№ 790 (2014)

УДК: 338.48(477)

І.В. Ангелко
Національний університет “Львівська політехніка”
ТУРИЗМ У СИСТЕМІ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

© Ангелко І.В., 2014
На основі комплексного аналізу проаналізовано сучасний стан туризму в системі народногосподарського комплексу України, висвітлено його особливості та відображено перспективи розвитку в майбутньому. Зокрема, зазначено, що туризм в Україні, як і світі загалом, набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери. Визначено, що для розвитку туристичної сфери в Україні існують усі передумови. Зокрема, аналіз туристичних потоків свідчить про пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, який є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних за¬пасів дер¬жави та підвищення її авторитету на міжнародній арені. Узагальнено те, що не¬зважаючи на значний потенціал, туристична галузь України має низку проблем, на¬гальне вирішення яких покращить перспективи її розвитку вже в найближчому часі. Перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні тісно взаємопов’язані з форму¬ванням нового державного підходу до туризму як галузі, пріоритетний розвиток якої мо¬же позитивно вплинути на економічний та соціальний стан країни, стимулювати важ¬ливі галузі економіки, сприяти зміцненню позитивного іміджу України на світовій арені.
Ключові слова: туризм, туристичний бізнес, туристична галузь, туристичний сектор економіки, державна політика, державне регулювання.

I.V. Anhelko
Lviv Polytechnic National University
TOURISM IN THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMIC COMPLEX OF UKRAINE: CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS

© Anhelko I.V., 2014
Tourism is an essential sector of every country in contemporary conditions of management, because tourism is one of the most dynamic and profitable sectors of the world economy, which helps to increase and spread economic, social and culture relations.
The author has analyzed the current situation of tourism in the system of national economic complex of Ukraine, explained its peculiarities and showed the prospects of development in the future. In particular, the article tells that tourism in Ukraine, as well as in the world, becomes more important for economy and social sector. It has been defined that there were all preconditions for development of tourism industry in Ukraine. Analysis of streams of tourists indicates the priority line of development of incoming and domestic tourism, which is an important factor for improvement of the quality of life in Ukraine, formation of additional jobs, replenishment of currency reserves of the state and enhancing of its authority on international stage.
The author generalized the fact that despite considerable potential, tourism industry in Ukraine has many problems, the solution of which will improve the prospects of its development in the near future. The prospects of development of travel industry in Ukraine is closely related to formation of new state approach to tourism as sector, the priority development of which will positively influence economic and social situation of the country, stimulate important sectors of economy, contribute in enhancing of positive image of Ukraine on the global stage.
Key words: tourism, tourism business, tourism industry, tourism sector, public Policy, state Regulation.

Література – 7.

УДК 336.7

А.М. Чушак, Ю.Р. Микуляк
Національний університет “Львівська політехніка”
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ, ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

ã Чушак А.М., Микуляк Ю.Р., 2014
Визначено сутність фінансового лізингу в Україні, проведено аналіз ринку лізингових послуг, а також виявлено гальмівні фактори розвитку лізингу. Проана¬лізовано останні дослідження, публікації та законодавчо-нормативну базу.
За оцінками вітчизняних експертів, понад 50 % основних засобів потребують оновлення. Зарубіжний досвід показує, що лізинг є одним із продуктивних шляхів залучення капіталу для оновлення основних фондів підприємств. Проте, в Україні розвиток лізингових відносин значно відстає від світової практики.
Зосереджено увагу на значенні лізингу для пріоритетних сегментів економіки України, а саме сільського господарства, машинобудівної галузі, малого та середнього бізнесу. Проаналізовано рейтингу лізингових компаній, з якого можна зробити висновок про важливість створення лізингових компаній банками. Подано переваги фінансового лізингу порівняно з іншими способами інвестування, виявлено проблеми розвитку лізингу та запропоновано можливі шляхи вирішення висвітлених проблемних питань. Подано короткі висновки щодо проведеного дослідження.
Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач, лізин¬говий платіж, лізингова угода.

A.M. Chushak, J.R. Mykulyak
Lviv Polytechnic National University
THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF FINANCIAL LEASING IN UKRAINE, PROBLEMS OF DEVELOPMENT

ã Chushak A.M., Mykulyak J.R., 2014
The article determines the purpose of financial leasing in Ukraine, includes the analysis of the leasing market and braking factors of the lease. The analysis of recent research, publications and legislative and regulatory framework has also been included in the article.
According to local experts, more than 50 % of fixed assets need to be updated. International experience shows that the lease is one of the productive ways to raise capital for fixed assets of enterprises. However, development of leasing in Ukraine lags international practice.
The article focuses on the importance of leasing for priority segments of Ukraine’s economy, namely agriculture, engineering industry, small and medium enterprises. From the analysis ranking of leasing companies we can conclude about the importance of organization leasing companies by banks. We presented the advantages of leasing in comparison with other methods of investment, found problems of leasing development and suggested possible solutions to these problems. We submitted brief conclusions about our research.
Key words: leasing, finance lease, the lessor, the lessee, lease payment, lease agreement.

Література – 9.

УДК 65.011.8:65.02 (477) (061.1 ЄС) (045)

Н.М. Демида
Національний авіаційний університет
УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИМИ ГРУПАМИ В РАЗІ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

© Демида Н.М., 2014

Розглянуто роль промислово-фінансових груп (ПФГ) у розвитку економіки, досліджено та запропоновано на прикладі науково-виробничої інвестиційної групи (НВІГ) “ІНТЕРПАЙП” механізм управління ними в разі підписання угоди між Україною та Європейським союзом, який є сьогодні перспективною міжнародною спільнотою для України. Сформовано стратегію діяльності НВІГ “ІНТЕРПАЙП” в разі підписання угоди між Україною та Європейським союзом. Подано етапи її реалізації, виокремлено основні проблеми, які повинні бути вирішені внаслідок її впровадження, встановлених цілей, переваг та недоліків під час її реалізації. Наведено переваги для функціонування ПФГ у напрямку співпраці з Європейським Союзом порівняно із співпрацею з Російською Федерацією. Підкреслено, що поетапне впровадження рекомендованої стратегії для НВІГ “ІНТЕРПАЙП” надасть можливість поступово, обдумано та раціонально розвивати та впроваджувати стратегію ПФГ в умовах вступу до ЄС. Зазначено, що під час вибору стратегії будь-яка компанія за встановленими нею цілями, повинна дуже добре зважити на усі чинники, що впливають на діяльність ПФГ, та які наведені у розробленій стратегії.
Ключові слова: промислово-фінансова група, угода про Асоціацію, науково-виробничо-інвестиційна група (НВІГ) Інтерпайп

N.M. Demyda
National aviation university
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL-FINANCE GROUPS REGARDING THE SIGNITURE OF ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND EUROPEAN UNION

© Demyda N.M., 2014
Today, Ukraine is facing the choice of vector integration with certain international community. An alternative is considered to be European Union (EU), which in turn is very promising for the economy of Ukraine. Therefore, the national economy should be consistent and carefully prepared. Industrial-financial groups (IFG) play a very important role in the economy of our country and highly influential on the trends of its development. Therefore, in this article the IFG are considering as powerful price for development of economy, and in particular, examples of IFG “INTERPIPE” are researching and proposing mechanism of management IFG of Ukraine. This article forms the strategy of IFG “INTERPIPE” in case of an agreement between Ukraine and the European Union and sets priorities for IFG in case of EU integration. Also this article shows the benefits for functions of strategy of IFG towards the EU in comparison with cooperation with Russia. It should be noted that conducted research for a phased development strategy IFG “INTERPIPE” will enable gradually, deliberately and rationally develop and implement strategy of IFG in terms of EU accession. Indeed, the strategy of any company seeks the implementation of objectives which poses a particular entity. Therefore, this issue should be approached very carefully and with attention to all factors, that are concerned with activities of IFG, which are also hovering through the strategy developed in this paper.
Key words: Industrial-financial group (IFG), association agreement, scientific-industrial-investment group (SPIG) Interpipe.

