№ 799 (2014)

УДК 334.021
JEL E22

Yu. H. Bondarenko, Z.R. Bahrii
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

INNOVATIVE INVESTMENT TYPE OF ECONOMICS AS A CONDITION FOR ITS EFFECTIVE FUNCTIONING

 Bondarenko Yu.H., Bahrii Z.R., 2014
The necessity of the national economy transition to the innovative way of development is substantiated. The main characteristics of such a transition are presented. The experience of foreign countries and the advantages from introduction of innovations at an enterprise are generalized. The interrelation and interaction of investments and innovations are determined. The importance and place of investments in the innovative-type state are proven.
Key words: innovative type of development, innovative economy, innovative activity, investments, investment activity, competitive activity.

Ю.Г. Бондаренко, З.Р. Багрій
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 Бондаренко Ю.Г., Багрій З.Р., 2014
Обґрунтовано необхідність переходу національної еконо¬міки на інноваційний шлях розвитку, наведено його основні характеристики, узагальнено досвід іноземних держав та переваги упровадження інновацій на підприємстві. Визначено взаємозв’язок і взаємодію інвестицій та інновацій. Доведено вагомість і місце інвестицій у інноваційному типу розвитку держави.
Ключові слова: інноваційний тип розвитку, інноваційна економіка, інноваційна діяльність, інвестиції, інвестиційна діяльність, конкурентна боротьба.

Література – 9

УДК 330.322+330.341.1] (477)
JEL E22

N.I. Chukhrai, S.I. Matviy
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department

FEATURES OF THE INNOVATION INVESTMENT SUPPORT
IN UKRAINE
©Chuhrai N.I., Matviy S.I., 2014
The main trends of investment support for innovative activities in Ukraine are analyzed and generalized. The innovative activities of enterprises are studied. The major problems of implementing an innovative model of economic development are identified. The ways to accelerate investment activity in Ukraine are offered and substantiated. The dynamics of the investment attractiveness index and the factors influencing the investment climate in the country are also analyzed.
Key words: innovation, innovative activity, investment, investment attractiveness, investment provision.

Н.І. Чухрай, С.І. Матвій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
© Чухрай Н.І., Матвій С.І., 2014
Проаналізовано й узагальнено основні тенденції інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Досліджено інноваційну активність підприємств, з’ясовано основні проблеми щодо впровадження інноваційної моделі розвитку економіки, обґрунтовано та запропоновано шляхи активізації інвестування діяльності в Україні, також проаналізовано динаміку індексу інвестиційної привабливості, фактори впливу на інвестиційний клімат у країні.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інновації, інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційне забезпечення, джерела фінансування.

Література – 9

УДК 316(09)+316.334.5+504.03(09)
JEL I13

N.M. Danylevych, M.Ya. Yastrubskyy, K.A. Sydorchuk
Lviv Polytechnic National University

ECOLOGICAL INNOVATIONS IN UKRAINE
© Danylevych N.M., Yastrubskyy M.Ya., Sydorchuk K.A., 2014
Opportunities of introducing ecological innovations in Ukraine directed at development, creation and implementation of innovations in the form of new products, technology, methods, and forms of production organization are analyzed. It is proved that such innovations implementation will help, directly or indirectly, reduce the eco-destructive effect of manufacturing and consumption on the environment as well as solve ecological problems.
Key words: innovations, innovative products, innovation technologies, ecological innovations, ecological management, ecological auditing, ecologization.

Н.М. Данилевич, М.Я. Яструбський, К.А. Сидорчук
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ
© Данилевич Н.М., Яструбський М.Я., Сидорчук К.А., 2014
Проаналізовано можливості реалізації екологічних інновацій в Україні, спрямованих на розроблення, створення і впровадження інновацій у вигляді нової продукції, технології, методів та форм організації виробництва, що прямо чи опосередковано сприятиме зниженню екодеструктивного впливу виробництва та споживання на навколишнє середовище та допоможе вирішенню екологічних проблем.
Ключові слова: інновації, інноваційна продукція, інноваційні технології, екологічні інновації, екологічного менеджменту, екологічного аудиту, екологізації.

Література – 5

УДК 330.341.44
JEL P41

M.L. Danylovych-Kropyvnytska
Lviv Polytechnic National University

CLUSTER STRUCTURING OF ECONOMICS: WORLD PRACTICE OF BUILDING AND DEVELOPING CLUSTERS
© Danylovych-Kropyvnytska, M. L., 2014
Establishing and developing different institutions, and encouraging their cooperation to ensure efficiency of the cluster-type structures are studied on the cases of different countries. The cluster structuring of economics that provides economic stability and sustainable growth, has become the basis of economic policies in many developed countries. The comparative studies of regional clusters, their development patterns and cooperation between businesses and the academic environment, as well as the cluster ideas promotion strategies allowed identifying three models of innovative development.
Key words: regional clusters, industrial clusters, innovation-based growth models, cooperation, cluster model of economics.

