№1 (29) / 2015

УДК 528.721.287:537.533.35

ОСОБЛИВОСТІ КАЛІБРУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ СПОТВОРЕНЬ ЦИФРОВИХ РЕМ-ЗОБРАЖЕНЬ, ОТРИМАНИХ НА РІЗНИХ РЕМ

О. Іванчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова:, тест-об’єкт, растровий електронний мікроскоп (РЕМ), геометричні спотворення цифро¬вих РЕМ-зображень, калібрування, апроксимація.

Література – 17

Особливості калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на різних РЕМ
О. Іванчук

Наведено результати досліджень геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на чотирьох різних РЕМ у діапазоні збільшень від М = 1000х до М = 10000х. Акцентовано увагу на особливостях запису цифрових РЕМ-зображень для різних РЕМ, встановленні їх реальних фізичних розмірів, урахування яких дає можливість коректно визначати та враховувати як лінійні (масштабні) спотворення (∆М = ±3 %), так і нелінійні спотворення геометрії РЕМ-знімків (до ±1,5 мм або ± 15 пікселів) за розмірів зображення 12090 мм. Найефективнішим методом їх врахування є метод поліноміальної апрок¬симації, після якої їх залишкові значення не перевищують ±0,3 мм (±3 піксели). Це дає змогу отримувати просторові кількісні параметри мікроповерхонь дослідних об’єктів з високою точністю, зокрема у разі збільшення (масштабу) зображень М = 1000х: mx = my = = 0,1–0,3 мкм, mh(Z) = 1–1,5 мкм, а якщо М = 25000х – – mx = my = 0,005–0,01 мкм, mh(Z) = 0,1–0,2 мкм.

Особенности калибровки геометрических искажений цифровых РЭМ-изображений, полученных на разных РЭМ
О. Иванчук

Приведены результаты исследований геометрических искажений цифровых РЭМ-изображений, полученных на четырех разных РЭМ в диапазоне увеличений от М = 1000х до М = 10000х. Акценти¬ровано внимание на особенностях записи цифровых РЭМ-изображений для разных РЭМ, определении их реальных физических размеров, учет которых дает возможность корректно определять как линейные (масштабные) искажения (∆М = ±3 %), так и нелинейные искажения геометрии РЭМ-снимков (до ± 1,5 мм или ± 15 пикселей) при размере зображений 12090 мм. Наиболее эффективным методом их учета является метод полиномиальной аппроксимации, после чего их остаточные значения не превышают ± 0,3 мм (± 3 пиксела). Это позволяет получать пространственные количественные параметры микроповерхностей исследуемых объектов с высокой точностью, в частности, при увеличении (масштабе) изображений М = 1000х: mx = my = 0,1–0,3 мкм, mh(Z) = 1–1,5 мкм, а при М = 25000х – mx = my = 0,005–0,01 мкм, mh(Z) = 0,1–0,2 мкм.

Features Calibration of geometric distortion of digital SEM images obtained at different SEM
O. Ivanchuk

The results of studies of geometric distortion of digital SEM images obtained in 4 different SEM magnification range from M=1000h up to M=10000h. The attention is focused on the features of digital recording SEM images for different SEM, to determine their actual physical size, which makes it possible to account defined as linear (large-scale) distortion (ΔM = ± 3 %), and non-linear distortion geometry SEM pictures (up to ± 1,5 mm or ± 15 pixels) The image at the size of 12090 mm. The most effective method is a method of accounting polynomial approximation, after which their residual values does not exceed ± 0,3 mm (± 3 pixels). This allows for quantitative spatial parameters microsurface researched objects with high accuracy, in particular by increasing the (scale) image of M = 1000h: mx = my = 0,1–0,3 mkm, mh(Z) = 1–1,5 mkm, аnd when М = 25000h – mx = my = 0,005–0,01 mkm, mh(Z) = 0,1–0,2 mkm.

УДК 528.735

ASSESSMENT ACCURACY OF THE TOPOGRAPHIC RASTER MAPS – IRAQ

R. Abdallah
Lviv Polytechnic National University

Key words: topographic maps.

Література – 11

Оцінка точності топографічних растрових карт Іраку
Р. Абдаллах

Поставлено завдання можливого оновлення та поповнення растрових топографічних карт. Ірак є однією з тих країн, де близько 95 % топографічних карт з масштабом 1: 25000, 1: 50000 та 1: 100000 не оновлюються, а якщо і оновлюються, то тільки карти з малим охопленням територій.

Оценка точности топографических растровых карт Ирака
Р. Абдаллах

Поставлена задача возможного обновления и пополнения растровых топографических карт. Ирак является одной из тех стран, где около 95 % топографических карт с масштабом 1:25000, 1:50000 и 1:100000 не обновляются, а если и обновляются, то только карты с малым охватом территорий.

Assessment accuracy of the topographic raster maps – Iraq
R. Abdallah

This article is concerned with the task of possible update and completion of raster topographic maps. Iraq is one of those countries, where nearly 95 % of topographic maps at the scale of 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000 are not updated, and if they are, then only those with the small coverage areas.

AGRICULTURAL LAND USE IN LITHUANIA

A. Aleknavičius, V. Gurskienė
Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Key words: agricultural land, land use, farm, farming land, ownership rights

Література – 7

Використання земель сільськогосподарського призначення в Литві
А. Алекнавічюс, В. Гурскіене

Проаналізовано наслідки перебудови сільськогосподарського землекористування в період земельної реформи в Литовській Республіці. Визначено основні види землекористувачів, способи та умови придбання землі у власність, співвідношення між власниками землі й землекористувачами, процес утворення землеволодінь господарств. Охарактеризовано зміни площі сільськогосподарських угідь та причини виникнення невикористовуваних земель. Наведено пропозиції щодо збереження, поліпшення і раціонального використання продуктивних сільськогосподарських угідь як виключно цінного природного ресурсу і основного засобу виробництва в сільському господарстві.

