№ 771 (2013)

Udk 519.7:004.8

Ye. Bodyanskiy, A. Shafronenko
Kharkiv National University of Radio Electronics

ADAPTIVE FUZZY CLUSTERING FOR DATA WITH MISSING VALUES BASED ON THE NEAREST PROTOTYPE - CENTROID STRATEGY

© Bodyanskiy Ye., Shafronenko A., 2013

Розглянуто задачу кластеризації масивів векторних даних, що мають пропущені значення у деяких компонентах. Запропоновано адаптивний підхід до кластеризації таких даних за умов, коли класи перетинаються. В основі підходу є використання модифікованої мапи Кохонена із функцією суcідства спецiального вигляду.
Ключові слова: нечітка кластеризація, самоорганізовна мережа Кохонена, правило навчання, неповні дані з пропущенними значеннями.

The problem of clustering vector data sets with missing values in some components is considered. The adaptive approach to clustering of data in situation then classes overlap is proposed. The basis of the approach is the using of the modified Kohonen maps with the neighborhood function of special kind.
Key words: fuzzy clustering, Kohonen self-organizing network, learning rule, incomplete data with missing values.

Література – 5

УДК 621.314

U. Dzelendzyak1, V. Samotyy1,2, I. Dzelendzyak3
1. Lviv Polytechnic National University
The Department of computerized automatics’ systems
2. Cracow University of Technology
The Department of Automation and Information Technology
3. Lviv Polytechnic National University
The Department of Marketing and Logistic

SOME DEPENDENCE OF FIBONACCI'S NUMBERS AND GOLDEN CHOPPING

 Dzelendzyak U., Samotyy V., Dzelendzyak I., 2013

Для золотого січення і для поліномів з нескінченним числом членів створено нові аналітичні залежності. Показано аналітично, як можливо визначити нескінченний поліном, в якому аргумент є золоте січення з використанням ряду Тейлора. Вирази для розрахунку цих поліномів, в якому коефіцієнти є числа послідовності Фібоначчі, додаються.
Ключові слова: алгоритм Фібоначчі, золоте січення, степеневий ряд, різниця, дільник.

New analytical dependences were established for golden chopping and for polynomials with infinite number of members. It is shown how we can determine analytically infinite polynomial in which the argument is the golden chopping using a Taylor’s series. The expressions for calculating these polynomials in which the coefficients are numbers in the Fibonacci’s series are displayed.
Key words: Fibonacci’s algorithm, golden chopping, power series, difference, divider.

Література – 11

УДК 621.8

V. Lytvynenko
Kherson National Technical University,
Dept. of Informatics & Computer Science

SYNTHESIS OF THE WAVELET-NEURAL NETWORKS FOR THE CLASSIFICATION OF MASS SPECTRA USING CLONAL ALGORITHM

© Lytvynenko V., 2013

Мас-спектрометрію спектрів вибрано скринінговим засобом для виявлення дискримінаційних структур білка. Однак мас-спектри представляються даними великої розмірності, які мають значну кількість локальних максимумів (a.k.a. піки), що повинні бути проаналізовані. Для вирішення цієї проблеми ми розвинули нові триступеневі стратегії. Після попередньої обробки, для класифікації мас-спектрів, ми використовуємо алгоритм клонової селекції для синтезу колективних бінарних класифікаторів у вигляді вейвлет-нейронних мереж. Результати, отримані шляхом аналізу сукупності даних пухлини/здорові зразки, дозволили нам правильно класифікувати більш ніж 99 % проб.
Ключові слова: мас-спектр алгоритм, клональний вибір, бінарна класифікація, вейвлет нейронні мережі, MALDI-TOF , SELDI-TOF, MATLAB, WEKA

The mass spectrometry spectra are recognized as a screening tool for detecting discriminatory protein patterns. However, the mass spectra represent high dimensional data that have a large number of local maxima (a.k.a. peaks) which have to be analyzed; to tackle this problem we have developeda new three-step strategy. After preprocessing for classification of mass spectra, we use analgorithm clonal selection for synthesis collective binary classifiers in the form of wavelet-neural networks. The results obtained by the analysis of a data set of tumor/healthy samples allowed us to correctly classify more than 99% of samples.
Key words: mass spectra algorithm, clonal selection, binary classifiers, wavelet neural networks, MALDI-TOF , SELDI-TOF MATLAB, WEKA.