М.Л. Данилович-Кропивницька
Національний університет “Львівська політехніка”

КЛАСТЕРНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ
© Данилович-Кропивницька М.Л., 2014
Досліджено проблеми створення, розвитку та кооперації різних інституцій для забезпечення ефективності кластерних утворень на прикладі різних країн світу. Кластерна структуризація економіки, яка забезпечує стабільність економічного розвитку та ефект стійкості, стала основою економічної політики багатьох розвинених країн. Порівняльні дослідження щодо загального стану регіональних кластерів, їх розвитку, кооперації між бізнесом і академічним середовищем, політики просування кластерних ідей дають змогу виділити три моделі інноваційного розвитку.
Ключові слова: регіональні кластери, промислові кластери, моделі інноваційного розвитку, кооперація, кластерна модель економіки.

Література – 13

УДК 658:001.895
JEL M 31

Y.V. Demkiv
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department

METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE “BREAKTHROUGH” PRODUCTS PRICING
© Demkiv Y.V., 2014
The concept of “breakthrough” products, their characteristics and methods of their identification are specified. The main approaches to pricing the products that are new to the market are analyzed. The basic factors that affect formation of the “breakthrough” product consumer value are examined. The use of methodology for the “breakthrough” product pricing according to the level of its consumer value is grounded.
Key words: “breakthrough” concept, “breakthrough” product, price, value, utility, consumer value scale.

Я.В. Демків
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ
ЦІНИ НА “ПРОРИВНІ” ТОВАРИ
© Демків Я.В., 2014
Уточнено поняття “проривних” товарів, їх характеристики та методику ідентифікації. Проаналізовано основні підходи до встановлення ціни на нові для ринку товари. Досліджено основні чинники, що впливають на формування споживної вартості “проривного” товару. Обґрунтовано застосування методики встановлення ціни на “проривний” товар на рівні його цінності, сприйнятої споживачами.
Ключові слова: концепція “прориву”, “проривний” товар, ціна, цінність, корисність, споживна вартість, шкала споживної вартості.

Література – 12

УДК 65.016.008
JEL O12

H.A. Doroshuk
Odessa National Polytechnic University

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
© Doroshuk H.A., 2014
The possibility of using the organizational development management as the basis for implementing innovations within the framework of proactive management at the enterprise is justified. The subject and the object of the organizational development management are determined. Approaches to the organizational development management are analysed; the complex approach is selected. The subsystems of the organizational development management system are described. The basic principles of the organizational development management concept are determined.
Key words: organizational development, proactive management, management of organizational development, innovative management, complex approach, organizational development management system.

Г.А. Дорошук
Одеський національний політехнічний університет

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
© Дорошук Г.А., 2014
Обґрунтовано можливість управління організаційним розвитком як базису для втілення інновацій у межах проактивного управління на підприємстві. Визначено суб’єкт та об’єкт управління організаційним розвитком. Проаналізовано підходи до управління організаційним розвитком та вибрано комплексний підхід. Описано підсистеми системи управління організаційним розвитком. Визначено основні положення концепції управління організаційним розвитком.
Ключові слова: організаційний розвиток, проактивне управління, управління організаційним розвитком, інноваційний розвиток, комплексний підхід, система управління організаційним розвитком.

Література – 5

УДК: 657.1:336.5.02/330:341.1
JEL Q14

V.Ya. Havran, O.I. Hrytsai, M.I. Havran
Lviv Polytechnic National University

CONTROLLING THE COSTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INNOVATIVE PROCESSES
© Havan V.Ya., Hrytsai О.І., Havran M.I., 2014
The nature of controlling the innovative processes costs at industrial enterprises is revealed. It is shown how to improve the controlling of the innovative processes costs using budgeting. There is developed a scheme for correlating analytical and synthetic information while forming the price and making planned estimated calculations as a part of the design estimate documentation. The planned contract estimate and schemes of financing the innovation project are determined by using the normative method of calculating the estimated costs of the project.
Key words: costs of innovative processes, controlling, budgeting, estimate, information, sources of control.

В.Я. Гавран, О.І. Грицай, М.І. Гавран
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНТРОЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
© Гавран В.Я., Грицай О.І., Гавран М.І., 2014
Розкрито суть контролювання витрат на інноваційні процеси промислових підприємств. Вдосконалено контролювання витрат на інноваційні процеси, використовуючи бюджетування. Розроблено схему взаємозв’язку аналітичної та синтетичної інформації під час формування ціни і складанні планового кошторисного розрахунку в складі проектно-кошторисної документації. Плановий контрактний кошторис та схеми фінансування інноваційного проекту визначають, використовуючи нормативний метод розрахунку кошторисної вартості проекту.
Ключові слова: витрати на інноваційні процеси, контролювання, бюджетування, кошторис, інформація, джерела контролю.

Література – 9

УДК 330.101
JEL M54

L.S. Holovko
Regional Communal Higher Educational Institution
’The Institute of Entrepreneurship ’STRATEGY’

THE INCREASING OF HR EFFECTIVENESS ON THE BASIS OF
THE SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENT
 Holovko L.S., 2014
The article considers increasing the HR management efficiency by way of developing the social capital. The economic category of “a social capital” is analyzed. Peculiarities of the socio-economic factors of forming the social capital in current conditions are determined. The article also presents the general issues for future research in the field of human development.
Key words: social capital concept, social capital, human capital, human capital concept, resources, human resources management, transaction costs, economic approach to the social capital.

