№2 (28) / 2014

УДК 528.721.287:537.533.35

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ СПОТВОРЕНЬ ЦИФРОВИХ РЕМ-ЗОБРАЖЕНЬ, ОТРИМАНИХ НА РЕМ-106 І (СУМИ, УКРАЇНА)

О. Іванчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: цифрові РЕМ-зображення, тест-об’єкт, дисторсія, апроксимація.

Дослідження геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих
на РЕМ-106 І (Суми, Україна)
О. Іванчук

Наведено результати досліджень геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ-106І в діапазоні збільшень від М=1000х до М=25000х. Після врахування порівняно незначних лінійних (масштабних) спотворень (∆М=± 3 %) залишкові нелінійні спотворення геометрії залиша¬ються ще суттєвими – до ± 1,5 мм (± 15 пікселів) для зображень розміром 12090 мм. Методом поліноміальної апроксимації геометричні спотво¬рення враховують, після чого їх залишкові величини не перевищують ± 0,3 мм (± 3 піксели). Це дає змогу отримувати просторові кількісні параметри мікроповерхонь дослідних об’єктів з високою точністю, зокрема, у разі збільшення (масштабу) зображень М=1000х: mx = my = 0,1–0,2 мкм, mh(Z) = = 1–1,5 мкм, а при М=25000х – mx=my=0,005–0,01 мкм, mh(Z)=0,1–0,2 мкм.

Исследование геометрических искажений цифровых РЭМ-изображений, полученных
на РЭМ-106 И (Сумы, Украина)
О. Иванчук

Приведены результаты исследований геометрических искажений цифровых РЭМ-изобра¬жений, полученных на РЭМ-106И в диапазоне увеличений от М=1000х до М=25000х. После учета относительно незначительных линейных (масштабных) искажений (∆М= ± 3 %) нелинейные искажения геометрии остаются еще существенными – до ± 1,5 мм (± 15 пикселей) при размере зображений 12090 мм. Методом полиномиальной аппроксимации геометрические искажения учитывают, после чего их остаточные значения не превышают
± 0,3 мм (± 3 пиксела). Это позволяет получать пространственные количественные параметры микроповерхностей исследовательских объектов с высокой точ¬ностью, в частности, при увеличении (масштабе) изобра¬жений М=1000х: mx = my = 0,1–0,2 мкм, mh(Z) = = 1–1,5 мкм, а при М=25000х – mx=my=0,005–0,01 мкм, mh(Z)=0,1–0,2 мкм.

The study of geometric distortion of digital SEM images obtained at SEM-106 I(Sumy, Ukraine)
O. Ivanchuk

The results of these studies, geometric distortion of digital SEM images obtained are in SEM-106I increases ranging from M=1000 h to M =25000 h. After taking into account the relatively small linear (large-scale) distortions (ΔM = ± 3 %), the residual nonlinear distortion geometry are still substantial – up to ± 1,5 mm (± 15 pixels) for images of size 12090 mm. The method of polynomial approximation of geometric distortion into account, then their residual values do not exceed ± 0,3 mm (± 3 pixels). It enables spatial parameters mikrosurface quantitative research objects with high accuracy, in particular by increasing the (scale) image of M=1000 h : mx = my = 0,1–0,2 mkm, mh(Z) = 1–1,5 mkm, аnd when М=25000 h – mx=my=0,005–0,01 mkm, mh(Z)=0,1–0,2 mkm.

Література 16

УДК 528.46

ВИКОРИСТАННЯ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Б. Бардиш, Х. Бурштинська
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, космічний знімок, моніторинг лісів, вегетаційний індекс, ґрунтова лінія.

Використання вегетаційних індексів для ідентифікації об’єктів земної поверхні
Б. Бардиш, Х. Бурштинська

Розглянуто 30 вегетаційних індексів, які використовують для отримання нових зображень. Їх згруповано за класами: індекси рослинності; індекси, які враховують вплив ґрунтової лінії; індекси, які враховують вплив атмосфери.
Проаналізовано ефективність використання конкретних вегетаційних індексів для інтерпретації об’єктів земної поверхні (переважно лісів), отриманих за космічним знімком із супутника WorldView-2.

Использование вегетационных индексов для идентификации объектов земной поверхности
Б. Бардыш, Х. Бурштынская

Рассмотрено 30 вегетационных индексов, используемых для получения новых изображений. Они сгруппированы по класссам: индексы растительного покрова, учитывающие влияние грунтовой линии и учитывающие влияние атмосферы.
Проанализировано эффективность использования конкретных вегетационных индексов для интерпретации объектов земной поверхности (преимущественно лесов), полученных по космическому снимку из спутника WorldView-2.