Література – 19.

УДК 621.8

V. Lytvynenko
Kherson National Technical University,
Dept. of Informatics & Computer Science

THE INDUCTIVE METHOD FOR THE SYNTHESIS OF COOPERATIVE IMMUNE NETWORK TO MEET THE CHALLENGES FORECASTING

 Lytvynenko V., 2013

Запропоновано та описано GMDH алгоритм синтезу кооперативної імунної мережі у вирішенні задач прогнозування часових рядів. Проведено порівняльні експерименти показали, що використання зовнішніх критеріїв підвищує адаптивність, надійність і точність одержуваних рішень.
Ключові слова: індуктивне моделювання, GMDH, кооперативний імунний алгоритм, часові ряди, прогноз, зовнішній критерій.

The article suggests and describes a GMDH algorithm for the synthesis of co-operative immune network in the solution of tasks of forecasting of time series. Conducted comparative experiments have shown that the use of external criteria improves adaptability, robustness and accuracy of the obtained solutions.
Key words: Inductive modeling, GMDH, Cooperative Immune Algorithm, time series, Forecasting, External Criteria.

Література – 10

УДК 519.004.942

Y. Matsuki, P. Bidyuk, V. Kozyrev
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”,
Department of mathematical methods of system analysis

EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE THEORY OF PRODUCTION FUNCTION, WITH THE DATA OF ALLOY PRODUCTION IN UKRAINE

© Matsuki Y., Bidyuk P., Kozyrev V., 2013

У формі математичної твірної функції вивчено таке поняття, як “мікроекономічна теорія” з фактичними даними для заводу в Дніпропетровській області України, який виготовляє сплави з декількох вхідних матеріалів. Лінійний вигляд твірної функції описує модель, яка складається зі змінних, які презентують матеріали разом з їх ваговими коефіцієнтами. Для перетворення цієї моделі було використано метод множників Лагранжа з метою знайти умови максимального виходу продукції за заданих обмежень на витрати. Отримано умови реальних математичних відношень між цінами і обсягами сировини, в які входять невідомі коефіцієнти. Для отримання значень вагових коефіцієнтів проведено статистичний аналіз фактичних даних. Результат показує статистичну значущість моделі. Тому можна зробити висновок, що обрана лінійна функція може бути твірною функцією.
Ключові слова: твірна функція, множник Лагранжа, статистичний аналіз, лінійна функція.

In this research, a mathematical form of production function is investigated, which is a concept of microeconomics theory, with the actual data from the factory in Dnepropetrovsk Region of Ukraine, which produces the alloys from several input materials. A linear form of the production function was selected as the model, which consists of the variables that represent input materials together with their weighting factors, then the Lagrangean multiplier technique was used to transform this model in order to find the conditions for maximizing the output of the production, under a given cost constraint. The obtained conditions present the mathematical relations between the prices and the quantities of the input materials, which include unknown weighting factors. In order to get the values of the weighting factors, statistical analysis is made with the actual data. The result shows statistical significance of the model, therefore it is concluded that the selected linear function can be the production function.
Key words: production function, Lagrangean multiplier technique, statistical analysis, linear function.

Література – 2

УДК 004.932.2:616-006.04

О. Березький
Тернопільський національний економічний університет

ПОХИБКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ “КОНТУР–КОНТУР” В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ОПРАЦЮВАННЯ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

© Березький О., 2013

Проаналізовано характерні ознаки гістологічних і цитологічних зображень і автоматизованих систем опрацювання біомедичних зображень. Досліджено складові похибки перетворення типу “контур – контур” і здійснено їх оцінку. Проведено комп’ютерні експерименти визначення похибки перетворення контурів на прикладі цитологічних зображень.
Ключові слова: перетворення, цитологічні зображення, похибка, контур.

