№ 783 (2014)

УДК 519.238.8:331.546

Н.Е. Кунанець, Р.М. Камінський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІОТЕК

1.1.1.1.1 © Кунанець Н.Е., Камінський Р.М., 2014
Наведено просту технологію ієрархічного агломеративного кластерного аналізу 20 бібліотек різного типу, поданих вибірками класифікаційних ознак однакових обсягів. Ця технологія реалізована в середовищі MsExcel-2003. Вона передбачає: створення таблиці “об’єкт-властивість”, побудову матриці близькостей, визначення структури дендрограми та інтерпретації кластерів.
Ключові слова: кластерний аналіз, таблиця “об’єкт–властивість”, матриця близькостей, дендрограма, кластери.

This article describes the simple technology of the hierarchical agglomerative cluster analysis of 20 different libraries, presented by the samples of classification attributes of the same volume. This technology is implemented in an environment of MsExcel-2003. It includes the transformation of one-dimensional data into multi-dimensional indexes, using descriptive statistics and distributions of individual parameters, the creation of the "object-property" table, the building of the proximity matrix, the definition of the dendrogram structure and the interpretation of the clusters.
Key words: the cluster analysis, the object-property table, the proximity matrix, dendrogram, clusters.

Література – 4.

УДК 004.9:378.147.111:376.3

В.І. Кут
Карпатський університет імені Августина Волошина, м. Ужгород,
кафедра інформаційних технологій та аналітики

МОДЕЛЬ КОНСОЛІДОВАНИХ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ОСІБ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

© Кут В.І., 2014
Розглянуто питання розроблення технологій застосування консолідованої інфор¬мації для побудови каталогів даних з метою подальшої їх інтеграції у системі дистанційного навчання осіб із особливими потребами.
Ключові слова: програмне забезпечення комплексу Moodle, модель сховища, консолідовані дані.

The issue of the development of consolidated information technology applications for building directory data in order to further their integration into the system of distance education of people with special needs is considered.
Key words: complex software Moodle, a model repository, consolidated data.

Кількість посилань 6

УДК 004.652

І.І. Кушнірецька2, О.І. Кушнірецька2, А.Ю. Берко1
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
2кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ І МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДИНАМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ

© Берко А.Ю., Кушнірецька І.І., Кушнірецька О.І., 2014
Описано можливості використання онтологій і метамоделей для створення системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних. Описано процес перетво¬рення слабоструктурованих даних на структуровану інформацію. Розглянуто динамічну інтеграцію слабоструктурованих даних на різних рівнях складності: фізичному, логічному і глобальному.
Ключові слова: динамічна інтеграція, онтологія, метамодель, web-система.

This paper reviews the opportunities of the use of ontologies and meta-models for the creation of the system of dynamic integration of semistructured data. The process of the converting semistructured data into the structured information has been described. The dynamic integration of semistructured data at different levels of complexity (physical, logical and global) has been considered.
Key words: dynamic integration, ontology, meta-model, web-system.

Кількість посилань 6

УДК 004.89

В.В. Литвин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ У ПЕТЛІ OODA

© Литвин В.В., 2014
Досліджено поведінку інтелектуального агента у конкурентному середовищі. Для моделювання поведінки обрано петлю OODA. Розглянуто взаємодію етапів петлі OODA (спостереження, орієнтація, прийняття рішення, дія) із онтологією задач та предметної області, в межах якої функціонує цей агент.
Ключові слова: петля OODA, спостереження, орієнтація; аналіз; синтез; прийняття рішення; дія, онтологія.

In the paper the behavior of an intelligent agent in a competitive environment is investigated in the paper. The OODA loop is chosen for behavior simulation. The interaction of OODA loop stages (observation, orientation, decision support, action) with the ontology of tasks and subject area in which the agent operates was explored.
Key words: OODA loop, observation, orientation, analysis, synthesis, decision support, action, ontology.

