№ 802 (2014)

УДК 621.417

О. В. Авраменко1, М. М. Дорожовець2, І. В. Попович2
1ТзОВ “Ельпласт-Львів”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ОЦІНЮВАННЯ НЕПЕВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС КОНТРОЛЮ ВІДНОСНОГО ВИДОВЖЕННЯ ТА ГРАНИЦІ ТЕКУЧОСТІ ПРИ РОЗРИВІ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАСИ

© Авраменко О. В., Дорожовець М. М., Попович І. В., 2015

Розглянуто методику оцінювання непевності результатів вимірювань під час контролю відносного видовження та границі текучості зразків лопаток з пластмасових виробів при розриві. Запропоновано двоетапний підхід до обчислення непевності під час контролю: аналітико-числовим методом та методом Монте-Карло. Досліджено ефективність методики Монте-Карло для перевірки достовірності результатів. Отримано результати вимірювань, які задовольняють вимоги виробництва.
Ключові слова: відносне видовження, границя текучості, аналітико-числовий метод, метод Монте-Карло.

The method for assessment the uncertainty of measurements results during the control the relative elongation and liquid limit samples with plastic products of blades at break are represented in the article. There is proposed a two-stage approach for calculations uncertainty during the control: analytical-numerical method and method of Monte Carlo. In the article is to investigate the efficiency of Monte Carlo method for checking the accuracy of obtained results. The results of measurements, which we obtain, meet the requirements of production.
Key words: relative elongation, liquid limit, analytical-numerical method, method of Monte Carlo.

Література – 9

УДК 681.335 (088.8)

У. С. Антонів1, З. Р. Мичуда1,3, Л. З. Мичуда2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів;
3Політехніка Сьвєнтокжиска в Кєльцах, Польща

ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛОГАРИФМІЧНИХ АЦП З НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ НА ПОСЛІДОВНИХ ПАСИВНИХ КОНДЕНСАТОРНИХ КОМІРКАХ

 Антонів У. С., Мичуда З. Р., Мичуда Л. З., 2014

Запропоновано математичні моделі логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, наведено результати моделювання та подано оцінку динамічних властивостей.
Ключові слова: логарифмічні АЦП, накопичення заряду, послідовні пасивні конденсаторні комірки, моделі, динаміка.

The mathematical models of logarithmic ADC based on accumulation of a charge in serial passiv condensers cells are offered, the results of modelling are presented and the valuation of dynamic property are given.
Key words: logarithmic ADC, accumulation charge, serial passiv condensers cells, models, dynamics.

Література – 5

УДК 681.325

У. Ю. Дзелендзяк1, В. В. Самотий2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
katedra Automatyki i Technik Informacyjnych

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ РУХІВ

 Дзелендзяк У. Ю., Самотий В. В., 2014

Наведено систему автоматизованого розпізнавання рухів, яка дає можливість створення анімацій в режимі реального часу з використанням світлочутливих КМОН-матриць та кольорових відеокамер.
Ключові слова: система розпізнавання рухів, КМОН-матриця, 3D-сканування, гіроскопічна система, XNA Framework, XNA Application, API-інтерфейси, DirectX Media Object.

This system of automated motion recognition, which allows you to create animations in real time using photosensitive CMOS-matrix and color cameras.
Key words: recognition system movements, CMOS sensor, 3D-scanning, gyro system, XNA Framework, XNA Application, API- interfaces, DirectX Media Object.

Література – 14

УДК 62-502.101.5

І. М. Ковела, О. О. Іванюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

СИНТЕЗ СИСТЕМ З ПІД-РЕГУЛЯТОРОМ ТА ОБ’ЄКТОМ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДВОМА РІЗНИМИ СТАЛИМИ ЧАСУ І ЗАПІЗНЕННЯМ

© Ковела І. М., Іванюк О. О., 2014

Наведено результати параметричного синтезу автоматичних систем з неперервним ПІД-алгоритмом та об’єктами другого порядку з двома різними сталими часу і запізненням за допомогою методу багатокритеріальної параметричної оптимізації.
Ключові слова: параметричний синтез, промислові об’єкти, ПІД-алгоритм, інженерна методика.

The results of parametric synthesis of automatic control systems with continuous PID-algorithm and objects of the second order with two different time constants and delay by using the method of multi-objective parametric optimization.
Key words: parametrical synthesis, industrial objects, PID-algorithm, engineering method.

