№ 779 (2014)

УДК 658.155:005.934
JEL M 15

L. О. Chagovets*, V. P. Nevezhin**, О. V. Zakharova*
*Simon Kuznets Kharkiv National University of Economic,
Department of Economic Cybernetics,
**Financial University of Government of Russia Federation
Department of Mathematical Modeling and Informational System

ECONOMETRIC MODELLING OF ECONOMIC SECURITY IN BUSINESS OPERATIONS MANAGEMENT

 Chagovets L. О., Nevezhin V. P., Zakharova O. V., 2014

The article deals with econometric modeling of economic security. The model of evaluating transaction costs effect on the level of enterprise economic security is provided. The econometric models of evaluating economic security that are used in research are based on panel data. According to the results, the reserves for increasing the general level of economic security due to transaction costs reduction are revealed.
Key words: economic security of an enterprise, panel data, transaction costs management system, operations management, econometric modeling.

Л. О. Чаговець*, В. П. Невежин**, О. В. Захарова*
*Харківський національний університет ім. С. Кузнеця,
кафедра економічної кібернетики;
**Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації,
кафедра математичного моделювання та інформаційних систем

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ ПОТОКАМИ

 Чаговець Л. О., Невежин В. П., Захарова О. В., 2014

Розглянуто питання економетричного моделювання економічної безпеки. Представлено модель оцінки впливу операційних витрат на загальний рівень економічної безпеки підприємства. Економетричні моделі оцінки економічної безпеки, використані у дослідженні, ґрунтуються на панельних даних. За результатами дослідження виявлено величину резервів підвищення загального рівня економічної безпеки за рахунок зниження рівня операційних витрат підприємства.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, панельні дані, система управління операційними витратами, операційний менеджмент, економетричне моделювання.

Література – 5

УДК 338
JEL M15

Michał Chmielecki
Akademy of Managment in Lodz, Poland

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD – RESEARCH RESULTS FROM POLAND

© Chmielecki Michał, 2014

Over the last couple of years social media have transformed the way in which marketing is carried out. The aim of this article is to present barriers that prevent SMEs to use Facebook for their marketing purposes. This article presents the research results carried out in Lodz Voivodship in Poland.
Key words: facebook, makreting, SMEs, social media, Łódź Voivodeship.

М. Хмелецький
Громадська академія наук, м. Лодзь, Польща

ВИКОРИСТАННЯ FACEBOOK В МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЯХ МСП ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД МАРКЕТИНГУ – РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПОЛЬЩІ

© Хмелецький М., 2014

За декілька останніх років соціальні медіа трансформували підхід до використання маркетингу. Метою статті є визначення бар'єрів, які заважають малому та середньому підприємництву використовувати Facebook для їх маркетингових цілей. Подано результати дослідження, проведеного в Лодзькому воєводстві в Польщі.
Ключові слова: facebook, маркетинг, МСП, соціальні медіа, Лодзьке воєводство.

Література – 11

УДК 65.012. 34:658
JEL D 81

N. I. Chukhray, O. S. Melnikov*, V. V. Smyryczynskiy**
*Lviv Politechnic National University,
* National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
** European University, Ternopil branch

LOGISTIC APPROACHES TO ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF PRICING INFLUENCE IN GOVERNMENT PROCUREMENT

© Chukhray N. I., Melnikov O. S., Smyryczynskiy V. V., 2014

The article investigates the influence of controlled and uncontrolled factors on price formation in public procurement procedures. Advantages and drawbacks of competitive tender procedures in public procurement are analyzed. The economic and mathematical model for estimating the expected procurement price depending on the number of bidders with the interval price uncertainty on the buyer’s part is offered.
Key words: economic modeling, pricing, procurement.

Н. І. Чухрай, О. С. Мельников*, В. В. Смиричинський**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*НТУ “Харківський політехнічний інститут”
**Європейський університет, Тернопільська філія

ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

© Чухрай Н. І., Мельников О. С., Смиричинський В. В., 2014

Розглянуто контрольовані й неконтрольовані чинники, що впливають на ціно¬утворення в системі державних закупівель. Проаналізовано переваги та недоліки застосування конкурсних торгів у сфері державних закупівель. Запропоновано еконо¬міко-математичну модель оцінювання очікуваної ціни закупівлі залежно від кількості учасників торгів за інтервальної цінової невизначеності з боку замовника торгів.
Ключові слова: економіко-математичне моделювання, ціноутворення, державні закупівлі.

Література – 25

УДК 338.24:504.03
JEL M 13

N. M. Danylevych, M. Ya. Yastrubskyy*, Ya. V. Kuznyetsov*
Ivan Franko National University of Lviv,
*Lviv Polytechnic National University

MANAGEMENT OF SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEMS IN TERMS OF SOCIO-ECONOMIC CHANGES IN UKRAINE

 Danylevych N. M., Yastrubskyi M. Ya., Kuznyetsov Ya. V., 2014

The article deals with the issues of organizational development of socio-ecological systems management in conditions of socio-economic changes in Ukraine that foresee the development and approval of integrated state ecological-economic policy based on the ecological-economic system of market reforms and accounts for the mechanisms of the structural-functional model of the socio-ecological system management proposed by the authors.
Key words: socio-ecological system, socio-economic system management organization, ecological-economic policy, structural-functional model.