Література – 10.

УДК 37011

Л.В. Дольнікова, О.Л. Цубова
Національний університет “Львівська політехніка”
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ

 Дольнікова Л.В., Цубова О.Л., 2014
Розглянуто науково-методологічні підходи до формування знань з фунда¬ментальних дисциплін під час підготовки бакалаврів з напряму “Менеджмент”, подано авторське трактування системного підходу до формування якісних фахових знань шляхом фундаментальної освіти. Перераховано чинники, які впливають на ефективність фундаментальної підготовки менеджера, а саме: недостатній рівень загальноосвітніх знань, неуміння працювати в системі вищої школи, низький рівень, а часом і повна відсутність, інтеграції фундаментальних і професійних знань, що спричинює і низьку мотивацію вивчення фундаментальних дисциплін. Сформовано зміст фундаментальної освіти, який повинен чітко виходити з мети, основних видів і завдань діяльності менеджера, основні з яких виокремлено як готовність до управлінської діяльності у сфері ринкових відносин. Підкреслено, що фахівець, крім того, повинен володіти необхідними в його практичній діяльності знаннями у галузі маркетингу, підприємництва, комерційної діяльності, права, зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, оподаткування, менеджменту, знати законодавство України, що регламентує підприємницьку, комерційну, зовнішньоекономічну діяльність, зміст економічних законів і категорій, мати достатні знання із соціально-гуманітарної сфери. Розроблено систему дидактичних засобів системного підходу до вивчення окремих фундаментальних дисциплін навчального плану на основі інтегративного підходу.
Key words: fundamental training, professional competence, systematic approach.

L.V. Dolnikova, O.L. Tsubova
Lviv Polytechnic National University
SYSTEMATIC APPROACH TO THE FUNDAMENTAL TRAINING OF MANAGERS AS PREREQUISITE FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE

© Dolnikova L.V., Tsubova O.L., 2014
The article deals with the scientific and methodological approaches to the creation of knowledge in fundamental subjects during the training for the Bachelor’s degree in Management. It represents the author’s interpretation of the systematic approach to the formation of high-quality professional knowledge through the basic education.
In pedagogical theory, the question of the system of interrelations in the shaping of training content belongs to the main problems, which constitute the logical starting point for the problem solution in the training of a competitive specialist. The main approaches in the modern didactic system of managers’ training in higher education are humanity, fundamentality, structured system, and professional orientation of educational material. Fundamental education presupposes the formation of basic knowledge for mastering the system of professional competence of the future specialists.
Professionalism is based on the corresponding fundamental training, systematic thinking, effective methods of strategies and decision argumentation, organizational skills.Therefore, the purpose of modern specialist training is to ensure the conditions of the efficient knowledge acquisition through the innovation in education and adaptation to the national and international labor markets.
The effectiveness of basic managers’ training is influenced by numerous factors: insufficient level of general knowledge, incapability to work in institutions of higher learning, low, and sometimes complete absence of the integration of basic and professional knowledge, which leads to low motivation in studying basic subjects.
Basic education content formation has to be based on the objective, main types and tasks of manager’s activity, which are distinguished as the readiness for managerial activity in market relations.
The expert for the practical activity should possess the knowledge in marketing, entrepreneurship, business, law, foreign trade, finance, taxation, management, legislation of Ukraine, which regulates business, trade, foreign trade, the meaning of economic laws and categories, to have sufficient amount of knowledge in social and humanitarian spheres.
This system of knowledge and skills can be formed only with the help of clear scientific and reasonable integration system of the fundamental, social, humanitarian, and professional practical knowledge.
Taking into account the activity tasks and its productive functions, which should be possessed by a manager in the managerial activity, it is considered that the list of the natural sciences disciplines (basic disciplines) requires high-quality innovative educational and scientific support, the development of effective means of systematic knowledge and skills formation, which are the basis of expertise. We have developed the didactic means system of the systematic approach to the study of some fundamental subjects of the curriculum based on the integrative approach, and the implementation effectiveness of their application will be the subject of our further research.
Key words: fundamental training, professional competence, systematic approach.

Література – 6.

УДК 338. 48

К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська
Національний університет “Львівська політехніка”
ВИКОРИСТАННЯ БАЛЬНО-ФАКТОРНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

© Дорошкевич К.О., Вороновська М.М., 2014
Досліджено сутність та розглянуто методи оцінювання посад працівників підприємства (бально-факторний метод, ранжирування, метод Хея, класифікацію посад, метод 360 градусів), визначено їх переваги (простоту використання, поступність результатів, точність оцінювання тощо) та недоліки (дороговартісність, високі затрати праці та часу, необхідність залучення кваліфікованих кадрів, суб’єктивність результатів оцінювання тощо). У результаті їх узагальнення, найефективнішим методом оцінювання посад визначено бально-факторний метод. Для підвищення результативності його застосування, наведено приклад практичного використання бально-факторного методу оцінювання посад працівників підприємств та деталізовано його етапи (визначення мети і цілей оцінювання; інформаційне забезпечення процесу оцінювання; установлення індикаторів (факторів), за якими здійснюється оцінка; формування бально-факторної шкали оцінювання та її перевірка; оцінювання посад бальним методом відповідно до розробленої шкали; визначення рівня отриманих результатів та прийняття відповідних уп¬рав¬лінських рішень) із повним визначенням отриманих результатів на кожному із них.
Ключові слова: стимули, премії, оцінювання посад працівників, бально-факторний метод, використання.

K.O. Doroshkevych, M.M. Voronovska
Lviv Polytechnic National University
USING METHODOF POINT FACTOR EVALUATION OF THE POSITIONS OF EMPLOYEES OF ENTERPRISES

© Doroshkevych K.O., Voronovska M.M., 2014
The article researches the essence and considers the methods of evaluation of employees’ positions (point factor evaluation method, the ranking method, the Hay evaluation method, classification of positions, and method of 360-degree feedback), their advantages (simplicity, results availability, processing accuracy, etc.) and disadvantages (cost, high labor and time consumption, need to involve highly professional specialist, subjectivity of the results, etc.). Generalization and comparison of the above methods defined the point factor method as the most efficient. In order to enhance the efficiency of employment of the said method the article brings examples the practical application of point factor evaluation of the positions of the employees and specifies its stages (defining the goal and objectives of the evaluation; information support of the evaluation process; establishment of indices (factors) used in the evaluation; development of a point factor evaluation scale and its verification; evaluation of positions using point factor method according to the developed scale; determining the level of the received results and making according management decisions) supported with comprehensive establishment of results of each stage.
Key words: stimuli, bonuses, evaluations of employee position, point factor method, application.

Література – 8.

УДК: 336.215

Г.С. Домарадзька
Національний університет “Львівська політехніка”
ІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: ЕТАПИ І РИЗИКИ

© Домарадзька Г.С., 2014
Досліджено алгоритм обґрунтування змісту і послідовності кроків, необхідних для ефективного управління процедурами інтеграції України у світову економіку, зокрема, вступу до Європейського Союзу (ЄС). Як передумова доцільності європейського напряму інтеграції України розглянуто наявність відповідних чинників. Проана¬лізовано наявний досвід економічної співпраці України з європейськими організаціями і установами, зокрема, з Чорноморським Економічним співтовариством (ЧЕС), угру¬пованням ГУАМ, участь України в Раді Європи.
Запропоновано проводити порівняльну оцінку України з обраною країною (країнами) за такими параметрами: а) ВВП, рівень доходів на душу населення, рівень безробіття, рівень податкового навантаження на підприємців, індекси промислової продукції, індекси споживчих цін тощо; б) види і призначення спеціальних установ (організацій, комітетів, фондів), створених на макроекономічному і мезоекономічному (регіональному, галузевому) рівнях для реалізації інтеграційних процедур і забезпечення пристосування економічних суб’єктів країни до нових реалій господарювання; в) види, зміст, вартість і тривалість політичних, правових, соціальних, фінансових та інших реформ, які проводились для підготовки інтеграції; г) позитивний і негативний досвід господарювання в обраній країні (країнах) після певного періоду їх діяльності у межах інтеграційного угруповання; д) можливі ризики, кількісна оцінка їх впливу на доцільність варіанта інтеграції з урахуванням системи прийомів та заходів, спрямованих на уникнення або зменшення негативних наслідків ризикованих подій.
Запропоновано використовувати сформований так інформаційний масив як основу побудови альтернативних варіантів (песимістичних, реалістичних, оптиміс¬тичних) інтеграційної стратегії, враховуючих як політичні, так і фінансові, соціально-економічні, екологічні та інші пріоритети країни.
Ключові слова: інтеграція, Європейський Союз, стратегія, ризики, адаптація.

