№ 791 (2014)

УДК 811.16’33/06

Вікторія Іващенко
Інститут української мови НАН України, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТЕРМІНОЗНАВСТВІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

© Іващенко В. Л., 2014
У статті визначено й систематизовано основні напрями досліджень сучасного тер-мінознавства з огляду на його поліпарадигмальність – парадигмальні, крос-парадигмальні, аспектуальні, крос-аспектуальні та крос-дисциплінарні. Обґрунтовано метамову опису цих напрямів.
Ключові слова: термінознавсвтво, напрям досліджень, парадигмальний, крос-пара-дигмальний, аспектуальний, крос-аспектуальний, крос-дисциплінарний.

The paper determines and sytematizes the main lines of research into modern terminology bearing in mind its paradigmality, namely paradigm, cross-paradigm, aspectual, cross-aspectual and cross-disciplinary lines. The metalanguage of description of these lines is justified.
Keywords: terminology, line of research, paradigm line, cross-paradigm line, aspectual line, cross-aspectual line and cross-disciplinary line.

Кількість посилань - 31

УДК 78(038):81’374

Софія Булик-Верхола
Національний університет «Львівська політехніка»

ЗАРОДЖЕННЯ НАУКОВОЇ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ХVІ–ХVІІІ СТ.

© Булик-Верхола С. З., 2014
Статтю присвячено аналізові музичної термінології ХVІ–ХVІІІ ст., яка засвідчує культурно-музичну еволюцію українців у напрямі професіоналізму. У цей період почала формуватись українська наукова музична термінологія, в основі якої закладена плідна ідея поєднання національних номінацій і запозичень з інших мов.
Ключові слова: українська мова, музична термінологія, музична термінолексика, тематична група.

The article is devoted to the analysis of musical terminology of ХVІ–ХVІІІ centuries, which confirms the cultural and musical evolution of Ukrainians towards professionalism. The Ukrainian scientific musical terminology started its formation during this period, the fruitful idea of combining national nominations and borrowings from other languages being embedded in its base.
Keywords: Ukrainian language, musical terminology, musical terminological lexemes, thematic group.

Кількість посилань - 8

УДК 811.161.2’373.46:336.14 (477)

Людмила Васковець
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ*

© Васковець Л. П., 2014
У статті розглянуто особливості становлення казначейської терміносистеми укра-їнської мови, схарактеризовано процес її розвитку, простежено походження терміна «казначейство», досліджено поняттєвий апарат, який склався на перетині загально-еко-номічних та спеціальних економічних наукових сфер, визначено форми взаємодії казна-чейської й інших терміносистем, закцентовано увагу на збагаченні терміносистеми казна-чейства великою кількістю термінів, запозичених з економічних галузей-донорів.
Ключові слова: українська мова, казна**, казначейство, казначейська терміносис-тема, економічна лексика, галузі-донори.

The article is dedicated to specific features of treasury terminology formation: the process of its development is characterized and the origin of the term “treasury” retraced. The conceptual apparatus of the area that occurred at the intersection of general and special economic sciences is investigated. Forms of interaction between treasury and other term systems are also defined in the article. Great attention is paid to the enrichment of treasury terminology with terms adopted from other branches of economy as donor branches.
Keywords: Ukrainian language, treasury, treasury terminology, economic vocabulary, donor branch.

Кількість посилань - 11

УДК 811.161.2’276.6:57

Марія Вус
Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНИ-СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ* В УКРАЇНСЬКІЙ БІОЛОГІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Вус М. І., 2014
У статті розглянуто особливості термінів-словосполучень, які функціюють у сучасній українській біологічній терміносистемі, визначено типові структурні моделі, за якими створюються біологічні терміни-словосполучення.
Ключові слова: українська мова, біологічна термінологія, термін-словосполучення, структурна модель.

The article considers the features of term phrases that function in modern Ukrainian biological terminology and defines typical structural models according to which biological term phrases are created.
Keywords: Ukrainian language, biological terminology, term phrases, structural model.

Кількість посилань - 21

УДК 81’366.57:81’367.3

Михайло Гінзбург
Інститут транспорту газу, м. Харків

ПРО АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ФАХОВИХ ТЕКСТАХ

© Гінзбург М. Д., 2014
У статті досліджено типові тричленні та двочленні синтаксичні конструкції фахових текстів, їхній трансформаційний зв’язок і значеннєву відмінність. Сформульовано кри-терій активності/пасивності синтаксичної конструкції, спільний для тричленних та дво-членних конструкцій, який ґрунтується на синтаксичній функції об’єкта. На його підставі доведено активність конструкцій з формами на -но, -то та прямим додатком.
Ключові слова: українська мова, синтаксична конструкція, тричленна конструкція, двочленна конструкція, активність, пасивність, форми на -но, -то.

