№ 813 (2015)

УДК 342.1.004.21
С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри адміністративного
та інформаційного права

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
© Єсімов С. С., 2015
Розглянуто формування єдиного інформаційного простору в діяльності державних органів України. Проналізовано нормативно-правові акти, що регулюють правові відносини у сфері інформаційних технологій, інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, інформації, персональних даних, електронних документів, електронного підпису, електронного уряду, інформаційної безпеки, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Ключові слова: єдиний інформаційний простір, органи державної влади, інформація, інформаційні системи.

С. С. Есимов

ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ

Рассмотрено формирование единого информационного пространства в деятельности государственных органов Украины. Проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения в сфере информационных технологий, информационных систем, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, информации, персональных данных, электронных документов, электронной подписи, электронного правительства, информационной безопасности, защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах.
Ключевые слова: единое информационное пространство, органы государственной власти, информация, информационные системы.

S. S. Yesimov

FORMING A SINGLE INFORMATION SPACE IN STATE INSTITUTIONS UKRAINE

The article deals with the formation of a common information space in the work of the Ukraine. Analyzes regulations that regulate the legal relationship in information technology, information systems, information and telecommunication systems and networks, information, personal data, electronic documents, electronic signature, e-government, information security, information security in information and telecommunication systems.
Key words: single information space, public authorities, information, information systems.

Література – 7

УДК [347.73 : 336.22]
О. І. Баїк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асист. кафедри цивільного права та процесу

СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКІВ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
© Баїк О. І., 2015
На основі наукової літератури досліджується розвиток податків у Стародавньому Римі за період імператорських часів, період республіки та імперії. Висвітлюються особливості становлення, застосування та зміни податків у кожному з періодів. До того ж аналізуються основні поняття і терміни, які використовувалися у Стародавньому Римі тих часів. Зроблено висновок про важливість застосування латинської термінології у сучасній податковій системі України.
Ключові слова: податок, Стародавній Рим, імператор, Римська імперія.

О. И. Баик

СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

На основе научной литературы исследуется развитие налогов в Древнем Риме периода императорских времен, периода республики и империи. Освещаются особенности становления, применения и изменения налогов в каждом из периодов. Вместе с тем анализируются основные понятия и термины, которые использовались в Древнем Риме тех времен. Делается вывод о важности применения латинской терминологии в современной налоговой сфере Украины.
Ключевые слова: налог, Древний Рим, император, Римская империя.

О. І. Bayik

ESTABLISHMENT OF TAXES IN ANCIENT ROME

On the basis of scientific literature the author of the article researches the development of taxes in ancient Rome, in a period of imperial times, the period of the Republic and the Empire. It is also examined peculiarities of the formation, implementation and changes in taxes in each of the periods. In addition basic concepts and terms which had been used in ancient Rome at these times are analyzed in the article. The author of the article concludes that it is important to use Latin terminology in contemporary Ukrainian tax sphere.
Key words: tax, Ancient Rome, emperor, Roman Empire.

Література – 17

УДК 378.2
В. М. Бараняк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доц. кафедри кримінального права і процесу
канд. хім.. наук, доц.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ЕКСПЕРТОМ
© Бараняк В. М., 2015
Дослідження розглядає питання нормативно-правового регулювання та особливості організації і тактики взаємодії слідчого з експертом. Розглянуто принципи та елементи взаємодії, а також визначено її етапи. Проведено аналіз законодавства України у сфері судово-експертної діяльності щодо взаємодії слідчого з експертом.
Ключові слова: взаємодія, нормативно-правове регулювання, організація, тактика, слідчий, експерт.

В. М. Бараняк

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ЭКСПЕРТОМ

Рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования и особенности организации и тактики взаимодействия следователя с экспертом. Рассмотрены принципы и элементы взаимодействия, а так же определены его этапы. Проведен анализ законодательства Украины в сфере судебно-экспертной деятельности относительно взаимодействия следователя с экспертом.
Ключевые слова: взаимодействие, нормативно-правовое регулирование, организация, тактика, следователь, эксперт.

