Volume 4, Number 1 (2014)

InSb MICROCRYSTALS FOR SENSOR ELECTRONICS
Anatoliy Druzhynin1, Ihor Ostrovskyi1, Yuriy Khoverko1, Іhor Khytruk1,
Krzysztof Rogacki2
1 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine,
druzh@polynet.lviv.ua
2 Institute of Low Temperatures and Structure Research of Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland
© Druzhynin A., Ostrovskyi I., Khoverko Yu., Khytruk I., Rogacki K., 2014

МІКРОКРИСТАЛИ InSb ДЛЯ СЕНСОРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ
Анатолій Дружинін, Ігор Островський, Юрій Ховерко, Ігор Хитрук, Кшиштоф Рогацкі
Розглянуто процеси розсіяння електронів на близькодіючому потенціалі, викликаного взаємодією з полярними та неполярними оптичними фононами, п’єзоелектричними та акустичними фононами, іонізованими домішками та центрами статичної деформації в n-InSb з концентрацією дефектів 3 ×1017 см-3. У межах точного розв’язку стаціонарного рівняння Больцмана на основі принципу близькодії розраховано температурні залежності рухливості електронів в інтервалі 4,2–500 К. Встановлено добре узгодження теорії та експерименту у дослідженому інтервалі температур. На основі ниткоподібних кристалів InSb розроблено холлівський датчик, дієздатний у широкому температурному інтервалі 4,2–500 К та в області високих магнітних полів (до 10 Тл) з чутливістю
~ 3,5 мВ/Tл.

Література – 22.

VOLTAGE RESONANT INVERTER AS A POWER SOURCE

Anatoliy Lupenko1, Petro Stakhiv2
1Ternopil Ivan Puliui State National Technical University, Ternopil, Ukraine;
2Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
lupenkoan@gmail.com, spg@lp.edu.ua
© Lupenko А., Stakhiv P., 2014

ЯК ДЖЕРЕЛО ПОТУЖНОСТІ

Анатолій Лупенко, Петро Стахів
Проаналізовано режим роботи резонансного інвертора напруги на змінне навантаження, близький до режиму джерела потужності. Для зменшення варіації потужності в навантаженні запропоновано метод формування потужнісної навантажувальної характеристики резонансного інвертора шляхом забезпечення одинакових додатних та від’ємних відхилень його потужності від номінального значення. Розроблено методику розрахунку резонансного інвертора з розімкненою структурою як джерела потужності. На прикладі натрієвої лампи високого тиску як навантаження отримано відхилення потужності 4 % від номінальної за двократної зміни опору лампи впродовж всього строку її служби.

Література – 8.

SERVICE PROVISIONING BY USING A STRUCTURE STABILITY ALGORITHM IN A VIRTUALIZED DATA CENTER BASED ОN CLOUD TECHNOLOGY
Bogdan Strykhalyuk, Olga Shpur, Andriy Masiuk
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
bogdan_str@ukr.net, o.shpur@mail.ru
© Strykhalyuk B., Shpur O., Masiuk A., 2014

НАДАННЯ СЕРВІСУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ СТІЙКОСТІ СТРУКТУРИ У ВІРТУАЛІЗОВАНІЙ ЧАСТИНІ ЦОД НА ОСНОВІ ХМАРИНКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Богдан Стрихалюк, Ольга Шпур, Андрій Масюк
Висвітлено проблему зменшення часу обслуговування (обробки) запитів, які надходять на обслуговування до центру обробки даних, з урахуванням топологічної структури такого центру. Проте врахування структури ЦОД недостатньо, важливим фактором живучість такої структури, адже чим стійкіша структура, що система швидше виконує та перенаправляє користувачеві необхідний сервіс. Для цього у статті запропоновано метод
оцінки стійкості структури віртуалізованого ЦОД з урахуванням інтенсивності запи¬тів, що надходять до VM, що дасть змогу на підставі даних про стійкість структури в конкретні моменти часу не здійснювати повторний перерахунок оптимального шляху передачі, що призведе до зменшення затримки в разі надання сервісу.
Література – 7.

