№ 807 (2014)

УДК 342.951: 353
С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри адміністративного та інформаційного права

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
© Єсімов С. С., 2014
Порушуються питання удосконалення нормативно-правового забезпечення процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу. Розглянуто особливості компетенції Європейського Союзу у сферах аудіовізуальної політики, медіаполітики та телекомунікаційної політики; розвиток європейського законодавства в інформаційній сфері залежно від удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій і медіаринку.
Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, засоби масової інформації, інформаційний простір, Європейський Союз.

С. С. Есимов

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ В ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Затрагиваются вопросы совершенствования нормативно-правового обеспечения процесса интеграции национальных средств масової інформації в информационное пространство Европейского Союза. Рассмотрены особенности компетенции Европейского Союза в сферах аудиовизуальной политики, медиаполитики и телекоммуникационной политики; развитие европейского законодательства в информационной среде в зависимости от совершенствования информационно-коммуникационных технологий и медиарынка.
Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, средства массовой информации, информационное пространство, Европейский Союз.

S. S. Yesimov

LEGAL ASPECTS OF THE INTEGRATION PROCESS OF THE NATIONAL MEDIA IN THE INFORMATION SPACE OF THE EUROPEAN UNION

Associate Professor, Department of Administrative and Information Law University “Lviv Polytechnic”, PhD., associate Professor.
The article raises questions of improvement of legal support to the process of integration of ethnic media in the information space of the European Union. The features of the competence of the European Union in the fields of audiovisual policy, media policy and telecommunications policy, the development of European legislation in the information depending on the improvement of information and communication technologies and media market.
Key words: regulatory support, media, information space, the European Union.

Література – 8

УДК 342.722.1
І. П. Андрусяк
Навчально-науковий інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асист. кафедри історії держави і права

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

© Андрусяк І. П., 2014

Розглядається нормативно-правова база впровадження та забезпечення гендерної рівності в Україні. На основі аналізу відповідних нормативно-правових актів визначається ефективність правових механізмів, спрямованих на її врегулювання. На основі порівняння відповідних державних програм визначаються недоліки і прорахунки у цій сфері, напрями подальшого вдосконалення правового регулювання забезпечення гендерної рівності в Україні.
Ключові слова: гендерна рівність, права людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, гендерні підходи, гендерні стереотипи.

И. П. Андрусяк

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В УКРАИНЕ

Рассматривается нормативно-правовая база внедрения и обеспечения гендерного равенства в Украине. На основе анализа соответствующих нормативно-правовых актов определяется эффективность механизмов, направленные на ее урегулирование. На основе сравнения соответствующих государственных программ определяются недостатки и просчеты в этой сфере, направления дальнейшего совершенствования правового регулирования обеспечения гендерного равенства в Украине.
Ключевые слова: гендерное равенство, права человека, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, гендерные подходы, гендерные стереотипы.

I. P. Andrusiak

LEGAL MECHANISMS Of GENDER EQUALITY IN UKRAINE

The article studies the regulatory foundation of the implementation and promotion of gender equality in Ukraine. Determination of the effectiveness of legal mechanisms aimed at its regulating, is based on the analysis of relevant legal acts. Based on the comparison of state programs, deficiencies and failures in this area, the direction of further improvement of legal regulation of gender equality in Ukraine, is determined.
Key words: gender equality, human rights, equality rights and opportunities for women and men, gender approaches, gender stereotypes.

Література – 14

УДК [347.73 : 336.22] (477)
О. І. Баїк
асистент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового Інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук

ПРО ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
© Баїк О. І., 2014
На підставі аналізу існуючих відомих поглядів виокремлено етапи становлення та розвитку наукової термінології податкового права України. Доведено, що становлення термінології національного податкового права нерозривно пов’язано з історичним розвитком нашої країни. Охарактеризовано кожен з етапів становлення термінології податкового права України.
Ключові слова: податкове право, термінологія, податок.

О. И. Баик

О ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА УКРАИНЫ

В статье на основе анализа существующих научных взглядов выделены этапы становления и развития научной терминологии налогового права Украины. Доказано, что становление терминологии национального налогового права неразрывно связано с историческим развитием нашей страны. Охарактеризован каждый из этапов формирования терминологии налогового права Украины.
Ключевые слова: налоговое право, терминология, налог.

О. І. Bayik

ON THE FORMATION OF SCHIENTIFIC TERMINOLOGY IN THE SPHERE OF TAX LAW OF UKRAINE

In the article the stages of formation and development of scientific terminology in the sphere of tax law of Ukraine was emphasized on the basis of analysis of existing scientific views. It is proved that the formation of national tax law terminology is inextricably related to the historical development of our country. Besides, the characteristic of each of the stages of formation of the terminology of the tax law in Ukraine was given.
Key words: tax law, terminology, tax.

Література – 33

УДК 342.922
М. М. Бліхар
Кафедра Конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. екон. наук

МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

© Бліхар М. М., 2014

Розглянуто адміністративно-правові методи регулювання інвестиційної діяльності. Проаналізовано досвід адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Окрему увагу приділено формам адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення механізму державного регулювання інвестиційних процесів.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційні правовідносини, адміністративно-правові методи та форми регулювання, механізм державного регулювання.

М. М. Блихар

МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Рассмотрены административно-правовые методы регулирования инвестиционной деятельности. Проанализирован опыт административно-правового регулирования инвестиционной деятельности в Украине. Особое внимание уделено формам административно-правового регулирования инвестиционной деятельности. Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования механизма государственного регулирования инвестиционных процессов.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционные правоотношения, административно-правовые методы и формы регулирования, механизм государственного регулирования.

M. М. Blihar

METHODS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

Considered administrative and legal methods of regulating investment activities. Special attention is given to forms of state regulation of investment activity. The experience of administrative and legal regulation of investment activity in Ukraine. The necessity of further improvement of state regulation of investment processes.
Key words: investment, investment legal, administrative and legal methods and forms of regulation, the mechanism of state regulation.

Література – 16

УДК 340.12
Я. І. Богів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асист. кафедри конституційного та міжнародного права

НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ДВА ОСНОВОПОЛОЖНІ, ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

© Богів Я. І., 2014

Порушується і аналізується питання значення принципів народного суверенітету та прав людини для сучасної конституційної держави. Відзначено, що між вказаними принципами існує тісний взаємозв’язок в процесі їх реалізації.
Ключові слова: конституціоналізм, народний суверенітет, права людини, конституційні принципи.