Использование земель сельскохозяйственного назначения в Литве
А. Алекнавичюс, В. Гурскиене

Проанализированы последствия переустройства сельскохозяйственного землепользования в период земельной реформы в Литовской Республике. Опре¬делены основные виды землепользователей, способы и условия приобретения земли в собственность, соотношение между собственниками земли и землепользователями, процесс образования землевладений хозяйств. Охарактеризованы изменения площади сельскохозяйственных угодий и причины возникновения неиспользуемых земелъ. Приведены предложения по сохранению, улучшению и рациональному использованию продуктивных сельскохозяйственных угодий как исключительно ценного природного ресурса и основного средства производства в сельском хозяйстве.

Agricultural land use in Lithuania
A. Aleknavičius, V. Gurskienė

The article analyses the consequences of agricultural land use rearrangement during the period of land reform in the republic of Lithuania. The main types of land users, ways, and conditions for acquiring the land ownership as well as the process of farming land holding development were identified. Alterations of the farming land area and reasons for formation of abandoned lands are described. The suggestions for preservation, improvement and rational use of fertile farming land as exceptional natural resource and the main measure of agricultural production are provided.

УДК 528.41-027.45-047.44

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІМОВІРНІСНОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ОПОРНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ

С. Бєгічев, Г. Ішутіна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Ключові слова: оцінка надійності, ймовірність, об’єкт, система, елемент, пункти геодезичної мережі.

Література – 14

Формування методології імовірнісної оцінки надійності опорних геодезичних пунктів
С. Бєгічев, Г. Ішутіна

Проаналізовано різні методи оцінки надійності, що дало змогу сформувати методологічний підхід для ймовірнісної оцінки надійності опорних геодезичних пунктів.

Формирование методологии вероятностной оценки надежности опорных геодезических пунктов
С. Бегичев, А. Ишутина

Проанализированы существующие методы оценки надежности, позволившие сформировать методологический подход для вероятностной оценки надежности опорных геодезических пунктов.

Analysis methods for probabilistic reliability assessment geodetic control points
S. Begichev, G. Ishutina

Analyzed existing methods for assessing the reliability enabled to form a methodological approach for probabilistic reliability assessment geodetic control points.

УДК 528.04

65-річчя ПАТ “КИЇВМЕТРОБУД” КОРПОРАЦІЇ “УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД”. 17 РОКІВ ВИСОКОЇ ТОЧНОСТІ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “УКРГЕОДЕЗМАРК”
М. Білоус, В. Ковтун
Дочірнє підприємство “Укргеодезмарк” ПАТ “Київметробуд”

Ключові слова: інженерно-геодезичні роботи, маркшейдерська служба, геодезично-маркшейдерський супровід.

65-річчя ПАТ “Київметробуд” Корпорації “Укрметротунельбуд”. 17 років високої точності Дочірнього підприємства “Укргеодезмарк”
М. Білоус, В. Ковтун

Надано інформацію про інженерно-геодезичну діяльність підприємства.

65-летие ОАО “Киевметрострой” Корпорации “Укрметротуннельстрой”. 17 лет высокой точности Дочернего предприятия “Укргеодезмарк”
М. Белоус, В. Ковтун

Предоставлена информация об инженерно-геодезической деятельности предприятия.

65 years of PJSC “Kievmetrostroy” Corporation “Ukrmetrotunelbud”. 17 years high precision – Subsidiary “Ukrheodezmark”
M. Bilous, V. Kovtun

The information provided on geodetic activities of the company.

УДК 528.92

ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ РЕГУЛЯРНОЇ СІТКИ БІКУБІЧНОЇ СПЛАЙН-ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ЦМР

К. Бурак, В. Ковтун, Р. Левицький
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: інтерполяція, бікубічний сплайн, ЦМР, регулярна сітка.

Література – 8
Визначення щільності регулярної сітки бікубічної сплайн-інтерполяції при створенні ЦМР
К. Бурак, В. Ковтун, Р. Левицький

Досліджено точність відтворення рельєфу ЦМР створеною авторами програмою БСІ на прикладі різних категорій складності рельєфу. Встановлено кореляційні залежності між розміром регулярної сітки, категорією складності рельєфу та СКП знаходження висоти. Створено графік залежності точності визначення висоти точки з ЦМР від кроку регулярної сітки та категорії складності рельєфу.
Определение плотности регулярной сетки бикубической сплайн-интерполяции
при создании ЦМР
К. Бурак, В. Ковтун, Г. Левицкий

Исследовано точность воспроизведения рельефа ЦМР, созданной разработанной авторами программой БСИ на примере различных категорий сложности рельефа. Установлены корреляционные зависимости между размером регулярной сетки, категорией сложности рельефа и СКП нахождения высоты. Созданный график зависимости точности определения высоты точки ЦМР от шага регулярной сетки и категории сложности рельефа.

Determination of the density of a bicubic spline interpolation regular grid when creating DEM
K. Burak, V. Kovtun, R. Levytskyi

The article present the accuracy of DEM reproduction created by Bicubic Spline Interpolation on the example of different categories of relief complexity. Correlations are established between the size of regular grid, category of relief complexity and a mean-square error of height finding. The graph is drawn showing the dependence of accuracy of point height finding from DEM, the size of regular grid and category of relief complexity.

УДК 528.92

МОНІТОРИНГ РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПОВЕНЕВИХ ЯВИЩ РІКИ ДНІСТЕР ЗА КОСМІЧНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ

Х. Бурштинська, Л. Мовчко, В. Шевчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: моніторинг, руслові процеси, повені, космічні зображення, цифрування, рік.

