№ 796 (2014)

УДК 621.396

Муштак Аль-Шураіфі1, Хайдер Аль-Заяді2, І.Д. Орлевич2
1Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка
2Національний університет “Львівська політехніка”
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ДІАГРАМИ СПРЯМОВАНОСТІ ТА ПРОСТОРОВОГО РОЗНЕСЕННЯ ПЕРЕДАВАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ І НА ВІДКРИТІЙ МІСЦЕВОСТІ

© Аль-Шураіфі Муштак, Аль-Заяді Хайдер, Орлевич І.Д., 2014
У сучасних безпровідних мережах важливу роль у забезпеченні високих пропуск¬них здатностей каналів відіграють методи діаграмоутворення та просторового рознесення каналів передавання. В сукупності з технологією ортогонального частотного мультиплексування OFDM, вони дають змогу досягти прийнятних значень коефіцієнта бітових помилок BER за меншого співвідношення сигнал/завада SNR. Ефективність зазначених компонентів широкосмугових безпровідних мереж змінюється залежно від того, де розташовані абоненти відносно базових станцій – у приміщеннях чи на від¬критій місцевості. У статті запропоновано результати дослідження та аналізу різних способів розширення кута випромінювання антен базових станцій у процесі переда¬вання та приймання сигналів. Подано порівняльну характеристику методів просторового рознесення передавальних антен (transmit diversity) та діаграмоутворення (beamforming). Отримано результати моделювання системи LTE із застосуванням двох зазначених методів. Доведено, що із використанням способів розширення кута випромінювання антен базової станції зменшується значення коефіцієнта бітових помилок за незмінного співвідношення сигнал/завада для обох випадків взаємного розміщення базової станції та обладнання користувача. У процесі моделювання враховано основні параметри сигналу, що формується шляхом ортогонального частотного мультиплексування. Вибрані значення ширини смуги каналу відповідають стандарту LTE. Враховано, що для боротьби з частотно-селективним федінгом застосовується циклічний префікс. Також у процесі моделювання відображено, що для закритих приміщень розширення кута випромінювання є великим за рахунок розсіювання, а для відкритої місцевості це значення на порядок менше. Показано, що для закритих приміщень доцільніше використовувати просторово-часове кодування блоків.
Ключові слова: splines, Savitsky-Golay filter, LSS- decomposition.

Mushtaq Al-Shuraifi1, Haider Al-Zayadi2, I.D. Orlevych2
1Taras Shevchenko National University of Kyiv
2Lviv Polytechnic National University

EFFECTED ANGULAR SPREAD ON BEAMFORMING
AND TRANSMIT DIVERSITY FOR INDOOR AND OUTDOOR
© Al-Shuraifi Mushtaq, Al-Zayadi Haider, Orlevych I.D., 2014

The implementation of beamforming and spatial diversity in Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems reveals challenges in terms of complexity, feedback, and scenario dependencies. In this paper we discuss the differences and limitations of OFDM transmission over scenarios with different angular spread, which can viewed clearly from the base station antenna (BSA), signals departing to or arriving from the UE appear to be spread over a range of angle and evaluate the issues arising from the implementation of beam-forming and spatial diversity in OFDM systems.
Key words: OFDM, BER, Beamforming, Transmit Diversity, STBC, SFBC.

Література – 11

УДК 621.375.026:681 327

Ю.В. Баланюк, В.Я. Василюк, В.І. Шклярський
Національний університет “Львівська політехніка”
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
НАПРУГА-СТРУМ З КОМПЛЕКСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
* Баланюк Ю.В., Василюк В.Я., Шклярський В.І., 2014

Запропоновано методику визначення стійкості перетворювача напруга-струм, виконаного за схемою підсилювача постійного струму з глибоким зворотним зв’язком за струмом і навантаженим на індуктивність. Наведено аналітичні вирази для визначення запасу стійкості за фазою та амплітудою. Графічно показано вплив опору резистора шунтування індуктивного навантаження на стійкість роботи перетворювача.
Ключові слова: перетворювач напруга-струм, комплексне навантаження, індуктивне навантаження, швидкодія, точність, стійкість.

J. Balanyuk, V. Vasylyuk, V. Shkliarskyi
Lviv Polytechnic National University
ENSURING THE STABILITY OF VOLTAGE-TO-CURRENT CONVERTER WITH COMPLEX LOAD

* Balanyuk J., Vasylyuk V., Shkliarskyi V., 2014
In this paper, the method of determining the stability of the voltage-to-current converter (VCC) with complex load, which is built on the DC amplifier with a deep negative feedback (NFB) by current. The feedback signal is formed on precise resistor, which is connected in series with an inductive load. The deep feedback and complex load can cause a violation of the stability of the VCC across the whole dynamic range of operation.
Additional complexity to ensure stability of the VCC is provided by complex nature of the load. Outside the range of middle frequencies (over 30 kHz) the transfer coefficient is determined by the inductance of load and by the resistor, which forms feedback signal. The feedback factor stops to be a real value and becomes a complex. The phase of NFB signal voltage begins to change and the NFB effect on providing the specified accuracy and on the speed of the current setting in the inductive load is reduced. Upon reaching the large phase shifts in circuit of the VCC amplifier and inductive load at certain frequencies NFB becomes positive, leading to a significant distortion of the output signal and the deterioration of the basic parameters of the VCC, in the worst case, to the self-excitation.
It is shown that the stability of VCC is affected by the gain of the amplifier without accounting the NFB influence, depth of feedback and the inductive load time constant Н. Since the gain of the amplifier without accounting the NFB influence and transfer coefficient of the circuit, – inductive load - NFB signal formation resistor, depends on the frequency, the VCC with a load is analyzed as at least the second-order operating system. This system has a tendency to self-excitation and can only be conditionally stable.
The analysis of methods for determining the stability of VCC with deep feedback was carried out. The determination of stability criterions of Mikhailov, Routh–Hurwitz and Nyquist was considered on the real Bode diagrams. It was determined that in order to find the stability margin, the most advisable in practice to apply the Nyquist stability criterion in its graph-analytical implementation.
The stability of the VCC, which is built using operational amplifiers which are presented by one equivalent RC-circuit, was analyzed. The design method for constructing the total amplitude-frequency characteristic, accounting the parameters of the VCC and inductive load, is given. Two examples of VCC implementation: with low inductance load and with large inductance load, are considered. The analytical expressions for determination of the equivalent frequency poles of the system are presented. There is showed how to choose the shunting resistor to ensure the stability. The dependencies of the amplitude-frequency and phase-frequency characteristics on the shunt resistor of inductive load are illustrated, showing its effect on the stability of the VCC operation, as well as the margin of stability of the phase.
Key words: voltage to current converter, complex load, inductive load, converter speed, accuracy, stability.

Література – 10

УДК 621.396; 621.391.83
Д.Э. Безлюднов, И.С. Кубасов, К.С. Сундучков
НТУУ КПИ, ИТС
СЕТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
УСЛУГ АБОНЕНТАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЭКСПРЕССА
© Безлюднов Д.Э., Кубасов И.С., Сундучков К.С., 2014

Описано напрями розвитку концепції інтерактивної гетерогенної телекомуніка¬ційної системи (ІГТС) і місце супутникового радіоканалу в такій мережі. Показано переваги і недоліки супутникової лінії в архітектурі ІГТС. Розглянуто принципи побудови мережі розподілу послуг абонентам залізничного експреса. Розглянуто сигнал на передавальній та приймальній сторонах. Запропоновано мережу розподілу послуг абонентам експреса. Розглянуто ЕМС системи розподілу інформації від центральної станції експреса до абонентів.
Ключові слова: IГТС, сигнал, залізничний експрес, мережа, ЕМС.

D.E. Bezlyudnov, I.S. Kubasov, K.S. Sunduchkov
NTUU KPI, ITS
DISTRIBUTION NETWORK FOR TELECOMMUNICATIONS
SERVICES FOR SUBSCRIBERS OF EXPRESS TRAIN
© Bezlyudnov D.E., Kubasov I.S., Sunduchkov K.S., 2014
This article describes the new concept of providing multimedia services, which require bandwidth 12 Mbit/sec, for mobile subscribers moving at speed of 250-350 km/h on train express. This concept is called – interactive heterogeneous telecommunication system (IHTS). Also describe a place of a satellite channel in this network. There are advantages and disadvantages of satellite trunk line in architecture IHTS are also observed in this paper. We consider the signal at the transmitting and receiving side. Defined restrictions on group channel and OFDM symbol separately. Calculate the following parameters of OFDM symbol that will be used in downlink channel from base station to central station on the railway express:
1. Bandwidth of one subcarrier.
2. Pulse length.
3. Pulse widening factor.
4. Maximum number of services in 400 MHz bandwidth.
5. Maximum number of subcarriers in one OFDM-symbol.
6. Bandwidth of one OFDM-symbol.
Also calculated the total number of OFDM-symbols which require for transmit the whole traffic for 200 subscribers. We have composed those OFDM-symbols in 1 GHz group channels and calculate the total bandwidth. We calculate that parameters for 12Mbit/sec for one service and for two hundred subscribers. It is proposed part of the scheme for the receiver of the OFDM signal for central station on train car. Defined the key operations that should be done for receive complex signal. That scheme will receive OFDM-symbols, unpack it, multiplex sub-channels and produce prepared for future distribution services. Also discuss the principles of construction of distribution network services to subscriber’s railway express. Define some key feature of placing routers in the train cars. Proposed 2 different model of distribution network, using Wi-Fi technology, and pros and cons of them are considers. Questions of electromagnetic compatibility for distribution system information from a base station to express subscribers are considered. Problem that reduces the power of the signal at the receiving side are represented. Proposed the following solutions:
1. Use carrier frequency 5 GHz for Wi-Fi 802.11n technology.
2. Decrease radiant power of routers at the central station that transmit signal to routers at train car.
3. Rationally allocate frequencies for Wi-Fi technology.
4. Use a protective coating on the train car roof to reduce the multipath signal. The formula for calculate the length of protective coat from receiver router are offered.
5. Use protective shields on the train car roof to reduce the multipath signal. The formula for calculate the height of protective shields and length, at which the protective shield should be placed from receiver router are offered. Described other possible negative impacts on distribution system.
Key words: IHTS, signal, railway, network, EMC.

Література – 8

УДК 621.396
М.І. Бешлей, В.П. Ткачук, Б.А. Бугиль, О.А. Лаврів
Національний університет “Львівська політехніка”
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ КАНАЛУ ІНТЕГРОВАНОЇ WI-FI/GSM МЕРЕЖІ
© Бешлей М.І., Ткачук В.П., Бугиль Б.А,. Лаврів О.А., 2014

Обґрунтовано можливість поліпшення якості надання послуг мобільного опера¬тора за рахунок використання технології Unlicensed Mobile Access-Advanced (UMA-A).
Розроблено оригінальний програмний продукт, який дозволяє здійснити оптиміза¬цію мережевої інфраструктури мобільного оператора, перерозподіляючи мережеві ресурси із упровадженням і розвитком в ній елементів NGN-технологій для спільного розгортання інфокомунікаційної мережі. Також поліпшено якість обслуговування мо¬більних абонентів розподіленими сервісами в системах мобільного зв’язку із застосуван¬ням запропонованого методу оцінки завантаженості Wi-Fi каналу та динамічного ре¬зервування пропускної здатності для кінцевих користувачів у процесі інтеграції мереж.
Досліджена поведінка інтегрованої мережі в годину найбільшого навантаження та механізми керування мережею під час перевантаження на основі імітаційної моделі, розробленої в програмному середовищі Opnet Modeler.
Ключові слова: інтегрована мережа, трафік, параметри забезпечення якості, імітаційна модель, мобільна мережа, черги.