Using vegetation indices to identify objects on the earth surface
B. Bardysh, Kh. Burshtynskaya

The paper considers 30 vegetation indices that are used to produce new images. Indices are grouped by classes: improving interpretation of vegetation, taking into account the influence of soil lines and considering the influence of the atmosphere.
An analysis of the effectiveness of the use of specific vegetation indices for the interpretation of objects on the surface, mainly forests, obtained by space images from WorldView-2 satellite.

Література 14

УДК 528.23

АПРИОРНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ТЕОДОЛИТНЫХ ХОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

М. Брынь, Н. Богомолова, В. Иванов
Петербургский государственный университет путей сообщения, г. Санкт-Петербург

Ю. Щербак
Черниговский государственный институт экономики и управления

Ключевые слова: теодолитный ход, априорная оценка точности, средняя квадратическая ошибка.

Апріорна оцінка точності теодолітних ходів під час виконання додаткових лінійно-кутових вимірювань
М. Бринь, Н. Богомолова, В. Іванов, Ю. Щербак

Отримані формули обчислення середньої квадратичної похибки положення кінцевої точки ходу і довжини ходу під час вимірювання додаткових кутів через точку ходу, утворених напрямками на наступні за суміжними точками ходу вершини, і відповідних довжин сторін, а також якщо лінійно-кутові вимірювання виконані на кожній точці ходу так, що утворюють “ланцюжок трикутників”.

Априорная оценка точности теодолитных ходов при выполнении дополнительных
линейно-угловых измерений
М. Брынь, Н. Богомолова, В. Иванов, Ю. Щербак

Получены формулы вычисления средней квадратической ошибки положения конечной точки хода и длины хода при измерении до¬полнительных углов через точку хода, обра¬зованных направлениями на следующие за смежными точками хода вершины, и соответ¬ствующих длин сторон, а также когда ли¬нейно-угловые измерения выполнены на каждой точке хода таким образом, что образуют “цепочку треугольников”.

The a priori estimation of precision theodolite lines when you run additional linear and angular measurements
M. Bryn, N. Bogomolova, V. Ivanov, Yu. Shcherbak

Obtained a formula for calculating the mean square error of the provisions of the endpoint of stroke and stroke length when measured more angles through the point of turn, formed the directions on the following adjacent points progress vertex and the respective lengths of the parties, as well as when linearly-angular measurements are made at each point in the progress so as to form a “chain of triangles”.

Література 6

УДК 528.4

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ТОЧНОСТІ ПОБУДОВИ ЦМР ЗА ДОПОМОГОЮ БІКУБІЧНОЇ СПЛАЙН-ІНТЕРПОЛЯЦІЇ

К. Бурак1, В. Ковтун1, Р. Левицький1, М. Ничвид2
1 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2 Ужгородський національний університет
Ключові слова: інтерполяція, бікубічний сплайн, ЦМР, Surfer 11.

Дослідження особливостей та точності побудови ЦМР за допомогою бікубічної сплайн-інтерполяції
К. Бурак, В. Ковтун, Р. Левицький, М. Ничвид

Розглянуто методи представлення бікубічного сплайна. Досліджено точність відтворення рельєфу за допомогою БСІ. З використанням статистичних показників доведено, що точність інтерполювання за допомогою БСІ не залежить від перепаду висот і від віддаленості від центра поверхні.

Исследование особенностей и точности
построения ЦМР с помощью бикубической
сплайн-интерполяции
К. Бурак, В. Ковтун, Р. Левицкий, М. Ничвид

Рассмотрены методы представления бикубического сплайна. Исследована точность воспроизведения рельефа с помощью БСИ. С использованием статистических показателей доказано, что точность интерполирования с помощью БСИ не зависит от перепада высот и от удаленности от центра поверхности.

Research of the accuracy and DEM construction using вicubic spline interpolation
K. Burak, V. Kovtun, R. Levytskyi, M. Nychvyd

Were considered methods of bicubic spline representation. Researched accuracy of terrain representation using BSI. Using statistical data was proved that the accuracy of interpolation using BSI is independent of the height difference and the distance from center of the surface.

Література 13

ВІТАЄМО РУДОГО РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА ІЗ 70-РІЧЧЯМ

Висловлюємо співчуття рідним та колегам. Коник Володимир Романович (16.12.1954 – 03.05.2014 р.)

УДК 528.48+556.5[075.8]

ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПЕРЕФОРМУВАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДОЛИННО-РУСЛОВОГО РЕЛЬЄФУ РІК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Б. Волосецький
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: геодезія, динаміка, переформування, ріка, долинно-русловий рельєф, паводок.

