№ 793 (2014)

УДК 711.4.01
С.О. Іванов-Костецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ФУТУРИСТИЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

© Іванов-Костецький С.О., 2014
Досліджено процес розвитку моделі майбутнього середовища на засадах футуристичного прогнозування.
Ключові слова: футуризм, архітектурне середовище, прогнозування майбутнього.

It was investigated the process of development of environment model, based on a future futuristic prediction.
Key words: futurism, architectural environment, forecasting the future.

Література – 15

УДК 711.4.01
С.О. Іванов-Костецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ПЕРЕДУМОВИ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ МІСТ
© Іванов-Костецький С.О., 2014
Досліджено процес розвитку містобудівних концепцій та поглядів, що сформували архітектурне середовище сучасних міст.
Ключові слова: урбаністика, теорія містобудування, концепція розвитку міста.

It is investigated a process of development of town-planning conceptions and looks that formed the architectural environment of modern cities.
Key words: urbanites, theory of town-planning, conception of development of city.

Література – 34

УДК 711
І.Г. Абрамюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АРХІТЕКТУРА ФУНКЦІОНАЛІЗМУ У ЗОДЧЕСТВІ м. ЛУЦЬКА: ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, АВТЕНТИКА (на прикладі житла)
© Абрамюк І.Г., 2014
Розглянуто засади розвитку архітектури функціоналізму на теренах міста Луцька як одного із провідних стильових напрямів. Охарактеризовано вплив стилю на міське зодчество на прикладі житлових будівель, зведених у 30-ті рр. ХХ ст.
Ключові слова: функціоналізм, архітектурні принципи, стильова традиція, тектоніка фасаду, геометричні форми та об’єми.

Considers principles of functionalism architecture in the territory of the city of Lutsk, as one of the major stylistic trends. The influence on the style of urban architecture as an example of residential buildings that were built in the 30-ies of XX century.
Key words: functionalism and architectural principles, stylistic tradition, tectonics facade, geometric shapes and volumes.

Література – 15

УДК 72.477.8
Ю.Л. Богданова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ЕВОЛЮЦІЯ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ЛЬВОВІ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ
© Богданова Ю.Л., 2014
Висвітлено історію та традиції формування ключових об’єктів львівських садів та парків. Подано етапи становлення спеціалізації “Ландшафтна архітектура” та вибрані тематики конкурсних та дипломних робіт студентів, що опрацьовувалися на кафедрі дизайну архітектурного середовища.
Ключові слова: ландшафт, урбаністика, сади, парки,сквери, бульвари, ландшафтна архітектура, проектування.

Covers the history and traditions of the formation of key objects of Lviv gardens and parks. Posted stages of specialization “Landscaping” and selected topics competitive and diploma students who worked out at the Department of Design of architectural environment.
Key words: landscape, urban studies, gardens, parks, gardens, boulevards, landscape architecture, design.

Література – 4

УДК 711
П.В. Босий
Університет Сан –Дієго

ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
© Босий П.В., 2014
Розглянуто вистави, в яких світло було основним заходом і засобом формування естетики й архітектоніки театральної дії .
Ключові слова: театр, постановочне освітлення, режисура, дизайн світла, стейдж- дизайн, дизайн костюмів, джерело світла, “температура” світла, світлова фактура, емоційна атмосфера, темпоритм, профілюючі прилади, “залив очне” світло, комп’ютеризований пульт.

The article deals with the performance in which the light was a major event and a means of shaping the aesthetics and architecture of theatrical action.
Key words: theater, Staged lighting, directing, lighting design, Stage design, costume Design, light source, “temperature” of light, light texture, emotional atmosphere, temporhythm, profiling devices, “aspic” light computerized control.

Література – 5

Від редколегії

УДК: 727.82
І.С.Воронкова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ЕВОЛЮЦІЯ ПРОСТОРІВ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (на прикладі найстаріших університетів)
© Воронкова І.С., 2014
На прикладі шести найстаріших університетів України розглянуто основні етапи становлення і розвитку приміщень, будівель і просторів бібліотек вищих навчальних закладів, починаючи з ІІ пол. ХVI ст.
Ключові слова: архітектура, бібліотечний простір, вищий навчальний заклад, історичний розвиток.