SERVICE PROVISIONING BY USING A STRUCTURE STABILITY ALGORITHM IN A VIRTUALIZED DATA CENTER BASED ОN CLOUD TECHNOLOGY
Bogdan Strykhalyuk, Olga Shpur, Andriy Masiuk
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
bogdan_str@ukr.net, o.shpur@mail.ru
© Strykhalyuk B., Shpur O., Masiuk A., 2014

НАДАННЯ СЕРВІСУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ СТІЙКОСТІ СТРУКТУРИ У ВІРТУАЛІЗОВАНІЙ ЧАСТИНІ ЦОД НА ОСНОВІ ХМАРИНКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Богдан Стрихалюк, Ольга Шпур, Андрій Масюк
Висвітлено проблему зменшення часу обслуговування (обробки) запитів, які надходять на обслуговування до центру обробки даних, з урахуванням топологічної структури такого центру. Проте врахування структури ЦОД недостатньо, важливим фактором живучість такої структури, адже чим стійкіша структура, що система швидше виконує та перенаправляє користувачеві необхідний сервіс. Для цього у статті запропоновано метод
оцінки стійкості структури віртуалізованого ЦОД з урахуванням інтенсивності запи¬тів, що надходять до VM, що дасть змогу на підставі даних про стійкість структури в конкретні моменти часу не здійснювати повторний перерахунок оптимального шляху передачі, що призведе до зменшення затримки в разі надання сервісу.
Література – 7.

REDUCTION OF FORCE RIPPLES IN LINEAR MOTORS
Bohdan Kharchyshyn, Mykhailo Khai, Volodymyr Moroz
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
xbohdan@gmail.com, mxai@yandex.ru, vmoroz@lp.edu.ua
© Kharchyshyn B., Khai М., Moroz V., 2014

ЗМЕНШЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ЗУСИЛЛЯ ЛІНІЙНОГО ДВИГУНА

Богдан Харчишин, Михайло Хай, Володимир Мороз
Досліджено вплив вищих гармонік поля постійних магнітів та несиметрії потокозчеплень за фазовим зсувом на величину пульсації зусилля лінійного двигуна. Вирішення цієї проблеми ґрунтується на аналізі вищих гармонік магніного поля в активній зоні двофазного лінійного двигуна з постійними магнітами. Встановлено закони зміни струмів керування від положення повзуна, що дає змогу компенсувати ці пульсації.

Література – 3.

STATE AND PROSPECTS OF COMPUTERIZED SYSTEMS MONITORING THE TOPOLOGY OF SURFACES, BASED ON WHITE LIGHT INTERFEROMERTRY
Bohdan Stadnyk1, Eberhard Manske2, Anna Khoma1
1 Lviv Polytechnic National University, Ukraine, 2 Ilmenau University of Technology, Germany
stadnyk@lp.edu.ua, eberhard.manske@tu-ilmenau.de, avkhoma@gmail.com
© Stadnyk B., Manske E., Khoma A., 2014

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТОПОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ

Богдан Стадник, Ебергард Манске, Анна Хома
Описано комп’ютеризовану систему контролю топології об’єкта на базі інтерферометра білого світла. Подано основні теоретичні відомості оптичної інтерферометрії та наведено математичну модель інтерферограми. Проведено огляд та порівняльний аналіз методів реконструкції топології поверхні із інтерферограми білого світла, визначено їх основні переваги та недоліки, а також сформульовано завдання щодо розвитку комп’ютеризованих систем.
Література – 26.