The analysis of the histological and cytological images characteristics and automated biomedical images processing systems is provided. The structure of “contour-contour” transformation error and it evaluation is explored. A computer experiments of contours transformation error evaluation is done based on cytological images example.
Key words: transformation, cytological images, error, contour.

Література – 17.

УДК 004.738.5

А. Берко1, В. Висоцька2, Л. Чирун3
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
2кафедра інформаційних систем та мереж,
3кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Берко А., Висоцька В., Чирун Л., 2013

Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціона¬льних сервісів опрацювання контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу контенту.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

General problems of electronic content commerce and functional services of content processing are analyzed in the article. Proposed method gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of content formation, management and support.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems.

Кількість посилань 14

УДК 004.738.5

В. Висоцька1, Л.В. Чирун1, Л. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ ТА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В., Чирун Л.В., Чирун Л., 2013

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу комерційного контенту.
Ключові слова: інформаційний ресурс, контент, система управління контентом, життєвий цикл контенту, система електронної контент-комерції.

In the given paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed. Сontent lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of commercial content formation, management and support.
Key words: information resources, content, content management system, content lifecycle, electronic content commerce system.

Література – 15.

УДК 336.717+004.9

Н. Вовк, М. Комова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності

КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС В ФАКТОРИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

© Вовк Н., Комова М., 2013

Запропоновано створення консолідованого інформаційного ресурсу в факторинговій діяльності. Зображено модель консолідованого ресурсу, на основі якої його буде реалізовано і спроектовано базу даних.
Ключові слова: консолідований інформаційний ресурс, факторинг, інформаційні технології, дебітор, факторингова діяльність.

This paper is devoted to the solving task of creation the consolidated information resource in factoring activities. Show the consolidated resource on which it will be implemented and designed database.
Key words: consolidated information resource, factoring, information technology, debtor, factoring activities.

Література – 7.

УДК 339.133 : 004.9

А. Гафіяк
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ю. КОНДРАТЮКА,
кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

© Гафіяк А., 2013

Проаналізовано і досліджено проблеми розвитку ринку інформації та індустрії інформаційних і телекомунікаційних технологій в умовах єдиного інформаційного простору. Охарактеризовано склад та види інформаційних підприємств, що представлені на світовому інформаційному ринку. Проаналізовано постачальників інформаційних продуктів і послуг широкого профілю і певного виду інформації та суб’єктів українського інформаційного ринку. Досліджено проблеми функціонування ринку комп’ютерної техніки.
Ключові слова: інформація, інформаційний ринок, інформаційний простір, інформаційне підприємство.

This article analyzes and development the problems of the information market and industry information and telecommunications technologies into a single information space.Structura and types of enterprise information presented in the global information market. Analyzed suppliers of information products and services to a wide profile and a certain type of information and the subjects of the Ukrainian media market, problemy functioning computer market in Ukraine.
Key words: information, market information, information space, information enterprise.

Література – 12.

УДК 004

В. Гнатушенко, Данладі Алі
Національна металургійна академія України,
кафедра інформаційних технологій та систем

Дослідження самоподібних процесів передачі трафіку на основі ON/OFF моделі

© Гнатушенко В., Данладі Алі, 2013

Розглянуто взаємозв’язок різних характеристик випадкового процесу, пов’язаних з ефектом самоподібності. Проведено імітаційне моделювання процесу передавання трафіку. Отримано результати оцінки показника Херста різними методами.
Ключові слова: випадковий процес, on/off модель, трафік, самоподібність, мережа.

The article examines the relationship of the various characteristics of the random process associated with the effect of self-similarity. A simulation of the transfer traffic. The results Hurst parameter estimation by different methods.
Key words: random process, on/off model, traffic, self-similarity, network.

Кількість посилань 5

УДК 528.8:004

В. Гнатушенко, О. Кавац
Національна металургійна академія України,
кафедра інформаційних технологій та систем

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ РОЗРІЗНЕННОСТІ ЦИФРОВИХ СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ІСА- ТА ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ

© Гнатушенко В., Кавац О., 2013

Запропоновано інформаційну технологію, яка дає змогу підвищити просторову розрізненність багатоканального зображення. Результати показують, що, порівняно з існуючими методами злиття, нова технологія може не тільки поліпшити просторове розрізнення зображення, але й усунути колірні спотворення в локальних областях.
Ключові слова: фотограмметричні, мультиспектральні, панхроматичні зображення, ICA, вейвлет-перетворення, ентропія.

