№ 798 (2014)

УДК 535.682.1:681.7.031

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL AGEING KINETICS IN ARSENIC-SELENIDE GLASSES

V. Balitska, O. Shpotyuk
1Lviv State University of Life Safety,
Department of thermodynamics and physics,
2Scientific Research Company “Carat”
 Balitska V., Shpotyuk O., 2014

The compositional features of kinetics of enthalpy losses H(t) caused by physical ageing in Se-rich chalcogenide glasses obeying chain-crossing structural model are analysed. The mechanism of natural physical ageing is explained by specificity of structural-topological complexes (ratio of hetero- and homopolar complexes) in the studied glasses.
Key words: chalcogenide glasses, physical ageing, diffential scanning calorimetry, structural fragments.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КІНЕТИКИ ФІЗИЧНОГО СТАРІННЯ В АРСЕН-СЕЛЕНОВИХ СТЕКЛАХ

В. Балицька1,2, О. Шпотюк2
1Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра термодинаміки і фізики
2Науково-виробниче підприємство “Карат”
 Балицька В., Шпотюк О., 2014

Проаналізовано особливості кінетики втрат ентальпії H(t) в процесі фізичного старіння в Se-збагачених халькогенідних стеклах у межах ланцюгово-пов’язаної структурної моделі. Механізм природного фізичного старіння пояснено особливостями структурно-топологічнимих комплексів (співвідношенням гетеро- і гомополярних фрагментів) досліджуваних стекол.
Ключові слова: халькогенідні стекла, фізичне старіння, диференціальна скануюча спектроскопія, структурні фрагменти.

Література – 8.

УДК 548.24

THE INFLUENCE OF THE THERMO-CHEMICAL TREATMENT ON THE OPTICAL PROPERTIES OF YAG:Cr,Mg AND GGG:Cr,Mg EPITAXIAL FILMS

О. А. Buryy1,*, S. B. Ubizskii1, I. I. Syvorotka2, J. Shi3, K.-D. Becker3
1Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
2R&D Institute for Materials, Scientific Research Company ‘Carat’, Lviv, Ukraine
3Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Braunschweig University of Technology,
Braunschweig, Germany
*Semiconductor Electronics Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
© Buryy О. А., Ubizskii S. B., Syvorotka I. I., Shi J., Becker K.-D., 2014

The optical absorption spectra of YAG:Cr,Mg and GGG:Cr,Mg films are studied at in-situ conditions during high-temperature annealing in oxidizing and reducing atmospheres. The absorption spectra were measured in the range from 250 to 1500 nm at temperatures up to 1190 оС and the kinetics of absorption changes are registered at the wavelength of 450 nm. As it is shown, the oxidation of YAG:Cr,Mg films grown at low growth rates leads to increasing of the absorption in the visible region that caused by recharging of chromium ions, whereas the reduction of YAG:Cr,Mg films leads to the backward process. On the contrary, the reduction of GGG:Cr,Mg films increases their absorption, at that the kinetics of reduction has got the complicate, non-monotonous character. At sufficiently low temperatures (~ 800 оС) the oxidation leads to the opposite changes of the spectra of GGG:Cr,Mg films, however, at higher temperatures the changes of gas environment do not cause the noticeable changes of the spectra and the absorption remains at the sufficiently high level. The YAG:Cr,Mg film grown at higher growth rate demonstrates the behavior analogous to the one of GGG:Cr,Mg.
Key words: optical in-situ spectroscopy; oxidation and reduction kinetics; oxygen defects; yttrium-aluminium garnet; gadolinium-gallium garnet.

ВПЛИВ ТЕРМОХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВОК YAG:Cr,Mg ТА GGG:Cr,Mg

О. А. Бурий1,*, С. Б. Убізський1, І. І. Сиворотка2, Дж. Ші 3, К.-Д. Беккер3
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки
2Інститут матеріалів, Науково-виробниче підприємство “Карат”, Львів, Україна
3Інститут фізичної та теоретичної хімії, Технічний університет Брауншвейга,
Брауншвейг, Німеччина
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки, Львів, Україна
© Бурий О. А., Убізський С. Б., Сиворотка І. І., Ші Дж., Беккер К.-Д., 2014

