№1 (27) / 2014

УДК 528.721.287:537.533.35

MODELOWANIE KSZTAŁTU POWIERZCHNI I JEJ RZUTOWANIE NA PŁASZCZYZNĘ: TRIANGULACJA DELAUNAY’A I JEJ ZASTOSOWANIA

O. Iwanczuk, A. Prykarpatskyj
Nacionalny Uniwersytet “Lwiwska politechnika” (Lwiw, Ukraina),
Akademija Gurniczo-Chutnicza (Kraków, Polska)

Modelowanie kształtu powierzchni i jej rzutowanie na płaszczyznę: triangulacja Delaunay’a i jej zastosowania
Iwanczuk O., Prykarpatskyj A.

Dana analiza metod aproksymacujno-interpolacyjnych w zastosowaniu do modelowania kształtu powierzchni i jej rzutowania na płaszczyznę. Zaproponowane analityhczne podejście do zagadnienia rzutowania na płaszczyznę na podstawie triangulacji Delaunay’a.

Моделювання форми поверхні і її проекція на площину: тріангуляція Делоне і її застосування
Іванчук О., Прикарпатський А.

Дано аналіз апроксимаційно-інтерполяційних методів стосовно застосування їх для моделювання форми поверхні і її проекції на площину. Запропонований аналітичний підхід до проектування поверхні на площину на основі тріангуляції Делоне.

Modeling the shape of the surface and its projection on a plane: Delaunay triangulacion and its application
Ivanchuk O., Prykarpatski A.

The analysis approximation-interpolation methods applied to modeling the shape of the surface and its projection on the plane. An analytical proposed approach to projection onto a plane based on Delaunay triangulation.

Література – 3

УДК 528.46

ГІБРИДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ЗА КОСМІЧНИМИ ЗНІМКАМИ ВИСОКОГО РОЗРІЗНЕННЯ

Х. Бурштинська, Б. Поліщук, О. Фіковська
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, космічний знімок, моніторинг лісів, контрольована класифікація, неконтрольована класифікація, еталон, метод максимальної вірогідності, метод Махаланобіса, метод мінімальної відстані.

Гібридна класифікація лісів за космічними знімками високого розрізнення
Х. Бурштинська, Б. Поліщук, О. Фіковська

Подано методику гібридної класифікації, яка ґрунтується на визначенні оптимальної кількості класів з використанням неконтрольованої класифікації та подальшим опрацюванням зображень способами контрольованої класифікації.
Запропоновано критерій визначення оптимальної кількості класів. Для дослідження ефективності ідентифікації типів лісів Прикарпатського регіону використано космічний знімок із супутника Ikonos. Проаналізовано вплив на точність ідентифікації лісів навчальних вибірок різних розмірів і методів класифікації: максимальної вірогідності, Махалонобіса, мінімальної відстані.

Гибридная классификация лесов по космическим снимкам высокого разрешения
Х. Бурштынская, Б. Полищук, А. Фиковская

Представлена методика гибридной классификации, которая базируется на определении оптимального количества классов с использованием неконтролированной классификации с последующей обработкой изображений методами контролированной классификации.
Предложен критерий определения оптимального количества классов. Для исследования эффективности идентификации различных типов лесов Прикарпатского региона использован космический снимок, полученный из спутника Ikonos. Проанализировано влияние на точность идентификации лесов размеров обучающих выборок и методов классификации: максимальной вероятности, Махалонобиса, минималь¬ного расстояния.

Hybrid classification of forests on high resolution satellite images
K. Burshtynskaya, B. Polishchuk, A. Fikovskaya

Hybrid classification technique, which is based on determining the optimal number of classes using the method of not control classification with subsequent image processing by the methods for controlled classification ispresented in the work.
Criterion for determining the optimal number of classes is proposed. To investigate the effectiveness of identifying different types of forests in the Carpathian region it was used satellite image obtained from the satellite Ikonos. Influence of the size of training samples and classification methods: maximum likelihood, Mahalanobis, minimum distance on the of accuracy of forests identification was analyzed.

Література – 16

УДК 332.54:528.44

ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ НОВИХ НАКЛАДОК ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ЇМ

Р. Ванчура
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: земельна ділянка, кадастровий номер, реєстрація, обмінний файл.

Проблеми виникнення нових накладок та шляхи запобігання їм
Р. Ванчура

Проаналізовано технічну документацію та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок і запропоновано шляхи запобігання виникненню нових накладок.

Проблемы возникновения новых накладок и пути их предотвращения
Р. Ванчура

Проанализировано техническую документацию и проекты землеустройства по отводу земельных участков и предложены пути предотвращения возникновения новых накладок.

Problems of new linings appear and ways to prevent them
R. Vanchura

Analysis the technical documentation and land management projects for land parcels allocation and the ways of preventing new linings.

Література – 3

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.Г. ВІДУЄВА

С. Войтенко, О. Іванчук, Ю. Карпінський, І. Тревого
Українське товариство геодезії і картографії

Почесна відзнака імені професора М.Г. Відуєва
С. Войтенко, О. Іванчук, Ю. Карпінський, І. Тревого

Наведено коротку довідку про діяльність професора М.Г. Відуєва та подано Положення про почесну відзнаку його імені.

Почётная награда имени профессора Н.Г.Видуева
С. Войтенко, О. Иванчук, Ю. Карпинский, И. Тревого

Приведена короткая справка о деятельности профессора Н.Г. Видуева и подано Положение про почётную медаль награду его имени.