Я. И. Богив

НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ДВА ОСНОВОПОЛАГАТЕЛЬНЫХ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРИНЦИПА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Затрагивается и анализируется вопрос о роли принципов народного суверенитета и прав человека для современного конституционного государства. Определено, что между указанными принципами существует тесная взаимосвязь в процессе их реализации.
Ключевые слова: конституционализм, народный суверенитет, права человека, конституционные принципы.

Y. I. Bohiv

NATIONAL SOVEREIGNTY AND HUMAN RIGHTS AS THE FUNDAMENTAL AND INTERRELATED PRINCIPLES OF CONSTITUTIONALITY

The question of the meaning of the national sovereignty principles and human rights for a modern constitutional state is raised and analyzed. It is noted that the two mentioned principles are closely interrelated in the process of their realization.
Key words: constitutionality, national sovereignty, human rights, constitutional principles.

Література – 10

УДК 347:658.788
Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доц.,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права,
С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри адміністративного та інформаційного права

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ТА БАГАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
© Бортник Н. П., Єсімов С. С., 2014
Порушуються теоретичні аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у контексті договору перевезення пасажира та багажу у міжнародному приватному праві, окремі аспекти нормативно-правового регулювання відповідальності у сфері перевезень пасажира та багажу, вибір юрисдикційного органу для розгляду спору, який виник у цій сфері.
Ключові слова: договір перевезення, пасажир, багаж, міжнародне перевезення, відповідальність, спір.

Н. П. Бортник, С. С. Есимов

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА И БАГАЖА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Поднимаются теоретические аспекты адаптации национального транспортного законодательства к требованиям Европейского Союза в контексте договора перевозки пассажира и багажа в международном частном праве, отдельные аспекты нормативно-правового регулирования ответственности в сфере перевозок пассажира и багажа, выбор юрисдикционного органа для рассмотрения спора, который возник в этой сфере.
Ключевые слова: договор перевозки, пассажир, багаж, международные перевозки, ответственность, спор.

N. Р. Bortnyk, S. S. Yesimov

CONTRACT OF CARRIAGE PASSENGER AND BAGGAGE IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

The article raised the theoretical aspects of adaptation of national transport legislation with the European Union in the context of the contract of carriage of passengers and baggage in private international law, some aspects of legal regulation in the sphere of responsibility of passenger and baggage, choice of jurisdictions for a dispute which arose in the specific field.
Key words: contract of carriage of passengers, baggage, international transportation, responsibility spores.

Література – 4

УДК 34:316.624
Т. З. Гарасимів
професор кафедри теорії та філософії права
Навчально-наукового Інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, професор

ПРАВОВА ФІЛОСОФЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
© Гарасимів Т. З., 2014
Розглянуто одну з основних проблем філософії права, а саме дилему правового становлення особистості, зокрема поєднання соціального та індивідуального в певній інституції. Мета статті полягає в тому, щоб акцентувати увагу на вирішенні фундаментальної проблеми суспільної науки: становлення особистості через призму філософсько-правових детермінант. Здійснено кореляцію між індивідуальними та соціальними чинниками становлення особистості та формуванням людини як повноцінного члена суспільства.
Ключові слова: особистість, соціальні чинники, персоналізм, марксизм, екзистенціалізм, неофрейдизм, сучасна релігійна філософія, постмодернізм, індивід, індивідуальні чинники, фундаментальна проблема, становлення особистості індивіда, детермінація.

Т. З. Гарасымив

ПРАВОВАЯ ФИЛОСОФЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Статья посвящена одной из основных проблем философии права, а именно дилемме становления личности, в частности сочетанию социального и индивидуального в данной институции. Цель статьи заключается в том, чтобы акцентировать внимание на решении фундаментальной проблемы общественной науки: становление личности через призму философско-правовых детерминант. Автором проведено корреляцию между индивидуальными и социальными факторами становления личности и формированием человека как полноценного члена общества.
Ключевые слова: личность, социальные факторы, персонализм, марксизм, экзистенциализм, неофрейдизм, современная религиозная философия, постмодернизм, индивид, индивидуальные факторы, фундаментальная проблема, становление личности индивида, детерминация.

T. Harasymiv

LEGAL FILOSOFEMA IDENTITY FORMATION

This article is devoted to one of the main problems of the philosophy of law, namely the dilemma of identity formation, in particular the combination of social and individual in this institution. The purpose of this article is to focus on solving the fundamental problems of social science: identity formation through the lens of philosophical and legal determinants. The author carried out the correlation between individual and social factors of identity formation and the formation of man as a full member of society.
Key words: personality, social factors, personalism, marxism, existentialism, neofreydizm, modern religious philosophy, postmodernism, individual, individual factors, the fundamental problem of personality individual determination.

Література – 10

УДК 342.8 (477)
В. К. Грищук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф., академік АНВО України,
член-кор. НАПрН України

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ СУЧАСНИХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
© Грищук В. К., 2014
Розглянуто теоретичні питання щодо удосконалення політичної системи України, зокрема, питання державного устрою, законотворчості Всеукраїнського референдуму, оптимізації повноважень Президента України, структури і правових засад діяльності Верховної Ради України, концептуальні підходи до створення Кодифікаційної Комісії України.
Ключові слова: державний устрій, законотворчість, законодавча діяльність, виборча система.

В. К. Грищук

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ

Рассмотрены теоретические вопросы совершенствования политической системы Украины, в частности вопросы государственного устройства, законотворчества, Всеукраинского референдума, оптимизации полномочий Президента Украины, структуры и правовых основ деятельности Верховной Рады Украины, концептуальные подходы к созданию Кодификационной Комиссии Украины.
Ключевые слова: государственное устройство, законотворчество, законодательная деятельность, избирательная система.

V. K. Hryshchuk

THEORETICAL CONCEPTS OF MODERN REFORM PROCESS IN UKRAINE

Theoretical statements as to improvement of the political system of Ukraine are considered. In addition, the question of the state order, the law making of pan-Ukrainian Referendum, the optimization of authorities of the President of Ukraine, the structure and legal principles of activity of the Verkhovna Rada of Ukraine, the conceptual approaches related to the creation of the Codification Commission of Ukraine are analyzed.
Key words: state order, lawmaking, legislation activity, election system

УДК 343.123.12: 343.46
Л. Ф. Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доц. кафедри кримінального права і процесу?
д-р юрид. наук, доц.