Н. М. Данилевич, М. Я. Яструбський*, Я. В. Кузнєцов*
Львівський національний університет імені Івана Франка,
*Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ СОЦІОЕКОСИСТЕМАМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ

 Данилевич Н. М., Яструбський М. Я., Кузнєцов Я. В., 2014

Розкрито актуальні питання організаційної побудови управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін в Україні, які передбачають розроблення та схвалення інтегрованої державної еколого-економічної політики на основі еколого-економічної системи ринкових реформ, враховуючи механізми дії структурно-функціональнаї моделі управління соціоекосистемою, запропонованої авторами.
Ключові слова: соціоекосистема, організація управління соціекосистемами, еколого-економічна політика, структурно-функціональна модель.

Література – 6

УДК 658:001.895
JEL M 11

Y. V. Demkiv
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organization

PROBLEMS OF EFFECTIVE ENTERPRISE’S BUSINESS MODEL DEVELOPING IN CURRENT MARKET CONDITIONS

© Demkiv Y. V., 2014

The concepts of a business model and an innovation business model are specified. The factors that influence business models development in current market conditions are examined. The main approaches to effective innovation business model elements classification are analyzed. The basic components that ensure success of innovation business models in modern dynamic markets are determined.
Key words: business model, innovation business model, proposition of value, key resources, key processes, profit model.

Я. В. Демків
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

© Демків Я. В., 2014

Уточнено поняття бізнес-моделі та інноваційної бізнес-моделі. Досліджено чинники, що впливають на розроблення бізнес-моделей у сучасних ринкових умовах. Проаналізовано основні підходи до класифікації елементів ефективної інноваційної бізнес-моделі. Виокремлено базові складові, що забезпечують успішне функціонування бізнес-моделей в умовах сучасних динамічних ринків.
Ключові слова: бізнес-модель, інноваційна бізнес-модель, пропозиція цінності, ключові ресурси, ключові процеси, модель прибутку.

Література – 7.

Dubodelova A. V., Kulyniak I. Ya., Malkush Kh. Yu.

Trends of hotel industry development in lviv region

УДК 330.341.1
JEL O 31

A. V. Dyubina, K. O. Dyubina, G. R. Kopets
Lviv Polytechnic National University
Department of Management of Organization

FORMATION OF SCIENTIFIC APPROACH TO THE INTERPRETATION OF BASIC CONCEPTS OF INNOVATION THEORY

© Dyubina A. V., Dyubina K. O., Kopets G. R., 2014

The article considers the urgent problems of forming the unified approach to interpretation of the basic concepts of innovation theory in the contemporary economy. Two main approaches to the interpretation of the term “innovation” are considered: dynamic and static. The appropriate generalization is made on this basis. The author’s own definition of the term “innovation” is given. The survey of major contemporary scientific views on the classification of innovations is made. Innovations are classified based on their types and areas of origin.
Key words: innovation, classification of innovations, innovative theory, type of innovation, sphere of origin of innovation, static approach, dynamic approach.

А. В. Дзюбіна, К. О. Дзюбіна, Г. Р. Копець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ПІДХОДУ ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

© Дзюбіна А. В., Дзюбіна К. О., Копець Г. Р., 2014

Розглянуто актуальні проблеми формування єдиного наукового підходу до тлумачення основних понять інноваційної теорії в сучасних умовах господарювання. Розглянуто два основні підходи щодо тлумачення поняття “інновація”: динамічний і статичний, на основі чого здійснено відповідне узагальнення. Запропоновано авторське визначення поняття “інновація”. Здійснено огляд основних поглядів сучасних науковців щодо класифікації інновацій. Прокласифіковано інновації на основі їх типів та сфер виникнення.
Ключові слова: інновація, класифікація інновацій, інноваційна теорія, тип інновації, сфера виникнення інновації, статичний підхід, динамічний підхід.

Література – 22

УДК 334.78: 65.011.56
JEL M 15

V. J. Havran, I. I. Novakivskyi
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organization

FORMATION OF THE FAVORABLE INFORMATION AND INVESTMENT ENVIRONMENT AS A BASIS OF DEVELOPING STRUCTURAL BUSINESS SHELL

© Havran V. J., Novakvskyi I. I., 2014

The article analyzes the development of integrated corporate structures in Ukraine, defines their advantages and disadvantages. Trends of forming global, more flexible and adaptive economic structures in the world practice are investigated. The authors proved the expediency of presenting integrated corporate structures in the form of structural business shell. Their advantage is determined by the necessity of forming more attractive and transparent investment vehicles for investors. The paper presents an approach to formation the favourable information and investment environment within a business shell.
Key words: integrated corporate structure, structural business shell, information provision, simulation, investments.

В. Я. Гавран, І. І. Новаківський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК БАЗИ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНОЇ БІЗНЕС-ОБОЛОНКИ

© Гавран В. Я., Новаківський І. І., 2014

Проаналізовано розвиток інтегрованих корпоративних структур в Україні, визначено їхні переваги та недоліки. Досліджено тенденції до формування глобальних все більш гнучких та адаптивних економічних структур у світовій практиці. Обґрунтовано доцільність представлення інтегрованих корпоративних структур у вигляді структурних бізнес-оболонок, перевага яких зумовлена необхідністю формування більш привабливих і прозорих для інвесторів механізмів інвестування. Запропоновано підхід до формування сприятливого інформаційно-інвестиційного середовища в межах бізнес-оболонки.
Ключові слова: інтегрована корпоративна структура, структурна бізнес-оболонка, інформаційне забезпечення, моделювання, інвестиції.

Література – 8.