Геодезичний моніторинг переформувань елементів долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону
Б. Волосецький

Розглянуто результати моніторингових робіт із дослідження переформувань долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регону. За результатами повторних геодезичних спостережень виявлено зміни положення русел рік та деформацій морфоформ рельєфу річкових долин внаслідок проходження паводків. Виявлено величини переміщень положення русел рік та наявність повененебезпечних ділянок.

Геодезический мониторинг переформирований элементов долинно-руслового рельефа рек Карпатского региона
Б. Волосецкий

Расмотрены результаты мониторинговых работ по исследованию переформирований долинно-руслового рельефа рек Карпатского региона. По результатам повторных геодезических наблюдений выявлены изменения положения русел рек и деформации морфоформ речных долин вследствие прохождения паводков. Определены величини перемещений положения русел рек и наличие паводкоопасных участков.

Geodetic monitoring of the rivers valleys changing in the Carpathians region
B. Volosetskyy

The results of the geodetic monitoring of the rivers valley-relief changing in Carpathian region is considering. The repeated geodetic observations reveal the displacements of rivers valleys and its deformation due to freshets. The displacements of the river valleys and positions of potentially hazardous freshets are determined.

Література 8

УДК 528.1:528.4

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ АЕРОЗНІМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

В. Глотов, А. Гуніна
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: безпілотні літальні апарати (БПЛА), аерознімання.

Аналіз літературних джерел. Можливості застосування безпілотних літальних апаратів для аерознімальних процесів
В. Глотов, А. Гуніна

Здійснений критичний аналіз літературних джерел стосовно можливостей застосування сучасних БПЛА для великомасштабного аерознімання. Наведено розгорнуту класифікацію сучасних БПЛА та подано відповідні висновки, окреслено перспективи розвитку цього технологічного процесу.

Анализ литературы. Возможности применения беспилотных летательных аппаратов для аэросъёмочных работ
В. Глотов, А. Гунина

Представлен критический анализ литературы относительно возможностей применения современных БПЛА для крупномасштабной аэросъемки. Приведена разверну¬тая классификация современных БПЛА, сделаны соответствующие выводы, показаны перспективы развития этого технологического процесса.

Analysis of the literature. Possibilities of for UAVs
for aerophotographic processes
V. Glotov, A. Gunina

The critical analysis of the possibilities to using modern UAVs for large-scale aerial photography is presented in the paper. Detailed classification of modern UAVs propose and submitted the appropriate conclusions and prospects of this technological process.

Література 20

УДК 528.5-18

СОВРЕМЕННОЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

А. Горб
Навигационно-геодезический центр, Харьков

Д. Ерёменко
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”

Ключевые слова: геоинформационные технологии, лазерное сканирование, 3D- моделирование, опорная сеть, мониторинг.

Сучасне геоінформаційне забезпечення будівництва в історичній частині міста
А. Горб, Д. Єрьоменко

Запропоновано застосування сучасних геоінформаційних технологій (лазерне сканування, структурний моніторинг) під час будівництва великого об’єкта в історичній частині міста Харкова.

Современное геоинформационное обеспечение строительства в исторической части города
А. Горб, Д. Ерёменко

Предложено применение современных геоинформационных технологий (лазерное сканирование, струк¬турный мониторинг) при строительстве крупного объекта в исторической части города Харькова

Modern GIS proposition for construction into historical part of city
A. Gorb, D. Yeromenko

The article propose is using of modern geographic information technologies (laser scanning, structural monitoring) in the construction of a large facility into historical part of the Kharkiv city.

Література 6

УДК 332.63:528.44

МЕТОД УЗГОДЖЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗНАЧЕНЬ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Ю. Калиніченко
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: вартість, земельна ділянка, дохідний підхід, витратний підхід, порівняльний підхід, матриці парних порівнянь.

Метод узгодження розрахункових значень вартості земельних ділянок
Ю. Калиніченко

Досліджено проблему узгодження розрахункових значень вартості земельних ділянок, отриманих за допомогою трьох методичних підходів: витратного, дохідного і порівняльного. Запропоновано метод розрахунку рівня значущості кожного з методичних підходів в остаточному значенні вартості, який дасть змогу зменшити ступінь суб’єктивізму під час узгодження результатів.

Метод согласования расчетных значений стоимости земельных участков
Ю. Калиниченко

Исследована проблема согласования расчетных значений стоимости земельных участков, полученных с помощью трех методических подходов: затратного, доходного и сравнительного. Предложен метод расчета уровня значимости каждого из методических подходов в окончательном значении стоимости, который даст возможность уменьшить степень субъек¬тивизма при согласовании результатов.