Спектри оптичного поглинання плівок YAG:Cr,Mg та GGG:Cr,Mg досліджувалися в режимі in-situ при високотемпературних відпалах в окисній та відновній атмосферах. Спектри поглинання вимірювалися в інтервалі від 250 до 1500 нм за температур до 1190оС, кінетичні криві зміни оптичної густиним реєструвалися на довжині хвилі 450 нм. Показано, що окислення плівок YAG:Cr,Mg, вирощених за нижчих швидкостей, веде до зростання оптичної густини у видимій області, що обумовлено поглинанням іонами хрому, тоді як відновлення плівок YAG:Cr,Mg веде до протилежного процесу. Навпаки, відновлення плівок GGG:Cr,Mg веде до зростання поглинання в цій області, при цьому кінетична крива зміни оптичної густини має складний, немонотонний характер. За істотно нижчих температур (~ 800оС) окислення веде до протилежних змін у спектрах поглинання плівок GGG:Cr,Mg, проте при вищих температурах зміна атмосфери відпалу не веде до помітних змін спектра і поглинання фіксується на достатньо високому рівні. Плівка YAG:Cr,Mg, синтезована при більшій швидкості, демонструє при відпалах поведінку, аналогічну до поведінки плівок GGG:Cr,Mg.
Ключові слова: оптична in-situ спектроскопія; кінетика окислення та відновлення; кисневі дефекти; ітрій-алюмінієвий гранат; гадоліній-галієвий гранат.

Література – 28.

УДК 001.61

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗУСТРІЧНО-ШТИРКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ НВЧ АКУСТИЧНОГО ДЕФЛЕКТОРА

Д. М. Винник1, О. Г. Решотка2, Д. Ю. Сугак1,2, М. М. Ваків1,2
1Науково-виробниче підприємство “Карат”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки
© Винник Д. М., Решотка О. Г., Сугак Д. Ю., Ваків М. М., 2014

Наведено методику визначення електричних параметрів перетворювача з використанням зустрічно-штиркових перетворювачів, які використовуються для збудження об’ємних акустичних хвиль з поверхні п’єзоелектричного кристала LiNbO3. Розрахунок погонних індуктивностей та ємностей проводиться на основі вимірів за допомогою векторного аналізатора реактивного опору та діаграм Сміта відповідно. Методика дозволяє розраховувати електричні параметри перетворювачів для збудження об’ємних акустичних хвиль з поверхні кристала LiNbO3 для ЗШП, що працюватимуть
у діапазоні робочих частот до 2 ГГц.
Ключові слова: акустооптичні дефлектори, об’ємні хвилі, надвисокі частоти, поточна ємність елемента ЗШП, поточна індуктивність відрізка компенсуючої індуктивності, резонансна частота, зустрічно-періодичний перетворювач.

CALCULATION OF ELECTRICAL PARAMETERS OF PHASED ARRAY TRANSDUCER FOR MICROWAVE ACOUSTIC DEFLECTOR

D. M. Vynnyk1, O. G. Reshotka2, D. Yu. Sugak1,2, M. M. Vakiv1,2
1Scientific Research Company “Carat”,
2Lviv Polytechnic National University, Department of Semiconductor Electronics
© Vynnyk D. M., Reshotka O. G., Sugak D. Yu., Vakiv M. M., 2014

Methods of determining of transducer electrical parameters using interdigital transducers which are used for excitation of the bulk acoustic waves from the surface of the piezoelectric crystal LiNbO3 are presented. Calculation of running inductance and linear capacitance is conducted using vector analyzer of reactance and Smith diagram. This method is used to calculate the electric parameters of transducers for excitation of bulk acoustic wave from the surface of LiNbO3 crystal for phased antenna arrays that operate in the range of operating frequencies up to 2 GHz.
Key words: acousto-optics, acousto-optics deflectors, bulk wave, hypersonic frequencies, capacity of array’s element, inductance of array’s element, multi-element transducer.

Література – 6.

УДК 621.382

МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО СЕНСОРА ТЕМПЕРАТУРИ НА БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРАХ

З. Ю. Готра1, Р. Л. Голяка1, О. В. Бойко2
1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних приладів
2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
кафедра медичної інформатики
 Готра З. Ю., Голяка Р. Л., Бойко О. В., 2014

Наведено алгоритм SPICE моделювання та оптимізації режимів роботи диференціального сенсора температури на біполярних транзисторах. Сигнальний перетворювач сенсора реалізовано за схемою диференціального каскаду. Виявлена істотна залежність чутливості сенсора від режимів роботи транзисторів диференціального каскаду. Показано, що домінуючим параметром, який впливає на стабільність інформативного сигналу різницевої температури, є опорна напруга на базових електродах транзисторів. Оптимальне значення опорної напруги перебуває в межах VREF0 = 1,20–1,25 В.
Ключові слова: сенсор температури, SPICE модель, диференціальна скануюча калориметрія, біомедична електроніка.