The paper presents information technology that improves the spatial separation of multichannel images. The results show that the proposed method can have a better trade-off between spectral and spatial information. Moreover, compared with ICA fusion method, it can not only improve the spatial resolution of fused image, but also eliminate the drawback of spectral distortion of ICA fusion method in local regions.
Key words: photogrammetric, multispectral, panchromatic image, ICA, wavelet transform, entropy.

Література –5.

УДК 004:338.48(477.8)

М. Грицюк, Ю. Грицюк
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВАРІАНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

© Грицюк М., Грицюк Ю., 2013

Проаналізовано методи комплексного оцінювання допустимих варіантів стратегічного розвитку туристичної галузі, які ґрунтуються на формуванні відповідного показника, значення якого в агрегованому вигляді відображає певні цілі вибраної стратегії. З'ясовано, що серед осіб, які приймають остаточні рішення, великої популярності набув метод формування показника комплексного оцінювання критеріїв на основі побудови ієрархічної структури (дерева) критеріїв. На кожному рівні цієї ієрархії відбувається побудова показника агрегованого оцінювання критеріїв попереднього рівня. Особливістю ієрархічної структури є агрегування в кожному вузлі дерева тільки двох критеріїв чи показників їх оцінювання, що є основною перевагою цього методу.
Ключові слова: туристична галузь, стратегія розвитку, показники агрегованого та комплексного оцінювання критеріїв, експертна оцінка, метод лінійного згортання критеріїв, метод ієрархічної структури критеріїв, система прийняття рішення.

The methods of a complex evaluation of permissible variants of strategic of tourism development were analysed which are based on the formation of the corresponding parameter whose value in aggregate form displays the certain purposes of chosen strategy. It was found that among people who take the final decision was very popular the method of forming a parameter of complex criteria evaluation based on constructing a hierarchical structure (tree) of criteria. At each level of this hierarchy is the construction of parameter an aggregated evaluation of criteria of the previous level. The peculiarity of hierarchical structure is the aggregation in each node of tree only of two criteria or parameter of their evaluation, which is the main advantage of this method. The peculiarity of hierarchical structure is the aggregation in each node of tree only of two criteria or parameter of their evaluation, which is the main advantage of this method.
Key words: the tourism industry, the strategy of development, the indicators of aggregated and complex evaluation of criteria, the expert evaluation, the method of linear clotting of criteria, the method of hierarchical structure of criteria, the system of decision making.

Кількість посилань 16

УДК 004.928

М. Давидов
Національний університет “Львівська політехніка”,
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

СИНТЕЗ ВИДИМОЇ АРТИКУЛЯЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА З АУДІОПОТОКУ ДЛЯ СИСТЕМИ СУРДОПЕРЕКЛАДУ

© Давидов М., 2013

Описано метод синтезу видимої артикуляції віртуального персонажа з аудіопотоку для системи сурдоперекладу. На відміну від методів, які працюють із записом цілого речення для синтезу видимої артикуляції із затримкою в часі, запропонований метод працює із наперед заданою затримкою, яка не залежить від довжини речення. Метод оснований на виборі кадрів навчального відео в різній послідовності для забезпечення максимально реалістичної артикуляції.
Ключові слова: анімація губ з аудіопотоку, видима артикуляція, сурдопереклад.

Lips animation method for synchronous translation into sign language is described. As opposed to methods that work with a record of a full sentence, the proposed solution has a constant delay that does not depend of sentence length. The method is based on selection of video frames from a training video in a specific order to achieve natural look.
Key words: speech driven lip animation, visible articulation, sign language translation.

Література – 11.