М.І. Beshley, V.P. Tkachuk, B.A. Bugil, O.A. Lavriv
Lviv Polytechnic National University
MODEL OF DYNAMIC MANAGEMENT SYSTEM THROUGHPUT
OF THE CHANNEL INTEGRATED WI-FI/GSM NETWORK
© Beshley М.І., Tkachuk V.P., Bugil B.A., Lavriv O.A., 2014

In this paper the possibility of increasing quality of service for mobile operator based on using of Unlicensed Mobile Access-Advanced (UMA-A) technology has been substantiated. It has been proposed a new way of increasing the efficiency of resources allocation of convergent network. The use of UMA-A allows releasing part of the radio channel resources in the places where overloads are observed.
It has been developed an original software product which allows optimization of network infrastructure of mobile operator by redistribution of network resources when implementing and developing in it elements of NGN technologies for common deployment of infocommunication network. Also it has been increased quality of service for mobile users by distributed services in mobile systems using the proposed method of evaluation of the Wi-Fi channel load and dynamic reservation of throughput capacity for end users in the process of networks integration.
Services that will be provided in the network and quality requirements for this services have been formed. The behavior of intergrated network during the hour of the highest load and mechanisms of network control during the overload based on immitation model developed in software environment Opnet Modeler were investigated.
Key words: integrated network, traffic, QoS parameters, simulation model, mobile network, queues.

Література – 6

УДК 321.396.6:658.018.2
Ю.Я. Бобало, А.П. Бондарєв, М.Д. Кіселичник, О.В. Надобко,
Л.А. Недоступ, П.В. Тарадаха
Національний університет “Львівська політехніка”
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РЕА НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
© Бобало Ю.Я., Бондарєв А.П., Кіселичник М.Д., Надобко О.В., Недоступ Л.А.,
Тарадаха П.В., 2014

Висвітлені теоретичні та практичні аспекти моделювання та оптимізації забезпечення процесів якості РЕА на стадії виробництва. Описано програмне забезпечення для завдань оптимізації ТП і приклади його застосування.
Ключові слова: моделювання та оптимізація виробничих процесів, багатокритеріальна оптимізація.

Yu. Bobalo, A. Bondariev, M. Kiselychnyk, O. Nadobko,
L. Nedostup, P. Taradakha
Lviv Polytechnic National University
THE THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL FEATURES
MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF PROCESSES TO ENSURE
THE QUALITY OF REE AT THE MANUFACTURING STAGE
© Bobalo Yu., Bondariev A., Kiselychnyk M., Nadobko O., L. Nedostup, P. Taradakha, 2014
One of the most important scientific and technical problems is to ensure the quality and reliability of technical objects. In this paper the theoretical and practical aspects of modeling and optimization of quality assurance processes of radio electronic equipment (REE) at the manufacturing stage are presented. In modern conditions a hard economic situation of the problem complements the requirement of rational usage of available resources.
REE quality modeling requires the accounting of many processes at all life cycle stages (design, manufacturing, maintenance). Such processes form given, required and relevant properties of REE. The problem is solved by the modeling and optimization of technological processes (TP) of REE manufacturing, in particular by optimization of control procedures on technical and economic criterions.
Mathematical feature of optimization methods using for such TP is a very large number of parameters. Each of parameters (for example, depth of control at all technological operations (TO)) is vectorial, therefore optimization even in one parameter becomes multiparameter. The adaptation of formal mathematical optimization methods to real processes is an independently, difficult and responsible task.
Also in this paper the software (program-methodical complex) for optimization problems of TP and examples of its application are shown. This complex was used to solving problems of modeling, research and optimization of real REE manufacturing processes. This program has been tested on examples of typical manufacturing TP of printed circuit boards with six different technologies, integration chips, the universal oscilloscopes, liquid crystal indicators and other products. Optimization results open the possibility of process control by choosing the optimal (rational) structure, the optimal structure of the system control, formation of appropriate directory of the technological, control and measuring equipment. This generally guarantees the most rational using of all kinds material and technical resources. The results of sensitivity of account technological processes parameters to parameter values of technological operations showed additional opportunities of a program-methodical complex OPTAN on practical results implementation of TP optimization. The received results give the chance by development or upgrade of TP conscious to evaluate risks and the expenses caused by a deviation from best parameters values. These results give opportunity to define the most responsible links of process, quickly to estimate influence of TO parameters correlations of different physical nature on processes expenses of manufacturing and guarantee maintenance.
Key words: Modeling and optimization of manufacturing processes, Multi-objective optimization.
Література – 6

УДК 621.391
Ю.Я. Вакула
Національний університет “Львівська політехніка”
МОДЕЛЮВАННЯ КАНАЛУ ГІЛБЕРТА–ЕЛІОТА У СИСТЕМІ
ЗВ’ЯЗКУ CDMA2000 В УМОВАХ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
© Вакула Ю.Я., 2014

Розглянуто основні переваги використання алгоритму Гілберта–Еліота для моделювання бітових помилок у каналі зв’язку в мобільних мережах стандарту CDMA2000. Подано характеристику основних чинників, що спричиняють появу бітових помилок, та шляхи їх подальшого математичного моделювання. Розроблено математичний апарат моделі станів для каналу зв’язку із “пакетом помилок” в середовищі програми MatLab 2013 R2. На основі проведених досліджень запропоновано модель зі значним виграшем ефективності порівняно із базовою версією.
Ключові слова: CDMA мережа, алгоритм Гілберта–Еліота, модель Релея, ймовірність бітової помилки BER, модель станів, скінченний автомат, MatLab.

Yu.Ya. Vakula
Lviv Polytechnic National University
CDMA2000 CHANNEL MODELING BASED ON THE GILBERT–ELLIOT ALGORITHM WITHIN URBAN INFRASTRUCTURE
© Vakula Yu. Ya., 2014

Any radio channel transferring information is a subject to data corruption. Especially it’s important for 3G mobile networks that use high frequency carrier wave and significantly increased data rate in channel. In this case data loss prediction mechanism gives a lot of opportunities for new network designing as well as for existed network improvement. Statistically a communication channel with error processes can be modelled regarding to one of the predefined patterns which describe particular environment influence on measured parameters of transferred data with a sufficient accuracy. Also some kind of improved models with memory can be implemented for channels where digital packet data are carried. In this paper the main advantages of Gilbert-Elliot algorithm for bit errors simulation in communication channel of cdma2000 mobile network are described. This algorithm is widely used in simulation development of data. The Gilbert-Elliott model is a simple binary case of finite state Markov channel with two states marked as “good” (G) and “bad” (B) states. Each of the states may generate errors with its own error rate eG and eB, respectively. As result it is a binary symmetric channel (BSC) with transition probabilities q to switch over from “good” state to “bad” state and p for reverse transition. The article shows that it’s possible to display error grouping in packets only if transition probability is much smaller than probability to stay in the same state. Otherwise errors occurring will be observed in random ordering. Error possibility in current state depends on the previous state. In that way the channel gets the memory feature. Few external factors can cause data corruption in radio channel of cdma2000 radio system. They are occurred as result of user movement, multi-path propagation, interaction with large obstacles, interaction with other sources of radio waves or noises, etc. It’s free space loss, slow fading, fast fading, interference and noise. Review of these factors that cause bit error occurrence and ways to further mathematical modelling are given. CDMA system involves a lot of recently developed accomplishments in radio engineering and telecommunication areas. It’s the results of impressive improvement of technical characteristics and software acceleration, which moved today cellular systems to absolutely new performance level. But in the same time it requires a professional solution to develop high quality data models. As result a mathematical model of state machine for communication channel with errors burst is developed with MatLab 2013 R2b environment. Simple version of developed model provides good statistical data. But it requires few calculations per each bit of data. It causes a low system performance. Based on the investigation a model with significant performance improvement in comparison with the basic version of model is given.
Key words: CDMA network, Gilbert-Elliot algorithm, Rayleigh model, bit error rate BER, state model, state machine, MatLab.

Література – 7

УДК 535.417
В.І. Варищук1, Я.В. Бобицький1,2
1Національний університет “Львівська політехніка”;
2Інститут техніки Жешувського університету, Польща
КОНТРОЛЬ МАЛИХ ДЕФОРМАЦІЙ
БАГАТОМОДОВОГО ПОЛІМЕРНОГО ВОЛОКНА ШЛЯХОМ
АНАЛІЗУ СПЕКЛ-КАРТИН НА ЙОГО ВИХОДІ

© Варищук В.І., Бобицький Я.В., 2014

Запропоновано та розглянуто метод контролю малих деформації полімерного оптичного волокна вимірюванням коефіцієнта кореляції спекл-картин. Досліджено схему та принцип роботи волоконно-оптичного давача деформації на основі багатомодового полімерного оптичного волокна. Проаналізовано залежності коефіцієнта кореляції спекл-картин від параметрів оптичного волокна та довжини хвилі випромінювання. Запропонований метод може бути ефективно використаний для контролю механічних напружень будівель та інженерних споруд.
Ключові слова: багатомодове волокно, спекл-картина, коефіцієнт кореляції, вимірювання малих деформацій

V. Varyshchuk1, Y. Bobitski1,2
1Lviv Polytechnic National University;
2University of Rzeszow, Poland
SMALL STRAIN MONITORING BY MEANS OF ANALYSIS OF SPEKLE PATTARN AT THE OUTPUT OF MULTIMODE POLYMER FIBER
© Varyshchuk V., Bobitski Y., 2014

In this paper an optical scheme and the operation principle of strain monitoring based on the interference between guided modes in multimode polymer optical fiber is investigated. The possibility of measuring of the relative strain by processing of speckle patterns at the exit face of multimode fiber is studied theoretically and experimentally. The algorithm of correlation processing of speckle pattern is developed too. The recent progress of polymer technology allowed the application of plastic optical fiber in sensor design. Polymer optical fibers (POFs) have many advantages for sensing applications, including high elastic strain limits, high fracture toughness, high flexibility in bending, high sensitivity to strain. Polymers also have excellent compatibility with organic materials, giving them great potential for structural health monitoring. The most schemes of POF sensors were constructed using single-mode fiber, because it has high technical parameters. But, optical schemes of single-mode POF sensors are very complex. Multimode POF sensor can be constructed using only one fiber and digital camera. This simple scheme is based on the phenomenon of interference between modes in multimode optical fiber. The features of the low cost sensing technique for small strain measuring with using multimode POF were considered. This investigation shows that relative strain of conventional polymer optical fiber can be measured with high accuracy by correlation processing of speckle patterns formed at the exit face of fiber. The correlation method considered in the paper allows one to measure an axial elongation of the fiber within 0 to 50•10-7 m for typical multimode polymer optical fiber with the core diameter 980 μm. The interval between measurements is a few seconds, are needed to stabilize of speckle pattern. The measuring range of such strain sensor depends on properties of fiber used as sensitive element of sensor and using wavelength. The sensitive of sensor is determined by the changes of refractive index and temperature variations due to fiber deformation. Device sensitivity may easily be modified to coincide with required measurement sensitivity through careful choice of the active sensing fiber parameters. The sensing technique presented in this paper is simple, effective and inexpensive solutions to the problem of small strain measurements.
Key words: multimode optical fiber, speckle pattern, correlation coefficient, small strain measuring.

Література – 11

УДК 621.311.68
Б.Ю. Волочій, Д.С. Кузнєцов
Національний університет “Львівська політехніка”
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПЕРЕХОДУ ВІД СТРАТЕГІЇ ОПЕРАТИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДО СТРАТЕГІЇ ПЛАНОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ
© Волочій Б.Ю., Кузнєцов Д.С., 2014

Розглянуто задачу визначення умов переходу від стратегії оперативного віднов¬лення до стратегії планового відновлення відмовостійкого джерела безперебійного електроживлення зі збереженням його надійності. Необхідний рівень надійності забезпечується додаванням надлишкових елементів у структуру відмовостійкого джерела безперебійного електроживлення. При цьому обидві стратегії відновлення, якщо забезпечено однакові середні значення тривалостей безвідмовної роботи, воло¬діють різними значеннями ймовірності відмови за заданої тривалості експлуатації. Для розв’язання поставленої задачі розроблено дві марковські моделі відмовостійкого джерела безперебійного електроживлення.
Ключові слова: джерело безперебійного електроживлення, відмовостійка система, технічне обслуговування, надійнісне проектування.