EVALUATION OF VARIATION RANGES OF ELECTRICAL PARAMETERS IN THREE-PHASE UNEARTHED NETWORKS
Cezary Olszowiec1, Piotr Olszowiec2
1Imperial College London, United Kingdom; 2Elporem i Elpoautomatyka, Polaniec, Poland
c.olszowiec14@imperial.ac.uk, olpio@o2.pl
© Olszowiec C., Olszowiec P., 2014
ОЦІНКА ДІАПАЗОНІВ ЗМІНИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ТРИФАЗНИХ НЕУЗЕМЛЕНИХ МЕРЕЖАХ

Цезари Ольшовець, Пьотр Ольшовець
Робочі параметри електричних мереж, такі як фазові напруги, струми витоку, струми короткого замикання на землю, є вирішальними для безпечної работи цих систем. Володіння знаннями про максимально можливі значення робочих параметрів мереж є необхідними для правильної оцінки численних ризиків. На цей час все ще не існує жодних простих методів, які б дали змогу визначати найвищий рівень цих параметрів. У цій статті представлено новий підхід до оцінки діапазонів змінності робочих параметрів у трифазних неуземлених мережах з допомогою Wolfram Mathematica 9.

Література – 4.

SCHUR-COMPLEMENT BASED PARALLEL FINITE ELEMENT ANALYSIS COUPLED WITH CIRCUIT
AND MECHANICAL EQUATIONS
Dániel Marcsa, Miklós Kuczmann
Széchenyi István University, Győr, Hungary
marcsad@sze.hu, kuczmann@sze.hu
© Marcsa D., Kuczmann М., 2014
РОЗРАХУНОК ПОЄДНАНИХ КОЛОВОЇ ТА МЕХАНІЧНОЇ МОДЕЛІ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З РОЗПАРАЛЕЛЕННЯМ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОПОВНЕННЯ ШУРА

Даніел Маркса, Міклош Kучманн
Розрахунок та проектування електромеханічних пристроїв передбачають розв’язування великих лінійних розріджених систем рівнянь, що потребують застосування високоефективних алгоритмів. У цій роботі застосовано техніку доповнення Шура із попередньо зумовленим методом спряжених градієнтів до аналізу режиму електричної машини – розрахунку електромагнітного поля, зовнішнього кола та меха¬ніки ротора. Задачу сформульовано у двовимірній по¬становці методом скінченних елементів з проведенням розпаралелення розрахунків. Запропоновану методику розпаралелення з двома операторами попереднього обумовлення проаналізовано стосовно її обчислювальної ефективності та кількості ітерацій. Продемонстровано результати моделювання електричної машини.

Література – 10.

THE EFFECT OF AN ELECTROMAGNETIC SHIELDING ON THE FORCES ACTING AMONG THE CONDUCTORS OF THREE PHASE LINES
Daniel Mayer, Bohus Ulrych, Petr Kropík
University of West Bohemia, Czech Republic
mayer@kte.zcu.cz, ulrych@kte.zcu.cz, pkropik@kte.zcu.cz
© Mayer D., Ulrych B., Kropík P., 2014

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЕКРАНУВАННЯ НА СИЛИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПРОВІДНИКАМИ ТРИФАЗНИХ ЛІНІЙ

Даніeль Маєр, Богуш Ульріх, Петр Кропік
Під час проектування обертових електричних машин, трансформаторів та іншого електрообладнання високої потужності необхідно враховувати сили взаємодії між проводами зі струмами з великим чинним значенням. Розглянуто магнетне екранування, яке може зменшити ці сили. Викладено математичну модель магнетного поля в області трьох паралельних провідників трифазного живлення. На підставі числового розв’язання знайдено силу Лоренца, що діє на одиницю довжини провідників. Проведено розрахунок втрат на вихрові струми в захисному екрані. Обчислювальний алгоритм ілюструється числовими прикладами. Запропоновано загальні рекомендації для конструювання надійного екранування.

Література – 4.

