№ 775 (2013)

УДК 378.14

І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова, А. Дудко, І. Тарабара
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ПРО СТВОРЕННЯ В НТУУ “КПІ” КОМПЛЕКТУ ВІДЕОЛЕКЦІЙ У МЕЖАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ІНІЦІАТИВИ ЮНЕСКО

© Алексєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., Дутко А., Тарабара І., 2013

Проінформовано про особливості створення в НТУУ “КПІ” комплекту відеолекцій з вищої математики у підтримку UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи ( UUOOI).
Ключові слова: ініціатива UUOOI, відеокурс, Handong Global University .

The work informs about the features of the creation of the set of video lectures in higher mathematics in the NTUU “KPI” in support of the UNESCO-UNITWIN OCW/OER Initiative (UUOOI).
Key words: UUOOI Initiative, video course, Handong Global University.

Кількість посилань 2

УДК 37.046

В.М. Анохін, М.В. Афанасьєв, О.Б. Плоха
Харківський національний економічний університет

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

© Анохін В.М., Афанасьєв М.В., Плоха О.Б., 2013

Наведено базові принципи побудови сучасного електронного підручника для вищої школи та вимоги до нього. Продемонстровано приклади їх втілення в електронному підручнику “Економіка підприємства” авторів М.В. Афанасьєва та О.Б. Плохої, який створений за методикою, що її розробив В.М. Анохін. Для розроблення електронного підручника було використано дослідження за цим питанням В.М. Анохіна, М.В. Афанасьєва, О.Б. Плохої, Я.В. Ромашової.
Ключові слова: електронний підручник, дидактичні принципи, мультимедійність, інтерактивність, адаптивність.

There are the basic principles to construct a modern electronic textbook for high school and requirements for it in the work. Examples of their implementation are demonstrated in the electronic textbook “Economy of enterprise” of N. V. Afanasyev and O. B. Plokha, that was created according to the methodology of V. M. Anokhin. Electronic textbook should combine an interactive and a multimedia electronic publication in it, be available to users from different aspects, has properties of adaptability and to meet the general requirements of the textbooks.
Key words: electronic textbook, didactic principles, multimedia, interactivity, adaptability.

Література – 8

УДК 004.738.5

О.Л. Березко1, П.І. Жежнич1, О.А. Пастух2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У ВЕБОМЕТРИЧНОМУ РЕЙТИНГОВІ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ

© Березко О. Л., Жежнич П. І., Пастух О. А., 2013

Проаналізовано вебометричний рейтинг університетів світу та правила його формування, позицію Національного університету “Львівська політехніка” у цьому рейтингу, а також перспективи позиціонування університетів.
Ключові слова: WWW, вебометрика, веб-сайт, рейтинг, позиція, позиціонування.

In this paper the Webometrics Ranking of World’s Universities and the position of Lviv Polytechnic National University in this ranking were analysed as well as universities’ positions improvement.
Key words: WWW, webometrics, website, ranking, position, position improvement.

Література – 25

УДК 37.013:303.448

Г. А. Бущак
Національний університет “Львівська політехніка”

МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НАВЧАЛЬНІ СТИЛІ СТУДЕНТІВ

© Бущак Г. А., 2013

Наведено особливості дистанційного навчання та можливості cупроводу навчального процесу у віртуальному середовищі на основі платформи Moodle, характеристики навчальних стилів студентів у контексті теорії Д. Колба (D. Kolb). Проаналізовано навчальні стилі та переважні етапи навчального циклу у студентів, що здобувають вищу технічну освіту: від навчальних переваг студента до методики успішної навчальної взаємодії в системі “студент–навчальне середовище–викладач”.
Ключова слова: дистанційне навчання, супровід навчального процесу, навчальні стилі, фази навчального циклу.

Features learning and opportunities on-line learning process in a virtual environment on a platform Moodle.
Features educational styles of students in the context of the theory D. Kolb.
Analysis of learning styles and stages of the learning cycle of the students at the Technical University. From the educational benefits of student to successful methods of interaction in the learning environment, student-teacher.
Key words: distance learning, support the learning process, learning styles, learning phase of the cycle.