The article deals with typical three-term and two-term syntactic constructions in professional texts, their transformational relationship and semantic differences. The activeness/ passiveness criterion of a syntactic construction is formulated. It is common of three-term and two-term syntactic constructions and is based on the syntactic function of the object. On the basis of this criterion the activeness of constructions with forms ending in -но, -то and the direct object is proved.
Keywords: Ukrainian language, syntactic construction, three-term construction, two-term construction, activeness, passiveness, forms ending in -но, -то.

Кількість посилань - 39

УДК 811.161.2’373,46

Надія Гимер
Львівський державний університет внутрішніх справ

СКЛАДЕНІ НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ ТИП НОМІНАЦІЇ В ТЕРМІНОЛОГІЇ КОСМЕТИКИ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ

© Гимер Н. О., 2014
У статті охарактеризовано та проаналізовано складені найменування як продук-тивний тип номінації в термінології косметики та косметології. Висока продуктивність складених найменувань у терміносистемі косметики та косметології зумовлена насам-перед виявом універсальної загальномовної тенденції до усунення суперечностей між обмеженою кількістю номінативних засобів та необмеженою кількістю об’єктів номінації використанням словосполучень* у номінативній функції, адже словосполучення має ту ж номінативну функцію, що й слово.
Ключові слова: українська мова, фахова лексика косметики та косметології, тер-мінологічна деривація, термін-словосполучення, багатокомпонентний терміноелемент.

Compound names as a productive type of nomination in the terminology of cosmetics and cosmetology are characterized and analyzed in the article. High productivity of compound names in the term system of cosmetics and cosmetology is primarily caused by the universal linguistic tendency to eliminate contradictions between a limited number of nominative means and an unlimited number of objects of nomination by using word combinations in the nominative function, since word combinations perform the same nominative function as words.
Keywords: Ukrainian language, professional vocabulary of cosmetics and cosmetology, terminological derivations, term-word combination, multi-component term element.

Кількість посилань - 6

УДК 821.161.2’37

Галина Городиловська
Національний університет «Львівська політехніка»

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СЕМАНТИКИ ТЕРМІНА ТА РОЗШИРЕННЯ СФЕР ЙОГО ФУНКЦІЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ(на матеріалі художніх творів Романа Іваничука)

© Городиловська Г. П., 2014
У статті проаналізовано функціювання термінологічної лексики в історичних творах Романа Іваничука, встановлено особливості її використання в художньому мовленні, досліджено процеси термінологізації і детермінологізації. Для порівняння подано узусні (на рівні моделі) й контекстуальні (на функційному рівні) характеристики термінів, роз-крито потенційні семантичні, стилістичні, емоційно-експресивні можливості спеціальної лексики в контексті літературного твору.
Ключові слова: українська мова, термін, семантична трансформація, стилістичне значення, Роман Іваничук, художній твір.

The article analyzes the functioning of terminological vocabulary in historical works by Roman Ivanychuk, particularly the peculiarities of its use in artistic speech. The processes of terminologization and determinologization are examined as well. Usage (at the model level) and contextual (at the functional level) characteristics of terms are given for comparison. Potential semantic, stylistic, emotional and expressive possibilities of special vocabulary in the context of a literary work are revealed.
Keywords: Ukrainian language, term, semantic transformation, stylistic value, Roman Ivanychuk’s novel, literary work.

Кількість посилань - 5

УДК 811.161.2’373

Наталія Дрівко
Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕРМІНОСПОЛУКИ ІЗ СЕМОЮ ‘КОНСТРУКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ БУДІВЛІ’: ОСОБЛИВОСТІ АТРИБУТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ

© Дрівко Н. З., 2014
У статті виявлено та проаналізовано атрибутивні компоненти двокомпонентних термінів-назв конструктивних елементів будівлі. Виявлено продуктивність цих терміно-сполук у сучасній українській мові.
Ключові слова: українська мова, архітектурна термінологія, структурний аналіз, структурна модель, термін, атрибутивний компонент.