Література – 8

УДК 621.317.7

Р. В. Кочан1, О. В. Кочан2, Г. І. Клим1, Н. Є. Гоц3
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем
2Тернопільський національний економічний університет,
НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем
3Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології стандартизації та сертифікації

КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД КОРЕКЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ДВОДІАПАЗОННИХ АЦП

© Кочан Р. В., Кочан О. В., Клим Г. І., Гоц Н. Є., 2014

Розроблено метод формування тестових точок для визначення та корекції інтегральної нелінійності багаторозрядних АЦП, що використовують багаторезисторний подільник напруги з усередненням спадів напруги на всіх резисторах. Досліджено вплив похибки опору резисторів багаторезисторного подільника та випадкової похибки АЦП на невиключену похибку корекції інтегральної нелінійності.
Ключові слова: інтегральна нелінійність, невиключена похибка, багаторезисторний подільник напруги.

There is developed method of testing points generation for identification and correction of integral nonlinearity of high performance ADC. The developed method is based on averaging all voltages of multi-resistors voltage divider. It is investigated influence of resistors’ error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for method based on multi-resistor divider.
Key words: Integral Nonlinearity, Residual Error, Multi-Resistor Voltage Divider.

Література – 8

УДК 681.325

І. І. Лагун, А. Й. Наконечний
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ВИБІР МАЛОХВИЛЬОВИХ БАЗОВИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ

© Лагун І. І., Наконечний А. Й., 2014

Наведено порівняльну характеристику двох критеріїв вибору оптимальної базової малохвильової функції: мінімального середньоквадратичного відхилення та ентропійного критерію. На основі згаданих критеріїв визначено оптимальні базові малохвильові функції та представлено результати проведених досліджень для визначення ефективності кожного з критеріїв під час реалізації алгоритмів стиснення сигналів.
Ключові слова: малохвильовий базис, материнська малохвильова функція, оптимальна малохвильова функція, вейвлет-перетворення, хвильове перетворення.

The comparative characteristics of two criteria for selecting the optimal wavelet basis functions: the minimum standard deviation and entropy criterion. Based on these criteria the optimal wavelet basis functions were determined. The results of the executed research to determine the effectiveness of the each criterion when implementing the algorithms for the signal's compression are presented.
Key words: basis wavelet, mother wavelet, optimal wavelet.

Література – 6

УДК 621.374

Л. В. Мороз1, Н. М. Лужецька1, А. Я. Горпенюк2
Національний університет “Львівська політехніка”
1кафедра безпеки інформаційних технологій,
2кафедра захисту інформації

ОБЧИСЛЮВАЧ ОБЕРНЕНО ПРОПОРЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ НА ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНОМУ КВАДРАТОРІ

 Мороз Л. В., Лужецька Н. М., Горпенюк А. Я., 2014

Подано результати синтезу та дослідження класичної та конвеєрної структур обчислювача обернено пропорційної функції на число-імпульсному квадраторі. Показано, що максимальна частота роботи конвеєрної структури значно вища за максимальну частоту роботи класичної структури. Точність структури обчислювача на число-імпульсному квадраторі вища за точність відомої структури обчислювача на двох число-імпульсних помножувачах.

The results of classical and conveyor inverse function calculators, based on the pulse-number squarer, synthesis and research are given. Maximal work frequency conveyor structure is considerably higher than maximal work frequency of classic structure. Accuracy of calculator, based on the pulse-number squarer, is higher than the accuracy of known calculator, based on two pulse-number multiplier.

Література – 5

УДК 006.06

О. В. Мотринчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОД КАНО ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧА

© Мотринчук О. В., 2014

Проведено соціологічні дослідження за зворотним зв’язком з підприємствами-роботодавцями ВНЗ, розглянуто модель “Метод Кано” для оцінки потреб та очікувань підприємств-роботодавців, досліджено характеристики випускника, необхідні для подальшого працевлаштування.

Social researches on employers of higher education institutions were conducted, Kano model was used for evaluation of enterprises-employers' needs and expectations, graduates' characteristics, that are needed for further employment, were researched.

Література – 9

УДК 551.568.85

А. Й. Наконечний, З. Є. Верес
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ СТРУКТУРНОЇ ПОДІБНОСТІ ТА М’ЯКОГО ПОРОГУВАННЯ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОГО ФІЛЬТРА З АДАПТИВНИМ КОДУВАННЯМ

© Наконечний А. Й., Верес З. Є., 2015

Подано модифіковану модель розширення зображення з використанням інтерполяційного фільтра на основі адаптивного кодування з динамічними границями. Такий підхід дає змогу врахувати структурну інформацію під час процесу масштабування. Запропоновано здійснювати “м’яке” порогування результуючого значення піксела. Також запропонований поділ навчального процесу обчислення коефіцієнтів фільтра на два етапи для підвищення його швидкодії та надійності.
Ключові слова: розширення зображення, інтерполяція.

The paper presents the modified model for video upscaling based on the preservation of structural information from the input sequence in the adaptive trained filters. Additionally, it is proposed to make soft truncation of the result pixel value during the interpolation process. Also, it is proposed to split the learning process into two steps to improve its performance and reliability.
Key words: image interpolation, image upscaling.