The method of calculated values adjustment of land plots cost
Yu. Kalynichenko

The problem of calculated values adjustment of land plots cost received by three methodological approaches, namely expense, income and comparative ones has been investigated. The method of calculating the level of meaningfulness of each methodological approach in final cost value giving an opportunity to reduce the degree of subjectivity while adjusting the results has been suggested.

Література 12

УДК 528: 378.147.227

КОНСТРУКТОР ТЕСТІВ “KEEPSOFT” ЯК ЗАСІБ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО
КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ГЕОДЕЗІЇ

О. Куліковська, В. Сидоренко
Криворізький національний університет

Ключові слова: заняття з геодезії; анкетування, конструктор тестів, комп’ютеризований контроль, рівні навчальних досягнень, формувальний експеримент, констатувальний експеримент.

Конструктор тестів “Keepsoft”
як засіб комп’ютеризованого контролю
навчальних досягнень студентів
на заняттях з геодезії
О. Куліковська, В. Сидоренко

Наведено результати проведення дослідно-експериментальної роботи щодо з’ясування ефек¬тивності запропонованої програми здійснення комп’ютеризованого контролю навчальних досягнень студентів на заняттях з геодезії. Доцільність використання тренажера “Keepsoft” підтверджується зростанням таких показників, як: ставлення до навчання, зміна рівнів успішності та врахування якості знань, вмінь і навичок навчання.

Конструктор тестов “Keepsoft”
как способ компьютеризированного контроля учебных достижений студентов
на занятиях по геодезии
О. Куликовская, В. Сидоренко

Приведены результаты проведения опытно-экспериментальной работы по выяснению эффективности предложенной программы осуществления компьютеризированного контроля учебных достижений студентов на занятиях по геодезии. Целесообразность использования тренажера “Keepsoft” подтверждается ростом таких показателей, как: отношение к учебе, изменение уровней успеваемости и учета качества знаний, умений и навыков обучения.

Test constructor “Keepsoft”
as a means computerized control training
the achievements of students in the classroom
for geodesy
O. Kulіkovska, V. Sidorenko

The results of the experimental work to ascertain the effectiveness of the proposed program the implementation of a control a computerized educational achievements of students in the classroom for geodesy. Appropriateness of the use of the simulator is confirmed “Keepsoft” growth indicators such as attitudes to learning, changes in achievement levels and quality of accounting knowledge and skills training.

Література 10

УДК 598:631.459

ФРАКТАЛЬНА ТЕОРІЯ ЕРОЗІЇ ҐРУНТУ

В. Мельник, О.Шостак
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова: ґрунт, поровий простір, множина Кантора, механіка руйнування.

Фрактальна теорія ерозії ґрунту
В. Мельник, О. Шостак

Розглянуто питання застосування принципів фрактальної геометрії для ідентифікації та відображення ґрунту як фрактального порового середовища. Проаналізовано можливість використання множини Кантора для опису механіки руйнування фрагментів ґрунту.

Фрактальная теория эрозии почвы
В. Мельник, О. Шостак

Рассмотрены вопросы применения принципов фрактальной геометрии для идентификации и отображения почвы как фрактальной поровой среды. Проанализирована возможность использо¬вания множества Кантора для описания механики разрушения фрагментов почвы.

Fractal theory of soil erosion
V. Melnyk, O. Shostak

The issues of the of fractal geometry principles application for the identification and mapping of soil as a fractal porous medium are viewed. The possibility of use of Cantor set to describe the mechanics of soil fracture fragments is analyzed.

Література 15

ПАВЛУ ЮРІЙОВИЧУ БУРБАНУ – 70 років

УДК 044. 42: 332. 64 (477.63)

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ SURFER У КАДАСТРОВІЙ ОЦІНЦІ ЗЕМЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ У ЗОНІ ВПЛИВУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. Паламар
Криворізький національний університет

Ключові слова: програмний комплекс Surfer, кадастрова оцінка земель, інформаційні технології, державний земельний кадастр, екологічний стан території, зони за комфортністю проживання.

Використання програмного комплексу Surfer у кадастровій оцінці земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств
А. Паламар

Розглянуто суть програмного комплексу Surfer, його основні функції та характеристики. Виявлено, що врахування екологічного стану території під час грошової оцінки земель на території гірничопромислових комплексів є необхідною умовою для визначення їх достовірної вартості, зниження податкового тиску на забруднених землях. Проаналізовано використання сучасної техніки і новітніх інформаційних технологій у землевпорядкуванні та кадастрі. Наведено графічне зображення розподілу локального коефіцієнта Клк при нормативній грошовій оцінці земель.

