№ 805 (2014)

УДК 004.9+621.313
С. М. Костючко1, В. Й. Чабан2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра електронних обчислювальних машин,
2кафедра теоретичної та загальної електротехніки
МЕТОД ДОПОМІЖНОЇ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
© Костючко С. М., Чабан В. Й., 2014
Запропоновано спільний алгоритм розрахунку перехідної й усталеної параметричної чутливості виконавчого об’єкта комп’ютерної системи керування на прикладі виконавчого трифазного асинхронного мотора. Диференціальні рівняння об’єкта записано в нормальній формі Коші. Метод аналізу будується на підставі рівнянь першої варіації. Подаються результати симуляції.
Ключові слова: виконавчий асинхронний мотор, перехідна й усталена параметрична чутливості.
The common algorithm of calculation of transitional and steady-state parametric sensitivities of actuating object of computer control system on example of actuating induction motor is offered. The differential equations are presented in the normalized Cauchy’s form. The method of analysis is built on the basis of equations of the first variation. The results of computation are given.
Key words: actuating induction motor, transitional and steady-state parametric sensitivities.
Література – 21

004.032.32; 004.852; 004.94
П. О. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ІГРОВИЙ МЕТОД СИНХРОНІЗАЦІЇ ПОДІЙ В МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМАХ
© Кравець П. О., 2014
Розроблено адаптивний ігровий метод синхронізації подій в мультиагентних системах в умовах невизначеності. Суть методу полягає у вирівнюванні затримок настання подій кожним гравцем на основі спостереження дій сусідніх гравців. Виконано формулювання стохастичної гри та розроблено ігровий алгоритм для її розв’язування. За допомогою комп’ютерного експерименту досліджено впливи параметрів на збіжність ігрового методу.
Ключові слова: мультиагентні системи, синхронізація подій, стохастична гра, самонавчальний рекурентний метод, умови невизначеності.
The adaptive game method of events synchronization in multiagent systems in the conditions of uncertainty is developed. The essence of a method consists in alignment of delays of approach of events on the basis of supervision of actions of the next players. The formulation of stochastic game is executed and game algorithm for its solving is developed. Influences of parameters on convergence of a game method are investigated by means of computer experiment.
Key words: multiagent systems, events synchronization, stochastic game, self-learning recurrent method, uncertainty conditions.
Література – 17

УДК 004.9
Р. Б. Кравець, Л. П. Ковалик, Н. О. Думанський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
ПОДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В ІНТЕРНЕТІ
© Кравець Р. Б., Ковалик Л. П., Думанський Н. О., 2014
Запропоновано створення консолідованого інформаційного ресурсу подання діяльності молодіжних громадських організацій України. Обгрунтовано необхідність створення цього ресурсу та очікувані ефекти від консолідації, а також зображено модель консолідованого ресурсу.
Ключові слова: консолідований інформаційний ресурс, молодіжні громадські організації, інформаційна діяльність, консолідація інформації.
Herein is proposed a creation of consolidated information resource for representation of youth organizations in Ukraine. The necessity of the resource creation and the expected effects of consolidation are reasoned, and a model of consolidated resource is illustrated.
Key words: consolidated resource, youth public organization, information activities, consolidation of information
Література – 5

УДК 81’ 33
І. М. Кульчицький, М. О. Лукач
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики
ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У СЛОВНИКАХ
© Кульчицький І. М., Лукач М. О., 2014
Розглянуто питання важливості інформаційних технологій для розв’язання практичних задач лінгвістики. Обґрунтовано доцільність представлення семантичних характеристик дієслів у словниках тлумачного типу. На основі інформаційної теорії лексикографічних систем побудовано формальну модель відображення семантичних характеристик дієслів у словниках.
Ключові слова: моделювання, формальна модель, семантична розмітка, інформаційна теорія лексикографічних систем.
The article deals with the importance of information technologies for solving practical problems of linguistics. The expediency of presenting the semantic characteristics of verbs in explanatory dictionaries is proven. On the basis of the information theory of lexicographic systems the formal model of representation of semantic characteristics of verbs in dictionaries is built.
Key words: modeling, formal model, semantic markup, information theory of lexicographical systems.
Література – 21