Кількість посилань 14

УДК 004.89

В.В. Литвин, С.Б. Хрущ*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*кафедра прикладної лінгвістики

ПІДХІД ДО АВТОМАТИЧНОЇ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ОНТОЛОГІЙ

© Литвин В.В., Хрущ С.Б., 2014
Розглянуто підхід до автоматизованої побудови функцій інтерпретації (аксіом) концептів та відношень онтологій предметної області під час її навчання. Розроблено метод розпізнавання семантики природномовних текстів та її подання у вигляді описової логіки.
Ключові слова: онтологія, навчання онтологій, інтелектуальна система, база знань, функції інтерпретації, описова логіка.

In the paper the approach to automated construction of interpretation functions (axioms) of concepts and relations of the domain ontology during its training are considered. The method of recognizing the semantics of natural language texts and its representation in the form of descriptive logic.
Key words: ontology, learning ontologies, intelligent system, knowledge base, interpretation, descriptive logic.

Література – 11.

УДК 004.912

О.В. Лозинська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ НА ОСНОВІ ПРАВИЛ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

© Лозинська О.В., 2014
Розглянуто використання машинного перекладу на основі правил для української жестової мови. Описано основні принципи перекладу з української жестової мови на українську словесну мову. Виділено правила для перекладу на українську словесну мову, враховуючи граматичні особливості української жестової та словесної мов.
Ключові слова: українська жестова мова, корпус паралельних текстів, машинний переклад на основі правил, граматика.

The use of machine translation on the basis of rules for the Ukrainian Sign Language is considered. The basic principles of transformation from Ukrainian Sign Language into Ukrainian Spoken Language are described. The rules for translating into Ukrainian Spoken Language including grammatical features of Ukrainian Sign and Spoken Languages are selected.
Key words: Ukrainian Sign Language, bilingual corpora, rule-based machine trans¬lation, grammar.

Література – 24.

УДК 519.218

С.А. Лупенко, Н.С. Луцик, А.М. Лупенко, Н.Б. Стадник
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ЛІНІЙНИЙ ЦИКЛІЧНИЙ ВИПАДКОВИЙ ПРОЦЕС ЯК МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕСТОВИХ КОЛИВНИХ СИГНАЛІВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ, АУТЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

© Лупенко С. А., Луцик Н.С., Лупенко А.М., Стадник Н.Б., 2014
Означено лінійний циклічний випадковий процес, який поєднує властивості лінійного процесу та циклічного випадкових процесів. Це розширило можливості опису циклічних сигналів у межах теорії лінійних випадкових процесів та узагальнило їх відому математичну модель у вигляді лінійного періодичного випадкового процесу. Лінійний циклічний випадковий процес характеризується широкими можливостями щодо його застосування як математичної моделі тестових коливних сигналів у задачах навчання та тестування інформаційних систем підтримки прийняття кардіодіагностичних рішень, інформаційних систем біометричної аутентифікації особи, інформаційних економетричних систем підтримки прийняття управлінських рішень на основі прогнозних даних.
Ключові слова: інформаційні системи, тестові циклічні сигнали, лінійний циклічний випадковий процес, математична модель, функція ритму, факторизоване ядро.

In this study the cyclic linear random process, which combines the properties of linear random process and cyclic random process, is defined. This expands the possibility of describing cyclic signals and processes within the framework of linear random processes theory and generalizes their known mathematical model as a linear periodic random process. The linear cyclic random process is characterized by the wide possibilities of its applications as a mathematical model of testing oscillatory signals in the problems of learning and testing of information cardiodiagnostic decision-making support systems, of a person’s biometric authentication, of econometric decision-making support systems on the basis of predicted data.
Key words: information systems, cyclic test, linear cyclic stochastic process, mathematical model, the function of rhythm, factorized core.