G.S. Доmaradska
Lviv Polytechnic National University
UKRAINIAN INTEGRATION STRATEGY: STAGES AND RISKS

© Доmaradska G.S., 2014
The algorithm of the ground of maintenance and sequence of steps which are necessary for the effective management of procedures for Ukrainian integration into a world economy, in particular, for the entry into European Union (EU), is investigated. The presence of corresponding factors is examined as pre-condition of expediency of European direction of integration of Ukraine and active activity of legislative and executive bodies of management of Ukraine in this direction etc.. The attention is paid to not high level of fulfilling commitment, envisaged by corresponding normatively-legislative documents and concords with European institution which were accepted by Ukraine while the years of independence, and also to the necessity of taking into account the negative economic phenomena in EU, caused by a world financial economic crisis. The present experience of economic collaboration of Ukraine with European organizations and establishments, in particular, with black Sea Economic Concord, group of GUAM, participating of Ukraine in Advice of Europe is analyzed.
The evaluation of effectiveness of such processes in other countries and ground of possibility of adaptation of positive socio-economic consequences in them to the terms of Ukraine is considered the major constituent of the algorithm of optimal strategy construction, taking into account the state of Ukrainian legal, social and economic readiness to the integration processes.. It is suggested to conduct the comparative estimation of Ukraine with a selected country (countries) on such parameters: а) GDP, the level of revenue per person, unemployment rate, level of the tax loading on businessmen, indexes of industrial products, cost-of-living-indexes etc.; b) kinds and setting of the special establishments (organizations, committees, funds) created on macroeconomic and mezoeconomic (regional, branch) levels for realization of integration procedures and providing an adaptation of economic subjects of the country to new realities of menage; c) kinds, maintenance, cost and duration of political, legal, social, financial and other reforms that were conducted for preparation of integration; d) positive and negative experience of menage in a selected country (countries) after the certain period of their activity within the integration group; e) possible risks, quantitative estimation of their influence on expediency of variant of integration, considering the system of methods and actions with the aim to avoid or reduce negative consequences of risky events.
It is suggested to use formed in such way informative block as the basis of the construction of alternative variants (pessimistic, realistic, optimistic) of integration strategy, taking into consideration political, financial, socio-economic, ecological and other priorities of the country.
Кey words: іntegration, European Union, strategy, risks, adaptation.

Література – 10.

УДК 94 (07)

Т.Б. Гриневич, Л.В. Цубов
Національний університет “Львівська політехніка”
ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРАЛУ У НАВЧАЛЬНОМУ ТА ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НЕГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ

© Гриневич Т.Б., Цубов Л.В., 2014
Проаналізовано залучення краєзнавчого матеріалу при вивченні загальнообов’язкових дисциплін на прикладі інтеграції із курсом “Історії України” за програмою її викладання для студентів Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуто краєзнавчий матеріал, який для прикладу буде стосуватися саме регіону розташування навчального закладу – Західної України, а зокрема Прикарпаття. Така спрямованість зумовлена уже проведеною апробацією інтеграції краєзнавства у навчальний процес, яка проводиться викладачами університету та може слугувати для них і практичними порадами на майбутнє. Наведено приклади з інтеграції із краєзнавчим матеріалом інших регіонів, які показують широкі можливості для орієнтації навчального матеріалу з історії України та для приближення його до потреб та інтересів студентів, зацікавлення їх вивченням предмета. Інтеграція із краєзнавством дасть змогу набли¬зити для студентів історію, як частину їх повсякденного життя, сформувати розуміння минулого, як безпосередньої основи та коренів сучасності. Використано приклади із історії конкретного середовища життя студентів, що сприятиме розширенню їх загальноінтелектуального кругозору, зацікавленості вивченням курсу історії, так і піднесенням патріотичних почуттів любові та прив’язаності до рідного краю.
Ключові слова: інтеграція, зацікавлення, краєзнавство, історія України.

T.B. Grynevych, L.V.Tsubov
Lviv Polytechnic National University
APPLICATION OF COUNTRY STUDYING MATERIAL TO ACADEMIC AND EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER NON-HUMANITARIAN EDUCATION PROFILE

© Grynevych T.B., Tsubov L.V., 2014
In this paper will be analyzed the country studying materials concerning teachening of mandatory disciplines by the integration of “The history of Ukraine” course in accordance to the curricular programs for the students of the Institute of Business and Perspective Technology of Lviv Polytechnic National University. In presented materials as an example was taken Western region of Ukraine, especially Subcarpathian. This focus has caused the integration of country studying into the learning process, which is conducted by teachers of the University and can be used by them in a practical way in future. For a modern educational and methodological science is necessary to fill the gaps due to the lack of publications devoted to the issue of orientation study material for the course of The history of Ukraine for the educational needs of students that have economic learning profile. It’s essential to present issues and problems where it is possible to integrate The history and country study in order to show possible ways of their implementation and application to specific training techniques.
The stated problems and examples show wide opportunities for the targeting of educational material on the history of Ukraine for its approximation to the needs and interests of students, their interest in learning the subject. Integration with country studying will bring the history to students as a part of their daily lives, promoting the understanding of the past, as a direct basis and roots of modernity. A significant role in this is the use of examples from the history of the students’ specific living environment. This, in turn, will help to expand the horizons of the students’ general outlook, their interest in studying history and the rise of the patriotic feelings of love and attachment to the homeland.
This paper can be expanded by many other examples of the educational material integration that can serve as a complete substitute for those presented in this article. Also, the work can be developed into a thorough monographic study that would elucidate the content problems of history education in high school and would develop the methodological framework in the outlined direction of the educational activity. It is viewed as being promising to present the opportunities to involve the country studying materials to other disciplines such as the history of Ukrainian culture or culture studies. It should also be pointed out that the given problem should be illustrated with the examples of integration with the country studying of other regions. Such adaptation of the delivered material content is predetermined by the peculiarity of the country studying facts in every region of the country.
Key words: integration, interest, country studying, the history of Ukraine.

Література – 12.

УДК 658.8(075.8)

Н.І. Горбаль, М.В. Колодій
Національний університет “Львівська політехніка”
АНТИКРИЗОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

© Горбаль Н.І., Колодій М.В., 2014
Проаналізовано особливості нестабільного середовища ведення бізнесу в Україні. Зокрема, наведено результати аналізування Індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. Всесвітнім економічним форумом, за яким наша країна за останній рік у рейтингу втратила 11 позицій, – з 73 до 84. Проаналізовано сутність понять “криза”, “антикризове управління” та визначено місце антикризового маркетингу у структурі антикризового управління підприємством. Зокрема, запропоновано трактування категорії “антикризовий маркетинг” як складової системи антикризового управління, яка має комплексний та системний характер, перманентно здійснюється суб’єктами господарювання, і спрямована на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ у сфері маркетингової діяльності через максимальне задоволення потреб споживачів, а також визначено проблематику його практичної реалізації суб’єктами господарювання. Дослідження особливостей антикризового маркетингу також дало змогу показати його місце в системі антикризового управління, виділити основні групи проблем на шляху реалізації концепції антикризового маркетингу та розробити комплексну класифікацію стратегій антикризового маркетингу за сукупністю ознак.
Ключові слова: криза, антикризове управління підприємством, антикризовий маркетинг.

