№ 811 (2014)

УДК 338:658
О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка, І. З. Крет
Національний університет “Львівська політехніка”,

РІВЕНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
© Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О., Крет І. З., 2014
Запропоновано показники оцінювання рівня технологічного розвитку підприємства за певним видом продукції та відносного рівня його конкурентоспроможності. Встановлено послідовність визначення переліку основних чинників, які обумовлюють рівень конкурентних переваг продукції. Обґрунтовано критерій вибору найбільш конкурентоспроможного виду продукції з декількох різновидів, що відрізняються технологічним способом її виробництва. Встановлено закономірності впровадження на підприємстві нових конкурентоспроможних технологій виготовлення продукції.
Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність, чинники, технологія, рівень, конкурентні переваги, критерій вибору.

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE
AS A PART OF ITS COMPETITIVENESS
© Emelyanov S., Petrushka T, Kret I., 2014
A performance evaluation of technological development of the company for a certain type of product and the relative level of competitiveness. Established sequence determination of the list of main factors that determine the level of competitive advantage products. Grounded criterion for selecting the most competitive product type from several varieties, differing technological means of production. Patterns in the enterprise implementation of new competitive technologies of production.
Key words: enterprise competitiveness factors, technology level, competitive advantages, selection criteria.

Література – 9.

УДК 339
M. Antonowicz
Академія Леона Козмінського, Польща

ЛОГІСТИКА В ПОЛЬЩІ – СИНТЕТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ
© Антоновіч М., 2014
Розглянуто важливе значення, яке має логістика в економіці країни. Вона постійно розвивається, так що може задовольнити вимоги сучасних підприємств та адаптації до динамічних змін в економічному середовищі, особливо до глобалізації на товарних ринках і в дистрибуції. Наявний зростаючий попит на інтегровані логістичні провайдери послуг, які працюють або локально, або є глобальними гравцями ринку. Нижче наведені нові виклики для логістики, серед яких можна зазначити такі: зелена логістика, збалансований та соціально-відповідальний транспорт і ланцюги постачання, безпека і технології в ланцюзі постачання.
Ключові слова: логістика, інтермодальний транспорт, он-лайн торгівля, інфраструктура.

LOGISTICS IN POLAND – SYNTHETIC OVERVIEW OF CURRENT STATE AND PROSPECTS
© Antonowicz М., 2014
Logistics is playing more and more important role in economy. It is constantly evolving so that it can meet the requirements of contemporary businesses and adapt to dynamic changes in the economic environment, especially to the globalization of trade markets and distribution. There is a growing demand for integrated logistic service providers who either operate locally or are global market players. The following are new challenges for logistics, to name just a few: green logistics, balanced and socially responsible transport and chain of delivery, safety, and technologies in the chain of delivery.
Key words: logistics, intermodal transport, online trade, infrastructure.

Література – 17.

УДК: 339.1
JEL: М39
У. О. Балик, М. В. Колісник
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
© Балик У. О., Колісник М. В., 2014
Описано історичні підходи та наслідки впровадження системи електронної комерції у світове господарство. Наведено новітні форми взаємодії між учасниками ринку товарів і послуг, які стали доступними у зв’язку із здійсненням електронної торгівлі. Визначено фактори, що стимулюють подальший розвиток цього економічного явища. Обґрунтовано доцільність застосування системи електронної комерції у сучасних бізнес-проектах.
Ключові слова: електронна комерція, електронна торгівля, всесвітня мережа Інтернет, товар, послуга, реалізація, ефективність, взаємодія, бізнес-процес.

E-COMMERCE AS ELEMENT OF THE SYSTEM OF WORLD ECONOMY
© Balyk U., Kolisnyk M., 2014
The historical is described approaches and consequences of introduction of the system of E-commerce in a world economy. The newest forms of co-operation between the participants of market of commodities and services which became accessible with realization of E-trade are presented. Certainly factors which stimulate subsequent development of this economic phenomenon. Grounded expedience of application of the system of E-commerce in modern business – projects.
Key words: E-commerce, E-trade, world network, is the Internet, commodity, favour, realization, efficiency, co-operation, business is a process.

Література – 8.

JEL M31
I. Bondos
Кафедра маркетингу університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблін

ЦІНОВА ЧУТЛИВІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПОКУПЦІВ ТОВАРІВ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ
© Бондос І., 2014
Наведено сутність цінової чутливості, емпіричні дані якої стосуються трьох типів товарів тривалого користування, автор використала модифікацію методу PSM (ціна – чутливість – вимірюваність). Мета статті полягає у виявленні змін у прийнятному ціновому діапазоні і оптимальний рівень цін залежно від змін у характеристиках товарів тривалого користування. Реалізація такої мети дослідження зводиться до того, щоб знайти відповідь на запитання: за які елементи пропозиції споживачі готові платити більше? Питання про чутливість цін на ринку товарів тривалого користування є надзвичайно важливим, тому що польські споживачі все ще перебувають на ранній стадії досягнення середнього рівня доходів для Європейського Союзу, членом якого Польща стала з 2004 року. Купівля товарів тривалого користування пов'язана з доволі знач¬ними витратами для покупців, оскільки для польських споживачів характерні тенденції менш вартісної оренди, обміну побутовою електронікою та/або побутовою технікою.
Ключові слова: цінова чутливість, метод PSM, товари тривалого користування, прийняття ціни.