The paper identifies and analyzes the attributive components of two-component terms that are names of structural elements of buildings. The productiveness of these term-word combinations in modern Ukrainian language is revealed.
Keywords: Ukrainian language, architectural terminology, structural analysis, structural model, term, attributive component.

Кількість посилань - 14

УДК 161.16

Ігор Дуцяк
Національний університет «Львівська політехніка»

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ ДЕФІНІЦІЙ У ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ

© Дуцяк І. З., 2014
Проаналізовано різні способи формулювання дефініцій з погляду виявлення такого способу, використання якого забезпечуватиме коректність дефініцій відповідно до завдань тлумачного словника (повідомлення набору унікальних ознак для відрізнення позначу-ваного від інших об’єктів; повідомлення найістотніших ознак для задоволення пізнавальних потреб людини; доступність дефініції терміна для розуміння її нефахівцем з даної галузі знань). Зроблено висновок про доцільність використання у тлумачних словниках наукових дефініцій.
Ключові слова: тлумачний словник, термін, дефініція, коректність дефініції.

Different ways of formulating definitions have been analyzed in order to find the way that will ensure the correctness of definitions in accordance with the purposes of a monolingual dictionary (to provide a set of unique features in order to distinguish the marked object from other similar objects; to give the most significant features of the object to meet the cognitive needs of a human; the perspicuity of a concept definition for its easy understanding by non-specialists in the given area of expertise). A conclusion is made on the feasibility of using scientific definitions in monolingual dictionaries.
Keywords: monolingual dictionary, term, definition, correctness of the definition.

Кількість посилань - 8

УДК 811.161.2:81’373

Ірина Казимирова
Інститут української мови НАН України, м. Київ

МЕТАМОВА ОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОГРАФІЇ

© Казимирова І. А., 2014
Статтю присвячено аналізу такої важливої методологічної проблеми терміногра-фічної діяльності, як проблема метамови опису. Це складний за своєю організацією фра-гмент мови, зорієнтований на виконання низки прикладних завдань. Передусім ідеться про укладання історичного термінологічного словника української лінгвістичної термі-нології. Окрему увагу приділено фрагменту метамови термінографії, який стосується макро- та мікроорганізації словника, архітектоніки реєстру. Наголошено на важливості розуміння метамови як основної форми знакового представлення наукових знань.
Ключові слова: українська мова, метамова, термінографія, історичний терміноло-гічний словник, лінгвістична термінологія.

The article is devoted to the analysis of such an important methodological problem of terminographic activity as the problem of metalanguage description. This is a complex part of the language, which focuses on the implementation of a number of applied problems. First of all, it deals with the creation of Historical Terminological Dictionary of Ukrainian Linguistic Terminology. Special attention is given to the fragment of terminography metalanguage which concerns the macro- and micro- organization of vocabulary and the architectonics of registry. The importance of understanding the metalanguage as the main form of symbolic representation of scientific knowledge is emphasized.
Keywords: Ukrainian language, metalanguage, terminography, historical terminological dictionary, linguistic terminology.

Кількість посилань - 10

УДК 811.161.2.’373.46;625

Наталія Книшенко
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ПОНЯТЬ «ТЕРМІНОЛОГІЯ» І «ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА»(на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі)

© Книшенко Н. П., 2014
У статті розглянуто питання розмежування понять «термінологія» і «терміно-система». Зроблено спробу вичленувати поняттєві обсяги термінів «дорожньо-будівельна термінологія» і «дорожньо-будівельна терміносистема».
Ключові слова: українська мова, термін, термінологія, терміносистема (ТС), дорожньо-будівельна термінологія (ДБТ), українська дорожньо-будівельна термінологія (УДБТ).

In the article the problem of differentiation of the notions “terminology” and “term system” has been considered. An attempt to determine the notional volume of the terms “road-building terminology” and “road-building term system” has been made.
Keywords: Ukrainian language, term, terminology, term system (TS), road-building terminology (RBT), Ukrainian road-building terminology (URBT).

Кількість посилань - 19

УДК 811.161.2’273.46:34

Ірина Кочан
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВІСТИКИ

© Кочан І. М., 2014
У статті здійснено огляд наукових праць, спрямованих на дослідження мови прав-ничої сфери, яка охоплює загальнотеоретичні проблеми юридичної термінології, питання її історії, формування та становлення, точність і нормативність окремих термінів, а також мовні особливості окремих правничих терміносистем.
Ключові слова: українська мова, термін, юридична термінологія, лінгвістика.