УДК 338.658.502
JEL O 33

B. D. Hrechyn
Lviv Polytechnic National University,
Department of Marketing and Logistic

THE BIOMASS USAGE AS AN ENERGY SOURCE IN CHOOSING THE ENTERPRISE’S LOCATION

 Hrechyn B. D., 2014

The article reflects the possibilities of biomass usage as an energy source while choosing the enterprise location. The connection between comprehensive resources management and supply chain at an enterprise is revealed. The advantages and long-term perspective of biomass usage on the Ukrainian market is described. Taking the biomass supply logistics as an example, the author analyzes and recommends for practical implementation the following ecologistical models: the model of maximum distances of energetically reasonable transportation for different types of biomass, the economic model, the model of heuristic choice of enterprise location due to narrowing the radius of biomass collection.
Key words: enterprise ecologistics, SCOR (supply-chain operations reference model), Total Resource Management, biomass supply logistics, ecologistical models, biofuel, renewable energy sources, business location.

Б. Д. Гречин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу і логістики

ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИБОРУ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 Гречин Б. Д., 2014

Література – 15.

УДК 339.9.012:332.122
JEL D 92

O. A. Iermakova
Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Department of Social and Economic Development of Maritime Regions

TRANSFORMATION OF REGIONAL POLICY IN TERMS OF INNOVATION-BASED ECONOMY

 Iermakova O. A., 2014

The innovation policy of Ukraine has been investigated in the paper, its main problems have been revealed. Transition from the clan-oligarchic model of the economy to the entrepreneurship-based economy is determined as the conceptual basis of transformation of regional innovation policy in Ukraine. To ensure the efficiency of regional innovation policy in Ukraine it is recommended to implement measures for supporting of SMEs, clusters, regional innovation infrastructure development, use the social capital resource.
Key words: innovation development, regional policy, clan-oligarchic model of the economy, small and medium business.

О. А. Єрмакова
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
відділ соціально-економічного розвитку приморських регіонів

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

 Єрмакова О. А., 2014

Досліджено інноваційну політику України, виявлено основні її проблеми. Концептуальною засадою трансформації регіональної інноваційної політики в Україні визначено відхід від кланово-олігархічної моделі економіки до економіки, побудованої на вільному підприємництві. З метою забезпечення дієвості регіональної інноваційної політики в Україні в статті рекомендовано упровадження заходів підтримки малого і середнього бізнесу, кластерів, розвитку регіональної інноваційної інфраструктури, використання ресурсу соціального капіталу.
Ключові слова: інноваційний розвиток, регіональна політика, кланово-олігархічна модель економіки, малий і середній бізнес.

Література – 5.

УДК 338
JEL M 31

Danuta Janczewska
Social Academy of Science in Lodz, Poland
Management Faculty,
Department of Marketing and Logistic

ASPECTS OF MODERNIZATION OF MICRO ENTERPRISES SECTOR BY INVOLVING A NEW METHODS OF MANAGEMENT BY CREATION OF NET STRUCTURE

© Janczewska D., 2014
The article discusses issues concerning creation of a new method of management of micro enterprises as the answer to growing globalization processes and marginalization of small and micro enterprises in SMEs. The pressure of surrounding environment that affects the activities of SMEs is the main barrier for developing micro enterprises. They do not have enough potential and cannot compete with big enterprises and international enterprises. The present methods of management are created on the experience of big companies that realize the global market goals. It is very difficult to bring the methods and techniques of management applied in big organizations into micro enterprises having several employees. The article presents the possibilities of modernization of micro enterprises sector by creating micro enterprises net structures. The author’s own research conducted in 2000-2009 allowed to identify the effects from development of the new form of cooperation between micro enterprises in net structures.
Key words: micro enterprises, globalization processes, methods of management, net structures, global market.

Д. Янчевська
Соціальна академія наук, м. Лодзь, Польща
факультет менеджменту
кафедра маркетингу і логістики

АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СЕКТОРУ МІКРОПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ СТРУКТУРИ

© Янчевська Д., 2014

Розглянуто аспекти створення нового методу управління мікропідприємств як реакцію на процес зростання глобалізації та маргіналізації малих і мікропідприємств в МСП. Тиск навколишнього середовища негативно відображається на діяльності малих і середніх підприємств і є основною перешкодою для розвитку мікропідприємств. Вони мають неправильно структурований потенціал і неконкурентоспроможні на ринку з великими і міжнародними підприємствами. Актуальні методи управління базуються на досвіді великих компаній, які реалізовують глобальні ринкові цілі. Процес перенесення методів і прийомів управління, які використовувалися у великій організації, у практичні засоби мікропідприємств, із невеликою кількістю працівників, є дуже складним. У цьому дослідженні представлені можливості модернізації сектору мікропідприємств шляхом створення мережевої структури мікропідприємств. Власні дослідження, реалізовані у 2000–2009 рр., дали змогу визначити типи ефектів від розвитку нової форми співпраці між мікропідприємствами у межах мережевої структури.
Ключові слова: мікропідприємства, мережеві структури, зростання глобалізації.

Література – 46

УДК 336.71:005.334
JEL D 8

Ya. M. Kryvych, I. O. Makarenko
SHEE “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”

BANKING RISKS: ENHANCING REQUIREMENTS CONCERNING RISK MANAGEMENT AND INFORMATION DISCLOSURE

 Kryvych Ya. М., Makarenko I. О., 2014

The article deals with the nature, basic principles and objectives of the bank risk management system under modern conditions and the requirements of regulators as to the transparency of their activities. The authors have developed a scheme of the bank risk management and justified basic directions of disclosing information about banks on the basis of international approaches in the context of introduction of the International Financial Reporting Standards.
Key words: risk, risk management, information disclosure, transparency and corporate governance.