B. Yu. Volochiу, D. S. Kuznetsov
Lviv Polytechnic National University
DEFINITION OF CONDITIONS OF TRANSITION FROM
CORRECTIVE RECOVERY TO PLANNED RECOVERY STRATEGY
OF UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
© Volochiу B.Yu., Kuznetsov D.S., 2014
The problem of the conditions definition of the transition from the corrective recovery to the planned recovery strategy of an uninterruptible power supply, while a reliability is kept on the same level, is considered in this paper.
We consider the uninterruptible power supplies (UPS), which have a modular structure of the power supply unit (PSU). They are designed as a fault-tolerant systems (FTS) with N+M and 2×(N+M) redundant configurations, where N - is number of the PSU modules required to power the workload, and M - the number of the redundant modules.
When there are the specific time intervals where an object, where the UPS is installed, is inaccessible, or there are problems with an access to it, it is reasonable to perform the transition from the corrective recovery (CR) to the planned recovery (PR) strategy of the UPS. In order to perform this, the parameters of the FTS and the recovery strategy must be defined. Those parameters must provide the equivalent UPS's reliability.
For the UPS with N+M redundant configuration the CR strategy is applied (UPS № 1). The CR strategy is performing recovery immediately after the finding the fact that UPS reached threshold condition (but can be operable as well). From this moment begins the countdown of recovery procedure.
For an UPS with 2×(N+M) redundant configuration the PR strategy is applied (UPS
№ 2). It differs from the previous one in that the recovery procedure starts at the pre-determined scheduled time moments. In these time moments the condition of the UPS is compared with its threshold operable condition and a decision to send a repair crew to the object is made. If the condition does not meet the threshold condition, the repair crew is not sent.
To solve this problem the models of fault-tolerant systems as the systems of Kolmogorov–Chapman differential equations had been developed. With its help, the dependence of the mean time of a failure-free operation (TFFO) of the UPS № 1 on the duration of the recovery of its components have been determined. For the input data, the periodicity values of the PR (TPER) for the UPS № 2, which provides the equivalent reliability with the UPS №1 by the TFFO index, have been determined. Though, those recovery strategies, while providing the same mean times of a failure-free operation, provide the different values of the probability of a failure for a given operation time.
Key words: uninterruptible power supply, fault-tolerant system, recovery, design for reliability.
Література – 10

УДК 004.942+621.396
Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський, Р.С. Чопей,
А.В. Мащак, О.П. Шкілюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ СИСТЕМ
ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ЇХ ПОВЕДІНКИ
© Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Чопей Р.С., Мащак А.В., Шкілюк О.П., 2014

Описано побудову моделі надійнісної поведінки програмно-апаратної системи у вигляді графа станів та переходів, яка враховує появу відмов та збоїв програмного забезпечення та апаратних засобів, їх наслідки, що призводять до простою, а також способи відновлення працездатності. За рахунок досягнутого ступеня адекватності запропонованої моделі підвищено достовірність розраховуваних показників надійності програмно-апаратної системи. Проведені дослідження показали різницю між значен¬нями функції готовності програмно-апаратної системи та ймовірності її перебування в стані простою, визначеними з урахуванням короткочасної та повної зупинок апаратних засобів.
Ключові слова: надійність, програмно-апаратна система, показники надійності.

B.Yu. Volochiу, L.D. Ozirkovskyi, R.S. Chopey,
A.V. Mashchak, O.P. Shkiliuk
Lviv Polytechnic National University
ESTIMATION THE RELIABILITY OF HARDWARE/SOFTWARE SYSTEMS BY USING MODELS OF THEIR BEHAVIOR
© Volochiу B.Yu., Ozirkovskyi L.D., Chopey R.S., Mashchak A.V., Shkiliuk O.P., 2014

Hardware/software systems provide flexible implementation of microprocessors, microcontrollers and various peripheral devices and supply the ability to perform almost any functional algorithm that can be simply modified or replaced. For reliability estimation of hardware/software systems we must take into account not only the loss of efficiency, which was caused by the hardware failures, but the abnormal functioning, that was caused by software failures. All these features of hardware/software systems must be considered in their models for reliability indexes estimation.
Development of mathematical models of hardware/software system begins with establishing the cause-and-effect relationships of its efficiency violations. Basing on these cause-and-effect relationships the structural-automatic model, which is formalized representation of structure and behavior of hardware/software system, was developed. This structural-automatic model and software module ASNA allows obtaining the analytical mathematical model of hardware/software system as graph of states and transitions. Development of structural-automatic model involves solving the following tasks: forming the vector of states, forming the set of formal parameters, defining the basic events and forming the tree of modification rules of vector’s of states components.
Features of forming the vector of states are that the hardware state affects the software state and on the contrary, so the hardware/software system’s state must be represented by two vector’s of states components: one to display the hardware state and the other to display the software state. The set of formal parameters contains all constants and their values, which are used for constructing the mathematical model. Basing on the information of Crittercism, IBM, Microsoft and Ballista OS Robustness Test Suite the intensities of hardware and software faults and failures were calculated. Other required initial data were obtained too. Also, 12 basic events, which can be occurred, and development of the tree of modification rules of vector’s of states components were submitted in the model of hardware/software system. The specification of states and transitions was given and the graph of states and transitions was presented. From the developed model of the system’s behavior we can clearly distinguish three types of states, which are related with faults and failures of hardware and of software separately as well as of hardware and software collectively.
Using the developed model the reliability indexes of non-reserved hardware/software system, which provides software restart when it hangs up, were researched. This mathematical model allows us to get standardized parameters of reliability and availability and other reliability indexes, which can be required by designers or engineers for comparison the competitive variants of hardware/software systems with different hardware and software configurations.
Key words: reliability, hardware/software system, reliability indexes.

Література – 13

УДК 51-7:004.7:621.391
Л.С. Глоба, С.В. Суліма, В.В. Курдеча
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
МЕТОД ВИБОРУ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ В МОБІЛЬНІЙ
СИСТЕМІ SDR ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМУ ХЕНДОВЕРІ
© Глоба Л.С., Суліма С.В., Курдеча В.В., 2014

Запропоновано метод вибору мережі призначення процедури вертикального хендоверу в гетерогенних мобільних радіосистемах зі здатністю реконфігуруватися, побудованих на основі технології Software Defined Radio: сформульовано задачу вибору мережі та представлено процедуру вертикального хендоверу в таких системах. Змодельовано і проаналізовано процес розв’язання оптимізаційної задачі прийняття рішення про вертикальний хендовер за допомогою системи Mathcad.
Ключові слова: вертикальний хендовер, мобільна мережа, SDR, радіосистеми з можливістю реконфігурації, оптимізаційна задача.

L.S. Globa, S.V. Sulima, V.V. Kurdecha
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”
VERTICAL HANDOVER ACCESS SELECTION
IN MOBILE SDR SYSTEM
© Globa L.S., Sulima S.V., Kurdecha V.V., 2014
In order to satisfy emerging user requirements in advanced services/applications, provided seamlessly, operators have to deploy complex network topologies of heterogeneous nature, where different Radio Access Technologies (RATs) co-exist in single composite network with shared resources. Network operator will have assign the appropriate RAT to perform the respective task, so as to achieve the required quality of service, cost-effectively. In such circumstances, there is a need in vertical handover – mechanism of transferring current connections from one radio access network to another. Furthermore, reconfigurable (adjustable) depending on the telecommunication environment devices should be used as user terminals. Software Defined Radio (SDR) technology has been identified as a key enabler of such equipment and networks. This paper is devoted to the vertical handover problem solving. Vertical handover decision problem is very important, because it has strong influence on the network performance and the quality of service of nodes. There are two main aspects of this problem: how to define “best” and how to determine the best access bearer. In the article the access selection method of vertical handover process in heterogeneous reconfigurable mobile radio systems based on SDR technology is proposed: access selection problem is formulated and vertical handover algorithm in such systems is described. To perform an accurate decision the proposed decision process rely on multiple attributes decision-making, while providing a small delay due to the sequential filtration and reduction of the set of possible alternatives. The method allows optimizing network and radio resources utilization and quality of service in heterogeneous network and also provides dynamic adaptation of the access selection decision-making rules according to the different telecommunication conditions and network policies. The proposed selection criteria, on the one hand, is simple and well-formalized, and therefore does not require significant computational and time costs, but on the other – provides adaptability. Vertical handover algorithm takes into account peculiarities of SDR devices and therefore can be used in SDR networks. To evaluate the method Mathcad system was used. The effectiveness of the method is confirmed by simulation example for UMTS, GPRS and WLAN networks, which is based on proposed decision-making process where decision is made not on the basis of the absolute advantage of alternative but on the basis of difference between the current and alternative modes parameters, therefore minimizing the amount of inter-system handovers causing additional load on the system. Simulation confirmed that linear aggregation function in multiple attributes decision-making process is the most appropriate because it provides almost the same results as the other methods but in a much simpler way.
Key words: vertical handover, mobile network, SDR, reconfigurable radio systems, optimization problem.

Література – 5

УДК 681.327
В.М. Гой, Б.В. Гудзь, В.І. Шклярський
Національний університет “Львівська політехніка”
ФОТОЕЛЕКТРОННЕ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ
В СКАНУВАЛЬНОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ОПТИЧНОМУ МІКРОСКОПІ
 Гой В.М., Гудзь Б.В., Шклярський В.І., 2014

Описано особливості застосування фотоелектронних перетворювачів оптичного випромінювання на електричний сигнал та вимоги до їх параметрів у разі використання в сканувальному телевізійному оптичному мікроскопі. Запропоновано класифікацію фотоелектронних перетворювачів. Розглянуто характерні особливості різних видів фотоелектронних перетворювачів та можливості їхнього застосування в сканувальній оптичній мікроскопії.
Ключові слова: сканувальний телевізійний оптичний мікроскоп, точність, фотоелектронний перетворювач, фотоелектронний помножувач, швидкодія.

V.M. Goy, B.V. Hudz, V.I. Shkliarskyi
Lviv Polytechnic National University
PHOTOELECTRONIC SIGNAL GENERATION
IN SCANNING TELEVISION OPTICAL MICROSCOPE
 Goy V.M., Hudz B.V., Shkliarskyi V.I., 2014
This paper presents a method of determining the necessary sensitivity for photoelectronic transducer (PET) in scanning television optical microscope (STOM), which is used for biological microobject studying. High resolution cathode ray tube is used in the STOM for test microobject illumination. On the screen of this tube a scanning raster is being formed. This raster allows you to create an image of microobjects, whose resolution exceeds 4000x4000 elements. The proposed principle of microobject scanning using light probe with subsequent computer image processing has several advantages compared to optical microscopy – possibility of quantitative measurements within individual fragments of tested microobjects; flexibility to control the measurement process; reducing the duration of the study; higher resolution. These advantages allow to use the new method for studying microobjects extensively, including the ultraviolet radiation range.
To generate an electric signal which amplitude is proportional to the luminous flux coming from the test microscopic element, PET is being used. The method for determining sensitivity of the PET is proposed in this article. This technique takes into account the design parameters of optical channel: transmission ratio of condenser lens in the optical channel; the solid angle within which the luminous flux from the object reaches the condenser lens, the entrance pupil area of condenser lens. While determining the required PET sensitivity load impedance of transducer, required signal/noise ratio for obtaining desired quality of the formed image and video bandwidth for the selected definition of microscopic images are considered.
The classification of PET, suitable for use in the STOM, which will optimize the choice of the PET for the optical channel, depending on the capabilities of the microscope and its alleged main technical parameters is developed. The main classification PET features are: physical operation principle, spectral operation range, number of photosensitive elements, number of optical data input channels, frequency properties, and type of output signal.
Technical parameters of test microobjects, which are required to be guaranteed in the STOM when the microobject is in the ultraviolet range are described. The spectral response of the photocathode was used as the first selection criteria for ultraviolet spectrum usage. From constructional point of view, it is desirable to have a uniform sensitivity transducer over the entire range of the radiation from 250 nm to 700 nm. Analysis of transducers distributed on the territory of the CIS countries, has shown that there is no transducer that would overlap the above-mentioned range with sufficient uniformity of sensitivity. Therefore, PET analysis was focused on choosing those of them which overlaps certain spectrum bands at maximum sensitivity.
Key words: scanning television optical microscope, accuracy, photoelectronic transducer, photoelectronic multiplier, response time.