V. M. Baranyak

NORMATIVELY-LEGAL ADJUSTING, ORGANIZATION AND TACTICS OF CO-OPERATION OF INVESTIGATOR WITH AN EXPERT

Research is sanctified to consideration of questions of the normatively-legal adjusting and features of organization and tactics of co-operation of investigator and with an expert. Considered principles and elements of co-operation, and also her stages are certain. The analysis of legislation of Ukraine in the field of forensic science activity is made in relation to co-operation of investigator with an expert.
Key words: co-operation, normatively-legal adjusting, organization, tactics, investigator, expert.

Література – 6

УДК 331.45:34 (77)
У. П. Бек
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асист. кафедри цивільного права та процесу

ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
© Бек У. П., 2015
Досліджуються особливості правового регулювання юридичної відповідальності за порушення законодавства з охорони праці, що є одним з основних інститутів трудового законодавства. Досліджуються концептуальні підходи щодо розуміння і трактування терміна “юридична відповідальність” у різних його проявах. Наголошується, що воно може розглядатися як в соціальному, так і в юридичному аспектах.
Особливу увагу звернуто на дослідження юридичної відповідальності у сфері забезпечення безпечних умов праці, як правової категорії. Зроблено висновок, що її необхідно розглядати як обов’язок правопорушника перенести передбачені законом невигідні, негативні наслідки своєї дії чи бездіяльності.
Ключові слова: юридична відповідальність, охорона праці, право на належні, безпечні та здорові умови праці, трудоправова відповідальність, трудове правопорушення.

У. П. Бек

ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

Исследуются особенности правового регулирования юридической ответственности за нарушение законодательства по охране труда, которое является одним из основных институтов трудового законодательства. Исследуются концептуальные подходы к пониманию и трактовке термина “юридическая ответственность” в различных его проявлениях. Отмечается, что оно может рассматриваться как в социальном, так и в юридическом аспектах.
Особое внимание посвящено анализу юридической ответственности в сфере обеспечения безопасных условий труда, как правовой категории. Сделан вывод, что её необходимо рассматривать, как обязанность правонарушителя перенести предусмотренные законом невыгодные, негативные последствия своего действия или бездействия.
Ключевые слова: юридическая ответственность, охрана труда, право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, трудоправовая ответственность, трудовое правонарушение.
U. Р. Bek

THE NOTION OF LEGAL LIABILITY FOR BREACH LABOR LEGISLATION

The article deals with the peculiarities of legal regulation of legal liability for violation of legislation on health, which is one of the main institutions of labor legislation. We study in particular conceptual approaches to understanding and interpretation of the term “legal liability” in its various manifestations. It is noted that it can be seen as a social as well as legal aspects.
Particular attention is devoted to the research of legal responsibility in ensuring safe working conditions, as a legal category. It was concluded that it must be regarded as a duty required by law to transfer the offender unfavorable negative consequences of their actions or omissions.
Key words: legal liability, labor, the right to proper, safe and healthy working conditions, trudopravova responsibility, labor violations.

Література – 18

УДК 342.951:331.556.46
Н. В. Бльок
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
ст. лаборант кафедри цивільного права та процесу

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ
© Бльок Н. В., 2015
Зроблено спробу проаналізувати особливості захисту трудових прав громадян України, які працевлаштовані за кордоном. У результаті виявлено, що правовий статус громадянина України за кордоном залежить від низки факторів, викладених у дослідженні.
Ключові слова: трудова міграція, трудовий мігрант, захист прав за кордоном, постійне проживання, дозвіл на працевлаштування.