Honor of Professor M. Viduev
S. Voytenko, О. Ivanchuk, Yu. Karpinskiy, I. Trevoho

A short statement about the activities of Professor M. Viduyev and Regulations about the the honorary award in his name.

УДК 528.72:616.-073.585

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ҐРУНТІВ НА ДЕТАЛЬНОМУ РІВНІ ЦИФРОВИМ НАЗЕМНИМ СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ (ЧАСТИНА 2)

В. Глотов, М. Процик, Д. Жук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: охорона ґрунтів, цифрові неметричні камери, тестовий майданчик, лабораторні дослідження, змив ґрунту.

Дослідження ерозійної небезпеки грунтів на детальному рівні цифровим наземним стереофотограмметричним методом
(Частина 2)
В. Глотов, М. Процик, Д. Жук

Серію експериментально-дослідницьких робіт виконано за допомогою запропонованого способу визначення об’ємів змитих ґрунтів за стереопарою цифрових зображень, отриманих цифровою неметричною знімальною камерою з метою визначення реальної точності способу. Зроблено висновки, що спосіб можна застосовувати і у польових умовах.

Исследования эрозионной опасности грунтов детального уровня цифровым наземным стереофотограмметрическим методом (Часть 2)
В. Глотов, М. Процик, Д. Жук

Серия экспериментально-исследовательских работ была проведена с помощью предложенного способа определения объемов смытых почв с использованием стереоизображений, полученных цифровой неметрической камерой, с целью определения реальной точности способа. Сделаны выводы, что способ можно применять и в полевых условиях.

Study on soil erosion hazard on detailed level by digital terrestrial stereophotogrammetric method (Part 2)
V. Hlotov, M. Protsyk, D. Zhuk

The series of experimental researches were imple¬mented using proposed method of determining the volume of eroded soils on stereoimages obtained by non-metric digital camera to determine the real accuracy of the method. Conclusions are that the method can be applied in the field conditions.

Література – 7

УДК 528.1:528.4

АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ АЕРОЗНІМАННЯ З БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

В. Глотов, А. Церклевич
Національний університет “Львівська політехніка”

О. Збруцький, В. Колісніченко, О. Прохорчук, Р. Карнаушенко, В. Галецький
НТУ “Київський політехнічний інститут”

Ключові слова: аерознімання, безпілотний літальний апарат (БПЛА), дистанційне зондування Землі (ДЗЗ), цифрові знімальні камери.

Аналіз і перспективи аерознімання з безпілотного літального апарата
В. Глотов, А. Церклевич, О. Збруцький, В. Колісніченко, О. Прохорчук, Р. Карнаушенко, В. Галецький

Наведено результати та аналіз аерознімання з БПЛА сільських населених пунктів. Визначено проблеми, які виникають під час проведення аерознімального процесу, та можливості їх вирішення.

Анализ и перспективы аэрофотосъемки с безпилотного летательного аппарата
В. Глотов, А. Церклевич, О. Збруцкий, В. Колисниченко, О. Прохорчук, Р. Карнаушенко, В. Галецкий

Приведены результаты и анализ аэросъемки с БПЛА сельских населенных пунктов. Определены проблемы, которые возникают во время проведения аэросъемочного процесса и возможности их решения.

Analysis and perspectives aeroshooting process with unpiloted aircraft
V. Glotov, A. Tserklevich, O. Zbruckij, V. Kolisnichenko, A. Prokhorchuk, R. Karnaushenko, V. Galecky

The results and analysis of block aeroshooting from UAV rural village are presented. Attention is focused on a number of issues that arise during the aeroshooting process and on their possible solutions.

Література – 9

УДК 528.2:629.78

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЕТЕВОМ RTK-РЕЖИМЕ

А. Горб
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”

Р. Федоренко
Навигационно-геодезический центр, Харьков

К. Шатохина
Донецкий национальный технический университет

Ключевые слова: сеть ГНСС базовых станций, контрольно-корректирующая станция, RTCM-поправки, MAX, i-MAX, FKP, Virtual RS.

Литература –5

Експериментальні дослідження точності місцевизначення користувачів у мережевому RTK-режимі
А. Горб, Р. Федоренко, К. Шатохіна

Проведено серію експериментальних досліджень точності визначення місця розташування користувачів з використанням різних типів мережевих RTK-поправок, сформованих діючою мережею ГНСС базових станцій. Наведено результати вимірювань. Виконано оцінку точності.

Экспериментальные исследования точности местоопределения пользователей в сетевом RTK-режиме
А. Горб, Р. Федоренко, К. Шатохина

Проведена серия экспериментальных исследо¬ва¬ний точности определения местоположения пользова¬телей с использованием различных типов сетевых RТК-поправок, сформированных действующей сетью ГНСС базовых станций. Приведены результаты измерений. Выполнена оценка точности.

Experimental research of the accuracy of positioning users in the network RTK mode
А. Gorb, R. Fedorenko, K. Shatohina

Performed a series of experimental research the accuracy of the location of users using different types of network RTK corrections generated by the existing network of GNSS base stations. The results of the measurements and the estimation accuracy are presented.

Література – 5

УДК 528.2

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТРУДОВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ

П. Григоровський, Н. Чуканова
(ДП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва)

Ключові слова: геодезичні роботи, будівельно-монтажні роботі, витрати праці.

