№ 776 (2013)

YDK 334.724.4:332

Anna Walczyk
Kielce University of Technology
Faculty of Management and Computer Modeling
Faculty of Economics and Management

CLUSTERS AND THEIR IMPACT ON INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES

© Walczyk A., 2013

Проаналізовано результати вибору кластера для дослідження, щоб оцінити,як впливає на кластери інноваційность підприємств, які є складовою цих кластерів. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності (у тому числі визначення та класифікація), атакож питання, що стосуються функціонування кластерів та аналіз джерел і варіанти введення інновацій у кластери.
Ключові слова: інноваційні типи, кластер, співробітництво.

Anna Walczyk
Kielce University of Technology
Faculty of Management and Computer Modeling
Faculty of Economics and Management
CLUSTERS AND THEIR IMPACT ON INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES

© Walczyk A., 2013

The article analyzes a selection of cluster research results in order to assess how clusters affect innovativeness of enterprises that are members of those clusters. The theoretical aspects of innovation (including definitions and its classification) as well as the issues concerning the functioning of clusters is followed by the analysis of sources and options for introducing innovation in clusters.
Key words: innovation types, cluster, cooperation.

Література – 19.

УДК330.341.1:339.9

І.Ю. Єпіфанова
Вінницький національний технічний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

© Єпіфанова І.Ю., 2013

Проаналізовано досвід іноземних країн щодо фінансування інноваційної діяльності підприємств, зокрема США, Франції, Німеччини. Досліджено методи та принципи державного стимулювання фінансування інновацій. Визначено напрямки покращення стану фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.
Ключові слова: фінансування, фінансові ресурси, податковий кредит, бюджетне фінансування.

I.Y. Yepifanova
Vinnytsja National Technical University

WORLD EXPERIENCE OF INNOVATION FUNDING OF ENTERPRISES

© Yepifanova I.Y., 2013

The experience of foreign countries about financing innovative activity is analyzed in article, including the USА, France, Germany. The methods and principles of government funding to stimulate innovation is examined. Directions of improvement the financing innovation of domestic enterprises are determined.
Key words: finance, financial resources, tax credit, government funding.

Література – 9.

УДК 65.01:331.101.38

Ю.М. Іванечко, С.П. Чапран
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗЕД

© Іванечко Ю.М., Чапран С.П., 2013

Розвиток соціально-орієнтованого ринкового господарства об'єктивно вимагає підвищення ефективності трудової діяльності учасників виробництва у всіх галузях національного господарства. Характерною рисою сучасних трудових відносин є зниження мотивації трудової діяльності працівників унаслідок відсутності дієвої системи оплати і стимулювання праці, що негативно впливає на продуктивність праці, використання ресурсів підприємств і ефективність виробництва загалом.
Ключові слова: мотивація і стимулювання праці, заробітна плата, структура, фонд оплати праці, виробничі результати, механізми регулювання коштів.

Y.M. Ivanechko, S.P. Chapran
Lviv Polytechnic National University

MECHANISMS TO STIMULATE INDUSTRIAL ACTIVITY ENTERPRISE STAFF FEA

© Ivanechko Y.M., Chapran S.P., 2013

The development of socially oriented market economy requires objectively improve employment participants production in all sectors of the national economy. A characteristic feature of modern labor relations is reducing of the work motivation of employees due to lack of an effective system of payment and incentives that adversely affects the productivity, resource utilization and efficiency of businesses in general.
Key words: motivation and incentives, salary structure, payroll, production results, the mechanisms of regulation of funds.

Література –8

УДК 330.341.1:502.33

С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна
Сумський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

© Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., 2013

Запропоновано авторське визначення поняття "екологічно-орієнтована інноваційна культура", виконано систематизацію основних механізмів її формування та розвитку. Окреслено коло основних проблем формування екологічно-орієнтованої інноваційної культури та запропоновано рекомендації щодо їх розв'язання. Запропоновано підхід до визначення шансів екологічних інновацій на ринковий успіх залежно від стану складових інноваційної культури організації.
Ключові слова: інноваційна культура суспільства, інноваційна культура організації, сталий розвиток, екологізація виробництва і споживання, екологічні інновації.

S.M. Illyashenko, Y.S. Shipulina
Sumy State University

PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECOLOGICALLY-ORIENTED INNOVATIONAL CULTURE

© Illyashenko S.M., Shipulina Y.S., 2013

The author's definition of “environmentally-oriented innovation culture” is proposed in the article, the basic mechanisms of its formation and development are described. The key issues shaping environmentally-oriented innovation culture are identified and recommen¬dations for their solution are proposed in the article. The authors produced an approach to determining the possible chances of environmental innovations to market success, depending on the components of the organization’s innovation culture.
Key words: society’s innovation culture, organization’s innovation culture, sustainable development, ecologization of production and consumption, environmental innovation.

