in the chips and partly absorbed machined workpiece (up to 20-40 % of the heat).

Література – 10

J. Ziobro

DESIGN MODIFICATION OF THE FLOW SYSTEM OF INJECTION MOLDS FOR RUBBER IN THE ASPECT OF IMPROVING PERFORMANCE

 Ziobro J., 2013

The article shows problems connected with the process of injection molding of elastomers. It presents the analysis of the construction of the standard 16 cavities mold flow of injection mod to elastomers based on chloroprene rubber CR. It showed phenomena in this system. The results of the numerical simulation of injection molding have also been shown. The obtained results confirmed the possibility of the formation of defective products molded. We proposed an innovative design solution of this injection mold system. A large number of numerical simulation results for the modified flow system has been presented. Flow conditions in the channel have been improved. As a result, system volume has been reduced and a cycle of injection processing has been shortened. We eliminated the exploitation problems of mold. We reduced unit costs of manufactured products. Processing efficiency, safety and comfort have been improved.
Key words: rubber, runner system, finite element analysis FEA, injection molds

Література – 20

Z. Żmuda

INFLUENCE OF CHROMIUM CONTENT IN TEMPERING STEELS ON PHASE TRANSITION TEMPERATURE A1 AND A3

 Żmuda Z., 2013

For the three species of quenched and tempered steel (C50, 50Cr3, 51Cr6) dilatometric studies were conducted. They allowed the determination of transition temperatures Ac1 and Ac3 during heating and Ar3 and Ar1 during cooling. It was observed that increased the chromium content in steels tested resulted in an increase in transition temperature for heating and cooling. It was also observed narrow range of temperature from the beginning to the end of the transition with increasing chromium content.
Key words: phase transitions, heat treatable steels, dilatometer tests, alloying elements.

Література – 11

УДК 621.9

В.О. Вітренко, Б.С. Воронцов, І.А. Бочарова
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ПРОФІЛЮВАННЯ ЗУБООБРОБЛЮВАЛЬНОГО ОБКАТНОГО ІНСТРУМЕНТУ

© Вітренко В.А., Воронцов Б.С., Бочарова І.А., 2013

Розглядається профілювання різального обкатного інструменту, який виготовляється на основі заготовки типу односмуговий гіперболоїд. Профілювання виконується завдяки циліндру обкатного інструменту, який незатилований і немає задніх кутів.

The article investigates profiling of the cutting knurling instrument produced on the basis of ‘one-cavity hyperbola’ type work-piece. Profiling is performed by means of cylindrical knurling tool having no front and back clearance.

Література – 3

УДК 621.9

О.С. Вітренко
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБООБРОБНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЧИСТОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЗУБЦІВ

© Вітренко О.С., 2013

Запропоновано інструмент для накатки прямозубцевих та косозубцевих зубчастих коліс. Подано методику його проектування. Виявлено основні геометрично-кінематичні параметри процесу накатки зубців за допомогою розробленого інструменту.

Instrument for spur and helical gears rolling was proposed. Methods of its design was presented. Major geometric and kinetic parameters of gear rolling process using developed instrument were determined.

Література – 5

УДК 621.9

А.С. Величкович, Л.Я. Роп’як
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОЦІНКА МІЦНОСТІ ВКРИТОЇ ШАРУВАТИМ ПОКРИТТЯМ ДІЛЯНКИ ШТОКА БУРОВОГО НАСОСА З УРАХУВАННЯМ ПОЗАШТАТНИХ НАПРУЖЕНЬ

© Величкович А. С., Роп’як Л. Я., 2013

Досліджено напружено-деформований стан зміцненої двошаровим покриттям ділянки штока бурового насоса двосторонньої дії. Покриття формували на сталевій основі напиленням шару алюмінію з подальшим оксидуванням частини його верхнього шару у режимі мікродугових розрядів. Для розрахунків застосовано стрижневу модель із неоднорідного матеріалу, поперечина якої є багатозв’язною областю, де параметри пружності та міцності змінюються від шару до шару. Поведінку такої моделі спершу розглянуто за звичайного експлуатаційного навантаження штока, а потім за виникнення позаштатної ситуації, яка спричинена зносом деталей пари тертя “крейцкопф – напрямні станини насоса”. Отримано розподіл нормальних, дотичних та еквівалентних напружень в неоднорідному матеріалі зміцненої ділянки штока. Здійснено оцінку міцності такої ділянки як за звичайних експлуатаційних навантажень, так і з урахуванням позаштатних напружень.
Ключові слова: поршневий насос, шток, покриття, нормальні напруження, дотичні напруження.