Н. В. Блек

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ УКРАИНСКИХ МИГРАНТОВ

Сделана попытка проанализировать особенности защиты трудовых прав граждан Украины, которые трудоустроены за границей. В результате выявлено, что правовой статус граждан Украины зависит от ряда различных факторов, изложенных в исследовании.
Ключевые слова: трудовая миграция, трудовой мигрант, защита прав за рубежом, постоянное жительство, разрешение на трудоустройство.

N. V. Blok

PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF UKRAINIAN MIGRANT

The article is an attempt to analyze features of protection of labor rights of Ukrainian citizens, who are employed abroad. As a result it was found that legal status of Ukrainian citizens abroad depends on different factors, outlined in the research.
Key words: labor migration, migrant workers, protection of overseas, permanent residence, permission for work.

Література – 6

УДК 347 : 658.788
Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.
кафедри адміністративного та інформаційного права
С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.
кафедри адміністративного та інформаційного права

ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
© Бортник Н. П., Єсімов С. С., 2015
Розглянуто теоретичні аспекти адміністративно-правового регулювання у сфері автомобільних доріг загального користування у контексті адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу. Проаналізовано основні завдання дорожнього господарства як об’єкта адміністративно-правового регулювання, механізм адміністративно-правового регулювання дорожнього господарства, метод адміністративно-правового впливу на дорожнє господарство, досвід європейських країн у зазначеній сфері.
Ключові слова: автомобільні дороги загального користування, адміністративно-правове регулювання, дорожнє господарство та інфраструктура.

Н. П. Бортник, С. С. Есимов

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрено теоретические аспекты административно-правового регулирования в сфере автомобильных дорог общего пользования в контексте адаптации национального транспортного законодательства к требованиям Европейского Союза. Анализируются основные задачи дорожного хозяйства как объекта административно-правового регулирования, механизм административно-правового регулирования дорожного хозяйства, метод административно-правового воздействия на дорожное хозяйство, опыт европейских стран в этой сфере.
Ключевые слова: автомобильные дороги общего пользования, административно-правовое регулирование, дорожное хозяйство и инфраструктура.
N. P. Bortnyk, S. S. Yesimov

SOME ASPECTS OF ADMINISTRATIVE REGULATION OF PUBLIC ROADS

The article violated the theoretical aspects of administrative and legal regulation in the public roads in the context of adapting national transport legislation with European Union requirements. The basic task road sector as the object of administrative regulation, mechanism of administrative and legal regulation of road management, administrative and legal method impact on roads, the European experience in this area.
Key words: public roads, administrative regulation, the road network and infrastructure.

Література – 8

УДК 342.922: 347.132.144
С. С. Василів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права

ПРО РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПІДВІДОМЧОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
© Василів С. С., 2015
Розглянуто періоди становлення та розвитку інституту підвідомчості справ про адміністративні правопорушення. На основі дослідження історичних аспектів формування інституту підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення автор виокремлює основні етапи становлення цього правового інституту, найважливіші нормативні джерела, що регламентували відносини підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Ключові слова: адміністративне правопорушення, підвідомчість, розгляд справ про адміністративні правопорушення.

С. С. Васылив

О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Рассматриваются периоды становления и развития института подведомственности дел об административных правонарушениях. На основе исследования исторических аспектов формирования института подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях автор выделяет основные этапы становления этого правового института, основные нормативные источники, которые регламентировали отношения подведомственности рассмотрения дел об административных право-
нарушениях.
Ключевые слова: административное правонарушение, подведомственность, рассмотрение дел об административных правонарушениях.

S. S. Vasyliv

ABOUT DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF JURISDICTION OF CONSIDERATION OF BUSINESSES ABOUT ADMINISTRATIVE CRIMES

In the article the periods of becoming and development of institute of jurisdiction of businesses are examined about administrative crimes. On the basis of research of historical aspects of forming of institute of jurisdiction of consideration of businesses about administrative crimes an author distinguishes the basic stages of becoming of this legal institute, basic normative sources that regulated the relations of jurisdiction of consideration of businesses about administrative crimes.
Key words: administrative crime, jurisdiction, consideration of businesses about administrative crimes.