FEATURES OF MONITORING THE TRACTION TRANSMISSION OF A RUNNING ELECTRICAL COMPLEX IN THE EVENT OF ITS DEVIATION FROM THE SCHEDULE
Dmytro Kulagin, Petro Andriyenko
Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine
kulagindo@gmail.com
© Kulagin D., Andriyenko P., 2014

ОСОБЛИВОСТІ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ТЯГОВОЮ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЮ РУХОМОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ВІДХИЛЕННІ ВІД ГРАФІКА РУХУ

Дмитро Кулагін, Петро Андрієнко
Автори математично описали задачі керування тя¬говою електропередачею для подолання рухомим електротехнічним комплексом відхилення від графіка руху. в статті запропоновано математичне описання алгоритму вирішення поставленої задачі керування тяговою електропередачею. описання проблемного питання здійснено на основі апарату варіаційного числення. об’єктом аналізу заданий критерій ефективності досліджуваної системи.

Література – 12.

COMPUTER SIMULATION OF AN AUTONOMOUS CONTRA-ROTATING WIND TURBINE TAKING INTO ACCOUNT PARAMETER DIFFERENCES AND WIND ROTOR WORK CONDITIONS
Ihor Shchur, Andrii Kovalchuk
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
i_shchur@meta.ua, an_box@mail.ru
© Shchur I., Kovalchuk A., 2014

АВТОНОМНОЇ КОНТРРОТОРНОЇ БЕЗДАВАЧЕВОЇ ВІТРОЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ З УРАХУВАННЯМ РОЗБІЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ТА УМОВ РОБОТИ ВІТРОРОТОРІВ

Ігор Щур, Андрій Ковальчук
Досліджено роботу малопотужної автоном¬ної контр¬роторної вітроелектроустановки (ВЕУ) з вер¬тикальною віссю обертання, у якій застосовується спе¬ціальний пристрій – трансформатор із обертовою поло¬виною. Останній виконує дві функції: безконтактну переда¬чу згенерованої електричної енергії від рухомого якоря синхронного гене¬ратора з постійними магнітами та автоматичне регулювання елект¬ричного навантаження ВЕУ. Для побудови системи квазіоп¬тимального керування розроблено естиматор середньої швидкості вітру, який охоплює два вітроротори. Імітаційне моделювання прово¬дилося на тестовому профілі вітру з урахуванням розбіж¬ності параметрів та умов роботи вітророторів. Результати показали задовільну ефективність роботи ВЕУ в таких умовах.

Література – 9.

INTERRELATED PROCESSES OF LOCAL ELECTRIC FIELD AMPLIFICATION IN SOLID DIELECTRICS,
CONTRIBUTING TO THEIR DEGRADATION
Maksym Shcherba
“Kyiv Polytechnic Institute” National Technical University of Ukraine, Kyiv, Ukraine
m.shcherba@gmail.com
© Shcherba M., 2014
[1] ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ПРОЦЕСИ ЛОКАЛЬНОГО ПІДСИЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В ТВЕРДИХ ДІЕЛЕКТРИКАХ, ЯКІ ПРИСКОРЮЮТЬ ЇХ ДЕГРАДАЦІЮ

Максим Щерба
Описано особливості локального підсилення електричного поля, а також електричних, механічних і термічних напруженостей у твердому діелектрику в залежності від конфігурації його провідних мікровключень. Проведено аналіз умов збільшення максимальної напруженості поля, напруженого об’єму, електромеханічних тисків, сил і густини повного струму в діелектрику як основних факторів, що визначають детерміновані та стохастичні процеси його деградації в збуреному гармонічному електричному полі.
.
Література – 11.