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ВИЯВЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
© Гула Л. Ф., 2014
Розглянуто питання щодо виявлення протидії законній господарській діяльності, яка сьо¬годні становить істотну проблему, тому що способи вчинення злочинів у цій сфері набувають дедалі більшої витонченості, замаскованості та професійності, злочинні прояви стають дестабілізуючим чинником суспільного життя, негативно впливають на вітчизняну економіку та фінансовий стан держави. Визначено напрями отримання інформації про здійснення протидії законній господарській діяльності.
Ключові слова: господарська діяльність, протидія, припинення господарської діяльності, виявлення злочинів.

Л. Ф. Гула

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗАКОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрен вопрос относительно выявления противодействия законной хозяйственной деятельности, которая сегодня представляет существенную проблему, потому что способы совершения преступлений в этой сфере приобретают все большую утонченность, маскировку и профессиональность, преступные проявления становятся дестабилизирующим фактором общественной жизни, негативно влияют на отечественную экономику и финансовое положение государства. Определены направления получения информации об осуществлении противодействия законной хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, противодействие, прекращение хозяйственной деятельности, выявление преступлений.

L. F. Hula

OPERATIVE SEARCH EXPOSURE OF COUNTERACTION OF LEGAL ECONOMIC ACTIVITY

A question is considered in relation to the exposure of counteraction of legal economic activity that today presents a substantial problem because the methods of committing crime in this sphere acquire all greater refinement, it is disguised and professionalness, criminal displays become the destabilizing factor of public life, negatively influence on a home economy and financial state of the state. Certainly directions of receipt of information about realization of counteraction of legal economic activity.
Key words: economic activity, counteraction, stopping of economic activity, exposure of crimes.

Література – 5

УДК 342.25:340.12(477)
Л. С. Гулак
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права
Інституту права та психології Національного університету
“Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук

ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
© Гулак Л. С., 2014

Розглянуто багаторівневі системи державного управління, які характерні для сучасних демократичних держав. Запорукою нормального функціонування цих складних систем є правильне вирішення проблеми відносин між рівнями влади в будь-якій державі. На перший погляд видається, що дана проблема пов’язана із вирішенням питань про розподіл повноважень, відповідальності й ії діяльності різних владних структур. Водночас неодмінним принципом формування компетенції кожного рівня влади (від загальнодержавної до місцевої) є найбільша ефективність виконання певних функцій і завдань на відповідному рівні управління територіальними справами.
Ключові слова: місцеве самоврядування, муніципалітет, принцип субсидіарності, місцеве управління, державне управління.

Л. C. Гулак

ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Рассмотрено многоуровневые системы государственного управления, какие характерные для современных демократических государств. Залогом нормального функционирования этих сложных систем является правильное решение проблемы отношений между уровнями власти в любом государстве. На первый взгляд выдается, что данная проблема связана с решением вопросов о распределении полномочий, ответственности и деятельности разных властных структур. В то же время непременным принципом формирования компетенции каждого уровня власти (от общегосударственной к местной) является наибольшая эффективность выполнения определенных функций и заданий на соответствующем уровне управления территориальными делами.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципалитет, принцип субсидиарности, местное управление, государственное управление.

L. Gulak

FEATURES OF MUNICIPAL MANAGEMENT ARE IN FOREIGN COUNTRIES

The multilevel systems of state administration are examined in the article, what characteristic for the modern democratic states. The mortgage of the normal functioning of these difficult systems is a correct decision of problem of relations between the levels of power in any state. Given out on the face of it, that this problem is related to the decision of questions about distribution of plenary powers, responsibility and activity of different imperious structures. At the same time necessary principle of forming of competense of every level of power (from national to local) is most efficiency of implementation of certain functions and tasks at corresponding level of territorial administrative department.
Key words: local self-government, municipality, principle of subsidiarity, local government, state administration.

Література – 10

УДК 343.9
О. М. Гумін
Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
проф. кафедри кримінального права і процесу

ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЇЇ ВИДИ
© Гумін О. М., 2014
Розглядається питання кримінальної насильницької поведінки, яка проявляється в усіх сферах суспільства. Досліджуються питання класифікації насильницької поведінки у різних галузях права та визначаються три види цієї поведінки, серед яких: фізичне, сексуальне та економічне насильство.
Ключові слова: кримінальна насильницька поведінка, насильство, класифікація, види насильницької поведінки.

А. М. Гумин

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО ВИДЫ

Рассматривается вопрос об уголовном агрессивном поведении, которое проявляется во всех сферах жизни общества. Рассматривается классификация агрессивного поведения в различных областях права, а также определяются три типа насилля: физическое, сексуальное и экономическое.
Ключевые слова: уголовное насильственное поведение, насилие, классификация, типы агрессивного поведения.

А. М. Gumin

THE CONCEPT OF CRIMINAL VIOLENT BEHAVIOR AND ITS TYPES

The paper addresses the issue of criminal violent behavior, which manifests itself in all spheres of society. The author examines the classification of violent behavior in different areas of law, and defines three types of behavior, including physical violence, sexual and economic.
Key words: violent criminal behavior, violence, classification, types of violent behavior.

Література – 27

УДК 340.12 : 342.5 : 316.32
І. М. Жаровська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доц.

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВІЙСЬКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
© Жаровська І. М., 2014
Розглядаються теоретико-правові аспекти становлення державної політики у сфері військово-правових відносин. Акцентується увага на сучасному правовому регулюванні у сфері збройних конфліктів. Вказується на необхідності оновлення правового регулювання внутрішньодержавних та міжнародних відносин у сфері військових дій.
Ключові слова: військовий конфлікт, державна політика, війна, міжнародне гуманітарне право.

И. М. Жаровская

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Рассматриваются теоретико-правовые аспекты становления государственной политики в сфере военно-правовых отношений. Акцентируется внимание на современном правовом регулировании в сфере вооруженных конфликтов. Указывается на необходимости обновления правового регулирования внутригосударственных и международных отношений в сфере военных действий.
Ключевые слова: военный конфликт, государственная политика, война, международное гуманитарное право.