The stressed-deformed state of the double-coated rod part of a bucket pump is researched. The coating has a steel base and some aluminum sputtering; the part of upper aluminum layer gets affected by microarc oxidation then. A non-homogeneous beam model, which has a multiple cross section and the varying parameters of elasticity and strength, is studied. Primarily, the model is kept within normal rod load; secondarily, it is put to the emergency, caused by the wearing of crosshead and frame rails friction couple. The distribution of normal, tangential, and equivalent stress can be revealed in the non-homogeneous material of the coated rod. The strength of such a part is assessed under normal and abnormal circumstances.
Key words: Piston pump, rod, coating, normal stress, and tangential stress.

Література – 7

УДК 621.9

А.Е. Воронов
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
кафедра технології машинобудування та інженерного консалтингу

АНАЛІЗ СПОТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ ЗУБЦЯ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА ГІПЕРБОЛОЇДНИМ ШЛІФУВАЛЬНИМ КРУГОМ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Воронов А.Е., 2013

На основі математичної моделі, яка описує процес зачеплення циліндричного зубчастого колеса і гіперболоїдного шліфувального круга, отримано комп'ютерну модель для моделювання цього процесу. Модель дала змогу дослідити спотворення профілю зубця циліндричного зубчастого колеса під час застосування гіперболоїдного і циліндричного шліфувальних кругів. Наочно показані місця, схильні до найбільших спотворень і відхилення форми профілю зубця циліндричного зубчатого колеса за зміни окремих параметрів інструмента.

On the basis of a mathematical model which is describe the process of engaging the spur gear and the wheel hyperboloid a computer model to simulate the process obtained. The model allowed investigate the profile distortion of the tooth spur gear in the application of hyperboloid and cylindrical grinding wheels. It has been amply demonstrated the places most affected by distortions and the change of tool with changing some of its parameters.

Література – 7

УДК 621.923.7

О.В. Гаврильченко, В.М. Захаров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИКІНЧУВАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ

© Гаврильченко О.В., Захаров В.М., 2011

Розглянуто вплив різноманітних конструкцій викінчувального устаткування на зношування і площинність робочих поверхонь притирів та деталей, що обробляються.

The influence of various designs of vibration development machine tools on wearing and flatness of the laps and details working surfaces is reduced in this paper.

Література – 6

УДК 621.9.02:621.9.14

І.Є. Грицай, С.І. Громнюк, А.М. Кук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ПАРАМЕТРИ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ЗРІЗІВ В РАДІАЛЬНО-ОБКОЧУВАЛЬНОМУ СПОСОБІ НАРІЗАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС З ОСЬОВОЮ ПОДАЧЕЮ

© Грицай І.Є., Громнюк С.І., Кук А.М., 2013

Розроблено математичні залежності для дослідження процесу різання і формоутворення в радіально-коловому способі нарізання зубчастих коліс дисковою фрезою. Наведено результати теоретичного аналізу параметрів зрізів – товщини і площі поперечного перерізу та експериментального дослідження зношування дискової фрези у процесі нарізання зубчастих коліс.

Mathematical dependences are worked out for research of cutting process and formation in the radial-circle method of gear-wheels cutting by a disk milling cutter. Results over of theoretical analysis of cuts parameters - thickness and area of transversal cut and experimental research of wear of disk milling cutter are brought in the process of cutting of gear-wheels.

