№ 788 (2014)

UDK 621.787

V. Gurey, V. Korendiy, P.Dmyterko*
Lviv Polytechnic National University
Department of Mechanics and Automation of Machine Engineering
*Department of Machine Engineering Technology

MATHEMATICAL MODEL OF DYNAMIC PROCESSES DURING FRICTION HARDENING OF FLAT SURFACES

© Gurey V., Korendiy V., Dmyterko P., 2014

Представлена математична модель динамічних процесів, які виникають у разі фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей машин з використанням інструмента з нарізаними поперечними пазами на його робочій частині.

The mathematical model of dynamic processes which arise during frictional hardening of the flat surfaces of machine parts using the tool with transverse grooves cut into the working surface is presented.

Кількість посилань 3

УДК 621.833:666.94

A.O. Kychma, Ye.V. Kharchenko
Lviv Polytechnic National University

DETERMINATION OF VIBROPARAMETERS IN ELECTROMECHANICAL DRIVES WITH LARGE-SIZED OPEN GEARS

 Kychma A.O., Kharchenko Ye.V., 2014

Запропонована математична модель для визначення перехідних режимів роботи обертових печей, сушильних барабанів і млинів з урахуванням електромагнітних процесів у асинхронному двигуні, механічних коливань елементів приводного механізму і довгомірної металоконструкції корпуса, а також зношення зубців відкритої зубчатої передачі. Наведено результати числових розрахунків.

A mathematical model of determining the transient regimes of operation of rotary furnaces, heating drums, and mills with taking into account electromagnetic processes in asinchronous motor, mechаnical oscillations of elements of drive mechanism, and long-sized metal bodies, as well as wearing of the teeth of an open gearing is suggested. Results of numerical calculation are presented.

Кількість посилань 14

УДК 621.548

V.M. Korendiy, I.V. Kuzio, V.V. Vergeles
Lviv Polytechnic National University,
Department of Mechanics and Automation of Machine Building

ANALYSIS OF POWER REGULATION MECHANISMS OF HORIZONTAL-AXIS WIND TURBINES AND PROSPECTS OF THEIR IMPROVEMENT

© Korendiy V.M., Kuzio I.V., Vergeles V.V., 2014

Проаналізовано основні типи механізмів регулювання потужності горизонтально-осьових вітроустановок малої потужності. З метою підвищення точності регулювання потужності, ефективності й надійності функціонування вітроустановок у широкому діапазоні швидкостей вітру обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення існуючих механізмів регулювання. Розглянуто перспективи створення комбінованих механічних систем, у яких передбачено можливості одночасного повороту й складання лопатей, повороту (або складання) лопатей і виведення вітроколеса з-під вітру.

Main types of mechanisms of power regulation of horizontal-axis wind turbines of low power are analyzed. The necessity of further improving of existent regulation mechanisms is motivated for the purpose of increasing of accuracy of power regulation, effectiveness and reliability of wind turbines functioning in wide range of wind speeds. The prospects of creation of combined mechanical systems are considered, where the possibilities of simultaneous blades turning and folding, blades turning (or folding) and wind-wheel deflection out of wind direction are provided.

Кількість посилань 9

УДК 621.01.(075.8)

V. Malaschenko, O. Strilets
Lviv Polytechnic National University

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE RESILIENT KEY CONNECTIONS STATICS

© Malaschenko V., Strilets O., 2013

Описано методику експериментальних досліджень статики з’єднань з пружними призматичними шпонками, а саме залежності між їх деформаціями, обертальним моментом і розмірами та зроблено відповідні висновки порівняно з теоретичними дослідженнями.

Methods of experimental research of the resilient parallel keyed connections statics are described by showing dependences between their deformations, torque and sizes, and conclusions in comparison with theoretical research are made.

Кількість посилань 17

УДК.621.825.(075.8)

V.O. Malaschenko, V.V. Fedik A.O. Borys
Lviv Polytechnic National University
Department of Machine Elements

FORCE INTERACTION IN THE ELEMENTS OF CLUTCH WITH PARALLEL GROOVES IN DRIVEN HALF SLEEVE

© Malaschenko V.O., Fedik V.V., Borys A.O., 2014

На основі попередніх досліджень розроблено досконалішу конструкцію кулькової муфти вільного ходу КМВХ осьової дії для стартерів двигунів внутрішнього згоряння, визначено силову взаємодію та максимальний обертальний момент для випадку, коли пази однієї півмуфти прямі, що спрощує технологію виготовлення.