Література –17

УДК 338.24:334.722

І.В. Алєксєєв, Я.В. Кузнєцов, М.Я. Яструбський
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР У КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

 Алєксєєв І.В., Кузнєцов Я.В., Яструбський М.Я., 2013

Розкриті актуальні питання впровадження інноваційних структур у корпоративному секторі України за умов глобалізації фінансово-економічних процесів. Розкрито актуальність розробки механізмів протидії ризикам, що в умовах глобалізації запропонують шляхи подолання ризиків.
Ключові слова: корпоративний сектор, глобалізаційний процес, фінансовий ринок, інноваційні структури.

I.V. Alieksieiev, Ya.V. Kuznetsov, M.Ya. Yastrubskyy
Lviv Polytechnic National University

THE PROBLEMS OF FUNCTIONING OF INNOVATIVE STRUCTURES IN THE CORPORATE SECTOR OF UKRAINE

 Alieksieiev I.V., Kuznetsov Ya.V., Yastrubskyy M.Ya., 2013

The article deals with topical issues of introduction of innovative structures in the corporate sector of Ukraine in the conditions of globalization of financial and economic processes. Revealed the urgency of developing mechanisms to counter the risks that are in the conditions of globalization and the ways of overcoming risks.
Key words: corporate sector, globalization of informal process, the financial market, innovative structures.

Література – 4.

УДК 330.341.1:338.242.4

Ю.А. Андрійчук
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

© Андрійчук Ю.А., 2013

Висвітлено суть та характерні особливості державного регулювання в умовах глобалізації. Проаналізовано наукові праці вітчизняних учених, що розглядають проблематику державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Розглянуто основні проблеми у вітчизняній інноваційній сфері, запропоновано їх групування для формування єдиної системи, а також визначено можливі шляхи вирішення цих проблем.
Ключові слова: конкурентоспроможність економіки, державне регулювання, державна інноваційна політика, принципи державної інноваційної політики, методи державного регулювання, проблеми державного регулювання інноваційної діяльності.

Y. Andriichuk
Lviv Politechnic National University

PROBLEMS OF STATE REGULATION OF INNOVATION IN UKRAINE

© Andriichuk Y., 2013

Essence and characteristics of state regulation in the context of globalization are described. Scientific work of local scientists devoted to the problems of state regulation of innovation activity in Ukraine is analyzed. The main problems in the domestic sphere of innovations are examined and suggested to group them into a form of a single system, and also the possible solutions to these problems.
Key words: competitiveness of the economy, government regulation, state innovation policy, innovation policy principles and methods of state regulation, the problems of state regulation of innovation.

Література – 6.

УДК 330.342.1

К.О. Бєлоусова
Донецький національний технічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Бєлоусова К.О., 2013

Проаналізовано основні економічні показники розвитку промислового сектору України. Розроблено складові концепції управління ресурсним потенціалом розвитку підприємства. Розкрито зміст та особливості матеріальних і нематеріальних ресурсів. Сформовано моделі оцінювання напрямів відтворення. Уточнено умови та специфіку простого, звуженого та розширеного відтворення ресурсів в умовах розвитку підприємства.
Ключові слова: розвиток, матеріальні і нематеріальні ресурси, потенціал, підприємство, стадія, концепція.

K.O. Belousova
Donetsk National Technical University

CONCEPTUAL BASES FOR MANAGEMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL IN THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

© Belousova K.O., 2013

The main economic indicators of the industrial sector of Ukraine are analyzed. The components of the concept of governance resource potential of the enterprise are developed. The content and features of tangible and intangible resources are disclosed. The model estimation directions reproduction are formed. Сonditions and specificities for simple, narrowed and expanded reproduction of resources of enterprise development are specified.
Key words: development, material and non-material resources, potential, economic agent, stages, conception.

Література – 12

УДК 338.45

Л.В. Баб’як, О.В. Баб’як
Національний університет “Львівська політехніка”

НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

© Баб’як Л.В., Баб’як О.В., 2013

В умовах ринкової економіки надзвичайно актуальною є стратегія реформування нафтогазового комплексу. Для зміцнення енергетичної безпеки, забезпечення економіки країни енергоносіями та запобігання виникненню кризових ситуацій на ринку нафтопродуктів необхідно створювати стратегічний резерв нафти. Проведено аналіз проблем підприємств галузі, що доводить можливість їх трансформації у сучасні та перспективні виробництва.
Ключові слова: енергетична безпека, нафтогазовий комплекс, нафтопродукти, глибина переробки нафти, стратегічний резерв нафти.

L.V. Babiak, O.V. Babiak
Lviv Politechnic National University

OIL-AND-GAS COMPLEX OF UKRAINE UNDER THE MARKET ECONOMY CONDITION

© Babiak L.V., Babiak O.V., 2013

The reform strategy of oil-and-gas complex is the key problem under the market economy conditions. To strength the energy safety, ensure country’s economy by energy carriers and prevent crisis situations at the market of petroleum products is necessary to create strategic reserve of oil and petroleum products. The analysis of oil-refineries’ problems has been carried out approving the possibility of their transformation into modern and prospective enterprises.
Key words: energy safety, oil and gas complex, oil products, refining depth., strategic reserve of oil.

Література – 7.