TRANSDUCER CHARACTERISTIC SIMULATION OF DIFFERENTIAL TEMPERATURE SENSOR ON BIPOLAR TRANSISTOR

Z. Yu. Hotra1, R. L. Holyaka1, O. V. Boyko2
1Lviv Polytechnic National University, Electronic Devices Department
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University,
Department of medical informatics
 Hotra Z. Yu., Holyaka R. L., Boyko O. V., 2014

The SPICE simulation and optimization algorithm of a differential temperature sensor based on bipolar transistors is presented. The signal transducer of the sensor is implemented on a differential stage. A significant dependence of the sensor’s sensitivity from differential stage transistor modes is revealed. It is shown that the dominant parameter that affects informative signal of differential temperature is a reference voltage on transistors base electrodes. The optimum value of the reference voltage are within VREF0 = 1.20 V...1.25 V.
Key words: temperature sensor, SPICE model, differential scanning calorimeter, biomedical electronics.

Література – 15.

УДК 535.37

КОМПЛЕКСНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ТА ПРОВІДНОСТІ КРИСТАЛОФОСФОРІВ

В. Я. Дегода
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики
© Дегода В. Я., 2014

Створено комплексну установку для досліджень фото- і рентгенолюмінесценції, темнової, фото- і рентгенопровідності, яка дає змогу одночасно вивчати електричні, оптичні та люмінесцентні характеристики широкозонних напівпровідників та діелектриків. Поєднання взаємодоповнювальних методів досліджень, реалізованих в установці, дає змогу одержувати достовірніші результати та однозначно їх трактувати.
Ключові слова: установка для досліджень, кристалофосфори.

EXPERIMENTAL FACILITY FOR INVESNIGATION OF THE LUMINESCENCE AND CONDUCTIVITY OF LUMINOPHORES

V. Ya. Degoda
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics,
Department of experimental physics
© Degoda V. Ya., 2014

Integrated experimental facility was established for studying of photo– and X-ray stimulated luminescence, dark, photo– and X-ray conductivity. The experimental facility can be used for simultaneously measurement of the electrical, optical and luminescent characteristics of the wide-gap semiconductors and dielectrics. The combination of complementary research methods that are realized in experimental facility allows to obtain more reliable results and to interpret them unambiguously.
Key words: research installation, crystalline phosphors.

Література – 5

УДК 621.315.592

ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТООПОРУ МІКРОКРИСТАЛІВ InSb ЗА КРІОГЕННИХ ТЕМПЕРАТУР

А. О. Дружинін, І. А.Большакова, І. П. Островський, Ю. М. Ховерко, Н. С. Лях-Кагуй
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки
 Дружинін А. О., Большакова І. А., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Лях-Кагуй Н. С., 2014

Проведено дослідження магнітоопору ниткоподібних кристалів InSb з концентрацією домішки поблизу переходу метал-діелектрик в інтервалі низьких температур 4,2 – 77 К в полях з індукцією до 14 Тл. Встановлено наявність осциляцій Шубнікова-де-Гааза як в поперечному, так і в поздовжньому магнітоопорі, визначено період осциляцій 0,1 Тл-1, ефективну циклотронну масу електронів mс  0,14mо, концентрацію носіїв заряду 2,31017 см-3, фактор  30 та температуру Дінгла ТD= 14,5 К.
Ключові слова: ниткоподібні кристали, осциляції, поперечний і поздовжній магнітоопір, перехід метал-діелектрик, InSb.

FEATURES OF MAGNETORESISTANCE IN INSB MICROCRYSTALS AT CRYOGENIC TEMPERATURES

A. A. Druzhinin, I. A. Bolshakova, I. P. Ostrovskii, Yu. M. Khoverko, N. S. Liakh-Kaguy
Lviv Polytechnic National University,
Department of Semiconductor Electronics
© Druzhinin A. A., Bolshakova I. A., Ostrovskii I. P., Khoverko Yu. M., Liakh-Kaguy N. S., 2014

The study of the magnetoresistance in InSb whiskers with impurity concentration in the vicinity to the metal-insulator transition at low temperature range 4.2 – 77 K in fields with induction up to 14 T was conducted. The presence of Shubnikov-de Haas oscillations in both transverse and longitudinal magnetoresistance was observed. The following parameters of InSb whiskers were defined: period of oscillations 0,1 Т-1, cyclotron effective mass of electrons mс¬  0,14mо, concentration of charge carriers 2,31017 сm-3, g-factor  30 and Dingle temperature ТD = 14.5K.
Key words: whiskers, oscillations, transverse and longitudinal magnetoresistance, metal-insulator transition, InSb.

Література – 13.

УДК 537.226+537.311.33; 537+535

РЕЛАКСАЦІЙНА ДИНАМІКА КВАЗІОДНОВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ІЗІНГА

І. Р. Зачек
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізики
© Зачек І. Р., 2014

Розглянута динамічна модель квазіодновимірних сегнетоелектриків типу порядок-безлад, що грунтується на стохастичній моделі Глаубера, на основі якої отриманий ланцюжок рівнянь для залежних від часу функцій розподілу дослід¬жуваних сполук. Розраховані статичні і динамічні діелектричні характеристики квазіодновимірних сегнетоелектриків.
Ключові слова: модель Ізінга, сегнетоелектрики.