The article presents an overview of scientific works devoted to the study of the language of juridical field that covers general theoretical problems of juridical terminology, its history, formation and development issues, precision and normativity of separate terms and also linguistic features of separate juridical terminology.
Keywords: Ukrainian language, term, juridical terminology, linguistics.

Кількість посилань - 22

УДК 811.161.2

Оксана Кримець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

СПЕЦИФІКА ПОБУДОВИ Й ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГНОСТИЧНИХ ОБРАЗІВ СПЕЦІАЛЬНО-НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ПОЛІТОЛОГІЇ

© Кримець О. М., 2014
Розглянуто наукову картину світу як філософську та лінгвістичну категорію, осо-бливості національної наукової та спеціальної наукової картин світу. Подано характе-ристику типів, ознак, функцій наукової картини світу як сукупності вироблених знань і як дослідницької моделі. Проаналізовано семантичну структуру термінів політології в англійській та українській мовах, у яких виявляється національна специфіка презентації гностичних образів досліджуваної спеціально-наукової картини світу.
Ключові слова: наукова картина світу, національна наукова картина світу, спеці-ально-наукова картина світу, термін політології, структура значення, обсяг значення, оцінно-експресивний компонент.

Scientific world view as a philosophical and linguistic category as well as peculiarities of the national scientific and narrow scientific world view are considered. Types, peculiarities and functions of scientific world view as a body of knowledge and research model are characterized. The semantic structure of terms of political science in English and Ukrainian, where national specificity of Gnostic images of the narrow scientific world view can be found, is analyzed.
Keywords: scientific world view, national world view, narrow scientific world view, political science term, structure of meaning, volume of meaning, evaluative and expressive component.

Кількість посилань - 11

УДК 001.4:004

Ігор Кульчицький, Маріанна Маляр, Богдан Філь
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ТЕРМІНІВ З ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

© Кульчицький І. М., Маляр М. М., Філь Б. М., 2014
У статті розглянуто проблеми правильної передачі українською мовою термінів parsing і stemming, вживання яких на сьогоднішній день не обмежується тільки прикладною лінгвістикою. Запропоновано власне українські відповідники, які, на думку авторів, вірно передають значення англійських термінів.
Ключові слова: українська мова, термін, термінознавство, терміносистема, прик-ладна лінгвістика, локалізація, словотвір, лексикографія.

The paper tackles the problem of faithful rendering of the terms ‘parsing’ and ‘stemming’ into the Ukrainian language. Nowadays, the use of these terms is extended beyond the domain of applied linguistics. The authors believe that the Ukrainian equivalents proposed adequately convey the meaning of the English terms.
Keywords: Ukrainian language, term, terminology, system of terms, applied linguistics, localization, word formation, lexicography.

Кількість посилань - 21

УДК 811.161.2’373.48

Зоряна Куньч, Лілія Харчук
Національний університет «Львівська політехніка»

СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОФЕСІОНАЛІЗМІВ І ПРОФЕСІЙНИХ ЖАРГОНІЗМІВ

© Куньч З. Й., Харчук Л. В., 2014
Статтю присвячено лексико-семантичному аналізові електроенергетичних профе-сіоналізмів і професійних жаргонізмів. З’ясовано структурні та функційні особливості цього прошарку лексики в досліджуваній терміносистемі.
Ключові слова: українська мова, українська електроенергетична терміносистема, термін, професіоналізм, професійний жаргонізм, комунікація.

The article is devoted to the structural analysis of electric power engineering professionalisms and professional jargonisms. Structural and functional properties of this layer of the the studied term system have been found.
Keywords: Ukrainian language, electric power engineering terminology, term, professio-nalism, professional jargonism, communication.

Кількість посилань - 9

УДК 81’373

Олена Кучеренко
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ФУНКЦІЮВАННЯ ТЕРМІНОЛЕКСЕМ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ», «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» ТА « ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

© Кучеренко О. Ф., 2014
У статті окреслено роль таких найуживаніших термінів сучасної української терміно-логічної системи сфери цивільного захисту: цивільний захист, цивільна безпека, цивільна оборона. Виявлено специфіку функціювання зазначених термінологічних номінацій в аналізованій терміносистемі.
Ключові слова: українська мова, термінологія, цивільний захист, цивільна безпека, цивільна оборона.