Література – 3

УДК 621.9.02:621.9.14

І.Є. Грицай, Н.М. Юрчишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПОХИБКИ ПРОФІЛЮВАННЯ У РАДІАЛЬНО-КОЛОВОМУ МЕТОДІ НАРІЗАННЯ ГЛОБОЇДНИХ ЧЕРВ’ЯЧНИХ КОЛІС

© Грицай І.Є., Юрчишин Н.М., 2013

Встановлено закономірності формоутворення та розроблено залежності для розрахунку методичних похибок нарізуваних профілів зубців в радіально-коловому способі виготовлення глобоїдних черв’ячних коліс з радіальною подачею.

The regularities of formation and developed according to the calculation methodology errors of the made teeth profiles in radial-circular manner making hloboyidnyh worm wheels with radial serve.

Література – 2

УДК 620.22; 669.017

Ю.Ю. Жигуц*, Д.Ф. Чернега**, В.В. Широков***, В.Ю. Талабірчук*
*ДВНЗ “Ужгородський національний університет”,
**Національний технічний університет України “КПІ”,
***Українська академія друкарства

ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ТЕРМІТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СТАЛЕЙ З КАРБІДНИМ ЗМІЦНЕННЯМ

© Жигуц Ю.Ю., Чернега Д.Ф., Широков В.В., Талабірчук В.Ю., 2013

У результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість синтезу жароміцних сталей металотермією. Виявлено вплив металотермічного методу синтезу на особливості мікроструктури і фазового складу термітних сталей. Встановлені для синтезованих термітних аналогів промислових марок жароміцних сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ механічні та службові властивості, їх залежність від температури та вплив зерна сплаву на властивості термітного матеріалу.
Ключові слова: металотермія, терміт, синтез, властивості, жароміцні сталі.

The possibility of synthesis of heat-resistant steels metallothermy are set as a result of theoretical and experimental work. The influence of the method of synthesis on metallothermic features of the microstructure and phase composition of the thermite steel was found. The mechanical and service properties and their dependence on temperature and the effect on the properties of the alloy grain thermite metal are set for thermite synthesized analogues of industrial heat-resistant steel grades “40Х15Н7Г7Ф2МС” and “37Х12Н8Г8МФБ”.
Key words: metallothermy, termite, synthesis, properties, heat-resistant steel.

Література – 8

УДК 621.9.04

О.Д. Кагляк
Національний технічний університет України “КПІ”

ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЛОКАЛЬНИМ ЛАЗЕРНИМ НАГРІВАННЯМ

© Кагляк О.Д., 2013

Проаналізовано механізми лазерного формоутворення, найдослідженішим та найефективнішим є механізм градієнта температур. Наведено результати експериментальних досліджень. Величина деформації прямо пропорційна до кількості формувальних проходів, як і у разі оброблення вуглецевих сталей, так і під час оброблення нержавіючих сталей аустенітного класу. Під час оброблення вуглецевих сталей відбувається явище “постдеформації”, яка може мати напрямок, що збігається з напрямком основної деформації, або протилежний до нього. Досліджена стійкість лазерносформованих конструкцій. Напрацьовано рекомендації щодо режимів оброблення металевих пластин.
Ключові слова: лазерне формоутворення, листові матеріали, деформація, теплові способи формоутворення, зона термічного впливу, формування, стійкість, рівномірне нагрівання, просторова конфігурація.

The mechanisms of laser forming are analyzed. The experimental result are presented. Treatment recommendation of carbon steel 65Г and stainless steel 12Х18Н10Т are presented. The conditions and peculiarities of laser forming of low-carbon steel disks are explored.
Key words: laser forming, sheet material, deformation.

Література – 11

УДК 629.7

С.В. Ковалевський1, С.А. Матвієнко1, О.В. Лукічов2, О.П. Сакно2
1 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ,
2 Донецька академія автомобільного транспорту

ЗМІНА ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ПІД ЧАС ЗВУКОВОГО ВІБРАЦІЙНОГО ОБРОБЛЕННЯ У ПРУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

© Ковалевський С.В., Матвієнко С.А., Лукічов О.В., Сакно О.П., 2013

Розглянута зміна основних трибологічних характеристик поверхневого шару робочих поверхонь пар тертя під час їхнього звукового вібраційного оброблення у пружному середовищі. Проаналізовані технологічні параметри процесу оброблення та принципова схема установки. Показано результати проведеного експериментального оброблення деталей.