Кількість посилань 17

УДК 004.891

С.А. Лупенко, Б.А.Хомів
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
кафедра комп’ютерних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ОПІНІЇ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

© Лупенко С.А, Хомів Б.А., 2014
Запропоновано інформаційну технологію, котра основана на використанні лінгвістичних змінних та застосуванні вагових коефіцієнтів оцінювання емоційного забарвлення висловлювань щодо певного об’єкта. Реалізована програмна система дає змогу в візуальному інтерфейсі відстежувати кількісні показники опінії щодо об’єктів, та порівняти їх інтегральні показники із урахуванням вагових коефіцієнтів компонент.
Ключові слова: опінія, емоційне забарвлення, оцінювання опінії, інформаційна технологія, об’єкт, інтегральний показник, лінгвістична змінна, ваговий коефіцієнт.

Article is devoted to the information technology and software for opinion mining and sentiment analysis of messages. The information technology based on using linguistic variables and applying the weighting coefficients for sentiment analysis concerning a certain object is proposed in the article. Implemented software allows tracking quantitative charecteristics of opinion on objects and comparing their integral indicators in visual interface.
Key words: opinion, sentiment, sentiment analisys, object, integral indicator, linguistic variable, weighting coefficient.

Література – 15.

УДК 528.92

Б.Б. Любінський, І.О. Пеняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної математики

АРХІТЕКТУРА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ГІС: ПОБУДОВА КАРТ ВЕКТОРНОГО ФОРМАТУ

© Любінський Б.Б., Пеняк І.О., 2014
Наведено підхід до побудови карт векторного формату. Сформовано функ¬ціональні вимоги і побудовано алгоритми масштабування і позиціонування графічних примітивів і оцифровування растрових карт у векторні. Спроектовано архітектуру модуля побудови карт векторного формату спеціалізованої геоін¬формаційної системи.
Ключові слова: програмне забезпечення, геоінформаційна технологія, векторний формат, архітектура, інвентаризація, просторовий аналіз.

An approach for the vector format maps creation is presented. The relevant graphics primitives scaling-and-positioning algorithms were developed along with the functional requirements forming. The algorithms that digitize raster maps into the vector ones are described as well. The entire architecture of module for the creation of the vector format maps, intended to the specialized geographic information system is designed.
Key words: software, geoinformation technology, vector format, architecture, inventory, spatial analysis.

Кількість посилань 7

УДК 0049

О.Б. Малиновський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ: МУЛЬТИМЕДІЙНА СКЛАДОВА

© Малиновський О.Б., 2014
Розглянуто мультимедійні технології як фактор якісних змін інформаційного середовища електронної бібліотеки. Наголошено на провідній ролі електронних бібліотек у процесі зберігання, оброблення та поширення інформації у суспільстві ХХІ століття. Простежується вплив досвіду бібліотек з використання інформаційних техно¬логій, як традиційних, так і автоматизованих. Визначено, що впровадження мультимедійних технологій значно підвищує значення бібліотеки в організації її електронного середо¬вища та, зокрема, істотно удосконалює бібліотечно-інформаційний сервіс. Сфор¬мульо¬вано завдання електронних бібліотек з інтеграцією до єдиного медіа-простору.
Ключові слова: мультимедіа, електронна бібліотека, інформаційні технології.

Multimedia technology is considered as a factor of qualitative changes of informational environment of digital library. The leading role of digital libraries during storage, processing and dissemination of information in the society of the 21st century is pointed out. Also, the article shows the influence of the library experience on the use of information technology as traditional and automated. It is determined that the implementation of multimedia technology noticeableyimproves the importance of library in the organization of its digital environment and in particular, in the improvement of library informational service. The tasks of digital libraries with integration into united media space are formulated.
Key words: multimedia, digital library, information technology.

Література – 17.

УДК 004.738.5

О.В. Марковець, І.І. Олійник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПРАЦЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ GPSS НА ОСНОВІ КОНСОЛІДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

© Марковець О.В., Олійник І.І., 2014
Розглянуто способи підвищення ефективності функціонування системи опрацювання електронних звернень громадян шляхом імітаційного моделювання процесів, що відбуваються всередині цієї системи, і на основі отриманих результатів моделювання прийняття управлінських рішень щодо покращення роботи системи.
Ключові слова: імітаційне моделювання, GPSS, електронне звернення, система масового обслуговування.