Література – 18

УДК 34:316.624
Т. З. Гарасимів
Національного університету “Львівська політехніка”
Навчально-науковий інститут права та психології
д-р юрид. наук, проф.,
проф. кафедри теорії та філософії права

РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИЙ ПІДХІД
© Гарасимів Т. З., 2015
Розглянуто одну із основних проблем теорії та філософії права. Мета статті полягає в тому, щоб акцентувати на вирішенні однієї із фундаментальної проблем суспільної науки: антропологія розбудови громадянського суспільства відповідно до державно-владного підходу. Виявлено кореляцію між індивідуальними та соціальними чинниками становлення громадянського суспільства в Україні.
Ключові слова: громадянське суспільство, філософсько-правова проблема, соціальні чинники, індивід, індивідуальні чинники, фундаментальна проблема, держава, право, влада, суспільство, державно-владний підхід.

Т. З. Гарасымив

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ: ГОСУДАРСТВЕННО-ВЛАСТНЫЙ ПОДХОД

Рассмотрена одна из основных проблем теории и философии права. Цель статьи состоит в том, чтобы акцентировать на решении одной из фундаментальной проблем общественной науки: антропология развития гражданского общества с точки зрения государственно-властного подхода. Прослежено корреляцию между индивидуальными и социальными факторами становления гражданского общества в Украине.
Ключевые слова: гражданское общество, философско-правовая проблема, социальные факторы, индивид, индивидуальные факторы, фундаментальная проблема, государство, право, власть, общество, государственно-властный подход.

T. Z. Harasymiv

DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE: STATE-GOVERNMENT APPROACH

The article is dedicated to one of the main problems of the theory and philosophy of law. The purpose of this article is to focus on solving one of the fundamental problems of social sciences: anthropology of civil society in terms of state-powerful approach. The authors conducted a correlation between individual and social factors of civil society in Ukraine.
Key words: civil society, philosophical and legal issue, social factors, individual, individual factors, the fundamental problem, state, law, government, society, state-government approach.

Література – 40

УДК 34:316.624
Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
д-р юрид. наук, проф.,
проф. кафедри теорії та філософії права
Т. Ю. Дашо
Львівський державний університет внутрішніх справ
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри господарсько-правових дисциплін

ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ
© Гарасимів Т. З., Дашо Т. Ю., 2015
Досліджено одну із основних проблем теорії та філософії права. Мета статті полягає в тому, щоб зосередити увагу на вирішенні однієї із фундаментальної проблем юридичної науки: засад взаємодії основних інститутів громадянського суспільства та правової держави. Автори проаналізували функціонування загальних інституцій правової держави і громадянського суспільства. Крім цього, звернуто увагу на необхідність їх взаємодії в процесі реформування суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, правова держава, філософсько-правова проблема, соціальні чинники, індивідуальні чинники, взаємодія, реформування суспільства, фундаментальна проблема, держава, право, влада, суспільство, права і свободи людини і громадянина.

Т. З. Гарасымив, Т. Ю. Дашо

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Рассмотрено одну из основных проблем теории и философии права. Цель статьи состоит в том, чтобы акцентировать на решении одной из фундаментальной проблем юридической науки: защиты прав и свобод человека и гражданина на этапе формирования гражданского общества. Авторы проанализировали индивидуальные и социальные факторы формирования гражданского общества. Кроме этого, обращено внимание на необходимость защиты прав человека и гражданина в этом процессе.
Ключевые слова: гражданское общество, философско-правовая проблема, социальные факторы, индивидуальные факторы, фундаментальная проблема, государство, право, власть, общество, права и свободы человека и гражданина.