The article outlines the role of such commonly used terms of the modern Ukrainian termino-logical system of the field of civil defence as civil protection, civil safety and civil defense. The specifics of functioning of these terminology nominations in the analyzed term system are revealed.
Keywords: Ukrainian language, terminology, civil protection, civil safety, civil defense.

Кількість посилань - 9

УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2

Світлана Лагдан
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені акад. В. Лазаряна

СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Лагдан С. П., 2014
Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака загальновживаної мови зі спеціальним науковим знаком, а в ролі самого знака виступає людина.
Ключові слова: українська мова, залізнична термінологія, соматична метафора, метафоризація.

The article deals with the problem of metaphorical term formation in the field of railway industry based on somatic vocabulary and describes lexical and semantic features of metaphorical terms. The term serves as a nominative unit of cognitive activity, the process of its creation being a mechanism of comparing a sign of the general language with a special scientific sign and the human him-/herself performing the role of this sign.
Keywords: Ukrainian language, railway terminology, somatic metaphor, metaphorization.

Кількість посилань - 7

УДК 81’35:001.4:004.423

Ірина Ментинська
Національний університет «Львівська політехніка»

ЛЕКСИКО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Ментинська І. Б., 2014
Статтю присвячено лексико-генетичним особливостям сучасної комп’ютерної термінології. Галузеву (комп’ютерну) термінологію поділено на три тематичні групи, а в межах кожної виділено лексико-семантичні підгрупи, що дає змогу простежити процес виникнення, формування й сучасного фукціювання терміноодиниць. Аналіз комп’ю-терних термінів з погляду походження допомагає виявити основні закономірності та тенденції розвитку, а також систематизувати й уніфікувати сучасну комп’ютерну термі-нологію (CКТ).
Ключові слова: українська мова, комп’ютерна термінологія, лексико-генетичні особливості, іншомовні запозичення, лексико-семантичний аналіз, вторинна номінація, терміни змішаного типу, міжгалузеві омоніми, перекладні терміни.

The article deals with lexical-genetic characteristics of modern computer terminology. Te branch (computer) terminology is divided into three thematic groups with lexical-semantic subgroups. One can trace the origin, formation and present functioning of terminological units. The analysis of computer terms from the viewpoint of their origin helps to identify the main patterns and trends of their development as well as organize and unify modern computer terminology.
Кeywords: Ukrainian language, computer terminology, lexical and genetic characteristics, foreign borrowings, lexical and semantic analysis, secondary nomination, terms of mixed type, cross homonyms, translated terms.

Кількість посилань - 9

УДК 53:001.4

Роман Микульчик
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Національний університет «Львівська політехніка»

ВАРІАНТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ

© Микульчик Р. Б., 2014
Стаття продовжує низку публікацій автора, присвячених вивченню прізвищевих та відпрізвищеих термінів української фізичної термінології. У ній розглянуто питання варіантності фізичних термінів-антронімів
Ключові слова: українська мова, семантика, варіантність, варіант, антропонім, фізична термінологія.

The article continues the series of author’s publications devoted to the study of antroponyms in the Ukrainian physics terminology. It deals with the problem of variance of antroponymic physical terms.
Keywords: Ukrainian language, semantics, variance, variant, antroponym, physical terminology.

Кількість посилань - 4

УДК 811.161.2:801.81

Ірина М’ягкота
Львівський державний університет фізичної культури

СИНОНІМИ ТА ВАРІАНТИ У ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

© М’ягкота І. В., 2014
У статті розглянуто проблему синонімії в українській термінології. Проаналізовано синонімні зв’язки термінів української фольклористики та особливості функціонування* фахових назв, окреслено типи термінологічних синонімів.
Ключові слова: українська мова, термінологія, термінолексика, українська фолькло-ристика, синонім, варіант, класифікація синонімів.

The article is dedicated to the issue of Ukrainian terminology synonymy. Synonymic bonds of folklore study terms as well as peculiarities of professional name functioning have been analyzed and types of terminological synonyms outlined.
Keywords: Ukrainian language, terminology, term lexis, Ukrainian folk study, synonym, variant, synonym classification.