Література – 6

УДК 709.4; 710.5

Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ

© Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Третяк О.В., 2013

Віртуальні лабораторні практикуми є важливим дидактичним засобом при вивченні фізики, природничих та інженерних спеціальностей. Вони містять засоби симуляції фізичних процесів, з яких найефективнішим є поєднання анімації і відеознімання реальних експериментів. Описано віртуальні лабораторні роботи, що містять моделювання динаміки складних фізичних процесів та основні етапи їх створення.
Ключові слова: віртуальні лабораторні роботи, електронне навчання, пізнавальна діяльність.

A virtual labs are very important didactic means at study of physics, natural sciences and engineering disciplines. They include simulation tools of physical processes, which are the most effective in combination of animation and real video of experiments. The submitted paper describes the virtual laboratories, involving dynamic modeling of complex physical processes and the technology of their development.
Key words: Virtual Labs, e-learning, cognitive activity.

Кількість посилань 7

УДК 655:004:378

П.І. Жежнич, М.Г. Гірняк
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

© Жежнич П.І., Гірняк М.Г., 2013

Наведено основні характеристики та кроки при формуванні електронної енциклопедії навчального закладу та її якісного функціонування. Проаналізовано доцільність екстракції знань з відкритих текстів для інформаційного наповнення та оцінювання якості енциклопедії.
Ключові слова: електронна енциклопедія, інформаційне наповнення, якість, екстракція знань, відкриті тексти, життєвий цикл.

This paper dwells on the characteristic features and main steps in the formation of the university electronic encyclopedia and its qualitative performance. It is made up the analysis on the expediency of knowledge extraction from open texts for the content and encyclopedia quality evaluation.
Key words: electronic encyclopedia, content, quality, knowledge extraction, open texts.

Кількість посилань 6

УДК 709;4;710.5

Р. С. Колодій
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ В СИСТЕМІ MOODLE

© Колодій Р. С., 2013

Описано розроблення віртуального лабораторного практикуму для дослідження основних перетворень, яких зазнає мовний сигнал у системі передавання з часовим ущільненням каналів та імпульсно-кодовою модуляцією з візуалізацією результатів дослідження. Проаналізовано доцільність використання віртуальної лабораторії при вивченні дисципліни “Телекомунікаційні системи передавання” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації”.
Ключові слова: віртуальний лабораторний практикум, технологія ПЦІ, компандер та експандер.

In this paper the development of emulation of digital transmission systems for the study of basic transformations that is undergoing speech signal in a transmission system with time multiplexing and pulse code modulation with imaging findings. Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects “Telecommunication transmission systems” for students training “Telecommunications” and test control of learning material.
Key words: virtual simulator, technology РDH, compander and expander.

Література – 5

УДК 378:004

М. Мандрона1,2, З. Сташевський1, Н. Бурак1
1 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
2 Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОЩОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

© Мандрона М., Сташевський З., Бурак Н., 2013

Розглянуто питання використання сучасних інформаційних технологій у системі вищої освіти. Проаналізовано види та технології виготовлення інтерактивних дощок, з'ясовано їхні переваги та недоліки, визначено найкращі з них для впровадження у навчальний процес.
Ключові слова: інтерактивна дошка, інформаційні технології, інтерактивне навчання.

Uses of modern information technology in higher education were reviewed. Analyzed types and manufacturing techniques of interactive boards, elucidated their advantages and disadvantages. Highlighted the best of them for implementation into learning process.
Key words: interactive board, information technology, interactive learning.

Література – 5

УДК 709.4; 710.5

В.Я. Мосоров
Лодзький технологічний університет, Польща

СИСТЕМА USOS – ІНФОРМАЦІЙНО- ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛЬЩІ

© Мосоров В.Я., 2013

Стаття знайомить українського читача з інформатизацією ВНЗ у Польщі. Описано найпопулярнішу систему, яка використовується в польських університетах, а саме систему USOS, а також зроблено висновки про плюси і мінуси її використання для інформатизації навчальних процесів.
Ключові слова: вища школа, керування навчальним процесом.