This paper is devoted to improving the functioning of the system of processing of the electronic appeals by using simulation modeling of processes occurring within this system and based on the results of modeling decision-making for further improvement of the system.
Key words: computer simulation, GPSS, e-claim, queuing system.

Література – 4.

УДК 004.652.4+004.827

Н.І. Мельникова, Н.Б. Шаховська, Я.П. Кісь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ АВТОМАТА МІЛІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАНУ ПАЦІЄНТА

© Мельникова Н.І., Шаховська Н.Б., Кісь Я.П., 2014
Висвітлено реалізацію процесу прийняття рішень у системах підтримки лікувальних рішень засобами теорії скінченного автомату Мілі, що дає можливість корегувати лікування за допомогою оцінювання поточного стану хворого.
Ключові слова: системи підтримки лікувальних рішень, автомат Мілі, поточний стан пацієнта.

This article is devoted to the implementation of the decision making process in support systems of medical decision by means of the theory of finite Mealy machine, which allows to correct treatments by evaluating the patient's current state.
Key words: support systems of medical decision, Mealy machine, patient's current state.

Кількість посилань 19

УДК 004.652

М.В. Назарук, В.В. Пасічник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕДНІХ ШКІЛ

© Назарук М.В., Пасічник В.В., 2014
Запропоновано використання технології комплексного багатовимірного аналізу даних (OLAP) для підтримки прийняття рішень у сфері освіти. З використанням методології побудови гіперкубів даних проведено системний аналіз діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), визначено та подано детальний опис вимірів гіперкуба даних ЗНЗ. Розроблено багатовимірну модель цих закладів загальної середньої освіти.
Ключові слова: багатовимірний аналіз даних, гіперкуб даних, вимір, атрибути.

Using of the technology of the online analytical processing (OLAP) to support decision-making in education was offered. Systematic analysis of the activity of secondary schools was performed using the methodology of constructing hypercube data. Detailed description of dimensions hypercube data of secondary schools were identified and presented. Multidimensional data model of secondary schools was worked out.
Key words: multidimensional data analysis, data hypercube, dimension, attribute.

Література – 8.

УДК 681.3:519.15

В.В. Різник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

БАГАТОВИМІРНІ МОДЕЛІ СИСТЕМ КОДУВАННЯ НА СИМЕТРИЧНИХ ТА АСИМЕТРИЧНИХ ГРУПАХ

© Різник В.В., 2014
Стаття стосується системотехніки, має своєю метою поліпшення якісних показників інформаційних технологій і систем з багатовимірними характеристиками (наприклад, кодування векторних даних) за надійністю, швидкодією та іншими важливими робочими параметрами системи на основі теорії комбінаторних конфігурацій, а саме принципу оптимальних циклічних пропорцій (ОЦП). Розглянуто деякі проблеми комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, які стосуються використання математичних моделей і методів оптимізації систем на основі багатовимірних комбінаторних конфігурацій, таких як ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ). Властивості згаданих моделей добре узгоджуються з фундаментальними законами співвідношення симетрії та асиметрії. Обговорена комбінаторна модель взаємного доповнення відношень двовимірних однорідних полів та їх багатовимірних перетворень з можливістю відтворення максимального числа комбінаторних варіантів неоднорідних підполів цих полів як гіпотетично єдиного “універсального інфор¬мативного поля гармонії” [1]. З цих міркувань дослідження розпочато з унікальних геометричних властивостей обертової симетрії як доповнювання асиметричних комбінаторних структур та багатома¬нітних їхніх ансамблів. Показано можливість застосування нового класу просторових груп із застосуванням багатовимірних симетричних і несиметричних комбінаторних конфігурацій для кодування векторних даних з мінімальним числом вагових розрядів. Розглянуто взаємозв’язок симетричних і асиметричних груп з алгебричними структурами полів Ґалуа.
Ключові слова: інформаційна технологія, математична модель, система, комбінаторна конфігурація, оптимізація, структура, співвідношення симетрії та асиметрії, група, поле Ґалуа, кодування векторних даних.