Література – 17

Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями
Х. Бурштинська, Л. Мовчко, В. Шевчук

Розглянуто основні причини, які викликають зміщення русел рік. Запропоновано технологічну схему дослідження зміщень русла ріки Дністер в межах Львівської області. Для аналізу зміщень русла ріки використано космічні зображення із супутників Landsat 1992, 2001 та 2014 рр. Встановлено, що зміщення русла за 20-річний період на деяких ділянках сягає 300 м. Проаналізовано наслідки паводка в травні 2014 р.

Мониторинг русловых процессов та паводковых явлений реки Днестр по космическим изображениям
Х. Бурштынская, Л. Мовчко, В. Шевчук

Рассматриваются основные причины, вызывающие русловые смещения. Предложено технологическую схему исследования смещений русла реки Днестр во Львовской области. Для анализа смещений русла реки использовано космические изображения из спутников Landsat 1992, 2001 и 2014 г. Установлено, что смещения русла за 20-летний период на некоторых участках достигает 300 м. Проанализировано последствия паводка в мае 2014 г.

Monitoring of channel processes and high-flood phenomena of the Dniester River on the space images
H. Burshtynska, L. Movchko, V. Shevchuk

The main causes of river bed displacement. The process flowsheet study displacements river Dniester in the Lviv region. For the analysis of the displacement of the river bed used satellite imagery from Landsat satellites in 1992, 2001 and 2014.

УДК 332.64

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ НЕВІДПОВІДНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ КООРДИНАТ СУМІЖНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Р. Ванчура, М. Роздольська
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: нашарування, земельні ділянки, невідповідність координат.

Література – 4.

Дослідження порядку вирішення питань державної реєстрації земельних ділянок у випадку виявлення фактів невідповідності геодезичних координат суміжних земельних ділянок
Р. Ванчура, М. Роздольська

Розглянуто досвід державних та приватних підприємств з усунення нашарувань ділянок. Запропоновано схему для швидкого вирішення цієї проблеми.

Исследование последовательности решения вопросов государственной регистрации земельных участков в случае обнаружения факта несоответствия геодезических координат смежных земельных участков
Р. Ванчура, М. Роздольская

Рассмотрен опыт государственных и частных предприятий по устранению наслоений участков. Предложена схема для быстрого решения этой проблемы.

Investigation procedure of resolving issues state land parcels registration in case of inconsistencies geodetic coordinates neighboring land parcels
R. Vanchura, M. Rozdolska

Consider experience of public and private companies on elimination accretions land parcels. Propose the scheme of quick solution this problem.

УДК 528.72/73

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕЛИКИХ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД РІВНЕНСЬКОЇ АЕС ЦИФРОВИМ СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

В. Глотов, Т. Ільків
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: цифрові знімальні камери, назем¬не цифрове стереофотограмметричне знімання, градирні, вентиляційні труби.

Література – 8
Технологічні особливості визначення кількісних параметрів великих інженерних споруд Рівненської АЕС цифровим стереофотограмметричним методом
В. Глотов, Т. Ільків

Подана технологічна схема цифрового стереофотограмметричного методу для визначення змін параметрів градирень і вентиляційних труб. Визначено апріорну оцінку методу і відносно цього враховано особливості запропонованої методики. Увагу зосереджено на можливості підвищення точності та врахуванні помилок, які виникають у ході реалізації методу.

Технологические особенности определения количественных параметров крупных инженерных сооружений Ровенской АЭС цифровым стереофотограмметрическим методом
В. Глотов, Т. Илькив

Представлена технологическая схема цифрового стереофотограмметрического метода для определения изменений параметров градирен и вентиляционных труб. Определена априорная оценка метода и относительно этого учтены особенности предложен¬ной методики. Акцентируется внимание на возможности повышения точности и учете ошибок, возникающих при реализации метода.

Technological peculiarities of determination of quantitative parameters of large engineering structures on Rivne NPP by digital stereophotogrammetric method
V. Hlotov, T. Ilkiv

Technological scheme of a digital stereophotogrammetric method for determining changes in the parameters of cooling towers and ventilation pipes is presented. A priori assessment of method is determined and peculiarities of the proposed technique are considered. Attention is focused on the possibility of improving the accuracy and accounting errors arising in the implementation of the method.

УДК 528.01/.06

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ТЕХНОГЕННЫХ ЗОН

А. Горб
Навигационно-геодезический центр, Харьков

Д. Ерёменко
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”

Ключевые слова: лазерное сканирование, 3D-моделирование, Tin-модель, определение объема, GNSS-технологии.

Література – 5

Застосування лазерного сканування для моделювання рельєфу техногенних зон
О. Горб, Д. Єрьоменко

Наведено й описано спосіб комбінування лазерного сканування і GNSS-технологій для застосування в задачах 3D-моделювання техногенних зон.

Применение лазерного сканирования для моделирования рельефа техногенных зон
А. Горб, Д. Ерёменко

Приведен и описан способ комбинирования лазерного сканирования и GNSS-технологий для применения в задачах 3D-моделирования техногенных зон.

The use of laser scanning for modeling the relief of technogenic areas
A. Gorb, D. Yeromenko

Shows and describes a process for combining laser scanning and GNSS-technologies for use in 3D-modeling of relief technogenic areas applications.

УДК 332.3:528.44

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ІНВУДА В МЕТОДИЦІ КАДАСТРОВОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Ю. Губар
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: кадастрова оцінка, оцінка нерухомості, модель Рінга, модель Інвуда, ставка дисконту, капіталізація чистого доходу.

Література – 10

Реалізація моделі Інвуда в методиці кадастрової оцінки об’єктів нерухомості
Ю. Губар

Отримані результати дають змогу використовувати метод прямої капіталізації в ситуації, коли об’єкти нерухомості не повністю втрачають свою вартість і необхідне відшкодування тільки частини первинних інвестицій. Враховують очікуване зростання орендних ставок на прогнозний період і очікуване зростання цін на нерухомість.