The article presents information systems for management of education processes in Polish high schools. We describe the most popular management system USOS applying in Polish universities and conclusions about its advantages and disadvantages.
Key words: high school education, process management.

Кількість посилань 3

УДК 004.414.3

М.Й. Павликевич
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Павликевич М.Й., 2013

Запропоновано концепцію навчальної групи як основи для планування навчального процесу. Hаведено формальні означення основних об’єктів та операцій з використанням апарату теорії множин. Ця концепція може бути застосована для вдосконалення процесу планування навчального процесу з використанням інформаційних систем університету.
Ключові слова: навчальна група, планування, навчальний процес, інформаційна система.

This article presents the learning-group concept as a basis for planning a process of study in universities. Formal definitions of the basic objects and operations using a mathematical tool of set theory are proposed. This concept can lead to an improvement of the study process planning with the aid of the university information system.
Key words: learning-group, planning, process of study, information system.

Кількість посилань 2

УДК 681.3.07

А.Й. Савицький, К.Ю. Мелкумян, О.Б. Габзовська, Я.О. Ромашкевич
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА “ЕЛЕКТРОННИЙ КАМПУС НТУУ “КПІ”

© Савицький А.Й., Мелкумян К.Ю., Габзовська О.Б., Ромашкевич Я.О., 2013

Запропоновано використання комплексного підходу до планування та забезпечення навчального процесу вищого навчального закладу, визначено поняття системи контролю та обліку методичної роботи підрозділів, наведено структуру системного середовища. Описано технології роботи із електронним інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу системи “Електронний кампус”, що впроваджено в НТУУ “КПІ”.
Ключові слова: кампус, методичне забезпечення, навчальний процес, статистика.

In the article the use of the complex approach to planning and providing educational process of the higher educational establishment is offered, the notion of the checking and account system methodical work of divisions is defined, the structure of the system environment is presented. The description of technology of work with electronic informatively methodical providing of educational process of the “Electronic campus” system, which is inculcated in NTUU “KPI”, is realized by authors.
Key words: campus, methodical providing, educational process, statistics.

Кількість посилань 0

УДК 658.012.32:004

З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЕКТОМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

© Сташевський З.П., Грицюк Ю.І., 2013

Проаналізовано моделі компетенцій та визначено їхнє значення в системі управління освітнім проектом підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ), яка враховує потреби ринку в них і вимоги зацікавлених організацій до таких співробітників. Визначено, що профіль компетенцій не статичний – він має властивість змінюватись залежно від ринку працівників, розвитку інформаційних технологій, зі зміною навчальних матеріалів тощо, тому система управління підготовкою фахівців з ІБ є динамічною і потребує постійного оновлення.
Проаналізовано види структур компетенцій, вибрано серед них найпрогресивнішу стосовно потреб структурних підрозділів ДСНС України, повну універсальну структуру компетенцій (ПУСК).
Ключові слова: модель компетенцій, інформаційна система, освітній проект, критична інформація, компетентність, компетенція, кластери компетенцій.

An analysis of existing models of competence is carried out and their importance in the system of management of educational project of specialization training in the area of information security (IB), which takes into account the needs of the market and requirements of interested organizations to such employees is defined. It is estimated that the competency profile is not static; it tends to vary in terms of set of market workers, the development of information technology, the change of educational materials, etc., thuswise the system of specialization training in the field of information security is dynamic and requires constant updates.
The types of structures competencies are analyzed; among their amount the most progressive in relation to the needs of departments of DSNS Ukraine and complete universal competency framework (START) is selected.
Key words: model of competencies, information systems, educational project, critical information, expertise, competence, competency clusters.

Література – 8

УДК 378.046.4

Т.О. Стефанович
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕМАТИЧНИЙ КРОСВОРД ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

© Стефанович Т.О., 2013

Проаналізовано доцільність застосування кросвордів у навчальному процесі вищої школи. Розглянуто особливості створення кросворду за допомогою модуля JCross програми Hot Potatoes та проблеми його інтеґрації у Moodle.
Ключові слова: кросворд, термінологія, вища школа, Hot Potatoes, Moodle.