PRICE SENSITIVITY OF POLISH BUYERS OF DURABLE GOODS
© Bondos I., 2014
The paper presents the essence of price sensitivity, empirical data refer to three types of durable goods, the author has applied a modification of PSM method (Price Sensitivity Meter). The aim of the article is to identify changes in acceptable price range and an optimum price level depending on changes in the characteristics of durables goods. Implementation of such a research goal comes down to find the answer to the question: For which elements of the offer, consumers are willing to pay more? The issue of price sensitivity on durable goods market is extremely important because Polish consumers are still at an early stage of achieving the average income level for the European Union, which Poland has been a member since 2004. Purchase of durable products is connected with quite significant expense for buyers, and it is worth nothing that among Polish consumers trend of renting or bartering consumer electronics or/and household equipment has not yet been widely adopted.
Key words: price sensitivity, PSM method, durable goods, price acceptance.

Література – 19.

УДК 657
О. С. Височан
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ
© Височан О. С., 2014
Наведено систему документального забезпечення рекламної кампанії, яка виконується власними силами підприємства. Визначено податкові наслідки щодо сплати туристичними підприємствами податку на прибуток при здійсненні рекламних акцій. Встановлено базу для оподаткування податком на доходи фізичних осіб при отриманні безкоштовної рекламної продукції та товарів. Описано особливості податкового обліку ПДВ при здійсненні рекламних заходів.
Ключові слова: податкові наслідки, рекламна акція, знижка, рекламні матеріали.

TAX CONSEQUENCES OF ADVERTISING CAMPAIGNS FOR TOURISM ENTERPRISES
© Vysochan O., 2014
The article presents a system of documentary maintenance of the advertising campaign, which is own by the company. Defined tax consequences of the payment of tourist enterprises profit tax when making promotions. Installed base for tax on income of physical persons in obtaining free advertising of products and goods. Implemented the peculiarities of the tax VAT in the course of advertising activities.
Key words: tax consequences, promotion, discount, promotional materials.

Література – 18.

Kod JEL:M31
H. Wojnarowska
UEK Kraków, Katedra Marketingu

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ПОЛЬЩІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
© Войнаровська Г., 2014
Одним із важливих аспектів цього дослідження є виявлення думки польських керівників великих і середніх підприємств щодо їх ставлення до маркетингових концепцій управління підприємством. У статті відображено результати дослідження оцінки менеджерів щодо використання або відмови від використання концепцій на основі негативної оцінки або відсутності реальних можливостей. Автор поглиблено проаналізувала маркетингові концепції управління, із врахуванням широкого спектра характеристик підприємств і їх цільових ринків. Дослідження підтверджують низький рівень знань польських керівників великих і середніх підприємств щодо зазначених концепцій.
Ключові слова: концепції маркетингу, партнерський маркетинг, програми лояльності.

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI W POLSCE. WYNIKI BADAŃ
© Wojnarowska H., 2014
Jednym z ważnych aspektów badawczych jest rozpoznanie opinii managerów polskich dużych i średnich przedsiębiorstw odnośnie ich stosunku do marketingowych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Zebrane w toku badań opinie menedżerów są konsekwencją stosowania koncepcji bądź zaniechania ich wdrażania, w oparciu o negatywną ocenę bądź brak realnych możliwości. Próba dokonania pogłębionej analizy marketingowych koncepcji zarządzania uwzględniającej szerokie spektrum cech przedsiębiorstw i obsługiwanych przez nie rynków, w zamierzeniu stanowić miała bardzo ważny aspekt badań. Wyniki badań nieco rozczarowują. Głównym tego powodem jest relatywnie słaba znajomość tych koncepcji wśród menedżerów polskich dużych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: koncepcje marketingowe, marketing partnerski, programy lojalnościowe.

Література – 4.

УДК 657.922:519.257:330.46
В. О. Воронін, М. М. Мамчин, Г. О. Шемелюк
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
© Воронін В. О., Мамчин М. М., Шемелюк Г. О., 2014
Окреслено коло проблем, які супроводжують оцінку нерухомості. Проаналізовано різні підходи до проведення оцінювальної роботи на ринку нерухомості. Обґрунтовано необхідність формування моделі ринкового ціноутворення на підставі результатів системного багаторівневого аналізу існуючого ринку нерухомості. На підставі аналізу природи ринку нерухомості і механізмів ціноутворення обґрунтовано доцільність використання в аналітиці ринку нерухомості методології, яка ґрунтується на філософсько-економічній парадигмі – “обмежена раціональність” і “обмежена ліквідність”.
Ключові слова: ринок нерухомості, оцінка нерухомості, оціночні процедури, ринкова вартість, інфляція і девальвація національної валюти, обмежена раціональність, обмежена ліквідність.

METHODOLOGICAL AND METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF REAL ESTATE IN MODERN CONDITIONS
© Voronin V., Mamchyn M., Shemelyuk G., 2014
It was outlined the range of issues that accompany real estate appraisal. Different approaches to the assessment of the property market were analyzed. The necessity of forming a model of market pricing on the basis of multi-system analysis of the market was justified. On the basis of the nature of the property market and pricing mechanisms proved the feasibility of using a real estate market analytics methodology, which is based on philosophical and economic paradigm – “bounded rationality” and “limited liquidity”.
Key words: property market, estimation of the real estate, evaluation procedures, market value, inflation and devaluation of national currency, limited rationality, limited liquidity.

Література – 5.

УДК :332.025.1:338.48
Р. М. Вороніна, Н. О. Маргіта, О. І. Карий
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
© Вороніна Р. М., Маргіта Н. О., Карий О. І., 2014
Досліджено теоретичні засади логістики міста та логістичної системи міста. Наведено концептуальні елементи міської логістики. Узагальнено характеристику концепцій логістики міста, характеристику міста як системи. Визначено критерії оцінки показника мобільності міст. Узагальнено переваги застосування концепції логістики міста.
Ключові слова: логістика міста, логістична система міста, концепції логістики міста, індекс мобільності міст.