Л.С. Головко
Обласний комунальний вищий навчальний заклад
Інститут підприємництва “Стратегія”

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
 Головко Л.С., 2014
Розглянуто проблеми підвищення ефективності управління людськими ресурсами шляхом розвитку соціального капіталу, проаналізовано економічну категорію “соціальний капітал”, обґрунтовано особливості соціально-економічних чинників формування соціального капіталу в сучасних умовах. Визначено загальні проблеми для майбутніх досліджень тенденцій людського розвитку.
Ключові слова: концепція соціального капіталу, соціальний капітал, людський капітал, концепції людського капіталу, ресурси, управління людськими ресурсами, трансакційні витрати, економічний підхід до соціального капіталу.

Література – 12

УДК 339.94:339.13:659
JEL M31

P.H. Ilchuk, М.М. Мuzhelyak, О.О. Кots
Lviv Polytechnic National University,
Department of Finance

USING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOOLS
WHILE FORMING THE ENTERPRISE INTERNATIONALIZATION MARKETING STRATEGY
© Ilchuk P.H., Мuzhelyak М.М., Кots О.О., 2014
The article investigates the possibility of improving the marketing strategy by using new tools, among them the tools of corporate social responsibility at Ukrainian enterprises. The definition of the corporate social responsibility concept is generalized. The main tools of the corporate social responsibility as well as the relationship between these tools and the enterprise internationalization marketing strategy are determined. Feasibility of applying corporate social responsibility tools in the formation of the internationalization marketing strategy of enterprises is justified.
Key words: internationalization, internationalization marketing strategy, corporate social responsibility, tools.

П.Г. Ільчук, М.М. Мужеляк, О.О. Коць
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фінансів

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

© Ільчук П.Г., Мужеляк М.М., Коць О.О., 2014.

Досліджено можливості удосконалення маркетингової стратегії за рахунок використання нових інструментів, одними з яких для українських підприємств є інструменти корпоративної соціальної відповідальності. Узагальнено визначення поняття корпоративної соціальної відповідальності, а також визначено основні інструменти корпоративної соціальної відповідальності та взаємозв’язок інструментів корпоративної соціальної відповідальності та заходів маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств. Обґрунтовано доцільність застосування інструментів корпоративної соціальної відповідальності під час формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств.
Ключові слова: інтернаціоналізація, маркетингова стратегія інтернаціоналізації, корпоративна соціальна відповідальність, інструменти.

Література – 26

УДК 658.7(470)
JEL Q13

S.V. Kachurovskyy
Vinnitsya National Agrarian University

ELEMENTS OF WAREHOUSING AS LOGISTIC STRATEGY
OF AIC ENTERPRISES
© Kachurovskyy S.V., 2014
The article deals with the warehousing activities based on integrated logistic strategy of agricultural enterprises. The methodology of formation of logistics management is described. The article is focused on the mechanisms of control of logistics warehousing agriculture and the research of strategic decision which create and improve functioning of the structural elements of the material flow in warehouses. The relation between the basic functional units of logistics services in warehouses agricultural enterprises has been discussed.
Key words: agrilogistics, material flow, AIC, warehouse, storage, logistic strategy, WMS

С.В. Качуровський
Вінницький національний аграрний університет

ЕЛЕМЕНТИ СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК
© Качуровський С.В., 2014
Розглянуто складську діяльність підприємства на основі інтегрованої в неї логістичної стратегії підприємств АПК, методологію становлення логістичного управління. Акцентується увага на механізмах управління логістики складування АПК та дослідження стратегічних рішень з вдосконалення та покращеного функціонування структурних елементів матеріального потоку на складах. Обґрунтовано взаємозв’язок між основними функціональними одиницями логістичного сервісу на складах підприємств АПК.
Ключові слова: агрологістика, матеріальний потік, АПК, склад, складування, логістична стратегія, WMS

Література – 10

УДК 338.436:339.924
JEL Q14

L.I. Katan
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

FUNDING OF INNOVATIONS IN THE AGRICULTURAL
SECTOR OF UKRAINE UNDER CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL
 Katan L.I., 2014
The necessity of improving the model of innovations funding in the agrarian sector of Ukraine with the account of globalization processes is proven. The model constructed by the rule of “the golden sequence” is proposed.
Key words: agriculture, sustainable development, innovation, financial security, pragmatism, neo-liberalism, globalization.

Л.І. Катан
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
 Катан Л.І., 2014
Доведена необхідність вдосконалення моделі фінансового забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері України з урахуванням глобалізаційних процесів. Запропоновано модель, побудовану за правилом “золотої послідовності”.
Ключові слова: аграрна сфера, сталий розвиток, інноваційна діяльність, фінансове забезпечення, прагматизм, неолібералізм, глобалізація.

Література – 6

УДК 338.45:621+338.246.87
JEL O 31

I.B. Khoma
Lviv Polytechnic National University

MODELING INNOVATION RESULTS WHEN DEVELOPING DIAGNOSTICS MECHANISM OF THE ENTERPRISE
ECONOMIC SECURITY
© Khoma I.B., 2014
The article deals with the theoretical and methodological foundations of modeling the results of innovation processes when developing the enterprise economic security diagnostics mechanism in the spectrum of implementing and using methods of system-comprehensive as well as structural and functional diagnostics when controlling the generalized condition of the business protection in the context of ensuring security of innovative, financial and credit, and investment activity.
Key words: innovation process, innovations, enterprise, economic security diagnostics, system-comprehensive diagnostics, structural and functional diagnostics.