УДК 004.9
Н. Е. Кунанець, О. Б. Малиновський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК
© Кунанець Н. Е., Малиновський О. Б., 2014
Розглянуто інформаційні системи, які використовуються в бібліотеках для удоскона¬лення своїх процесів роботи. Наведено основні джерела інформації для електронних бібліотек. У роботі проаналізовано основні вимоги до електронних бібліотек щодо представлення інформації. Також у роботі розглянуто основні формати, які сьогодні використовують електронні бібліотеки для надання потрібної інформації користувачам.
Ключові слова: електронна бібліотека, інформаційні технології, документи інформації, інформаційний пошук.
The article considered the information systems used in the libraries to improve their work processes. The basic sources of information for digital libraries were given. The paper analyzed the basic requirements for digital libraries about the presentation of information. Also, the major formats were considered in this article, which are currently used by digital libraries to provide relevant information to users.
Keywords: electronic library, information technology, documents of information, information retrieval.
Література – 19

УДК 004.652
І. І. Кушнірецька1, О. І. Кушнірецька1, А. Ю. Берко2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра загальної екології та екоінформаційних систем
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ У WEB-СЕРЕДОВИЩІ
© Кушнірецька І. І., Кушнірецька О. І., Берко А. Ю., 2015
Описано порядок аналізу інформаційних ресурсів системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-середовищі для визначення спільних рис інформаційних ресурсів і виявлення зв'язків між ними. На основі моделі загального визначення ресурсів і мови опису правил доступу до ресурсів розглянуто процес створення об’єктного адаптера визначення спільних рис інформаційних ресурсів і виявлення зв'язків між ними за допомогою правил методу «чорної скриньки». Описано процес визначення структурно-динамічної моделі предметної області Мешап-додатка.
Ключові слова: інформаційний ресурс, динамічна інтеграція, Мешап-додаток, об’єктний адаптер, метод “чорної скриньки”, агентно-орієнтований підхід.
This paper describes the analysis of information resources of dynamic integration system the semi-structured data in a web to determine common features of information resources and identify relationships between them. The process of creating the object adapter of identify common features of information resources and identify relationships between them using the rules of the method of "black box" method has been considered, based on the model of the general definition of resource description language and rules of access to resources. The process of determining the structural and dynamic domain model of mash-up application has been described.
Key words: information resource, dynamic integration, mash-up application, wrapper of information resource, “black box” method, agent-oriented approach.
Література – 7

УДК 004.89
В. В. Литвин, Т. М. Черна
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ РОЗБУДОВИ БАЗОВОЇ ОНТОЛОГІЇ
© Литвин В. В., Черна Т. М., 2014
Досліджено задачу автоматизованої розбудови базової онтології. Запропоновано метод, алгоритм і засоби для виділення знань з природомовного тексту. Показано, що такий алгоритм має бути багатоетапним і містити ієрархічну кількарівневу процедуру розпізнавання понять, зв’язків, предикатів та правил, які в результаті належать до онтології.
Ключові слова: онтологія, навчання онтологій, автоматизована розбудова, база знань, текстовий документ.
In the paper the method of the automatic development of ontology has been developed. A method, algorithm and means for selection of knowledge from the text document is proposed. It is shown that this algorithm has to be multistage and involve hierarchical recognition procedure of concepts, relations, predicates and rules which are included into the resulting ontology.
Keywords: ontology, learning ontologies, automatic development, knowledge base, text document.
Література – 21

УДК 004.912
О. А. Лозицький, Н. Е. Кунанець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
СИСТЕМА ОПРАЦЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ З МЕТОЮ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ
© Лозицький О. А., Кунанець Н. Е., 2014
Розглянуто методи і засоби розроблення системи опрацювання технічних текстів українською мовою для забезпечення потреб інформаційної доступності незрячих людей.
Ключові слова: вада зору, особливі потреби, програмна система, обробка україномовного технічного тексту, математична формула, синтаксичне дерево, озвучення, автоматизоване робоче місце, DAISY, MathML.
This paper reviews methods and means of development of the applied programmed system of Ukrainian technical texts processing to meet the needs of information accessibility for the blind people.
Keywords: visual impairments, blind, special needs, applied programmed system, Ukrainian technical text processing, mathematical formula, visual impairment, syntax tree, sounding, automation equipped working place, DAISY, MathML.
Література – 10.