This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of information technologies or systems with multidimensional characteristics (e.g. vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the principle of optimal cyclic proportions (OCP). Some problems of computer engineering and information technologies which deal with profitable use of mathematical models and methods for optimization of systems based on the multidimensional combinatorial configurations such as Ideal Ring Bundles (IRB)s are regarded. Properties of the mentioned models correlate favorably with fundamental laws of symmetry and asymmetry interrelation. Special attention is paid to geometric interpretation of symmetric groups and its asymmetric subgroups interrelations. The combinatorial model of the complementary relations of 2D uniform fields and its multidimensional transformations with an ability to reproduce the maximum number of combinatorial varieties of complementary non-uniform subfields of the fields as the hypothetically unified “universal informative field of harmony”[1] is discussed. In view of this, the study was started from the remarkable properties of geometric circular symmetry as the complementary combinatorial asymmetrical structures and multivariable of its ensembles. The possibility for application of a new class of spatial groups using multidimensional symmetrical and non-symmetrical combinatorial configurations or vector data coding with minimal number of the weight digits is shown. Mutual connection of the symmetrical and asymmetrical groups with algebraic structures in Galois fields is regarded.
Key words: information technology, mathematical model, system, combinatorial configuration, optimization, structure, symmetry and asymmetry interrelation, group, Galois field, vector data coding.

Кількість посилань 8

УДК 004.942

І.В. Рішняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У МУЛЬТИПРОЕКТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

© Рішняк І.В., 2014
Запропоновано метод моделювання управління ризиками у мультипроектному середовищі. Здійснено імітаційне моделювання, наведено приклад.
Ключові слова: мультипроектне середовище, проект, ризик, імітаційне моделювання, управління ризиками.

The paper proposes a method for modeling risk management in multi-project environment. Simulation was conducted and the example was provided in the article.
Key words: multi-project environment, project, risk, simulation, risk management.

Література – 10.

УДК 004.42:004.738.5

Ю.В. Ришковець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ПОБУДОВИ АДАПТИВНИХ ВЕБ-ГАЛЕРЕЙ

© Ришковець Ю.В., 2014
Адаптивні Веб-галереї можуть реорганізовувати структуру свого інформаційного наповнення відповідно до інтересів користувача та особливостей його поведінки. До складу кожної Веб-галереї входять експозиції, які певною мірою розкривають визначені тематичні категорії. Кожна експозиція містить експонати, що не завжди повною мірою розкривають її зміст. Експонати, що слабо розкривають зміст експозиції, відволікають користувача та спотворюють його уявлення. Ця стаття описує архітектуру програмного комплексу Веб-галерея, що забезпечує адаптацію її структури, та взаємодію її компонент.
Ключові слова: Веб-галерея, інтереси користувача, адаптація

Adaptive Web-galleries can reorganize the structure of its content according to user’s interests and peculiarities of their behaviour. Each Web-gallery encompasses expositions that to some extent reveal defined thematic categories. Each exposition contains exhibits which not always fully reveal its content. Exhibits that poorly reveal the content of exposition distract users and distort their interpretation. This paper describes a software complex Web-gallery which provides adaptation of the structure and interaction of its components.
Key words: Web-gallery, user’s interests, adaptation

Кількість посилань 7

УДК 004.8

О.Ю. Сєдушев, Є.В. Буров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ВИДОБУВАННЯ ДАНИХ З БАЗ НЕЧІТКИХ ЗНАНЬ

© Сєдушев О.Ю, Буров Є.В., 2014
Досліджено нечіткі методи видобування даних. Акцент при цьому робиться на інтелектуальному аналізі баз нечітких знань та задачах, які при цьому виникають. Описано найпопулярніші сьогодні методи, їхні переваги та отримані за їх допомогою результати. Наведено узагальнені варіанти використання таких методів.
Ключові слова: нечіткі методи видобування даних, база нечітких правил, нечітка логіка, база знань.