CONCEPTS OF CITY LOGISTICS
© Voronina R., Margita N., Karyy O., 2014
The article describes the issue of city logistics and city logistics system. The importance of city logistics is grounded. Characteristic of city logistic concepts are generalized, which include classic, system and ecological concepts. Economic, environmental and social goals of urban logistics and its basic tasks are defined. The article provides the analysis of terminology and key principles of city logistics. City characteristics as a system are structured and its elements are described. The levels of city transport and logistics system, such as local, city, regional and national levels, are analyzed. Information on city infrastructure, which includes technical and service infrastructure, is given. The article include the criteria of assessing urban mobility which include maturity and performance. The benefits of city logistics concept are summorized. The article provides strategies of urban logistics and mobility performance depending on the level of cities transport system. Perspectives of further research of city and urban logistics are suggested.
Key words: city logistics, city logistics system , city logistics concept, urban mobility index.

Література – 10.

УДК 65.012.23:338.45:658
М. Я. Гвоздь, В.І. Мицько
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
© Гвоздь М. Я., Мицько В. І., 2014
Розкрито сутність процесного підходу до управління машинобудівними підприємствами. Наведено порівняльну характеристику процесного підходу із іншими (функціональний, системний, ситуаційний, традиційний) підходами до управління підприємствами. Наведено та обґрунтовано переваги, які досягаються під час засто¬сування процесного підходу до управління підприємствами.
Ключові слова: процесний підхід; машинобудівні підприємства; порівняльна харак¬теристика процесного, функціонального, системного та традиційного підходів до управління підприємствами, переваги застосування процесного підходу.

PROBLEMS AND ADVANTAGES PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT ENGINEERING ENTERPRISE
© Gvozd M.Y., Mytsko V.I., 2014
The article deals with the nature of the process approach to management of engineering enterprises. The comparative characteristics of the process approach with other (functional, system, situational, traditional) approach to business management. Shows and reasonable benefits are achieved with the use of a process approach to business management.
Key words: process approach; engineering company; comparative description of the process, functional, system and traditional approaches to management, the benefits of a process approach.

Література – 6.

УДК 339.138
В. Г. Герасимчук
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

СПОЖИВАЧ І КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
© Герасимчук В. Г., 2014
Систематизовано напрацювання вчених у формуванні теорії поведінки споживача, концепції соціально-етичного маркетингу. Апробована гіпотеза про вплив економічних ефектів на зміни в якості життя, стан соціального розвитку держави. Удосконалено ключові положення маркетингової теорії як основи реструктуризації процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг. Розроблено методичні підходи до забезпечення реалізації принципів соціально-етичного маркетингу на засадах узгодження інтересів виробника, споживача і суспільства.
Ключові слова: біхевіоризм, національна економіка, поведінка споживача, розширене відтворення, соціально-етичний маркетинг, сталий розвиток, якість життя.

CONSUMERS AND THE CONCEPT OF SOCIAL-ETHICAL MARKETING
© Gerasymchuk V., 2014
Work of scientists is systematized in forming of theory of behavior of consumer, conception of the social-ethic marketing. The approved hypothesis is about influence of economic effects on changes as life, social development of the state status. Key positions of marketing theory as bases of restructuring of processes of production, distribution, exchange and consumption of commodities and services are improved. The methodical going is worked out near providing of realization of principles of the social-ethic marketing on principles of concordance of interests of producer, consumer and society.
Key words: behaviorism, behavior of consumer, extended recreation, national economy, quality of life, social-ethic marketing, steady development.

Література – 16.

Kod JEL:D30
K. Grzybowska
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛАНЦЮЖКУ ПОСТАВОК
© Гжибовська К., 2014
Координація стала істотним чинником інтеграції різних частин організації, а також різних організацій у ланцюжку поставок. Вона є ключовим фактором успіху логістичного управління. Наведено результати досліджень у галузі координації ланцюжка поставок. Подано результати науково-дослідних робіт відповідно до проекту Логос “Модель координації віртуальних ланцюжків постачань відповідно до вимог корпоративної соціальної відповідальності”. У першій частині статті описано коорди¬наційну теорію, а в другій – дослідження, проведене автором. У статті містяться вис¬новки з проведеного дослідження.
Ключові слова: координація, координація діяльності, ланцюг поставок.

COORDINATING ACTIVITIES IN A SUPPLY CHAIN
© Grzybowska K., 2014
W celu uzyskania integralności działań w złożonych strukturach jakimi są łańcuchy dostaw, konieczne jest wykonywanie działań koordynacyjnych. Działania te polegają na dopasowaniu, dostosowaniu i współdziałaniu rozproszonych czynności realizowanych w łańcuchu dostaw lub sieci w sposób współbieżny. Dzięki temu utworzony złożony system możliwy jest do dalszej rozbudowy lub przebudowy, zgodnie z potrzebami wynikającymi z rynku. Celem publikacji jest prezentacja istotnych zdaniem autorki działań koordynacyjnych, które spajają złożone struktury łańcuchów dostaw. Artykuł można podzielić na dwie główne części. Część pierwsza porusza zagadnienia teoretyczne związane z teorią koordynacji. Część druga to prezentacja wybranego fragmentu badań, które dotyczą znaczenia działań koordynacyjnych w praktyce gospodarczej. Tekst zakończono podsumowaniem.
Słowa kluczowe: koordynacja, koordynacja działań, łańcuch dostaw, system złożony.

Література – 12.