Реализация модели Инвуда в методике кадастровой оценки объектов недвижимости
Ю. Губар

Полученные результаты позволяют использовать метод прямой капитализации в ситуации, когда объекты недвижимости не полностью теряют свою стоимость и необходимо возмещение только части первоначальных инвестиций. Учитывают ожидаемый рост арендных ставок на прогнозный период и ожидаемый рост цен на недвижимость.

Implementation of the model in Inwood cadastral valuation methodology of real estate
Yu. Hubar

The results obtained allow to use the method of direct capitalization in a situation where real estate is not completely lose their value and must compensation for only part of the initial investment. Take into account anticipated increase in rental rates in the projection period and the expected growth in property prices.

УДК 528.7 (075.8)

ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ НАПЕРЕДОДНІ XXIII КОНГРЕСУ ISPRS

О. Дорожинський
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: дистанційне зондування, конгрес ISPRS.

Література – 2

Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні XXIII Конгресу ISPRS
О. Дорожинський

Проаналізовано сучасний стан фотограмметрії та дистанційного зондування на підставі матеріалів XXII Конгресу ISPRS. Подано авторське бачення основних проблем і тенденцій розвитку галузі, її місце і роль у вирішенні глобальних проблем.

Фотограмметрия и дистанционное зондирование накануне XXIII Конгресса ISPRS
А. Дорожинский

Изложен анализ современного состояния фотограмметрии и дистанционного зондирования на основании материалов XXII Конгресса ISPRS. Представлено авторское видение основных проблем и тенденций развития отрасли, ее место и роль в решении глобальных проблем.

Photogrammetry and Remote Sensing befor XXIII ISPRS Congress
O. Dorozhynskyy

The article analyzes the current state of photogrammetry and remote sensing based materials XXII Congress of ISPRS. Posted copyright view of key issues and trends in the industry, its place and role in solving global problems.

УДК 528.34

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОБУДОВИ ПЛАНОВИХ ЗНІМАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПРИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

М. Дутчин, Т. Грицюк, І. Біда, М. Ничвид
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: кадастрові знімання, планові знімальні мережі, площа земельної ділянки, межові знаки.

Література – 15

Дослідження точності побудови планових знімальних мереж при інвентаризації земель населених пунктів
М. Дутчин, Т. Грицюк, І. Біда, М. Ничвид

Розглянуто питання точності визначення планового положення пунктів знімальної основи і межових знаків для забезпечення необхідної точності визначення площ земельних ділянок у містах республіканського й обласного підпорядкування.

Исследование точности построения плановых сетей при кадастровых сьемках
М. Дутчин, Т. Грицюк, І. Біда, М. Ничвид

Рассмотрены вопросы точности определения планового положения пунктов съемочной сети и межевых знаков для обеспечения необходимой точности определения площадей земельных участков в городах республиканского и обласного подчинения.

Research of exactness of construction of horizontal survey network for land inventory of settlements
M. Dutchyn, T. Grytsyuk, I. Bida, M. Nychvyd

The questions of exactness of determination of the horizontal position of survey’s basis points and boundary marks for providing of necessary exactness of definition of land plot area in the cities of republican and region.

УДК 332.3

О ПРОБЛЕМАХ КОНСОЛИДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В АРМЕНИИ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ

П. Эфендян
Национальный аграрный университет Армении

Ключевые слова: земля, ресурс, площадь, приватизация, масштаб, рынок.

Література – 3

Про проблеми консолідації земель у Вірменії та шляхи їх вирішення
П. Ефендян

Розглянуто проблеми консолідації земель у Вірменії, а також можливі шляхи їх вирішення.

О проблемах консолидации земель в Армении и путях их решения
П. Эфендян

Рассмотрены проблемы консолидации земель в Армении, а также возможные пути их решения.

About the problems of land consolidation in Armenia and their solutions
P. Efendyan

The article considers the problems of land consolidation in Armenia, as well as possible solutions.

УДК 332.3

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОСІКАМИ ПІД ЧАС ПРОКЛАДАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

О. Казанівська, М. Маланчук, Т. Мартинюк
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: екологічне управління просіками, повітряні лінії електропередачі, трасування, біотоп.

Література – 5

Екологічне управління просіками під час прокладання повітряних ліній електропередачі
О. Казанівська, М. Маланчук, Т. Мартинюк

Запропоновано механізм врахування екологічних факторів під час прокладання повітряних ліній електропередачі. Подано цілі екологічного управління просіками та три рівні його впровадження. Наведено приклад вирішення конфліктних ситуацій під час вибору місця розташування опор ліній електропередачі.

Экологическое управление просеками при прокладывании воздушных линий электропередачи
О. Казанивска, М. Маланчук, Т. Мартынюк

Предложен механизм учета экологических факторов при прокладывании воздушных линий электропередачи. Представлены цели экологического управления просеками и три уровня его внедрения. Приведен пример решения конфликтных ситуаций при выборе места расположения опор линий электропередачи.

Environmental swath management at the routing of overhead transmission lines
O. Kazanivska, M. Malanchuk, T. Martunyk

The mechanism of integration of environmental factors at the routing of overhead transmission lines is proposed. Goals of environmental swath management and three levels of implementation are submitted. An example of conflict resolution when choosing the location of supports power lines is shown.

УДК 528.04

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ”

І. В. Калинич, І. І. Калинич
Ужгородський національний університет
С. Савчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: конференція, геодезія, картографія, кадастр, гідроенергетика, надзвичайні ситуації, система космічного захисту.

VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”
І. В. Калинич, І. І. Калинич, С. Савчук

Подано огляд сучасного землеустрою і кадастру в Україні, висвітлено проблеми охорони та раціонального використання земель, водних та лісових ресурсів, а також окреслено перспективи розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування в Україні за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”, яка відбулася 23–25 жовтня 2014 року в м. Ужгород.