Особливості розрахунку трудовитрат на проведення геодезичних робіт у будівництві
П. Григоровський, Н. Чуканова

Визначено послідовність розрахунку норм затрат праці на одиницю вимірювання закінченої продукції залежно від характеру взаємозалежності геодезичних робіт і будівельно-технологічного процесу.
Отримані дані можна використовувати для розроблення індивідуальних ресурсних елементних накладних норм.

Особенности расчета трудозатрат на проведение геодезических работ в строительстве
П. Григоровский, Н. Чуканова

Определен порядок расчета норм затрат труда на единицу измерения законченной продукции в зависимости от характера взаимозависимости геодезических работ и строительно-технологического процесса.
Полученные данные могут использоваться при разработке индивидуальных ресурсных элементных сметных норм.

Features of the calculation of labor costs for surveying work in construction
P. Grigorovsky, N. Chukanova

The article stipulates the procedure for calculating the norms of labor costs per unit finished products depending on the nature of the interdependence of geodetic works and construction process.
The data obtained can be used to develop Individual resource element estimate standards.

Література – 2

УДК 332.3:528.44

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

Ю. Губар, А. Губар
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: оцінка нерухомості, ринкова вартість, узгодження методичних підходів, рангові коефіцієнти.

Дослідження проблеми узгодження методичних підходів до оцінки нерухомості в населених пунктах
Ю. Губар, А. Губар

Запропоновано математичні залежності та процедуру вирішення проблеми узгодження результатів оцінки завдяки застосуванню рангових коефіцієнтів. Дослідження доводить теорію раціонального очікування, яка полягає в тому, що ринкова вартість формується очікуваннями суб’єктів ринку майбутніх переваг від володіння власністю.

Исследование проблемы согласования методических подходов к оценке недвижимости в населенных пунктах
Ю. Губар, А. Губар

Предложены математические зависимости и процедура решения проблемы согласования результатов оценки благодаря применению ранговых коэффициентов. Исследование доказывает теорию рационального ожидания, которая заключается в том, что рыночная стоимость формируется ожиданием субъектами рынка будущих преимуществ от владения собственностью.

The study problems of consent of the methodical approaches real estate evaluation in the settlements
Y. Gubar, A. Gubar

The article presents mathematical dependence and matching procedure to solve the problem of evaluation results through the application of rank coefficients. The research proves the theory of the rational expectations, which is to the market value of the expectation of market subjects formed by the future benefit from ownership of property.

Література – 9

УДК 528.48

ДОСВІД ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ОБ’ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Ю. Дейнека, Р. Озімбловський, С. Петров
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: геодезичний контроль, паливно-енергетичний комплекс.

Досвід виконання геодезичного контролю за технічним станом об’єктів паливно-енергетичного комплексу
Ю. Дейнека, Р. Озімбловський, С. Петров

Описано методи, методику та результати геодезичного моніторингу будівель, споруд і технологічного обладнання енергетичного комплексу (Добротвірської ТЕС). Визначено, що за результатами такого моніторингу можна розробити заходи, які сприяють нормальній та безаварійній експлуатації об’єктів спостережень, а для забезпечення систематичного та ефективного геодезичного моніторингу об’єктів паливно-енергетичного комплексу необхідно опрацювати керівні технічні матеріали з сучасними вимогами щодо періодичності та точності виконання таких робіт.

Опыт осуществления геодезического контроля за техническим состоянием объектов топливно-энергетического комплекса
Ю. Дейнека, Р. Озимбловский, С. Петров

Описаны методы, методика и результаты геодезического мониторинга зданий, сооружений и технологического оборудования энергетического комплекса (Добротворской ТЭС). Сделаны выводы, что по результатам такого мониторинга можно разработать мероприятия, способствующие нормальной и безаварийной эксплуатации объектов наблюдений, а для обеспечения систематического и эффективного геодезического мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса необходимо разработать руководящие технические материалы с современными требованиями к периодичности и точности выпол¬нения таких работ.

Experience of the geodetic control for the technical condition of the Fuel and Energy Complex objects
Yu. Dejneka, R. Ozimblovskyy, S. Petrov

The methods and results of geodetic monitoring of buildings, structures and technological equipment of energetic complex (Dobrotvor TPP) are described. The conclusions prove that the results of such monitoring allow us to develop procedures which promote normal and accident-free operation of energetic complex objects. It is recommended to develop guiding technical materials with modern demands for regularity and precision of such works to ensure systematic and efficient geodetic monitoring of the fuel and energy complex.

Література – 7

УДК 528 (091) : (477.83-21)

ПРОФЕСОР АДОЛЬФ ВЕНІАМІНОВИЧ БУТКЕВИЧ (1914–1983) – ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОСМІЧНОЇ ГЕОДЕЗІЇ І АСТРОНОМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ (до 100-річчя від дня народження)

А. Дрбал
Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний інститут (смт. Здіби, Чеська Республіка)
І. Тревого
Національний університет “Львівська політехніка”

Професор Адольф Веніамінович Буткевич (1914–1983) – завідувач кафедри космічної геодезії і астрономії Львівської політехніки (до 100-річчя від дня народження)
А. Дрбал, І. Тревого

Описано життєвий шлях, професійну, педагогічну і громадську діяльність відомого російського астронома, геодезиста і математика професора Адольфа Веніаміновича Буткевича (1914–1983). Особливу увагу звернуто на його діяльність у Львівській політехніці.