І.Б. Хома
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ПРИ РОЗРОБЛЕННІ АПАРАТУ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
© Хома І.Б., 2014
Розглянуто теоретико-методологічні засади моделювання результатів інноваційних процесів під час розроблення апарату діагностики економічної захищеності на суб’єкті господарювання відповідно до спектра запровадження та використання методів системно-комплексної та структурно-функціональної діагностики при контролюванні узагальненого стану захисту підприємницької діяльності стосовно забезпечення захищеності інноваційної, фінансово-кредитної та інвестиційної діяльності.
Ключеві слова: інноваційний процес, нововведення, підприємство, діагностика економічної захищеності, системно-комплексна діагностика, структурно-функціональна діагностика.

Література – 10

УДК 338.516.22:654.15

G.R. Kopets, G.V. Rachynska, A.V. Dzyubina
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT
OF CELLULAR COMMUNICATION COMPANIES
© Kopets G.R., Rachynska C.V., Dzyubina A.V., 2014
The innovative approaches to the development of cellular communication operators’ activities are considered. Application of modern management concepts and market strategies aimed at improving the efficiency of using resources by the cellular communication companies is advisable. The role of intellectual and innovative growth and informatization in the telecommunications sector of the Ukrainian economy is justified. The arguments to support feasibility and advantages of implementing trunk telecommunication networks are provided.
Key words: innovations, development, cellular communication companies, modern management concepts, market strategies, systems for analyzing resource allocation.

Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, А.В. Дзюбіна
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ
ОПЕРАТОРІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
© Копець Г.Р., Рачинська Г.В., Дзюбіна А.В., 2014
Розглянуто інноваційні підходи до розвитку діяльності операторів стільникового зв’язку. Доцільним є також застосування сучасних концепцій менеджменту та ринкових стратегій, покликаних підвищити ефективність використання ресурсів компаніями-операторами стільникового зв’язку. Обґрунтовано роль інтелектуального та інноваційного розвитку, інформатизації у телекомунікаційній галузі економіки України. Наведено приклад розвитку телекомунікаційних мереж, аргументи доцільності впровадження та переваг транкінгових телекомунікаційних мереж.
Ключові слова: інновації, розвиток діяльності операторів стільникового зв’язку, сучасні концепції менеджменту, ринкові стратегії, системи аналізу розподілу ресурсів.

Література – 15

УДК 347.77/.78 +339.165.5 (075.8)
JEL O33

O.P. Kosenko
“Kharkiv Polytechnic Institute”
National Technical University

MONITORING THE COMMERCIAL POTENTIAL
OF INTELLECTUAL TECHNOLOGIES
 Kosenko O.P., 2014
The model of monitoring the commercial potential level of intellectual technologies (intellectual property objects) using the arctangent function is developed and substantiated. The correlation between the level of the technological product quality and the level of the business risk concerning the product’s introduction and consumption serves as the basis for the model. Four characteristic sets of the monitoring function values are identified; in every set there are provided appropriate recommendations for companies.
Key words: monitoring, market attractiveness, intellectual technology, quality, business risk.

О.П. Косенко
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

МОНІТОРИНГ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 Косенко О.П., 2014
Розроблено та обґрунтовано модель моніторингу рівня комерційного потенціалу інтелектуальних технологій (об’єктів інтелектуальної власності) з використанням функції арктангенсу. В основу моделі покладено співвідношення рівня якості технологічного продукту та рівня комерційного ризику впровадження і споживання. Виділено чотири характерні множини значень моніторингової функції, в кожній з яких для підприємства наданj відповідні рекомендації.
Ключові слова: моніторинг, ринкова привабливість, інтелектуальні технології, якість, комерційний ризик.

Література – 17

УДК 330.322.5
JEL D 29

T.V. Kulinich
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department

EVALUATION OF POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF INVESTMENT ACTIVITIES IN LVIV REGION
© Kulinich T.V., 2014
Development of investment activities in Lviv region has been considered with the aim to discover opportunities of increasing the efficiency of using the investment resources attracted to the region. On the example of Lviv region there have been explored the possibilities of forming dynamic-dependent levers for increasing the efficiency of investment activities, of controlling the investment instruments effectiveness in this region as well as regulating these instruments direction and impact on the expected results of social and economic development of the region that are laid down in the relevant regional programs.
Кеу words: investment levers and instruments, investment activity in the region, formation, regulation, monitoring, regional development programs, Lviv region.

Т.В. Кулініч
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
© Кулініч Т.В., 2014
Розвиток інвестиційної діяльності у Львівській області розглянуто з позицій розкриття можливостей підвищення рівня ефективності використання залучених у цей регіон інвестиційних ресурсів. На прикладі Львівської області досліджено можливості формування динамічно-залежних важелів підвищення ефективності інвестиційної діяльності, контролювання результативності впливу інвестиційних інструментів у цій області, а також регулювання міри впливу і напряму дії цих інструментів на заплановані результати її соціально-економічного розвитку, закладені у відповідних регіональних програмах.
Ключові слова: інвестиційні важелі та інструменти, інвестиційна діяльність у регіоні, формування, регулювання, контролювання, програми регіонального розвитку, Львівська область.