T. Z. Harasymiv, T. Y. Dasho

MAIN INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY AND RULE OF LAW, PRINCIPLES OF COOPERATION

The article is dedicated to one of the main problems of the theory and philosophy of law. The purpose of this article is to focus on solving one of the fundamental problems of legal science: principles of interaction civil basic institutions of society and the rule of law. The authors analyzed the functioning of the common institutions of the rule of law and civil society. Also referred to the need for cooperation in the process of reforming society.
Keywords: civil society, rule of law, philosophical and legal issue, social factors, individual factors, interaction, social reform, a fundamental problem, state, law, government, society, rights and freedoms of man and citizen.

Література – 34

УДК 347.42
І. П. Голенко
Луганський державний університет внутрішніх справ
ім. Е. О. Дідоренка,
здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін

ПІДСТАВИ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ВІДНОСИН З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
© Голенко І. П., 2015
Досліджено правові питання виникнення відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом. На основі аналізу судової практики та цивілістики закцентовано увагу на проблемніших аспектах цієї галузі та зроблено відповідні пропозиції щодо удосконалення законодавства, спрямованого на регулювання відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
Ключові слова: перевезення пасажирів автомобільним транспортом, юридичний факт, правочини, зобов’язання, договір.

И. П. Голенко

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Исследованы правовые вопросы в области возникновения отношений, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом. На основе анализа судебной практики и цивилистики акцентируется внимание на наиболее проблемных аспектах этой отрасли и предлагаются соответствующие предложения в законодательстве, направленные на регулирование отношений, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом.
Ключевые слова: перевозка пассажиров автомобильным транспортом, юридический факт, сделка, обязательство, договор.

I. P. Golenko

FOUNDATIONS OF RELATIONS ON ROAD PASSENGER TRANSPORT

Study of relations regarding carriage of passengers by road is becoming more important due to development of the modern democratic society. Proper provision of the legal rights and obligations of their participants in practice depends on sound legal regulation of grounds for origin of any relations. Therefore the studied relations do not constitute an exception.
Key words: carriage of passengers by road, legal fact, juridical act, obligation, agreement.

Література – 16

УДК 343.123.12:343.341
Л. Ф. Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
проф. кафедри кримінального права і процессу,
д-р юрид. наук, доц.

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУУКОВЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ
© Гула Л. Ф., 2015
Розглянуто питання діяльності оперативних підрозділів (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС щодо запобігання злочинам, які вчиняються організованими злочинними групами. Визначено основні напрями та форми оперативно-розшукового запобігання зазначеній злочинній діяльності.
Ключові слова: організована група, запобігання, профілактика, планування, правове забезпечення.

Л. Ф. Гула

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Рассмотрен вопрос деятельности оперативных подразделений (БОП, ВБ, УР, БНОН, ГСБЭП, КП, БППЛ) ОВС относительно предотвращения преступлений. что совершаются организованными преступными группами. Определены основные направления и формы оперативно-розыскного предотвращения отмеченной преступной деятельности.
Ключевые слова: организованная группа, предотвращение, профилактика, планирование, правовое обеспечение.

L. F. Hula

OPERATIVE SEARCH OF PREVENTION OF CRIMES THAT IS ACCOMPLISHED ORGANIZED BY CRIMINAL GROUPS

In the article the question of activity of operative subdivisions of ОВС is considered in relation to prevention of crimes. that accomplished by the organized criminal groups. Basic directions and forms of operatively-search prevention of the marked criminal activity are certain.
Key words: the organized group, prevention, prophylaxis, planning, legal providing.

Література – 9

УДК 343.971
О. М. Гумін
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
зав. кафедри кримінального права і процесу,
д-р юрид. наук, проф.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ПРИЧИН ТА УМОВ ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ У СІМ’Ї У СТАНІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
© Гумін О. М., 2015
Аналізуються деякі причини та умови вчинення насильницьких злочинів у сім’ї в стані агресивної поведінки. Проведено класифікацію причин та умов агресивної поведінки в сім’ї. Узагальнено найістотніші причини та умови вчинення насильницьких злочинів у сім’ї в стані агресивної поведінки.
Ключові слова: причини, умови, фактори, насильницькі злочини в сім’ї, агресія, агресивна поведінка, індивідуальна злочинна поведінка.