VII Международная научно-практическая конференция “Новые технологии в геодезии, землеустройстве и природопользовании”
И. В. Калыныч, И. И. Калыныч, С. Савчук

Представлен обзор современного землеустройства и кадастра в Украине, освещены проблемы охраны и рационального использования земель, водных и лесных ресурсов, представлены перспективы развития топографо-геодезической деятельности и национального картографирования в Украине по материалам VII Международной научно-практической конференции “Новые технологии в геодезии, землеустройстве и природопользовании”, которая состоялась 23–25 октября 2014 года в г. Ужгород.

VII International scientific-practical conference “New technologies in geodesy, land and environmental management”
I. V. Kalynych, I. I. Kalynych, S. Savchuk

Presents an overview of modern land management and cadastre in Ukraine highlights the problems of protection and rational use of land, water and forest resources, and presents perspectives of development of topographic and geodetic activities and national mapping in Ukraine on the materials the VII International Scientific and Practical Conference “New technologies in geodesy, land and environmental management” held 23–25 October 2014 in Uzhgorod.

UDC 765.528.9

APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR DETERMINATION VEHICLES FROM THE “SHADOWING” ZONE SUITABLE FOR STAFF USE

V. Korolov, Y. Zaiets
The Army Academy named after hetman Petro Sahaidachnyi

R. Savchuk
National Defense University of Ukraine

Key words: landmark, “shadowing” zone, zone of direct visibility.

Література – 7

Застосування геоінформаційної системи для визначення машин із зони “затінення”, придатних для штатного використання
В. Корольов, Я. Заєць, Р. Савчук

Здійснено формалізоване обґрунтування визначення функціональних машин у підрозділі, придатних для штатного використання, за допомогою геоінформаційної системи, серед тих, які перебувають у зоні “затінення”. Отримано аналітичне співвідношення, яке дає змогу обчислити час виходу машини, що розміщена в зоні “затінення”, на лінію прямої видимості до орієнтира.

Применение геоинформационной системы для определения машин из зоны “затенения”, пригодных для штатного применения
В. Корольов, Я. Заец, Р. Савчук

Статья посвящена формализованному обоснованию определения функциональных машин в подразделении, пригодных для штатного использования, с помощью геоинформационной системы, среди тех, которые находятся в зоне “затенения”. Получено аналитическое соотношение, которое позволяет вычислить время выхода машины, находящейся в зоне “затенения”, на линию прямой видимости к ориентиру.

Application of geographic information system for determination vehicles from the “shadowing” zone suitable for staff use
V. Korolov, Y. Zaiets, R. Savchuk

The article is devoted to the formalized determination of functional vehicles in subunits suitable for the staff use by the means of geographic information system, among those, which are located in the “shadowing” zone. It also offers the method of determination of “shaded” vehicles, which are capable to move out of the ”shadowing“ zone to the line of direct visibility to the landmark in the accepted time.

УДК 631

ПОЛОЖЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

M. Koцаб, Й. Лехнер, K. Радей, A. Дрбал
Научно-исследовательский геодезический, топографический и картографический институт,
пгт. Здибы, Чешская Республика

Ключевые слова: Европейский Союз, Чешская Республика, INSPIRE, eGovernment, геопространственная информация, инфраструктура, регистры государственного управления, геопортал, кадастр недвижимости, законодательство.

Література – 0

Положення і значення геоінформаційної інфраструктури в демократичному суспільстві
M. Коцаб, Й. Лехнер, К. Радей, А. Дрбал

Розглянуто принципи побудови національної інфраструктури геопросторової інформації на основі директиви Європейського співтовариства INSPIRE. Зазначено, що метою її побудови є прозоре функціонування демократичної держави та обмеження корупції. Визначені обов’язки державної влади щодо створення та ведення геопросторових даних, особливо в галузях навколишнього середовища, відносин власності, будівельного адміністрування та безпеки. Перераховані інші споживачі й творці геопросторових даних. Підкреслено, що складовою геоінформаційної системи повинні бути законодавство, охорона прав і свобод, право на самовизначення, право на вільне підприємництво і торгівлю.

Положение и значение геоинформационной инфраструктуры в демократическом обществе
M. Коцаб, Й. Лехнер, К. Радей, А. Дрбал

Рассмотрены принципы построения национальной инфраструктуры геопространственной информации на основе директивы Европейского сообщества INSPIRE. Отмечено, что целью ее построения является прозрачное функционирование демократического государства и ограничение коррупции. Определены обязанности государственной власти по созданию и ведению геопространственных данных, особенно в областях окружающей среды, отношений собственности, строительного администрирования и безопасности. Перечислены другие потребители и создатели геопространственных данных. Подчеркнуто, что составной частью геоинформационной системы должны быть законодательство, охрана прав и свобод, право на самоопределение, право на свободное предпринимательство и торговлю.

Position and importance of geoinformation infrastructure in a democratic society
M. Kocab, J. Lechner, K. Radej, A. Drbal

Considered the principles of construction of national infrastructure of geospatial information based on the directives of the European Community INSPIRE. Noted that the purpose of its construction is transparent functioning of a democratic state and limit corruption. Defined responsibilities state power to establish and maintain geospatial data, especially in the areas of environment, property relations, construction administra¬tion and security. Listed other users and creators of geospatial data. Pointed that the component of the geographic information system should be legislation, protect the rights and freedoms, the right to self-determination, the right to freedom bussines and trade.

УДК 528: 378.147.227

ОЦІНКА РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ КРИВОГО РОГУ В РАЙОНІ СТАНЦІЇ “МАЙДАН АРТЕМА”

О. Куліковська
Криворізький національний університет

Ключові слова: геодезичний моніторинг, швидкісний трамвай, небезпечні інженерно-геологічні про¬цеси, вертикальні зміщення.