Література – 7

УДК 330.322.01
JEL D81

U.I. Motorniuk, N.R. Stasyuk
Lviv Polytechnic National University
Department of Foreign Trade and Customs

METHODS OF EVALUATING INVESTMENT RISKS
©.Motorniuk U.I., Stasyuk N.R.,2014
The approaches to the formation of the investment risks essence, their classifying features and the methods of their assessment are summarized. The basic constituents of the investment risk nature as an economic category are substantiated. The main methods of evaluating investment risks are analyzed. Particular attention is paid to the intuitive part of the process of making investment decisions. The major factors affecting the choice of the investment risks analyzing methods are singled out. The main indicators used to assess the potential value of financial losses from investment activities are generalized.
Key words: investment risks, diversified risks, undiversified risks, formalized methods for assessing investment risks, non-formalized methods of evaluating investment risks, risk tolerance, variance, coefficient of variation, beta-coefficient.

У.І. Моторнюк, Н.Р. Стасюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ
© Моторнюк У.І., Cтасюк Н.Р., 2014
Узагальнено підходи щодо формування сутності, класифікаційних ознак інвестиційних ризиків та методів їх оцінювання. Обґрунтовано основні складові сутності інвестиційного ризику як економічної категорії. Проаналізовано основні методи оцінювання інвестиційних ризиків. Особливу увагу приділено інтуїтивній складовій процесу прийняття інвестиційних рішень. Виокремлено основні чинники, що впливають на вибір методів аналізування інвестиційних ризиків. Узагальнено основні показники, що використовуються для оцінювання можливого розміру фінансових втрат від інвестиційної діяльності.
Ключові слова: інвестиційні ризики, диверсифіковані ризики, недиверсифіковані ризики, формалізовані методи оцінювання інвестиційних ризиків, неформалізовані методи оцінювання інвестиційних ризиків, схильність до ризику, дисперсія, коефіцієнт варіації, бета-коефіцієнт.

Література – 10

УДК 336,221; 338.24
JEL H21

Yu.I. Myskin
National University of State Tax Service of Ukraine

TAXATION IN THE SYSTEM OF STATE STIMULATION
FOR INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES
© Myskin Yu.I., 2014
Taxation as a component of the system of higher hierarchical management level is characterized. The place and role of taxation in the system of macroeconomic stimulation of innovation and investment activities are determined. Expediency and necessity of transition to managing taxation with the due account of the metrologically estimated inter-industry links are grounded.
Key words: taxes, tax management, state management, innovation and investment activities, regulating function of taxes, inter-industry balance.

Ю.І. Мискін
Національний університет державної податкової служби України

ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
© Мискін Ю.І., 2014
Охарактеризовано оподаткування як складову системи вищого ієрархічного рівня управління. Визначено місце та роль оподаткування в системі макроекономічного стимулювання активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Обґрунтовано доцільність та необхідність переходу до управління оподаткуванням на основі врахування метрологічно оцінених міжгалузевих взаємозв’язків.
Ключові слова: оподаткування, управління оподаткуванням, державне управління, інноваційно-інвестиційна діяльність, регулювальна функція податків, міжгалузевий баланс.

Література – 13

УДК 338.3+330.3
JEL O12

Yo. M. Petrovych, K.V. Protsak
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

CONCEPTUAL BASES OF ORGANIZING MODERNIZATION PROCESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© Petrovych Yo.M., Protsak K.V., 2014
In this article the authors attempt to highlight the main conceptual principles of organizing the modernization process of industrial enterprises, to identify the components of this process, to reveal the content of these components and their materialization in specific projects, to define the possible ways to implement these projects in order to achieve efficient results in high-competitive economic conditions.
Key words: modernization, economics, competitiveness, efficiency, principles, activities, processes, projects.

Й. М. Петрович, К.В. Процак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
© Петрович Й. М., Процак К.В., 2014
Зроблено спробу висвітлити основні концептуальні засади організування процесу модернізації промислових підприємств, визначити складові цього процесу, розкрити змістове наповнення цих складових та їх матеріалізацію в конкретних проектах, окреслити можливі шляхи реалізації цих проектів з метою досягнення ефективних результатів господарювання у жорстких умовах конкуренції.
Ключові слова: модернізація, економіка, конкурентоспроможність, ефективність, принципи, заходи, процеси, проекти.

Література – 15

УДК 65.325.157
JEL M54

Yo.M. Petrovych, O.O. Trut
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

SCIENTIFIC INTERPRETATION OF THE CATEGORY
OF EFFECTIVENESS
© Petrovych Yo.M., Trut O. O., 2014
Scientific approaches to defining the essence of the category of effectiveness are studied. In terms of the systems approach, the structure-forming factors of the organization’s effectiveness are substantiated. It is shown that the identified factors and criteria of effectiveness are the basis for creation of the organization’s effectiveness control system.
Key words: task, efficiency, organization, process, result, effectiveness, resources, system, management, aims.