N.I. Horbal, M.V. Kolodiy
Lviv Polytechnic National University
ANTICRISIS MARKETING AS PART OF THE ANTICRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

© Horbal N.I., Kolodiy M.V., 2014
This paper analyzes the features of the unstable business environment in Ukraine. In particular, the results of the review of the Competitiveness Index 2013-2014 of Ukraine by World Economic Forum are given. Our country over the last year lost 11 positions – from 73 to 84 – in the ranking. The essence of the concepts of “crisis”, “crisis management” and the place of crisis marketing in the structure of crisis management are analyzed. In particular, the interpretation of the category “crisis marketing” is proposed as a part of crisis management, which is complex and systemic in nature, permanently used by business entities, and seeks to prevent or eliminate adverse effects in marketing by maximum satisfaction of consumer needs. The problems of its practical implementation are identified. Studies of anti-crisis marketing also helped to introduce its place in the system of crisis management, to identify the main groups of problems in implementing the concept of crisis marketing and develop a comprehensive classification of crisis marketing strategies.
Key words: crisis, crisis management of the company, (anti) crisis marketing.

Література – 10.

УДК 65.012.32

Н.І. Горбаль, В.М. Ліпей, З.В. Спольська
Національний університет “Львівська політехніка”
ТУРИЗМ У ЛЬВОВІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

© Горбаль Н.І., Ліпей В.М., Спольська З.В., 2014
Наголошено на важливості сфери послуг для західних областей України. Проаналізовано потенціал, тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку м. Львова. Визначено, що туризм на сьогодні є одним із двох пріоритетних напрямів розвитку міста. Проаналізовано Стратегію підвищення конкурентоспроможності еконо¬мі¬ки Львова та План розвитку туристичної діяльності м. Львів на 2009–2015 рр. Ключовим показником для туристичного бізнесу визнано кількість туристів, що відвідує Львів щорічно. Орієнтовну кількість туристів, що відвідують місто, обчислено на основі оцінок експертів, – вона знаходиться в діапазоні від 1 млн. до 2 млн. осіб і щорічно збільшується.
Констатовано, що важливим фактором, який безпосередньо впливає на розвиток туризму у Львові, є політична ситуація, що складається в Україні. Популярність Львова серед туристів зросла після проведення Євро-2012, відбувся значний поштовх у розвитку готельного бізнесу. Натомість туристична активність сповільнилась після революційних подій взимку 2013–2014 рр. На основі аналізу відпочинкового та бізнес-туризму у Львові визнано пріоритетність ділового туризму й важливість формування необхідної інфраструктури. Також важливим завданням є збільшення тривалості перебування гостей у місті, зокрема за рахунок розширення можливостей для бюджетного відпочинку.
Ключові слова: туризм, туристичний бізнес, розвиток туризму міста, сектори туризму.

N.I. Horbal, V.M. Lipey, Z.V. Spolska
Lviv Polytechnic National University
TOURISM IN LVIV: REALITIES AND PROSPECTS

© Horbal N.I., Lipey V.M., Spolska Z.V., 2014
The article analyzes the potential, trends and prospects of the Lviv tourism market development. Тhe importance of service sphere to Western Ukraine is emphasized. It was determined that today tourism is one of the two priority areas for the city. The Competitiveness Strategy and the Plan of the Lviv tourist activities development for 2009-2015 were analyzed. The number of tourists visiting Lviv annually is recognized as the key indicator for tourism business. The estimated number of tourists visiting the city was calculated on the basis of expert estimates – it is in the range from 1 million to 2 million people and increasing annually.
It was stated that an important factor that directly affects the development of tourism in Lviv is a political situation in Ukraine. The popularity of the city among tourists has increased after Euro-2012, there was a significant boost in the development of the hotel business. At the same time tourism has slowed down after the revolutionary events of the winter 2013-2014. Based on the analysis of recreational and business tourism in Lviv, the priority of business tourism and the need to improve the necessary infrastructure were recognized. It is also important to increase the length of stay of visitors in the city, in particular by expanding the opportunities for budget tourism.
Key words: tourism, tourism business, development of the city tourism, the tourism sectors.

Література – 13.

УДК 004.89:510.22

І.М. Климчук
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

 Климчук І.М., 2014
Розглянуто значущість аналізу фінансового стану організацій у сучасній ринковій економіці, оскільки саме завдяки цьому процесу отримується важлива частина інформації для прийняття управлінських рішень керівниками підприємств, та в якій зацікавлені майже всі суб’єкти ринкових відносин: власники, акціонери, банки та інші кредитори, інвестори, аудитори, постачальники та покупці, страхові компанії та інші. Акцентовано увагу на те, що одним із сучасних і перспективних напрямів наукових досліджень у галузі аналізу, прогнозування та моделювання економічних явищ і процесів є нечітка логіка. Нечітко-множинні моделі дають можливість менеджерам різного рівня і власникам підприємств приймати економічно обґрунтовані рішення.
Сформовано на основі даних фінансової звітності підприємства, а саме бухгал¬терського балансу і звіту про фінансові результати показники, що характеризують фі¬нансовий стан підприємства, а саме, показник “фінансової незалежності”, “швидкої ліквідності”, “маржі валового прибутку” і “рентабельності активів” (ROA). Побудовано та обґрунтовано терм-множини і функції належності для кожної змінної з метою отримання нечітких значень, необхідних для подальшого аналізу фінансового стану під¬приємства, визначено множину правил аналізу стану підприємств. За допомогою по¬будованої нечіткої моделі оцінено поточний фінансовий стан підприємства з вико¬ристанням методу формування логічного висновку Мамдані. За допомогою обраних показників та множини сформованих правил отримано логічний висновок, який є значенням вихідної змінної, що характеризує поточний фінансовий стан організації.
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, нечітка логіка, множина правил, логічний висновок, лінгвістичні змінні.

I.M. Klymchuk
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
EVALUATION OF FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES USING FUZZY LOGIC

 Klymchuk I.M., 2014
The importance of financial analysis of enterprises in the modern market economy is considered in this article. As a result of this process we receive an important piece of information for decision making by enterprise managers. Almost all subjects of market relations: owners, shareholders, banks and other lenders, investors, auditors, suppliers and buyers, insurance companies and others are interested in this information. One of the current and future directions of research in analysis, forecasting and modelling of economic phenomena and processes is fuzzy logic. Fuzzy multiple-models enable managers at various levels and business owners make economically sound decisions.
On the basis of the financial statements, such as balance sheet and income statement indicators which characterize the financial condition were formed, namely, the rate of “financial independence”, “quick ratio”, “gross profit margin” and “return on assets” (ROA). Term-sets and membership functions were constructed for each variable to obtain fuzzy values necessary for further analysis of the financial condition of the company, the set of rules of enterprise analysis were defined. The current financial condition of the enterprise was estimated using the constructed fuzzy model that implements Mamdani’s fuzzy inference method. With the selected parameters and set of rules the logical conclusion was formed, which is the value of the output variable that characterizes the current financial condition of the enterprise.
Key words: financial condition of enterprise, fuzzy logic, set of rules, logical implication, linguistic variables.

Література – 3.