Kod JEL: D30
Z. Grzywna

ХАРАКТЕР І СФЕРА ЛОГІСТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГЛОМЕРАЦІЇ
© Гживна З., 2014
Досліджено окремі аспекти безпеки жителів під час управління розвитком сучасного мегаполісу і значення логістики при цьому. Окреслені проблеми і ризики можуть виникнути на високорозвинених промислових територіях, а також можуть бути спричинені людською діяльністю. Проаналізовано аспекти привабливості міста і для мешканців, і для інвесторів. Проаналізовано літературу та дослідження інших науковців, пов’язані з визначеними проблемами.
Ключові слова: міське забезпечення, управління логістикою, агломерація, безпека.

ISTOTA I ZAKRES LOGISTYKI ZAOPATRZENIA AGLOMERACJI
© Grzywna Z., 2014
Celem publikacji jest przedstawienie niektórych aspektów bezpieczeństwa mieszkańców w zarządzaniu rozwojem współczesnych metropolii oraz roli logistyki. Przedstawione problemy jak zagrożenia mogące wystąpić na terenie silnie uprzemysłowionym, jak również ukazanie zagrożeń naturalnych spowodowanych przez człowieka. Podjęto również kwestie atrakcyjności miasta od podstawowej oferty dla mieszkańców, po ciekawe inwestycje. Artykuł ma charakter analizy literatury i przedstawienie w skrócie obszaru badań innych zajmujących się podobnymi problemami.
Słowa kluczowe: zaopatrzenie aglomeracji, logistyka zarządzania, aglomeracja, bezpie¬czeństwo.

Література – 18.

УДК 656.13
Т. М. Григорова
Військова академія, Одеса

ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ З УРАХУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ СТОМЛЮВАНОСТІ ПАСАЖИРІВ
© Григорова Т. М., 2014
Проаналізовано підходи щодо оцінки параметрів приміської транспортної системи перевезення пасажирів. Як один з критеріїв оптимізації запропоновано використання транспортної стомлюваності пасажирів. Наведено математичну модель оцінки зміни транспортної стомлюваності під час здійснення поїздки.
Ключові слова: транспортна система, приміське сполучення, транспортна стомлюваність пасажира, час переміщення.

DESIGN TECHNOLOGY TRANSPORT PASSENGERS IN SUBURBAN COMMUNICATION IN THE LIGHT TRANS-TAILOR FATIGUE PASSENGERS
© Grygorova T., 2014
The article analyzes the approaches to estimating the parameters of a suburban transport system carrying passengers. In order to improve the quality of the transport of passengers in kachestveodnogo of optimization criteria proposed the use of the transport of passengers fatigue. A mathematical model of fatigue assessment of changes in transport in the implementation of the trip and the results of its statistical evaluation. Analyzed the pattern of influence of all factors of the model to the value of the dependent variable. As future research is defined! Developing models of change fatigue transport for other bits and pieces move.
Key words: transport system, commuter, transport passenger fatigue, while traveling.

Література – 10.

УДК 656
Л. М. Гурч, Л. Є. Хмара
Національний транспортний університет

РОЗВИТОК “ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ” В УКРАЇНІ
© Гурч Л. М., Хмара Л. Є., 2014
На сучасному етапі розвитку значної актуальності набуває розгляд логістики, як одного з чинників збереження навколишнього середовища, адже саме логістика займається питаннями постачання сировини на підприємство, рухом напівфабрикатів всередині підприємства, транспортування готової продукції на склади та доставку товарів покупцям. Логістику, яка заснована на ресурсозберігаючих та екологічно безпечних процесах і технологіях, назвали “зеленою” логістикою. Польські вчені запропонували екологічний напрям логістики називати екологістикою, що вказує на екологічну орієнтацію логістики, також на таку її мету, як створення інтегрованої екологістичної системи [1].
Ключові слова : логістика, “зелена логістика”, матеріальні потоки, екологія, інтеграція.

THE DEVELOPMENT OF “GREEN LOGISTICS” IN UKRAINE
© Hurch L. M., Khmara L. Ye., 2014
At the present stage of its consideration of significant relevance becomes logistics as a factor of environmental conservation, because it deals with the logistics supply of raw materials to the plant, semi traffic within the enterprise, transportation of finished goods in warehouses and delivery of goods to customers. Logistics, which is based on saving and environmentally friendly processes and technologies, named the “green” logistics. Polish scientists have proposed environmental direction logistics call ekolohistykoyu, indicating ecological orientation of logistics, such as to its purpose as the creation of an integrated system ekolohistychnoyi [1].
Key words: logistics, “green logistics”, material flows, ecology, integration.

Література – 6.

УДК: 65.014:334.012
М. Л. Данилович-Кропивницька1, З. Б. Живко2
1Національний університет “Львівська політехніка”
2Львівський державний університет внутрішніх справ

СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР
© Данилович-Кропивницька М. Л., Живко З. Б., 2014
Досліджено становлення мережевого підходу в сучасній економічній теорії, проаналізовано різні підходи до розуміння мережі як механізму координації, виділено першопричини формування мережевих структур, здійснено аналіз країн-лідерів за індексом мережевої готовності.
Оцінено переваги рухомих горизонтальних мережевих організацій та їх поєднання з ієрархічними організаціями, що мають чітку вертикальну залежність елементів. Встановлено, що поєднання цих структур дозволяє ефективно їх використовувати на всіх рівнях економічних зв’язків.
Ключові слова: мережі організацій, мережа як механізм координації, ієрархічні та ринкові структури, індекс мережевої готовності

FORMATION OF A NETWORK AS AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE
© Danylovych-Kropyvnytska M., Zhyvko Z., 2014
The article studies the development of a network method in the modern economic theory, analyzes different approaches to the understanding of a network as a framework for coordination, identifies the root causes of the formation of networking structures, and reviews the countries who lead in the Networked Readiness Index.
It evaluates the advantages of moving horizontal networking structures and the ways they can combine with the hierarchical structures that have a clearly defined vertical dependence of its elements. The study demonstrates that a combination of these structures can facilitate their successful application at all levels of economic relations.
Key words: networking organization, network as a framework for coordination, hierarchical and market structures, Networked Readiness Index

Література – 22.