Й.М. Петрович, О.О. Трут
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

КАТЕГОРІЯ “РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ” ТА ЇЇ НАУКОВЕ ТРАКТУВАННЯ
© Петрович Й.М., Трут О.О., 2014
Досліджено наукові підходи до визначення сутності категорії “результативність”. З позицій системного підходу обґрунтовано структуроутворювальні чинники формування результативності організації. Ідентифіковані чинники та критерії результативності є основою створення систем управління результативністю організації.
Ключові слова: завдання, ефективність, організація, процес, результат, результативність, ресурси, система, управління, цілі.

Література – 13

УДК 608.3+347.77
JEL O31

O.V. Posylkina, E.V. Litvinova
National University of Pharmacy

RELEVANT PROBLEMS OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRANSITION TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT MODEL
© Posylkina O.V., Litvinova E.V., 2014
The innovative processes development trends in the global pharmaceutical market and the pharmaceutical market of Ukraine are investigated. It is proved that the pharmaceutical industry of foreign countries is characterized by forming a large diversified innovative manufacturing. The reasons that lead to the development of concentration processes in the area of research and development (R&D) in the pharmacy are analyzed. The main directions of improving innovative activities of the domestic pharmaceutical market entities are identified.
Key words: pharmaceutical industry, pharmaceutical market, innovative processes, research and development (R&D), drugs.

О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова
Національний фармацевтичний університет

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
© Посилкіна О.В, Літвінова О.В., 2014
Досліджено тенденції розвитку інноваційних процесів на світовому фармацевтичному ринку й в Україні. Обґрунтовано, що для фармацевтичної промисловості зарубіжних країн характерне формування великого диверсифікованого інноваційного виробництва. Проаналізовано причини, які обумовлюють розвиток концентраційних процесів у сфері досліджень і розробок (R & D) в фармації. Визначені основні напрями підвищення інноваційної активності вітчизняних суб’єктів фармацевтичного ринку.
Ключові слова : фармацевтична галузь, фармацевтичний ринок, інноваційні процеси, сфера досліджень і розробок (R & D), лікарські засоби.

Література – 6

УДК 330.322
JEL Q13

N.A. Potapova
Vinnitsya National Agrarian University

SYSTEMATIC APPROACH IN FORMATION OF CONCEPTUAL PRINCIPLES OF AGRILOGISTICS
© Potapova N.A., 2014
The article deals with the issue of constructing agrilogistics concept based on a systematic approach. Current trends in the development of the agricultural sector show the necessity of an effective agrilogistics as the integrated control element. Basic principles of a systematic approach to the agrilogistics concept are defined.
Key words: agriculture, agrilogistics, agrilogistic-chain supplies, material flow, agrilogistic system, systematic approach.

Н.А. Потапова
Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ
ЗАСАД АГРОЛОГІСТИКИ
© Потапова Н.А., 2014
Висвітлено питання побудови концепції агрологістики на основі системного підходу. На підставі тенденцій в розвитку аграрного сектору обґрунтовано необхідність запровадження ефективної агрологістики як інтеграційного елемента системи потокового управління. Визначено основні принципи системного підходу в концепції агрологістики.
Ключові слова: аграрний сектор, агрологістика, агроланцюг постачання, матеріальний потік, агрологістична система, системний підхід.

Література – 14

УДК 330.3
JEL E01

O.V. Pyroh
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management and International Business

ANALYZING THE ECONOMIC DEVELOPMENT DYNAMICS
OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE
© Pyroh O.V., 2014
The article presents research results of the current trends in the economic development of the national economy of Ukraine on the basis of statistic and economic analysis, identifies its characteristics in terms of macro- and mezo-levels and determines the factors of development under conditions of post-industrial society, using the R. Solow model of economic growth and the Cobb-Douglas production function.
Key words: economic development, national economy, post-industrial society, Ukraine, gross national product, regional aspect, gross regional product, asymmetry.

О.В. Пирог
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

АНАЛІЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
© Пирог О.В., 2014
Наведено результати дослідження сучасних тенденцій економічного розвитку національного господарства України на основі статистичного та економічного аналізу, встановлено його особливості на макро- та мезорівнях і визначено фактори розвитку з використанням моделі економічного зростання Р. Солоу та виробничої функції Кобба-Дугласа, в умовах постіндустріального суспільства.
Ключові слова: економічний розвиток, національне господарство, постіндустріальне суспільство, Україна, валовий внутрішній продукт, регіональний аспект, валовий регіональний продукт, асиметрія.

Література – 8

УДК 332.8
JEL L95

M.V. Rymar, M.I. Dembytskyi
Lviv Polytechnic National University

REGIONAL ASPECTS OF HEAT SUPPLY IN THE SYSTEM OF FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE
© Rymar M.V., Dembytskyi M.I., 2014
This paper attempts to characterize the fuel and energy complex of Ukraine and analyzes the heat supply complex on the example of Lviv region. The main problems in the field are highlighted. The ways of diversifying fuel and energy resources of Ukraine are determined. The basic directions of implementing the alternative energy sources are analyzed. A comprehensive description of the alternative and renewable energy sources potential, on the examples of different regions of Ukraine, is provided.
Key words: housing and utilities services, problems of the branch, energy resources of Ukraine, fuel and energy complex, Lviv region, heat supply.