УДК 658:076.5

Р.Т. Баран
Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

 Баран Р.Т., 2013

Визначено основні проблеми становлення і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів повітряного транспорту України у пореформений період. Здійснено аналітичний огляд стану реформ цивільної авіації та запропоновано шляхи вирішення проблем з управління конкурентоспроможності авіакомпаній на інноваційній основі. Конкретно і критично проаналізовано також чинне національне законодавство щодо реструктуризації цивільної авіації з метою встановлення його переваг та недоліків щодо міжнародних норм. Подано економічні та правові підходи до означення економічної ефективності та розвитку суб’єктів галузі і паритетного ціноутворення, взаєморозрахунків за схемою “Бі-Ес-Пі”, а також внесення змін та доповнень до чинного законодавства України.
Ключові слова: управління конкурентоспроможністю, пріоритетне ціноутворення суб’єктів повітряного транспорту, нормативні витрати на одиницю транспортної продукції, цивільна авіація, авіакомпанія, авіаперевізник, експлуатант повітряних суден.

R.Т. Baran
Lviv Polytechnic National University

INNOVATIVE APPROACH TO MANAGEMENT OVER COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN AIRLINES

 Baran R.Т., 2013

Main problems of competitiveness of newly formed subjects of Ukrainian Air transport in post reform period are determined in this article Analytical review of the state of reforms in civil aviation is carried out. Ways of solving the problems of the management of competitiveness air line are suggested. Nowadays legislation concerning restructuralization of air enterprises in order to ascertaining its advantages and faults are concretely and critically analyzed. Economic and legislative approaches to, the definition of economic effectiveness and the development of subjects are given in this work, Billing and Settlement Plan. Parity pricing and amendments and supplements to nowadays legislation are also given.
Key word: competitiveness management, parity pricing of subjects of air transport, air transport, normative expenditures per unit transport production, civil aviation, air line, air carrier, operator of air vessels’.

Література – 15.

УДК 330.142.211

Р.З. Берлінг, І.І. Грибик
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ НАЯВНОГО СТАНУ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

© Берлінг Р.З., Грибик І.І., 2013

Розглянуто особливості формування інвестиційної привабливості регіону. Охарактеризовано існуючий стан інвестицій в основний капітал України і західного регіону та здійснено аналіз щодо ефективності використання основних засобів з урахуванням наявного ступеня їх зношення. Виявлений високий ступінь зношення основних засобів спричиняє зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробника та потребує розроблення заходів з активізації інвестування в основний капітал. Відмічено, що з метою підвищення інвестиційної привабливості та ефективності використання основного капіталу регіону виникає необхідність у координації дій держави і господарського сектору щодо вироблення загальноприйнятних дій для покращення існуючої ситуації. Запропоновано заходи щодо підвищення рівня використання основного капіталу у регіоні.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції в основний капітал, рівень зношення.

R.Z.Berling, I.I.Hrybyk
Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE CAPITAL STOCK OF THE WESTERN REGION AND WAYS TO IMPROVE ITS EFFICIENCY

© Berling R.Z., Hrybyk I.I., 2013

The features of the formation of investment attractiveness of the region are presented. The current state of investment in fixed assets Ukraine and Western region and analyzes on the effectiveness of fixed assets on the basis of existing levels of wear depreciation is characterised. The high degree of depreciation causes the loss of competitiveness of domestic manufacturers, and requires the development of measures to enhance investment in fixed assets. The paper observed that in order to increase the investment attractiveness and efficiency of the capital stock of the region there is a need for coordination between the State and the economic sector to work out the total eligible action to improve the situation. Some measures to increase the level of fixed capital in the region are propossed.
Key words: investment attractiveness of investments in fixed assets, the level of wear.

Література – 4.

УДК 338

В.С. Бойко
Львівська комерційна академія

ТЕОРЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ МАКРОЕКОНОМIЧНОГО ВПЛИВУ ОБМІННОГО КУРСУ У ДОЛАРИЗОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 Бойко В.С., 2013

Проаналізовано особливості макроекономічного впливу національної грошової одиниці України ─ гривні, яка перестала повноцінно виконувати усі покладені на неї функції. Вивчено прояви макроекономічних ефектів грошової одиниці на товарному і грошовому ринках, суспільні та економічні вигоди від гривні. Підвищену увагу отримали теоретичні механізми обмінного курсу в доларизованій економіці.
Ключові слова: обмінний курс, плаваючий і фіксований обмінний курс, прогнозування.

V.S. Boyko
Lviv Academy of Commerce

THE EXCHANGE RATE OF MACROECONOMIC EFFECTS IN THE DOLLARIZED ECONOMY

 Boyko V.S.,2013

The paper analyzes macroeconomic effects of the hryvna, which has ceased all of its functions. Macroeconomic effects of the currency on goods and money markets are explored, with social and economic benefits being stressed. Attention is focused on the study of theoretical exchange rate mechanisms in a dollarized economy.
Key words: exchange rate, floating and fixed exchange rates, forecasting.

Література – 13.