УДК 004.652.4+004.827
Н. І. Мельникова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ
© Мельникова Н. І., 2014
Висвітлено особливості оцінювання якості прийняття лікарських рішень. Розроблено метод оцінювання якості стану хворого формалізацією якісних показників з урахуванням вимог стандарту ISO, що дає змогу покращити якість лікарських рішень під час вибору тактики лікування, визначивши зміни значення комплексного критерію стану хворого.
Ключові слова: оцінка якості результатів, прийняття рішень, загальний стан хворого.
This article is devoted the features of quality evaluation of medical decision making. The developed method, which takes into account the requirements of the standard ISO, and helps improve the quality of medical decisions when choosing a treatment strategy by determining the change in value of integrated test of the patient.
Key words: quality assessment of results, decision making, the general condition of the patient.
Література – 24

УДК 004.942
В. В. Пасічник, Т. В. Шестакевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
© Пасічник В. В., Шестакевич Т. В., 2014
Проаналізовано специфіку освітнього процесу осіб з особливими потребами в умовах інклюзії. Наведено аналіз освітніх завдань кожного з етапів здобуття освіти такими особами. Запропоновано структурну модель процесів інклюзивного навчання.
Ключові слова: особа з особливими потребами, інклюзивна освіта, структурна модель, методологічні засади інклюзивного навчання, частково упорядкована множина, відношення строгого порядку.
The article analyzes the specifics of the educational process of persons with special needs in terms of inclusion. The educational tasks of each stage of such persons education was considered. A structural model of the inclusive education processes was proposed.
Key words: person with special needs, inclusive education, structural model, the methodological foundations of inclusive education, partially ordered set, strict order.
Література – 17

УДК 316.65
Р. М. Пелещак, Н. В. Скотна
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра загальної фізики, кафедра практичної психології
КОЛЕКТИВНІ ЕФЕКТИ ПРИ ФОРМУВАННІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В МЕЖАХ МОДЕЛІ ІЗІНГА–ВАЙДЛІХА
© Пелещак Р. М., Скотна Н. В., 2014
У межах моделі Ізінга–Вайдліха досліджено ступінь публічного визначення думок колективу відносно того чи іншого питання із врахуванням зовнішнього впливу партій чи засобів масової інформації на формування суспільної думки. Показано, що за зовнішнього впливу понад 10 % громадська думка переорієнтовується на протилежну, що корелює з результатами роботи з цієї тематики, отриманими на основі моделювання на суперкомп’ютерах.
Ключові слова: модель Ізінга–Вайдліха, ступінь публічного визначення думок колективу (параметр порядку), параметр прихованої політичної позиції індивідуума, параметр тиску думки групи людей, параметр впливу внутрішньої переваги, вплив партій та засобів масової інформації на громадську думку.
Within the framework of model of Ising–Vaydliha the degree of public determination of opinions of collective is described in relation to this or other issue taking into account external influence of parties or mass media on forming public opinion. It is shown that at external influence more than 10 % of the public opinion shifts to the opposite that correlates with the job performances on this subject, got on the basis of design on supercomputers.
Keywords: Ising–Vaydlih model, public determination degree of collective opinions (order parameter), the hidden political parameter of individual position, public opinion pressure parameter, internal advantage influence parameter, political parties and the media influence on public opinion.
Література – 7