УДК: 658

Н.О. Колінко, М.М. Красуляк
Національний університет “Львівська політехніка”
КЕРІВНИЦТВО ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ МАСОВОЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОПИТУ

 Колінко Н.О., Красуляк М.М., 2014
Розглянуто приклади реалізації масової індивідуалізації попиту на зарубіжних та вітчизняних підприємствах, зокрема на машинобудівних, та їхню систему керівництва. На основі проведеного аналізу запропоновано схему керівництва інноваційною діяльністю за умов масової індивідуалізації, на якій зображено взаємозв’язок між керуючою й керованою системою та результат від інноваційної діяльності керівника з підлеглими за умов використання нової стратегії. Для керуючої системи виокремлено низку вимог притаманних керівнику інноваційної діяльності. Саме вміння застосування керівником певних навичок, знань, цінностей, здібностей, мислення та якостей, спри¬ятимуть впровадженню на підприємстві нової стратегії масової індивідуалізації попиту. Для керованої системи реалізація масової індивідуалізації попиту здійснюється через три етапи: виявлення потреб споживачів, складання замовлення і узгодження умов договору; виробництво продукції масової індивідуалізації; доставка продукції до замовника та сервісне обслуговування. Прийняття управлінських рішень, відповідаль¬ність та підзвітність покладається на команду, а не на окремих осіб. Результатом такої командної роботи є співвідношення між задоволенням індивідуальних потреб споживачів та максимізацію прибутків підприємства на основі залучення нових сегментів ринку.
Проведене дослідження дає змогу поглиблено вивчити та зрозуміти сутність та схе¬му керівництва інноваційною діяльністю за умов масової індивідуалізації попиту, що, своєю чергою, приведе до задоволення індивідуальних потреб споживачів через його персо¬ніфікацію та ідентифікацію, мінімізації та ліквідації витрат, пов’язаних із зберіган¬ням запасів, зацікавленості усіх суб’єктів логістичного ланцюга в успіху індивідуалі¬зо¬ваних товарів чи послуг, впровадження у виробничий процес ІТ-технологій, залучення та організації досвідчених фахівців з розумінням до самоорганізації, збалансованого розподілу ресурсів в інноваційній діяльності підприємства. Проведене дослідження сприятиме збільшенню ефективності інновацій на машинобудівному підприємстві.
Ключові слова: інновація, керівництво, керівництво інноваційною діяльністю, масова індивідуалізація попиту, вимоги до керівника інноваційної діяльності, попит.

N.О. Kolinko, M.M. Krasulyak
Lviv Polytechnic National University
MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITIES AT ENGINEERING ENTERPRISES UNDER CONDITION OF MASS INDIVIDUALIZATION OF DEMAND

 Kolinko N.O., Krasulyak M.M., 2014
The article reviews examples of realization of a mass individualization of demand at the foreign and domestic enterprises, in particular on machine-building, and their system of the management are reviewed. The carried-out analysis offers the scheme of management by innovative activity under conditions of mass individualization on which the interrelation between the managing director and operated system and result from innovative activity of the director with subordinates is represented under conditions of use of new strategy. For operating system a number of requirements inherent in the manager of innovative activity is allocated. The ability of application by the manager of certain habits, knowledge, values, abilities, thinking and qualities will render assistance to introduction at the enterprise of the new strategy of mass individualization of demand. For managed system the realization of mass individualization of demand is enabled through three stages: identification of needs of consumers, drawing up order and coordination of terms of the contract; production of mass individualization; production delivery to the customer and service. The adoption of administrative decisions, responsibility and the accountability is relied on team, instead of the individual. Ratios between satisfaction of individual needs of consumers and maximizing profits of the enterprise on the basis of attraction of new segments of the market are result of such team work.
The conducted research gives the chance to learn and understand profoundly the essence and the scheme of the management of innovative activity under conditions of mass individualization of demand which in turn will lead to satisfaction of individual needs of consumers through its personification and identification, minimize or eliminate costs associated with the storage of supplies, all subjects of interest in the success of the logistics chain personalized goods or services, the introduction of information technologies in the production process, involvement and organization of experienced professionals with an understanding of self-organization, a balanced distribution of resources in the innovation of the company. This study will increase the efficiency of innovation in the manufacture of machinery.
Key words: innovation, management, management of innovation activity, mass individualization of demand, requirements to the manager of innovation activity, demand.
Література – 11.

УДК 338 : 338.012 : 338.054.23 : 338.58 : 338.14

О.Є. Кузьмін, М.І. Бублик, О.М. Рибицька
Національний університет “Львівська політехніка”
ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ ШКОДИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 Кузьмін О.Є., Бублик М.І., Рибицька О.М., 2014
З метою дослідження теоретичних основ та прикладних проблем прогнозування техногенних збитків у національному господарстві та методів управління ними на рівні держави в статті узагальнено теоретичні засади застосування нечітких множин як ефективного математичного інструменту за умов неповноти даних та невизначеності майбутнього. Відповідно до поставлених завдань виділення концептуальних рис моделі нечіткої експертної системи для встановлення взаємозалежностей між обсягами забруднення довкілля (викиди, скиди, відходи) та погіршенням стану здоров’я населення України, а також побудови моделі прогнозування техногенних збитків у національному господарстві та її перевірки на прикладі встановленої взаємозалежності між обсягами скидів (відведених забруднених вод без очищення), викидів діоксину сірки, оксиду азоту та кількістю вперше зареєстрованих новоутворень в Україні отримано такі результати.
Модель нечіткої експертної системи для встановлення взаємозалежностей між обсягами забруднення довкілля (викиди, скиди, відходи) та погіршенням стану здоров’я населення України повинна містити базу знань із 27 логічних висловлювань типу “якщо – тоді, інакше”.
Запропоновано модель прогнозування техногенних збитків в національному господарстві та встановлено її відповідність під час дослідження взаємозалежності між обсягами скидів (відведених забруднених вод без очищення), викидів діоксину сірки й оксиду азоту та кількістю вперше зареєстрованих новоутворень на 1000 осіб населення України. Встановлено, що вплив викидів і скидів забруднювальних речовин на кількість захворювань є нагромаджувальним і проявляється із часовою затримкою, тому взаємозв’язок між результатами має містити часовий лаг та показники повинні бути усереднені за значеннями обсягів впливів у визначений час.
Ключові слова: техногенні збитки, національне господарство, нечітка логіка, нечітка експертна система, техногенна шкода, прогнозування.

O.Ye.Kuzmin, M.I.Bublyk, Oh.M.Rybytska
Lviv Polytechnic National University
THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO FORECASTING OF TECHNOGENIC DAMAGE IN THE NATIONAL ECONOMY

 Kuzmin O.Ye., Bublyk M.I., Rybytska O.M., 2014
In order to study the theoretical foundations and applied problems of predicting man-made damage to the national economy and methods of management at the state level in paper there is summarizes the theoretical foundations of the application of fuzzy sets as an effective mathematical tool under conditions of incomplete information and uncertainty of the future. According to the allocation of tasks in the conceptual model features a fuzzy expert system to establish interdependencies between the amount of pollution (emissions, effluents, waste) and deterioration of health of Ukraine, as well as building prediction models of man-made damage to the national economy and its verification by the example of the set interdependence between the amount of discharges (drained polluted waters without treatment), and emissions of sulfur dioxide and nitric oxide and the number of newly registered tumors in Ukraine returned the following results.
Model of fuzzy expert system for establishing interdependencies between the amount of pollution (emissions, effluents, waste) and deterioration of health of Ukraine shall include a knowledge base with 27 logical statements such as “if – then otherwise”.
The model prediction of man-made damage to the national economy and established its compliance with established interdependence between the amount of discharges (drained polluted waters without treatment), and emissions of sulfur dioxide and nitric oxide and the number of newly registered tumors in Ukraine. It was established that the impact of emissions and discharges of pollutants into the incidence is cumulative in nature and appears to the time delay, because the relationship between the results must include the time lag and indicators should be averaged over a specified period of time hence volume effects.
Key words: man-made damage the national economy, fuzzy logic, fuzzy expert system, a technological sorry forecasting.

Література – 23.