А. М. Гумин

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕМЬЕ В СОСТОЯНИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Анализируются некоторые причины и условия совершения насильственных преступлений в семье в состоянии агрессивного поведения. Произведено классификацию причин и условий агрессивного поведения в семье. Обобщены наиболее значимые причины и условия совершения насильственных преступлений в семье в состоянии агрессивного поведения.
Ключевые слова: причины, условия, факторы, насильственные преступления в семье, агрессия, агрессивное поведение, индивидуальное преступное поведение.

О. M. Gumin

DESCRIPTION OF SOME REASONS AND TERMS OF COMMITTING VIOLENT CRIMES IN FAMILY IN THE STATE OF AGGRESSIVE BEHAVIOR

Some reasons and terms of committing violent crimes in family in the state of aggressive behavior are analysed in the article. Classification of reasons and terms of aggressive behavior in family is conducted. The most substantial reasons and terms of committing violent crimes in family in the state of aggressive behavior are generalized.
Key words: reasons, terms, factors, violent crimes in family, aggression, aggressive behavior, individual criminal behaviour.

Література – 15

УДК 34:316.624
Т. Ю. Дашо
Львівський державний університет внутрішніх справ,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри господарсько-правових дисциплін

ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
© Дашо Т. Ю., 2015
Розглянуто одну із основних проблем теорії та філософії права. Мета статті – зосередити увагу на вирішенні однієї із фундаментальної проблем юридичної науки: захисту прав і свобод людини та громадянина на етапі формування громадянського суспільства. Проаналізовано індивідуальні та соціальні чинники формування громадянського суспільства. Крім цього, звернуто увагу на необхідність захисту прав людини та громадянина в цьому процесі.
Ключові слова: громадянське суспільство, філософсько-правова проблема, соціальні чинники, індивідуальні чинники, фундаментальна проблема, держава, право, влада, суспільство, права і свободи людини і громадянина.

Т. Ю. Дашо

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Рассмотрена одна из основных проблем теории и философии права. Цель статьи сконцентрировать внимание на решении одной из фундаментальной проблем юридической науки: защиты прав и свобод человека и гражданина на этапе формирования гражданского общества. Проанализированы индивидуальные и социальные факторы формирования гражданского общества. Кроме этого, обращено внимание на необходимость защиты прав человека и гражданина в этом процессе.
Ключевые слова: гражданское общество, философско-правовая проблема, социальные факторы, индивидуальные факторы, фундаментальная проблема, государство, право, власть, общество, права и свободы человека и гражданина.

T. Y. Dasho

PROTECT THE RIGHTS AND LIBERTIES OF THE CITIZENS AT THE STAGE OF CIVIL SOCIETY

The article is dedicated to one of the main problems of the theory and philosophy of law. The purpose of this article is to focus on solving one of the fundamental problems of legal science, human rights and freedoms of man and citizen at the stage of civil society. The authors analyzed the individual and social factors in the formation of civil society. Also referred to the need to protect human and civil rights in the process.
Key words: civil society, philosophical and legal issue, social factors, individual factors fundamental problem, state, law, government, society, rights and freedoms of man and citizen.

Література – 36

УДК 351.713
М. М. Дорош
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
здобувач кафедри адміністративного та інформаційного права

РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З МИТНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
© Дорош М. М., 2015
Досліджено процеси європейського митного співробітництва, що стало актуальним не лише з огляду на потреби науки міжнародного митного права, а й у контексті розвитку митного права України. Так, необхідне повне й всебічне дослідження проблем додержання нашою державою у національній практиці митного регулювання загальновизнаних у світових митних відносинах норм і стандартів, виконання міжнародних договорів України з питань митної справи.
Ключові слова: Європейський Союз, митні органи, міжнародне митне співробітництво, митна служба Республіки Польща, стратегія митної співпраці.