Література – 23

УДК 621.391
М.В. Кайдан, С.С. Думич, Т.А. Максимюк,
Р.А. Бурачок, Л.М. Готра
Національний університет “Львівська політехніка”
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
У ФОТОННИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ
© Кайдан М.В., Думич С.С., Максимюк Т.А., Бурачок Р.А., Готра Л.М., 2014

Проектування фотонних транспортних мереж є надзвичайно складним завданням, оскільки необхідно забезпечити ефективне передавання кількох черг трафіку з різними пріоритетами. Завдання ускладнюється ще більше, якщо необхідне наскрізне забезпечення якості сервісу. Тому виникає потреба в розрахунку впливу параметрів вузлів фотонної транспортної мережі на якість сервісу. Загалом наявні моделі теорії телетрафіку та систем масового обслуговування можна використати для аналізу мереж з пакетною комутацією. Проте складність кільцевих структур фотонних транспортних мереж та їх надзвичайно висока пропускна здатність суттєво зменшують продуктивність таких моделей. У статті запропоновано використовувати метод діакоптики, який полягає у декомпозиції крайового вузла на декілька ізольованих підсистем. Це дозволяє провести дослідження та враховувати взаємодію між підсистеми. Використання методу діакоптики дає змогу розрахувати оптимальні параметри крайового вузла для забезпечення необхідних вимог до якості сервісу. Результати моделювання показують, що точність класичних методів СМО за середнього значення завантаженості та складної структури мережі становить 21 %, тоді як в аналогічних умовах в мережі з використанням методу діакоптики – 83 %.
Ключові слова: фотонна транспортна мережа, діакоптика, крайовий вузол, якість обслуговування (QoS).

M.V. Kaidan, S.S. Dumych, T.A. Maksymyuk,
R.A. Burachok, L.M. Hotra
Lviv Polytechnic National University
RESEARCH ON QUALITY OF SERVICE PARAMETERS
FOR PHOTONIC TRANSPORT NETWORKS
© Kaidan M.V., Dumych S.S., Maksymyuk T.A., Burachok R.A., Hotra L.M., 2014

Designing the photonic transport networks is the task of great complexity, because of variety traffic queues should be transmitted with different priorities. Task of dynamic supporting the different quality of service (QoS) requirements during transmission over optical channel is even more complex. The most significant aspect for effective transport network designing from economic point of view is the network parameters optimization. In general, the methods and models for quality parameters estimation, developed in teletraffic theory are useful for packet networks as well. However, the complexity of photonic transport network and tremendous traffic intensity sufficiently decrease the performance of existing estimation methods. Therefore, developing the new methods for (QoS) parameters estimation is an actual task for modern photonic transport networks. The most interesting research object in photonic transport networks is edge node, which is responsible for traffic aggregation from different access networks such passive optical networks, regional ring networks and wireless access networks (GSM, UMTS, LTE). During traffic aggregation the multiple queues with different priorities and QoS requirements must be processed in edge node. This paper considers the queuing system with three types of service: voice over IP (VoIP), IPTV and data over IP (DoIP). Theoretical simulation for edge node of photonic transport network was provided by using mathematical fundamentals of queuing theory. Simulation is simplified by total queue decomposition onto several independent single channel queues system M/G/1. These queues processed separately and simultaneously. Thus, for edge node analyzing the prioritized M/G/1 with non-uniform packets income is used as basic queue model. However, using this model is very difficult for complex structures with ring topology. Therefore, the diakoptic method proposed for analysis of photonic transport networks. This method assumes tensor representation of analyzed network parameters. By using diakoptic method the edge node divides onto several subsystems, which must be completely isolated from each other. It is necessary to avoid any connectedness between these subsystems in order to eliminate influences between separated subsystems. This approach allows analyzing of each subsystem independently. During the analysis of each subsystem all interconnected loops inside are eliminated. Thus, no connections are left between analyzed subsystem and others subsystems, from which it is possible to determine interrelation between them. Namely, it assumes that separated branches are not belonging to any basic subsystem. Since these branches cannot be neglected, they affiliated to additional subsystem, which are created for them. After that, each subsystem analyzed independently by creating and solving the system of equation called – circle of intersections. Proposed method assembly separated procedures in proper sequence for analyzing the photonic transport network with complex structure. Diakoptic allows simplifying the complex network analysis, by separate calculation for elementary branches. Simulation results prove the advantage of diakoptic method. Precision of diakoptic method for average traffic intensity and complex network structure is 83 %, while for classic queues models precision is just 21 % for similar network conditions.
Key words: photonic transport network, diakoptic, edge node, quality of service (QoS).

Література – 11

УДК 621.3
М.І. Кирик, В.Б. Янишин, І.Б. Стрихалюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КОГНІТИВНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ НА ОСНОВІ OFDM

© Кирик М.І., Янишин В. Б., Стрихалюк І.Б., 2014

У роботі запропоновано модель взаємодії когнітивної радіомережі з мережею GSM. Для когнітивної радіосистеми пропонується використовувати OFDM для покращення сканування радіочастотного спектра, формування спектра і формування огинаючої OFDM-сигналу в системі когнітивного радіо, а також визначено організацію структури даних вторинної мережі. Запропоновано математичну модель імітації мережі CR з первинною і вторинною радіокомірками та оцінки пропускної здатності системи. Модель імітує діяльність первинних користувачів системи GSM і роботу мережі CR, беручи до уваги умови радіосередовища, розташування CR користувачів та їх вимоги до якості для різних видів послуг.
Ключові слова: когнітивні радіомережі, OFDM, формування спектра.

M. Kyryk, V. Yanyshyn, I.B. Strykhalyuk
Lviv Polytechnic National University,
Department of Telecommunications
EFFECTIVE CAPACITY EVALUATION MODEL FOR COGNITIVE RADIO NETWORKS USING OFDM
© Kyryk M., Yanyshyn V., Strykhalyuk I.B., 2014

In this paper considered the cognitive radio (CR) networks with the GSM network like primary network cooperation possibility. The cognitive radio system meant radio with a self-management mechanism with different levels of ability to adapt to the changing radio environment. The self-management mechanism is based on the principles of learning and artificial intelligence. In world practice, the frequency assigned to a particular entity in a certain area on a long term basis. However, most commonly frequency for this designated area not always used, and as necessary. In other words, many frequency bands are irregularly loaded in the space and time domains. Because of the shortage of frequency resources are limited to the cellular network to the data rate. The data rate of modern communication systems is also increasing due to the use high-level types of signal modulation, requiring more signal/noise ratio at the receiver input. Existing GSM network is almost completely satisfy the needs of users for voice services, but the data rate cannot compete with cellular networks based on UMTS and LTE technologies. Here proposed high speed data transmitting method in GSM based on the principles of cognitive radio. On the existing GSM network topology (primary/licensed network) complementary superimposed secondary/unlicensed network operating in the same frequency bands.
CR system must have ability to measure, sense, learn, and be aware of important operating conditions. It should be able to find and exploit the unused parts of the spectrum at the fastest and efficient way. The popular spectrum sensing algorithms such as matched filtering, energy detection, spectral correlation (cyclostationarity), radio identification based sensing, waveform based sensing can provide awareness of CR system. Moreover, cooperation spectrum sensing can reduce the detection time and increase the agility, but also facilitate the problem of hidden terminal, shadowing or severe multipath fading. Here proposed to use OFDM for the CR system and discussed OFDM’s advantages to allow better sensing and spectrum shaping capabilities, considered OFDM-symbol formation method in CR system and determined the data structure organization. The mathematical simulation model of CR network with one primary system and one secondary cell created for accurate capacity evaluation of selected system. Model simulates GSM primary users’ activity and CR network operation scheme that taking into account the radio environment conditions, CR users location and their quality requirement for different type of services.
Key words: cognitive radio, cognitive networks, OFDM, spectrum shaping.
Література – 13

УДК 621.391

М.М. Климаш, М.І. Кирик, Н.М. Плесканка, І.О. Кагало
Національний університет “Львівська політехніка”
БАГАТОРІВНЕВА МОДЕЛЬ БУФЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ У ВУЗЛАХ
ОБСЛУГОВУВАННЯ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ТРАФІКУ
© Климаш М.М., Кирик М.І., Плесканка Н.М., Кагало І. О., 2014

Проведено огляд основних принципів буферизації даних у вузлах обслуговування мультисервісного трафіку. Запропоновано багаторівневу модель буферизації даних у вузлах, які обслуговують велику кількість TCP потоків. Здійснено оптимізацію моделі буферизації з метою забезпечення задовільної якості надання послуг у мультисервісній мережі передачі даних.
Ключові слова: буферизація даних, синхронний потік, ковзне вікно, смарт-буфер, алгоритм обслуговування черг, багаторівнева модель.

M. M. Klymash, M. I. Kyryk, N. M. Pleskanka, І. O. Kagalo
Lviv Polytechnic National University
DATA BUFFERING MULTILEVEL MODEL AT THE MULTISERVICE TRAFFIC SERVICE NODE
© Klymash M.M., Kyryk M. I.,Pleskanka N.M., Kagalo I. O., 2014
Given the bursty behavior of cloud applications described above, an easy solution to the incast problem would be to overdesign buffer capacity at each network node. The basic principles of data buffering at the multiservice traffic service node were reviewed. The data buffering multilevel mode in the nodes, that serve a large number of TCP flows, was proposed. Each level of the model has its own characteristics and is relatively independent. However the malfunction of any of them, may adversely excel at the efficiency of other levels. The network interface represents the physical level, which is the lowest. Packets routing are occurs at the protocol level. Two queues provide communication between physical layer (network interface card) and ip module. One is called the backlog and is used for incoming packets, the other – txqueue, for outgoing packets. In the current networks, the basis for data transmission is TCP/IP protocol stack. It provides a set of tools to deliver data from one application to another. Today, the size of the buffers is determined by the dynamics of TCP’s congestion control algorithm. In particular, the goal is to make sure that when a link is congested, it is busy 100% of the time; which is equivalent to making sure its buffer never goes empty. A widely used rule-of-thumb states that each link needs a buffer of size B = RTT × C, where RTT is the average round-trip time of a flow passing across the link, and C is the data rate of the link. Arguably, router buffers are the single biggest contributor to uncertainty in the Internet. Buffers cause queueing delay and delay-variance; when they overflow they cause packet loss, and when they underflow they can degrade throughput. Given the significance of their role, we might reasonably expect the dynamics and sizing of router buffers to be well understood, based on a well-grounded theory, and supported by extensive simulation and experimentation. The Smart-Buffer architecture takes into consideration that congestion in a typical data center environment is localized to a subset of egress ports at any given point in time and realistically never happens on all ports simultaneously. This enables its centralized on-chip buffer to be right-sized for overall cost and power; at the same time, the buffer is dynamically shareable and weighted towards congested ports or flows exactly when needed using self-tuning thresholds. In addition, the centralized buffer can be allocated based on class of service or priority group. Available buffer resources can therefore be partitioned into separate, virtual buffer pools and assigned to special traffic classes. This is especially useful in converged I/O scenarios where some traffic classes (such as storage) may require guaranteed lossless behavior. These properties enable Smart-Buffer technology to strike an optimum balance between silicon efficiency and burst absorption performance – essential design principles in current and next-generation high density. Optimization of the data buffering multilevel model to ensure a satisfactory quality of service in multiservice data network was made in this paper.
Key words: data buffering, synchronous flow, scale window, smart buffer, queuing algorithm, multilevel model.