In the article the considered change of basic tribological descriptions of superficial layer of workings surfaces of pair of friction is at their voice oscillation treatment in a resilient environment. The technological parameters of process of treatment and of principle chart of setting are analysed. The results of conducted experimental treatment of details are rotined.

Література – 9

УДК 621.9.048.6

Я.М. Кусий, В.Г. Топільницький*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
*кафедра електронного машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ ВІБРОЗМІЦНЕНИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

 Кусий Я.М., Топільницький В.Г., 2013

Проаналізовано причини відмов деталей машин, зокрема відповідальних деталей бурового інструменту. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій. Викладено методику досліджень, наведено результати експериментальних досліджень. Проаналізовано отримані результати, намічено шляхи подальших досліджень.
Ключові слова: надійність, буровий інструмент, зношування, мікрорельєф, шорсткість, вібраційно-відцентрове зміцнення.

In this article, the causes of failures of machine parts analyzed. Analysis of recent research and publications held. Research methodology is presented. The experimental results of the study are suggested. The results are analyzed. Ways of further research are suggested.

Література – 6

УДК 621.941.2-229.323

І.В. Луців, В.Н. Волошин, Р.О. Бица
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

АДАПТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМІВ ЗАТИСКУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТОКАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ

© Луців І.В., Волошин В.Н., Бица РО., 2013

Наведені результати теоретичних досліджень адаптивних затискних елементів токарних патронів, які створені навмисним введенням до їх конструкції зон деформації.
З використанням CAD/CAE-систем проведена оцінка умов затиску у зоні контакту між адаптивними затискними елементами та поверхнею затиску. Проаналізовано напружений стан зони адаптації запропонованих затискних кулачків.

The scientific paper deals with the theoretical investigations results of turning clamping chucks adaptive clamping elements made by intentional imposition of deformation zones in their design. The estimation of clamping conditions in the contact zone between adaptive clamping elements and clamping surface was carried out with a help of CAD/CAE systems. The stress state of the given clamping cam adaptive zone was analyzed.

Література – 5

УДК 621.923

В.С. Майборода, І.В. Ткачук, Д.Ю. Джулій, Д.В. Тарган
Національний технічний університет України “КПІ”

ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ЯКІСТЬ МІТЧИКІВ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ

© Майборода В.С., Ткачук І.В., Джулій Д.Ю., Тарган Д.В., 2013

Досліджено особливості магнітно-абразивного оброблення мітчиків, виготовлених зі швидкорізальної сталі. Шорсткість поверхні після циклу оброблення мітчиків на передній поверхні знижується до Ra=0,1 мкм, на задній – до Ra = 0,7–0,9 мкм, на циліндричній – Ra = 0,2–0,4 мкм, залежно від умов базування оброблюваних деталей в процесі оброблення, поверхнева твердість збільшується до 9–10 ГПа, радіуси заокруглення різальних кромок збільшуються на 5–10 %. Показано, що момент під час нарізання різі мітчиками після МАО на 15–40 % менший, ніж під час нарізання необробленими.
Ключові слова: магнітно-абразивне оброблення, мітчик, різальна кромка, твер¬дість, шорсткість, заокруглення різальної кромки.

The specificities of magneto-abrasive machining of cutting taps made from high-speed steel were researched. Surface roughness after cycle machining of cutting taps on the front surface is reduced to Ra=0,1µm, on the back surface to Ra=0,7–0,9µm, on the cylindrical surface - Ra=0,2–0,4µm, depending on the conditions of basing the machined pieces during machining, surface hardness increases to 9–10GPa, radii of cutting edge rounded increases on 5–10 %. It is shown, that the moment for cutting taps at tapping after MAM on 15–40 % less than for unmachined taps.
Key words: Magneto-abrasive machining, cutting tap, cutting edge, hardness, roughness, rounding of cutting edge.