Я. М. Кривич, І. О. Макаренко
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

РИЗИКИ БАНКІВ: ПОСИЛЕННЯ ВИМОГ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

 Кривич Я. М., Макаренкo І. О., 2014

Розглянуто сутність, основні принципи та завдання реалізації системи ризик-менеджменту банку в сучасних умовах, а також вимоги регуляторів щодо забезпечення прозорості його діяльності. Автори розробили схему управління ризиками банку та обґрунтували основні напрями розкриття інформації про них на основі міжнародних підходів у контексті переходу банків на міжнародні стандарти фінансової звітності.
Ключові слова: ризик, управління ризиками, розкриття інформації, прозорість, корпоративне управління.

Література – 9

УДК 330.322.5
JEL D 29

T. V. Kulinich
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organization

LEVERS OF REGIONAL INVESTMENT ACTIVITY REGULATION: DEFINITION, DIFFERENTIATION, POSSIBILITIES OF USE

© Kulinich T. V., 2014

The essence of levers of regulation and increased efficiency of investment activities in the region is determinated in terms of regional economy, management, theory and practice of investment. Classification of levers of regional investment activities regulation is proposed. There are revealed two main methods of constructing and forming levers of regional investment activities: one focusing on structural changes in object-territorial distribution of investments in the regional economy and the other detecting dependences of socio-economic transformation dynamics in the region on the level of its investing. In addition there are highlighted possibilities of controlling the effectiveness of using the investment activities levers in the region.
Кеу words: levers, investment activities in the region, formation, regulation, activation, acceleration.

Т. В. Кулініч
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ: ВИЗНАЧЕННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

© Кулініч Т. В., 2014

Визначено сутність важелів регулювання та підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні з позицій регіональної економіки, менеджменту, теорії і практики інвестування. Запропоновано класифікацію важелів регулювання інвестиційної діяльності в регіоні. Виявлено два основних способи побудови і формування важелів інвестиційної діяльності у регіоні: з орієнтацією на структурні зміни у об’єктно-територіальному розподілі інвестицій в регіональній економіці та з виявленням залежностей динаміки соціально-економічних трансформацій у регіоні від рівня його інвестування. Додатково виділено можливості контролювання результативності використання важелів інвестиційної діяльності в регіоні.
Ключові слова: важелі, інвестиційна діяльність у регіоні, формування, регулювання, активізація, прискорення.

Література – 13.

УДК 338.658
JEL M 30

N. E. Kuzjo, N. S. Kosar
Lviv Polytechnic National University,
Department of Marketing and Logistics

THE USE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING AND MODERN TECHNOLOGIES IN THE OPTIMIZATION OF ENTERPRISE’S MARKETING DISTRIBUTION POLICY

© Kuzjo N. E., Kosar N. S., 2014

The basic approaches of distribution channels formation of enterprise are analyzed, the stages of sale channel strategy development are studied. The modern trends of sales channels development related to direct marketing are analysed. The processes of development, maintaining and usage of customers, suppliers and mediators databases are considered in order to establish and develop contacts with them, advantages and disadvantages of the databases usage are overviewed. The appropriateness of economic-mathematical modeling usage to optimize marketing distribution policies is justified.
Key words: marketing distribution policy, distribution channels, direct marketing, databases, economic-mathematical methods and models.

Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу та логістики

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

© Кузьо Н. Є., Косар Н. С., 2014

Проаналізовано основні підходи до формування каналів розподілу продукції підприємства, досліджено етапи розроблення стратегії каналу збуту. Проаналізовано сучасні тенденції у розвитку каналів збуту, які пов’язані з прямим маркетингом. Розглянуто процеси розроблення, ведення та використання баз даних покупців, постачальників та посередників з метою встановлення та розвитку контактів з ними, недоліки та переваги використання баз даних. Обґрунтовано доцільність використання економіко-математичного моделювання для оптимізації маркетингової політики розподілу.
Ключові слова: маркетингова політика розподілу, канали розподілу, прямий маркетинг, бази даних, економіко-математичні методи і моделі.

Література – 15.

УДК 330.322.012
JEL D 92

O. I. Layko
Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research of NAS of Ukraine,
Department of market mechanisms and structures

MANAGEMENT OF INVESTMENT FLOWS ІN UKRAINIAN ECONOMY

 Layko O. I., 2014

The paper considers the investment process from the point of national capital renewal in the system of strategically important markets of goods and services. The mechanisms and tools of investment flows management in the national economy in conditions of system crisis are proposed. It is proposed to manage just the reproductive processes according to the tendencies discovered by the author and concerning the transition of the national investment system from attracting new capital to reinvestment of enterprises profits in the real sector of the economy. Measures of the investment flows control are intended to create an effective institutional basis for the reproduction and involvement of financial resources into strategic activities and also foresee application of fast temporary regulators that must keep capital from its export abroad. Investment flows management strategy provide long-term application of the investments into strategic economic activities by means of preferential tax rates and rules that are to obtain resources from offshore zones by using financial amnesty instruments.
Key words: investment management, investment strategy, the institutional basis of investment, public investment management.