Література – 12

УДК 004.324

А. Г. Павельчак, Ю. В. Яцук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ ДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО LIN-ПРОТОКОЛУ

© Павельчак А. Г., Яцук Ю. В., 2014

Запропоновано модель даних та механізми їхнього оброблення для забезпечення роботи LIN-протоколу на базі автомобільних мікроконтролерів AVR.
Ключові слова: LIN, AVR, мікроконтролер.

In this paper, the authors have proposed the data model and mechanisms for their processing that ensure functionality of LIN-protocol, based on automotive microcontrollers AVR.
Key words: LIN, AVR, microcontroller.

Література – 8

УДК 004.94

А.І. Партика
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ВІБРУЮЧОЇ ПОВЕРХНІ НА ЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕННЯ ВІДБИТОГО ЛАЗЕРНОГО ПРОМЕНЯ

© Партика А. І., 2014

Запропоновано новий підхід, який дає змогу під іншим кутом поглянути на процес зняття інформації з віконного скла офісних приміщень. Моделюванням процесу доведена необхідність створення нової моделі, що дозволить розробити методи протидії перехопленню інформації за допомогою лазерного променя. Проведений аналіз показав, що існує інший варіант дослідження процесу відбиття лазерного променя, який допоможе розкрити реальну картину процесу дистанційного зняття інформації.
Ключові слова: лазерний промінь, несанкціонований доступ до інформації, звукові коливання, оптоелектронний канал витоку інформації, лазерний мікрофон.

In this paper we propose a new approach that allows different angle to look at the process of removing information from the window glass offices. By modeling process demonstrated the need for make a new model that will develop a number of methods against interception by a laser beam. The analysis showed that there is another option on the study of reflection of the laser beam, which will reveal the real picture of proces of the remote interception of information.
Key words: laser beam, unauthorized access to information, sound waves, optoelectronic information leakage, opto-acoustic laser microphone.

Література – 3

УДК 620.3

П. М. Сопрунюк, М. А. Каріоті
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра безпеки інформаційних технологій

МАШИНОЗЧИТУВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ

© Сопрунюк П. М., Kаріоті М. А., 2015

Проаналізовано етапи розвитку систем автоматичного зчитування та розпізнавання інформації, записаної на об’єктах та вбудованих носіях даних. Визначено сучасний стан справ у галузі розроблення нанорозмірних електронних систем. Здійснено вибір можливого напряму розвитку технологій ідентифікації об’єктів. Визначено ключові вимоги до виконання нанорозмірних систем ідентифікації об’єктів.
Ключові слова: ідентифікація, зчитування, нанотехнологія, система, підробка, автентичність.

The stages of built-in data storage automation-reading and information recognition systems are analyzed in this article. The current situation in a field of nanosized electronic circuits is defined. The choise of possible dirrection in development of the object identification technology is done. The key requirements to the nanosized identification systems realization are defined.
Key words: identification, reading, nanotechnology, system, fake, authenticity.

Література – 7

УДК 535.5; 535.327; 548.0:535.6

М. В. Степаняк, М. М. Степаняк
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ВИМІРЮВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ КРИСТАЛООПТИЧНИХ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

 Степаняк М. В., Степаняк М. М., 2014

Подано дослідження кристалооптичного методу вимірювання температури та отримано кодову маску, за допомогою якої побудовано шкалу для визначення початкової температури вимірювань.
Ключові слова: кристалооптичний метод, вимірювання температури, кодова маска, температурна шкала.

The paper presents the study of crystal optical method for measuring the temperature and received a code mask through which the constructed scale to determine the initial temperature measurements.
Key words: crystal optic method, temperature measurement, code mask temperature scale.

Література – 9

УДК 004.942:621.317

І. Я. Тишик, Я. Р. Совин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЧАСОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ ЗОНДУВАННЯ

 Тишик І. Я., Совин Я. Р., 2014

Для підвищення точності часової локалізації відбитих імпульсних сигналів зондування запропоновано здійснювати їх опрацювання безпосередньо у часо-частотній (вейвлет) області. Показано, що таке подання дає змогу якісно оцінювати час надходження відбитих сигналів на тлі завад. Наведено результати моделювання відбитих імпульсних сигналів у часовій та вейвлет-областях й оцінку похибок.
Ключові слова: імпульсний сигнал, часо-частотна область, вейвлет-перетворення, завадостійкість.

For the improvement of time accuracy localizing for the reflected pulse sounding signals is proposed with purposeit their process in a time-frequency (wavelet) domain directly. It is shown that such presentation allows qualitatively to estimate time for the reflected pulse sounding in noise conditions. The results of design for the reflected pulse signals into a time and wavelet domains are resulted, an estimation is given to the errors.
Key words: pulse signal, time-frequency domain, wavelet transform, noise robustness.

Література – 8

Syndicate content