УДК 330.322+336.531

П.І. Віблий, Х.В. Горбова, Л.П. Гринаш
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

© Віблий П.І., Горбова Х.В., Гринаш Л.П., 2013

Приділено велику увагу розробленню методичного підходу до оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпоративного сектору, а також визначенню його внеску у формування загальних параметрів інвестиційного процесу та моделюванню ефективності та результативності динаміки і структури інвестицій корпоративного сектору з урахуванням наявних макрообмежень.
Ключові слова: інвестиції, корпоративний сектор, інвестиційні ресурси, джерела фінансування.

P.I. Viblyi, H.V. Gorbova, L.P. Grynash
Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY MACROECONOMIC ASSESSMENT INVESTMENT PERFORMANCE OF THE CORPORATE SECTOR

© Viblyi P.I., Gorbova H.V., Grynash L.P., 2013

The article focuses on the development of methodological approach macroeconomic assessment of the investment performance of the corporate sector, as well as determine its contribution to the development of general parameters of the investment process, and modeling efficiency and effectiveness of the dynamics and structure of investments of the corporate sector in accordance with available macroconstraints.
Key words: investments, corporate sector, investment resources, sources of funding.

Література – 8.

УДК 330.341.1:519.86

Г.В. Верещагіна, Є.А. Кузнецов
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеца

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

 Верещагіна Г.В., Кузнецов Є.А., 2013

Визначено етапи інноваційного процесу на підприємстві. Детально розглянуто та проаналізовано фундаментальні та прикладні дослідження у межах інноваційного процесу. Визначені недоліки існуючих послідовностей реалізації фундаментальних та прикладних досліджень на практиці. На основі опрацьованих джерел запропоновані удосконалені послідовності проведення фундаментальних та прикладних досліджень на підприємствах.
Ключові слова: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, інноваційний процес.

A.V. Vereshchagina, E.A. Kuznetsov
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

IMPROVEMENT OF THEORETICAL APPROACHES TO FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN INNOVATION PROCESS

 Vereshchagina A.V., Kuznetsov E.A., 2013

Stages of the innovation process are defined. Fundamental and applied research was considered and analyzed in detail in the context of the innovation process. Shortcomings of existing sequences of realization fundamental and applied researches in practice are uncovered. On the basis of studied sources an improved process of carrying out fundamental and applied research at the enterprises was proposed.
Key words: fundamental research, applied research, innovation process.

Література – 23.

УДК 336.748.4

О.О. Гирба
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

© Гирба О.О., 2013

Досліджено підходи до виявлення структури фінансової стабільності. Проаналізовано складові фінансової стабільності, у результаті чого запропоновано авторське розуміння інноваційного підходу до виокремлення елементів фінансової стабільності.
Ключові слова: фінансова стабільність, структура фінансової стабільності, стабільність фінансового ринку, управління фінансовими ризиками.

O.O. Gyrba
State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking
of the National Bank Of Ukraine”

THEORETICAL ASPECTS OF IDENTIFICATION OF THE STRUCTURE OF THE FINANCIAL STABILITY

© Gyrba O.O., 2013

The approaches to identify patterns of financial stability of the financial system were investigated in this article. All the components of financial stability were analyzed. As the result, copyright innovative approach to understanding the distinguishing elements of financial stability was proposed.
Key words: financial stability, structure of financial stability, stability of financial market, financial risk management.

Література –10

УДК 338.47:656.61

С.А. Горбаченко
Одеський національний економічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У МОРЕГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

© Горбаченко С.А., 2013

Розглянуто особливості реалізації проектів у морегосподарському комплексі. Доведена доцільність використання при цьому спеціального програмного забезпечення. Проведено порівняльний аналіз програмних продуктів, які можна використовувати у процесі інвестиційного проектування у сегменті морського господарства.
Ключові слова: морегосподарський комплекс, інвестиції, інвестиційний проект, показники ефективності, програмне забезпечення.

S.A. Gorbachenko
Odessa National Economic University

FUTURE USE THE SOFTWARE FOR DESIGN OF INVESTMENT IN THE MARINE ECONOMIC COMPLEX

© Gorbachenko S.A, 2013

There are considered the main features of project realization in the marine economy complex. The use of the special software is proved. It was made comparative analyze of software products which are possible to use in the process of the investment planning in the segment of marine economy is conducted.
Key words: marine economy complex, investments, investment project, indexes of efficiency, software.

Література – 8.

УДК 338

О.Ю. Григор’єв, В.В. Бояр, І.В. Малахова
Національний університет “Львівська політехніка”

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УКРАЇНА

© Григор’єв О.Ю., Бояр В.В., Малахова І.В., 2013

На глобальній економічній арені роль окремих суб’єктів господарювання здобувають не окремі підприємства, а держави та їх об’єднання. Отже, характер конкуренції, механізми ринкового регулювання, оцінка економічних результатів тощо зазнають істотних змін. Сучасна глобальна економічна система характеризується необхідністю у постійному зростанні продуктивності в умовах обмеженості наявних ресурсів. Це завдання виконується, як правило, через розроблення, комерціалізацію та впровад¬ження інновацій. Однак концентрація інтелектуального капіталу та інформаційних ресурсів у невеликій групі постіндустріальних країн призводить до асиметрій в інноваційній сфері, а згодом – до розривів у соціально-економічному та загально-цивілізаційному розвитку.
Ключові слова: глобальна економіка, держава, ринкове регулювання, Україна, економічна система, світовий розвиток, сталий розвиток, корпорація, інвестиції, кредитування, Україна.