Профессор Адольф Вениаминович Буткевич (1914–1983) – заведующий кафедрой космической геодезии и астрономии Львовской политехники (к 100-летию со дня рождения)
А. Дрбал, И. Тревого

Описаны жизненный путь, профессиональная, педагогическая и общественная деятельность известного российского астронома, геодезиста и математика профессора Адольфа Вениаминовича Буткевича (1914–1983). Особое внимание обращено на его деятельность во Львовской политехнике.

Professor Adolf Veniaminovich Butkevich (1914–1983) – Head of the Department of Space Geodesy and Astronomy of the Lviv Polytechnic (on the 100-th anniversary of his birth)
A. Drbal, I. Trevoho

The article describes the life, professional, pedagogical and social activities of the eminent Russian astronomer, surveyor and matematiker Professor Adolf Veniaminovich Butkevich (1914–1983). Particular attention is paid to his activities in the Lviv Polytechni

Література – 43

УДК 528.48

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСІДАНЬ ФУНДАМЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД НА СТАДІЇ УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ

М. Дутчин1, Т. Грицюк1, М. Ничвид2
1Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2Ужгородський національний університет

Ключові слова: нерівномірні осідання, точність спостережень, ущільнення ґрунтів, еквівалентний шар ґрунту.

Дослідження точності визначення осідань фундаментів інженерних споруд на стадії ущільнення грунтів
М. Дутчин, Т. Грицюк, М. Ничвид

Наведено результати розрахунку точності спостережень за осіданнями інженерних споруд під час ущільнення ґрунтів залежно від величини нерівномірних осідань точок гнучких фундаментів.
Встановлення необхідної точності вимірювання осідань запропоновано виконувати на основі моделювання осідань фундаментів з використанням методу кутових точок еквівалентного шару ґрунту.

Исследование точности определения осадок фундаментов инженерных сооружений на стадии уплотнения грунтов
М. Дутчин, Т. Грицюк, М. Ничвид

Приведены результаты расчета точности наблюдений за оседаниями инженерных сооружений в процессе уплотнения грунтов в зависимости от величины неравномерных оседаний точек гибких фундаментов.
Необходимую точность измерения оседаний предлагается определять на основе модели¬рования осадок фундаментов с использованием метода угловых точек эквивалентного грунта.

Investigation of accuracy of determination of subsidence foundations of engineering structures at the stage of soil consolidation
M. Dutchyn, T. Grytsyuk, M. Nychvyd

In the article the results of calculation of observation accuracy of subsidence and engineering building in the process of soil consolidation depending on the value of the differential subsidence of points of flexible foundations are given.
For establishment of necessary accuracy of measuring of subsidence it was suggested to made them on the basis of modelling of foundations subsidence with the use of method of angular points of equivalent horizon of soil.

Література – 11

УДК 528.3

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ РЕФЕРЕНЦНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ УСК-2000 ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

І. Заєць
Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Державного агентства земельних ресурсів України

Ключові слова: референцна система координат УСК-2000, земельний кадастр, Державна геодезична мережа (ДГМ).

Основні засади використання геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного земельного кадастру

І. Заєць
Розкрито підходи та особливості використання геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного земельного кадастру.

Основные принципы использования геодезической референцной системы координат УСК-2000 для обеспечения ведения Государственного земельного кадастра

И. Заец
Раскрыто подходы и особенности использования геодезической референцной системы координат УСК-2000 для обеспечения ведения Государственного земельного кадастра.

Basics of using geodetic reference coordinate system USK-2000 to ensure maintenance of the State Land Cadastre

I. Zayets
The article deals with approach and especially the use of geodetic coordinate reference system USC 2000 for the State Land Cadastre.

УДК 629.056.88+551.51

ТОЧНІСТЬ ВОЛОГОЇ СКЛАДОВОЇ ЗЕНІТНОЇ ТРОПОСФЕРНОЇ ЗАТРИМКИ, ВИВЕДЕНОЇ ІЗ GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Ф. Заблоцький, М. Савчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: GPS-спостереження, зенітна тро¬по¬сферна затримка, аерологічне зондування.

Точність вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GPS-спостережень
Ф. Заблоцький, М. Савчук

Проаналізовано точність вологих складових зенітної тропосферної затримки, отриманих у результаті спостережень трьох GРS-станцій і за даними радіозондування атмосфери на трьох аерологічних станціях.

Точность влажной составляющей зенитной тропосферной задержки, выведенной
из GPS-наблюдений
Ф. Заблоцкий, М. Савчук

Проанализировано точность влажных составляющих зенитной тропосферной задержки, полученных в результате наблюдений трех GРS-станций и по данным радиозондирования атмосферы на трех аэрологических станциях.

Precision of wet component of zenith tropospheric delay derived from GPS-observations
F. Zablotskyj, M. Savchuk

Accuracy analysis of wet components of zenith tropospheric delay was carried out by the observation data derived from three GРS stations as well as by the radio sounding data obtained on three aerological stations.

Література – 7

УДК 332.63:528.44

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Ю. Калиніченко, В. Сай
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: земельні відносини, земельна ділянка, реєстрація речових прав, кадастрова система, земельно-кадастрова інформація.