УДК 004.023; 004.94

О. Муляревич, В. Голембо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МЕТОДІВ ЛОКАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ У КОМП’ЮТЕРНІЙ СИСТЕМІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ РОЙОВОЇ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ

© Муляревич О., Голембо В., 2013

Розглянуто імплементацію методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера, що ґрунтується на використанні моделі ройової поведінки агентів.
Ключові слова: агенти, динамічна задача комівояжера, метод мурашиної колонії, методи локальної оптимізації, ройова поведінка.

This paper is devoted to the solving one of the сombinatorial optimization task – the Dynamic Travelling Salesman Problem (DTSP) by using computer system based on swarm behavior model of collective agents and benefits of local optimization methods usage.
Key words: agents, DTSP, ant colony method, local optimization methods, swarm behavior.

Кількість посилань 12

УДК 534.16:611.314:519.218

Я. Драґан, В. Никитюк, Л. Хвостівська
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
кафедра біотехнічних систем

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО СИГНАЛУ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИГЛЯДІ ІМПУЛЬСНОГО ПЕРІОДИЧНОГО КОРЕЛЬОВАНОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ

© Драґан Я., Никитюк В., Хвостівська Л., 2013

Обґрунтовано застосування енергетичної теорії стохастичних сигналів для вибору математичної моделі фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодично корельованого випадкового процесу.
Ключові слова: стоматологічний матеріал, полімеризація, фотоелектричний сигнал, математична модель, імпульсний періодично корельований випадковий процес.

Stochastic energy signals theory is used to the choice of a photoelectric signal polymerization of dental materials mathematical model in the pulse periodically correlated random process form.
Key words: dental material, polymerization, photoelectric signal, mathematical model, pulsed periodically correlated random process.

Кількість посилань 3

УДК 004.9

Б. Дупак, Р. Іванців, П. Кособуцький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АНАЛІЗ МОДУЛЯЦІЙНОГО РЕЖИМУ В АТОМНО-СИЛОВІЙ МІКРОСКОПІЇ НА ОСНОВІ КАНТЕЛІВЕРА МЕХАНІЧНОГО ТИПУ

© Б. Дупак, Р. Іванців, П. Кособуцький, 2013

Розглянуто та проаналізовано модуляційний режим під час сканування поверхні атомно-силовим мікроскопом на основі кантелівера механічного типу. Розвинений метод розрахунку сил Ван-дер-Ваальса для конфігурування взаємодії тіл.
Ключові слова: кантелівер, атомно-силовий мікроскоп, зонд, мікроскоп.

This paper is considered and analyzes the modulation mode by scanning the surface of an atomic force microscope based cantilever mechanical type. The developed method for calculating the forces Van der Vals to configure the interaction of bodies.
Key words: cantilever, atomic force microscope, probe, microscope.

Кількість посилань 22

УДК/519.766.4

П. Жежнич, М. Гірняк, О. Пастух1
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж;
1Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СТАТТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

© Жежнич П., Гірняк М., Пастух О., 2013

Запропоновано формалізований опис структури статті енциклопедії та подається базова модель статті. Здійснено її аналіз та запропоновано оптимальний підхід та вимоги.
Ключові слова: електронна енциклопедія, інформаційне наповнення, інформаційна модель, енциклопедична стаття.

The article presents a formal description of the encyclopedic entry structure and provides a basic model of the encyclopedic article (entry). It is carried out its analysis and proposed the optimal approach and requirements.
Key words: electronic encyclopedia, encyclopedic content, information model, encyclopedic entry.

Кількість посилань 5

УДК 004.9

П. Жежнич, О. Сопрунюк,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНСОЛІДАЦІЯ ВІДКРИТИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

© Жежнич П., Сопрунюк О., 2013

Зосереджено увагу на ролі консолідації даних у туристичній сфері, наголошено на необхідності використання наявних програмних засобів для обробки туристичної інформації, описано проблему структурування даних та зведення їх до уніфікованого формату, а також виділено етапи формування туристичної документації.
Ключові слова: туристична документація, інтеграція даних, консолідована інформація, структурованість джерел, туристична сфера, відкриті веб-ресурси

The article describes the role of data consolidation in the tourism sphere, the need to use existing software tools to handle tourist information is highlighted, the problem of data resources structuring and unified format creation are emphasized, and the scheme of the formation of tourism documentation is presented.
Key words: tourism documentation, integration, consolidated information, information resources structure, tourism sphere, opened web-resources.