О. І. Лайко
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
відділ ринкових механізмів і структур

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 Лайко О. І., 2014

Розглянуто інвестиційний процес з позицій оновлення вітчизняного капіталу в системі стратегічно важливих ринків товарів і послуг, запропоновано механізми та інструменти управління інвестиційними потоками в національній економіці в умовах системної кризи. Запропоновано управляти саме відтворювальними процесами, що обґрунтовується виявленою автором тенденцією щодо переходу національної інвестиційної системи від залучення нових капіталовкладень до реінвестування прибутку підприємств реального сектору економіки. Заходи з управління інвестиційними потоками мають на меті створити ефективний інституціональний базис для відтворення і залучення фінансових ресурсів у стратегічні види діяльності, а також передбачають застосування швидких тимчасових регуляторів, які повинні втримати капітал від вивезення за кордон. Стратегія управління інвестиційними потоками передбачає застосування норм довгострокового сприяння залученню інвестицій в стратегічні види економічної діяльності за допомогою пільгових ставок податків, а також норм швидкого залучення ресурсів з офшорних зон за допомогою важелів фінансової амністії.
Ключові слова: управління інвестиціями, інвестиційна стратегія, інституціональний базис інвестування, інвестиційні потоки.

Література – 9

УДК 330.131
JEL O 31

L. S. Lisovs’ka
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organizations

INNOVATION UTILITY FORMATION

 Lisovs’ka L. S., 2014

The article deals with the concept of innovation consumer utility. Three levels of innovation consumer utility are identified. They are: formal utility, purchase utility and consumption utility. The levels of forming utility of a new product are considered and the features of this process are defined in terms of traditional marketing concepts.
The authors justify technology of the innovation consumer utility formation according to stages of the innovation process to provide successful innovation activities. Particular attention is paid to the definition of mutually motivating mechanism of distributing the innovation utility effect between two most important subjects of value creation: the consumer and the manufacturer. To implement this mechanism, the author proposes to use an approach to determining the necessary coefficient of relative reduction in cost per unit. The maximum value of the coefficient corresponds to the case when all the economic effect of products utility increase is received by the manufacturer. At the same time the consumer receives no additional cost reduction per unit of product utility effect.
Key words: innovation consumer utility, levels of innovation consumer utility, stages of the innovation process, pricing for innovative products, beneficial effect on producer.

Л. С. Лісовська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ФОРМУВАННЯ КОРИСНОСТІ ІННОВАЦІЇ

 Лісовська Л. С., 2014

Розкрито зміст поняття споживчої корисності інновації, зокрема виділено три рівні: формальну корисність, корисність придбання, корисність використання. Також розглянуто рівні формування корисності нового товару, означено особливості цього процесу у термінах традиційної маркетингової концепції.
Для успішної інноваційної діяльності автори обґрунтовують технологію формування споживчої корисності інновації за етапами інноваційного процесу. Особливу увагу, на думку автора, слід приділити визначенню взаємомотивуючого механізму розподілу корисного ефекту від інновації між двома найважливішими суб’єктами створення цінності: споживачем та виробником. Для реалізації такого механізму автор пропонує підхід до визначення необхідного коефіцієнта відносного зменшення витрат на одиницю корисного ефекту у споживача. Максимальне значення коефіцієнта відповідає випадку, коли весь економічний ефект від підвищення рівня корисності продукції одержує виробник, а споживач не отримує додаткового зниження витрат на одиницю корисного ефекту від продукції.
Ключові слова: споживча корисність інновації, рівні корисності інновації, етапи інноваційного процесу, ціноутворення на інноваційну продукцію, корисний ефект у виробника.

Література – 12.

УДК 339.923:504.05:338.24 (477)
JEL D 92

L. M. Logachova, O. V. Logachova*
Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk,
*Donetsk National University,
Management Department

STRATEGIC DIRECTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

 Logachova L. M., Logachova O. V., 2014

The article investigates the European Union’s ten-year growth strategy named Europe 2020. Attention is focused on the key indicators of climate change and power engineering. The current state and dynamics of greenhouse gases emissions indicators in Ukraine are compared with those in EU countries. The specific recommendations for the implementation of environmental policies at the regional level are proposed.
Key words: strategy, sustainable growth, climate change, renewable energy, environmental policy.

Л. М. Логачова, О. В. Логачова*
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк,
*Донецький національний університет,
кафедра менеджменту

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 Логачова Л. М., Логачова О. В., 2014

Розглянуто економічну стратегію європейського розвитку “Європа 2020”. Акцент зроблено на ключових індикаторах у сфері зміни клімату та енергетики. Проаналізовано сучасний стан та динаміку показників емісії парникових газів в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу. Запропоновано комплекс заходів з реалізації екологічної політики на регіональному рівні.
Ключові слова: стратегія, сталий розвиток, зміна клімату, відновлювані джерела енергії, екологічна політика.

Література – 15.

УДК 334:658
JEL M 15

I. Ye. Matviy
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organization

OUTSOURSING AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT OF PROJECTS MANAGEMENT

© Matviy I. Ye., 2014

Preconditions of using outsourcing in the process of projects management, types of outsourcing services in this sphere, their characteristics and applications are considered. Advantages and disadvantages for outsourcing services customer organizations concerning project management and constraints of using outsourcing in present-day Ukraine are studied.
Key words: outsourcing, project, project management, specialists outsourcing, functions outsourcing.

І. Є. Матвій
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

© Матвій І. Є., 2014

Розглянуто передумови використання аутсорсингу в процесі управління проектами, види аутсорсингових послуг у цій сфері, їх характеристику та застосування. Досліджено переваги та недоліки для організації-замовника аутсорсингових послуг щодо управління проектами та чинники, що стримують використання аутсорсингу в Україні на сучасному етапі.
Ключові слова: аутсорсинг, проект, управління проектами, аутсорсинг фахівців, аутсорсинг функцій.