I. М. Zharovska

FORMATION OF PUBLIC POLICY IN THE MILITARY LEGAL RELATIONS

Annotation. The article examines the theoretical and legal aspects of the formation of state policy in the sphere of military relations. Attention is focused on the present regulation of the armed conflict. Points to the need to update the legal regulation of domestic and international relations in the field of operations.
Key words: armed conflict, public policy, war, international humanitarian law.

Література – 2

УДК 342.951
М. В. Ковалів1, І. Б. Стахура2
1завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін
ЛьвДУВС, канд. юрид. наук, професор,
2ЛьвДУВС,
канд. юрид. наук

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
© Ковалів М. В., Стахура І. Б., 2014
Розглянуто питання адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади. Розкривається система органів виконавчої влади, форми та методи їх діяльності. Розглядаються особливості побудови та функціонування органів виконавчої влади, їхні структура, функції, обсяг і характер компетенції, взаємозв’язок між органами вищого і нижчого рівнів.
Ключові слова: органи виконавчої влади, правовий статус, державне регулювання, управління, структура, функція, компетенція.

М. В. Ковалив, И. Б. Стахура

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Рассмотрены вопросы административно-правового статуса органов исполнительной власти. Раскрывается система органов исполнительной власти, формы и методы их деятельности. Рассматриваются особенности построения и функционирования органов исполнительной власти, их структура, функции, объем и характер компетенции, взаимосвязь между органами высшего и низшего уровней.
Ключевые слова: органы исполнительной власти, правовой статус, государственное регулирование, управление, структура, функция, компетенция.

M. V. Kovaliv, I. B. Stahura

FEATURES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF EXECUTIVE POWER

The article raises questions of administrative and legal status of executive power. Expands the system of executive power, forms and methods of work. The features of the construction and operation of executive agencies, their structure, function, scope and nature of competence, the relationship between the organs of higher and lower levels.
Key words: government agencies, legal status, government regulation, management, structure, function, competence.

Література – 4

УДК 340.12
І. М. Коваль
асистент кафедри теорії та філософії права
Науково-навчального інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ”
© Коваль І. М., 2014
У зв’язку зі сучасними суспільними трансформаціями, всеохопним процесом глобалізації дослідницькі акценти зміщуються на феномени, які до цього часу не становили наукового інтересу. Зокрема, сфера правотворчості нині ознаменована філософським підходом до вивчення актуальних проблем. Для комплексного розгляду усіх без винятку правових явищ важливе значення мають їхні індивідуально зорієнтовані характеристики. Оскільки до процесу правореалізації залучаються не лише окремі особистості, а й представники цілих держав (націй), наукового обґрунтування потребують їхні етнопсихологічні особливості правосприйняття та правоусвідомлення.
Ключові слова: право, мислення, менталітет, колективне несвідоме, правосвідомість, світосприйняття.

И. М. Коваль

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ “ПРАВОВОГО МЕНТАЛИТЕТА”

В связи с современными общественными трансформациями, всеобъемлющим процессом глобализации исследовательские акценты смещаются на феномены, которые до сих пор не составили научного интереса. В частности, сфера правотворчества сейчас ознаменована философским подходом к изучению актуальных проблем. Для комплексного рассмотрения всех без исключения правовых явлений важное значение имеют их индивидуально ориентированные характеристики. Поскольку в процесс правореализации привлекаются не только отдельные личности, но и представители целых государств (наций), научного обоснования требуют их этнопсихологические особенности правовосприятия и правосознания.
Ключевые слова: право, мышление, менталитет, коллективное бессознательное, правосознание, мировосприятие.

I. Koval

HISTORY BECOMING THE CONCEPT OF “LEGAL METNALITETA”

Due to the current social transformation, the overall processes of globalization research focus shifted to the phenomena that has not made a scientific interest. In particular, the scope of lawmaking is now marked by a philosophical approach to the study of actual problems. For a comprehensive consideration of any and all legal phenomena are important characteristics of their individually oriented. Since the process pravorealizatsii involved not only individuals but also the whole states (nations) require scientific substantiation their ethnopsychological features pravospryynyattya and pravousvidomlennya.
Key words: law, thinking, mentality, collective unconscious, consciousness, perception of the world.

Література – 17

УДК 340.12
В. Б. Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук проф.,
завідувач кафедри конституційного та міжнародного права

ПРАВО НА ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПРОТЕСТ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ ТА КОНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
© Ковальчук В. Б., 2014
Досліджено проблему конституційних способів запобігання нелегітимним діям органів державної влади, одним з яких є реалізація права громадян на протест. Відзначається, що це право можна вважати одним із основоположних прав людини.
Ключові слова: легітимність влади, делегітимація влади, громадянський протест, право на мирні зібрання, конституційно-правові механізми забезпечення права на протест.

В. Б. Ковальчук

ПРАВО НА ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТЕСТ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И КОНСТИТУЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Исследована проблема конституционных способов предотвращения нелегитимных действий органов государственной власти, одним из которых является реализация права граждан на протест. Отмечается, что это право можно считать одним из основополагающих прав человека.
Ключевые слова: легитимность власти, делегитимация власти, гражданский протест, право на мирные собрания, конституционно-правовые механизмы обеспечения права на протест.

V. В. Kovalchuk

THE RIGHT TO SOCIAL PROTEST AS THE FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT AND THE CONSTITUTIONAL MECHANISMS OF ITS REALIZATION

The problem of the constitutional means of prevention of state authorities illegitimate conduct is researched. One of such means is the realization of human right to protest. It is noted that this right can be considered as one of the fundamental human rights.
Key words: legitimacy of authority, illegitimacy of authority, social protest, right to peaceful assembly, constitutional and legal mechanisms to guarantee the right to protest.

Література – 8

УДК 340.12
О. І. Колич
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
здобувач,
асист. кафедри теорії та філософії права

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПТИ ПОЛЕМІСТІВ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ
© Колич О. І., 2014
Після прийняття Берестейської церковної унії 1596 року, яка повинна була об’єднати православну та католицьку церкви в Україні, розпочалася ідеологічно-релігійна боротьба, яка знайшла свій вияв у полемічній літературі. Піднімаючи актуальні на той час релігійні питання, українські полемісти надали їм суспільного та правового звучання. Для вирішення цих питань провідні українські мислителі зверталися до філософії та історії рідного народу. Однією з основних інституцій, де розвивалася полемічна література, була Острозька Академія. В роботі здійснено аналіз філософсько-правових концептів видатних полемістів Острозької Академії.
Ключові слова: філософія права, антропологія права, онтологія права, Острозька Академія, Г. Смотрицький, М. Смотрицькій, В. Суразький, К. Острозький, Д. Наливайко,
З. Копистенський, К. Лукаріс, Х. Філалет, І. Вишенський, Й. Княгиницький, І. Копинський.