3УДК: 339.138:330.341
JEL: L17, О32
В. І. Довбенко
Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
© Довбенко В. І., 2014
Розглянуто значення сучасних інструментів маркетингу у формуванні середовища активного сприйняття інновацій. Розкрито взаємозв’язки між умовами для інноваційної діяльності (перспективна ідея, дружна команда, привабливий продукт, динамічний ринок і ефективна бізнес-модель) та отримуваними результатами. Особливу увагу привернуто до питань розвитку стартапів, що дасть змогу підвищити ефективність інноваційної діяльності та створити нові робочі місця. З метою забезпечення конкурентних переваг інноваційних підприємств на ринку сформовано елементи механізму підтримки їх засновників та інвесторів. Запропоновано бізнес-модель співпраці учасників інноваційного процесу, зорієнтовану на швидку комерціалізацію перспективних ідей та результатів науково-технічних розробок.
Ключові слова: інноваційний розвиток, вхідний маркетинг, інструменти маркетингу, стартапи, ефективність інвестицій в інновації, венчурний капітал, механізм підтримки інноваційного розвитку.

MARKETING COMPONENT OF THE INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT
© Dovbenko V., 2014
The role of modern marketing tools in shaping the environment of active perception of innovation in the article is considered. In particular, the relationship between the creation of conditions for innovation activities (promising idea, a good team, attractive product, the market dynamic and effective business model) and the obtained results are solved. Especially attention is drawn to the issues of start-ups development that will improve innovation activity and create new jobs. In order to ensure competitive advantage of innovative enterprises at the market is formed the elements of the supporting mechanism of the start-ups founders and investors. The proposed business-model of collaboration the participants engaged in the innovation process is focused on the rapid commercialization of promising ideas and results of scientific and technical researches.
Key words: innovative development, inbound marketing, marketing tools, start-ups, effecti¬veness of investments in innovation, venture capital, mechanism for supporting the innovative development.

Література – 18.

УДК 338.48(477)(475) (045)
О. І. Дриль
Національний університет “Львівська політехніка”

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА “УКРАЇНА-ПОЛЬЩА”
© Дриль О. І., 2014
Проаналізовано напрями налагодження спільної транскордонної співпраці між Україною та Польщею, проведено SWOT-аналіз транскордонного регіону та визначено на його основі стратегічні пріоритети розвитку транскордонного співробітництва України та Польщі. Актуалізується значення туризму для розвитку транскордонного співробітництва українсько-польських прикордонних регіонів та визначено напрями його розвитку.
Ключові слова. Співробітництво, прикордонні регіони, туризм, екологія, кластери.

STRATEGIC AXES OF UKRAINIAN-POLISH CROSS-BORDER COOPERATION
© Dryl О. І.,. 2014
The trends of establishing joint cross-border cooperation between Ukraine and Poland are analysed in the article. Since in the process of cross-border cooperation some spheres dominate over the others, there is a need to distinguish the strategic ones to ensure the competitiveness of cross-border region. Both countries have a number of common features, thus favourable conditions for establishing close cooperation between border regions in different areas are formed. SWOT-analysis of cross-border region has been performed to reason and identify perspectives of cooperation. On the basis of this analysis the strategic priorities for the development of cross-border cooperation between Ukraine and Poland have been determined. The importance of tourism for the development of cross-border cooperation of Ukrainian-Polish border regions has been emphasized as well as axes of its development has been determined.
Key words: Cooperation, border regions, tourism, ecology, clusters.

Література – 16.

УДК 338.486 (477)
А. В. Дубодєлова, Л. С. Лісовська, Х. Ю. Малкуш
Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВОВІ ЧИННИКИ КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ
© Дубодєлова А. В., Лісовська Л. С., Малкуш Х. Ю., 2014
Обґрунтовано значення систематичного вивчення купівельної поведінки спожи¬вачів у системі маркетингу туристичних підприємств для забезпечення ефективності ринкової діяльності. Визначено склад і зміст чинників, які справляють вплив на купівельну поведінку споживачів, з урахуванням специфічних особливостей туристичного бізнесу. Розкрито механізми впливу виокремлених чинників на купівельну поведінку кінцевих споживачів у процесах пошуку, вибору та прийняття рішення про купівлю туристичних продуктів і послуг. Запропоновано пріоритетні напрями маркетингових дій туристичних підприємств відповідно до змін купівельної поведінки кінцевих споживачів.
Ключові слова: туристичний ринок; купівельна поведінка; кінцевий споживач; туристичний маркетинг; туристичні продукти і послуги; впливові чинники купівельної поведінки споживачів.

FACTORS INFLUENCE BUYING BEHAVIOR OF FINAL CONSUMERS ON THE TOURISM MARKET
© Dubodyelova A. V., Lisovska L. S., Malkush H. Y., 2014
Proved the value of systematic study of consumer behavior consumers in the marketing of tourism enterprises to ensure the effectiveness of market activity. The composition and content of the factors that influence the purchasing behavior of consumers, taking into account the specific characteristics of tourism. The mechanisms examined factors influence the purchasing behavior of end users in the process of finding, selecting and deciding on the purchase of travel products and services. A priority areas of marketing activities of tourism enterprises in accordance with changes in purchasing behavior of end users.
Key words: tourism market; purchasing behavior; the end user; tourism marketing; tourism products and services; factors influence the purchasing behavior of consumers.