УДК 658.8

О.Б. Мних, Ю.Р. Сокіл
Національний університет “Львівська політехніка”
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

© Мних О.Б., Сокіл Ю.Р., 2014
У науковій роботі досліджено екологічні антропогенні проблеми, що наявні у Львівській області. Характеристику сталості розвитку Львівської області у 2009–2011 рр. наведено із використанням таких показників, як індекс сталого розвитку, який деталізовано за трьома індикаторами сталості розвитку – економічного, екологічного та соціально-інституціонального та ступеня гармонізації сталого розвитку. Охарактеризовано сучасний стан інвестиційної привабливості Львівської області з погляду впливу “м’яких” та “жорстких” факторів, на основі яких визначено переваги та проблеми щодо залучення інвестицій у розвиток Львівської області. На основі даних, що наведені в Статистичному щорічнику України за 2012 рік сформовано екологічний рейтинг Львівської області у 2012 році, що деталізований за відповідними показниками на основі яких визначено головні екологічні проблеми антропогенного походження. Особливу увагу звернено на питання утворення та утилізації відходів – як однієї з головних екологічних загроз Львівської області. Наведено характеристику основних підприємств-забруднювачів Львівської області, а також проведено порівняльний аналіз категоріальних змін щодо екологічної безпеки промислових об’єктів Львівської області у 2006 та 2011 рр. На основі результатів проведеного дослідження визначено актуальні напрями дослідження процесів розвитку екологічно-орієнтованої регіональної еконо¬міки та запропоновано низку заходів, спрямованих на зниження величини деструктивного впливу господарської діяльності на екологічний стан Львівської області.
Ключові слова: екологічний маркетинг, сталий розвиток, екологічна проблема, утворення та утилізація відходів, екологічний рейтинг, індикатори сталості розвитку.

O.B. Mnykh, Yu.R. Sokil
Lviv Polytechnic National University
ENVIRONMENTALLY-ORIENTED ECONOMY PROBLEMS RESEARCH (ON THE EXAMPLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN LVIV REGION)

 Mnykh O.B., Sokil Yu.R., 2014
The anthropogenic environmental problems in the Lviv region studied in scientific paper. Sustainable development characteristics of the Lviv region in 2009–2011 are given using indicators such as the index of sustainable development, detailed by three indicators of sustainable development – economic, environmental and socio-institutional and the harmonization of sustainable development level. The current state of the investment attractiveness of the Lviv region characterized in terms of the impact of “soft” – the business climate, the efficiency of state authorities, administrative procedures, property rights, cor¬ruption, taxes and fees, openness of the authorities, business optimism and “hard” factors – natural resources (water and land), human resources: health, access to education, innovation potential, consumer segment, business segment, infrastructure – based on which benefits and problems of attracting investment in the development of Lviv region defined. The article presents data on the volume of investment in the Lviv region in 2005–2012 years, which are detailed in such areas as protection and rational use of water resources, air protection, protection of natural resources and rational use of mineral resources, protection and rational use of land, utilization and neutralization of toxic industrial, household and other wastes – the dynamics of change are analyzed using a geometric mean values and through trend analysis for such variables as investment in the protection and rational use of water resources and the total environmental investment in the Lviv region in 2005–2012 years. The environmental rating of Lviv region in 2012, based on the data presented in the Statistical Yearbook of Ukraine for 2012 formed and detailed by the following indicators: the use of fresh water, the amount of reversibly used and reused water, the proportion of reused water in the total use of for production needs, wastewaters disposal into natural surface waters objects, emissions of pollutants into the atmosphere, emissions of pollutants into the atmosphere per square kilometer, emissions of pollutants and carbon dioxin emissions into the air from mobile sources of pollution, pollutant substances and carbon dioxin emissions into the atmosphere from stationary sources of pollution, I–IV hazard class waste generating, including
I–III hazard classes, presence of wastes, including I–III hazard class – based on which the key environmental anthropogenic problems defined. Particular attention is paid to the formation and recycling of wastes as one of the major environmental threats in Lviv region. According to information provided by the Department of Environment and Natural Resources of the Lviv regional state administration the main characteristics of polluting enterprises in Lviv region characterized, as well as a comparative analysis of categorical changes in environmental safety of industrial objects in Lviv region in 2006 and 2011 Also examples of establishing communications between state and private, scientific and research cooperation in the field of rational waste management provided. Based on the results of the research main directions in the study of processes of eco-oriented regional economy defined and a range of activities aimed at reducing the level of the destructive impact of economic activities on the ecological situation of the Lviv region proposed.
Key words: ecological marketing, sustainable development, environmental problem, waste forming and utilization, ecological rating, indicators of sustainable development.

Література – 21.

УДК 65.012.32

В.М. Мисик, Х.С. Передало
Національний університет “Львівська політехніка”
ПАРТИЗАНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 Мисик В.М., Передало Х.С., 2014
Розглянуто сутність поняття “партизанський маркетинг”, проаналізувано іноземний досвід використання партизанського маркетингу в системі менеджменту підприємства, проведено аналіз стану та перспектив впровадження у ТзОВ “Місто-Д” партизанського маркетингу, визначено ефективність його використання. Підкреслено, що партизанський маркетинг є один з найпопулярніших інструментів маркетингу, який забезпечує ефективне просування товарів та послуг на ринку з найменшими витратами. Тому його ще називають “маловитратним маркетингом” і він є для багатьох компаній, особливо в умовах кризи, найприйнятнішим методом донести інформацію про товар чи послугу до споживачів. У поданому дослідженні виділено найпопулярніші види партизанського маркетингу, такі як провокаційний маркетинг, вірусний маркетинг, прихований маркетинг та контент маркетинг. Як наявний приклад було використано дані компанії “Sitronics”, що вже мала нагоду втілювати в життя методи партизанського маркетингу, а також деякі ідеї даної організації. Як результат, визначено ефективність впровадження партизанського маркетингу на вітчизняних підприємствах. Під час проведення досліджень порівнювався реальний 2013 р., де не використовувалися нетрадиційні методи маркетингу та альтернативний 2013 р. з використанням методів партизанського маркетингу.
Ключові слова: партизанський маркетинг, менеджмент, ефективність.

V.M. Mysyk, Ch.S. Peredalo
Lviv Polytechnic National University
GUERRILLA MARKETING AS A TOOL TO IMPROVE MANAGEMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

© Mysyk V.M., Peredalo Ch.S., 2014
The article reveals the essence of the notion of ‘guerilla marketing’, analyzes foreign experience of its usage in the system of enterprise management, provides detailed research on its condition and prospects due to the implementation of ‘guerilla marketing’ in Ltd. ‘Misto-D’ and thus defines the effectiveness of its applying. It is emphasized that guerrilla marketing is one of the most popular marketing tools that provides effective promotion of goods and services on the market with the lowest costs. That is why it is also called "low-expense marketing" and for many companies, especially in times of crisis, it is the most appropriate method to convey the information about a good or service to consumers. Also the most popular kinds of ‘guerilla marketing’ were highlighted in the research, such as provocative marketing, viral marketing, hidden marketing and content marketing. The data of the company ‘Sitronics’ was used as a representative example, as it has already implemented the methods of ‘guerilla marketing’, as well as some ideas of this organization. As a result, the effectiveness of applying of ‘guerilla marketing’ on the Ukrainian enterprises was clearly defined. During conducting the research the real year 2013 (when there were not used untraditional methods of marketing) was compared with the hypothetical year 2013 (as if there were used the methods of ‘guerilla marketing’).
Key words: guerrilla marketing, provocative marketing, viral marketing, hidden marketing, сontent marketing, management, efficiency.

Література – 14.

УДК 658:005.95

І.Б. Олексів, Г.В. Михайляк
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З АНАЛІЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ УПРАВЛІНЦІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Олексів І.Б., Михайляк Г.В., 2014
Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств. Досліджено основні складові компетенцій управлінців вітчизняних машинобудівних підприємств, а саме: знання, вміння, навички та особистісні характеристики. Розкрито сутність ефективної системи аналізування та оцінювання компетенцій управлінських працівників. Зазначено, що динамічність розвитку машинобудівних підприємств вимагають наявності чіткого інструментарію оцінювання компетенцій управлінців. Встановлено, що основною метою оцінювання компетенцій управлінців підприємств є отримання не лише об’єктивного аналізу ефективності застосування наявних знань, вмінь, навичок та особистісних характеристик під час виконання своїх посадових обов’язків, але і від¬повідність професійно-кваліфікаційного рівня займаній посаді. Досліджено, що розви¬ток компетенцій управлінців машинобудівних підприємств, як правило, призводить до зміни економічних показників діяльності підприємства та прийняття відповідних управлінських рішень. Відповідно, запропоновано методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців, що дадуть змогу керівникам та іншим зацікавленим особам встановити наявний рівень компетенцій управлінців машинобу¬дівних підприємств. Отже, встановлено, що для аналізування та оцінювання компетен¬цій управлінців та їх впливу на фінансово-економічну діяльність на підприємствах доцільно дотримуватись запропонованих методичних положень, що сприятимуть підвищенню їх рівня.
Ключові слова: компетенції, знання, вміння, навички, особистісні компетенції, методичні положення з аналізування та оцінювання.