Література – 20

УДК 621.391
М.М. Климаш, О.М. Шпур, В.О. Багрій, А.Л. Швець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій
МЕТОД ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО МУЛЬТИПОТОКОВОГО КЕРУВАННЯ ТРАФІКОМ У ТРАНСПОРТНИХ
ПРОГРАМНО-КЕРОВАНИХ МЕРЕЖАХ
© Климаш М.М., Шпур О.М., Багрій В.О., Швець А.Л., 2014

Запропоновано спосіб динамічної адаптації пропускної здатності віртуальних каналів транспортної мережі операторів зв’язку. Розроблено метод диференційованого мультипотокового керування трафіком, який реалізує гнучкий механізм управління мережевими ресурсами. Для перерозподілу та балансування трафіку метод використо¬вує алгоритм зваженого справедливого розподілу ресурсів фізичних каналів, що забезпечує ефективність використання їх пропускної здатності на рівні 90 %, уникаючи перевантаження. Для перевірки ефективності запропонованого методу розроблено імітаційну модель та проведено дослідження, в результаті яких підтверджено доцільність упровадження методу на транспортній мережі оператора зв’язку.
Ключові слова: SDN, OpenFlow, транспортна мережа, метод диференційованого мультипотокового керування трафіком, балансування навантаження.

М.М. Klymash, O.M. Shpur, V.O. Bagrii, A.L. Shvetz
Lviv Polytechnic National University,
Department of telecommunications
METHOD OF DIFFERENTIATED MULTIFLOW TRAFFIC ENGINEERING IN TRANSPORT SOFTWARE-DEFINED NETWORKS

© Klymash М.М., Shpur O.M., Bagrii V.O., Shvetz A.L., 2014

In this paper is proposed a solution to the problem of low efficiency of bandwidth usage of physical channels. In the beginning adducted a necessity to implement proposed solutions at transport network. The main problem of transport networks is low level of utilization of optical channels resources. As a result it is often very expensive to exploit such a network due to high capital and operational costs. The method of distributed multi-flow traffic engineering in software-defined networks based on means and mechanisms of flow processing by Openflow switches has been developed. This method ensures optimal dynamic redistribution of physical channel bandwidth among several logical flows in the network, thus it achieves more than 90 % of bandwidth utilization. The method uses sophisticated methods and algorithms of traffic engineering. Method using Hurst index allows evaluation of future network state and redistribution of logical flows over a different physical channels while supporting utilization efficiency of these channels above 90 %. The method of load balancing uses as a basis priorities of physical branches of one logical channel. Thus this method allows the network to adapt to dynamically-changing incoming traffic, based on mechanism of prognostication the traffic rate using Hurts index. As a result algorithm of the method consists of two stages that ensure effective traffic redistribution: traffic prognostication and load balancing. Searching for optimal physical routes for one logical channel is based on Gallaher multi-path data transfer model. The method of calculating the efficiency of utilization of provided bandwidth for a particular physical channel as the basis for the mechanisms of redistribution of the total bandwidth between various logical channels is developed. Using mechanism of redistribution of flows into different physical channels controller can unload and set it to stand-by mode those segments of the network that are low-utilized. To verify the effectiveness of the proposed method of load balancing simulation model was created based on distributed system of servers and software models of SDN components developed using C++ language. The result of modeling confirmed the expediency of introduction the method on a real transport network.
Key words: SDN, OpenFlow, transport network, traffic engineering.

Література – 12

УДК 621.391
Б.В. Коваль, М.О. Селюченко, Г.В. Мельник, А.В. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОЩИНИ УПРАВЛІННЯ
ПРОГРАМНО-КЕРОВАНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ
РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

© Коваль Б.В., Селюченко М.О., Мельник Г.В., Ковальчук А.В., 2014

Запропоновано рішення для удосконалення площини управління програмно-керованих мереж, збільшення ефективності, швидкості реакції, надійності та масштабованості таких мереж. Удосконалення площини управління полягає у створенні розподіленої системи функцій віртуалізації (РСФВ), яка дає змогу вирішити основні проблеми, що виникають у разі використання принципів централізованого програмного керування в транспортних мережах операторського класу та загалом підвищити гнучкість у керуванні та адаптивність мережі до випадкових подій. На основі РСФВ розроблено метод динамічного моніторингу для ефективного управління ресурсами мережі та зменшення кількості службової інформації. Запропоновано функцію децентралізованого управління, яка створює резервну площину керування та забезпечує надійність мережі. Розроблено метод кешування записів таблиці потоків, що дає змогу без запитів на контролер швидко й економно відновлювати потоки з погляду службової інформації. Запропоновано функцію паралельного програмування таблиць потоків комутаторів для збільшення швидкості реконфігурації мережі. Всі рішення перевірено за допомогою розробленої імітаційної моделі, яка підтвердила ефективність та доцільність їхнього використання на реальній транспортній мережі.
Ключові слова: ПКМ, площина керування, OpenFlow, розподілена система функцій віртуалізації.

B.V. Koval, М.О. Seliuchenko, H.V. Melnyk, А.V. Kovalchuk
Lviv Polytechnic National University,
Department of telecommunications
INVESTIGATION OF CONTROL PLANE IN SOFTWARE-DEFINED NETWORKS BASED ON DISTRIBUTED SYSTEM
OF VIRTUALIZATION FUNCTIONS
© Koval B.V., Seliuchenko М.О., Melnyk H.V., Kovalchuk А.V., 2014

In this paper are proposed the number of solutions for improvement of control plane in software-defined networks. One of the main problems that arise when designing and implementing new network is the problem of developing efficient and optimal network control system. SDN technology has control plane and data forwarding plane separated from each other. Decreasing of time of network adaptation is a major index of efficiency of software controlling system as it impacts on flexibility that is a main characteristic and advantage of SDN. Improvement of control plane lies in creation of distributed system of virtualization functions (DSVF) which allows resolving major problems that arise when applying principles of centralized software control in carrier transport networks and increase control flexibility and network adaptability to unexpected events.
In order to manage network controller must have up-to-date information about all devices and their state and configuration in the network. Intensive exchange by monitoring messages impacts on the amount of signaling information that is transferred on the network. Moreover existing method of monitoring may cause delays in reaction of the control plane to extraordinary events that require immediate handling. Based on DSVF the method of dynamic monitoring for efficient management of network resources and decrease in signaling information amounts has been developed. It allows dynamically change monitoring frequency according to level of utilization of specific segment of the network. One of the main tasks of centralized architecture of SDN is ensuring of reliability and availability of controller. The function of decentralized management that forms reserved control plane and ensures network reliability has been proposed. When programming flow tables sequentially network reconfiguration duration can significantly vary depending on the number of switches to be reconfigured, number of flow tables on each switch and number of flows to be modified in each flow table. Function of parallel programming of switch flow tables for increasing of network reconfiguration speed has been proposed. Key novelty of DSVF lies in the fact that management processes on each independent switch are partly performed by applications that are installed on each switch. Each application executes one specific function from the set of functions that have been created for a specific case in the network and in general this applications form distributed system of virtualization functions. All solutions have been tested based on the developed imitation model. The results of its work confirm efficiency and practical value when applying proposed solutions on a real transport network.
Key words: SDN, control plane, OpenFlow, distributed system of virtualization functions.

Література – 4

УДК 621.391
О.В. Красько, І.В. Демидов, М.В. Брич
Національний університет “Львівська політехніка”
АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ОПТИЧНОГО СИГНАЛУ В ПОВНІСТЮ ОПТИЧНІЙ МЕРЕЖІ З КОМУТАЦІЄЮ ЗА ДОВЖИНАМИ ХВИЛЬ
© Красько О.В., Демидов І.В., Брич М.В., 2014

Наведено результати розрахунків OSNR, основані на отриманій аналітичній моделі для частини повністю оптичної мережі, а також надано рекомендації для розробників оптичних мереж.
Ключові слова: повністю оптична мережа, комутація за довжинами хвиль, оптичне відношення сигнал/шум, оптичні підсилювачі, оптична крос-комутація, якість передавання оптичного сигналу, фізичний рівень, структура оптичної мережі, оптичний штраф потужності.

O.V. Krasko, I.V. Demydov, M.V. Brych
Lviv Polytechnic National University
ANALYSIS OF OPTICAL SIGNAL PARAMETERS
AT ALL OPTICAL NET WITH WAVELENGTH SWITCHING
© Krasko O.V., Demydov I.V., Brych M.V., 2014
This paper is devoted to the analysis of optical signal to noise ratio (OSNR) for all optical networks (AON) with wavelength switching at the cascade switching of optical amplifiers and optical cross connectors, including modelling of transient interferences in optical cross connectors, due to the impact of which there is an additional communication lines’ power penalty appears. In order to create economically profitable all optical net or to increase the throughput capacity of existent one considering its high performance, it is necessary to review such architectural and wavelength routing factors as network’s physical layers restrictions. Available publications omitted any effective solutions of the wavelength routing task on the criterion of the structural cost and BER minimization in the respective optical wavelength path. Despite it, while designing (logically or physically) an optical network with wavelength switching in the most optimal way, we need to be sure that physical technology of the network will grant us with the acceptable level of negative impact from network elements’ physical parameters. That’s why the investigation of the AON physical layer impact by means of OSNR analysis in the optical channels with wavelength switching at the real transmission parameters is the scope of this work. It is shown, that optical signal probably should pass the set of optical cross connectors (OXC), distributed optical amplifiers and interconnected optical fibers that definitely will worsen the quality of the signal. This is due to the decrease in signal power within optical fiber attenuation, crosstalks in OXC and summing the useful signal with noise of Amplified Spontaneous Emission (ASE) in optical amplifiers. This article contains the result of OSNR calculation after the AON section analytical simulation and recommendations for network designers were presented. Resulted analytical expressions allow making justified choice of the AON with wavelength switching structure based on a given set of input parameters and optimize this structure on the criterion of maximum OSNR values on the corresponding wave transmission paths. It is also shown that FEC technology according to G.709/Y.1331 is applicable when we need to make our AON structure more scalable in the spatial dimension and more powerful when more sophisticated switching core needed to be realized. We could also conclude that worsening of OSNR value is under strong impact of the number of optical amplifiers used, and in the less scale under impact of the OXC number.
Key words: all optical network, wavelength switching, OSNR, optical amplifiers, optical cross-connect, transmission quality of optical signal, physical layer, structure of optical net, optical power penalty.
Література – 23

УДК 621.396(45)
А. І. Кутін
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
БАГАТОКАНАЛЬНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
У СПЛАЙНОВИХ БАЗИСАХ
© Кутін А.І., 2014

Запропоновано принцип побудови багатоканальної системи передавання даних з використанням сплайнів та проаналізовано статистичні результати дослідження побудованої моделі.
Ключові слова: сплайни, фільтр Савіцького–Голея, LSS-розклад.