Література – 16.

УДК. 338.24
Є. О. Жук
Хмельницький національний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
© Жук Є. О., 2014
Узагальнені наукові підходи економістів щодо визначення сутності поняття механізму управління виробничим потенціалом підприємства, також розглянуто сутнісні характеристики елементів. На основі проведеного аналізу узагальнено визначення та розроблено рекомендації щодо удосконалення механізму управління.
Ключові слова: механізм управління, виробничий потенціал, підсистеми, елементи, підходи.

THE FORMATION MECHANISM OF COMPANY`S PRODUCTION POTENTIAL MANAGEMENT
© Zhuk E. 2014
The article summarizes the scientific approaches of economists to defining the essence of the concept of the mechanism of managing the production potential of the enterprise. The article describes the essential characteristics of the elements of the mechanism of managing of the production potential of the enterprise which is quite complicated. It includes: functions, forms, methods, tools and levers. Modern management mechanism includes both traditional methods and modern management techniques. Recommendations for improving management mechanism are based on the analysis of generalized definitions.
Key word: management mechanism, production capacity, subsystems, components, approaches.

Література – 9.

УДК 368/369:368.01
Є. М. Забурмеха
Хмельницький національний університет

МАРКЕТИНГ СТРАХОВИХ ІННОВАЦІЙ
© Забурмеха Є. М., 2014
Розглянуто сутність інновацій та необхідність їх упровадження в діяльність страховиків як інструменту підвищення конкурентоспроможності страхових компаній на ринку страхових послуг.
Ключові слова: страхова компанія, інноваційна діяльність, конкурентоспроможністю.

INSURANCE INNOVATION MARKETING
© Zaburmeha E., 2014
The article describes the essence of innovation and the need to implement them in the activities of insurers as a tool for improving the competitiveness of the insurance companies in the insurance market.
Key words: insurance company, innovation, competitivenessю.

Література – 4.

УДК 005.591.45: 658.7: 621
М. В. Зеленський
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕТАПІВ ПРОЦЕДУРИ ВИБОРУ АУТСОРСЕРА ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
© Зеленський М. В., 2014
Мета статті полягає у розробленні практичних рекомендацій щодо формування етапів процедури вибору аутсорсера логістичних функцій машинобудівного під¬приємства в контексті застосування аутсорсингу транспортування та складування. Під час дослідження застосовано структурно-логічний аналіз – при формуванні пропозицій що¬до змісту етапів процедури вибору логістичного аутсорсера; системний підхід – при розроб¬ленні матриці критеріїв, яка дозволяє порівняти можливості логістичних аутсорсерів.
Проведене дослідження дало змогу розробити алгоритм процедури вибору аутсорсера логістичних функцій, використання якого дає змогу підібрати ефективний варіант бізнес-партнерства, відповідно до очікувань досліджуваних машинобудівних підприємств.
Ключові слова: аутсорсинг, транспортування, складування, тендер, матриця критеріїв, витрати, порівняння.

JUSTIFICATION THE STAGES OF PROCEDURE SELECTION THE LOGISTICS FUNCTIONS OUTSOURCER OF ENGINEERING ENTERPRISE
© Zelens’kyy M. V., 2014
The purpose of the article consists in development of practical recommendations on forming of the stages of procedure of choice of outsourcers of logistic functions of machine-building enterprise in the context of application of the outsourcing transporting and warehousing. In the process of research a logic analysis is applied structurally – at forming of suggestions about maintenance of the stages of procedure of choice of logistic outsourcers; approach of the systems – at development of matrix of criteria, which allows to carry out comparison of possibilities of logistic outsourcers.
The conducted research enabled to develop the algorithm of procedure of choice of outsourcers of logistic functions, the use of which allows to pick up the effective variant of partnership of business, proper expectations of the probed machine-building enterprises.
Key words: outsourcing, transporting, warehousing, tender, matrix of criteria, expenses, comparison.

Література – 10.

УДК: 657
М. В. Кіндій, Я. В. Малиш
Національний університет “Львівська політехніка”

ЧИННИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
© Кіндій М. В., Малиш Я. В., 2014
Розглянуто основні чинники, які впливають на формування тарифу на вантажні автомобільні перевезення в міжнародних сполученнях. Виконано порівняльний аналіз транспортних тарифів, залежно від умов та виду поставки. Проведене дослідження дало змогу оцінити ступінь впливу різних факторів на вартість перевезень та класифікувати чинники формування транспортних тарифів.
Ключові слова: міжнародний транспортний тариф, вантажні автомобільні перевезення, вартість перевезення.

FACTORS AND THEIR EFFECT ON FORMATION OF TARIFFS FOR INTERNATIONAL TRUCKING
© Kindij M., Malysh Y., 2014
In the article are considered basic factors, which have effect on formation of tariffs for the internatioal trucking. It has been made comparative analysis of transport tariffs, according to conditions and form of supply handling. Conducted analysis gave an opportunity to estimate effect of various factors on carrier cost and to classify factors of transport tariffs.
Key words: international transport tariff, trucking, carrier cost .

Література – 6.