Концептуальні засади правового регулювання земельних відносин
Ю. Калиніченко, В. Сай

Проаналізовано теоретичні й практичні аспекти регулювання земельних відносин. Аргументовано, що основою регулювання земельних відносин слугує земельно-кадастрова інформація. Обґрунтовано необхідність створення єдиної системи нормативно-правових актів у сфері державного земельного кадастру.

Концептуальные основы правового регулирования земельных отношений
Ю. Калиниченко, В. Сай

Проанализированы теоретические и практические аспекты регулирования земельных отношений. Аргументировано, что основой регулирования земельных отношений служит земельно-кадастровая информация. Обоснована необходимость создания единой системы нормативно-правовых актов в сфере государственного земельного кадастра.

Conceptual principles of the legal adjusting of the landed relations
J. Kalynichenko, V. Sai

The theoretical and practical aspects of the regulation of land relations are analyzed. It is argument that the basis of regulation of the land relations is the land cadastral information. The necessity to create a unified system of legal acts in the sphere of the state land cadastre is grounded.

Література – 18

УДК 528.4

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРВАЛІВ НІВЕЛІРНИХ РЕЙОК ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ

В. Літинський, А. Віват, І. Покотило
Національний університет “Львівська політехніка”

С. Літинський
Львівський національний університет імені Івана Франка

Є. Герасименко
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Ключові слова: електронний тахеометр, відбивна плівка, нівелірна рейка, компарування.

Методика визначення інтервалів нівелірних рейок електронним тахеометром
В. Літинський, А. Віват, І. Покотило, С. Літинський, Є. Герасименко

Розглянуто методику компарування нівелірних рейок, які використовують у нівелюванні IV та III класів, за допомогою електронного тахеометра та відбивних плівок. Для оптимально розрахованих, за пропонованими нами формулами, віддалей до рейок, залежно від величини визначуваного відрізка на рейці та точності електронного тахеометра, можна отримати відповідну точність компарування таких рейок. Незалежно від величин шуканих інтервалів, віддалі у запропонованій методиці вимірюють електронним тахеометром тільки до декількох інтервалів рейки. Для решти інтервалів віддалі обчислювали за запропо¬нованими нами формулами.

Методика определения интервалов нивелирных реек электронным тахеометром
В. Литинский, А. Виват, И. Покотило, С. Литинский, Е. Герасименко

Рассмотрена методика компарирования нивелирных реек, которые используют в нивелировании IV и III классов, с помощью электронного тахеометра и отбивных пленок. Для оптимально рассчитанных, по предлагаемым нами формулам, расстояний до реек, в зависимости от величины определяемого отрезка на рейке и точности электронного тахеометра, можно получить соответствующую точность компарирования таких рельсов. Независимо от величин искомых интервалов, расстояния, в предложенной методике измеряют электронным тахеометром только до нескольких интервалов рельсы. Для остальных интервалов расстояние вычисляли по предложенной нами формулами.

Methods to determine intervals of leveling rods with electronic tacheometer
V. Litynskyy, A. Vivat, I. Pokotylo, S. Litynskyy, Ye. Gerasymenko

The article examines the method of comparation of leveling rods that are used in the leveling of classes III and IV, using an electronic tacheometer and reflective tapes. For optimally calculated with our proposed formulas, distance to rail, depending on the size of the segment defined by rail and accuracy of electronic tacheometer, you can get corresponding accuracy of these rails comparation. Regardless of the desired interval values, the distance, in the proposed method we measured to only a few rail intervals with an electronic tacheometer. For the remaining intervals distances were calculated with our proposed formulas.

Література – 14

УДК 528.9:004.94.502.3/7

ГЕОСТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. Лазоренко-Гевель
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: агроекологічний моніторинг ґрунтів, геостатистика, кригінґ, ГІС.

Геостатистичне моделювання результатів агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області
Н. Лазоренко-Гевель

Описано теорію і практику застосування геоінформаційних та геостатистичних методів для аналізу даних агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області. Зроблено висновок про те, що стан ґрунтів характеризується деякою стабільністю. Якість ґрунтів Київської області змінюється від задовільної (на півночі) до кризової (на півдні та південному сході).

Геостатистическое моделирование результатов агроэкологического мониторинга почв Киевской области
Н. Лазоренко-Гевель

Описано теорию и практику применения геоинформационных и геостатистических методов для анализа данных об агроэкологическом мониторинге почв Киевской области. Сделан вывод о том, что состояние почв характеризуется некой стабильностью. Качество почв в Киевской области изменяется от удовлетворительного (на севере) до кризисного (на юге и юго-востоке).

Geostatistical modelling of results of agroecological monitoring of soils of Kyiv region
N. Lazorenko-Gevel

The theory and the practice application of GIS and geostatistical methods is describes for data analysis of agroecological monitoring of soils of Kyiv region. As a result of geostatistical simulation concludes that the condition is characterized by a certain stability of soil. Soil quality of the Kyiv region ranges from satisfactory (in the north) to the crisis (in the south and south-east).

Література – 9

УДК528.001 + 681.518

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

А. Лященко, М. Горковчук
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії,
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: геопросторові дані, бази геопросторових даних, якість даних, оцінювання якості геопросторових даних.

Функціональна модель автоматизованої системи контролю та оцінювання якості геопросторових даних
А. Лященко, М. Горковчук

Розглянуто структуру і функції автоматизованої системи контролю та оцінювання якості геопросторових даних на основі концепції якості географічної інформації, що визначена в комплексі стандартів ISO 19100, та архітектури спеціалізованої ГІС, що ґрунтується на використанні універсальних СКБД для зберігання й оброблення геопросторових даних та бази знань з моделлю якості даних.