Література – 22.

УДК 517.958:536.12

Л. Журавчак1), О. Крук2)
1)Карпатське відділення Інституту геофізики
ім. С. І. Субботіна НАН України,
2)Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ У ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІ З УРАХУВАННЯМ СКЛАДНОГО ТЕПЛООБМІНУ НА ЙОГО МЕЖІ ТА ВНУТРІШНІХ ДЖЕРЕЛ

ã Журавчак Л., Крук О., 2013

Порівняно ефективність використання непрямих методів граничних та приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку стаціонарних тривимірних задач теплопровідності з урахуванням умов складного теплообміну та інтенсивності внутрішніх джерел. З використанням інтегральних зображень для температури побудовано дискретно-континуальну модель задач з граничними умовами першого, другого та третього роду. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінки похибок дискретизації та апроксимації математичної моделі. Досліджено вплив теплових плоских і об’ємних джерел на розподіл температурного поля в об’єкті.
Ключові слова: теплове поле, складний теплообмін, непрямий метод приграничних елементів, непрямий метод граничних елементів, внутрішні джерела.

We compare the efficiency using indirect methods of boundary and near-boundary elements for building numerical-analytical solution of three-dimensional stationary heat conduction problems considering the difficult conditions heat and intensity of inner sources. We built discrete-continual model for problems with boundary conditions of the first, second and third kind using integral representations for the temperature. The computing experiments are presented to estimate errors of discretization and mathematical model approximation. Influence of the thermal flat and three-dimensional internal sources on the distribution of temperature field in the object was investigated.
Key words: heat field, complex heat transfer, indirect near-boundary elements method, indirect boundary elements method, internal sources.

Література – 12

УДК 004.932.2

В. Заплатинський, Я. Ковівчак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТІВ У ЛЮДИНИ

© Заплатинський В., Ковівчак Я., 2013

Розроблено програмний засіб для визначення наявності больових відчуттів на основі діаметра зіниці людського ока за допомогою математичного апарата, який ґрунтується на теоремі Фалеса про прямокутний трикутник, вписаний в коло.
Ключові слова: больовий синдром, зіниця ока, алгоритм розпізнання зіниці.

The program has been designed for determination of pain feelings on the foundational diameter of pupil of the human eye with the help of the mathematical apparatus that is based on the theorem of Thales about the right triangle inscribed in a circle.
Key words: pain, pupil of the eye, algorithm for recognizing pupil of the eye.

Література – 7.

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

А. Ковальчук 1, Д.Пелешко 1, Ю.Борзов 2
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
2 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

БІНАРНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ АЛГОРИТМУ RSA ПРИ шифруваннІ-ДЕШИФРУВАННІ КОЛЬОРОВИХ зображень

© Ковальчук А., Пелешко Д., Борзов Ю., 2013

Описано поєднання елементів алгоритму RSA і бінарних операцій для сумісного використання при шифруванні–дешифруванні зображень. Шифрування–дешифрування проводиться без додаткового зашумлення.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, алгоритм RSA, бінарна операція.

Described combination of elements of the RSA algorithm and binary operations for the joint use for encryption–interpretation of images. Encryption–decryption is performed without additional noise.
Key words: encryption, decryption, the RSA algorithm, binary operation.

Кількість посилань 5

УДК 681.142.2; 622.02.658.284; 621. 325

А. Ковальчук1, І. Цмоць2, М. Ступень2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1 кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
2 кафедра автоматизованих систем управління

ВИКОРИСТАННЯ КВАТЕРНАРНИХ ДРОБІВО-ЛІНІЙНИХ ФРАКТАЛЬНИХ ФОРМ ПРИ ШИФРУВАННЯ – ДЕШИФРУВАННІ ЗОБРАЖЕНЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ АЛГОРИТМУ RSA

© Ковальчук А., Цмоць І., Ступень М., 2013

Запропоновано використання кватернарних дробово-лінійних форм з використанням елементів стандартного алгоритму RSA під час шифрування i дешифрування двовимірних зображень, як стійкого до несанкціонованого доступу до зображень з чітко виокремленими контурами.
Ключові слова: кватернарна форма, зображення, контур, стійкість шифрування.