RELAXATIONAL DYNAMICS OF QUASI – ONE – DIMENSIONAL ISING MODEL

I. R. Zachek
Lviv Polytechnic National University,
Department of Physics
© Zachek I. R., 2014

A dynamical model of quasi-one-dimensional order-disorder type ferroelectrics based on the stochastic Glauber model is considered. A chain time-dependent distribution functions were obtained. Static and dynamic dielectrics characteristics of quasi-one-dimensional ferroelectrics are calculated.
Key words: Ising model, ferroelectrics.

Література – 11.

УДК 621.315.592:539.213

ТЕРМОІНДУКОВАНІ КРИСТАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКЛАХ GE-GA-SE

Г. І. Клим1, О. Й. Шпотюк2, Б. Я. Кулик3
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем,
2Науково-виробниче підприємство “Карат”,
3Львівський національний університет імені Івана Франка
© Клим Г. І., Шпотюк О. Й., Кулик Б. Я., 2014

Досліджено термоіндуковані кристалізаційні процеси в халькогенідних стеклах 80GeSe2-20Ga2Se3 з використанням рентгенівської дифрактометрії, атомно-силової мікроскопії та позитронної анігіляційної спектроскопії. Показано, що спостережувані зміни в дефектній компоненті анігіляційного спектра під час відпалу свідчать про нуклеацію, яка супроводжується агломерацією пустот на початкових етапах термічного відпалу з подальшою структурною фрагментацією великих вільнооб’ємних пус¬тот у більшу кількість пустот меншого розміру за одночасної кристалізації фаз GeGa4Se, Ga2Se3 та GeSe2. Зважаючи на відхилення значень часу життя позитронів b від відповідних значень для компонентів GeSe2 та Ga2Se3, досліджувані стекла не можна класифікувати як типові псевдобінарні системи.
Ключові слова: халькогенідні стекла, кристалізація, позитронна анігіляція, відпал.

THERMALLY-INDUCED CRYSTALLIZATION PROCESSES IN GE-GA-SE CHALCOGENIDE GLASSES

H. I. Klym, O. I. Shpotyuk, B. Ya. Kulyk
1Lviv Polytechnic National University, Department of Computer Systems,
2Scientific Research Company “Carat”,
3Ivan Franko National University of Lviv
© Klym H. I., Shpotyuk O. I., Kulyk B. Ya., 2014

Thermally-induced crystallization processes in 80GeSe2-20Ga2Se3 glass caused by annealing at 380 °C for 10, 25, 50, 80 and 100 h are studied using X-ray diffraction, atomic force microscopy and positron annihilation lifetime spectroscopy. It is shown that observed changes in defect-related component in the fit of experimental lifetime spectra for annealed glasses testifies in a favour of structural fragmentation of larger free volume entities into smaller ones at crystallization of GeGa4Se, Ga2Se3 and GeSe2 phases with preceding nucleation and void agglomeration in the initial stage of annealing. Because of strong deviation in defect-free bulk positron lifetime b from corresponding additive values proper to boundary constituents, the studied 80GeSe2-20Ga2Se3 glasses cannot be considered as typical pseudo-binary systems.
Key words: chalcogenide glass, crystallization, positron annihilation, trapping, annealing.

Література – 13.

УДК 535.37

УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ

В. А. Кобяков, А. С. Кашиця, В. Т. Грицина
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
кафедра прикладної фізики та фізики плазми
© Кобяков В. А., Кашиця А. С., Грицина В. Т., 2014

Розроблена установка для дослідження термостимульованої люмінесценції, що дозволяє визначати кінетичні параметри центрів локалізації носіїв заряду та характеристики центрів рекомбінації, що призводять до люмінесценції. Поєднання взаємодоповнювальних методик, таких як лінійне нагрівання, фракційний відпал і самоузгоджене нагрівання, реалізованих в установці, дозволяє однозначно трактувати отримані результати.
Ключові слова: термостимульована люмінесценція, установка для вимірювання, фракційний відпал.

FACILITIES FOR INVESTIGATION OF THERMALLY STIMULATED LUMINESCENCE

V. A. Kobyakov, A. S. Kashitsa, V. T. Gritsyna
V. N. Karazin Kharkiv National University,
Department of applied physics and plasma physics
© Kobyakov V. A., Kashitsa A. S., Gritsyna V. T., 2014

The facilities for investigation of thermally stimulated luminescence was developed which allow to determine the kinetic parameters of trapping centers of charge carriers and characteristics of recombination centers responsible for luminescence. The combination of complementary methods such as linear heating, fractional annealing, and self-consistent heating applied in our facilities allow one to interpret unambiguously the obtained results.
Key words: thermally stimulated luminescence, measurement installation, fractional annealing.