O.Yu. Grygorjev, V. Bojar, I.V. Malakhova
Lviv Politechnic National University

GLOBAL ECONOMY AND UKRAINE

© Grygorjev O.Yu., Bojar V.V., Malakhova I.V., 2013

On the global economic field, the roles of individual entities do not get some companies, and state or even the union. In this way, the nature of competition, the mechanisms of market regulation, economic evaluation results, etc. undergo significant changes. The current global economic system characterized by the need for continuous growth in productivity with limited resources. This problem is solved, typically through the development, commercialization and innovation. However, the concentration of intellectual capital and information resources in a small group of post-industrial countries leads to asymmetries in the innovation field, and
later – to the gaps in socio-economic and general development of civilization.
Key words: global economy, the state, market regulation, Ukraine, economic system, world development, sustainable development, corporation, investment, lending, Ukraine.

Література – 7.

УДК 339.13.07.1004

Н.С. Гронська, М.Б. Граб1, Р.Р. Данків2
Національний університет Львівська політехніка,
1ТОВ. КС “МК-БУД”
2Львівський державний університет внутрішніх справ

ІНТЕГРАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАКУРСІ МАТЕРІАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО Й ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ

© Гронська Н.С., Граб М.Б., Данків Р.Р., 2013

Здійснено огляд публікацій, які висвітлюють міжорганізаційний аспект комунікаційної та підприємницької діяльності, а також аналіз напрямів їх інформаційної інтеграції. Розроблено алгоритм інтеграційних функцій комунікаційної системи за елементами смислово-підприємницької відповідності. Висвітлено взаємовплив комунікаційної та підприємницької діяльності на рівень антропогенного та техногенного навантаження фізичних полів матеріально-енергетичного й енергоінформаційного обміну. Визначено можливість порівняння стану антропогенного та техногенного навантаження довкілля. Репрезентовано досвід функціонування комунікаційної системи “МК-БУД”. Доведено можливість інформаційної інтеграції комунікаційно-підприємницьких чинників взаємо¬дії, взаємозв’язку, взаємовпливу, зокрема на прикладі побудови моделі комунікаційної системи “МК-БУД”.
Ключові слова: комунікаційна діяльність, підприємницька діяльність, комунікаційна система, матеріально-енергетичний обмін, енергоінформаційний обмін.

N.S. Gronska, M.B. Hrab1, R.R. Dankiv2
Lviv Polytechnic National University,
1Company “MK-BUD”
2Lviv State University of Internal Affairs

INTEGRATION OF COMMUNICATIVE AND BUSINESS ACTIVITY FROM THE PERSPECTIVE OF MATERIALENERGETIC AND ENERGYINFORMATIONAL EXCHANGE

© Gronska N.S., Hrab M.B., Dankiv R.R., 2013

The present thesis sets forth a review of publications representing interorganizational aspect of communication and business activity as well as the analysis of directions of their informational integration. The thesis also develops an algorithm of integration functions of communication system by the elements of notional-business conformity. The thesis explains the reciprocal influence of communicative and business activity on the level of anthropogenic and technogenis load of physical fields of materialenergetic and energoinformational exchange. Also, the thesis defines the possibility of comparing the state of anthropogenic and technogenis load of the environment. It represents the functioning experience of “MK-BUD ” Communi¬cation System. The thesis proves the possibility of information integration of communication-business factors of cooperation, interconnections, reciprocal influence, inter alia on the example of developing a model of “MK-BUD ”
Key words: communication activities, business activities, communication system, the materialenergy metabolism, energy-informational.

Література –18

УДК330.322:368:622.3

А.С. Гусак
Інститут економіки промисловості НАН України
СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ КОНЦЕСІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВУГЛЕВИДОБУТКУ

 Гусак А.С., 2013

Проаналізований розподіл ризиків між державою та приватним інвестором в інвестиційних проектах з вуглевидобутку, що реалізуються в Україні на засадах концесії.
За допомогою діаграми Ісікави виокремлено ризики, які мають бути перерозподілені між ключовими учасниками подібних проектів за допомогою інструментів страхування. Надано рекомендації з розбудови комплексного страхового захисту концесійних проектів у вуглевидобуванні.
Ключові слова: вуглевидобування, інвестиційний проект, концесія, ризик, стра¬хування.

A.S. Gusak
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine

INSURANCE PROTECTION OF CONCESSION INVESTMENT PROJECTS IN COAL MINING

 Gusak A.S., 2013

The article analyzes the sharing of risks between the government and private investors in coal mining investment projects being implemented on the basis of concession in Ukraine.
Risks, that should be real located among the key participants of similar projects using insurance tools, singled out through the Ishikawa Diagram. Recommendations for building of comprehensive insurance coverage for concession projects in coalmining are developed.
Key words: coal mining, investment project, concession, risk, insurance.

