№ 803 (2014)

УДК 37.046

В. М. Анохін, К. О. Ковальова
Харківський національний економічний університет

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У СЕРЕДОВИЩІ ADOBE CAPTIVATE

© Анохін В. М., Ковальова К. О.,2014

Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ – закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено приклади тренувальних вправ з різних підручників, які створювались у середовищі Adobe Captivate під керівництвом В.М. Анохіна.
Ключові слова: електронний підручник, інтерактивність, Adobe Captivate.

The paper describes the requirements for interactive exercises of electronic textbooks for higher education. The purpose of these exercises – to consolidate the theoretical material by performing tasks in interactive communication with e-books. There are the examples of training exercises from various textbooks that are created in Adobe Captivate environment under V.M. Anokhin leadership in the article.
Key words: electronic textbook, interactivity, Adobe Captivate.

Література – 3

УДК 004.738.5

О. Л. Березко, В. С. Ткаченко
Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Березко О. Л., Ткаченко В. С., 2015

Проаналізовано сучасні підходи до інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій, а також розглянуто особливості онлайн-системи Львівської політехніки, реалізованої для таких потреб за допомогою CMS Drupal.
Ключові слова: веб-сайт, наукова конференція, науковий журнал, університет, інформаційний менеджмент, система.

In this paper we analyse modern approaches to conference and journal information management as well as consider the features of online system of Lviv Polytechnic National University built for this purpose with CMS Drupal.
Key words: website, academic conference, research journal, university, information management, system.

Література – 8

УДК 004.92:712 (042.4)(084):378

Н. В. Гатальська
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КУРСІВ ДИСЦИПЛІН ОБРАЗОТВОРЧОГО БЛОКУ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE

© Гатальська Н. В., 2014

Наведено результати аналізу особливостей створення електронних курсів дисциплін “Основи образотворчого мистецтва” і “Ландшафтна графіка”, методичні підходи до їх використання студентами стаціонарної та заочної форми навчання.
Ключові слова: електронно-навчальний курс на базі Moodle, дисципліни образотворчого блоку, дистанційне навчання.

Presented the analysisresults of the electronic courses creation peculiaritiesof the disciplines “Basics of Fine Arts”, “Landscape graphic”and the methodological approaches to their use by students of all education forms.
Key words: electronic course based on Moodle, fine arts block discipline, distant education.

Література – 5

УДК 378.14, 004.9

Л. Л. Джавала
Національний університет “Львівська політехніка”

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-АПЛІКАЦІЇ ДЛЯ ДИСЦИПЛІНИ “ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА”

© Джавала Л. Л., 2014

Враховуючи необхідність кардинальних змін в освіті, необхідно змінити формат подання навчального матеріалу, інформації людині, що виховується вже в епоху інформатизації суспільства з високим рівнем інформаційного обслуговування, доступністю будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізації представленої інформації, суттєвості використовуваних даних, а також результатів глибшого дослідження процесів осмислення нового матеріалу.
Запропоновано практичну реалізацію вищезгаданих завдань на прикладі вивчення дисципліни “Дискретна математика” у популярному зараз в ІТ-сфері вигляді – веб-аплікація. Типове завдання розбито на кроки, які повною мірою відображають процес мислення і формують у студента логіку зв’язку теоретичного матеріалу з його застосуванням. Під час проектування дизайну і розроблення інтерфейсу велику увагу було звернено на анімацію переходу стану елементів інтерфейсу під час взаємодії з користувачем.
Ключові слова: веб-аплікація, інтерфейс, заняття, дискретна математика.

The idea of radical changes in education is needing changes in the format of presentation of teaching material, taking into account the perception of information man, that is educated in the epoch of information society with a high level of information services, the accessibility of any member of the public to sources of reliable information visualization provided information materiality of data and the results of a deeper understanding of the research process new material. A practical implementation of this ideas is represented of solving of problems in the discipline "Discrete Mathematics", which is popular in the IT-sciences - web application. Typical tasks divided into steps that fully reflect the thinking process and form the student logic of theoretical material due to its application. In the design of interface design and development attention was paid to the state transition animation interface elements in the interaction with the user.
Key words: web-application, interface, training, Discrete Mathematics.

Література – 4

УДК 378.14.004.738.5

П. І. Жежнич, Т. І. Завалій, В. С. Яковина, П. Сердюк
Національний університет “Львівська політехніка”

АРХІТЕКТУРА ВІРТУАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ІТ-СТУДЕНТІВ

© Жежнич П. І., Завалій Т. І., Яковина В. С., Сердюк П., 2014

Побудовано компоненту та програмну архітектуру Віртуального інноваційного простору як спеціалізованої Веб-спільноти для ІТ-студентів. Обґрунтовано необхідність ведення високорівневої розробки VIS за допомогою системи керування контентом Drupal. Для побудови програмної платформи VIS вибрано типовий набір Apache, PHP, MySQL.
Ключові слова: Веб-спільнота, Веб-система, інноваційне середовище, архітектура програмного забезпечення, інформаційні технології.