УДК 681.3:519.15
В. В. Різник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління
МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ДВОВИМІРНИХ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЯХ
© Різник В. В., 2014
Стаття стосується системотехніки, її мета – поліпшення якісних показників векторних інформаційних технологій і систем з векторними характеристиками (наприклад, кодування двовимірних векторних даних) за надійністю, швидкодією та іншими важливими робочими параметрами системи на основі теорії комбінаторних конфігурацій, а саме ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ). Розглянуто деякі проблеми комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, які стосуються використання математичних моделей і методів оптимізації систем на основі двовимірних комбіна¬торних конфігурацій, таких як двовимірні ідеальні кільцеві в’язанки (2D-ІКВ). Властивості цих моделей корисні, зважаючи на узагальнення цих методів і результатів щодо поліпшення й оптимізації більшого класу технічних пристроїв чи інформаційних систем. Оптимізація закладена у згаданих комбінаторних моделях. Описано одновимірну графічну модель цієї системи з оптимальним розміщенням структурних елементів у просторово розподіленій системі на послідовно впорядкованих за кільцевою топологією додатних цілих числах, а також двовимірну модель таких систем з оптимальним розміщенням елементів, з використанням векторних кільцевих послідовностей. Наприклад, ці методи проектування дають змогу формувати 2D систему кодування векторів з меншою кількістю кодових комбінацій як у звичних системах, тоді як потужність коду зберігається за високої швидкості виправлення помилок системи кодування. Особлива увага приділяється геометричним інтерпретаціям двовимірних ідеальних кільцевих в’язанок та їхнім групам перетворень з використанням теоретичного зв’язку 2D-ІКВ з теорією циклічних різни¬цевих множин. Для ілюстрації згаданих математичних моделей систем наведено графічні схеми побудови оптимального двовимірного розміщення елементів на площині з розмі¬рами 23 і 34. Наведено приклади оптимізації двовимірних систем кодування векторів на основі 2D-IКВ. Показано, що пропоновані моделі забезпечують проектування векторних систем кодування даних і систем керування, використовуючи комбінаторну оптимізацію, а також ці методи розгорнуті для синтезу нерівномірно розріджених антен¬них решіток з низьким рівнем бічних пелюстків.
Ключові слова: інформаційна технологія, математична модель, система, комбіна¬торна конфігурація, оптимізація, структура, кодування векторних даних, двовимірна ідеальна кільцева в’язанка, система керування, антенна решітка.
This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of vector data information technologies (e.g. 2D vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the Ideal Ring Bundles (IRB)s. Some problems of computer engineering and information technologies which deal with profitable use of mathematical models and methods for optimization of systems based on the two-dimensional combinatorial configurations such as 2D Ideal Ring Bundles (2D-IRB)s are regarded. Properties of underlying models favorably to do taking account of generalization of these methods and results to the improvement and optimization of a larger class of engineering devices or information systems. The optimization has been embedded in the underlying combinatorial models. One-dimensional graphic model of the system with optimal placement of structural elements in spatially distributed systems for ring topology sequences of positive integers as well as two-dimensional model of such systems with optimal placement of elements using vector ring sequences is depicted. For example, these design techniques makes it possible to configure 2D vector coding systems using fewer code combinations than at usual systems, while maintaining on the code size using high speed corrected coding system. Special attention pays to geometric interpretations of two-dimensional Ideal Ring Bundles and its transformation groups using theoretical relation of the 2D-IRBs with reference to the cyclic difference sets theory. To illustrate the underlying mathematical models of the system for constructing optimal 2D arrangement of elements over 23 and 34 references graphic charts of these models are given. Set of examples show the possibility of optimizing two-dimensional vector code systems based on 2D-IRBs. It is shown the proposed models provide design of high performance vector data coding and control systems using combinatorial optimization as well as these methods are developed for the synthesis of non-uniformly spaced thinned antenna arrays with low level of side lobes.
Key words: information technology, mathematical model, system, combinatorial configuration, optimization, structure, vector data coding, two-dimensional Ideal Ring Bundle, control system, antenna array.
Література – 4

УДК 004.9
Ю. О. Сєров, М. В. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності
КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ БІБЛІОТЕК
© Сєров Ю. О., Ковальчук М. В., 2014
Описано роль шкільної бібліотеки в інформаційному суспільстві, а також описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу навчальної літератури шкільних бібліотек м. Кузнецовська.
Ключові слова: консолідований ресурс, шкільна бібліотека, бібліотечний фонд, інформаційні технології, база даних.
The article considers the main goal of the school library today. And the article is devoted to the consolidated information resource model of educational literature of Kuznetsovsk school libraries.
Key words: consolidated resource, school library, library collection, information technology, database.