Література – 18.

УДК 338.27

В.В. Джеджула
Хмельницький національний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ

© Джеджула В.В., 2013

Розглянуто основні методичні підходи до оцінювання економічної ефективності енергозберігаючих заходів, що можуть впроваджуватися на промислових підприємствах. Запропоновано приклади розрахунку економічної ефективності цих заходів різними методами. Проаналізовано причини і наслідки відмінностей у результатах розрахунків.
Ключові слова: енергозбереження, інвестування, методичні підходи, чиста поточна вартість, повний економічний результат проекту.

V.V. Djedjula
Khmelnytskyi National University

METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ENERGY SAVING ACTIONS

© Djedjula V. V., 2013

The main methodical approaches to an assessment of economic efficiency of energy saving actions which can take root at the industrial enterprises are considered. The examples of calculation of economic efficiency of these actions are offered by various methods. The reasons and consequences of distinctions in results of calculations are analysed.
Key words: energy saving, investments, methodical approaches, net current value, full economic result of the project.

Література –12

УДК 658.330.341.1

В.І. Довбенко
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

© Довбенко В.І., 2013

Розглянута роль потенціалу трансферу знань та технологій у процесах розвитку суб’єктів господарської діяльності за умов активної участі в них науково-навчальних та дослідницьких організацій. Досліджено передумови активізації інноваційної діяльності на основі усунення бар’єрів на шляху обміну інформацією між зацікавленими сторонами на засадах концепції відкритих інновацій та посилення ролі університетів, науково-дослідницьких організацій та громадськості у процесах комерціалізації інновацій.
Ключові слова: потенціал трансферу знань і технологій, інноваційний процес, комерціалізація інновацій, розвиток інноваційної інфраструктури, відкриті інновації.

V.I. Dovbenko
Lviv Polytechnic National University

THE ROLE OF A KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY TRANSFER IN THE INNOVATION PROCESS

© Dovbenko V.I., 2013

The paper is devoted to the role of knowledge and technology transfer potential in the processes of the development the business entities with the active participation of scientific education and research organizations is devoted. The preconditions enhance innovation based on removing barriers to information exchange between the parties concerned on the basis of the concept of open innovation and strengthening the role of universities, research organizations and public sector in the process of commercializing innovation are investigated.
Key words: potential for knowledge and technology transfer, process of innovation, commercialization of innovations, development of innovation infrastructure, open innovation.

Література – 12.

УДК 338 (477) (075.8)

В. Жежуха, Л. Крилишин
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИРОДНІ І НАБУТІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

© Жежуха В., Крилишин Л., 2013

Cистематизовано природні і набуті переваги національної економіки, що формують її конкурентоспроможність на світовому ринку. Наведено загальну характеристику сучасного стану кожної із виокремлених сфер економіки, які визначають такі природні і набуті переваги разом із відповідною статистичною інформацією. Виокремлено регіони України, у яких формуються природні і набуті конкурентні переваги національної економіки. Розглянуто історичні аспекти формування конкурентних переваг національної економіки різних країн. Наведено особливості природних і набутих переваг вітчизняної економіки. Охарактеризовані ключові представники бізнесу сфер економіки, що формують вітчизняні природні і набуті конкурентні переваги.
Ключові слова: набута перевага, конкурентоспроможність, національна економіка, природна переваги.

V. Zhezhukha, L. Krylyshyn
Lviv Polytechnic National University

NATURAL AND PURCHASED COMPETITIVE EDGES OF NATIONAL ECONOMY

© Zhezhukha V., Krylyshyn L., 2013

Natural and purchased advantages of national economy, which form its competitiveness in the world market, are systematized in the article. General description of the modern state of each of the selected spheres of economy is presented, which determine such natural and purchased advantages, together with the proper statistical information. The regions of Ukraine, the natural and purchased competitive edges of national economy in which are formed, are selected. The historical aspects of forming of competitive edges of national economy of different countries are considered. The features of natural and purchased advantages of domestic economy are resulted. The key representatives of business of spheres of economy, which form domestic natural and purchased competitive edges, are described.
Key words: purchased advantages, competitiveness, national economy, natural advantages.

Література – 20.

УДК 658.012:338.12:621

І.І. Жигало
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ В УПРАВЛІННІ ЕФЕКТИВНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Жигало І.І., 2013.
Розглянуто сучасний інструментарій в управлінні машинобудівними підприємствами національної економіки. Проаналізовано теоретичний базис, аналітичні можливості та методики інструментальних засобів у встановленні рівня ефективності діяльності підприємств машинобудівної галузі. Досліджено адекватність використовуваних інструментальних засобів для забезпечення належного рівня ефективного управління вітчизняними машинобудівними підприємствами в умовах трансформацій національної економіки. Сформовано окремі аспекти розвитку інструментальних засобів для надання адаптивності економічному інструментарію в управлінських системах.
Ключові слова:економічний інструментарій, інструментальні засоби, системи, моделі, методика, ефективність, критерії, показники, концепції управління, машинобудівне підприємство.