The paper aims to study the fuzzy data mining techniques. The emphasis is put on an intelligent analysis of fuzzy knowledge bases and problems that arise. Most popular methods are described, their advantages and results obtained with their assistance are highlighted. Generalized use cases of such methods are given.
Key words: fuzzy data mining methods, fuzzy rule base, fuzzy logic, knowledge base.

Кількість посилань 19

УДК 004.5

Л.С. Сікора 1, Н.К. Лиса 2, Б.Л. Якимчук 2, Р.С. Марцишин 1, Ю.Г. Міюшкович 1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2НДВ ЦСД “ЕБТЕС” (м. Львів)

ТЕРМІНАЛЬНІ ТА СИТУАЦІЙНІ ПРОБЛЕМНІ ЗАДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ОПЕРАТОРОМ ВІД ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АСУ-ТП СКЛАДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

© Сікора Л.С., Лиса Н.К., Якимчук Б.Л., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю.Г., 2014
Розглянуто методи побудови шкал приладів для інформаційно-вимірювальних систем, необхідні для конструктивної класифікації даних і прийняття технологічних рішень.
Ключові слова: інформація, дані, вимірювання.

This paper is devoted to the methods of constructing scale devices for information systems necessary for constructive data classification and decision-making process SCADA operator depending on the cognitive characteristics.
Key words: information, the data, measurement.

Кількість посилань 12

УДК 004.89+519.216.3+656.2

Т.О. Савчук, А.В. Козачук
Вінницький національний технічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ТЕХНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА БАГАТОВИМІРНОМУ РІВНЯННІ ДИФУЗІЇ

© Савчук Т.О., Козачук А.В., 2014
Описано застосування імітаційного моделювання, основане на багатовимірному рівнянні дифузії, для прогнозування розвитку стану техногенної ситуації. Розглянуто можливість збільшення стійкості описаного методу для техногенних ситуацій, що описуються чотирма або менше параметрами.
Ключові слова: імітаційне моделювання, багатовимірне представлення даних.

Article describes application of multidimensional diffusion-based simulation to forecasting of the state of technogenic situation. Ability to increase stability of the proposed solution for technogenic situations that can be described with four or less parameters is shown.
Key words: simulation, multidimensional presentation of data.

Література – 6.

УДК 004.89+336.713

Т.О. Савчук, С.І. Петришин
Вінницький національний технічний університет

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ СТАНІВ У СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОГО АЛГОРИТМУ ФОРЕЛ

© Савчук Т.О., Петришин С.І., 2014
В статті наведено особливості ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ кластеризації. Основною відмінністю модифікованого алгоритму від класичного є можливість користувача задавати значення показника якості розбиття, що робить алгоритм гнучким при проведенні аналізу проблемних ситуацій та їх станів в складних технічних системах.
Ключові слова: кластерний аналіз, алгоритм ФОРЕЛ.

The article describes the features of the identification of problem situations and their states using the modified algorithm FOREL of clasterization. The main difference of the modified algorithm from the classical one is the user's ability to set the quality score for clusters, which makes the algorithm flexible in analyzing problem situations and states in complex technical systems.
Key words: cluster analysis, algorithm FOREL.

Кількість посилань 5

УДК 519.688

І.П. Струбицька
Тернопільський національний економічний університет,

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ ДИСКРЕТНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

© Струбицька І.П., 2014
Проаналізовано особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей. Для задачі розпаралелення використано SIMD-архітектуру. Для програмної реалізації застосовано технологію CUDA та графічний процесор NVIDIA.
Ключові слова: графічний процесор, CUDA, паралельні обчислення, розпара¬лелення, дискретні динамічні моделі.

Analysis of characteristics of software implementation of parallelization of process of constructing of discrete dynamical models was conducted in this paper. SIMD-architecture was used for the task of parallelization. Technology CUDA and GPU NVIDIA was used for this software implementation.
Key words: GPU, CUDA, parallel computing, parallelization, discrete dynamic models.