I.B. Oleksiv, H.V. Mykhailyak
Lviv Polytechnic National University
METHODOLOGICAL CONDITIONS OF THE ANALYSIS AND EVALUATION OF ENGINEERING MANAGERS’ COMPETENCE

© Oleksiv I.B., Mykhailyak H.V., 2014
The article considers the approaches of national and foreign scientists on analyzing and evaluating of engineering managers’ competence. Investigated the basic components of management competencies domestic machine-building enterprises, namely knowledge, abilities, skills and personal characteristics. The essence of an effective system of analyzing and evaluating managerial competencies of employees. Indicated that the dynamic development of machine-building enterprises require a clear assessment of competence management tools. Established that the primary purpose of assessing competencies of managers of enterprises are receiving not only an objective analysis of the efficacy of existing knowledge, abilities, skills and personal characteristics while performing their duties, but also compliance with professional qualification level position. Investigated that the development of competence management engineering companies usually leads to changes in the economic performance of the enterprise and decision making. Accordingly, proposed the methodical provision of analyzing and evaluating management competencies that will enable managers and other stakeholders to establish the existing level of competency management engineering companies. Thus, it was found that for analyzing and evaluating competencies of managers and their impact on the financial and economic activities in the enterprise appropriate to comply with the provisions of the proposed methodology that will improve their level.
Key words: competence, knowledge; capability; skills; personal characteristics, metho¬dological conditions of analysis and evaluation.

Література – 12.

УДК 378. 016:811

І.С. Орищин
Національний університет “Львівська політехніка”
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АУДІЮВАННІ В СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

 Орищин І. С., 2014
Розглянуто проблеми введення аудіювання як одного із видів мовленнєвої діяльності для студентів немовних ВНЗ. Підкреслено, що виконуючи вправи з аудіювання, студенти удосконалюють уміння прогнозувати зміст, виділяти головне, знаходити другорядні деталі, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки. Зауважено, що для ефективного аудіювання важливо дібрати текст, який був би складений на основі оригінальних англомовних джерел та містив би такі характеристики: пізнавальну цінність, інформативність та якість.
Наведено процес аудіювання, яке рекомендується проводити в три етапи: передтекстовий, текстовий та післятекстовий. Зазначено, що на передтекстовому етапі завданням викладача є створення умов для можливого прогнозування змісту аудіо-тексту та зняття лексичних, граматичних та фонетичних труднощів сприйняття. З метою вирішення першого завдання (прогнозування змісту) перед кожним текстом сформульовано питання, відповіді на які мають наштовхнути студентів на визначення його ймовірної тематики, що значно полегшить сприйняття почутого. Рекомендовано для зняття лексичних труднощів аудіювання перед прослуховуванням тексту подавати слова та словосполучення, якими студенти не володіють. Кількість незнайомих слів не повинна перевищувати 3-х відсотків від загальної кількості слів, бо перевантаження короткочасної пам’яті уповільнює процес засвоєння мови і зменшує швидкість відпрацювання постійних навичок. Оскільки деякі тексти можуть мати складний або давно засвоєний граматичний матеріал, запропоновано виконувати невеликі вправи щоб зняти можливі граматичні труднощі сприйняття.
Ключові слова: мовні знання, уміння аудіювання, вибір тексту, семантизація лексики, етапи аудіювання.

I.S. Oryshchyn
Lviv Polytechnic National University
F0RMATION OF ENGLISH SPEECH COMPETENCE IN LISTENING OF STUDENTS OF ECONOMICS

 Oryshchyn I.S., 2014
As one of the types of speech activity, listening is considered to be the most difficult for the mastering it by students. This problem is particularly urgent to non-linguistic higher educational institution students. Doing exercises on listening, students improve the ability to predict the content, to distinguish important things, to find minor details, to establish relationships of cause and effect.
Listening is the activity that involves the processes of perception, recognition, and understanding a foreign language. Since listening is one-time, speech perception depends on the skill to hold in the memory the results of sense and semantic analysis for a certain period of time.
The main goal is to develop such skills as observation, classification, selection, elimination of hypotheses. Only a student who has them, can consciously perceive and organize information and analyze it.
It is very important to choose a text for listening. The texts should be formed on the basis of the original English language sources. Particular attention should be paid to the nature of texts: their cognitive value, information content and quality.
We carried out listening on three stages: pretext, text and posttext. On pretext stage the task of the teacher is to create conditions for possible prediction of the text content and the removal of lexical, grammatical, and phonetic difficulties of perception. To solve the first problem (prediction of contents), before each text questions are given, the answers to which have to suggest an idea to students to determine its probable topic that will greatly facilitate the perception of what they heard.
Key words: speech knowledge, listening skills, choice of text, vocabulary presentation, listening stages.

Література – 8.

УДК 339.944.009.12 (043.3)

А.І. Осадчук
Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ СЕГМЕНТІВ РИНКУ ТА ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКСПОРТНОГО ПОРТФЕЛЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 Осадчук А.І., 2014
Визначено склад обмежень та вимог щодо формування експортного портфеля підприємства. Узагальнено та проведено порівняльну оцінку методичних підходів щодо визначення ємності зарубіжного ринку під час формування експортного портфеля підприємства, в межах чого наголошено на необхідності урахування суттєвих різниць у господарських операціях на різних зарубіжних цільових ринках, а також особливостей, притаманних обґрунтуванню стратегічних і поточних рішень маркетингового, фінансово-економічного, виробничо-технологічного, ресурсного характеру відповідно до різних варіантів формування товарного асортименту підприємства, склад критеріїв сегментації потрібно доповнити такими критеріями: ємність ринку (наявна та перспективна); тривалість освоєння і обсяги необхідних для цього витрат; особливі вимоги до іміджу підприємства; транспортні та інфраструктурні можливості для збуту; торгові та митні обмеження; державне регулювання господарських операцій; вимоги до якості товарів і процесів; доступність каналів реклами та маркетингових комунікацій; соціокультурні відмінності між різними групами споживачів.
Розроблено та обґрунтовано систему показників оцінки привабливості сегментів ринку та видів продукції (товарів, послуг) для забезпечення конкурентоспроможності підприємства під час формування експортного портфеля, а саме частка ринку, прибутковість (збиток) після продажного обслуговування, індекс якості комплексного продукту, середня вартість на ринку і співвідношення цін компанії коефіцієнт фінансування продаж та інші. Запропоновано підходи щодо розрахунку узагальнюючого показника привабливості сегментів ринку та видів продукції під час формування експортного портфеля машинобудівного підприємства.
Ключові слова: експорт, конкурентоспроможність, машинобудівне підприємство, експортний портфель, ємність ринку.

A.I. Osadchuk
National Aerospace University “Kharkiv Aviation Instityte”
EVALUATING THE ATTRACTIVENESS OF MARKET SEGMENTS AND COMMODITY TYPES TO CREATE AN EXPORT PORTFOLIO FOR A MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISE

 Osadchuk A.I., 2014
The purpose of this research is analysis and establishment of the performance indicators for the evaluation of market segments’ and products’ (goods and services) attractiveness to ensure the competitiveness of enterprises in the formation of the export portfolio is determined.
To achieve this goal, the following work methods and techniques of research were used: theoretical synthesis, the system analysis – for a comparative approach and identifying characteristics of foreign market’s capacity, analysis and synthesis approach, expert judgment approach – to study scorecard attractiveness rating structure of market segments and products in the creation of the export portfolio; taxonomic approach – to calculate a general attractiveness evaluation measure, graphic – for a visual image and schematic representation of the theoretical material dissertation research.
Composition of limitations and requirements are certain in relation in creation of export portfolio for a mechanical engineering enterprise. Generalized and the comparative estimation approaches were conducted in relation of foreign market’s capacity evaluation for creating portfolio for the enterprise export. The market attractiveness and segment products types (commodities, services) system of the estimation indexes is working out to providing enterprise competitiveness analysis at forming export portfolio. The approach in relation to the calculation of summarizing index of market attractiveness and products types segments at creating export portfolio of mechanical engineering enterprise is offered.
Key words: export, competitiveness, mechanical engineering enterprise, export portfolio, market capacity.