УДК 656.004.9 (045)
О. К. Катерна
Національний авіаційний університет, Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄДИНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
© Катерна О. K., 2014
Досліджено принципи і положення, необхідних для розробки єдиного інформаційного простору ринку транспортно-логістичних послуг. Це дозволить зробити єдиний інформаційний простір всередині інформаційної логістичної системи транспортного ринку відкритим і доступним для всіх учасників. Визначені підходи, що можуть сприяти забезпеченню кластеризації інформації із застосуванням технічних, економічних і правових основ і особливостей реалізації для учасників транспортного ринку. Представлено значення інтелектуальних транспортних систем в єдиному інформаційному просторі.
Ключові слова: єдиний інформаційний простір, інтелектуальні транспортні системи, кластер, прогнозованість, системність, оптимізація.

INTELLECTUALIZATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS ACTIVITY IN THE SINGLE INFORMATION AREA
© Katerna O. K., 2014
The article is addressed to the principles and contributions, which are necessary for the development of a unified information space of market transport and logistics services. This will make the united information space within information logistics system of transportation market is open and accessible to all participants. Was determined contributions that may promote providing of clustering information with use technical, economics and legal framework and implementation details for the participants of transport market. Was presented the role of intelligent transport systems in unified information space.
Key words: united information space, intelligent transport systems, cluster, predictability, system optimization.

Література – 9.

УДК: 330.341.1: 658.589
С. В. Ковальчук
Хмельницький національний університет

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
© Ковальчук С. В., 2014
Статтю присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо створення концепції маркетингової стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств. Сформовано та обґрунтовано авторський підхід до інноваційного розвитку підприємства як складової загальної концепції розвитку. Сформульовано та обґрунтовано застосування основних категорій та принципів реалізації механізму оцінювання маркетингової стратегії підприємства. Сформовано концепцію маркетингової стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств.
Ключові слова: розвиток, інноваційний розвиток, інноваційний розвиток промислових підприємств, стратегія, маркетингова стратегія, бенчмаркінг, маркетингове забезпечення інноваційного розвитку.

CONCEPTUALIZATION OF MARKETING STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
© Koval’chuk S. V., 2014
Article is devoted to the research of theoretical-methodological principles and development of practical recommendations in relation to the evaluation of marketing strategy of industrial enterprises by forming of mechanism of its complex evaluation. The author’s approach to innovative development of an enterprise as a particle of general development concept is developed and grounded. Application of basic categories and principles of realization of mechanism of evaluation of marketing strategy of enterprise are formulated and grounded The concept of marketing strategies of innovation development of industrial enterprises is formed.
Key words: development, innovation development, innovative development of industrial enterprises, strategy, marketing strategy, benchmarking, marketing provision of innovation development.

Література – 3.

УДК 658.5:331.108
Г. Р. Копець, Г. В. Рачинська, К. О. Дзюбіна
Національний університет “Львівська політехніка”

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ
© Копець Г. Р., Рачинська Г. В., Дзюбіна К. О., 2014
Розглянуто логістичні аспекти управління персоналом підприємств України. Визначено вплив глобалістичних та інтеграційних факторів на розвиток персоналу. Обгрунтовано значення інтегрованої концепції маркетингово-логістичного управління, концепції Supply Chain Management та їх закономірну складову маркетингово-логістичного управління персоналом підприємств України. Підвищення сучасного рівня інноваційного та техніко-технологічного розвитку підприємств вимагає адекватного забезпечення людським капіталом – трудовими ресурсами. Важливою проблемою залишається ефективне управління персоналом вітчизняних підприємств. Значне місце в управлінні персоналом займають проблеми об’єктивного оцінювання персоналу, застосування ефективної мотивації персоналу напружено та якісно працювати, дієвого управління та розвитку персоналу, управління талановитими працівниками. Обгрун¬товано, що управління персоналом слід здійснювати на засадах соціально-економічної доцільності та на засадах персоналізму. Наведено порівняння управління персоналом на засадах рівнялівки та непрофесійного управління та управління на засадах професіоналізму.
Ключові слова: логістичні проблеми, інтегроване управління ланцюжками поставок, управління персоналом, розвиток персоналу, персоналізм, управління талантами.

IMPROVING THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GROWTH OF DOMESTIC FIRMS IN MARKETING AND LOGISTICS ASPECTS
© Kopets H. R., Rachunska H. V., Dzyubina К. О., 2014
In this paper we research logistic aspects of human resource management with domestic firms. The influence of globalization and integrational factors on human resource development is defined. The necessity for integrated concept for marketing and logistics aspects of human resource management is postulated, along the concepts of Supply Chain Management. Improvements to the rate of modern innovative and technological development of domestic economic agents requires adequate supply of human resources. As the efficiency of managing human resources at domestic firms leaves room for improvment, a definite need exists for human resource evaluation methodologies, as well as measures for enhancing personnel motivation, growth and implementing the concepts of talent management. In this article we contrast the methods of human resource management inherited by the modern domestic corporate culture from the soviet times to professional Supply Chain Management approaches.
Key words: logistical problems, Supply Chain Management, human resource management, personnel growth, talent management.

Література – 9.