Использование программного комплекса Surfer
при кадастровой оценке земель, расположенных в зоне влияния горно-металлургических предприятий
А. Паламар

Рассмотрено сущность программного комплекса Surfer, его основные функции и характеристики. Выяв¬лено, что учет экологического состояния территории при денежной оценке земель на территории горнопромышленных комплексов является необходимым условием для определения их достоверной стоимости, снижения налогового давления на загрязненных землях. Проанализировано использование современной техники и новейших информационных технологий при землеус¬тройстве и кадастре. Приведено графическое изображение распределения локального коэффициента (Клк) при нормативной денежной оценке земель.

Using of software package Surfer for cadastral assessment of land located in the zone of influence
of mining and metallurgical enterprises
A. Palamar

The essence of the complex Surfer software characteristics of its main functions and characteristics. It was found that the account status of the land in monetary assessment in the mining complexes is a prerequisite for accurate determination of their value, lowering the tax burden on contaminated lands. Analyzed using modern technology and modern information technology in land management and cadastre. The above graphic representation of the distribution of the local factor at Klk normative monetary evaluation of land.

Література 6

Пам’яті видатного геодезиста та землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги (24.10.1946 р. – 12.05.2014 р.)

УДК 332.54

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

І. Перович
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: адміністрування земельних ресурсів; чинники; методи.
Технологічна модель адміністрування земельних ресурсів
І. Перович

Запропоновано технологічну модель формування системи адміністрування земельних ресурсів.
Модель містить цілу низку рентноутворювальних факторів: економічних, природних, соціальних, інженерно-технічних, правових, екологічних, а також іншу статистичну інформацію, що дає змогу на основі аналітичних та економіко-математичних методів сформувати об’єктивні та достовірні програми адміністрування земельних ресурсів окремих територій або адміністративно-територіальних утворень.

Технологическая модель администрирования земельных ресурсов
И. Перович

Предложено технологическую модель формирования системы администрирования земельних ресурсов.
Модель включает целый комплекс рентообра¬зующих факторов: экономических, природных, социальных, инженерно-технических, правовых, экологических, а также другую статистическую информацию, что позволяет на основе аналитических и экономико-мате¬матических методов создать объективные и достоверные программы администрирования земельних ресурсов.

Technological model of land resources administration
I. Perovich

It is proposed the technological model of the formation of the system of land resources administration.
This model includes a number of rental forming factors: economic, natural, social, engineering, legal, environmental, and other statistical information that allows on the basis of analytical and mathematical economic methods to form objective and reliable programs of administration of land resources of certain territories or administrative and territorial units.

Література 7

УДК 528.48

ДИФЕРЕНЦІЙНІ ФОРМУЛИ ПЕРШОГО РОДУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ПРЯМОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ЗАДАЧІ В ПРОСТОРОВІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ

Р.Г. Пилип’юк, Р.Р. Пилип’юк, Т. Грицюк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: просторова геодезична мережа, пряма геодезична задача, диференційні поправки.

Диференційні формули першого роду для розв’язання прямої геодезичної задачі в просторовій системі координат
Р.Г. Пилип’юк, Р.Р. Пилип’юк, Т. Грицюк

Розглянуто теорію визначення поправок до просторових геодезичних координат суміжної до вихідної точки геодезичної мережі за допомогою диференційних формул. Встановлено, що у кінцеві значення поправок входять складові, які враховують як зміни геодезичних координат у вихідній точці мережі, так і зміни топоцентричних просторових полярних координат у цій вихідній точці.

Дифференциальные формулы первого рода для решения прямой геодезической задачи в пространственной системе кооринат
Р.Г. Пилипюк, Р.Р. Пилипюк, Т. Грицюк

Рассмотрена теория определения поправок в пространственные геодезические координаты смежного относительно исходного пункта геодезической сети с помощью дифференциальных формул. Установлено, что конечные значения поправок включают в себя составляющие, которые учитывают как изменения геодезических координат исходного пункта сети, так и изменения топоцентрических полярных координат в этом исходном пункте.

Differential formulas of the first genus for determination of common survey computation in three-dimensional coordinate system
R.G. Pilip’yuk, R.R. Pilip’yuk, T. Grytsyuk

The theory of determination of corrections to three-dimensional geodesic coordinates of adjacent point in relation to the initial point of geodesic network by differential formulas is considered. It is set that the final values of corrections include in constituents, which take into account both the changes of geodesic coordinates of initial point of network and changes of topocentric polar coordinates in this initial point.

Література – 3

УДК 528.48

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПОЛОЖЕННЯ ОСІ ОБЕРТАННЯ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ

О. Приступа1, І. Крутянков2
1Національний університет “Львівська політехніка”
2ВАТ “АрселорМиттал Кривий Ріг”

Ключові слова: обертова піч, вісь обертання, температура, тепловізор.