A. I. Kutin
Kryvyi Rih College of National Aviation University
MULTICHANNEL DATA TRANSMISSION SYSTEM
IN THE SPLINE BASES
© Kutin A. I., 2014
The article deals with multichannel digital data transmission system in which the digital signal is transmitted through the manipulation of the harmonic function which performs subcarrier function with different frequency for different channels. However, so far as the video signal with rectangular shape is characterized by a wide spectrum, the resulting signal also has a wide spectrum, which is not acceptable for most of communication systems with a large number of channels. In order to limit the occupied bandwidth in the filter the Hermitian cubic spline filter’s function is used. The quantity of the points of spline filter is defined according to the task of smoothing of harmonic subcarrier’s sampling frequency of different channels. In this paper an analysis of the amplitude-frequency characteristics of spline filters for oddly even number of points has been conducted and the dependence of the filter’s bandwidth extension with the points quantity decrease has been revealed. Low slope recession and respectively bad filtering of copies of discrete signal are also typical for the spline’s characteristics with the points quantity less than 64. Total signal is the sum of values which come in succession from the interpolators of each of the channels. On the receiving side the separation of channel signals is done by Savitsky-Golay filters. Spline functions which were used for the interpolation on the transmission side (LSS-decomposition) are the basis of given filters. Since the spline filter’s frequency response corresponds in shape to a low pass filter the filter’s bandwidthes with different numbers of points intersect. But that does not prevent the exercise of the corresponding channel selection signal if you follow the order of separation from a more narrowband channel to a more broadband one. For the estimation of stability of the described system of transmission to the operation of additive Gaussian noise and violation of synchronization a two-channel model was built. 128 function points for the channel with higher transmission rate and 512 – for the channel with slower rate were used. The frequencies of the harmonic functions and the sampling frequencies of the channels were selected: F128 = 16 Hz, fs128 = 64 Hz, for a channel with the number of points 128 and F512 = 1 Hz, fs512 = 16 Hz, for a channel with the number of points 512. Shift keying period corresponds to the sine waves period what eliminates the open-phase fault. The results of the conducted analysis show transmission system’s high stability to the noises but low stability to the deviation of synchronization in the form of a considerable growth of error probability to bit.
Key words: splines, Savitsky-Golay filter, LSS- decomposition.

Література – 5

УДК 621.39
А. О. Лунтовський1, П.О. Гуськов2, А.Р. Масюк2
1Дрезденський університет кооперативного навчання,
2Національний університет “Львівська політехніка”
ЕТАПИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
© Лунтовський А. О., Гуськов П.О., Масюк А.Р., 2014

Розглянуто архітектурні перетворення сучасних мереж та їх (мобільних) сервісів і додатків. Подано періодизацію розвитку мережевих сервісів, Internet та хмарних обчислень. Запропоновано заходи, що необхідно вживати, щоб підвищити енергетичну ефективність сучасних технологічних рішень, розбудовуючи телекомунікаційні мережі майбутнього. Описано концепцію та особливості розвитку від “Інтернету людей” до “Інтернету речей” та “туманних” обчислень. Розглянуто розмежування категорій IoT, IoS, Clouds та Smart Grid. Значна увага приділена необхідності переходу до технології Fog Computing. Наведено приклади реалізації енергетично ефективного сервісу типу XaaS на основі мікрокомп’ютерного вузла, а також енергетично ефективного мережевого пристрою пам’яті.
Ключові слова: енергетична ефективність, Інтернет людей, Інтернет речей, Smart Grid, хмарні обчислення, туманні обчислення.

A.O. Luntovskyy1, P.O. Huskov2, A.R. Masyk2
1Drezden University of Cooperative Education,
2Lviv Polytechnic National University
STAGES OF THE MODERN IT SERVICES DEVELOPMENT
AND ENERGY EFFECTIVENESS OF NETWORK TECHNOLOGIES
© Luntovskyy A.O., Huskov P.O., Masyk A.R., 2014

The article reviews the architectural transformation of modern networks and their (mobile) services and applications. Periods of network services, Internet and cloud computing are posted. We describe the requirements for telecommunication networks in each of the individual stages of development and performance criteria specified network technologies.
The paper presents the measures that should be taken to improve the energy efficiency of modern technology making in the development of telecommunications networks of the future.
The concept and features of the evolution from “Internet of people” to “Internet of things” and “fog” computing are described in details. Certain categories distinction has been considered, such as IoT, IoS, Clouds, and Smart Grid. Much attention is paid to the need to transfer to the Fog Computing technology. A realization of energy-efficient XaaS type based on micro computer unit and energy-efficient network storage device is offered.
Examples of energy-efficient File Server (Private Cloud Storage) type service Raspberry Pi based on microcomputer unit are shown. It is worth noting that there is some compromise in solutions for Fog Computing / Smart Grid technology development.
The choice varies between centralised, often virtualized systems (Clustering, Clouds) and decentralized systems. The paper describes the criteria for selecting between centralized and decentralized systems.
Key words: energy efficiency, Internet of people, Internet of things, Smart Grid, Cloud Computing, Fog Computing.

Література – 18

УДК 621.319.793
М.Д. Матвійків, Т.М. Матвійків
Національний університет “Львівська політехніка”
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ
СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ ДО МЕХАНІЧНИХ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ
© Матвійків М.Д., Матвійків Т.М., 2014

Розглянуто взаємодоповнювальні способи підвищення стійкості електронних апаратів (ЕА) до дії ударів та вібрацій, які за механічних впливів є основними дестабілізуючими факторами. В разі механічних ударів інерційне перевантаження становить 5..15 одиниць. У багатьох випадках верхня границя енергетичного спектра прискорень досягає 50..150 м/с2. Під час ударів і вібрацій в елементах ЕА і, передусім, у контактах виникають незворотні зміни, які закінчуються руйнуванням. Оскільки повністю позбутись впливу механічних дестабілізуючих факторів не вдається, то необхідно приймати рішення про можливість підвищення стійкості електронних засобів. Комплексний підхід означає одночасне застосування декількох відомих засобів підвищення стійкості ЕА до ударів та вібрацій. Дослідження показали, що саме такий підхід дає найкращі результати.
Ключові слова: вібрація, удар, амортизатор, демпферна прокладка, бурова колона, інерційне перевантаження, енергетичний спектр, електронна апаратура.

M.D. Matviykiv, T.M. Matviykiv
Lviv Polytechnic National University
COMPLEX APPROACH FOR IMPROVEMENT STABILITY OF ELECTRONIC DEVICES TO MECHANICAL DESTABILIZING FACTORS
© Matviykiv M.D., Matviykiv T.M., 2014
The paper considers complex ways to improve the stability of electronic devices (ED) to shocks and vibrations, which are the main destabilizing factors among mechanical effects. In mechanical shock, the inertial overload may reach up to 5..15 units. In many situations, the upper limit of the energy spectrum of acceleration reaches 50..150 m/s2. Such large inertial overload very quickly (in tens or hundreds of beats) causes the destruction of regular ED. Vibrations are general companion of shocks, or may be generated by regular sources, like propellers, moving vehicles or various motor devices - electrical, mechanical or internal combustion engine.
In the presence of shocks and vibrations, in the elements of ED and, most of all, in their contacts appears irreversible changes that finally lead to the destruction. Engineers are trying to mitigate the impact of shocks and vibrations. Since the influence of mechanical destabilizing factors on the ED can not be completely solved, it is necessary to make decision on the possibility of increasing the stability of electronic devices. Various studies have shown that a differential approach, that concentrates on the use of only certain types of compensations for mechanical effects, such as shock absorbers, damper pads, various gels - do not give the desired results. At-first, they do not eliminate the influence of mechanical factors completely, and, secondly, they increase the weight and overall indicators of ED. On the contrary, an integrated complementary approach means the simultaneous use of several known means for increasing the stability of ED to highly energetic shocks and vibrations.
A complex approach means the simultaneous use of several, supported each other, technical means of increasing the stability of ED to shocks and vibrations. The regular practice is following: ready ED are placed on dampers, matched according to their weight, operating conditions and the nature of mechanical forces, which that reduces the negative effect of mechanical destabilizing factors. The second set of questions concerns the choice of components mounting technics. Currently, for the connection of electrical elements most manufactures use sital, ceramic or polyimide substrates – they have a higher resistance to shocks and vibrations.
The results of our research shows that: 1. Drilling columns at low frequency has large amplitude oscillations, and, hence, a wide energy range, which cause rapid destructions, primarily – electronic tools, and drilling telemetry systems, as well. 2. Wide studies have shown that only a complementary approach can improve the stability of ED and provide the best results in case of aggressive mechanical destabilizing factors.
Key words: vibration, shock, absorber, damper, damping pad, drilling column, inertial overload, power spectrum, electronic device.
Література – 5

УДК 620.179.14
В. Нічога1, Л. Ващишин2, О. Салдан1

1Національний університет “Львівська політехніка”
2Фізико-механічний інститут НАН України ім. Г.В. Карпенка

АНАЛІЗ СИГНАЛІВ ДЕФЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК
У ПРОГРАМІ MATLAB WAVELET TOOLBOX

© Нічога В., Ващишин Л., Салдан О.,2014

На залізничних коліях у всьому світі все більше поїздів, які курсують на вищих швидкостях, перевозять більше пасажирів та мають більше навантаження на вісь, ніж будь-коли раніше. Поєднання цих факторів спричинило значний тиск на інфраструктуру, що призводить до зростання вимог під час проведення технічного огляду та обслуговування залізничних рейок [1]. Сьогодні рейки систематично перевіряють на наявність внутрішніх та поверхневих дефектів за допомогою різноманітних методів неруйнівного контролю (НК), найтиповішими з яких є ультразвуковий та магнітодинамічний методи (МДМ). Проаналізовано дефекто¬скопічні сигнали, отримані магнітним вагоном-дефектоскопом Львівської залізниці МДМ – (Magnetic Flux Leakage Rail Inspection – MFL), за допомогою неперервного вейвлет-перетворення (НВП) програми Matlab wavelet toolbox.
Ключові слова: рейка, дефект, тріщина, НВП.

V. Nichoga1, L. Vashchyshyn2, O. Saldan1

1 Lviv Polytechnic National University
2 Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine

ANALYSIS OF RAIL DEFECTS SIGNALS BY THE MATLAB
WAVELET TOOLBOX PROGRAMME

© Nichoga V., Vashchyshyn L., Saldan O., 2014

Rail networks across the world are getting busier with trains travelling at higher speeds and carrying more passengers and heavier axle loads than ever before. The combination of these factors has put considerable pressure on the existing infrastructure, leading to increased demands in inspection and maintenance of rail assets [1]. Nowadays, rails are systematically inspected for internal and surface defects using various non-destructive evaluation (NDE) techniques. The most common of which are ultrasonic and magnetic flux leakage (MFL) methods. The article is focused on the analysis of defectoscopic signals received using the magnetic wagon-defectoscope of Lviv Railway (MFL method) by the continuous wavelet transform (CWT).
The most important question in all methods NDE - is selection of information about defects from defectoscopic signals received during the checking railway (defectogram). At present, wagon-defectoscope operator’s experience is essential for making the correct decision about technical condition of rails. To improve the operator’s work efficiency, which is mainly based on expert visual assessments, it is necessary to automate the analysis of recorded signals. That is why we turned to the powerful tool of digital signal processing such as wavelet transform (WT). The main WT applications - analysis and processing signals, non-stationary in time (such as defectoscopic signals) when the analysis should include not only the signal frequency characteristics, but also information about some local coordinates, which reveal themselves in one or other frequency components.
WT divides into continuous (CWT) and discrete (DWT). DWT focuses on speed (by sampling values of scale (frequency) and time (samples)) and the possibility of a complete reconstruction of the signal after analysis (by orthogonal wavelet functions), which led to its use, mostly for denoising and compression of signals. As for CWT, it requires only one wavelet function - mother, whose creation is not problematical (unlike DWT) and allows to identify those signals that are similar to the mother wavelet.
Key words: Keywords: rail, defect, fracture, CWT.