Функциональная модель автоматизированной системы контроля и оценки качества геопространственных данных
А. Лященко, М. Горковчук

Рассмотрены структура и функции автоматизированной системы контроля и оценки качества геопространственных данных на основе концепции качества географической информации, определенной в комплексе стандартов ISO 19100, и архитектуры специализированной ГИС, основанной на использовании универсальных СУБД для хранения и обработки геопространственных данных и базы знаний с моделью качества данных.

Functional model of automated system for geospatial data quality control and evaluation
A. Lyashchenko, M. Gorkovchuk

We consider the structure and function of automated system for geospatial data quality control and evaluation based on the concept of quality geographic information, as defined in the ISO 19100 set of standards, and specialized GIS architecture based on the use of universal RDBMS for storage and processing of geospatial data and knowledge base as a data quality model.

Література – 13

УДК 528.5-18

АНАЛІЗ НАЗЕМНИХ ЛАЗЕРНИХ 3D-СКАНЕРІВ ТА СФЕРА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

А. Маліцький, В. Лозинський
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: наземні лазерні сканери, параметри сканерів, сфера застосування.

Аналіз наземних лазерних 3D-сканерів та сфера їх застосування
А. Маліцький, В. Лозинський

Виконано класифікацію різних типів наземних сканерів і проаналізовано принципи їх роботи. Авторська класифікація покликана пояснити особливості застосування сканерів у різних сферах і допомогти у виборі оптимальних моделей залежно від поставлених цілей.

Анализ наземных лазерных 3D-сканеров и область их применения
А. Малицкий, В. Лозинский

Классифицировано различные типы наземных сканеров и проанализировано принципы их работы.
Авторская классификация призвана объяснить особенности применения сканеров в различных сферах и помочь в выборе оптимальных моделей в зависимости от поставленных целей.

Analysis terrestrial laser 3D-scanner and their scope
A. Malitskiy, V.Lozynskyi

This article classifies the various types of terrestrial laser scanners and examines the principles of their work. Author’s classification is designed to explain the peculiarities of scanners in various areas and help in selecting optimal models, depending on the goals.

Література – 24

УДК 528.32

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛЬОДОВИКІВ

Х. Марусаж
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: льодовики, методи спостережень.

Аналіз сучасних методів дослідження кількісних параметрів льодовиків
Х. Марусаж

Подано аналіз сучасних технологій досліджень льодовиків. Наголошено на зміні кількісних параметрів льодовиків, що пов’язано зі зміною клімату на Землі. Зроблено відповідні висновки щодо застосування різних методів дослідження змін льодовиків.

Анализ современных методов исследования количественных параметров ледников
Х. Марусаж

Представлен анализ современных технологий исследований ледников. Отмечается изменение количественных параметров ледников, что связано с изменением климата на Земле. Сделано соответствующие выводы по применению существующих методов исследования изменений ледников.

Analysis of modern methods of research quantitative parameters of glaciers
Kh. Marusazh

In article are presents an analysis of modern technology investigation of glaciers surface. Accented on changing the quantitative parameters of glaciers that is connected with climate change on Earth. Corresponding conclusions about application of the existing methods to investigate the changes of glaciers.

Література – 37

УДК 504.3.054:332.3

ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ З ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ОБҐРУНТУВАННЯМ СІВОЗМІН ТА ВПОРЯДКУВАННЯМ УГІДЬ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ

Р. Німкович, С. Булакевич
Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова: інфраструктура геопросторових даних (ІГД), базові та профільні набори геопросторових даних (БНГД, ПНГД), метадані, модель геоінформаційної системи.

Геоінформаційне забезпечення проектів землеустрою з еколого-економічним обґрунтуванням сівозмін та впорядкуванням угідь на локальному рівні
Р. Німкович, С. Булакевич

Запропоновано функціональну модель ГІС-проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь на локальному рівні. На основі діаграми активностей показано концептуальну модель реалізації таких проектів у часі.

Геоинформационное обеспечение проектов землеустройства с эколого-экономическим обоснованием севооборотов и упорядочением угодий на локальном уровне
Р. Нимкович, С. Булакевич

Предложено функциональную модель ГИС-проектов землеустройства, которые обеспечивают эколого-экономическое обоснование севооборотов и упорядочение угодий на локальном уровне. На основе диаграммы активностей показано концептуальную модель реализации таких проектов во времени.

GIS support for projects of land use planning with ecological and economic justification of crop rotations and the ordering of land at the local level
R. Nimkovych, S. Bulakevych

The paper proposed a functional model of the GIS projects land use planning, which provide an ecological and economic justification of crop rotations and ordering agricultural lands at the local level. On the basis of the diagram activites is shown conceptual model of realization of such projects in time.

Література – 14

УДК 332.3:519.86

ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФІЗИКО-ГЕОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ТЕРИТОРІЯХ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОЗРОБОК

М. Назімков, В. Артамонов
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ключові слова: фізико-геологічні фактори, метод аналізу ієрархій, системний підхід, відкриті гірничі розробки.

Проблеми прогнозування небезпечних фізико-геологічних факторів на територіях відкритих гірничих розробок
М. Назімков, В. Артамонов

Проаналізовано проблеми прогнозування небезпечних фізико-геологічних факторів на територіях відкритих гірничих розробок. Для їх оцінки запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій.