An application of the kvaternarn fractional-linear form with using the standard elements of the RSA algorithm for encryption and decryption of two-dimensional images is resistant to unauthorized access to images clearly distinguished contours.
Key words: kvaternarna shape, image, contour, firmness encryption.

Кількість посилань 6

УДК 004.032.26; 004.852; 004.94

П. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

НЕЙРОАГЕНТНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Кравець П., 2013

Досліджено нейроагентну модель прийняття рішень в умовах невизначеності. Розглянуто адаптивні методи навчання штучної нейронної мережі без учителя. Розро¬блено алгоритм та програмну модель нейроагентного прийняття рішень. Ефективність нейроагентного прийняття рішень підтверджено результатами комп’ютерного експе¬рименту. Досліджено впливи параметрів моделі на швидкість навчання нейроагента.
Ключові слова: прийняття рішень, умови невизначеності, нейроагентна модель, адаптивний метод.

The neuroagent model of decision-making in the conditions of uncertainty is investigated. Adaptive methods of an artificial neural network training without the teacher are considered. The algorithm and program model of neuroagent decision-making are developed. Efficiency of neuroagent decision-making has been confirmed by results of computer experiment. Influences of parametres of model on the neuroagent training rate are investigated.
Key words: decision making, uncertainty conditions, neuroagent model, adaptive method.

Кількість посилань 31

УДК 004.021:81

Є. Левус1, С. Бук2, Є. Яворський1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення
2Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра загального мовознавства

АЛГОРИТМ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІНИ ЛЕКСИЧНОЇ НАСИЧЕНОСТІ ТЕКСТУ

© Левус Є., Бук С., Яворський Є., 2013

Описано запропонований алгоритм виявлення зміни відношення кількості різних слів до загальної кількості слів у тексті, який можна використовувати для вирішення питань визначення авторського стилю. Проблема порівняння стилів текстових творів є актуальною в наукових дослідженнях, зокрема в інформатиці. За допомогою цих методів можна покращити якість класифікації та впорядкування текстових колекцій, що актуально для пошукових систем і великих сховищ текстових даних. Відмінною ознакою алгоритму від аналогічних є його можливість аналізувати динаміку лексичної насиченості по тексту. Алгоритм програмно реалізовано в системі аналізу текстів.
Ключові слова: лексична насиченість, алгоритм, авторський стиль, слово.

Described is the algorithm of detecting changes in the ratio of different words to the total number of words in the text which can be used to address the issues of determining the author's style. The problem of comparing text styles works is relevant in both philological and historical studies, as well as in computer science. The use of these comparison methods can improve the quality of classification and text collections management, which is important for search engines and large repositories of text data.
A distinctive feature of the algorithm among similar ones is its ability to analyze the dynamics of lexical richness of the text. The algorithm is implemented in software system for texts analysis.
Key words: algorithm, lexical richness, author's style, word.

Література – 12

УДК 621.398

С. Мінухін
Харківський національний економічний університет,
кафедра інформаційних систем

АЛГОРИТМИ МІНІМІЗАЦІЇ СУМАРНОГО ЗАПІЗНЮВАННЯ РОБІТ НА ОДИНОЧНОМУ ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ НАЙКОРОТШОГО ГАМІЛЬТОНОВОГО ШЛЯХУ В ГРАФІ ТА ПРАВИЛ ДОМІНУВАННЯ

© Мінухін С., 2013

Запропоновано метод мінімізації сумарного запізнювання на одиночному пристрої на основі визначення найкоротшого гамільтонового шляху в довільному графі та алгоритми його реалізації з використанням правил домінування, які покращують їх ефективність та не зменшують час виконання. Запропоновано метрики для оцінки ефективності використання правил домінування. Наведені результати експериментальних досліджень алгоритмів, які обґрунтовують ефективність пропонованої модифікації за рахунок отримання локальних оптимальних рішень.
Ключові слова: гамільтонів шлях, граф, оптимальний розклад, сумарне запізнювання, директивний строк, вага, правило домінування.