М.В. Римар, М.І. Дембицький
Національний університет “Львівська політехніка”

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В СИСТЕМІ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
© Римар М.В., Дембицький М.І., 2014
Зроблено спробу охарактеризувати паливно-енергетичний комплекс України та проведено аналіз теплопостачального комплексу на прикладі Львівської області, висвітлено основні проблеми у вищеназваній сфері. Визначено шляхи диверсифікації паливо-енергетичних ресурсів України. Проаналізовано основні напрями впровадження альтернативних джерел енергії. Надано вичерпну характеристику енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії на прикладі різних областей України.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, проблеми галузі, енергоресурси України, паливно-енергетичний комплекс, Львівська область, теплопостачання.

Література – 13

УДК: 330.15
JEL Q26

M.V. Rymar, V.I. Kurnytsky
Lviv Polytechnic National University

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF RECREATIONAL ACTIVITY IMPLEMENTATION IN SCOPES OF THE NATURE RESERVE FUND OF UKRAINE
© Rymar M.V., Kurnytskyy V.I., 2014
The approaches to the natural resources economic assessment as the starting point for arranging recreational activities within nature reserve fund territories are considered. In addition, the ecological and economic interdependencies that are taken as the basis for the complex assessment of commercial and environmental potential of recreation activities have to be researched. The article contains the author definitions of particular processes and notions that occur in the recreational environment of the nature reserve fund.
Key words: nature reserve fund, nature reserve territory, natural resources, mineral products, economic assessment, recreational activity.

М.В. Римар, В.І. Курницький
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕЖАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
© Римар М.В., Курницький В.І., 2014
Розглянуто підходи до економічної оцінки природних ресурсів як вихідної умови налагодження рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. Крім того, дослідженню підлягають еколого-економічні взаємозалежності, на основі яких проводиться комплексне оцінювання комерційної та природоохоронної перспективності рекреаційної діяльності. Наукова робота містить авторські дефініції окремих процесів і явищ, що відбуваються у рекреаційному середовищі природно-заповідного фонду.
Ключові слова: природно-заповідний фонд, природно-заповідна територія, природні ресурси, корисні копалини, економічна оцінка, рекреаційна діяльність.

Література – 6

УДК 65.012
JEL O21

O.Е. Shandrivska, V.V. Kuzyak, О.M. Beck
Lviv Polytechnic National University
Department of Marketing and Logistics

FEATURES OF THE ENTERPRISE LOGISTICS-BASED ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL DEVELOPMENT IN THE GLOBALIZED ENVIRONMENT
© Shandrivska O.E., Kuzyak V.V., Beck О.M., 2014
The paper describes the features of the organizational and structural development of enterprises with the in-depth study of the logistics integration option. The globalization process is presented as a precondition of cooperation between the market contractors. The effect of globalization on the processes and phenomena in the world economy is examined. The basic problem areas that emerge during the creation and operation of the integrated communities are analyzed. Positive factors of integration are shown. There is also analyzed the expected effect from the globalization-affected integration. The process of formation and implementation of the enterprise organizational and structural development strategy according to the selected mode of interaction with the market contractors, i.e. logistics integration as a reflection of globalization at the micro level, are investigated.
Key words: logistics synergy, logistics integration, globalization, strategy of organizational and structural development of the company.

О.Є. Шандрівська, В.В. Кузяк, О.М. Бек
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу і логістики

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА
© Шандрівська О.Є., Кузяк В.В., Бек О.М., 2014
Розглянуто особливості організаційно-структурного розвитку підприємств з поглибленим дослідженням варіанта логістичної інтеграції. Представлено процес глобалізації як передумову стратегії співпраці між контрагентами ринку. Розглянуто вплив процесу глобалізації на процеси і явища в світовій економіці. Проаналізовано основні проблемні сфери діяльності під час створення та функціонування інтегрованих угруповань, зазначено позитивні чинники інтеграції, а також очікуваний ефект від формування інтеграційного утворення під впливом на нього чинника глобалізації. Досліджено процес формування і реалізації стратегії організаційно-структурного розвитку підприємства відповідно до вибраного способу взаємодії з контрагентами ринку – логістичної інтеграції як відображення глобалізаційних процесів на мікрорівні.
Ключові слова: логістична синергія, логістична інтеграція, глобалізація, стратегія організаційно-структурного розвитку підприємства.

Література – 19

УДК 330.341.1:338.45
JEL O31

S.V. Shevchuk
National University of State Tax Service of Ukraine

ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF IMPROVING THE INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL SECTOR IN UKRAINE
© Shevchuk S.V., 2014
The main trends in modernization of the industrial complex innovative development mechanism are considered. It is proved that the innovative activity stimulation should be aimed at increasing the efficiency and competitiveness of local businesses through the interaction of three components: science, the system of generating new knowledge and the real economy.
Key words: innovations, innovative development, organizational and economic mechanism, industry
С.В. Шевчук
Національний університет державної податкової служби України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
© Шевчук С.В., 2014
Розглянуто основні напрями сучасної модернізації механізму інноваційного розвитку промислового комплексу. Визначено, що стимулювання інноваційної діяльності має бути спрямоване на підвищення ефективності та конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання через взаємодію трьох компонент: науки, системи генерації нових знань та реального сектору.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, організаційно-економічний механізм, промисловість.