УДК 004.89+336.713
Т. О. Савчук, С. І. Петришин
Вінницький національний технічний університет
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ СТАНІВ У СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ
© Савчук Т. О., Петришин С. І., 2014
Наведено інформаційну технологію ідентифікації проблемних ситуацій та їхніх станів у складних технічних системах, в основу якої покладений метод, що ґрунтується на інформаційній моделі процесу ідентифікації та модифікованих алгоритмах кластеризації таких ситуацій ФОРЕЛ та K-MEANS.
Ключові слова: інформаційна технологія, кластерний аналіз, ідентифікація, проблемна ситуація.
The article contains information technology for identification of problematic situations and their states in complex technical systems, which is based on a method that is based on the information model identification process and modified clustering algorithms such situations FOREL and K-MEANS.
Key words: information technology, cluster analysis, identification, problematic situation.
Література – 10

УДК 004.9
О. О. Сопрунюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
© Сопрунюк О. О, 2014
Розроблено метод оцінювання якості туристичної документації, сформованої на основі відкритих веб-ресурсів із врахуванням потреб споживача туристичного продукту, подано формальну модель структури туристичної документації.
Ключові слова: туристична документація, якість інформації, формальна модель, критерій якості, прогалина.
The article describes method of quality evaluation of tourism documentation, created on the basis of open web-resources taking into consideration demands and interests of tourism product consumer, formal model of tourism documentation structure is presented.
Key words: tourism documentation, data quality, formal model, quality criterion, gap.
Література – 4

УДК 004:37
Н. Б. Шаховська, Д. А. Кордіяк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
АРХІТЕКТУРА МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ У СТОМАТОЛОГІЇ
© Шаховська Н. Б., Кордіяк Д. А., 2014
Описано архітектуру інтелектуальної інформаційної медичної діагностичної системи. Спроектовано інформаційну модель такої системи. Визначено мету, завдання і сферу застосування системи.
Ключові слова: правила виведення, стоматологія, інтелектуальна система.
The intellectual medical diagnosis system is described in the article. The informative model of such system is projected. Goals, objectives and scope of such a system are defined.
Key words: rules, dentistry, intelligence system.
Література – 8

УДК 004.9
О. Шенгера, О. Марковець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ КАНЦЕЛЯРІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
© Шенгера О., Марковець О., 2014
Розглянуто особливості діяльності канцелярії Львівської обласної ради та необхідність використання методів імітаційного моделювання для прийняття рішень щодо підвищення ефективності роботи працівників канцелярії.
Ключові слова: імітаційне моделювання, канцелярія, консолідований ресурс, документообіг, мова GPSS, система моделювання.
The article considers the features of the work in the office of the Lviv Regional Council and the need to use methods of simulation modeling for making decisions to improve the efficiency of the departments activity office and its employees.
Keywords: simulation modeling,department of office,consolidated resource, document circulation, GPSS, system modeling.
Література – 8

УДК 004.052; 004.8.032.26
В. С. Яковина
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення
ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ РАДІАЛЬНО-БАЗИСНИХ ФУНКЦІЙ
© Яковина В. С., 2014
Використано радіально-базисну нейронну мережу для прогнозування відмов програмних продуктів. Досліджено вплив функції активації такої нейронної мережі на ефективність навчання та прогнозування відмов програмного забезпечення. Показано, що оптимальною функцією активації для цієї задачі є Inverse Multiquadric з 10 нейронами у вхідному шарі та 30 – у прихованому (квадрат коефіцієнта кореляції між прогнозованими та експериментальними даними становить 0,997, а середнє квадратичне відхилення – 14,4).
Ключові слова: надійність програмного забезпечення, часовий ряд, нейронна мережа типу RBF, функція активації
In this paper the radial-basis neural network was used for software failures prediction. The influence of activation function of the RBF neural net on the learning efficiency and software failures prediction is studied. It is shown that the optimal activation function is Inverse Multiquadric with 10 neurons in the input layer and 30 neurons in the hidden one (square of Pearson correlation coefficient is 0.997 and mean deviation is 14.4).
Key words: software reliability, time series, RBF neural network, activation function
Література – 22

Syndicate content