Література – 3

Оцінка розвитку небезпечних деформаційних процесів при експлуатації лінії швидкісного трамваю Кривого Рогу в районі станції “Майдан Артема”
О. Куліковська

Викладено результати проведення дослідно-експериментальної роботи геодезичним та інженерно-геологічним методами щодо оцінки розвитку деформаційних процесів на ділянці розміщення станції “Майдан Артема” швидкісного трамваю Кривого Рогу. Встановлено суттєвий вплив гірничих робіт на деформацію порід, у межах яких розташований соціально значущий для Кривбасу об’єкт – “Швидкісний трамвай”. Деформаційні процеси не стабілізувалися, тому рекомендується спостереження продовжити.

Оценка развития опасных деформационных процессов при эксплуатации линии скоростного трамвая Кривого Рога в районе станции “Площадь Артема”
О. Куликовская

Представлены результаты проведения опытно-экспериментальной работы геодезическим и инженерно-геологическим методами оценки развития деформа¬ционных процессов на участке размещения станции “Площадь Артема” скоростного трамвая г. Кривого Рога. Установлено значительное влияние горных работ на деформацию пород, в пределах которых расположен социально значимый для Кривбасса объект – “Скоростной трамвай”. Деформационные процессы не стабилизировались, поэтому рекомендуется продолжить наблюдения.

Assessment of hazardous deformation processes in the operation of high-speed tram line Krivoy Rog near the station “Artem’ Square”
O. Kulikovska

Presents the results of experimental work geodetic and engineering-geological estimation methods of development of deformation processes in the area of the station “Artem’ Square” of fast tram, Krivoy Rog. Installed a significant impact of mining on the deformation of rocks, within which is a socially important for Kryvbas object – “Speed tram”. Deformation processes is not stabilized, so it is recommended that monitoring continue.

УДК 528.1:528.4

ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНОЇ МОБІЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ФІКСУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

О. Куліковська, Ю. Атаманенко
ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Ключові слова: безпілотні мобільні моделі, дорожньо-транспортні пригоди, технічні можливості, функції квадрокоптера, фотознімок, картографування, автомобільний транспорт.

Література – 11
Технічні можливості застосування безпілотної мобільної моделі для фіксування дорожньо-транспортних пригод
О. Куліковська, Ю. Атаманенко

Розглянуто технічні можливості застосування безпілотних мобільних моделей для фіксування дорожньо-транспортних пригод. Проаналізовано три наявні функції: налаштування потужності гвинтів, утримання напрямку польоту, автоматичне повернення в напрямку пульта управління. Наведено результати практичного використання моделі у різних погодних умовах.

Технические возможности применения беспилотной мобильной модели для фиксирования дорожно-транспортных происшествий
О. Куликовская, Ю. Атаманенко

Рассмотрены технические возможности применения беспилотной мобильной модели для фиксации дорожно-транспортных происшествий. Проанализированы три функции: настройка мощности винтов, удержание направления полета, автоматический возврат в направлении пульта управления. Приведены результаты практического использования модели в различных погодных условиях.

Technical possibilities of the use of unmanned mobile model to capture traffic accidents
O. Kulikovskaja, Y. Atamanenko

Discussed are the technical possibility of using unmanned mobile models to capture traffic accidents. Analyzed three functions: power tuning screws, hold the direction of flight, automatic return in the direction of the remote control. The results of the practical use of the model in different weather.

УДК 528.4

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВІДЛІЧУВАННЯ ШАШКОВИХ РЕЙОК

В. Літинський, А. Віват, І. Рій, І. Жак
Львівський національний аграрний університет

Ключові слова: цифровий нівелір, нівелірна рейка, відлічування.

Література –10

Методика дослідження точності відлічування шашкових рейок
В. Літинський, А. Віват, І. Рій, І. Жак

Розглянуто методику дослідження точності відлічування шашкових рейок з використанням цифрових нівелірів, залежно від збільшення зорової труби нівеліра та віддалі до рейки, яка дає змогу визначати цю точність незалежно від похибки за перефокусування труби, кута негоризонтальності візирного променя, вертикальної рефракції, кривини Землі тощо.
Таку методику дослідження можна застосовувати не тільки для цифрових нівелірів, а й для оптичних.

Методика исследования точности отсчитывания шашечных реек
В. Литынськый, А. Виват, И. Рий, И. Жак

Рассмотрена методика исследования точности отсчитывания шашечных реек с использованием цифровых нивелиров, в зависимости от увеличения зрительной трубы нивелира и расстояния до рейки, позволяющая определять точность независимо от погрешности за перефокусирование трубы, угла негоризонтальности визирного луча, вертикальной рефракции, кривизны Земли и т. д.
Такую методику исследования можно применять не только для цифровых нивелиров, но и для оптических.

Methods to research of reading the accuracy of levelling rods
V. Litynskyy, A. Vivat, I. Riy, I. Zhak

In this article the method of researching of the accuracy of reading of leveling rods using digital levels, depending on the increase of the telescope zoom and leveling distance to the rod is described. This method allows determining the accuracy regardless of the error introduced by refocusing of the tube, non horizontal sight beam angle, vertical refraction, Earth curvature and so on.
This method can be used not only for digital leveling devices, but also for optical.

УДК 528.001 + 681.518

ОНТОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ БАЗ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

А. Лященко
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії,

І. Патракеєв
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: моніторинг, геоінформаційний моніторинг, ГІС, бази геопросторових даних.

Література – 11
Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних
А. Лященко, І. Патракеєв

Обґрунтовано визначення терміна “геоінформаційний моніторинг” та його місце в загальній схемі класифікації моніторингових систем, наведено особливості компонентів ГІС моніторингу: бази геопросторових даних, бази метаданих та бази знань.

Онтология и особенности компонентов геоинформационного мониторинга в технологии баз геопространственных данных
А. Лященко, И. Патракеев

Обосновано определение термина “геоинформационный мониторинг” и его место в общей схеме классификации мониторинговых систем, приведены особенности компонентов ГИС мониторинга: базы геопространственных данных, базы метаданных и базы знаний.