Кількість посилань - 12

УДК 811.161.2’37:656:001.4

Неля Нікуліна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МОДЕЛЮВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ НОМЕНІВ: ОЧЕВИДНЕ Й НЕЙМОВІРНЕ

© Нікуліна Н. В., 2014
У статті досліджено процеси моделювання номенів автотранспортної галузі, зокрема номенклатурних назв автомобілів абревіаційно-цифрової форми та номенів онімного типу. Розглянуто приклади неформатної комерційної й технічної номенклатури, тобто квазіноменів – хибно орієнтувальних номенклатурних одиниць, що не відображають істотних характеристик позначуваної науково-технічної реалії.
Ключові слова: номен, квазіномен, номенклатура, абревіатура.

The article examines the processes of modeling the nomenа of the trucking industry, in particular the nomenclatures of vehicles of the abbreviation-digital form and the nomenа of the onim type. Examples of alternative commercial and technical nomenclature, i. e. quasi-nomena – wrongly indicative nomenclature units that do not display any essential characteristics of the designated scientific and technical realia are considered.
Keywords: nomen, nomenclature, quasi-nomen, abbreviation.

Кількість посилань - 11

УДК [811.161.2’373.42:631.6]:81’374.26

Тетяна Петрова
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

СИНОНІМІЯ ТА АНТОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІТОМЕЛІОРАТИВНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СПЕЦІАЛЬНИХ СЛОВНИКАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

© Петрова Т. О., 2014
У статті висвітлено актуальні проблеми явища синонімії та антонімії у фітомеліо-ративній системі; схарактеризовано синоніми й антоніми за різними критеріями (структурою, поняттєво-семантичними, частиномовною приналежністю); простежено взаємозв’язок синонімічних та антонімічних відношень у галузевій терміносистемі фітомеліорації.
Ключові слова: українська мова, термін, термінологічна одиниця, термінологічна система, синонімічні відношення, антонімічні відношення, спеціальний словник.

The urgent problems of synonymy and antonymy in the phytoameliorative system are considered; synonyms and antonyms are characterized by different criteria (structure, concept-semantics, morphology); the correlation between synonymous and antonymous relations in the terminology of phytoamelioration is studied.
Keywords: Ukrainian language, term, terminological unit, terminological system, synonymous relation, antonymous relation, special dictionary.

Кількість посилань - 24

УДК 811. 161. 2’373 : 291. 315. 5

Наталія Пишна
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка

ЛЕКСЕМА ІРМОС НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ПІСНЕСПІВІВ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ

© Пишна Н. І., 2014
У статті простежено історію становлення терміноназви ірмос протягом усіх етапів функціювання української мови, схарактеризовано похідне утворення – ірмолой (ірмологіон). Дослідження виконано на основі лексикографічних джерел, що охоплюють XI–XXI ст., а також церковних пам’яток.
Ключові слова: українська мова, піснеспів, ірмос, ірмологіон, релігійна термінологія.

The article traces the history of formation of the term name heirmos during all th phases of functioning of the Ukrainian language and characterizes its derivative formation – irmoloy (irmolohion). The research is based on lexographical souces covering XI–XXI centuries and written records of the church.
Keywords: Ukrainian terminology, chant, heirmos, irmolohion, religious terminology.

Кількість посилань - 28

УДК 800

Наталія Поліщук
Рівненський державний гуманітарний університет
Дубенський коледж культури та мистецтв

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА МАЙДАНУ(на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок»)

© Поліщук Н. О., 2014
У статті розглянуто термінологічну лексику, яка з’явилася під час революції на Майдані та воєнних подій у Криму та на Донбасі й стала невід’ємним компонентом мови сучасних засобів масової інформації; виявлено її тематичні групи; проілюстровано осо-бливості вживання термінів в авторському тексті.
Ключові слова: українська мова, термінологія, термін, публіцистичний текст

In this the article terminological lexis which appeared during the revolution on Maidan Square and the military action in the Crimea and Donbas is reviewed. This lexis has become an integral part of the language of contemporary massmedia. Its thematic groups have been identified and features of usage in author’s texts illustrated.
Keywords: Ukrainian language, terminology, term, publicistic text.

Кількість посилань - 10

УДК 811,161.2’:81’366

Світлана Полюга
Український Католицький Університет, м. Львів

ДЖЕРЕЛА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Полюга С. М., 2014
У статті відображено перші спроби викладу теорії морфології, формулювання змісту її основних понять та творення перших термінів для їхнього позначення в період появи перших слов’янських граматик XVI–XVII ст.
Ключові слова: українська мова, термінологія, теорія частин мови, лексико-грама-тичний клас, семантико-синтаксичний критерій, морфологічний словотвір, терміносистема.