О. И. Колич

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПТЫ ПОЛЕМИСТОВ ОСТРОЖСКОЙ АКАДЕМИИ

После принятия Брестской церковной унии 1596 года, которая должна была объединить православную и католическую церковь в Украине, началась идеологически религиозная борьба, которая нашла свое отражение в полемической литературе. Поднимая актуальные на то время религиозные вопросы, украинские полемисты предоставили им общественное и правовое звучание. Для решения этих вопросов ведущие украинские мыслители обращались к философии и истории родного народа. Одним из основных институтов, где развивалась полемическая литература, была Острожская Академия. Таким образом, в работе осуществлен анализ философско-правовых концептов выдающихся полемистов Острожской Академии.
Ключевые слова: философия права, антропология права, онтология права, Острожская Академия, Г. Смотрицкий, М. Смотрицкий, В. Суразький, К. Острожский,
Д. Наливайко, С. Копыстенский, К. Лукарис, Х. Филалет, И. Вышенский,
Й. Княгиницкий, И. Копинский.

O. I. Kolych

PHILOSOPHICAL AND LEGAL CONCEPTS POLEMICISTS OSTROG ACADEMY

Following the adoption of Brest Church Union in 1596, which was to unite the Orthodox and Catholic churches in Ukraine began ideological and religious struggle, which found its expression in the polemical literature. Raising current at the time the religious question, Ukrainian panellists gave them social and legal meaning. To address these issues leading Ukrainian thinkers turned to philosophy and the history of their people. One of the main institutions where developed polemical literature was Ostrog Academy. Thus, the article analyzes the philosophical and legal concepts eminent panellists Ostrog Academy.
Key words: philosophy of law, anthropology of law, ontology rights Ostrog Academy H. Smotrytskyy, M. Smotrytskiy, V. Surazkyy, K. Ostrozkyy, D. Nalyvayko, Z. Kopystensky,
K. Lukaris, H. Filaleta, I. Vishensky, Y.Knyahynytskyy, I. Kopinsky.

Література – 11

УДК 347.471.045 (477)
В. М. Кравчук
Львівський окружний адміністративний суд,
суддя, д-р юрид. наук

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ВКЛАД ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

© Кравчук В. М., 2014

Розглядаються проблемні питання, що виникають під час внесення майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу. Досліджується алгоритм оформлення такої інвестиції, зокрема необхідність укладення відповідного договору. Аналізуються підходи до оцінки майнових прав інтелектуальної власності.
Ключові слова: господарське товариство, статутний капітал, інтелектуальна власність, ліцензія.

В. М. Кравчук

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ВКЛАД В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при внесении имущественных прав интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставной капитал. Исследуется алгоритм оформления такой инвестиции, в том числе необходимость заключения соответствующего договора. Анализируются подходы к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: хозяйственное общество, уставной капитал, интеллектуальная собственность, лицензия.

V. М. Kravchuk

INTELLECTUAL PROPERTY AS A CONTRIBUTION TO THE CHARTER CAPITAL OF A LEGAL ENTITY

The article deals with problems that arise during the introduction of intellectual property rights as a contribution to the authorized capital. We study the algorithm design of such investment, including the need to sign the contract. Analyzes approaches to the estimation of intellectual property rights.
Key words: business partnership, registered capital, intellectual property license.

Література – 9

УДК 343.97(812.5)
В. П. Кушпіт
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
доц. кафедри кримінального права і процесу

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ НАСИЛЬСТВА У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
© Кушпіт В. П., 2014
Розглянуто історію розвитку поняття насильства у теорії кримінального права. Досліджено сучасні підходи до кримінально-правого тлумачення насильства. Акцентується увага на основних ознаках поняття насильства, що мають значення для коректної кримінально-правової оцінки діянь. Узагальнено висновок про пріоритетність і значення кримінально-правого підходу щодо визначення насильства у суміжних юридичних науках.
Ключові слова: кримінальне право, насильство, фактичні ознаки, юридичні ознаки, поняття.

В. П. Кушпит

ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ НАСИЛИЯ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Рассмотрена история развития понятия насилия в теории уголовного права. Исследованы современные подходы к уголовно-правовому толкованию насилия. Акцентируется внимание на основных признаках понятия насилия, которые имеют значение для корректной уголовно-правовой оценки деяний. В выводах указывается о приоритетности уголовно-правового подхода к определению насилия в смежных юридических науках.
Ключевые слова: уголовное право, насилие, фактические признаки, юридические признаки, понятие.

V. Р. Kyshpit

THE GENESIS OF THE CONCEPT OF VIOLENCE IN THE THEORY OF CRIMINAL LAW

The article discusses the history of the concept of violence in the theory of criminal law. The modern approach to the interpretation of criminal violence. Attention is focused on the main features of the concept of violence that are important for the correct legal assessment of the criminal acts. Generalized conclusion about the priority and importance of criminal law approach to the definition of domestic violence related jurisprudence.
Key words: criminal law, violence, actual attributes, legal attributes, concept.

Література – 13

УДК 343.137.5 (477)
Н. В. Лесько
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська Політехніка”,
канд. юрид. наук

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ
© Лесько Н. В., 2014
Проаналізовані та систематизовані спеціальні законодавчі акти, які регулюють діяльність щодо профілактики правопорушень в Україні. Досліджені загальні проблеми правового регулювання профілактики правопорушень. Обґрунтовані пропозиції щодо необхідності прийняття базового закону України “Про профілактику правопорушень”.
Ключові слова: діти, неповнолітні особи, профілактика правопорушень, адміністративний примус, адміністративно-правові заходи профілактики правопорушень.

Н. В. Леско

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УКРАИНЕ

Проанализированы и систематизированы специальные законодательные акты, регулирующие деятельность по профилактике правонарушений в Украине. Исследованы общие проблемы правового регулирования профилактики правонарушений. Обосновываются предложения о необходимости принятия базового закона Украины
“О профилактике правонарушений”.
Ключевые слова: дети, несовершеннолетние лица, профилактика правонарушений, административное принуждение, административно-правовые меры профилактики правонарушений.