On the example of the six oldest universities of Ukraine the main stages of formation and development facilities, buildings and spaces of libraries of higher education institutions are considered beginning from 2nd half of XVI century.
Key words: architecture, library space, higher educational institution, historical development.

Література – 14

УДК 711
Борис Гарбаум
Технічний університет Дрездена

МІСЬКІ ІНТЕРФЕЙСИ (СПОЛУЧЕННЯ). СТАТТЯ ДО ДИСКУСІЇ ПРО МОРФОЛОГІЮ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
© Гарбаум Борис, 2014
Ми не повинні сприймати нічого серйозно!
Пауль Ельснер: Про Ніщо. Дрезден, 2012

Вивчення міських структур, особливо міських утворень, котрі з різних причин піддаються проектним протиріччям, становить вагому частку роботи інституту міського будівництва. Загалом за останні 7 років колектив інституту будівництва при Технічному університеті м. Дрезден проаналізував та опрацював в проектах понад 50 різних міських утворень.* Досвід цих проектів показав, що в міському контексті існує особлива, рецидивуюча містобудівна складність, а саме з проектним плануванням урбаністичних сполучень.
Ключові слова: Дрезден, проектувати, Київ, контекстуалізм, Львів, морфологія, громадський простір, простір, інтерфейс (сполучення), місто, урбанізм, міські дослідження, міська структура, міське перепланування, перехід, Відень

The examination of urban stuctures, especially of sites, being predestinated for urban design purposes, is a general task of each urban design studio. For the last seven years, the Institure for Urban Design of Technische Universitдt Dresden has realised morphological analysis and design on more than 50 diܴerent sites. The experience of these projects has shown, that in urban contexts one question is recurring: How to deal with urban interfaces within the design process?
Keywords: Dresden, city walk, historical traces, urban typology, urban structure, urban space, urban renewal

УДК 711
Б.В. Гой
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

СІТІ-ХОЛИ ЯК НОВІ ТИПИ БУДІВЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ МІСТІ (за результатами Міжнародного українсько-німецького проектного семінару “Новий громадський форум м. Тернополя”)
© Гой Б.В., 2014
Розглянуто проекти, в яких зафіксовано результати Міжнародного проектного семінару “Новий громадський форум м. Тернополя”, що відбувся влітку 2012 року.
Ключові слова: урбодизайн, дизайн архітектурного середовища, міський простір, сіті-хол.

In the article it is listed projects in which explain the ideas and results or International work-shop “New public center of Ternopil” which was organized at summer 2012.
Key words: urban design, design of architectural environment, urban space, city-hall.

Література – 5

УДК 711
Дірк Хаман
Технічний університет Дрездена

ТИПОЛОГІЯ ДРЕЗДЕНА ТА ЇЇ ЗМІНИ ВПРОДОВЖ ДНЯ. ПРОГУЛЯНКА МІСТОМ
© Хаман Дірк, 2014
Стаття присвячена ознайомленню з Дрезденом – столицею Саксонії, обговоренню вражень і корисної інформації про впливи історичних епох і про останні зміни в міській структурі та типології.
Ключові слова: Дрезден, прогулянка містом, історичні впливи, типологія міста, структура міста, простір міста, реконструкція міста.

With a city walk of Dresden, capital of Saxony, impressions and insights are given about the historical traces left by the historical eras and the latest trends in urban structures and typologies.
Key words: Dresden, city walk, historical traces, urban typology, urban structure, urban space, urban renewal
Література – 4

УДК 721.012
Ю.Є. Джигіль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедри дизайну архітектурного середовища

УНІВЕРСАЛЬНІ СПОРТИВНІО-ВИДОВИЩНІ КОМПЛЕКСИ В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ДАС ІНСТИТУТУ АРХІТЕКТУРИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
© Джигіль Ю. Є., 2014
Описано досвід розроблення студентських дипломних проектів кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, які виконано за останні шість років за спортивною тематикою, переважно універсальних спортивно-видовищних комплексів.
Ключові слова: універсальний спортивно-видовищний комплекс.

The article describes the experience of developing students’ graduation projects Department of Design of Architectural Environment Institute of Architecture of the Lviv Polytechnic National University, which are made in the last six years for sports-themed, universal sports and entertainment complexes.
Key words: universal sports and entertainment complex.