This paper deals with the component and software architecture developed of Virtual Innovation Space as a specialized Web-community for IT-students. VIS development is motivated to be performed at high levels with the content management system Drupal. VIS software platform consists of typical set Apache, PHP, MySQL.
Key words: Web-community, Web-system, innovation environment, software architecture, information technologies.

Література – 6

УДК 615.15:37.02:614.2.003.13

А. М. Кричковська, Ж. П. Паращин, О. В. Швед, І. І. Губицька, Л. Д. Болібрух, В. П. Новіков
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Кричковська А. М., Паращин Ж. П., Швед О. В., Губицька І. І., Болібрух Л.Д., Новіков В. П., 2014

Проаналізовано результати дослідження складності текстів роботи “Екологічна біотехнологія” авторів О. В. Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровської-Порохнявець, В. П. Новікова за допомогою удосконаленої програми “Читанка”. Доведено доцільність визначення експериментального індексу читабельності з метою встановлення доступності текстів навчальних посібників та їх відповідності належному науково-методичному рівню.
Ключові слова: рівень складності, програма “Читанка”, індекси читабельності, спеціальна література, якість національної освіти.

The results of the study of complexity texts of textbook “Environmental Biotechnology” (authors Shved O.V., Mykoliv O.B., Komarovska-Porohnyavets A.Z., Novikov V.P.) using the enhanced “Reader” are analysed. The expediency of experimental determination of index of readability to determine the availability of textbooks texts and their compliance with the appropriate methodological level is proved.
Keywords: difficulty level, software “Reader”, index of readability, specialist literature, the quality of national education.

Література – 11

УДК 378.14.004.738.5

А. П. Кудін
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ В НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

© Кудін А. П., 2014

Розглянуто питання ефективності використання нових програмних продуктів і інтернет-адаптованих технологій у традиційному навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми, що виникають на основних стадіях процесу навчання. Показано шляхи вирішення цих проблем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій і програмних продуктів (Power Point, VBA, Virtual Dub, Microsoft Mouse Mischief, Camtasia Studio, Moodle, Apple Podcasting, Skype, ooVoo, Open meeting і ін.). Оцінено ефективність їх застосування порівняно з традиційними методами навчання.
Ключові слова: навчальний процес, технологія навчання, інформаційно-комунікаційні технології, програмний продукт, інтернет.

The effectiveness of using modern software and Internet technologies during the usual learning in higher education was considered in that topic. Basic teaching issues, which arising in the focused five general stages of the learning process, were determined. Solutions for these issues were found using of ICT and software (MS PowerPoint, VBA, Virtual Dub, Microsoft Mouse Mischief, Camtasia Studio, Moodle, Apple Podcasting, Skype, ooVoo, Open meeting etc.). Assessment of its application as compared with traditional methods of learning was implemented.
Key words: learning, learning technologies, ICT, software, Internet.

Література – 10

УДК 378.147

Н. П. Кухарська
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ОCОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА”

© Кухарська Н. П., 2014

Акцентовано увагу на значенні інформатики у формуванні в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній (а згодом професійній) діяльності, повсякденному житті; виокремлено особливості навчальної дисципліни “Інформатика” та зазначено практичні результати, досягнуті в процесі викладання цього предмета.
Ключові слова: інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, Moodle, міжпредметні зв’язки, самостійна робота, когнітивна інформатика.

The paper emphasis on the importance of Informatics in shaping of students’ knowledge, skills and competences, which are required for the effective use of new information and communication technologies in teaching and learning (and later professional ) activities, daily life, it is singled out the features of the course “Informatics “and noted the practical results achieved in teaching the subject.
Key words: computer science, information and communication technology, Moodle, interdisciplinary communication, self-study, cognitive informatics.

Література – 7

УДК 004.9

О. М. Левченко
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИКА МАСОВОГО ІМПОРТУВАННЯ ПИТАНЬ ІЗ ВІДПОВІДДЮ ТАК/НІ У ВНС ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Левченко О. М., 2014

Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у ВНС Львівської політехніки найпростіших тестових питань (із відповіддю так/ні) за допомогою простих операцій у Word і Excel. Методика придатна до поширення на питання інших типів.
Ключові слова: тест, тестове завдання, електронні навчальні ресурси, віртуальне навчальне середовище, імпорт ресурсів.

The article deals with the preparation method of the massive import of the easiest test questions (with yes/no answers) into the Lviv Polytechnic VLE using simple operations in Word and Excel. The method is suitable for other types of questions.
Key words: test, test task, electronic learning resources, virtual learning environment, resource import.