Література – 7

УДК 621.391

В. О. Пелішок, О. М. Яремко, М.І. Олексін
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРЯМОЛІНІЙНІ АНТЕННІ РЕШІТКИ
ТА ЇХ КОМБІНОВАНІ ДІАГРАМИ СПРЯМОВАНОСТІ

© Пелішок В. О., Яремко О.М., Олексін М.І., 2014

Запропоновано використовувати комбіновані діаграми спрямованості, які відобра¬жають вплив одного з параметрів за його неперервної зміни. В прямолінійних АР їх ДС залежить від трьох параметрів: кількості випромінювачів, віддалі та зсуву фаз між сусідніми випромінювачами. Тому для таких АР використовують три види комбіно¬ваних ДС, кожна з яких дозволяє вибрати один з параметрів. Застосування комбіно¬ваних діаграм дає змогу вибрати оптимальний варіант побудови антенних решіток у кожному конкретному випадку. Побудова комбінованих діаграм спрямованості основана на використанні запропонованого методу “2D-3D-2D/”.
Ключові слова: антенні решітки, діаграма спрямованості, вибір оптимального варіанта побудови, метод “2D-3D-2D/”.

V. O. Pelishok, O. M. Yaremko, M.I. Oleksin
Lviv Polytechnic National University

RECTILLINEAR ARRAYS AND THEIR
COMBINED RADIATION PATTERNS

© Pelishok V. O., Yaremko O.M., Oleksin M.I., 2014

A disadvantage of simple antenna is they do not always perform to specified requirements, such as the required width of the main lobe of radiation pattern (RP). In response, we often utilize straight array (SA) containing N emitters; each of which is employed as a simple antenna. The distance ‘d’ and the current phase difference ‘h’ between adjacent emitters are permanent. Requirements to insure SA are given depending on F (θ) – normalized RP multiplier of SA to the angle θ of spherical coordinate systems. The basic requirement for F (θ) is to provide a given direction of a single main lobe. The additional requirements are smaller width of the main lobe and smaller levels of side lobes. We can provide the basic requirements for F (θ) with differing combinations of values for (d, h, N) of SR parameters, thus additional requirements in each case would differ. This in turn raises the logical question - how to purposefully select the optimal combination of values of (d, h, N), where we can provide the best value of additional requirements? Selecting the optimal combinations by sorting possible options is futile and requires a more focused approach. In this paper we recommend combining RPs to solve this problem. For example, to select the optimum value of N, it suggested to use a combined RP type F (θ, N) with dconst, hconst. As a result, one can make a reasoned choice of the optimum value of the parameter N. Similarly we can propose to use other types of combined RP: F (θ, h) with dconst, Nconst; F (θ, d) with hconst, Nconst. To build combined RP we can use suggested method “2D-3D-2D’”. For example, to build a combined RP type F (θ, N) RP on a plane is used (2D) F (θ) with Nconst, dconst, hconst. After that the following RP system is placed in a spatial (3D), with x = θ, y = N, z = F. Then in spatial system many similar RP (2D) are placed in the range of values of Na Key words: Array, pattern, selection of optimal variants of construction, “2D-3D-2D’”.

Література – 2

УДК 004.94

Г.А. Петровська, В.І. Варищук, В.М. Фітьо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фотоніки
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН МЕТОДОМ
ЦИФРОВОЇ ГОЛОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ
© Петровська Г.А., Варищук В.І., Фітьо В.М., 2014

Запропоновано метод цифрової голографічної інтерферометрії для дослідження фазових мікрооб’єктів. Створено макет голографічного інтерференційного мікроскопа з цифровою реєстрацією голограм. Розроблено методику дослідження оптичних волокон, подано експериментальні результати визначення розподілу показника залом¬лення у поперечному перерізі оптичного волокна.
Ключові слова: голографічний мікроскоп, голографічна інтерферометрія, цифрова інтерферометрія, оптичне волокно.

H.A. Petrovska, V.І. Varyshchuk, V.M. Fitio
Lviv Polytechnic National University,
Department of Photonics
INVESTIGATION OPTICAL FIBER BY DIGITAL
HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY METHOD
© Petrovska H.A., Varyshchuk V.І., Fitio V.M., 2014

The purpose of this paper is investigation the possibilities of applying methods of digital holographic interferometry to study the internal structure of the optical fiber, including the distribution of the refractive index in the cross -section.
Modern development of micro-and nanotechnology requires the development of new approaches and methods for the diagnosis properties of mediums and objects, and research processes and structural changes that are taking place under the influence of external factors. In particular, diagnosis and metrology are important in the field of fiber technique since it is known that increasing the density of information that is transmitted through the optical fiber requires their micro- and nanostructuring. Optical microscopy is the classical method studying of the micro- and nanoscale mediums, phenomena and processes. However, main disadvantages are limitation of the spatial resolution due to diffraction effects, and the inability (or technical complexity) 3D imaging of phase microscopic objects.
The coherent-optical methods including methods of holographic interferometry received the high actuality with the appearance of the coherent radiation sources which are the most promising tools for experimental investigation of the materials characteristics and properties of the phase and diffuse macro- and micro objects. At the same time, application of the holographic interferometry to study microscopic objects is only possible at combining it with classical microscopy. This combination allows produce the qualitative and quantitative diagnosis with a high sensitivity and precision as well as achieving image magnification.
Indicated disadvantages will be disappeared when holographic interferometry and classical microscopy will be combined. This combination allows produce the qualitative and quantitative diagnosis with a high sensitivity and precision as well as achieving image magnification.
In this work method of digital holographic interferometry to research the phase microobject are presented. Model of holographic interference microscope with a digital recording of holograms and receiving interferogram by subtracting two video signals has been developed. Technique investigation the distribution of refractive index in optical fibers has been developed. Experimental results of the distribution of the refractive index in the optical fiber are presented. It is shown that the sensitivity of the developed digital interference microscope depends on the characteristics of CCD and microscope zoom.
Key words: holographic microscope, holographic interferometry, digital interferometry, optical fiber.

Література – 12

УДК 621.931
В.І. Романчук, С.В. Алексєєв,
В.В. Червенець, Р.С. Колодій
Національний університет “Львівська політехніка”
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ ТА МЕРЕЖЕВИХ АНОМАЛІЙ НА ПРИКЛАДІ СЕГМЕНТА ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ КАМПУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
© Романчук В.І., Алексєєв С. В.,Червенець В.В., Колодій Р.С., 2014

Новітні мережі підтримують тенденцію щодо підвищення інтеграції різних типів мережевої інфраструктури і технологій, формуючи так звану концепцію “Інтернету речей”. Це вимагає створення нових підходів до забезпечення безпеки і цілісності мереж, боротьби з мережевими аномаліями. Використання методів “точкового аналізу” трафіку і формування базових принципів, необхідних для створення так званих “розумних мереж”, допомагає наблизитися до відповіді на ці виклики.
Ключові слова: аналіз трафіку, мережеві аномалії, безпека мереж.

V.I. Romanchuk, S.V. Aleksieiev,
V.V. Chervenets, R.S. Kolodiy
Lviv Polytechnic National University
ANALYSIS OF NETWORK TRAFFIC STRUCTURE AND NETWORK ANOMALY DETECTION IN THE LOCAL SEGMENT OF LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY CAMPUS NETWORK
© Romanchuk V.I., Aleksieiev S.V., Chervenets V.V., Kolodiy R.S., 2014
The main objectives of this article are to analyze and propose new solution to increase network efficiency and security. New approaches to the network designs are emerging with changing of network services and network availability requirements. To create network environment that can fully support ability to freely interconnect between various devices and inside different network types (BYOD (Bring Your Own Device), Internet of Things, etc.), the new mechanism of traffic analysis and control must be developed. When discussing basic principles of this new approach, we need to take in consideration all the major challenges that this “freely interconnected” concepts are facing. The main problem will be network security and integrity. Also significantly will increase percentage of “parasite” network traffic and network anomalies occurrence. But with high traffic rates transmitted over network segments and mobility of network users that are using wireless network infrastructure, current approaches Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS), and other network and security monitoring approaches just not flexible enough and inefficient. The future of network security and traffic control solutions lies within “smart network” concept. New types of “smart networks” need to have an ability to react autonomously on any “threat” or anomaly in network flow. This requires an algorithm that can in real time make a correct suggestion regarding current network problems. Basically the whole process will include three stages: monitoring (finding and locating certain network problem and defining its “pattern”), classification (using “pattern” that was established on previous stage classification algorithm can now find suggested source of the problem and mechanism of solving it), resolving problem (finally we can apply solution that algorithm choose to solve the problem). All this stages must be combined in one procedure that is executed by autonomous controlling unit. For decreasing an amount of false positives and information that needs to be proceeded, this control mechanism need to include problem detection solution that will use “critical point” method of information gathering (only collect traces and traffic patterns of certain minimum that needed to identify problem), and machine learning (to dynamically improve quality of selected solutions).
Key words: traffic analysis, network anomalies, network security.

Література – 5

УДК 621.371
А.І. Семенко1, А.А. Шокотько2
1Державний університет телекомунікацій, 2Компанія “Bics ”
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РАДІОРЕЛЕЙНИХ
СИСТЕМ У МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
© Семенко А.І., Шокотько А.А., 2014

Показано актуальність використання радіорелейних систем у мережах мобільного зв’язку, які дають змогу створювати розгалужену мережу доступу з великою пропускною здатністю і з достатньо гнучкою для зміни топологією без великих втрат коштів і часу. Зазначено, що ефективна робота радіорелейних мереж досягається технічно правильним плануванням обладнання, частот, ємностей прольотів і їх параметрів, забезпеченням прямої видимості прольоту, стійкості конструкції до вітрових навантажень, стабільності електроживлення, мінімальних завад через інтерференцію сигналів у мережі. Підкреслюється здатність радіорелейного обладнання працювати в гібридному режимі з одночасним використанням стандартів PDH/SDH спільно з IP пакетами і цим досягати універсального рішення для передавання даних на рівні доступу мобільних мереж.
Ключові слова: мережа доступу, радіорелейна станція, радіорелейна мережа, планування мережі, топологія вузлів, пряма видимість, завмирання сигналу.

А. Semenko1, A. Shokotko2
1State University of Telecommunications, 2Company “BICS ”
FEATURES OF MICROWAVE TRANSMISSION
PLANNING IN THE MOBILE NETWORKS
© Semenko A.I., Shokotko A.A., 2014

Showing the relevance of the use of microwave systems in the mobile networks, which make it possible to create developed access layer of the transmission network with large bandwidth and flexibility enough to change topology without great loss of time and money. It’s very actual to use the modern microwave equipment, which works in the range of frequencies, which are called E-band (70-80 Ghz), and it is possible to reach the transmission speed rates up to 2.5 Gb/s. Such transmission speed is enough to satisfy the need not only of 3G base station, but LTE as well. It is noticed, that in the countryside and in small towns concentration of base stations is reduced in comparison with cities, as each station can cover a large area due to fewer obstacles to propagation of radio waves and a low density of subscribers. In such cases, microwave equipment that combines the advantages of low cost and high performance with characteristics that can compete with the wire communications, also is the best solution for the deployment of transmission networks on access levels. It is noted that the effective operation of microwave networks is achieved technically by the correct technical planning of the equipment, frequencies, capacities spans and their parameters, providing direct visibility of the microwave link, stable design of the supporting structure considering its wind loads, power sources stability, minimal losses caused by interfering signals in the network. In the current work the main requirement to the microwave networks structure and performance in the mobile operators transmission networks during the planning and implementation stages are described. The mains point and stages of the microwave transmission networks planning process are listed. The features of microwave transmission systems are described: signal in a radio link can be transmitted with vertical or horizontal polarization, vertical polarization signal is less affected by natural rainfall, but during the frequency planning it is often necessary to use horizontal polarization signal, the microwave stations are commonly used parabolic antennas with aperture diameter up to 2m. Depending on the microwave network geographical position it is necessary to take into the account local terrain and climate conditions, which have strong impact on the microwave links performance and microwave network planning. Also, it is possible to estimate microwave planning quality by calculating special indexes which can show the microwave network work availability, frequency planning efficiency. Emphasized the ability of microwave equipment to work in hybrid mode while using the standard PDH/SDH together with IP packets and thus achieving universal solution for data -level access to mobile networks.
Key words: access network, microwave transmission, microwave network, network planning, network topology, line of sight, signal fading.