Кількість посилань 14

УДК 004.453.4

Р.П. Струбицький, Н.Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ХМАРКОВИХ СХОВИЩ ДАНИХ

© Струбицький Р.П., Шаховська Н.Б., 2014
Проаналізовано архітектурні підходи до побудови хмаркових сховищ даних. Розглянуто як зосереджені, так і розподілені сховища, проаналізовано ефективність їх використання.
Ключові слова: STaaS, хмаркові сховища даних, організація сховищ даних.

The paper analyzes the architectural approaches for building cloud data warehouses. The different approaches, including concentrated and distributed storages, were examined and effectiveness of their use was analyzed.
Key words: STaaS, cloud computing, cloud data warehousing.

Кількість посилань 14

УДК 004.9; 159.937.53

Р.Л. Ткачук1, Л.С. Сікора2,
1Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів,
2Національниф університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СИСТЕМНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДИНАМІЧНІ КОМПОНЕНТИ І ЛОГІКО-КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ТЕМПОРАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ОПЕРАТИВНИХ РІШЕНЬ

© Ткачук Р.Л., Сікора Л.С., 2014
Показано, що в когнітивній структурі особистості присутній іманентний темпо¬ральний пласт, завдяки якому людина володіє здібністю конструктивно орієнтуватися у часовому просторі при прийнятті оперативних рішень в умовах загроз.
Ключові слова: логіко-когнітивна модель, часовий інтервал, темпоральна струк¬тура, інформація, обробка даних, ситуація.

It is analyzed and shown that the cognitive structure of the individual incorporates immanent temporal layer and owing to it a person is capable of constructive orientation in the temporal space when making active decisions in dangerous conditions.
Key words: logical and cognitive model, time interval, temporal structure, information, data processing, situation.

Кількість посилань 8

УДК-004.942

А.А. Федонюк
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
кафедра вищої математики та інформатики

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

© Федонюк А.А., 2014
Роботу присвячено літературному огляду наукових джерел, в яких моделюються аспекти функціонування соціальних мереж, подано їх характеристику та зроблено спроби прогнозування подальшої поведінки соціальної мережі залежно від тих чи інших внутрішніх або зовнішніх чинників
Ключові слова: соціальна мережа, модель, фізична аналогія.

The work is dedicated to the literature review of scientific sources, which are modeled aspects of social networks, their characteristics are given and attempts are made to predict future behavior of social network based on certain internal or external factors.
Key words: social network model, the physical analogy.

Література – 45.

УДК 004.896

І.Г. Цмоць1, В.М. Теслюк2, І.Є.Ваврук2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра автоматизованих систем управління,
2кафедра систем автоматизованого проектування

АРХІТЕКТУРА ТА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РУХОМ МОБІЛЬНОЇ РОБОТОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

© Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Ваврук І.Є., 2014
Сформульовано вимоги, вибрано принципи реалізації та розроблено архітектуру мобільної робототехнічної системи. Розроблено спрощену модель управління рухом робототехнічної системи, яка забезпечує врахування параметрів зовнішнього середовища та мобільної робототехнічної системи при здійсненні управління.
Ключові слова: мобільна робототехнічна система, модель управління рухом, система технічного зору, ультразвукові давачі віддалі.

Requirements of mobile robotic system are formulated. Principles for mobile robotic system implementation are selected. The architecture of the mobile robotic system is developed. A simplified model of robotic motion control system based on taking into account the parameters of the environment and parameters of mobile robotic systems is designed.
Key words: mobile robotic system, model of motion control system, vision systems, ultrasonic distance sensors.

Кількість посилань 16

УДК 004.942

Н.В. Чарковська1, О.С. Стрямець2, Р.А. Бунь1
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра прикладної математики,
2кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ЕМІСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВІД ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТЕЙ ПОЛЬЩІ

© Чарковська Н.В., Стрямець О.С., Бунь Р.А., 2014
Розроблено математичні моделі для просторового аналізу процесів емісії парникових газів від виробництва паперу та целюлози, харчових продуктів та напоїв. З використанням геоінформаційної технології отримано оцінки емісій парникових газів у Польщі як для заводів, так і на рівні елементарних ділянок 22 км.
Ключові слова: геоінформаційна технологія, математичне моделювання, емісія парникових газів, харчова промисловість, просторова інвентаризація, Польща.