Література – 18

УДК 711
У. О. Драгус, Ю. Л. Богданова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АРХІТЕКТУРНИЙ ЕСКІЗ ЯК ЗАСІБ І ЗАХІД НАЙЕФЕКТИВНІШОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ІДЕЇ
© Драгус У. О., Богданова Ю. Л., 2014
Розглянуто одну із складових вираження індивідуальної авторської мови, пов’язану з підходами праці до “ручного” в процесі проектування.
Ключові слова: архітектурний ескіз, начерк, ручна графіка, авторський стиль.

One of the basic parts of the expression of the individual author's language was reviewed. This part is related to the approaches to architectural drawing during the design process.
Keywords: architecturalsketch, outline, manual schedule, author's style.

Література – 7

УДК 725.85
А.В. Зауральська
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка,
кафедра дизайну архітектурного середовища і містобудування

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ
© Зауральська А.В., 2014
Розроблено методику рейтингової оцінки архітектурних об’єктів на прикладі навчально-тренувальних баз футбольних клубів, що забезпечує об’єктивну порівняльну оцінку досліджуваних об’єктів.
Ключові слова: методика, рейтингова оцінка, навчально-тренувальна база (НТБ).

A method for rating the architectural objects as an example of study and training bases of football clubs, which provides an objective comparative evaluation of the objects.
Key words: method, rating, study and training bases (STB).

Література – 1

Звернення ректора Юрія Ярославовича Бобала до колективу кафедри

УДК 711
Луціан Камьонка
Свєнтокшиський політехнічний університет у Кєльцах,
кафедра архітектури та містобудування

ЗБАЛАНСОВАНА АРХІТЕКТУРА – НЕОБХІДНИЙ КРОК У МАЙБУТНЄ
© Камьонка Луціан, 2014
Сталий (збалансований) розвиток є необхідним. Сьогодні щоразу більше інвесторів та дизайнерів потрапляє під вплив технологій під час проектування та будівництва об’єктів з урахуванням стандартів, яким повинен відповідати будинок для отримання сертифікату. Дотримання стандартів, які жодним чином не обмежують архітектурних форм та ідей архітектора, значною мірою впливає на якість середовища існування людини та можливість використання енергоефективних рішень. Збалансована архітектура – це крок у майбутнє.
Ключові слова: збалансований (сталий) розвиток, збалансована архітектура, архітектурні форми та технології .

Sustainable (balanced) development is necessary. Today, more and more investors and designers fall under the influence of technology in the design and construction of objects of the standards to be met to obtain a house certificate. Compliance with the standards in any way impair the architectural forms and ideas of the architect, greatly affects the quality of the human habitat and the use of energy efficient solutions. A balanced architecture - a step forward.
Key words: balanced (sustainable) development, balanced architecture, architectural forms and technologies.

Література – 8

УДК 711
Х.О. Катола
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

“ЗЕЛЕНА” АРХІТЕКТУРА УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КАМПУСІВ
© Катола Х.О., 2014
Розглянуто питання розвитку “зеленої” архітектури як невід’ємної складової проектування і розвитку університетських кампусів.
Ключові слова: “зелена” архітектура, ландшафт, простір, озеленення, кампус, студентське містечко, геометричні форми та об’єм, композиція.

Considers the question of “green” architecture as part of the design and development of university campuses
Key words: “Green” architecture, landscape, open space, landscaping, campus, geometric shapes and volumes, composition.

Література – 8

УДК 711
З.В. Климко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ І ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОГО ХУДОЖНИКА Є.М. ЛИСИКА У ЛЬВІВСЬКОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ ЧАСІ, ПРОСТОРІ, СЦЕНОГРАФІЇ Й АРХІТЕКТУРІ
© Климко З.В., 2014
Висвітлено діяльність і творчу спадщину Є.М. Лисика у львівському та світовому театральному просторі, часі, сценографії й архітектурі.
Ключові слова: театральне явище, діяльність, спадщина, час, простір, сценографія, архітектура.

The article describes activity and creative heritage of E.M. Lysyk at the matter of Lviv and World's theater space, time, scenography, architecture.
Key words: theatrical scene, activity, heritage, time, space, scenography, architecture.