I.І. Zhyhalo
Lviv Polytechnic National University

TOOLS IN ENGINEERING ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT

© Zhyhalo І.І., 2013

The modern tools of machine-building enterprises in the management of the national economy. Theoretical basis, analytical capabilities and methodology tools in establishing the level of efficiency of the machine-building industry. Investigated the adequacy of the tools used to ensure an adequate level of effective management of domestic machine-building enterprises in transformation of the national economy. Formed some aspects of development tools to provide adaptability of economic instruments in management systems.
Key words : economic instruments, tools, systems, models , methods, effectiveness, criteria, indicators, management concepts, engineering enterprise .

Література – 7

УДК 336.7+338.4

О.А. Зінченко
ДВНЗ “Криворізький національний університет”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА ФІНАНСУВАННЯ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 Зінченко О.А., 2013

Запропоновано підходи щодо удосконалення золотого правила фінансування. Визначено основні умови підвищення гнучкості та ефективності інноваційного розвитку підприємств. На основі симбіозу золотого правила фінансування та золотого правила економіки підприємства розроблено підходи до системної оцінки розвитку підприємства за допомогою використання золотого правила фінансово-економічного розвитку підприємства, в основу розробки якого покладено врахування зростання власного ка¬піталу та ринкової вартості підприємства, а також формування оптимальних пропорцій у системі балансу підприємства і забезпечення конгруентності термінів, на які мобілізуються фінансові ресурси.
Ключові слова: фінансування, золоте правило фінансування, фінансово-економічний розвиток, ефективність, гнучкість, інноваційний розвиток.

O.A. Zinchenko
Kryvyi Rih National University

TEORETIKO- METHODOLOGICAL VISION TO IMPROVEMENT OF FINANCING GOLD RULE WITH PURPOSE TO INCREASE OF FLEXIBILITY AND EFFICIENCY OF INNOVATIVE ENTERPRISES DEVELOPMENT

 Zinchenko O.A., 2013
In the article offered approach in relation to the improvement of gold rule of financing. Certainly basic terms to increase flexibility and efficiency of innovative development of enterprises. On the basis of symbiosis of gold rule of financing and gold rule of economy of enterprise going is developed near the system estimation of development of enterprise by a way the use of gold rule of finansical- economy development of enterprise the account of growth of property asset and market value of enterprise is fixed in basis of development of which, and also forming of optimum proportions in the system of balance sheet providing of terms congruence which financial resources are mobilized on.
Key words: financing, gold rule of financing, finansical- economy development, efficiency, flexibility, innovative development.

Література – 10.

УДК 657

Я.С. Карп’як, Л.І. Ріжко
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ

© Карп’як Я.С., Ріжко Л.І., 2013

Розкрито особливості нарахування амортизації основних засобів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку порівняно з Податковим кодексом України. Розглянуто підходи до нарахування амортизації основних засобів на підприємствах різних форм власності, а також подано рекомендації щодо їхнього застосування при формуванні облікової політики підприємств та визначенні фінансових результатів.
Ключові слова: основні засоби, амортизація, податковий облік, бухгалтерський облік.

Y.S. Karpyak, L.I. Rizhko
Lviv Politechnyk National University

FEATURES DEPRECIATION OF FIXED ASSETS IN ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF COMPANIES

© Karpyak Y.S., Rizhko L.I., 2013

The features of the depreciation of fixed assets are revealed in accordance with national regulations (standards) of accounting and compared with the Tax Code of Ukraine. Approaches to the depreciation of fixed assets in enterprises of different ownership forms and presents recommendations for their use in the formation of the company’s accounting policies and determining financial results.
Key words: fixed assets, depreciation, tax accounting, accounting.

Література –5

УДК 338.2(075.8)

Н.В. Касьянова
Донецький національний технічний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

© Касьянова Н.В., 2013

Досліджено теоретичні підходи до визначення ролі кризи у розвитку економічної системи, обґрунтовано доцільність використання кризи підприємства як механізму переходу з одного якісного стану в інший, доведено необхідність динамічного програмування для діагностики кризового стану підприємства, запропоновано структурно-динамічну модель оцінки стійкості підприємства.
Ключові слова: криза, розвиток підприємства, динамічна модель розвитку системи.

N.V. Kasianova
Donetsk National Technical University

METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATION OF THE ENTERPRISE CRISIS

© Kasianova N.V., 2013

This paper explores theoretical approaches to the role of crisis in the economic system, feasibility of using the crisis as an enterprise mechanism of transition from one qualitative state to another, the necessity of dynamic programming is proved for diagnose of crisis state of companies, the structural and dynamic model are proposed for evaluating the stability of the company.
Key words: crisis, enterprise development, a dynamic model of the system.