Література – 8

УДК 546.548

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ЗМІШАНИХ КОБАЛЬТИТІВ-ФЕРИТІВ NDCO1-XFEXO3

О. В. Пекінчак, Л. О Василечко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки
© Пекінчак О. В., Василечко Л. О., 2014

Методом порошкової дифракції рентгенівського випромінювання досліджено фазову та структурну поведінку змішаних кобальтитів-феритів неодиму NdCo1-xFexO3, одержаних твердофазним син¬тезом на повітрі при 1573 К. Встановлено утворення неперервного твердого розчину заміщення NdCo1xFexO3 із ромбічною структурою перовськиту типу GdFeO3 (просторова група Pbnm). Особливістю твердого розчину в системі NdFeO3-NdCoO3 є перетин параметрів елементарних комірок та утворення розмірно тетрагональних та кубічних структур при певних співвідношеннях Fe/Co. На основі аналізу структурних даних, встановлено вплив катіонного заміщення на ступінь деформації перовськитної структури NdCo1xFexO3.
Ключові слова: змішані кобальтити-ферити, перовськит, кристалічна структура, тверді розчини.

CRYSTAL STRUCTURE OF NEW MIXED COBALTITES-FERRITES NDCO1-XFEXO3

О. V. Pekinchak, L. O. Vasylechko
Semiconductor Electronics Department, Lviv Polytechnic National University
© Pekinchak O. V., Vasylechko L. O., 2014

Crystal structure of neodymium mixed cobaltites-ferrites NdCo1xFexO3, obtained by solid state reaction in air at 1573 K, has been studied by means of X-ray powder diffraction technique. Formation of a continuous solid solution NdCo1xFexO3 with orthorhombic perovskite structure of GdFeO3 type (space group Pbnm) has been revealed. Peculiarity of the NdCoO3–NdFeO3 system is a lattice parameter crossover and appearance of dimensionally tetragonal and cubic structures at certain Fe/Co ratios. Based on the analysis of structural parameters, an influence of the cation substitution on the deformation of the orthorhombic perovskite structure in the NdCo1xFexO3 series has been determined.
Key words: mixed cobaltites-ferrites, perovskite, crystal structure, solid solutions.

Література – 31.

УДК 539.21

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ ОДНОРІДНОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ LINBO3 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

Д. Ю. Сугак1,2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки
2Науково-виробниче підприємство “Карат”
© Сугак Д. Ю., 2014

Викладено методологію досліджень оптичної однорідності великогабаритних монокристалів ніобату літію, призначених для виготовлення активних елементів електрооптичних та акустооптичних пристроїв управління лазерним випромінюванням. Наведено порядок операцій контролю, починаючи від процесу монодоменізації та встановлення хімічного складу і завершуючи виявленням світних точок та областей малокутового розсіювання світла. Встановлено, що контроль монодоменності на відміну від традиційного травлення у суміші кислот HNO3 та HF можна виконувати, спостерігаючи коноскопічну картину кристала у напрямку оптичної осі у поляризованому розсіяному світлі. Показано, що небажаного забарвлення, яке може виникнути у процесі монодоменізації, можна позбутись, не проводячи по¬вторної монодоменізації, а виконавши відпал кристала у потоці кисню за температури близько 800 оС. Загальна інтегральна однорідність кристалів оцінюється полярископічними методами. Останні операції конт¬ролю провадяться шляхом дослідження розсіювання лазерного променя у двох взаємно перпендикулярних напрямках для виявлення світних точок та областей малокутового розсіювання світла.
Ключові слова: ніобат літію; оптична однорідність; коноскопічна картина; світні точки; малокутове розсіювання світла.

LINBO3 SINGLE CRYSTALS OPTICAL HOMOGENEITY DETERMINATION FOR OPTOELECTRONIC DEVICES ACTIVE ELEMENTS FABRICATION

D. Yu. Sugak1,2
1Lviv Polytechnic National University, Department of Semiconductor Electronics,
2Scientific Research Company “Carat”
© Sugak D. Yu., 2014

This paper presents the research methodology of large-sized lithium niobate single crystals optical homogeneity for the manufacture of active elements of electro-optical and acousto-optical laser radiation control devices. It demonstrates the order of control operations starting from single domain processing and chemical composition check and completing with the identification of scattering points and small-angle light scattering areas. It is established that single domain checking, unlike traditional etching in a mixture of HNO3 and HF can be performed by observing conoscopic pattern of the crystal towards the optical axis in polarized scattered light. It is found that undesirable coloring, which may appear during single domain processing can be cleared off by annealing in oxygen flow at about 800 °C. The total integral crystals homogeneity is estimated by polariscopic methods. The last control operation are held by means of the study of the laser beam scattering in two mutually perpendicular directions for the detection of scattering points and areas of small-angle light scattering.
Key words: lithium niobate, optical homogeneity, conoscopic pattern, scattering points, small-angle scattering areas.