Based on previous research, developed a more advanced design of ball freewheel for starters centerline of internal combustion engines, power-defined interaction for the case with parallel grooves and the maximum torque in a half sleeve, which simplifies manufacturing technology.

Кількість посилань 15

УДК 621.874

В.М. Гелетій, Я.М. Новіцький, В.В. Федик
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра деталей машин

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО ПРИСТРОЮ АВТОКРАНІВ

© Гелетій В. М., Новіцький Я.М., Федик В. В., 2014

Проведено аналіз напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів. Дослідження дають необхідну інформацію для адекватного скінченноелементного моделювання як контактної взаємодії роликів, так і деформацій кілець опорно-поворотних пристроїв автокранів і дослідження впливу ряду геомет¬ричних параметрів на їх несучу здатність.

The analysis of contact of elements of turning support of truck cranes is conducted. The conducted researches give necessary information for the adequate finite-elements design of contact of elements of turning support of truck cranes. Influence of geometrical parameters is investigated on their bearing strength.

Кількість посилань 11

УДК 621.01, 621.09

В.М. Гурський, О.С. Ланець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ЧИСЛОВИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ МІЖРЕЗОНАНСНОЇ ВІБРОУДАРНОЇ СИСТЕМИ

 Гурський В.М., Ланець О.С., 2014

Розв’язано задачу числового параметричного синтезу міжрезонансної віброударної системи на основі розв’язання системи нелінійних диференціальних рівнянь, з пошуком максимального значення пришвидшення робочої маси та з обмеженням на власні частоти коливань системи. Здійснено порівняльну оцінку гармонійної та синтезованої віброударної системи з урахуванням обмежень на рух коливальних мас, зокрема на досягнення системою потрібних технологічних показників та із забезпеченням умови функціонування приводу.

The article solves the task of numeral self-reactance synthesis of the interresonance vibroshock system by calculation of the systems of nonlinear differential equations, with the calculation of the maximal value of acceleration of working mass and with limitation of the system own frequencies. The comparative estimation of the harmonious and synthesized vibroshock system is carried out taking into account limits on the motion of swaying masses, in particular on the system achievement of the necessary technological indexes and with providing its drive functioning.

Кількість посилань 12

УДК 621.01, 621.09

В.М. Гурський, О.С. Ланець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ЧИСЛОВИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ МІЖРЕЗОНАНСНОЇ ВІБРОУДАРНОЇ СИСТЕМИ

 Гурський В.М., Ланець О.С., 2014

Розв’язано задачу числового параметричного синтезу міжрезонансної віброударної системи на основі розв’язання системи нелінійних диференціальних рівнянь, з пошуком максимального значення пришвидшення робочої маси та з обмеженням на власні частоти коливань системи. Здійснено порівняльну оцінку гармонійної та синтезованої віброударної системи з урахуванням обмежень на рух коливальних мас, зокрема на досягнення системою потрібних технологічних показників та із забезпеченням умови функціонування приводу.

The article solves the task of numeral self-reactance synthesis of the interresonance vibroshock system by calculation of the systems of nonlinear differential equations, with the calculation of the maximal value of acceleration of working mass and with limitation of the system own frequencies. The comparative estimation of the harmonious and synthesized vibroshock system is carried out taking into account limits on the motion of swaying masses, in particular on the system achievement of the necessary technological indexes and with providing its drive functioning.

Кількість посилань 12

УДК 621.1

Б. І. Кіндрацький, О. Ю. Пелещишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОННО КЕРОВАНОЇ МУФТИ “ХАЛДЕКС” П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

© Кіндрацький Б. І., Пелещишин О. Ю., 2014

Проведено порівняльний аналіз сучасних конструкцій розподілу потужності у повнопривідних автомобілях. На прикладі порівняння електронно керованих муфт “Халдекс” п’ятого і четвертого поколінь показано, що муфта п’ятого покоління є найперспективнішою для застосування в автомобілях. Обґрунтовано потребу в створенні методу багатокритеріального синтезу такої системи з метою забезпечення оптимальних її властивостей.