Література –16

УДК 658.7(075.8)

С.В. Качуровський
Вінницький національний аграрний університет

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ЛОГІСТИКИ СКЛАДУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

© Качуровський С.В., 2013

Розглянуто теоретичні та практичні принципи застосування функціонально-вартісного аналізу на підприємствах АПК. Досліджено процес формування складу як технічної структурної одиниці, що входить до складу механізмів управління, та досліджено функціональні особливості керування витратами як складовою частиною аналізу підприємств.
Ключові слова: функціонально-вартісний аналіз, логістична система, витрати, ресурси, матеріальний потік, логістика складування.

S.V. Kachuroskii
Vinnytsia National Agrarian University

FUNCTIONALLY-COST ANALYSIS OF WAREHOUSING LOGISTICS OF AIC ENTERPRISES

© Kachuroskii S.V., 2013

The article deals with theoretical and practical principles of application of functionally-cost analysis in AIC enterprises. The process of warehousing creation is investigated, as a technical thing that enters the mechanisms of management, and the functional features of management charges are investigated, as a component part of analysis of enterprises.
Key words: functionally-cost analysis, logistic system, charges, material stream, warehousing logistics.

Література –7

УДК 338.24:658.152:621

З.О. Коваль
Національний університет “Львівська політехніка”

СОЦІОЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ З ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИМ УПРАВЛІННЯМ

© Коваль З.О., 2013

Досліджено місце і роль соціоекологічних аспектів у формуванні та оцінюванні ефективності маркетингових стратегій, а також проаналізовано можливості, переваги і недоліки застосування соціоекологічного підходу до формування і оцінювання ефективності таких стратегій вартісно-орієнтованих підприємств.
Ключові слова: соціоекологічний підхід, маркетингові стратегії, ефективність маркетингових стратегій, вартісно-орієнтоване управління підприємством.

Z.O. Koval
Lviv Polytechnic National University

SOCIOEKOLOGICAL APPROACH TO FORMATION AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MARKETING STRATEGIES COMPANIES OF THE VALUE-ORIENTED MANAGEMENT

© Koval Z.O., 2013

The article examines the place and role socioekological aspects in the development and evaluation of the effectiveness of marketing strategies, and analyzes the possible advantages and disadvantages of socioekological approach to the development and evaluation of the effectiveness of these strategies cost-oriented enterprises.
Key words: socioekological approach, marketing strategies, marketing strategies effectiveness, value-oriented management.

Література –5

УДК: 138.148

В.В. Козик, В.В. Войцеховська, А.В. Симак
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АКРЕДИТАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ УКРАЇНИ

© Козик В.В., Войцеховська В.В., Симак А.В., 2013

Розглянуто проблематику стану акредитації вищої освіти у розвинених країнах Європи та США та вивчається їх досвід для України. Наведено оцінку освітніх процесів в Україні та чинників, що стримують їх розвиток. На основі аналізу сучасного стану галузі вивчаються можливості та перспективи щодо її інтеграції до євронейського освітньо-наукового простору.
Ключові слова: вища освіта, акредитація, інформаційна система, університет, Болонська система, моніторинг освітніх процесів.

V.V. Kozyk, V.V. Voytsekhovska, A.V. Symak
Lviv Polytechnic national University

FOREIGN EXPERIENCE OF HIGHER EDUCATION ACCREDITATION FOR UKRAINE

© Kozyk V.V., Voytsekhovska V.V., Symak A.V., 2013

The article deals with issues of higher education accreditation in the developed countries of Europe and the United States, their experience is studied for Ukraine. The evaluation of educational processes in Ukraine is made along with factors that determine its development. Based on the analysis of the current state of the study field opportunities and prospects of the industry for its integration into global and european educational and scientific area.
Key words: higher education, accreditation, university, informational system, Bologna system, education processes monitoring.

Література – 12.

УДК: 338.658

Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, І.І. Білик
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ БРЕНДИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

© Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Білик І.І., 2013

Досліджено теоретичні засади формування понять брендингу та ребрендингу. Проаналізовано стан ринку горілки та лікеро-горілчаних виробів України та діяльність на ньому ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод”. Охарактеризовано стратегію використання товарних марок досліджуваного підприємства. Визначено недоліки політики просу¬вання алкогольних виробів ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод”, запропоновано заходи ребрендингу для цього підприємства, насамперед у сфері вдосконалення його політики маркетингових комунікацій з використанням “крос-маркетингу”.
Ключові слова: політика просування, торгова марка, брендинг, ребрендинг, “крос-маркетинг”.

N. Kosar, N. Kuzjo, І. Bilyk
Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF ENTERPRISE BRANDING OF ALCOHOLIC BEVERAGES INDUSTRY OF UKRAINE

© Kosar N., Kuzjo N., Bilyk І., 2013

The theoretical bases of branding and rebranding concepts formations are studied. The state of the market of alcoholic beverages in Ukraine and PJSC “Lviv alcoholic beverage plant” activities on it are analyzed. The strategy of trademarks usage of investigated companies is characterized. The disadvantages of promotion policy of the enterprise are determined and measures for its rebranding are suggested especially in the area of improving its marketing communication policy using “cross- marketing”.
Key words: promotion policy, brand, branding, rebranding, “ cross-marketing”.

Література –15

Syndicate content