Література – 21

УДК 321.396.6:658.018.2

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ БІПОЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

П. В. Тарадаха
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань
© Тарадаха П. В., 2014

Наведені технології побудови формалізованої, метематичної та комп’ютерної моделі технологічного процесу виготовлення біполярних інтегральних мікросхем, а також результати оптимізації цього процесу за критерієм мінімуму сумарних виробничих та експлуатаційних витрат.
Ключові слова: моделювання та оптимізація технологічних процесів, оптимізація технологічного процесу виготовлення біполярних інтегральних мікросхем.

MODELING AND OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF MANUFACTURING BIPOLAR INTEGRATED MICROCHIPS

P. V. Taradakha
Lviv Polytechnic National University
Department of Theoretical Radioengineering and Radiomeasurements
© Taradakha P. V., 2014

Technologies of creation of the formalized, mathematical and computer model of technological process of manufacturing a bipolar integrated microchips are given. Results of optimization of this process on criterion of a minimum summary manufacturing and operational costs are given also.
Key words: modeling and optimization of technological processes, optimization of the technological process of manufacturing a bipolar integrated microchips.

Література – 7.

УДК. 53.536.2, 538.91, 538.94

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ГАЗУ У СИЛЬНОАНІЗОТРОПНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ІЗ РІЗНИМИ МОДЕЛЯМИ ЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРА. КВАЗІКЛАСИЧНИЙ ГАЗ

К. К. Товстюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
© Товстюк К. К., 2014

Обчислено та зіставлено термодинамічні функцій електронного газу у сильноанізотропних шаруватих напівпровідниках (GaSe, In4Se3) для трьох моделей залежності енергії від квазіімпульсу. Показано, що розрахунок термодинамічних функцій навіть для квазікласичного газу електронів виявляє недоліки моделі. Отримані залежності термодинамічних функцій від параметра перемішування узгоджуються із висновками інших авторів і вказують на звуження галузі застосовності теорії пружності та наближення Дебая в таких кристалах.
Ключові слова: сильно анізотропні шаруваті напівпровідники, термодинамічні функції, одночастинкові електронні спектри.

THERMODYNAMIC FUNCTIONS OF ELECTRON GAS IN STRONGLY ANISOTROPIC SEMICONDUCTORS WITH DIFFERENT MODELS OF ELECTRON SPECTRUM. QUASICLASSICAL GAS

C. C. Tovstyuk
Lviv Polytechnic National University,
Department of Electronics and Computer Technologies
© Tovstyuk C. C., 2014

We evaluated and compared the thermodynamic functions of electron gas in strong anisotropic layered semiconductors (GaSe, In4Se3) for three models of energy depending on quasimomentum. It is shown that evaluation of thermodynamic function even for quasi classical gas reveals the flaws of the models. The received dependences of thermodynamic functions on mixing parameter consist with the results of other authors and indicate the restriction of application area for elastic theory and Debye approximation in such crystals.
Key words: strongly anisotropic layered crystals, thermodynamic functions, one-particle electron spectrum.

Література – 32.

УДК 621.317.4

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СУПЕРПАРАМАГНІТНИХ НАНОЧАСТИНОК ЗА ЇХНЬОЮ МАГНІТНОЮ СПРИЙНЯТЛИВІСТЮ

С. Б. Убізський1, Л. П. Павлик1, О. А. Кравчук1, І. І. Сиворотка2, О. А. Бурий1,
П. П. Демченко1,3, Н. Є. Мітіна1, О. С. Заіченко1
1Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
2Науково-виробниче підприємство “Карат”, Львів, Україна
3Інститут фізики, Варшава, Польща
 Убізський С. Б., Павлик Л. П., Кравчук О. А., Сиворотка І. І., Бурий О. А., Демченко П. П.,
Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., 2014

Запропоновано, обґрунтовано та експериментально перевірено спосіб визначення магнітного моменту та розмірів суперпарамагнітних наночастинок (СПНЧ) типу магнітне ядро-полімерна обо¬лонка, що широко використовуються у біомедичних технологіях, з вимірювань залежності їхньої нелінійної магнітної сприйнятливості від магнітного поля. Побудовано модель індукційного відгуку ансамблю СПНЧ на комбіновану дію гармонічного магнітного поля збудження та сталого поля змі¬щення, та проведений аналіз можливих способів визначення магнітного моменту та розміру наночастинок, а також параметрів розподілу цих величин. Експериментальна перевірка запропонованого способу здійснена на зразках СПНЧ з ядром із маґгеміту як у сухому вигляді, так і в колоїдній системі. Результати порівнюються з даними, отриманими іншими методами. Аналізуються та обговорюються переваги запропонованого методу, зокрема з погляду його придатності для рутинного експрес-контролю СПНЧ для біомедичних технологій.
Ключові слова: суперпарамагнітні наночастинки, наночастинки типу “ядро-оболонка”, магнітна сприйнятливість, індукційний відгук, ангармонічний відгук, феромодуляційний ефект.