Література – 13

УДК 358
JEL I13

T.O. Smirnova, M.A. Tsikailo
Lviv Polytechnic National University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ENVIRONMENTAL INSURANCE IN UKRAINE
© Smirnova T.O, Tsikailo M.A., 2014
The article considers the nature of the environmental insurance as a category of economic relations. It outlines the principal ways of development and analyzes problems of the environmental insurance in Ukraine. On the basis of the selected problems and the experience of foreign countries certain proposals concerning the development of this type of insurance are elaborated.
Key words: environmental insurance, insurance relations, damage compensation.

Т.О. Смірнова, М.А. Цікайло
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Смірнова Т.О., Цікайло М.А., 2014

Розкрито сутність екологічного страхування як категорії економічних відносин. Окреслено провідні напрями розвитку та проаналізовані проблеми проведення екологічного страхування в Україні. На основі виділених проблем та з врахуванням досвіду зарубіжних країн розроблено певні пропозиції щодо розвитку цього виду страхування.
Ключові слова: екологічне страхування, страхові відносини, відшкодування шкоди.

Література – 5

УДК 621.311 + 658.65.47
JEL L93

G.G. Strelkova, G.M. Agieieva*
“Kyiv Polytechnic Institute” National Technical University of Ukraine
Institute for Energy Saving and Energy Management,
*National Aviation University, Institute of Airports

ANALYSIS OF IMPLEMENTING THE ISO 50001:2011 STANDARD
IN AVIATION SEGMENT OF TRANSPORT ECONOMY SECTOR
© Strelkova G.G., Agieieva G.M., 2014
To enhance energy efficiency policy of airports and to reduce their energy consumption the analysis of global experience of implementing the ISO 50001:2011 in aviation segment of transport economy sector was conducted. It was found that at the beginning of 2014, experience in implementing the standard at airports was limited and dissemination and frequency of standard implementation were different for various world economic regions. It was noted that one of the reasons of insufficient dissemination of the standard is the absence of systematization of existing experience that leads to uncertainty of trends in standard dissemination and slows down the decision-making by airport management concerning the standard’s implementation. To systematize data, the criteria and relevant to them attributes were defined and substantiated that allowed identifying the trends in disseminating the standard in the aviation sector by criteria of conformity assessment of EnMS with ISO 50001:2011 requirements, socio-economic and operational functions of airports. The prospects of implementing the standard at Ukrainian airports were considered.
Key words: airports, energy management systems, the ISO 50001:2011 standard.

Г.Г. Cтрелкова, Г.М. Агєєва*
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту,
*Національний авіаційний університет,
Інститут аеропортів

АНАЛІЗ УПРОВАДЖЕННЯ ISO 50001:2011В АВІАЦІЙНОМУ СЕГМЕНТІ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
© Стрелкова Г.Г., Агєєва Г.М., 2014
Для посилення політики енергоефективності аеропортів та зменшення енергетичних витрат проведено аналіз світового досвіду впровадження стандарту ISO 50001:2011 в авіаційному сегменті транспортного сектору економіки. Встановлено, що на початок 2014 р. досвід впровадження стандарту в аеропортах залишається обмеженим, причому розподіл та частота впровадження стандарту є нерівномірними за економічними регіонами світу. Зазначено, що однією з причин недостатнього поширення стандарту є відсутність систематизації накопиченого досвіду, що призводить до невизначеності тенденцій розповсюдження стандарту та уповільнює прийняття рішень керівництвом аеропортів стосовно його впровадження. Визначено та обґрунтовано вибір критеріїв і відповідних груп ознак для систематизації даних, що дало змогу сформулювати тенденції поширення стандарту в авіаційному сегменті за критеріями оцінки відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам стандарту, соціально-економічного та функціонального призначення аеропортів. Розглянуто перспективи впровадження стандарту в аеропортах України.
Ключові слова: аеропорти, системи енергетичного менеджменту, стандарт ISO 50001:2011.

Література – 8

УДК 316.3:316.422:330.142.211(477)
JEL M14

L. Yo. Sytar, І.I. Hrybyk
Lviv Polytechnic National University

MODERNIZATION OF THE SOCIAL SPHERE FIXED CAPITAL
AS A FACTOR OF UKRAINIAN ECONOMY DEVELOPMENT
 Sytar L.Yo., Hrybyk І.I., 2014
The nature of such concepts as “a social sphere” and “a social infrastructure” is investigated. The analysis of conditions and processes of investing fixed capital into the social sphere of Ukraine is done. Based on the analysis, the main objectives and the expected results of the social sphere fixed capital modernization are identified. The qualitative criteria of the modernization efficiency are outlined.
Key words: social sphere, fixed capital, social infrastructure, investments, depreciation rate, modernization.

Л.Й. Ситар, І.І. Грибик
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 Ситар Л.Й., Грибик І.І., 2014
Досліджено суть понять “соціальна сфера” та “соціальна інфраструктура”. Виконано аналіз стану та процесів інвестування основного капіталу соціальної сфери України, на його основі визначено основні завдання та очікувані результати проведення модернізації основного капіталу в соціальній сфері. Окреслено якісні критерії ефективності її проведення.
Ключові слова: соціальна сфера, основний капітал, соціальна інфраструктура, інвестиції, коефіцієнт зносу, модернізація.

Література – 14

Syndicate content