Вплив температури на положення осі обертання обертової печі
О. Приступа, І. Крутянков

Доведено важливість врахування різної зміни температур під час переходу від холодного до гарячого стану печі, бо це істотно впливає на положення осі обертання печі.

Влияние температуры на положение оси вращения вращающейся печи
Е. Приступа, И. Крутянков

Доказана важность учёта разных изменений температур при переходе от холодного к горячему состоянию печи, так как это существенно влияет на положение оси вращения печи.

Effect of temperature on the position of the axis rotation of the rotary kiln
О. Prystupa, I. Krutyankov

It has been proved that it is important to consider different temperature changes during the transition from cold to hot kiln condition, as it has significant influence on the position of the axis of rotation of the kiln.

Література 12

УДК 528.44+349.41

ПРО ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ НАДАНІ В ОРЕНДУ

В.А. Рябчій, В.В. Рябчій*
Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”
* Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: земельна ділянка, поділ земельної ділянки, технічна документація із землеустрою, договір оренди, орендар.

Про поділ земельних ділянок, які надані в оренду
В.А. Рябчій, В.В. Рябчій

Проаналізовано ситуацію в земельних відносинах, коли орендарі земельних ділянок, на яких розташовано їхнє нерухоме майно, продають не все майно, а тільки його частину. Розроблено пропозиції щодо поліпшення процедури і нормативно-правових актів України з цього питання з метою значного прискорення укладання та реєстрації нових договорів оренди.

О разделе земельных участков, которые переданы в аренду
В.А. Рябчий, В.В. Рябчий

Проанализирована ситуация в земельных отношениях, когда арендаторы земельных участков, на которых расположено их недвижимое имущество, продают не все имущество, а только его часть. Разработаны предложения по улучшению процедуры и нормативно-правовых актов Украины по этому вопросу с целью значительного ускорения заключения и регистрации новых договоров аренды.

About sharing land parcels who leased
V.A. Riabchii, V.V. Riabchii

This article analyzes the current situation in land relations, when renting of land on which they are located real estate, do not sell all the property, but only a part. Proposals to improve the procedures and legal acts of Ukraine on this issue in order to significantly accelerate the conclusion and registration of new leases.

Література 5

УДК 528.48

КАДАСТР ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ

І. Тревого1, Є. Ільків2, М. Галярник2
1 Національний університет “Львівська політехніка”
2 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: кадастр, геодезичні пункти, геолого-геофізична інформація.

Кадастр геодезичних пунктів
І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник

Сучасний банк геодезичних даних повинен містити всебічну інформацію про геодезичний пункт. Для кращого використання геодезичних пунктів запропоновано нову нумерацію. Запровадження цієї системи істотно залежить від коштів, виділених місцевими органами на розвиток топографо-геодезичної діяльності.

Кадастр геодезических пунктов
И. Тревого, Е. Илькив, М. Галярник

Современный банк геодезических даних должен включать всестороннюю информацию о геодезическом пункте. Для лучшего использования геодезических пунктов предложено новую номерацию. Внедрение этой системы существенно зависит от средств, виделенных местными органами на развитие топографо-геодезической деятельности.

Cadastre geodetic points
I. Trevoho, E. Ilkiv, M. Galyarnik

The current geodetic data bank should include comprehensive information about the geodetic control point. To make better use of geodetic points proposed new numbering. The introduction of this system strongly depends on the allocation of funds for the development of local topographic and geodetic activities.

Література 9

УДК 528.24

XІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГЕОФОРУМ 2014”

І. Тревого, О. Денисов, С. Савчук, Б. Четверіков, В. Задорожний
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: конференція, засідання.

XІХ Міжнародна науково-технічна
конференція “Геофорум 2014”
І. Тревого, О. Денисов, С. Савчук, Б. Четверіков,
В. Задорожний
Наведено хронологію міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум 2014”, яка відбулася 23–25 квітня 2014 р. у Львові–Яворові.

XIХ Международная научно-техническая
конференция “Геофорум 2014”
И. Тревого, А. Денисов, С. Савчук, Б. Четвериков,
В. Задорожный
Представлена хронология международной научно-технической конференции “Геофорум 2014”, состоявшейся 23–25 апреля 2014 г. во Львове–Яворове.

XIX Іnternational scientific and technical
conference “Geoforum 2014”
I. Trevoho, A. Denisov, S. Savchuk, B. Chetverikov,
V. Zadorozhnyi
The article presents the chronology of the international scientific and technical conference “Geoforum 2014”, held from 23–25 April 2014, in Lviv–Yavorov.