Література – 6

УДК 336.221; 338.24
JEL H 2

Y. I. Myskin
National University of State Tax Service of Ukraine

GENESIS OF TAX ADMINISTRATION

© Myskin Y. I., 2014

The history of formation and development of tax administration is studied. The stages of genesis of tax administration are identified and described. The historically caused major trends in tax administration which are based on knowledge of the nature of causality are formulated.
Key words: taxation, elitist crowd- control concept, the concept of fair governance, regulatory function of taxes.

І. Ю. Мискін
Національний університет Державної податкової служби України

ГЕНЕЗИС УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ

© Мискін Ю. І., 2014

Досліджено історію становлення та розвитку управління оподаткуванням. Визначено та охарактеризовано етапи генезису управління оподаткуванням. На основі пізнання природи причинно-наслідкових зв’язків сформульовано основні історично обумовлені тенденції розвитку управління оподаткуванням.
Ключові слова: управління оподаткуванням, натовпо-елітарна концепція управління, справедлива концепція управління, регулююча функція податків.

Література – 17

УДК 338.488.2:640.412
JEL M 21

I. G. Pavlenko
Taurida National V.I. Vernadsky University

THE IMPORTANCE OF THE CLIENT IN FORMING MARKETING POLICY OF COMMUNICATIONS IN THE MARKET OF HOTEL SERVICES

© Pavlenko I. G., 2014

A complex of hotel product promotion is reviewed, the distribution of responsive group of consumers in the relationship marketing is characterized; stages, models of behavioral responses of buyers and the formation of communication goals are specified in the article.
Key words: hotel, communication, policy, customer, relationship marketing, responsive group of consumers.

І. Г. Павленко
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ЦІННІСТЬ КЛІЄНТА ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

 Павленко І. Г., 2014

Розглянуто комплекс просування готельного продукту, охарактеризовано розподіл контактної аудиторії при маркетингу взаємовідносин, зазначено стадії, моделі поведінкових реакцій покупців та формування комунікаційних цілей.
Ключові слова: готель, комунікація, політика, споживач, маркетинг взаємовідносин, контактна аудиторія.

Література – 11.

УДК 338.3+330.3
JEL O 32

J. M. Petrovych
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organization

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AS THE IMPORTANT PREREQUISITE OF THEIR TRANSITION TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT

© Petrovych J. M., 2014

It is shown that modernization of the economy of Ukraine, its sectors and enterprises presents quite a number of problem issues. Their solution requires improvement of organizing the process of managing productive, innovative and HR activities at all levels of the hierarchy: national economy, industry, region, enterprise. These activities must have a clear purpose and have to be accompanied by realization of system measures of organizational, technical and economic character. The implementation of these measures will allow to increase the output of innovative products, the efficiency of enterprises and their competitiveness on internal and external markets.
Key words: modernization, national economy, technical and technological base, industrial enterprises, innovations.

Й. М. Петрович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЇХ ПЕРЕХОДУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

© Петрович Й. М., 2014

Показано, що модернізація економіки України, її секторів і підприємств охоплює широке коло проблемних питань, вирішення яких зумовлене удосконаленням організування процесу управління виробничою, інноваційною та кадровою діяльністю на всіх рівнях ієрархії: національне господарство, галузь, регіон, підприємство, яке повинно мати чітке цільове призначення і супроводжуватись реалізацією системних заходів організаційно-технічного і економічного характеру, реалізація яких дасть змогу збільшити обсяги випуску продукції із інноваційним наповненням, підвищити ефективність суб’єктів господарювання та їх конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Ключові слова: модернізація, національна економіка, технічна та технологічна база, промислові підприємства, інновації.

Література – 6.

УДК 338.242:331.362+331.105.2 – 057.15
JEL M 54

О. А. Polishchuk
Taurida National V.I. Vernadsky University

WAYS OF SOLVING PROBLEMS OF GRADUATES ON THE LABOUR MARKET: INTERACTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND EMPLOYERS

©. Polishchuk О. А, 2014

The necessity of interaction between educational institutions and employers at the present stage of labor market development is substantiated. There is presented the scheme which describes advantages of such interaction for both educational institutions and employers. The scheme is directed at establishing mutually beneficial cooperation between them. The main approaches the effective application of which will allow to solve positively a complex of the problem issues connected with employment, improvement of professional quality and the number of graduates on the labor market in Ukraine are offered.
Key words: labor market, graduate, employment, educational institution, employer.

О. А. Поліщук
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИПУСКНИКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВЗАЄМОДІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ПРАЦЕДАВЦІВ

© Поліщук О. А., 2014

Обґрунтовано необхідність взаємодії навчальних закладів та працедавців на сучасному етапі розвитку ринку праці. Представлено схему, яка описує переваги як для навчальних закладів, так й для працедавців, та скерована на встановлення взаємовигідної співпраці між ними. Запропоновано основні підходи, ефективна реалізація яких дасть змогу позитивно вирішувати комплекс проблемних питань, пов’язаних з працевлаштуванням, професійним становленням та зростанням випускників на ринку праці України.
Ключові слова: ринок праці, випускник, працевлаштування, навчальний заклад, працедавець.

Література – 8.