Література – 10

УДК 711
З.В. Климко, В.І. Проскуряков
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ВИЯВЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ І ОСОБЛИВИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ТВОРЧІЙ БІОГРАФІЇ Є.М. ЛИСИКА ПОРІВНЯНО ІЗ ДОСЯГНЕННЯМИ ІНШИХ МАЙСТРІВ СЦЕНОГРАФІЇ
© Климко З.В., Проскуряков В.І., 2014
Висвітлено творчу біографію Є.М. Лисика: послідовність дат, подій, творчих здобутків, ідей, концепцій порівняно із результатами творчої діяльності інших майстрів сценографії львівського, українського і світового театру.
Ключові слова: подібності, відмінності, синтетичні і автентичні мистецькі тенденції в архітектурно-сценографічній творчості Є.М. Лисика.

Тhis article describes artistic biography of E.M. Lysyk – order of dates, events, creative achievements, ideas, concepts in comparison with the results of creative works of other scenography masters of Lviv, Ukrainian and world's theater.
Key words: similarities, differences, synthetic and authentic artistic tendencies in E.M. Lysyk's creative work and his architectural and scenographic forming principles.

Література – 22

УДК 711
М.С. Ключковський, Ю.Л. Богданова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АРХІТЕКТУРА ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
© Ключковський М.С, Богданова Ю.Л., 2014
Розглянуто фактори впливу архітектурного середовища на людину залежно від його психологічного сприйняття.
Ключові слова: психологічний вплив, архітектурне середовище, симетрія, правило Мюллера, просторові акценти, повторюваність, парність.

The factors of influence architectural environment based on human perception of space.
Key words: psychological impact, architectural environment, symmetry, generally Mueller, frequency, parity.

Література – 9

УДК 72.03(09)(477.83-2)

Х. І. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища
РЯДОВА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ДОБИ КЛАСИЦИЗМУ У ЛЬВОВІ

© Ковальчук Х. І., 2014
Розглянуто особливості рядової житлової забудови передмість Львова кінця XVIII – першої половини ХІХ століття.
Ключові слова: житлова забудова, класицизм, культурна спадщина, автентичність, реконструкція.

This article deals with the peculiarities ordinary residential buildings outskirts of Lviv the city late XVIII – early XIX century.
Key words: residential building, classicism, cultural heritage, authenticity, reconstruction.

Література – 21

УДК: 725.1:7.013
О.П. Кордунян
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

МЕТОДИКА ГАРМОНІЙНОГО ПРОПОРЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ З УРАХУВАННЯМ ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ м. ЧЕРНІВЦІ
© Кордунян О.П., 2014
Розглянуто метод гармонійного пропорціонування як архітектурно-просторового інструментарію, застосованого автором для створення громадської будівлі на межі історично сформованого середовища м. Чернівці.
Ключові слова: проектування, гармонійне пропорціонування, золотий перетин, історичне середовище.

The method of harmonions proportionality is considered as architecturally spatial instrument, applied an author for creation of public building on verge of the historically formed environment of the city Chernivtsi.
Key words: designing, harmonic proportioning, golden section, historical environment.

Література – 5

УДК 712:57.01
І.В. Коротун
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
кафедра архітектури

ОСНОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
© Коротун І.В., 2014
Наведено основні принципи комплексного подходу до формування гармонійного архітектурного середовища.
Ключові слова: архітектурне середовище, гармонізація, сприйняття, комплексний підхід.

In the article the basic principles of the architectural environment organization in an integrated manner are presented.
Key words: architectral environment, an integrated approach, perception.

Література – 11

УДК 711
М.В. Омельяненко
Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра будівництва Інституту післядипломної освіти

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
© Омельяненко М.В., 2014
Доведено необхідність запровадження нової спеціальності “Якість, нормування, стандартизація та сертифікація у будівництві”.
Ключові слова: проектна документація, будівельна галузь, нормування, основи стандартизації, сертифікація.

The article demonstrate necessity of establishing a new specialty "Quality, normalization, standardization and certification in construction".
Key words: project documentation, constructional branch, normalization, basis of standardization, certification.