N. V. Lesko

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CRIME PREVENTION IN UKRAINE

The article analyzes and systematizes the special laws that regulate activities on crime prevention in Ukraine. Studied the general problem of legal regulation of crime prevention. Substantiated proposals for the adoption of the Basic Law of Ukraine “On prevention of offenses”.
Key words: children, minors, prevention of crime, administrative enforcement, legal and administrative measures to prevent offenses.

Література – 15

УДК 340.15
В. С. Макарчук
завідувач кафедри історії держави і права
Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
д-р юрид. наук, професор

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ ПОЗИЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТСЬКИХ УРЯДІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ СПОРІ З СРСР (1939–1945 рр.)
© Макарчук В. С., 2014
Розглянуто позицію польських емігрантських урядів В. Сікорського,
С. Міколайчика та Т. Арцішевського (1939–1945 рр.) в територіальному спорі з Союзом РСР щодо державно-територіального статусу Західної України, Західної Білорусії та Віленського краю, а також міжнародно-правову аргументацію цієї позиції.
Ключові слова: старе міжнародне право, нове міжнародне право, польсько-радянський територіальний спір 1939–1945 рр., західні кордони України.

М. С. Макарчук

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ ПОЗИЦИИ ПОЛЬСКИХ ЭМИГРАНТСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ СПОРЕ С СССР (1939–1945 гг.)

Рассматривается позиция польских эмигрантских правительств В. Сикорского, С. Миколайчика и Т. Арцишевского (1939–1945 гг.) в территориальном споре с Союзом ССР относительно государственно-территориального статуса Западной Украины, Западной Белоруссии и Виленского края, а также международно-правовая аргументация этой позиции.
Ключевые слова: старое международное право, новое международное право, польско-советский территориальный спор 1939–1945 гг., западная граница Украины.

V. S. Makarchuk

THE INTERNATIONAL LAW ARGUMENTS OF POLISH EMIGRANT GOVERNMENTS IN TERRITORIAL DISPUTE WITH THE USSR (1939–1945)

The position of Polish emigrant governments of V. Sikorski, S. Mikolajczyk and T. Arciszewski (1939–1945) in territorial dispute with the USSR for political-territorial status of Western Ukraine, Western Bilorussia and Wilno region, and the international-legal substantination of the position.
Key words: old international law, new international law, Polish-Soviet territorial dispute in 1939–1945, Western border of Ukraine

Література – 25

УДК 343.82
К. Б. Марисюк
Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доцент кафедри кримінального права і процесу
д-р юрид. наук, доцент

ЩЕ ОДИН ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ

© Марисюк К. Б., 2014

Стаття присвячена аналізу характерних ознак однієї з найбільш прогресивних в’язниць світу – Вестре Фенгсель у місті Копенгаген (Данія). Розглянуто питання, пов’язані з її виникненням, досліджено характерні ознаки режиму останньої. Окрему увагу зосереджено на проблемах правового статусу засуджених, які відбувають покарання у цій виправній колонії.
Ключові слова: покарання, колонія, засуджений, режим, обов’язки.

К. Б. Марысюк

ЕЩЕ РАЗ О РЕФОРМИРОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Статья посвящена анализу характерных черт одного из наиболее прогрессивных тюрем мира – Вестре Фенгсель в г. Копенгагене (Дания). Рассмотрены вопросы, связанные с ее возникновением, исследованы характерные черты режима последней. Отдельное внимание сосредоточено на проблемах правового статуса осужденных, которые отбывают наказание в этой исправительной колонии.
Ключевые слова: наказание, тюрьма, осужденый, режим, обязанности.

K. B. Marysyuk

ANOTHER STANDARD FOR REFORMATION OF LOCAL PRISON ESTABLISHMENTS

The article is sanctified to the analysis of the personal touches of one of the most progressive penitentiaries of the world – Vestre Fængsel of the City of Copenhagen (Denmark). The questions related to it’s origin are considered, the personal touches of the mode of the last are investigational. Separate attention concentrated on the problems of legal status of convicts that leave punishment for this penal colony.
Key words: punishment, prison, convict, mode, duties.

Література – 5

УДК 342.92
В. І. Марчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, адвокат,
ст. викл. кафедри адміністративного та інформаційного права

ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ АДВОКАТА І ВДОСКОНАЛЕННЯ У МЕЖАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
© Марчук В. І., 2014
Розкрито правові засади надання адвокатом допомоги у межах чинного законодавства. Досліджено механізм документального оформлення повноважень адвоката у межах чинних кодифікованих законодавчих актів. За результатами дослідження, внесено пропозиції з удосконалення документального оформлення повноважень адвоката на законодавчому рівні.
Ключові слова: адвокат, ордер, повноваження, закон, адвокатура, кодекс, договір.

В. И. Марчук

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДВОКАТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Раскрыто правовые основы предоставления адвокатом помощи в рамках действующего законодательства. Исследуется механизм документального оформления полномочий адвоката в пределах действующих кодифицированных законодательных актов. По результатам исследования внесены предложения по совершенствованию документального оформления полномочий адвоката на законодательном уровне.
Ключевые слова: адвокат, ордер, полномочия, закон, адвокатура, кодекс, договор.

V. I. Marchuk

FEATURES POWERS OF ATTORNEY DOCUMENTATION AND IMPROVEMENT UNDER THE CURRENT LEGISLATION

This article reveals the legal bases providing attorney assistance under current legislation. Mechanism design authority lawyer within the current codified laws. The study author makes suggestions to improve documentation of authority lawyer by law.
Key words: attorney, order, authority, law, lawyers, Code, contract.

Література – 9

УДК 343.226(100)
Л. А. Наконечна
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асист. кафедри кримінального права і процесу

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ СКЛАДУ ЯКИХ Є НАСИЛЬСТВО

© Наконечна Л. А., 2014

Досліджується зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство; з’ясовується, яке кримінально-правове значення відіграє поняття “насильство” за законодавством сусідніх, пострадянських, а також тих країн, які мають визначальний вплив на іноземне право; своєю чергою, встановлюється його зміст та обсяг.
Ключові слова: регламентація, насильство, насильницькі дії, примушування, погроза, побої, катування, мучення, зарубіжний досвід.