The article concentrates on the problem of the part of speech theory as a separate branch of linguistics and ways of consolidating groups of words into a system.
Keywords: Ukrainian language, terminology, parts of speech theory, lexical and grammatical class, semantic and syntactic criterion, morphological word building, terminological system.

Кількість посилань - 9

УДК 811.161.2’373.46:616.8

Ірина Рибізант
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ТЕРМІНИ НЕВРОЛОГІЇ ТА ЇХ ТРАКТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ

© Рибізант І. Л., 2014
У статті розглянуто терміни неврології як окремої галузі медицини. З’ясовано деякі особливості їх системної організації.
Ключові слова: українська мова, неврологічна термінологія, тлумачний словник, лексичне значення, афікс.

Terms of neurology as a separate branch of medicine are considered in the article. Some features of their system organization are distinguished.
Keywords: Ukrainian language, terms of neurology, explanatory dictionary, lexical value, affix.

Кількість посилань - 9

УДК 811.161.2’373.611

Анна Руссу
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СЛОВОТВІРНІ ТИПИ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ(на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.)

© Руссу А. О., 2014
Досліджено префіксальні словотвірні типи дієслівних власне-термінів та навколо-термінних слів української мови, які було спотворено протягом 30-х – 80-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: українська мова, дієслово, префікс, словотвірний тип, термінне словотворення, русифікація.

Prefix word-formation models of verbal terms and near-term words of the Ukrainain language that were deformed during 30th – 80th of the 20th century are discussed.
Keywords: Ukrainian language, verb, prefix, word-formation model, term derivation, russification.

Кількість посилань - 13

УДК 811.161.2
Любов Савченко

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕРМІНОПОНЯТЬ ЕТНОФРАЗЕОЛОГІЇ

© Савченко Л. В., 2014
У статті порушуються проблеми вивчення системи термінопонять етнофразеології як нового напрямку дослідження фразеології. Описується підґрунтя становлення етнофразеології та її основні складові компоненти вивчення. Подаються дефініції термінів на позначення понять етнофразеології, зокрема етнофразеологічна одиниця, етнофразе-ологізоване сполучення, перформативна етнофразеологічна одиниця. Акцентується увага на тому, що в центрі етнофразеології інтерпретація ментального, акціонального й вербаль-ного зрізів простору культури, що репрезентовані етнофразеологічними одиницями, сценаріями для формування яких стали міфи, обряди, звичаї, ритуали, вірування, клятви, прокляття, етикетні формули.
Ключові слова: етнофразеологія, етнофразеологічна одиниця, етнофразеологізо-ване сполучення, перформативна етнофразеологічна одиниця

The article deals with the problem of studying the system of terminological concepts of ethnophraseology as a new direction of phraseology research. The basis of ethnophraseology formation and its main study components are described. Definitions of terms denoting ethno-phraseology concepts are given, namely those of ethnophraseological unit, ethnophraseological combination and performative ethnophraseological unit. The focus is on the idea that in the centre of ethnophraseology there is interpretation of mental, actional and verbal sections of cultural space that are represented by ethnophraseological units; scenarios for their formation were myths, rituals, customs, beliefs, oaths, curses and etiquette formulas.
Keywords: ethnophraseology, ethnophraseological unit, ethnophraseological combination, performative ethnophraseological unit.

Кількість посилань - 20

УДК 007:304:001

Олександра Сербенська, Вікторія Бабенко
Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІН МЕДІЙНИЙ ТА СПОРІДНЕНІ З НИМ

© Сербенська О. А., Бабенко В. В., 2014
Аналіз порівняно невеликої групи українських лексем, споріднених із запозиченим словом media, з погляду морфологічної адаптації, тенденцій та закономірностей терміно-творення, правописної кодифікації дає підставу авторам підкреслити потребу скоорди-нованої праці українських професіоналів над упорядкуванням системи термінів медійної сфери.
Ключові слова: українська мова, термінологія, термін media, морфологічна адаптація, термінотворення, правописні проблеми.

The analysis of a relatively small group of Ukrainian lexical units related to the foreign word «media» in terms of morphological adaptation and trends and patterns of terminology and spelling codification gives the authors a reason to stress the need for a concerted effort of Ukrainian professionals to systematize terms of the media sphere.
Keywords: Ukrainian language, terminology, term «media», morphological adaptation, terminology, spelling problems.

Кількість посилань - 10

Syndicate content