A comparative analysis of current structures of power distribution in all-wheel drive cars has been carried out. For example, the comparison of electronically-driven Haldex clutches of the fourth and fifth generations shows that coupling of the fifth generation is the most promising for use in automobiles. The need for a method of multi-synthesis of such a system to ensure its optimum properties has been proven.

Кількість посилань 4

МЕХАНІКА І ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА До 170-річчя Національного університету “Львівська політехніка” та 140-річчя підготовки у ньому інженерів-механіків

УДК 621.01

О.C. Ланець1, В.М. Гурський1, О.В. Ланець2, Я.В. Шпак1
Національний університет “Львівська політехніка”
1кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
2кафедра деталей машин

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ РЕЗОНАНСНОГО ДВОМАСОВОГО ВІБРОСТОЛА З ІНЕРЦІЙНИМ ПРИВОДОМ

 Ланець О.С., Гурський В.М., Ланець О.В., Шпак Я.В., 2014

Розроблено та змодельовано двомасовий резонансний вібростіл з інерційним приводом. Наведено аналітичні залежності для встановлення параметрів коливальної системи, що забезпечують робочі білярезонансні режими роботи. Складено математичну модель такої машини та проаналізовано рух її коливальних мас та маси дебалансу в усталених режимах роботи.

In the article two-masses resonance vibratory table with an inertia drive is developed and modelled. The analytical dependences for calculation of parameters of mechanical oscillating system, which provide the working near resonances mode of behavior, are presented. The mathematical model of such machine is made and motion of its oscillating masses and unbalanced mass in steady-state behavior of work is analysed.

Кількість посилань 6

УДК 658.113.004

С. В. Нємий, В. М. Бритковський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ

© Нємий С. В., Бритковський В. М., 2014

Розглянуто енергетичну ефективність сучасних систем електростартерного пуску автомобільних двигунів у аспектах коефіцієнта корисної дії системи щодо використання хімічної енергії пального та експлуатаційних витрат пального.

The energetic efficiency of modern systems of electric starter start-up vehicle engines in the aspects of the efficiency of the system for the use of the chemical energy of fuel consumption and maintenance costs is considered.

Кількість посилань 10

УДК621.85-77

Ю.Я. Новіцький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ НАДЗЕМНИХ БАЛКОВИХ ПЕРЕХОДІВ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБІТ

© Новіцький Ю.Я., 2014

Розглянуто та проаналізовано способи забезпечення міцності трубопроводів надземних балкових переходів магістрального газопроводу великого діаметра (Ду = 1200–1400 мм) в процесі ремонтно-профілактичних робіт на опорах балкових переходів. Приведено теоретичні та експериментальні значення локальних напружень, що виникають в місцях контакту роликів ланцюга з довгомірною циліндричною оболонкою та проаналізовано вплив конструктивних елементів підйомника на міцність трубопроводу.

There have been considered and analyzed ways to ensure the safety of pipelines above ground gully crossings of main gas pipeline of large diameter (D = 1200–1400 mm) in the process of repair and maintenance work on support beam crossings. There are presented theoretical and experimental values of local stresses arising from the contact of the rollers of the chain of long cylindrical shell and the influence of structural elements of the lift on the strength of the pipeline.

Кількість посилань 4

УДК 621.086.065

Б.В. Сологуб, Я.Я. Данило
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра деталей машин

РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СПАРЕНОЇ КРІСЕЛЬНОЇ ДОРОГИ З ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ

© Сологуб Б.В., Данило Я.Я., 2014

Розроблено схему спареної крісельної канатної дороги з перевантажувальним механізмом і різними швидкостями руху крісельної підвіски під час посадки пасажирів і на основній трасі. Отримано залежності для визначення натягу тягово-несного каната, потужності приводу та жорсткості зворотно-витяжного механізму перевантажувального пристрою спареної канатної дороги. Наведено висновки, які можна використати у проектуванні таких доріг і які підвищать їх надійність та комфортабельність під час експлуатації.

There has been developed a scheme of paired lift with transshipment mechanism and different speeds of motion lift suspension during the landing of passengers and on the main track. The dependences for determination of tension/pull-rope, power drive and the rigidity of the back-exhaust hood mechanism handling device of the paired lift have been obtained. The findings that can be used in the design of such roads and will improve their reliability and comfort in operation have been presented.