Література – 9.

УДК 005+338

В.Л. Просянчук
Міжнародний технологічний університет “Миколаївська політехніка”
ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ЗРОСТАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ЯКІСТЬ ПРАЦІ

 Просянчук В.Л., 2014
Розглянуто проблему управління персоналом як ключову ланку в сучасних умовах господарювання для забезпечення нормального та ефективного розвитку підприємства. Встановлено актуальність проблем дослідження умов створення динамічного й результативного механізму підвищення мотивації персоналу. На підставі аналізу мотивації персоналу, як функції управлінської діяльності, визначено стратегічні принципи і правила побудови ефективного мотиваційного механізму на підприємстві. Встановлено неможливість вдосконалення діючої системи управління персоналом підприємства, яка ґрунтується на врахуванні таких компонент, як рівень знань, досвід роботи, рівень середньо-справедливої зарплати, здоров’я людини та її психофізіологічний особливості, без використання механізму підвищення цільової ефективності мотивації праці. Метою досліджень є створення механізму зростання цільової ефективності мотивації персоналу з визначенням типів чинників та їх впливу на підвищення якості праці.
Встановлено цільову ефективність мотивації персоналу як ступінь досягнення визначеного рівня якості праці. Підкреслено необхідність створення класифікації мотиваторних факторів, на основі яких може функціонувати дієвий механізм зростання цільової ефективності мотивації персоналу. Визначено, що головними складовими запропонованого механізму виступають грошові, негрошові та неперсоніфіковані фактори. Відмічено гарантований позитивний вплив таких грошових чинників, як премії та дивіденди, порівняно з встановленим рівнем заробітної плати. Встановлено залежність зростання цільової ефективності мотивації персоналу від обсягів застосування різних типів негрошових мотиваторів.
Зазначено доцільність індивідуального підходу до кожного з працівників та диференційованості мотиваційних чинників для різних категорій і віку персоналу за обов’язкового врахування проведеного об’єктивного оцінювання їхнього трудового внеску.
Сформульовано основні вимоги організаційного характеру до системи мотивації на підприємстві та визначено коло завдань, які необхідно вирішити для успішного функціонування запропонованого мотиваційного механізму.
Ключові слова: управління, мотивація персоналу, механізм, цільова ефективність, чинники, грошова винагорода, неперсоніфіковані фактори, оцінювання праці.

V.L. Prosyanchuk
International Technological University “Nikolayev Polytechnic”
IMPACT MECHANISM OF GROWTH TARGET EFFICIENCY OF STAFF MOTIVATION ON QUALITY WORK
 Prosyanchuk V.L., 2014
The article considers the problem of personnel management as a key element for provision of normal and effective development of an enterprise in the present day economic conditions. Timeliness of investigation of conditions of dynamic and impactful personnel motivation enhancement mechanism creation has been elucidated. On the basis of analysis of personnel motivation viewed as a function of management activities, strategic principles and procedures for effective corporate motivation mechanism creation have been determined. The paper stipulates the impossibility of improvement of an acting corporate personnel management system which is based on consideration of such components as proficiency level, work experience, average fair salary rate, a person’s health and psychophysiological peculiarities, without usage of work motivation mission effectiveness enhancement mechanism.
The aim of the research is to create a mechanism of personnel motivation mission effectiveness enhancement with determination of factors type, as well as of their influence on work quality improvement.
Personnel motivation mission effectiveness has been established as a stage of work quality definite level reaching. Underlined is the necessity of creating a classification of motivational factors, on the ground of which a viable personnel motivation mission effectiveness enhancement mechanism can operate. Monetary, non-monetary and non-personalized factors have been ascertained to act as main components of the mechanism proposed. Guaranteed positive impact of such monetary factors as award pays and dividends, compared with set salary rates, has been noted. Dependence of personnel motivation mission effectiveness enhancement on volumes of various types of non-monetary motivators involving has been observed.
The article recognizes feasibility of an individual approach to each employee, as well as of motivation factors differentiation for various categories and age ranges of personnel, with compulsory regard to their work contribution objective evaluation having been performed.
Basic requirements of organizational character imposed on in-plant motivation system have been formulated; scope of issues to be solved for effective operation of a proposed motivation mechanism has been specified.
Key words: management, staff motivation, mechanism, target efficiency, factors, monetary compensation, non-personified factors, evaluation of work.

Література – 9.

УДК 338.45:69

О.О. Пшик-Ковальська, Т.І. Розман
Національний університет “Львівська політехніка”
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Пшик-Ковальська О.О., Розман Т.І., 2014
Сформовано напрями розвитку доступного житла та розроблено теоретичні та прикладні засади функціонування департаменту формування, забезпечення та розвитку доступного житла. Для визначення основних напрямів розвитку доступного житла проаналізовано сучасний стан ринку житлового будівництва.
У межах проведеного дослідження визначено основні функції суб’єктів розвитку доступного житла та визначено категорії громадян, які можуть претендувати на доступне житло. Встановлено, що основними суб’єктами розвитку доступного житла є юридичні особи (інвестори, банки, будівельні організації, кредитні спілки тощо), фізичні особи (як інвестори та споживачі) та держава, як контролюючий та розподільний центр у формі Обласного департаменту формування, забезпечення та розвитку доступно житла.
Стверджено, що низький рівень забезпечення житлом населення є найгострішою проблемою в країні і її вирішення не може пройти без активної участі держави. Зважаючи на це, запропоновано створення Обласного департаменту формування, забезпечення та розвитку доступного житла, та визначено чіткі функції суб’єктів розвитку такого типу житла. Усі розробки скеровано для покращення функціонування та підвищення зацікавленості будівельних організацій, інвесторів, комерційних структур реалізовувати підприємницьку діяльність у сфері доступного житлового будівництва.
Ключові слова: департамент формування, забезпечення та розвитку доступного житла доступне житло; інвестиції; критерії ідентифікації доступного житла; напрями розвитку доступного житла.

O.О. Pshuk-Kovalska, T.І. Rozman
Lviv Polytechnic National University
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR AFFORDABLE HOUSING IN THE EXAMPLE OF LVIV REGION

© Pshuk-Kovalska O.О., Rozman T.І., 2014
Considering that the formation of the market of affordable housing is a key issue towards socio-economic development, the development of this type of housing will solve most social problems. In this article, the following main objectives: to form a single center support and development of affordable housing, and to identify clear functions of the development of such housing.
The results of the study are: shaped areas of affordable housing and developed the theoretical and practical principles of operation of formation Department for, maintenance and development of affordable housing. Analyzed the condition of residential building.to define the main directions of affordable housing development.
As part of the study indicate the main key for business functions of affordable housing and defined categories of people who qualify for affordable housing. It was established that the main subject of affordable housing are legal entities (investors, banks, construction companies, credit unions, etc.), individuals (investors and consumers) and the state as a controlling and servo centre in the form of the Regional Department of the formation, support and development of affordable housing.
Reviewing the literature, about legal basis and the statistics housing of Lvov region give reason to believe that the low level of public housing is the most important issue in the country and its solution can’t pass without the active participation of the state. Given this, was suggested the creation a Department of formation, maintenance and development of affordable housing, and clearly defined business function of this type of housing. All development directed to improve performance and increase the interest of construction companies, investors and commercial entities to implement business in the field of affordable housing.
Key words: Department of formation, maintenance and development of affordable housing; affordable housing; investment; criteria to identify affordable housing; affordable housing development areas.

Література – 14.

Syndicate content