Проблемы прогнозирования опасных физико-геологических факторов на территориях открытых горных разработок
М. Назимков, В. Артамонов

Проанализированы проблемы прогнозирования опасных физико-геологических факторов на террито¬риях открытых горных разработок. Для оценки этих факторов предложено использовать системный подход.

Problems of prognostication of dangerous physical and geological factors in open-pit mining sites
M. Nazimkov, V. Artamonov

This paper analyzes the problem of forecasting severe physical and geological factors on the territory of the open-pit mining. To assess these factors is proposed to use a systematic approach.

Література – 9

УДК 331.631.15

КОНСЕРВАЦІЯ ДЕГРАДОВАНИХ І МАЛОПРОДУКТИВНИХ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ РОДЮЧОСТІ

Р. Панас, М. Маланчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: деградація, деградовані землі, зсуви, ерозія, консервація, малопродуктивні орні землі, родючість ґрунту, техногенне забруднення.

Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель як основа збереження їх родючості
Р. Панас, М. Маланчук

Розкрито суть деградації ґрунтів, її видів. Виявлено причини виникнення деградованих земель і визначено шкоду від них. Проаналізовано особливості поширення деградованих і малопродуктивних земель в окремих ґрунтово-кліматичних зонах України. Наведено конкретні заходи щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель.

Консервация деградированных и малопродуктивных пахотных земель как основание сбережения их плодородия
Р. Панас, М. Маланчук

Раскрыто сущность деградации почв, ее виды. Выявлено причины возникновения деградированных земель и определен ущерб от них. Проанализировано особенности распространения деградированных и малопродуктивных земель в отдельных почвенно-климатических зонах Украины. Наведены конкретные мероприятия по консер¬вации деградированных и малопродуктивных земель.

Conservation of degraded and low-productive arable lands as the basis for preserving their fertility
R. Panas, M. Malanchuk

The paper explores the topic of land degradation, kinds of land degradation and diagnostic criteria. It reveals the causes that lead to land degradation and establishes the damage they cause. The paper analyzes peculiarities of occurrence of degraded and low-productive lands in certain separate zones of Ukraine. Concrete measures for conservation of degraded and low-productive lands have been indicated as well.

Література – 8

УДК 528.4:332.54

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

І. Перович
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: земельні ресурси, адміністрування, категорії земель, цільове використання, симплекс-метод, лінійне програмування, ефективність.

Математичне моделювання земель адміністративно-територіальних одиниць
І. Перович

Запропоновано методичний підхід до вирішення проблеми адміністрування земельних ресурсів, на основі кадастрового зонування територій з урахуванням екологічних, природних та соціально-економічних чинників.
Максимальне значення цільової функції ефективності використання земельних ресурсів з урахуванням цілої низки обмежувальних факторів передбачено визначати симплекс-методом.

Математическое моделирование земель административно-территориальных единиц
И. Перович

Предложен методический подход к решению проблемы администрирования земельных ресурсов на основе кадастрового зонирования территорий с учетом экологических, природных и социально-экономических факторов.
Максимальное значение целевой функции эффективности использования земельних ресурсов с учетом целого ряда ограничивающих факторов предложено определять симплекс-методом.

Matematical modeling territories administration distriсts
I. Perovych

Are propose model of the land administration on the base of the cadastral zone to take into consideration ecological, natural, social end economic factors.
Maximum purpose-oriented function of effective land use provided to determine of the simplex method.

Література – 4

УДК 528.06+528.1

ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТА КОРЕЛЯЦІЇ КООРДИНАТ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ СЕРЕДНІХ КВАДРАТИЧНИХ ПОХИБОК ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

В.А. Рябчій, В.В. Рябчій*, М. Трегуб, А. Совгіренко
Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”
*Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: коефіцієнт кореляції, середня квадратична похибка, земельна ділянка, координати точок кутів поворотів, частинна похідна.

Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок
В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М. Трегуб, А. Совгіренко

Наведено дослідження впливу коефіцієнта кореляції на обчислення середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок. Визначити коефіцієнт кореляції між координатами точок кутів поворотів межі земельної ділянки практично неможливо. Обчислювати його за значеннями абсцис і ординат точок кутів поворотів межі земельної ділянки недоцільно і некоректно. Пропонується під час обчислення середньої квадратичної похибки площі земельної ділянки коефіцієнт кореляції не враховувати.

Некоторые результаты исследований влияния коэффициента корреляции координат при вычислении средних квадратических погрешностей площадей земельных участков
В.А. Рябчий, В.В. Рябчий, Н. Трегуб, А.Совгиренко

Приведены исследования влияния коэффициента корреляции при вычислении средних квадратических погрешностей площадей земельных участков. Определить коэффициент корреляции между координатами углов поворотов границы земельного участка практически невозможно. Вычислять его по значениям абсцисс и ординат углов поворотов границы земельного участка нецелесообразно и некорректно. Предлагается при вычислении средней квадратической погрешности площади земельного участка коэффициент корреляции не учитывать.

Some results of researches of influence coefficient of correlation of coordinates in the calculation of the mean square errors of land parcels areas
V.А. Riabchii, V.V. Riabchii, M. Trehub, A. Sovgirenko

Defined the problem of determination the coefficient of correlation for the calculation of mean square errors of land parcels areas. Found that nowadays the definition of the correlation coefficient of the boundaries marks coordinates is almost impossible. In addition it’s calculation according to the values of coordinates abscissa and ordinate of the boundaries marks of land parcels is inappropriate and incorrect. Made suggestions to ignore the correlation coefficient of coordinates for calculations of the mean square errors of land parcels areas.