Література 0

УДК 528.04

РОЗШИРЕННЯ НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ ГЕОДЕЗИСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ТА НІМЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТІВ

І. Тревого, В. Задорожний, І. Савчин
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: міжнародна кооперація, інженерна геодезія, подвійний диплом, міжнародна конференція.

Розширення наукової та навчальної співпраці геодезистів українського та німецького університетів
І. Тревого, В. Задорожний, І. Савчин

Наведено результати наукової та навчальної співпраці Інституту геодезії Національного уніве¬рситету “Львівська політехніка” та Вищої школи Нойбранденбурга. Показано широкі можливості практичного застосування найсучаснішого геодезичного обладнання.

Расширение научного и учебного сотрудничества геодезистов украинского и немецкого
университетов
И. Тревого, В. Задорожный, И. Савчин

Представлены результаты научного и учебного сотрудничества Института геодезии Национального университета “Львовская политехника” и Высшей школы Нойбранденбурга. Показано широкие возможности практического применения современного геодезического оборудования.

Expansion of scientific and educational cooperation
of surveyors of Ukrainian and German Universities
I. Trevoho, V. Zadorozhnyy, I. Savchyn

The article presents results of scientific and educational cooperation between the Institute of Geodesy of Lviv Polytechnic National University and University of Applied Sciences Neubrandenburg. Opportunities of practical application of the most modern surveying equipment are shown.

Література 0

УДК 528.4

ЕЛЕКТРОННА ТАХЕОМЕТРІЯ У БЕЗРЕФЛЕКТОРНОМУ РЕЖИМІ

І. Тревого, О. Лісник
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: плівковий відбивач, призмовий відбивач.

Електронна тахеометрія у безрефлекторному режимі
І. Тревого, О.Лісник

Встановлено, що між виміряними відстанями на різні відбивні поверхні під час тахеометричного знімання у масштабах від 1:1000 включно немає суттєвої різниці. Визначено, що гарантії виробника щодо дальності вимірів у режимі без рефлектора та на плівковий відбивач значно завищені.

Электронная тахеометрия в безрефлекторном режиме
И. Тревого, О. Лиснык

Установлено, что между измеренными расстояниями на различные отражающие поверхности при тахеометрической съемке в масштабах от 1:1000 нет существенной разницы. Определено, что гарантии производителя по дальности измерений в режиме без рефлектора и на пленочный отражатель значительно завышены.

Tacheometric surveying in without reflex mode
I. Trevogo, O. Lisnyk

Found that between the measured distances on different beatings back surfaces during a Tacheometric surveying in 1:1000 scales and more there is not a substantial difference. Determined, that guarantees of producer in relation to distance measuring , considerably overpriced.

Література 5

УДК 528.3

ПРОБЛЕМИ МЕТРОЛОГІЇ КООРДИНАТНО-ЧАСОВОГО ПРОСТОРУ ПРИ СУПУТНИКОВИХ І НАЗЕМНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ

І. Тревого, І. Цюпак
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: система координат, координатно-часовий простір, супутникові та наземні виміри,
GNSS-технологія.

Проблеми метрології координатно-часового простору при супутникових і наземних геодезичних вимірюваннях
І. Тревого, І. Цюпак

Розглянуто метрологічні аспекти реалізації земної системи координат ITRF, збереження її точності під час визначення нових пунктів і геодезичних мереж у цій системі.

Проблемы метрологии координатно-временного пространства при спутниковых и наземных геодезических измерениях
И. Тревого, И. Цюпак

Рассмотрены метрологические аспекты реали¬зации земной системы координат ITRF, сохранение ее точности при определении новых пунктов и геоде¬зических сетей в ее рамках.

Problems metrology of coordinate-time space
in satellite and terrestrial of geodetic measurements
I. Trevoho, I. Tsyupak

In this article reviewed the metrological aspects of the Earth’s coordinate system ITRF, maintaining its accuracy in determining new points and geodetic networks in this system.

Література 18

УДК 349.41

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ

М. Трегуб, Ю. Трегуб
Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”

Ключові слова: методи управління, методи управління земельними ресурсами, раціональне використання земель, промислові міста.

Обґрунтування методів управління земельними ресурсами промислових міст
М. Трегуб, Ю. Трегуб

Наведено результати аналізу та обґрунтування методів управління загалом та запропоновано застосування економічних, планувальних, адміністративних, соціальних і екологічних методів управління земельними ресурсами в промислових містах.

Обоснование методов управления земельными ресурсами промышленных городов
Н. Трегуб, Ю. Трегуб

Приведены результаты анализа и обоснования методов управления в общем и сделаны предложения по использованию экономических, пла¬нировочных, административных, социальных и экологических методов управления земельными ресурсами в промышленных городах.