DETERMINATION OF SUPERPARAMAGNETIC NANOPARTICLES PARAMETERS BY THEIR MAGNETIC SUSCEPTIBILITY

S. B. Ubizskii, L. P. Pavlyk, O. A. Kravchuk, I. I. Syvorotka, O. A. Buryy, P. P. Demchenko,
N. E. Mitina, O. S. Zaichenko
1Lviv Polytechnic National University,
2Scientific Research Company “Carat”, Lviv, Ukraine,
3Institute of Physics, Warsaw, Poland
 Ubizskii S. B., Pavlyk L. P., Kravchuk O. A., Syvorotka I. I., Buryy O. A., Demchenko P. P.,
Mitina N. E., Zaichenko O. S., 2014

For superparamagnetic nanoparticles (SPNP) of the “magnetic core-polymer shell” type which are widely used in biomedical technologies the method of determining their magnetic moment and size from measurements of dependence of the nonlinear magnetic susceptibility upon magnetic field is proposed, substantiated and tested. The model of the induction response of the SPNP ensemble on the combined action of the magnetic harmonic excitation field and permanent bias field is build and the analysis of possible ways to determine the magnetic moment and size of the nanoparticles as well as the parameters of the distribution of these variables is performed. Experimental verification of the proposed method implemented on samples of SPNP with maghemite core as in dry form and in colloidal systems. The results are compared with the data obtained by other methods. Advantages of the proposed method are analysed and discussed, particularly in terms of its suitability for routine express testing of SPNP for biomedical technology.
Key words: superparamagnetic nanoparticles, nanoparticles of “core-shell” type, magnetic susceptibility, inductive response, unharmonic response, ferromodulation effect.

Література – 28

УДК 621.315.592:539.213

ВПЛИВ -ВИПРОМІНЮВАННЯ НА КРАЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ СИСТЕМИ AS-S

М. В. Шпотюк1,2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Науково-виробниче підприємство “Карат”
 Шпотюк М. В., 2014

Наведено дослідження впливу γ-опромінення на положення краю фундаментального оптичного поглинання халькогенідних стекол системи As-S. Показано, що залежно від складу і термічної передісторії зразків можуть спостерігатись явища оптичного потемніння або просвітління, зумовлені деструкційно-полімеризаційними перетвореннями та фізичним старінням, відповідно.
Ключові слова: халькогенідне скло, γ-випромінювання, край фундаментального оптичного поглинання, деструкційно-полімеризаційні перетворення, фізичне старіння.

INFLUENCE OF -IRRADIATION ON THE FUNDAMENTAL OPTICAL ABSORPTION EDGE IN CHALCOGENIDE GLASSES OF As-S SYSTEM

M. V. Shpotyuk
1Lviv Polytechnic National University,
2Scientific Research Company “Carat”
 Shpotyuk M. V., 2014

Influence of γ-irradiation on the position of fundamental optical absorption edge is studied for chalcogenide glasses of the binary As-S system. It is shown that both optical darkening and bleaching effects could be observed in dependence on the glass composition and thermal prehistory of the specimens. These phenomena are explained in terms of destruction-polymerization transformations and physical ageing, respectively.
Key words: chalcogenide glass, γ-irradiation, fundamental optical absorption edge, destruction-polymerization transformations, physical ageing.

Література – 39.

УДК 548.0:535.5+537.2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНІЗОТРОПІЇ ЕЛЕКТРООПТИЧНОГО ЕФЕКТУ НА ПРИКЛАДІ КРИСТАЛІВ LINBO3

О. В. Юркевич1, В. С. Андрущак1, І. М. Сольський2, А. В. Кітик3, А. С. Андрущак1
1 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра телекомунікацій,
2 Науково-виробниче підприємство “Карат”, Львів, Україна,
3 Ченстоховський технологічний університет, Ченстохова, Польща
© Юркевич О. В., Андрущак В. С., Сольський І. М., Кітик А. В., Андрущак А. С., 2014