Література – 7

УДК 658.52.011.56

Е.В. Мироненко1, О.М. Шелковий2, О.О. Клочко1, О.М. Кравцов3
1Донбаська державна машинобудівна академія,
2Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,
3Уральский федеральний університет ім. Першого президента Росії Б.М. Єльцина

ВИБІР І ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВЕЛИКОМОДУЛЬНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

© Мироненко Е.В., Шелковий О.М., Клочко О.О., Кравцов О.М., 2013

Розглянуто завдання вибору і призначення системи параметрів поверхневої кулі циліндрових великомодульних зубчастих коліс, що визначають експлуатаційні властивості на основі аналізу їхнього функціонального призначення і умов експлуатації.
Ключові слова: поверхнева куля, технологічне забезпечення, формоутворення, великомодульні зубчасті колеса.

The decision of task of choice and setting of the system of parameters of superficial layer of cylindrical large module gear - wheels, determining their operating properties on the basis of analysis of their functional setting and external environments is considered
Keywords: Superficial layer, technological providing, formoobrazovanie, large module gear-wheels.

Література – 4

УДК 621.793.7

О.М. Михайлов*, В.В. Головятинська, А.М. Петров, М.Г. Петров
* Донецький національний технічний університет,
Луганська філія кафедри технології машинобудування ДонНТУ

ФОРМУВАННЯ ДЕТОНАЦІЙНИМ НАПИЛЕННЯМ ПІДШАРІВ МІЖ ПІДКЛАДКОЮ І ПОКРИТТЯМ ДЕТАЛІ

© Михайлов О.М., Головятинська В.В., Петров А.М., Петров М.Г., 2013

Розглядається доцільність використання функціонально-орієнтованого прошарку покриття між поверхнею та покриттям деталі з метою підвищення фізико-механічних характеристик нанесеного робочого шару за рахунок оптимізації умов контакту між робочим шаром та поверхнею деталі.

There is considered a suitability of functional-oriented covering layer usage between surface and detail coating for the purpose to increase covered working layer physical-mechanical properties owing to optimization of working layers contact conditions.

Література – 12

УДК 621.01(06)

Недашковський О.П.*, Грубка Р.М., Михайлов Д.О., Петряєва І.О., Петров М.Г., Михайлов О.М.
Донецький національний технічний університет,
кафедра технології машинобудування,
* Сніжнянський машинобудівний завод

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ 2D- І 3D-КОМПОНУВАНЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

© Недашковський А.П., Грубка Р.М., Михайлов Д.О., Петряєва І.О., Петров М.Г., Михайлов О.М., 2013

На підставі виконаного аналізу загальних принципів компонування відомих типів технологічних систем розроблені нові принципи створення, проектування та функ¬ціонування якісно нових високоефективних технологічних систем безперервної дії – поточно-просторових технологічних систем (ППТС). Ці системи належать до технологічних систем високої і надвисокої ефективності з 2D- і 3D-компонуванням.

On the basis of the analysis of general principles of arrangement known technological systems types developed new principles of creation, design and operation of qualitatively new highly technological continuous systems - thread-spatial technology systems. These systems relate to the technological systems ultrahigh efficiency with 2D- and 3D-packaging.

Література – 10

УДК 622.245

О.Р. Онисько, Л.О. Борущак, С.О. Рязанов
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ФОРМИ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ РІЗЬБОВОГО РІЗЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ЙОГО ПЕРЕДНЬОГО КУТА ТА ДІАМЕТРА РІЗЬБИ

© Онисько О.Р., Борущак Л.О., Рязанов С.О., 2013

На основі аналізу поздовжніх та поперечних відхилень, що виникають під час формоутворення гвинтової різьби, запропонована прикладна програма автоматизо¬ваного розрахунку форми різальної кромки різця залежно від значення величини переднього кута та діаметра різьби.

Based on the analysis of longitudinal and transverse deviations that occur during screw thread forming proposed application aids automatic calculation of the cutting edge forms of the tool depending on the value of a forward angle and diameter of the thread.