Література – 15

PROPOZYCJA METODYKI WYZNACZENIA WSPÓŁRZĘDNYCH PERMANENTNEJ STACJI REFERENCYJNEJ W SYSTEMIE ASG-EUPOS

Z. Siejka
University of Agriculture in Krakow, Department of Land Surveying

Słowa kluczowe: GNSS, stacja referencyjna, postprocessing

Propozycja metodyki wyznaczenia współrzędnych permanentnej stacji referencyjnej w systemie ASG-EUPOS
Z. Siejka

Przedmiotem artykułu jest metodyka wyznaczenia współrzędnych permanentnej stacji referencyjnej. Pracę zrealizowano na przykładzie empirycznym z wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnej NWT1 (Nowy Targ, Polska). Stacja zaliczana jest do stacji referencyjnych typu B, (według: Guidelines for EUREF Densifications) oraz jednocześnie jest punktem podstawowej bazowej osnowy poziomej 2 klasy i szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy. Stacje typu B zapewniają dostęp do europejskiego geodezyjnego układu odniesienia na obszarze Polski.

The methodology for calculating the coordinates of the permanent reference station at the ASG-EUPOS system
Z. Siejka

The article presents the methodology of the coordinate designation of a permanent reference station. The work was carried out on an empirical example of the designation of the reference station coordinates NWT1 (Nowy Targ, Poland). This station is a reference station type B, (according to Guidelines for EUREF Densifications) and this station also is the point of the basic horizontal national geodetic network class 2 and the vertical minor geodetic network class 3. Stations type B provide access to the European geodetic reference system on Polish territory.

Література – 4

УДК 528.481

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК АНАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ

Є. Смірнов
Львівський національний аграрний університет

Ключові слова: площа, ділянка, точність, координати.

Аналіз способів оцінювання точності визначення площ земельних ділянок аналітичним методом
Є. Смірнов

Виконано аналіз точності визначення площ земельних ділянок за різними формулами. Зроблено висно¬вок, що для оцінки точності визначення відносних похибок необхідно застосовувати диференційний підхід.

Анализ способов оценки точности определенияN площадей участков аналитическим методом
Е. Смирнов

Выполнен анализ определения площадей земельных участков за различными формулами. Сделан вывод, что для оценки точности определения относительных ошибок необходимо применять дифференциальный подход.

Analysis of ways to assess the accuracy of the determination Lot size analytical method
E. Smirnov

On the question of determining the area of analytical. The analysis of the determination of areas of land using different formulas. Concluded that to asses the accuracy of the relative errors should be differentiated approach.

Література – 14

УДК 528.001

ПРОДУКТИВНИЙ РІК МІЖНАРОДНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГТ

І. Тревого, О. Денисов, Т. Грицюк
Правління Західного геодезичного товариства

Ключові слова: товариство, діяльність.

Продуктивний рік міжнародної, наукової та громадської діяльності ЗГТ
І. Тревого, О. Денисов, Т. Грицюк

Наведено дані щодо всіх видів діяльності Західного геодезичного товариства у 2013 р.

Продуктивный год международной, научной и общественной деятельности ЗГО
И. Тревого, А. Денисов, Т. Грицюк

Приведены данные по всем видам деятельности Западного геодезического общества в 2013 г.

Productive year of international, scientific and social activities WGS
I. Trevoho, O. Denisov, T. Grytsyuk

It presents data on all the activities of the Western geodesy society.

УДК 528.32

ОСОБЛИВОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЕТАЛОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ БАЗИСІВ

І. Тревого, І. Цюпак
Національний університет “Львівська політехніка”
Ключові слова: еталонний лінійний базис, робочі еталони, електронні тахеометри, GNSS-технологія.

Особливості метрологічної атестації еталонних геодезичних базисів
І. Тревого, І. Цюпак

Досліджено похибку вимірювання ліній електронними тахеометрами на еталонному лінійному базисі. Виявлено додаткову похибку, яка зростає з відстанню. При точних вимірах поправку необхідно враховувати для ліній, довших за 200 м. Вважається, що похибка, ймовірно, викликана недостатньою точністю врахування атмосферної поправки. Пропонується підхід для визначення поправки під час метрологічної атестації еталонного базису.

Особенности метрологической аттестации эталонных геодезических базисов
И. Тревого, И. Цюпак

Исследуются погрешности измерения линий электронными тахеометрами на эталонном линейном базисе. Из исследований обнаружена дополнительная погрешность, которая возрастает с расстоянием. При точных измерениях поправку необходимо учитывать для линий длиннее 200 м. Предполагается, что погрешность вызвана недостаточной точностью учета атмосферной поправки. Предлагается подход для определения поправки при метрологической аттестации эталонного базиса.

Features metrological certification standard geodetic bases
I. Trevoho, I. Tsyupak

Investigates measurement error lines tachometers on the reference linear basis. Study found an additional error, which increases with distance. With precise measurements necessary to consider an amendment to the lines longer than 200 m is assumed that the error probably caused by insufficient accuracy of accounting atmospheric correction. The approach to the correction in the reference basis of metrological certification.

Література – 8

Syndicate content