Література – 2

УДК 681.3.06

В. Я. Мосоров, Т. І. Панський
Лодзький технологічний університет, Польща

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

© Мосоров В. Я., Панський Т. І., 2014

Описано нові інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями. Основну увагу звернено на можливості полегшеного управління комп’ютером з використання нових інформаційних технологій, а також комунікаційні можливості людей з обмеженими можливостями з усього світу за допомогою комп’ютерів. Класифіковано нові технології для людей з обмеженими можливостями, описано та вибрано програмні засоби та пристрої для полегшення використання комп’ютера.
Ключові слова: особи з обмеженими можливостями, програмне забезпечення, інформаційні технології.

This paper describes new informatics technologies for the persons with disabilities. This paper focuses on the possibilities of easier computer management with using new informatics technologies and also communication capabilities of people with disabilities around the world using computers. New technologies for people with disabilities have been classified in this paper. Based on this classification software and devices to facilitate the use of computer have been described and selected.
Key words: persons with disabilities, programs, informatics technologies.

Література – 8

УДК 004.4

С. М. Слободянюк
Хмельницький національний університет

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ОСВІТНІ СИСТЕМИ – ЗАПОРУКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

© Слободянюк С. М., 2015

Розглянуто задачі інноваційного розвитку вищого навчального закладу та за- пропоновано комплексне вирішення значного кола актуальних проблем у сфері інформаційних технологій.
Ключові слова: дистанційне навчання, інтелектуальні освітні системи, інформаційні потоки.

The article considers the problem of innovation development of the higher education institution and offers a comprehensive solution to significant range of contemporary problems in the sphere of information technologies.
Key words: distance learning, intelligent educational systems, information flows.

Література – 11

УДК 37.044.588

Ю. М. Слюсарчук, Л. Є. Угрин, Л. Л. Джавала
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ

© Слюсарчук Ю. М., Угрин Л. Є., Джавала Л. Л., 2014

Розглянуто широкі можливості мультимедійних технологій навчання для підвищення ефективності вивчення інформатики студентами економічних напрямів підготовки. Побудовано структурно-логічну схему формування математичних знань.
Ключові слова: інформаційне середовище, Moodle, мультимедійні технолгії, інформатика.

Opportunities of multimedia learning technologies for improving effectiveness study of computer science student-economist is considered. Structural and logical scheme of formation of mathematical knowledge are carried out.
Key words: information environment, Moodle, multimedia technology, computer science.

Література – 8

УДК 378.14, 004.9

Т. О. Стефанович
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ AUTODESK У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

© Стефанович Т. О., 2015

Розглянуто особливості впровадження програмних продуктів Autodesk у процес підготовки інженерів-механіків на кафедрі електронного машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”.
Ключові слова: Autodesk, AutoCAD, машинобудування, система автоматизованого проектування, навчальний процес.

This paper is devoted to the application of the Autodesk software into studies of mechanical engineers on the Department of Mechanical engineering Lviv Polytechnic National University.
Key words: Autodesk, AutoCAD, mechanical engineering, computer-aided design, learning.

Література – 5

УДК 709.4;710.5

Н. Тмєнова, Б. Сусь
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АЛГОРИТМ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУЛЬНИХ ВИРАЗІВ ДЛЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ

© Тмєнова Н., Сусь Б., 2014

Пропонується методика перевірки завдань з математичних дисциплін під час тестування в електронних навчальних середовищах. Розроблено алгоритм компонентного аналізу формульних виразів та їх індексування для автоматичної обробки. Запропонований підхід дає можливість урізноманітнити типи тестових запитань та реалізувати їх перевірку в комп’ютерних системах.
Ключові слова: автоматичний аналіз, тестування, формульні вирази.

Principles of knowledge examination of mathematical subject testing in e-learning environments have been developed. Component analysis and formula expression indexing algorithm for automatic analysis is suggested. This approach allows to diversify the types of questions for consequent verification and implementation in computer systems.
Key words: automatic analysis, testing, formula expressions.

Література – 4

УДК 378.046.4

Р. Т. Чайківська, Т. В. Чайківський
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОКРАЩЕННЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ МЕТОДАМИ АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДИСЦИПЛІНИ

© Чайківська Р. Т, Чайківський Т. В., 2014

Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів та викладення матеріалу з метою покращення освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для покращення засвоєння матеріалу студентами та їх успішності. Основну увагу звернено на ті активні компоненти електронної дисципліни, які вимагають зворотного зв’язку.
Ключові слова: завдання, самопідготовка, відгук, оцінка.

The introduction of innovative technologies and methods in distance learning system for training students and presentation of the material in order to improve the educational process. These methods use active part e- course to improve the learning of students and their success. Special attention paid to those active components electronic disciplines that require feedback.
Key words: assignment, self-study, feedback, grade.

Література – 4

Syndicate content