Effectuality of crossword using in higher education is analyzed. Features of Hot Potatoes JCross application for the crossword generation and problems of its integration with Moodle are under consideration.
Key words: crossword, terminology, higher education, Hot Potatoes, Moodle.

Кількість посилань 4

УДК 004.4

Ю. Р. Тимофеєва, Д. О. Тарасов
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

© Тимофеєва Ю.Р., Тарасов Д.О., 2013

Описано метод оцінювання поширеності матеріалів наукових конференцій, особливості створення та функціонування бази даних як консолідованого інформаційного ресурсу, призначеного для зберігання інформації про матеріали конференцій, їх оцінювання та аналізу.
Ключові слова: консолідований ресурс, матеріали наукових конференцій, бази даних, оцінка матеріалів конференцій, конференції Львівської політехніки.

The method of proceedings prevalence estimation is presented in this paper. The authors describe peculiarities of creation and functioning the database, as consolidated information resource designed to store information about conference proceedings, their evaluation and analysis.
Key words: consolidated resource, conference proceedings, databases, conference proceedings evaluation, conferences at Lviv Polytechnic National University.

Література – 5

УДК 004.9

Д.В. Федасюк, В. Макар, Р. Тушницький
Національний університет “Львівська політехніка”

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ УНІВЕРСИТЕТУ

© Федасюк Д.В., Макар В., Тушницький Р., 2013

Розглянуто інформаційно-аналітичну систему автоматизації обліку підготовки наукових кадрів у Національному університеті “Львівська політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні функціональні можливості, модель сховища даних, а також технології реалізації системи.
Ключові слова: інформатизація, інформаційно-аналітична система, цифровий університет, система звітності, web-технології.

In the paper the information-analytical system of accounting automation research training at the National University “Lviv Polytechnic” is considered. The architecture of the system, its major functions, the storage data model and system implementation technology are presented.
Key words: informatization, information-analytical system, a digital university, reporting system, web-technology.

Література – 3

УДК 378.14.004, 004.9

Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, Т.В. Чайківський
Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДИСЦИПЛІН У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д.,Чайківський Т.В., 2013

Розглянуто задачі стандартизації електронних дисциплін у системах дистанційного навчання. Показано стандартизацію форматів даних та структури дисципліни на прикладі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки.
Ключові слова: дистанційне навчання, електронна дисципліна, стандартизація, SCORM.

This paper considers the problem of standardizing electronic courses of distance learning systems. Standardization of data formats and structures of the discipline are shown on an example of Virtual Learning Environment Lviv Polytechnic.
Key words: distance learning, e-discipline, standardization, SCORM.

Кількість посилань 8

УДК 378.046.4

Т. В. Чайківський, Л. Д. Озірковський, О. Б. Біленька
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ДИСЦИПЛІНІ

© Чайківський Т. В., Озірковський Л. Д., Біленька О. Б., 2013

Показано варіанти створення індивідуальних завдань засобами електронної дисципліни ВНС Львівської політехніки. Основну увагу приділено автоматизації розподілу індивідуальних завдань, прийманню відповідей та оцінюванню з використанням стандартних і додаткових компонентів Moodle.
Ключові слова: індивідуальне завдання, оцінка, відповідь, Moodle.

Shown ways to create personal assignments in the electronic course of VNS “Lviv Polytechnic”. Based attention is given to the automatic distribution personal assignments, receiving responses and grading using standard and optional components Moodle.
Key words: personal assignment, grade, answer, Moodle.

Література – 3

УДК 51.001.57+004.652.4+004.827

Н.Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 Шаховська Н.Б., 2013

Розроблено елементи інформаційної технології для організації профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу.
Ключові слова: інформаційна технологія, діаграма діяльності.

The elements of information technology are developed for organization of work with the university entrants of higher educational establishment.
Key words: information technologies, activity diagram.

Кількість посилань 3

Syndicate content