Л. А. Наконечная

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРИЗНАКОМ СОСТАВА КОТОРЫХ ЕСТЬ НАСИЛИЕ

Исследуется зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за преступления, признаком состава которых есть насилие; выясняется, какое уголовно-правовое значение имеет понятие “насилие” по законодательству соседних, постсоветских, а также тех стран, которые имеют определяющее влияние на иностранное право; в свою очередь устанавливается его содержание и объем.
Ключевые слова: регламентация, насилие, насильственные действия, принуждение, угроза, побои, истязания, мучения, зарубежный опыт.

L. A. Nakonechna

FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES SIGN COMPOSED OF VIOLENCE

This paper examines the international experience of regulation of criminal responsibility for crimes sign composed of Violence; it turns out that penal importance is the concept of “violence” under the laws of the adjacent former Soviet and those countries which have a decisive influence on foreign law; in turn set its content and scope.
Key words: regulation, abuse, violence, coercion, threats, beatings, torture, torment, foreign experience.

Література – 37

УДК 347.463
О. Д. Несімко
Навчально-нуковий інститут права та психології
Національного університету ”Львівська політехніка”,
доц. кафедри цивільного права та процесу

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО ЧАРТЕРУ

© Несімко О. Д., 2014

Найбільшого поширення договори чартеру набули у сфері морських та повітряних перевезень. Проте, незважаючи на те, що договори морського та повітряного чартеру мають однакову правову природу, вони мають багато відмінностей. Це пояснюється, зокрема, тим, що технічні та економічні характеристики повітряних перевезень істотно відрізняються від характеристик морських. Розглядаються юридична характеристика морського чартеру, його особливості та місце у системі договірного права.
Ключові слова: чартер, перевезення, сталійний час, контрсталійний час, фрахт, тайм-чартер, диспач, нотис, демередж тощо.

О. Д. Несимко

ОСОБЕНОСТИ ДОГОВОРА МОРСКОГО ЧАРТЕРА

Наибольшее распространение договоры чартера приобрели в сфере морских и воздушных перевозок. Однако, несмотря на то, что договоры морского и воздушного чартера имеют одинаковую правовую природу, они имеют ряд отличий. Это объясняется, в частности тем, что технические и экономические характеристики воздушных перевозок существенно отличаются от характеристик морских. Рассматриваются юридическая характеристика морского чартера, его особенности и место в системе договорного права.
Ключевые слова: чартер, перевозки, сталийное время, контрсталийное время, фрахт, тайм-чартер, диспач, нотис, демерредж и т. п.

О. D. Nesimko

FEATURES CONTRACT OF MARINE CHARTER

The most widely charter contracts acquired in the maritime and air transport. However, despite the fact that the contracts sea and air charter have the same legal nature, they are different. This is in particular the fact that the technical and economic characteristics of the air traffic characteristics differ significantly from the sea. The article examines the legal characterization of marine chartering its features, and its place in the law of contract.
Key words: charter, transportation, lay time, kontrstaliynyy time, freight, time charter, dispatch, a notice, demurrage and so on.

Література – 17

УДК.342.355.01.08
В. Л. Ортинський
директор Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
д-р юрид. наук, професор

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
© Ортинський В. Л., 2014
Розгляунто питання підвищення ефективності забезпечення інформаційної безпеки у Збройних силах України з позиції адміністративно-правового та соціологічного аспектів. Розглянуто управління забезпеченням інформаційної безпеки, особливості інформаційного впливу на військовослужбовців, зв’язок з боєздатністю військових колективів, модель оптимізації адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки у Збройних силах, системне застосування методів інформаційно-аналітичної роботи, їх взаємозв’язок.
Ключові слова: інформаційна безпека, Збройні сили, інформаційний вплив, інформаційна безпека військовослужбовця.

В. Л. Ортынский

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ УКРАИНЫ: ПРАВОВОЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Рассмотрены вопросы повышения эффективности обеспечения информационной безопасности в Вооруженных силах Украины с позиции административно-правового и социологического аспектов. Рассмотрены управление обеспечением информационной безопасности, особенности информационного воздействия на военнослужащих, связь с боеспособностью воинских коллективов, модель оптимизации административно-правового регулирования информационной безопасности в Вооруженных силах, системное применение методов информационно-аналитической работы, их взаимосвязь.
Ключевые слова: информационная безопасность, Вооруженные силы, информационное воздействие, информационная безопасность военнослужащего.

V. L. Ortynsky

THE PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE IN THE LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS

The article raises questions efficiency of information security in the Armed Forces of Ukraine from the standpoint of administrative, legal and sociological aspects. We consider information security management, particularly the impact of information on military personnel, communication with the combat capability of military groups, model optimization administrative and legal regulation of information security in the Armed Forces, systemic application of methods of information-analytical work, their relationship.
Key words: information security, military, informational influence, information security serviceman.

Література – 4

УДК 340.134
Р. І. Радейко
асистент кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”

РАЦІОНАЛЬНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР
© Радейко Р. І., 2014
Розглядається зв’язок між правом і людиною в контексті регулятивних норм. Звернено увагу на зв’язок розвитку людини і джерела права, а також розглядається проблема діалектичного зв’язку з нормативно-правовими актами на основі взаємозв’язку, реальний вплив на суспільство позитивного та природного права.
Акцентовано увагу на те, що існує проблема відображення та забезпечення прав і обов’язків людини як об’єктивних явищ у нормах права, а також проблема вдосконалення всієї правової форми сучасних суспільних відносин, її оптимальності, ефективності, надійності.
Ключові слова: право, закон, сфери життєдіяльності, нормативно-правовий акт, правове регулювання, раціональна формалізація, надмірна формалізація права.

Р. И. Радейко

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРАВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Рассматривается связь между правом и человеком в контексте регулятивных норм. Обращено внимание на связь развития человека и источника права, а также рассматривается проблема диалектической связи с нормативно-правовыми актами на основе взаимосвязи, реальное влияние на общество положительного и естественного права.
Акцентировано внимание на том, что существует проблема отображения и обеспечения прав и обязанностей человека как объективных явлений в нормах права, а также проблема совершенствования всей правовой формы современных общественных отношений, ее оптимальности, эффективности, надежности.
Ключевые слова: право, закон, сферы жизнедеятельности, нормативно-правовой акт, правовое регулирование, рациональная формализация, чрезмерная формализация права.