The mathematical models for spatial analysis of GHG emission processes from pulp, paper, food products and beverages have been developed. Using geoinformation technology the estimates of GHG emissions in Poland at the level of production plants, as well as at the level of elementary areas 2 km  2 km in size have been obtained.
Key words: geoinformation technology, mathematical modeling, greenhouse gas emission, food industry, spatial inventory, Poland.

Література – 14.

УДК 004.94

Т. Шестакевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

© Шестакевич Т., 2014
Розглянуто специфіку освітнього процесу для осіб з особливими потребами. Проаналізовано рівень забезпеченості інформаційно-технологічною підтримкою етапів освітнього процесу цієї категорії осіб. Запропоновано модель інформаційно-технологічного супроводу освітнього процесу для осіб з особливими потребами.
Ключові слова – інформаційно-технологічний супровід, освітній процес для осіб з особливими потребами, особливі освітні потреби, інклюзивна освіта, індивідуальний навчальний план.

The article deals with the specifics of the educational process for individuals with special needs. The IT support level of phases of the educational process for this category of persons was analyzed. The specificity of inclusive learning was considered. A model of IT support of the educational process for individuals with special needs was proposed.
Key words: information and technological support, educational process for individuals with disabilities, special educational needs, inclusive education, individual curriculum.

Кількість посилань 21

УДК 004.04

О.В. Шпортько
Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра економічної кібернетики

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКАЦІЙ АЛГОРИТМІВ ГРАФІЧНОГО ФОРМАТУ PNG

© Шпортько О.В., 2014
Описано принципи алгоритмів графічного формату PNG для виконання попередніх перетворень та стиснення без втрат даних зображень. Досліджено вплив різних варіантів комбінацій модифікацій цих алгоритмів на ефективність компресії. Сумісне застосування всіх розглянутих модифікацій дає змогу, наприклад, додатково зменшити коефіцієнти стиснення зображень набору ACT у форматі PNG в середньому на 8.26 %.
Ключові слова: безвтратне стиснення зображень, динамічні коди Хафмана, формат графічних файлів PNG.

Principles of algorithms of graphic format PNG are described for implementation of previous transformations and compression without losses of images. The influence of different variants of combinations of modifications of these algorithms on efficiency of compression was explored. As experiment shows, applications of all considered modifications allow additional decrease of aspects of the compression of the set ACT in the format of PNG on average by 8.26 %, for example.
Key words: lossless compression of images, dynamic Huffman's codes, format of graphic files of PNG.

Кількість посилань 11

УДК 351.746:519.7

Ю.Є. Яремчук, А.А. Шиян, В.М. Заячковський
Вінницький національний технічний університет

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕРЕЖАХ

 Яремчук Ю.Є., Шиян А.А., Заячковський В.М., 2014
Розроблено модель для опису поширення управлінської інформації по соціально-економічній мережі. Доведено, що в межах моделі такі мережі можуть бути описані одновимірним ланцюжком, в якому активні агенти розміщені на однаковій відстані (сильнозв’язані мережі) або їх сукупністю (слабкозв’язані). Запропоновано критерій для локальної здатності активних агентів до адекватного відновлення управлінської інформації.
Ключові слова: соціально-економічна мережа, управління, інформація, критерій ефективності управління.

The paper develops a model for the description of management information on the social-economic network. It is proved that within the model such networks can be described as a one-dimensional chain, wherein the active agents are at the same distance from each other (strongly connected network) or a combination of one-dimensional chains (weakly-bound network). The criterion for the local capability of active agents to restore adequate management information is proposed.
Key words: social-economic network, management, information, management efficiency criterion.

Література – 18.

Syndicate content