DESIGN PECULIARITIES OF MULTI-LEVEL SYSTEMS FOR TECHNICAL DIAGNOSTICS OF ELECTRICAL MACHINES
Mykhailo Myslovych, Roman Sysak
Institute of Electrodynamics of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine
mysl@ied.org.ua; rsysak@ied.org.ua
© Myslovych M., Sysak R., 2014

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Михайло Мислович, Роман Сисак
Розроблено структуру інтелектуальної розподіленої багаторівневої системи технічної діагностики електротехнічного обладнання, яка реалізує такі принципи: розподіл обчислювальних ресурсів між різними рівнями для забезпечення необхідної періодичності вимірювань та обробки сигналів, групування діагностичної інформації по ієрархічному принципу, класифікація інформації за критичністю для оптимізації інформаційного обміну.

Література – 7.

INDIRECT DETERMINATION OF ENERGY DATA AND OUTPUT POWER OF AN INDUCTION MOTOR
Mykhaylo Zagirnyak, Andrii Kalinov, Anna Kostenko, Igor Nesterov
Kremenchuk Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine
mzagirn@kdu.edu.ua, scenter@kdu.edu.ua, annakostenko.knu@gmail.com
© Zagirnyak M., Kalinov A., Kostenko A., Nesterov I., 2014

НЕПРЯМЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І ПОТУЖНОСТІ НА ВАЛУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Михайло Загірняк, Андрій Калінов, Анна Костенко, Ігор Нестеров
Представлено метод непрямого визначення енергетичних показників та потужності на валу асинхронного двигуна (АД). Показано, що застосування цього методу дає змогу оцінити енергетичну ефективність роботи АД без вилучення його із технологічного процесу за мінімальної можливої інформації про параметри електроприводу (ЕП) і в умовах практичної неможливості використання силового обладнання для створення спеціальних режимів роботи і тестових впливів. Обгрунтовано можливість розрахунку потужності на валу АД як в статичних, так і в динамічних режимах, на базі постійних втрат двигуна, що визначаються у режимі холостого ходу, без їх поділу на втрати в сталі і втрати в механічних вузлах. Експериментальні дослідження довели точність і ефективність запропоно¬ваного методу при розрахунку потужності на валу АД.

Література – 7.

CIRСUIT MATHEMATICAL MODELS OF ELECTRIC DEVICES
Vasyl Tchaban
Lviv Polytechnic National University, Ukraine, and Rzeszow University, Poland
vtchaban@polynet.lviv.ua
© Tchaban V., 2014

КОЛОВІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ

Василь Чабан
На підставі основних положень теорії електро–маґнетних кіл, пропоновано загальний підхід до по–будови чотирьох видів колових математичних моделей електротехнічних пристроїв, кожна з яких має своє призначення. Показано, що при однакових допущеннях їхні дискретні аналоги суттєво відрізняються. На цій підставі вперше отримано реальну можливість представити диференціальні рівняння промислових електротехнічних пристроїв (статичних і електромеханічних) та систем, що вони утворюють, у нормальній формі Коші, що дуже важливо для аналізу тривалих прехідних процесів.

Література – 5.

MATHEMATICAL MODEL OF A SEMICONDUCTOR CONVERTER WITH EIGHT-ZONE REGULATION OF OUTPUT VOLTAGE
Vladyslav Mykhaylenko, Serhii Karelin, Julia Kunyk, Julia Chunyak
“Kyiv Polytechnic Institute” National Technical University of Ukraine, Kyiv, Ukraine
VladislavMihailenko@i.ua
© Mykhaylenko V., Karelin S., Kunyk J., Chunyak J., 2014

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З ВОСЬМИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ

Владислав Михайленко, Сергій Карелін, Юлія Куник, Юлія Чуняк
Проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги.
Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах. Сьогодні одним з найпотужніших інструментів для розрахунків, аналізу та оптимізації напівпровідникових перетворювачів (НПП) електроенергії та пристроїв силової та інформаційної електроніки є сучасні пакети програмного забезпечення персональних комп’ютерів (ПК). Практичне використання такого програмного забезпечення особливо актуальне і виправдане зараз, коли в умовах розширеної інформаційності потужність та пакети програм сучасних ПК стали такими, що їхнім користувачам тільки потрібно зосередити свої зусилля на вирішенні науково-технічних задач, притаманних лише певним профілям їхньої спеціалізації. У цій роботі використано пакет MATHCAD.