Література – 7

УДК 004.9
М.А. Скулиш
Інститут телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ”
МЕТОД ЗГЛАДЖУВАННЯ ВХІДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА CЕРВЕР ON-LINE ТАРИФІКАЦІЇ
© Скулиш М. А., 2014

Запропоновано метод згладжування вхідного потоку заявок на сервер тарифікації, що враховує вимоги до ресурсів кожного з етапів обслуговування заявок, що дасть змогу рівномірно навантажити ресурси системи протягом часу обслуговування заявки.
Ключові слова: система керування потоками, ресурси сервера, процес обслугову¬вання, система тарифікації.

М.А. Skulysh
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”
METHOD OF SMOOTHING INPUT LOAD
ON THE ONLINE CHARGING SYSTEM
© Skulysh M.А., 2014

Charging users for a server operator billing involves performing a number of operations. Each service provided by the operator or service provider customers, charged at a separate scheme, as the bottleneck in the process of providing services are bilingual system. Operation performed is limited. In case of exceeding its application is considered lost and the user is notified of the inability to obtain services. In this situation, the operator has monetary losses. In systematic failures in service deteriorates reputation. Therefore, it is important to make a control input streams so as to reduce the possibility of exceeding the service time of the user’s requests. The process of managing incoming applications to the server should consider charging the features of charging large companies:
• charging process involves a sequence of standard operations, speed and resources for the implementation of which depends on the type of service that serviced
• a variety of services that are billed differently,
• extremely high number of requests for billing,
• irregularity of the input stream, applications received according to Poisson.
Scheme smoothing the input load is a set of values of the maximum number of requests (the sequence {ki}), arriving at the input of the system in a short time interval in a given sequence. Number of elements in a sequence of n is chosen so that the equation was carried out , where t - the average time of the system. It’s necessary to choose a sequence {ki} to satisfy conditions:
1. Applications that are both served by the system must use the volume V of resources close to the total maximum number of resource Vmax. Dispersion sequences such amounts shall be minimized.
2. Dispersion elements of the sequence {ki} should be minimal.
The method of solution of choice sequence {ki} by using genetic algorithm. When using the proposed scheme smoothing the input load is provided by the maximum allowable flow uniformity requests. Since overlooked the sequence of operations performed on the application server to the mobile operator, the amount of resource that is required for these operations. Selected sequence of maximum permissible values of number of applications coming into the system in a short period of time.
Key words: flow management system, server’s resources, service processing, charging system.

Література – 3

УДК 621.396.67
В.Г. Сторож, П.В. Гуменяк, Н.-В.І. Найда
Національний університет “Львівська політехніка”
ЗВУЖЕННЯ ШИРИНИ ЧУТЛИВОЇ ЗОНИ РАДІОХВИЛЬОВИХ ДОПЛЕРІВСЬКИХ СЕНСОРІВ
© Сторож В.Г.,Гуменяк П.В., Найда Н.-В.І., 2014

Описано спосіб звуження ширини чутливої зони радіохвильового доплерівського сенсора.
Ключові слова: радіохвильовий сенсор, інтегрована антена-автогенератор, чутлива зона.

V.G. Storozh, P.V. Gumenyak, N.-V.I. Naida
Lviv Polytechnic National University
NARROWING THE WIDTH OF THE SENSITIVE AREA
OF MICROWAVE DOPPLER RADAR

© Storozh V.G., Gumenyak P.V., Naida N.-V.I., 2014
The paper presents a way of narrowing the width of the sensitive area of radio-wave Doppler sensor. This is important when the sensor is used for oscillating measuring or biomedical research to eliminate the influence of extraneous moving objects that are in the process of getting into the lateral region of the antenna radiation and cause false positives or errors in the measurements. As a form of radio-wave Doppler sensitive area of the sensor is determined by the pattern of the antenna, in this paper, for its narrowing decided to use a special antenna system. This antenna system provides formation of two different shape patterns - basic and compensation, followed by the formation of difference signal information in the processing circuit.
To implement antenna system two microstrip radiators rectangular shape are used - basic and additional connected by an electronic switch on p-i-n diodes. When the switch is disconnected, only the main radiator is involved in the radiation. It forms a radiation pattern with maximum normal to the plane of the radiator but with a high level of lateral radiation. This is the basic mode of operation of the sensor.
In the closed state of electronic switch additional radiator is connected to the main. Options of antenna system chosen so that high-frequency energy is distributed about equally between the emitters, but the phase of the emitted waves are opposed. As a result, compensation radiation pattern appears that provides lateral radiation level comparable to the level of radiation the primary side of the radiator. However, in the normal direction is a minimum of energy. By subtracting signals obtained during open-loop and closed states of the electronic switch narrowed sensitive area is formed.
The paper presents the equivalent circuit of the antenna sensor that allows for the simulation of its basic parameters. Modeling of the sensitive areas in different states of the electronic switch was carried out. The causes that affect the distortion of sensitive areas determined.
Experimental model of radiowave sensor with designed antenna system was made. The material used foiled fluoroplastic. Operating frequency is 2.63 GHz. Experimental studies in the laboratory showed a narrowing of the width of the sensitive area. Suppression of the side information signal lines over 10 times, compared to the conventional mode of operation of the sensor. In this case, the amplitude of the information signal from the main direction merely reduced by 40 %.
Key words: Microwave Doppler Radar, Integrated Antenna-Oscillator, Sensitive Area.

Література – 6

УДК 621.391

Б.М. Стрихалюк, В.О. Пелішок, В.В. Ріппенбейн
Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО РАДІОМОНІТОРИНГУ
ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

© Стрихалюк Б.М., Пелішок В.О., Ріппенбейн В.В., 2014

Проведено дослідження систем динамічного моніторингу з відображенням отриманих результатів на виділеному сайті в мережі Інтернет та використанням мобільних вимірювальних пристроїв. Показано, що при цьому виникають дві додаткові проблеми порівняно з використанням лише стаціонарних вимірювальних пристроїв. Для вирішення однієї проблеми – зменшення завантаженості безпровідного каналу зв’язку – запропоновано використання попередньої обробки послідовних результатів вимірювання в мобільних вимірювальних пристроях. Спростити вирішення другої проблеми – зменшення трудомісткості обробки всіх результатів для їх відображення на виділеному сайті – запропоновано забезпечити заміною логічних операцій графічними побудовами з використанням запропонованого методу.
Ключові слова: системи моніторингу, безпровідний зв’язок, цифрова обробка сигналів, метод “2D-3D-2D/”.

B.M. Stryhalyk, V. O. Pelishok, V.V. Rippenbeyn
Lviv Polytechnic National University

THE SYSTEM OF DYNAMIC RADIOMONITORING
OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS

© Stryhalyk B.M., Pelishok V. O., Rippenbeyn V.V., 2014

The environmental monitoring systems that display the obtained results on a dedicated site in the Internet are considered. The most common systems consist of one or more measuring devices that form the measuring system located in a controlled stationary object. Such objects can be large settlements and ecologically dangerous enterprises. Each measuring device generates data about the coordinates of it’s location (longitude, latitude) and the levels of controlled environmental parameters. Measuring devices transmit preformed information through the main communication channel to the center of data collection and processing. However, the known system monitors only a few fixed points, which may be not enough within the state. There may be cases when the fixed points of the environmental parameters will not exceed the permissible limits but between them the situation could be alarming. Therefore it’s necessary to create a system of dynamic radiomonitoring of the environmental parameters with increased informativeness about points carrying radiomonitoring by ensuring that the system can function not only with stationary measuring devices but also mobile. As a result, there are two problems: a significant increasing of the workload of the wireless communication channel and the increasing amount and complexity of the results of processing in order to reflect them on a dedicated website. Thus it’s necessary significant system improvements.
For significantly reduction of the wireless channel’s workload the sequential pre-processing of measurement results in mobile measuring devices is proposed. If some parameters (latitude, longitude and measured parameter) for two consecutive measurements differ slightly, that is within acceptable limits, only label is transmitted that indicates the parameters’ immutability. Then in the data centre according to the brief supplied label the restoration of primary needable to displaying information is done. This dramatically change the amount of information about the results of measurements at a certain time from each of the measuring devices. This system construction requires a single complication of each measuring device, which in general leads to a permanent reduction of the workload of the wireless communication channel.
In order to reduce the complexity of processing all the results to display them on a dedicated website offered a replacement logic operations graphical construction. The fact is that for results displaying it’s needable to check each of them for exceeding or not exceeding the permissible level. This test requires the use of logical operations that are quite time consuming, so require certain time costs. Therefore, an important issue is the reduction of the indicated time costs. For the above stated purpose in the data center the advanced data processing is using, which consists in replacing the logic checks by graphical constructions. This construction is based on the use of the proposed method “2D-3D-2D/”.
Key words: monitoring systems, wireless communications, digital signal processing, method “2D-3D-2D/”.

Література – 4

УДК 621.391
Б.М. Стрихалюк, О.М. Шпур, М.О. Селюченко, Т.В. Андрухів
Національний університет “Львівська політехніка”
АЛГОРИТМИ ПОШУКУ ШЛЯХУ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАТРИМКИ ДЛЯ ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ДАНИХ
© Стрихалюк Б.М., Шпур О.М., Селюченко М.О., Андрухів Т.В., 2014

Запропоновано використовувати алгоритм пошуку шляху за критерієм мінімаль¬ного часу проходження, в основу якого покладено спосіб розрахунку оптимального шляху передавання на основі даних про поширення інформації та зміни в топології мережі, для зменшення часу обслуговування (обробки) запитів, які надходять на обслу¬гову¬вання до центру обробки даних, з урахуванням топологічної структури такого центру.
Ключові слова: cloud, ЦОД, час надання сервісу.

B.M. Strykhalyuk, O.M. Shpur, M.O. Seliuchenko, T.V. Andrukhiv
Lviv Polytechnic National University
ALGORITHMS OF THE ROUTE SEARCH BASED
ON CRITERIA OF MINIMUM DELAY FOR DATA CENTER

© Strykhalyuk B.M., Shpur O.M., Seliuchenko M.O., Andrukhiv T.V., 2014
This paper is devoted to the problem of increasing of services provisioning speed in networks with cloud technology. Under the services provisioniong speed it is meant ensuring of the lowest service provisioning latency, i.e. decreasing processing time of the requests, which are arriving for the service to the data-center. Data-center hast to ensure a unified information resource with guaranteed levels of authenticity, availability and security of the data. In cloud networks data-centers contain not only the storage servers but also a physical servers, which provide services and process requests. Each such server can contain from one to a few virtual machines, which are able to satisfy requests using appropriate components or applications for service provisioning. Redirection of the requests to the other logical or sometimes physical channels will impact on the general service provisioning time.
In order to decrease serving time of the requests that arrive to the data-center and considering the data-centers topology structure the algorithm of the route search based on criteria of minimal processing time is proposed. The algorithm calculates optimal transferring route based on the information about information spreading and network topology changes. This algorithm allows taking into consideration not only the load in each channel but also a total latency of the interfaces, what allows increasing optimal route search speed under the changeable network structure. This in turn will cause decreasing requests processing time for users under the dynamic changing structure of the data-center.
Key words: cloud, data center, time of service.

Література – 7

Syndicate content