На прикладі кристалів ніобату літію були проведені експериментальні дослідження просторової анізотропії лінійного електрооптичного ефекту. Для цього на вісьмох різних зразках прямого та Х/α (α = 10°, 23.3°, 36°, 46.8°, 54°, 66.7°, 80°) зрізів, вирізаних із однієї ростової булі кристала, були визначені для всіх можливих умов експерименту діючі ефективні величини як абсолютного електрооптичного коефіцієнта інтерферометричним методом, так і електроіндукованої зміни двозаломлення поляризаційно-оптичним методом вимірювання. Добре узгодження отриманих просторових розподілів лінійного електрооптичного ефекту із результатами проведеного аналітичного розрахунку відповідної анізотропії цього ефекту на основі вказівних поверхонь свідчить про достовірність експериментальних результатів та підтверджує перспективність інформаційної технології найефективнішого та стабіль¬нішого використання кристалічних матеріалів, розвинутої в попередніх роботах.
Ключові слова: лінійний електрооптичний ефект, просторова анізотропія, вказівна поверхня, кристалічні матеріали, ніобат літію.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE ELECTRO-OPTICAL EFFECT ANISOTROPY ON THE EXAMPLE OF LINBO3 CRYSTALS

O. V. Yurkevych1, V. S. Andrushchak1, I. M. Solskii2, A. V. Kityk3, A. S. Andrushchak1
1Lviv Polytechnic National University, Department of Telecommunications,
2Scientific Research Company “Carat”, Lviv, Ukraine
3Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
© Yurkevych O. V., Andrushchak V. S., Solskii I. M., Kityk A. V., Andrushchak A. S., 2014

The experimental studies of spatial anisotropy of linear electro-optical effect on the examples of lithium niobate crystals have been carried out. These experiments were performed on eight different samples of direct and X/α (α = 10°, 23.3°, 36°, 46.8°, 54°, 66.7°, 80°) cuts, which were cut from a single crystal boule. For all possible experimental conditions the effective values of absolute electro-optical coefficient using interferometric method as well as electro-induced change of birefringence using polarization-optical method were determined. Good agreement of obtained spatial distributions of linear electro-optical effect with the results of analytical calculations proves the reliability of experimental results and confirms the prospects of the information technology for the most efficient and more stable application of crystalline materials developed in our previous works.
Key words: linear electro-optical effect, spatial anisotropy, indicative surface, crystalline materials, lithium niobate
Література – 28.

УДК 539.1+539.2

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА І МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОРОЗМІРНИХ ПОРОШКІВ ФЕРИТІВ ЗАЛІЗА

С. О. Юр’єв, С. І. Ющук
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізики
© Юр’єв С. О., Ющук С. І., 2014

Дрібнодисперсні порошки магнетиту отримували двома методами, які відрізнялись між собою вихідними продуктами – реагентами для його синтезу. У першому методі суміш водних розчинів хлоридів заліза FeCl2 і FeCl3 осаджували за допомогою концентрованого NH4OH до рН =8,0-10,0, а в другому – використовували розчини хімічно чистої солі Мора – Fe(NH4)2(SO4)26H2O та FeCl3, а осад¬ження проводили аналогічно як і у першому методі. Отримано дрібнодисперсні порошки з розміром частинок від 5 до 25 нм.
Окремі порції порошків піддавали термообробці на повітрі при температурах 300–723 К (6 год.). Такий відпал приводить до утворення γ-Fe2O3. Відпал дрібнодисперсного порошку, отриманого з розчинів хлоридів, у вакуумі 10-5 мм рт. ст. при Т=773 К протягом 20 год. приводить до утворення однофазного магнетиту Fe3O4, для якого спостерігався фазовий перехід, що було встановлено за допомогою ЯГР вимірювань.
Ключові слова: магнетит, нанопорошок, ядерний гамма-резонанс, фазовий перехід.

SYNTHESIS, STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF NANOSIZED POWDERS OF IRON FERRITES

S. O. Yuryev, S. I. Yushchuk
Lviv Polytechnic National University, Department of Physics
© Yuryev S. О., Yushchuk S. I., 2014

Fine magnetite powders were obtained by two methods that differed of source products - reagents for its synthesis. In the first method, a mixture of aqueous solutions of ferric chloride and FeCl2 and FeCl3 was precipitated using concentrated NH4OH to pH = 8,0 -10,0, and in the second method a chemically pure Mora salt solutions - Fe(NH4)2(SO4)26H2O and FeCl3 were used, and the deposition was carried out similarly as in the first method. Fine powders with particle size of 5 to 25 nm were obtained.
Some portions of powders were subjected to heat treatment in air at temperatures of 300...723 K (6 hours). This annealing leads to the formation of γ-Fe2O3. The annealing of fine powder derived from chloride in vacuum 10-5 mm Hg century at T = 773 K for 20 hours leads to the formation of single-phase Fe3O4 magnetite, for which phase transition was observed and it was established with the help of NGR measurements..
Key words: magnetite, nanopowder, nuclear gamma resonance, the phase transition.

Література – 14.

Syndicate content