Ontology and features of components geoinformation monitoring for geospatial database technology
A. Lyashchenko, I. Patrakeev

Definitions of the term Geoinformation Monitoring and its place in the overall classification scheme monitoring systems, given the features of components of GIS Monitoring: geospatial database, metadata database and knowledge base.

УДК 538.713

МАГНІТНЕ СХИЛЕННЯ ТА ЙОГО ВІКОВИЙ ХІД ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ДЛЯ ЕПОХИ 2013 року

В. Максимчук, І. Чоботок, Є. Накалов, Д. Марченко
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна

Ключові слова: магнітне схилення, пункти вікового ходу.

Література –10

Магнітне схилення та його віковий хід західного регіону України для епохи 2013 року
В. Максимчук, І. Чоботок, Є. Накалов, Д. Марченко

Наведено результати вивчення просторової структури магнітного схилення та його вікового ходу для західного регіону України. Побудовано карту для епохи 2013 р. Виконано порівняння побудованих за даними спостережень карт магнітного схилення та вікового ходу з аналогічними картами, побудованими за міжнародними моделями. Показано, що аномалії в структурі магнітного схилення та його вікового ходу пов’язані з магнітними неоднорідностями літосфери.

Магнитное склонение и его вековой ход западного региона Украины для эпохи 2013 года
В. Максимчук, И. Чоботок, Е. Накалов, Д. Марченко

Представлены результаты изучения пространственной структуры магнитного склонения и его векового хода для западного региона Украины. Построена карта магнитного склонения для эпохи 2013 г. Выполнено сравнение построенных за данными наблюдений карт магнитного склонения и векового хода с аналогичными картами, построенными по международным моделям. Показано, что аномалии в структуре магнитного склонения и его векового хода связаны с магнитными неоднородностями литосферы.

Magnetic declination and its age execution of western Ukraine for age 2013
V. Maksymchuk, I. Chobotok, E. Nakalov, D. Marchenko

The results of the study of the spatial structure of magnetic declination and his age go to Western Ukraine. We construct a map of the era of 2013. Comparison built on observations of magnetic declination cards and age go with those cards built on international models. It is shown that abnormalities in the structure of the magnetic declination and its age-related course of magnetic inhomogeneities of the lithosphere.

УДК 528.32

ПРО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВИХ КООРДИНАТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФОРМАЛІЗМУ ВЕКТОРІВ ГІББСА

В. Мельник, В. Расюн
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова: вектори Гіббса, просторова орієнтація, системи координат, результуючі нахили.

Література – 10

Про перетворення просторових координат із застосуванням формалізму векторів Гіббса
В. Мельник, В. Расюн

Розглянуто питання визначення просторової орієнтації координатних систем, результуючого нахилу та перетворення координат із застосуванням векторів Гіббса.

О преобразовании пространственных координат с применением формализма векторов Гиббса
В. Мельник, В. Расюн

Рассмотрены вопросы определения пространственной ориентации координатных систем, результирующего наклона и преобразования координат с применением векторов Гиббса.

On the transformation of the spatial coordinates using Gibbs formalism vectors
V. Melnyk, V. Rasyun

The article deals with the issues of determining the spatial orientation of coordinate systems, the resulting slope and coordinate transformation using vectors Gibbs.

УДК 528.72

ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТРИВИМІРНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПЕМ-ЗОБРАЖЕНЬ

В. Мельник, О. Рудик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова: електронна мікроскопія, опуклі множини, дискретне перетворення Фур’є, гомоморфні функції.

Література – 15

Деякі загальні принципи тривимірного відтворення ПЕМ-зображень
В. Мельник, О. Рудик

Розглянуто основні принципи застосування в електронній мікроскопії типу просвічувальної електронної мікроскопії (ПЕМ) теорії опуклих множин. Пропонується застосовувати для поліпшення якості ПЕМ-зображень на стадії попереднього оброблення математичний апарат гомоморфних функцій. Розглянуто питання інтеграції дискретного перетворення Фур’є та обчислюваної схеми алгоритму Гершберга в задачах 3D-реконструкції ПЕМ-зображень.

Некоторые общие принципы трехмерного воспроизведения ПЭМ-изображений
В. Мельник, А. Рудык

Рассмотрены основные принципы применения в электронной микроскопии типа просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) теории выпуклых мно¬жеств. Предлагается применять для повышения качества ПЭМ-изображений на стадии предварительной обработки математический аппарат гомоморфных функций. Рассмотрены вопросы интеграции дискретного преобра¬зо¬вания Фурье и вычислительной схемы алгоритма Гершберга в задачах 3D-реконструкции ПЭМ-изображений.

Some general principles of three-dimensional reproduction of TEM-images
V. Melnyk, A. Rudyk

The basic principles for use in electron microscopy, transmission electron-type electron microscopy (TEM), the theory of convex sets is considered. It is proposed to use to improve the quality TEM images in the pretreatment step mathematical tool of homomorphic functions. The problems of integration of the discrete Fourier transform and computational scheme of Gerchberg`s alhorithm in 3D-reconstruction of the TEM images is reviewed.

KALIBRIERUNG VON NIVELLIERGERÄTEN UND -LATTEN AN DER HOCHSCHULE NEUBRANDENBURG

E. Müller, W. Heger
Hochschule Neubrandenburg, Deutschland

Schlissebwörfer: kalibrierung, nivelliergeräte.

Література – 9

Калібрування нівелірних приладів та рейок у Вищій школі Нойбранденбурґ
Є. Мюллер, В. Геґер

Розглядається калібрування геодезичних вимірювальних засобів, зокрема, вимірювання висот за допо¬мо¬гою геометричного нівелювання. Застосування горизонтальної візирної лінії і двох вертикальних масштабів дає можливість визначити вертикальну різницю висот dH´.