Література – 5

УДК 621.002.5.001

Б.О. Пальчевський
Луцький національний технічний університет

ПОШУК ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ САПР ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

© Пальчевський Б.О., 2013

Розглянуто засади створення і роботи інтелектуальних САПР для проектування технологічного обладнання. Наведено приклади роботи евристичних алгоритмів проектування.
Ключові слова: проектування, сапр, штучний інтелект, евристичний алгоритм, моделювання, процедури.

It was considered the principles of creation and operation of intellectual CAD system for the design of technological equipment. It was shown the examples of working of heuristic algorithms for designing.

УДК 681.335:621.9

В.Г. Панчук, Л.О. Борущак, О.Р. Онисько
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СВЕРДЛІННЯ

© Панчук В.Г., Борущак Л.О., Онисько О.Р., 2013

Розроблено конструкцію лабораторного стенда для дослідження процесів свердління, а вибір конструкції та оптимізацію розмірів пружного елемента стенда виконано за допомогою програм Solid Works та ANSYS.

The construction of laboratory stand for investigation of drilling processes was elaborated and choice of construction and optimisation of dimensions of elastic element of stand was perfomed using Solid Works and ANSYS soft ware.

Література – 5

УДК 658.512: 658.52.011.56

В.А. Пасічник
Національний технічний університет України “КПІ”

БІНАРНІ ВІДНОШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ РУХЛИВОСТІ – ОСНОВА МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ СКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБІВ

© Пасічник В.А., 2014

Запропоновано методологію математичного опису взаємодії елементів складальних одиниць через систему бінарних відношень обмежень рухливості. Показано, що такі відношення потрібно визначати для пар деталей щодо умов початкового положення, можливого переміщення з фіксацією умови забезпечення цілісності.
Ключові слова: складання, складальна одиниця, рухливість, з’єднання, цілісність, напрямки складання, технологічні групи.

The paper proposes a methodology for the mathematical description of elements assembly units through binary relations mobility limitations. It is shown that such relations should be defined for pairs of parts for the conditions of the initial position, the possible movement of the fixation conditions of integrity.
Key words: assembly, assembly unit, mobility, connection, integrity, assembly directions, process group.

Література – 9

УДК 62-50:621.91:004.924

Ю.В. Петраков, Р.Р. Сімута
Національний технічний університет України “КПІ”

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗРІЗУВАННЯ ПРИПУСКУ ПІД ЧАС КОНТУРНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ

© Петраков Ю.В., Сімута Р.Р., 2014

Вирішено проблему моделювання процесу фрезерування складних поверхонь з оцінкою його головної характеристики – швидкості видалення припуску. Моделювання відбувається за запропонованим алгоритмом, який представляє перерізи заготовки у вигляді регіонів, що дає змогу виконувати моделювання процесу оброблення заготовки із використанням набору операцій “перетинання” і “різниця” над множинами багатокутників на площині. Операція “перетинання” дає змогу визначити площу матеріалу, який видаляється інструментом із перерізу на деякій ітерації моделювання, а за допомогою операції “різниця” відтворюється нова геометрична форма деякого перерізу заготовки після видалення із неї матеріалу. Результати моделювання використовуються для стабілізації процесу різання в управляючій програмі, що спроектована у САМ-системі для верстата з ЧПК
Ключові слова: моделювання процесу фрезерування, швидкість видалення припуску, САМ-системи, верстати з ЧПК.

In this article the problem of simulation of milling process for complex surfaces with the estimation of one of its main characteristic, Material Removal Rate, is solved. A simulation runs with the offered algorithm which presents the workpiece cuts as regions, that allows to execute simulation of machining with using of “crossing” and “difference” operations above the plurals of polygons on a plane. The “crossing” operation allows to define the area of material which is removing by tool from the cut on some step, and a “difference” operation reproduces new geometrical shape of the cut of the workpiece after material removing. Simulation results are used for stabilizing of cutting process in the NC program which is created by one of the CAM systems.
Key words: simulation of milling, material removal rate, CAM systems, CNC machine-tools.

Література – 7

Syndicate content