R. Radeyko

RATIONAL FORMALIZATION OF LAW THEORETICAL DETERMINATION AND PRACTICAL DIMENSIONS

This article studies the connection between law and rights in the context of regulations. It concentates on the relationship of man and source of law, as well as the problem of dialectical connection with legal acts on the basis of interrelation, real impact on the society of positive and natural law.
It accentuates the problem of representation and protection of human rights and responsibilities as objective phenomena in the law, as well as the problem of improvement of the legal form of modern social relations, its optimality, efficiency and reliability.
Key words: law, human law, living environment, legal act, legal regulation, reasonable formalization, excessive formalization of law.

Література – 5

УДК 347.12
А. С. Романова
доцент кафедри теорії та філософії права
Навчально-наукового Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доцент

МОРАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПРАВА
© Романова А. С., 2014
Висвітлено морально-феноменологічну природу права як соціального явища, що виступає цілісним гармонійним утворенням, оскільки його надзавданням є скріплювати і поєднувати ті частини цілісного світу соціуму і людини, які руйнуються.
За природно-правовим підходом право аналізується як справедливість, довершеність, істинність.
Ключові слова: право, мораль, істина, справедливість, духовність, соціальні цінності, моральні критерії.

А. С. Романова

МОРАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВА

Отслеживается морально-феноменологическая природа права как социального явления, которое выступает целостным гармоничным образованием, поскольку его сверхзаданием является скрепление и объединение тех частей целостного мира социума и человека, которые рушатся.
Ключевые слова: право, мораль, истина, справедливость, духовность, социальные ценности, моральные критерии.

А. Romanova

MORAL AND PHENOMENOLOGICAL CHARACTER NATURE OF LAW

The article deals with the moral nature of law as a social phenomenon that is a complete harmonious formation, because its most important task is to consolidate and combine those parts of the integrated world of the society and man which are being destroyed.
Under the natural and legal approach law is analyzed as justice, perfection, and truth.
Key words: law, morality, truth, justice, spirituality, social values, moral criteria.

Література – 10

УДК 32(477)”18”(092)
О. В. Ряшко
доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики
Львівського державного університету внутрішніх справ,
канд. юрид. наук, доцент,
В. І. Ряшко
доцент кафедри історії держави і права
ННІПП Нац. ун-ту “Львівська політехніка”,
канд. іст. наук, доцент

Т.Г. ШЕВЧЕНКО – ПОЛУМ’ЯНИЙ БОРЕЦЬ ЗА ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ (ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

© Ряшко О. В., Ряшко В. І., 2014

Проаналізовано боротьбу великого українського мислителя, поета, художника і громадського діяча Т.Г. Шевченка, полум’яного захисника прав, свобод, честі, гідності людини. Т.Г. Шевченко ввійшов в історію як полум’яний і безстрашний борець з антинародною, антиправовою, антигуманною політико-правовою системою російського царизму. Т.Г. Шевченко – це український Прометей, що своїм полум’яним словом ніс народу правду, формуючи національну свідомість та готовність до боротьби за соціальне та національне визволення.
Ключові слова: імперія, політика, боротьба, право, свобода, закон, беззаконня, гідність, честь, поліцейська держава, національна свідомість, кріпацтво.

Е. В. Ряшко, В. И. Ряшко

Т.Г. ШЕВЧЕНКО – ПЛАМЕННЫЙ БОРЕЦ ЗА ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА (К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В статье рассматривается борьба великого украинского мыслителя, поэта, художника и общественного деятеля Т.Г. Шевченко, пламенного защитника прав, свобод, чести и достоинства человека. Т.Г. Шевченко вошел в историю как пламенный и бесстрашный борец с антигуманной политико-правовой системой российского царизма. Т.Г. Шевченко – это украинский Прометей, который своим пламенным словом нес народу правду, формируя национальное сознание и готовность украинцев к борьбе за социальное и национальное освобождение.
Ключевые слова: империя, политика, борьба, право, свобода, закон, беззаконие, достоинство, честь, национальное сознание, крепостничество.

E. Ryashko, W. Ryashko

TARAS HRYHOROVYCH SHEVCHENKO – PROMINENT FIGHTER FOR THE HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS (TO THE 200TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

The article is devoted to the fight of the great Ukrainian poet, artist and public figure, patriot, defender of rights, freedoms, esteem and dignity. Taras Hryhorovych Shevchenko entered the history as prominent and fearless fighter against antinational, antilegal, inhumane political and legal system of Russian Tsarizm. Taras Shevchenko is Ukrainian Prometheus who brought the truth to people by prominent words, forming a national consciousness and willingness of Ukrainians to fight for social and national liberation.
Key words: empire, politics, fight, right, freedom, law, lawlessness, dignity, honor, esteem, national conscious, serfdom.

Література – 12

УДК 340.116:316.42
М. М. Сірант
доцент кафедри конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доцент

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ФЕНОМЕНІВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
© Сірант М. М., 2014
Розглянуто аспекти зміни таких феноменів, як держава і влада в умовах глобалізації. Особливу увагу присвячено значенню інформаційної складової у змінних трансформаціях. Визначаються тенденції розвитку держави і права в умовах інформаційного суспільства. Вказується на складові трансформації правового простору, особливу увагу присвячено віртуалізації права як новітнього феномену сучасної реальності.
Ключові слова: інформаційне суспільство, науково-технічний прогрес, держава, право, віртуальність права, трансформація.

М. М. Сирант

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ФЕНОМЕНОВ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рассмотрены аспекты изменения таких феноменов, как государство и власть в условиях глобализации. Особое внимание посвящено значению информационной составляющей в переменных трансформациях. Определяются тенденции развития государства и права в условиях информационного общества. Указывается на составляющие трансформации правового пространства, особое внимание уделено виртуализации права как нового феномена современной реальности .
Ключевые слова: информационное общество, научно-технический прогресс, государство, право, виртуальность права, трансформация.

М. M. Sirant

LEGAL ANALYSIS OF INNOVATIVE DISPLAYS PHENOMENA OF LAW IN THE INFORMATION SOCIETY

The article discusses the changes of aspects in phenomena of state and power in globalization. Particular attention is paid to the value of the information component of variable transformations. Trends in the development of law in the information society are identified. The components of the transformation of legal space are specified, particular attention is paid to virtualization of law as a modern phenomenon of contemporary reality.
Key words: information society, technological progress, government, law, virtual law, transformation.

Література – 9

Syndicate content