Література – 18.

APPROXIMATION OF FRACTIONAL ORDER DIFFERENTIAL-INTEGRAL CONTROLLERS BY INTEGER ORDER TRANSFER FUNCTIONS
Yaroslav Marushchak1, Bohdan Kopchak2
1Rzeszow Univesity of Technology, Poland, 2Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
jamaru@prz.edu.pl, kopchak@mail.ru
MarushchakY., Kopchak B., 2014

АПРОКСИМАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ІНТЕГРУВАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ ПЕРЕДАВАЛЬНИМИ ФУНКЦІЯМИ ЦІЛОГО ПОРЯДКУ

Ярослав Марущак, Богдан Копчак
Розглянуто апроксимацію диференціально-інтегру¬вальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку за використання перетворення Оусталоупа. Досліджено залежність точності практичної апроксимації дробових диференціальної та інтегральної ланок відношенням поліномів цілого порядку від порядку перетворення Оустолоупа. Запропоновано модифікацію методу Оусталоупа, в якій порядок поліному чисельника зменшений на одиницю і розроблено рекомендації щодо практичної реалізації аналогових ПІ-регуляторів дробового порядку.

Література – 3.

TOLERANCE ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF LINEAR PERIODICALLY TIME-VARIABLE CIRCUITS BASED ON THE
FREQUENCY SYMBOLIC METHOD
Yuriy Shapovalov, Bohdan Mandziy, Dariya Bachyk
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
shapov@polynet.lviv.ua, bmandziy@polynet.lviv.ua, dariya.bachyk.smal@gmail.com
© Shapovalov Yu., Mandziy B., Bachyk D., 2014

АНАЛІЗ ДОПУСКІВ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КІЛ НА ОСНОВІ ЧАСТОТНОГО СИМВОЛЬНОГО МЕТОДУ

Юрій Шаповалов, Богдан Мандзій, Дарія Бачик
Розглянуто процедури аналізу допусків та оптимізації лінійних параметричних кіл, які основані на частотному символьному методі та реалізовані системою функцій MAOPCs у середовищі MATLAB. Особливість аналізу допусків та оптимізації полягає у тому, що попередньо проводиться оцінка стійкості (асимптотичної) досліджуваного лінійного параметричного кола в заданих межах зміни параметрів та визначення областей допустимої їх зміни, у яких коло є стійким. Виключно у цих областях відбувається аналіз допусків та оптимізація..

Література – 4

CONDITIONS FOR APPLICATION OF ASYMPTOTIC METHOD TO ELECTROMAGNETIC FIELD ANALYSIS IN THE SYSTEM OF“A CURRENT LOOP–AN ELECTROCONDUCTING BODY”
Yuriy Vasetskyi, Iryna Mazurenko, Konstiantyn Dziuba
Institute of Electrodynamics of Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine
yuriy.vasetsky@gmail.com
© Vasetskyi Y., Mazurenko I., Dziuba K., 2014

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ АСИМПТОТИЧНОГО МЕТОДА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ В СИСТЕМІ “СТРУМОВИЙ КОНТУР–ЕЛЕКТРОПРОВІДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ”

Юрій Васецький, Ірина Мазуренко, Костянтин Дзюба
Проведено дослідження умов застосування набли¬женого методу розрахунку тривимірного імпульсно-
го електромагнітного поля довільного контура зі струмом,
розта¬шованого поблизу плоскої поверхні електропровідного тіла. Показано, що кожний член асимтотичного розкладання обчислюється з певною похибкою, у зв’язку з чим він має власну мінімальну граничну частоту. Отримано оцінку гранічних частот та встановлено відповідні проміжки часу від початку імпульса в залежності від номера члена ряду і обраної припустимої його похибки.

Література – 11.

Syndicate content