Justification of methods of land management of industrial cities
M. Tregub, Y. Trehub

Given the results of analysis and justification of management methods in general, and made suggestions on the use of economic, planning, administrative, social and environmental land management methods in the industrial cities.

Література 8

УДК 528.33:551.24

ПОРІВНЯННЯ ОДНОГО КЛАСУ ГАРМОНІЧНИХ ТА КУЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕННІ ПОТЕНЦІАЛУ ПЛАНЕТИ

П. Черняга, М. Фис, Ю. Голубінка, М. Юрків
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: потенціал, гармонічна функція, кульова функція.

Порівняння одного класу гармонічних та кульових функцій при представленні потенціалу планети
П. Черняга, М. Фис, Ю. Голубінка, М. Юрків

Розглянено один клас гармонічних в еліпсоїді функцій. Досліджено можливість представлення потенціалу еліпсоїда за їх допомогою за допомогою порівняння з розкладом за кульовими функціями. Для сферичної планети доведено еквівалентність двох класів гармонічних функцій: об’ємних інтегралів та кульових функцій.

Сравнение одного класса гармонических и шаровидных функций при представлении потенциала планеты
П. Черняга, М. Фыс, Ю. Голубинка, М. Юркив

Рассмотрен один класс гармонических в эллипсоиде функций. Исследована возможность представления потенциала эллипсоида с их помощью путем сравнения с разложением по шаровидным функциям. Для сферической планеты доказана эквивалентность двух классов гармонических функций: объемных интегралов и шаровидных функций.

Comparison of a class of harmonic and spherical functions in the representation of the planets potential
P. Chernyaha, M. Fys, Yu. Holubinka, M. Yurkiv

One class of harmonic functions in the ellipsoid has been considered. The possibility of representation of the potential of an ellipsoid using them is investigated by comparison with the expansion on spherical functions. For a spherical planet it has been proved the equivalence of two classes of harmonic functions: the volumetric integrals and the spherical functions.

Література 4

UDC 528.92

METHODS OF CREATION OF HISTORICAL SITUATION PLAN CONCENTRATION CAMP “STALAG-328” (CITADEL) IN LVIV (UKRAINE) ON THE BASE ARCHIVAL AERIAL IMAGE

B. Chetverikov, L. Babiy
Lviv Polytechnic National University

Key words: GIS, aerial image, situation plan, concentration camp, vectorial layer, accuracy of binding.

Методика створення історичного ситуаційного плану концентраційного табору “Stalag-328” (Цитадель) у Львові на основі архівних аерознімків
Б. Четверіков, Л. Бабій

Розвиток цифрових технологій дає змогу використати ГІС-інструментарій для відображення історичної ситуації на сучасних картографічних матеріалах. Однією з важливих історичних пам’яток є концтабір “Шталаг -328”, розташований на Цитаделі у м. Львові. В роботі інтерпретовано фрагмент архівного аерознімка м. Львова часів Другої світової війни, який отримано в 1944 р., і сумісно опрацьовано сучасне космічне зображення й архівні аерозобра¬ження за допомогою інструментарію ГІС. Сформовано план концентраційного табору з позначеними місцями розстрілів та масових поховань військовополонених.

Методика создания исторического ситуационного плана концентрационного лагеря “Stalag – 328” (Цитадель) во Львове на основании
архивных аэроснимков
Б. Четвериков, Л. Бабий

Развитие цифровых технологий позволяет использовать ГИС-инструментарий для отображения ситуации на современных картографических материалах. Одним из важных исторических памятников является концлагерь “Шталаг-328”, расположенный на Цитадели во Львове. В работе интерпретировано фрагмент архивного аэроснимка г. Львова времён Второй мировой войны, который получен в 1944 г., совместно обработано современное космическое изображение и архивные аэроизображения с помощью инструментария ГИС. Получен план концентрационного лагеря с обозначенными местами расстрелов и массовых захоро¬нений военнопленных.

Methods of creation of historical situation plan Concentration camp “Stalag-328” (Citadel) in Lviv (Ukraine) on the base archival aerial image
B. Chetverikov, L. Babiy

It so happened that with the development of digital technology GIS tools can be used to display the historical situations on modern materials. One of the important historical sites of that time is the notorious concentration camp “Stalag-328”, situated at the Citadel in Lviv. The aim of this work is the interpretation of fragment archival aerial image of Lviv during the World War II, which made by the Nazis in 1944, and compatible processing of contemporary space image, and archival aerial image using GIS tool.

Література 5

Syndicate content