Кількість посилань 9

УДК 621.825.5

Б.В. Сологуб, В.В. Федик
Національний університет “Львівська політехніка”

СПРОМОЖНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕЛИЧИНИ СИЛИ ЗАТЯГУВАННЯ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО ПРИСТРОЮ АВТОКРАНІВ

© Сологуб Б.В., Федик В.В., 2014

Наведено будову та принцип роботи нової конструкції обмежувача обертального моменту для здійснення складання опорно-поворотного пристрою автокранів з оптимальною рівномірністю затягування гайок болтових з’єднань.

The structure and principle of work of new construction of terminator of rotatory moment are brought for realization of stowage of support rotary device of truck cranes with optimal evenness of tightening of nuts of screw-bolt connections.

Кількість посилань 9

УДК 621.9.048.6

З.А. Стоцько, Б.І. Сокіл, Д.П. Ребот, В.Г. Топільницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронного машинобудування

ДИНАМІКА СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА У ВІБРОСЕПАРАТОРІ З ВЕРТИКАЛЬНИМ ПРИВОДОМ СИТ

© Стоцько З.А.,Cокіл Б.І., Ребот Д.П., Топільницький В.Г., 2014

Розглянуто динаміку сипкого середовища у вібраційному сепараторі з вертикальним приводом сит. Побудовано рівняння, що описують поперечні коливання сипкого середовища у вібраційному сепараторі. Запропоновано метод визначення випливу зовнішніх чинників на частоту коливання сипкого середовища та побудовано графічні залежності, що описують вплив на частоту коливань сипкого середовища деяких його властивостей та сил збурення.

Іn the article the dynamics of loose environment is investigated in vibrating separator with screen’s vertical oscillations. There are constructed the equations which describe the transversal vibrations of loose environments in vibrating separator. The method for determining the impact of external factors on the frequency of loose environment oscillation is proposed and graphical dependencies which describe the dependence of the oscillation frequency on the loose medium's stiffness and strength are built.

Кількість посилань 8

УДК 624.042.12

Л. Є. Харченко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НАДЗЕМНОЇ ДІЛЯНКИ ТРУБОПРОВОДУ З УРАХУВАННЯМ ПОДАТЛИВОСТІ ГРУНТУ

© Харченко Л.Є., 2014

Розглянуто результати аналізу напружено-деформованого стану надземної ділянки магістрального трубопроводу, навантаженого силою ваги діагностичного поршня, з урахуванням податливості ґрунту у зонах виходу труби на поверхню. Розрахункову модель трубопроводу прийнято у вигляді трипрогонової балки з защемленими кінцями, крайні ділянки якої спираються на пружну основу типу Вінклера. Алгоритм розрахунку побудовано із застосуванням матричного методу початкових параметрів. Ілюструється вплив податли¬вості ґрунту на деформації труби й на згинальні моменти у її поперечних перерізах.

We consider the analysis results of the stress strain state of main gas pipeline underground section. During the analysis we take into account soil compliance in areas, where the pipe goes out on the surface. The estimated model is adopted as a triple section beam with pinched ends, which extreme areas are based on the elastic foundation of Winkler type. Calculation algorithm is constructed using the matrix method of initial parameters. In the calculation example, we illustrate the impact of the soil compliance on pipe deformation as well as on bending moments in its cross section.

Кількість посилань 12

УДК 622.6

Ю.В. Човнюк1, М.Г. Діктерук2, К.І. Почка2
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
2 Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У АНАЛІЗІ ПОПЕРЕЧНИХ КОЛИВАНЬ ВАЖКОГО КАНАТА ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО КРАНА

© Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Почка К.І., 2014
Наведено метод скінченних інтегральних перетворень для аналізу поперечних коливань важкого каната вантажопідйомного крана. Досліджено вільні та вимушені коливання каната під дією зосередженої та гармонічної сил.

The method of final integrated transformations for the analysis of cross fluctuations of a heavy rope of the load-lifting crane is given. The free and compelled fluctuations of a rope under the influence of concentrated and harmonious forces are investigated.

Кількість посилань 7

Syndicate content