The paper proposes a method, algorithms and its implementations using dominance rules for minimizing the total tardiness on a single device-based on shortest Hamiltonian path in a arbitrary graph that improve the efficiency and not reduce the execution time. Metrics for evaluating the effectiveness of the dominance rules are proposed. The experimental results of algorithms are developed that justify the effectiveness of the proposed modifications by getting local optimal solutions during procedure.
Key words: Hamiltonian path, graph, the optimal schedule, total tardiness, due date, weight, dominance rule.

Література – 15

УДК 004.9+352.07

О. Марковець, К. Козловська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

СТВОРЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

© Марковець О., Козловська К., 2013

Розглянуто особливості консолідації інформації у галузі оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування. Обґрунто¬вано необхідність створення консолідованого ресурсу та очікувані ефекти від консолідації.
Ключові слова: консолідація інформації, консолідований інформаційний ресурс, адміністративна послуга, якість.

The article considers the features of consolidating information in evaluating the quality of administrative services in local government. The necessity of creating a consolidated resource and the expected effects of consolidation are grounded.
Key words: consolidation of information, consolidated resource, administrative service quality.

Кількість посилань 8

УДК 004

Д. Махун, Б. Демида
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРИКЛАДНИХ АПЛІКАЦІЙ ДЛЯ ОС ANDROID

© Махун Д., Демида Б., 2013

Досліджено технології створення для операційної системи мобільних платформ Android аплікації графічного представлення динамічно-змінної інформації. Наведено приклад розв’язання поставленої задачі відтворення розкладу для студентів/викладачів Національного університету “Львівська політехніка” з використанням засобів Android SDK. Аплікація є графічним інтерфейсом, що отримує дані від веб-ресурсу по протоколу HTTP за допомогою безпровідної мережі.
Ключові слова: аплікація, Android, Java, Google, Android SDK, мобільний маркет, програмування на смартфони, розроблення аплікацій, мобільні платформи.

In this article investigated methods of graphic representation for dynamically changed information – namely, representation for students’/lecturers’ schedule of Lviv Polytechnic National University – in an application for operating system Android. Given example of solving current task using utilities of Android SDK. Android application is a graphical interface that receives data from a Web-resource (site) using wireless technology for data networks – web service technology. The relation between web-site and application is based on HTTP-requests on the Internet.
Key words: application, Android, Java, Google, Android SDK, mobile market, smartphones programming, application development, mobile platforms.

Література – 2.

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Ю. Каличак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛІ ГІПОТЕТИЧНОГО ОБРАЗУ ДЛЯ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА КУМУЛЯТИВНИМИ ГІСТОГРАМОЮ ТА ГУСТИНОЮ ПІКСЕЛІВ

© Мельник Р., Каличак Ю., 2013

РОЗГЛЯНУТО АЛГОРИТМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ПОРОГА СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА РІЗНИЦЕЮ КУМУЛЯТИВНИХ ГІСТОГРАМ ТА ГУСТИНИ ПІКСЕЛІВ РЕАЛЬНОГО ТА ГІПОТЕТИЧНОГО ЗОБРАЖЕНЬ. ДОСЛІДЖЕНО ДВІ МОДЕЛІ ГІПОТЕТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ: ОДНО- І БАГАТОФРАГМЕНТНУ. ВИКОНАНО ТЕСТУВАННЯ АЛГОРИТМУ ТА ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.
Ключові слова: зображення, кумулятивна гістограма, густина пікселів сегмента, моделі гіпотетичного зображення, поріг сегментування.

The algorithmіs for image threshold segmentation by cumulative histograms and pixel density of real and hypothetical images is considered. The one and multifragment models of hypothetical image are considered. Testing and experimental results are presented
Key words: visual pattern, cumulative histogram, segment pixel density, threshold, models of hypothetical image.

Кількість посилань 12

Syndicate content