УДК 330.341:316.42
Н. С. Косар, В. М. Пилипенко, Н. Є. Кузьо
Національний університет “Львівська політехніка

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
© Косар Н. С., Пилипенко В. М., Кузьо Н. Є., 2014
Визначена сутність та особливості корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні в умовах змінного середовища функціонування, необхідність викорис¬тання концепції маркетингу 3.0, орієнтованого на цінності для клієнтів. Висвітлено напрями втілення цієї політики у практику функціонування українських підприємств у виробничій сфері та сфері послуг. Проаналізовано переваги, недоліки та перешкоди у сфері використання корпоративної соціальної відповідальності вітчизняними підпри¬ємствами, встановлено перспективи її розвитку.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, маркетинг цінності, корпоративні цінності, соціальний та економічний ефект.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN UKRAINE
© Kosar N. S., Pylypenko V. M., Kuzjo N. E., 2014
The essence and characteristics of corporate social responsibility in Ukraine in the face of a changing environment operation are determined, the need for companies with marketing concept 3.0 values oriented. The implementation of these policy directions in the practices of Ukrainian enterprises in the manufacturing sector and the service sector are shown. The value of the policy of corporate social responsibility is established, as directed on their employees and on various market actors increases in terms of active development of information technology, which provides a wide and easy access to any information relating to the activities of organizations. The influence of social and economic indicators on the reputation of the company and its financial performance by providing individual brands in the market and in the minds of consumers and customer loyalty products to socially responsible companies. Advantages, disadvantages and obstacles in the area of corporate social responsibility domestic enterprises, the conditions of its active use – proper organizational and informational support. Established perspectives of corporate social responsibility policy in Ukraine.
Key words: corporate social responsibility, marketing values, corporate values, social and economic impact.

Література – 23.

УДК 339.133[656.025](045)
Л. В. Костюченко
Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
© Костюченко Л. В., 2014
Досліджено особливості регіонально-просторових трансформацій у логістичній системі різних рівнів. Визначено напрями удосконалення підходів до управління елементами логістичної системи в межах її економічного простору. Досліджено чинники, які визначають стратегію ціноутворення і способи модифікації цін у межах економічного простору логістичної системи
Ключові слова: логістична система, регіонально-просторова трансформація, економічний простір.

RESEARCH OF THE LOGISTICS SYSTEM ECONOMIC AREA
© Kostyuchenko L. V. , 2014
The article is devoted to the study of regional-spatial transformationses peculiarities in the logistic system at different levels. The directions of approacheses improvement to the management of logistics system`s elements the in the framework of its economic space. We have studied the factors that determine pricing strategies and methods of prices modification within the economic space of the logistics system.
Key words: logistics system, the regional spatial transformation, economic space.

Література – 8.

УДК 658.711:004.45
JEL C51, L52
Ю. М. Кулик
Луцький НТУ

МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ РИЗИКІВ ТА ВИЗНАЧЕННІ ЇХ ВПЛИВУ НА НАДІЙНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
© Кулик Ю. М.,2014
Наведено модель управління надійністю логістичної системи підприємства, метою якої є максимізація доходу з врахуванням впливу основних ризиків. Під час оцінювання зовнішніх (макроекономічних) ризиків пропонується застосовувати експертний підхід. Для оцінювання галузевих ризиків слід застосовувати порівняння коефіцієнтів ефективності та стійкості галузі. Для оцінювання мікроекономічних ризиків пропонується застосування статистичних методів, а прогноз впливу ризиків на надійність логістичної системи за допомогою регресійного аналізу.
Ключові слова: логістична система, модель, аналіз, ризики, оцінка.

SIMULATION IN ASSESSING RISKS AND THEIR IMPACT ON THE RELIABILITY LOGISTICS SYSTEM ENTERPRISE
© Kulyk Y.,2014
Presented model management reliability logistics system company whose goal is to maximize profit, taking into account the impact of major risks. In assessing the external (macroeconomic) risks are invited to apply expert approach. To assess industry risks should be used comparing the coefficients of efficiency and sustainability of the industry. To assess the risks of proposed microeconomic application of statistical methods, and to forecast the effect of risk on the reliability of the system using logistic regression analysis.
Key words: logistic system, model analysis, risk assessment.

Література – 10.

JEL M31
M. Ліповскі
Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща

НАСЛІДКИ МУЛЬТИКАНАЛЬНИХ ПРОДАЖІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ТА ПРОДАВЦІВ

© Ліповскі М., 2014

Проаналізовано, як мережева економіка, інформаційні та комунікаційні технології модифікують поведінку та переваги споживачів. Багато виробників продають свої товари в роздрібних магазинах, через каталоги, електронну пошту, соціальні мережі, телефон, онлайн-магазини, мобільні додатки, а також через ринкових посередників. Досліджено ефект мультиканальних продажів з погляду як покупця, так і продавця. Мультиканальні продажі дають можливість клієнту самостійно вирішувати, як, коли і де купувати товари та замовляти послуги. Запропоновано розглядати кожен канал збуту не окремо, а в сукупності з іншими для забезпечення ефекту синергії. Проаналізовано взаємний вплив каналів та переваги мультиканальних продажів як для продавців, так і для покупців.
Ключові слова: мультиканальний розподіл, маркетинговий канал, поведінка споживачів.

CONSEQUENCES MULTI-CHANNEL SALES – CUSTOMERS AND RETAILERS PERSPECTIVE

© Lipowski M., 2014

Network economy, ICT technology modify consumer behaviour and purchase habits. Many providers sells their offer today in the physical retail stores, through catalogues, e-mail, social networking sites, by phone, online store, mobile applications as well as market intermediaries. The aim of the article is to present the effects of multichannel sales. Both from the point of view of the consumer and the manufacturer/seller. Multichannel selling gives customer opportunity to chose how, when and where to buy goods and services. The researcher suggest to treat every distribution channel not as a separate system but manage them in order to find synergy. Different channel influence each other. Multichannel selling bring retailers: higher selling, higher lifetime value of consumer, higher cost managing multi-channel selling, better information about customers, more competitive market. Multichannel give customer: convenience, less cost/effort, flexibility buying, lower level of service. In the online environment and the network economy gradually blurs differences between communication and distribution channel.
Key words: multi-channel distribution, marketing channels, customer behaviour.

Література 20

Syndicate content