УДК 65.012
JEL M 11

О. Shandrivska, V. Kuzyak, O. Beck
Lviv Polytechnic National University,
Department of Marketing and Logistics

FEATURES ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF LOGISTICS IN THE GLOBALIZED ENVIRONMENT

© Shandrivska O., Kuzyak V, Beck О., 2014

The paper describes the features of the organizational and structural development of enterprises with the in-depth study of the option of logistics integration. The globalization process is presented as a precondition of the strategy of cooperation between market counterparties. The influence of globalization processes and phenomena on the world economy is considered. The basic problem areas of activities concerning the creation and operation of integrated communities are analyzed, these positive factors of integration and the expected effect of forming integration under the effect of the globalization factor are indicated. The process of forming and implementing strategies of organizational and structural development of the enterprise according to the selected mode of interaction with the market counterparties – logistic integration as a reflection of globalization processes at the micro level is investigated.
Key words: logistics synergies, logistics integration, globalization, strategy of organizational and structural development of the company.

О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, О. М. Бек
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу і логістики

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

© Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Бек О. М., 2014

Розглянуто особливості організаційно-структурного розвитку підприємств з поглибленим дослідженням варіанта логістичної інтеграції. Представлено процес глобалізації як передумову стратегії співпраці між контрагентами ринку. Розглянуто вплив процесу глобалізації на процеси і явища в світовій економіці. Проаналізовано основні проблемні сфери діяльності при створенні та функціонуванні інтегрованих угруповань, визначено позитивні чинники інтеграції, а також очікуваний ефект від формування інтеграційного утворення під впливом на нього чинника глобалізації. Досліджено процес формування і реалізації стратегії організаційно-структурного розвитку підприємства відповідно до вибраного способу взаємодії з контрагентами ринку – логістичної інтеграції як відображення глобалізаційних процесів на мікрорівні.
Ключові слова: логістична синергія, логістична інтеграція, глобалізація, стратегія організаційно-структурного розвитку підприємства.

Література – 19

УДК 330
JEL M 14

Anna Strychalska-Rudzewicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland,
The Faculty of Economics

DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE THAT INFLUENCE INNOVATION. THE CASE OF PRODUCTION COMPANIES IN POLAND

© Strychalska-Rudzewicz А., 2014

The purpose of this paper is to present the results of a study aimed at identifying factors of organizational culture that influence innovation of enterprises, as well as to determine the strength of this effect. The foremost and most crucial statistical correlation has been noticed between the innovativeness of a company and the introduction of innovation in the company’s mission and vision, creativity of employees, strong commitment to work, open communication and good flow of information, the image of the company, regular work on innovation, competitiveness as a priority, use of information technology in the flow of information and decision-making in the innovation process. The research shows that the number of product innovations implemented (brand new and upgraded) and process innovations (brand new and upgraded) increases together with the enterprise size.
Key words: innovation, culture, determinants.

А. Стричальська-Рудзєвіч
Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща,
факультет економіки

ФАКТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЇ. ПРИКЛАД ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПОЛЬЩІ

© Стричальська-Рудзєвіч А.., 2014

Подано результати дослідження, спрямованого на визначення факторів організаційної культури, які впливають на інновації підприємств, а також визначення сили цього впливу. Найвагомішу статистичну кореляцію виявлено між інноваційністю компанії та впровадженням інновацій в місію і візію компанії, творчість працівників, наполегливість у роботі, відкрите спілкування та відмінний інформаційний потік, імідж компанії, регулярну роботу над інноваціями, конкурентоспроможність як пріоритет, використання інформаційних технологій в потоці інформації та прийняття рішень в інноваційному процесі. Дослідження показують, що кількість реалізованих продуктових інновацій (нові та вдосконалені бренди) і процесних інновації (нові та вдосконалені) збільшуються разом з розміром підприємства.
Ключові слова: інновації, культура, детермінанти.

Література – 15.

УДК 65.012. 34:658
JEL M 31

O. M. Sumets
Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture

FACTORS OF LOGISTICS DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE OF MARKET TRANSFORMATIONS

© Sumets O. M., 2014

The article substantiates the necessity of studying and systematizing the factors which influence development of logistics in Ukraine. The results of research into external factors having impact on the development of logistics allowing for globalization, internationalization and integration in all spheres of social life are exposed. A generalized ordering of the most significant factors influencing the logistics development is performed. The main reasons which caused appearance of factors influencing the development of logistics at the present stage of economic transformations are established.
Key words: logistics, factors, market transformations, globalization, internationalization.

О. М. Сумець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

© Сумець О. М., 2014

Обґрунтовано необхідність вивчення й систематизації чинників, що впливають на розвиток логістики в Україні. Викладено результати дослідження зовнішніх чинників впливу на розвиток логістики з урахуванням процесів глобалізації, інтернаціоналізації й інтеграції в різних сферах суспільного життя. Виконано узагальнену систематизацію найзначущіших факторів впливу на розвиток логістики. Визначено основні причини, що зумовили появу чинників впливу на розвиток логістики на сучасному етапі економічних перетворень.
Ключові слова: логістика, чинники, ринкові перетворення, глобалізація, інтернаціоналізація.

Література – 18.

УДК 332.146
JEL D 22

V. M. Tisunova, D. O. Mardar*
Didorenko Lugansk Domestic
Affairs National University
*Shevchenko Lugansk National University

THE STRATEGIC DIRECTION OF THE INTERACTION BETWEEN AGRICULTURAL ENTERPRISES AND ENTERPRISES WITH OTHER TYPES OF THE ECONOMIC ACTIVITIES

 Tisunova V. M., Mardar D. O., 2014

The leading role of the agricultural production in the priority economic activities is shown in the article; there are summarized trends of organizational approximation of production of agricultural products to industrial production, industrial Donbass taken as an example; the prospects of creation conglomerates are discussed to ensure food self-sufficiency of the region. Appropriate recommendations are provided.
Key words: agricultural business, economic activities, strategy, conglomerate, food self-sufficiency, region.