Література – 1

Проскуряков В. І. Кафедра ДАС – Тріумф прогресу. З минулого в майбутнє

УДК 725.822.5
В.І. Проскуряков, І.В. Гуменник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ПОПЕРЕДНЯ ПРОПОЗИЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ТИПОЛОГІЇ ВІДКРИТИХ ТА “ЛАНДШАФТНИХ” ТЕАТРІВ
© Проскуряков В.І., Гуменник І.В., 2014
Розглянуто існуючу класифікацію відкритих театрів у сучасних умовах, попередньо систематизовано основні принципи типології відкритих та ландшафтних театрів з врахуванням місця їх розташування, визначені основно критерії при виборі оптимальної концепції проектування театрально-видовищної споруди відкритого типу.
Ключові слова: відкритий “ландшафтний” театр, типологія, сценічний майданчик, архітектурне середовище.

The existing classification of open-air theatres in modern previous typology of the basic principles of open-air and landscape theatres are analyzed, taking into account their location, the basic criteria for choosing the optimal concept design of outdoor theatrical and entertainment buildings are established.
Key words: open-air “landscape” theater, typology, stage area, architectural environment.

Література – 11

УДК 725.822.5
В.І. Проскуряков, І.В. Гуменник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВІДКРИТИХ ТА “ЛАНДШАФТНИХ” ТЕАТРІВ ВИКЛАДАЧАМИ І СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
© Проскуряков В.І., Гуменник І.В., 2014
Висвітлено архітектурні, композиційні, просторово-дійові результати пошукового та навчального проектування відкритих та “ландшафтних” театрів з використанням досвіду кафедри дизайну архітектурного середовища.
Ключові слова: “ландшафтний” театр, архітектурне середовище, зелені куліси, амфітеатр, сценографічний елемент.

In the article illustrate up architectural, composition, spatial, acting results of the searching and educational planning of the open-air and landscape theatres are considered with the use of experience in the Department of Design of Architectural Environment.
Key words: “landscape” theater, architectural environment, green backstage, amphitheater, scenographic element.

Література – 6

УДК 727
В.І. Проскуряков, О.Ю. Дмитраш
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра дизайну архітектурного середовища

ВИСВІТЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУВАННЯ МІЖВУЗІВСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРИ НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
© Проскуряков В.І., Дмитраш О.Ю., 2014
Проаналізовано навчальні, пошукові і конкурсні проекти, в яких будівлі міжвузівських об’єктів культури є засобом формування архітектурного середовища і громадського простору університетів
Ключові слова: міжвузівські об’єкти культури, університетський центр.

In this article it is listed training, search and competitive projects in which the building of intercollegiate cultural objects is a means of forming of the architectural environment and public spaces of universities
Key words: intercollegiate cultural objects , university center.

Література – 4

УДК 727
В.І. Проскуряков, О.Ю. Дмитраш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

РОЗВИТОК МОДЕРНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ІДЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І МІЖВУЗІВСЬКИХ ОБ’ЄКТАХ КУЛЬТУРИ
© Проскуряков В.І., Дмитраш О.Ю., 2014
Розглянуто загальну концепцію архітектурно-просторової та функціонально-дієвої організацій деяких університетських центрів світу.
Ключові слова: архітектурне середовище, університетський кампус, університетський та міжвузівський об’єкт культури.

The general concept of architectural space-efficient and functional organization of some university centers is discussed in this abstract.
Key words: architectural environment, campus, university and intercollegiate cultural objects.

Література – 11

УДК 711.4(477-25)+711.4(747)
В.І. Проскуряков, Х.О. Кордунян
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТ УКРАЇНИ ТА США НА ПРИКЛАДІ КИЄВА І НЬЮ-ЙОРКА
© Проскуряков В.І., Кордунян Х.О., 2014
Висвітлено особливості найбільшого міста США – Нью-Йорка порівняно з найбільшим містом України – Києвом.
Ключові слова: архітектурне середовище великих міст, планувальна структура, хмарочоси, озеленення, реклама, монумент.

In this article lighted up the personal impressions about the biggest city of the USA – New York and considered comparative description with the capital of Ukraine – Kyiv.
Key words: architectural environment of large cities, planning structure, skyscrapers, landscaping, advertising monument.

Syndicate content