Калибровка нивелирных приборов и реек в Высшей школе Нойбранденбурґ
Е. Мюллер, В. Гегер

Рассматривается калибровка геодезических измерительных средств, в частности измерения высот с помощью геометрического нивелирования. Применение горизонтальной визирной линии и двух вертикальных масштабов дает возможность определить вертикальную разницу высот dH'.

Calibration of levelling devices and lathes in Neubrandenburg University of Applied Sciences
E. Muller, W. Heger

The article deals with calibration of geodetic measuring means, particularly heights geometric levelling. The application of horizontal viewfinder line and two vertical scales makes it possible to determine the vertical difference of heights dH´.

УДК 332.33(474.3)(477)

FEATURES OF LAND ADMINISTRATION: LATVIAN AND UKRAINIAN EXPERIENCE

V. Parsova
Latvia University of Agriculture

N. Stoiko
Lviv National Agrarian University

Key words: land administration, land administration process, land management, land policy, land reform, land relations, land use.

Література – 14

Особливості управління земельними ресурсами: досвід Латвії та України
В. Паршова, Н. Стойко

Охарактеризовано юридичну основу управління земельними ресурсами, проаналізовано системи управління земельними ресурсами в Латвії та в Україні, а також подано пропозиції для удосконалення процесу управління земельними ресурсами в цих державах.

Особенности управления земельными ресурсами: опыт Латвии и Украины
В. Паршова, Н. Стойко

Охарактеризовано юридическую основу управления земельными ресурсами, проанализировано сущест¬вую¬щую в Латвии и Украине систему управления земельными ресурсами, а также сделаны предложения по усовершенствованию процесса управления земельными ресурсами в этих государствах.

Features of land administration: Latvian and Ukrainian experience
V. Parsova, N. Stoiko

In the article is described the legal basement of land administration, analysed existing system of land administration in Latvia and Ukraine, and are given proposals for improvement of land administration process in these countries.

УДК 332.2

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ОСВОЄННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ В ОЦІНЦІ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

І. Перович
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: оцінка, вартість, витрати.

Література – 10
Методичні підходи щодо визначення витрат на освоєння та облаштування територій в оцінці земель населених пунктів
І. Перович

Виконано дослідження на предмет застосування до розрахунків витрат на освоєння та облаштування територій населених пунктів у нормативній грошовій оцінці програмного комплексу LPS, Збірника укрупнених розцінок, відновної вартості інженерних комунікацій з урахуванням їх зносу та залишкової вартості.
Запропоновано використовувати в оцінці земель населених пунктів методичний підхід, оснований на обчисленні показника відновної вартості інженерних комунікацій з урахуванням ступеня їх зносу, або підхід, пов’язаний із землеоцінювальною структуризацією території за ринковою (експертною) оцінкою.

Методические подходы к определению затрат на освоение и обустройство территорий в оценке земель населенных пунктов
И. Перович

Выполнено исследование на предмет использования при расчетах показателей на освоение и обустройство территорий населенных пунктов в нормативной денежной оценке программного комплекса LPS, Сборника укрупненных расценок, стоимости инженерных коммуникаций с учетом их износа и остаточной стоимости.
Предложено использовать в оценке земель населенных пунктов методический подход, основанный на использовании показателя стоимости инженерных коммуникаций с использованием степени их износа или подход, связанный с землеоценочной структуризацией территории за рыночной (экспертной) оценкой.

Methodical approaches inrelation to determination of charges and arrangement of territories in the estimation of land of settlements
I. Perovych

Reseach is executed for the purpose application to the accounts of charges on mastering and arrangement of territories of settlements in the normative money estimation of programmatic complex LPS, collection of large-sized rates of replacement cost of engineering communications taking into account their wear and remaining cost.
It is suggested to use in the normative estimation of earth of settlements methodical approach based on shortchanging of index restoration cast of engineering communications taking into account the degree of their wear or approach from lang estimation of the structure territory by market (expert) estimation.

УДК 332.38

КАДАСТРОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

Л. Перович
Національний університет “Львівська політехніка”
О. Лудчак
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: кадастр.

Література – 8

Кадастрова система України в контексті світового досвіду
Л. Перович, О. Лудчак

Розглянуто кадастрову систему України, порівняно з кадастровими системами Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Польщі.
На основі виконаного аналізу світових тенденцій розвитку кадастрових систем сформульовано основні принципи напрямів розвитку кадастру України. На погляд авторів, найважливішими з них є: визнання кадастру як правової структури реєстрації нерухомого майна і речових прав; професійне кадрове забезпечення системи кадастру; кваліфікована побудова та вдосконалення структурних елементів кадастру, на підставі накопичених напрацювань.

Кадастровая система Украины в контексте мирового опыта
Л. Перович, О. Лудчак

Рассмотрено кадастровую систему Украины в сравнении с кадастровыми системами Соединённых Штатов Америки, Германии, Франции и Польши.
На основе выполненного анализа мировых тенден¬ций развития кадастровых систем сформированы основные принципы направлений развития кадастра Украины. Важнейшие, по мнению авторов: определение кадастра как правовой структуры регистрации недвижимости и прав на нее; профессиональное кадровое обеспечение системы кадастра, квалифицированное построение и усовершенствование структурных элементов кадастра, исходя из существующих наработок.

The cadaster system of Ukraine in the context of world experience
L. Perovych. O. Ludchak

In publication it is considered cadaster system of Ukraine as compared to cadaster systems United States, Germany, France and Poland.
On the basis of implementation of analysis of world progress of the cadaster systems trends formulated basic princips directions of development of cadaster of Ukraine major, on the view of authors, are: determinations of cadaster as a legal structure of registration of real estate and rights; professional skilled providing of the systems of cadaster; skilled construction and perfection of structural elements of cadaster, coming fron existent works.

Syndicate content