В. М. Тісунова, Д. О. Мардар*
Луганський державний університет
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка,
*Луганський національний університет імені Т. Шевченка

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНШИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Тісунова В. М., Мардар Д. О., 2014

Показано провідну роль сільськогосподарського виробництва серед пріоритетних видів економічної діяльності, узагальнено тенденції організаційного наближення випуску сільськогосподарської продукції до промислової діяльності на прикладі індустріального Донбасу, розглянуто перспективи створення конгломератів для забез¬печення продовольчої самодостатності регіону та надано відповідні рекомендації.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, види економічної діяльності, стратегія, конгломерат, продовольча самодостатність, регіон.

Література – 17

УДК: 620.82, 657.82, 64.011
JEL H 21

O. Trach
Lviv Polytechnic National University
Department of Marketing and Logistics

COMPLEX OF ACTIVATION TOOLS FOR ENERGY SAVING MEASURES IN HOUSING AND UTILITIES SECTOR OF THE CITY

© Trach O., 2014

The complex of activation instruments for energy saving measures in housing and utilities sector of the city is presented in the article. Regulatory basis that promotes the development of renewable energy in Ukraine is analyzed. Influence on the behavior of final consumers of energy is determined as the way to overcome the problem of energy efficiency. The paper analyzes the main features of energy saving measures as a complex final consumption product. The specific features of marketing to be employed for activating the use of energy saving measures in housing and utilities sector of the city are defined. Examples of using activation tools in the cities of Ukraine and Europe are given. It is shown that in order to achieve the highest efficiency in the sphere of energy saving a complex of activation instruments being adjusted to the characteristics of individual objects should be used.
Key words: energy saving measures, activation tools, housing and utilities sector.

О. Ю. Трач
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу і логістики

КОМПЛЕКС ІНСТРУМЕНТІВ АКТИВІЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ МІСТА

© Трач О. Ю., 2014

Висвітлено комплекс інструментів активізування використання заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста. Проаналізовано нормативне підґрунтя, що сприяє розвитку відновлювальної енергетики в Україні, а також визначено, що для вирішення проблеми енергозбереження необхідно здійснювати вплив на кінцевих споживачів енергії. Проаналізовано основні риси заходів з енергозбереження як комплексного товару кінцевого споживання, а також визначено особливість маркетингу, що доцільно застосовувати для активізування використання заходів з енергозбереження в ЖКГ міста. Наведено приклади використання інструментів активізування в містах України та Європи. Визначено, що для досягнення найбільшої ефективності в сфері енергозбереження необхідно використовувати цілий комплекс інструментів активізування, пристосовуючи його відповідно до особливостей окремих об’єктів.
Ключові слова: заходи з енергозбереження, інструменти активізування, ЖКГ.

Література – 22

УДК: 338.33:658.621
JEL O 32

O. O. Tsohla
Lviv Polytechnic National University,
Department of Accounting and Analysis

DIVERSIFICATION ACTIVITIES MANAGEMENT AT ENTERPRISES

© Tsohla O. O., 2014

In the article traces the major problems of managing diversity activities at the enterprise level and singled management. The factors that determine the effective management and proposed an innovative approach in managing the diversity of the enterprise.
Key words: management, diversification, innovation, market prospects, best alternatives.

О. О. Цогла
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Цогла О. О.,2014

Простежено основні проблеми управління диверсифікаційною діяльністю на підприємстві та виокремлено рівні управління нею. Виділено фактори, що визначають ефективне управління й запропоновано інноваційний підхід в управлінні диверси¬фікацій¬ною діяльністю підприємства.
Ключові слова: управління, диверсифікація діяльності, інноваційний підхід, ринкова перспективність, оптимальні альтернативи.

Література – 10

УДК 330.322
JEL M 15

A. I. Ukrayinets
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organizations

THE WAYS OF OBJECT-ORIENTED PROGRAM MANAGEMENT APPROACH IMPLEMENTATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES ACTIVITY

 Ukrayinets A. I., 2014

The article identifies a number of characteristic features notified by domestic and western scientists as inherent for object-oriented program management approach at enterprises. Based on the research of machine building enterprises in Lviv region there are determined the basic tasks for this approach implementation. There has been made an attempt to develop ways of the object-oriented program management approach implementation at industrial enterprises according to their level of competitiveness, strategic priorities, investment options and employees’ professionalism.
Key words: object-oriented program management approach at enterprise, object-oriented program, program management, industrial enterprises.

А. І. Українець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Українець А. І., 2014

Виділено ряд характерних ознак, які відзначають вітчизняні та західні науковці, програмно-цільового підходу управління підприємствами. На основі дослідження машинобудівних підприємств Львівщини окреслено основні завдання впровадження цього підходу. Наведено спробу розробити шляхи застосування програмно-цільового підходу управління промисловими підприємствами, відповідно до їх рівня конкуренто¬спроможності, стратегічних пріоритетів, інвестиційних можливостей та професіоналізму працівників.
Ключові слова: програмно-цільовий підхід управління підприємством, цільова програма, управління програмами, промислові підприємства.

Література – 13

Syndicate content