М. М. Дорош

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Исследуются процессы европейского таможенного сотрудничества, что стало актуальным не только с учетом потребностей науки международного таможенного права, но и в контексте развития таможенного права Украины. Так, необходимо полное и всестороннее исследование проблем соблюдения нашим государством в национальной практике регулирования общепризнанных в мировых таможенных отношениях норм и стандартов, выполнение международных договоров Украины по вопросам таможенного дела.
Ключевые слова: Европейский Союз, таможенные органы, международное таможенное сотрудничество, таможенная служба Республики Польша, стратегия таможенного сотрудничества.

M. M. Dorosh

DEVELOPMENT COOPERATION CUSTOMS OF UKRAINE WITH THE CUSTOMS AUTHORITIES OF EUROPEAN UNION MEMBER

The article deals with the process of European customs cooperation that was important not only because of the needs of science of international customs law, but also in the context of customs law Ukraine. Thus, it is necessary to complete and comprehensive study of the problems of our country in compliance with national practice customs regulations generally recognized in international relations customs regulations and standards, implementation of international treaties of Ukraine on customs affairs.
Key words: European Union, customs authorities, international customs cooperation, the Customs Service of the Republic of Poland, customs cooperation strategy.

Література – 7

УДК 347.642
А. О. Дутко
Львівський державний університет внутрішніх справ,
доц. кафедри цивільно-правових дисциплін

ОПІКА (ПІКЛУВАННЯ) НАД ДІТЬМИ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ
© Дутко А. О., 2015
Аналізується опіка (піклування) як вид соціального піклування. Стверджується, що опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розмежовано опіку та піклування у цивільному та сімейному праві. Зроблено висновок про необхідність узгодження норм різної галузевої належності.
Ключові слова: соціальне піклування, опіка, піклування, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, встановлення опіки (піклування).

А. О. Дутко

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) НАД ДЕТЬМИ КАК ВИД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ

Анализируется опека и попечительство как межотраслевой институт. Утверждается, что опека (попечительство) является особой формой государственной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи по обеспечению их прав и интересов. Разграничено опеку и попечительство в гражданском и семейном праве. Делается вывод о необходимости согласования норм различной отраслевой принадлежности.
Ключевые слова: социальная забота, опека, попечительство, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, установление опеки (попечительства).

A. O. Dutko

GUARDIANSHIP (CUSTODY) OVER CHILDREN AS A FORM OF SOCIAL CARE

The analysis of guardianship and custody as interdisciplinary institute. It is alleged that guardianship (custody) is a special form of state care for children left without parental care and adults who need help to ensure their rights and interests. The author distinguishes between guardianship in civil and family law. The conclusion about the need to harmonize regulations in various industrial branches.
Key words: social concern, guardianship, custody, orphans, children deprived of parental care, establishing guardianship (custody).

Література – 8

УДК 341.48
І. М. Жаровська
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
© Жаровська І. М., 2015
Розглянуто правові аспекти прав військовополонених. Закцентовано увагу на міжнародних стандартах у сфері поводження з цією категорією осіб. Визначено суб’єктів, які мають право на отримання статусу військовополонених. Вказано на необхідність удосконалення відповідальності за порушення прав військовополонених.
Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, комбатанти, військовополонені, права людини, збройний конфлікт.

И. М. Жаровская

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ У СФЕРУ ПРАВ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Рассматрено правовые аспекты прав военнопленных. Акцентируется внимание на международных стандартах в сфере обращения с этой категорией лиц. Определены субъекты, имеющие право на получение статуса военнопленных. Указывается на необходимость усовершенствования ответственности за нарушение прав военнопленных.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, комбатанты, военнопленные, права человека, вооруженный конфликт.

I. M. Zarowska

IMPLEMENTATION ISSUES OF INTERNATIONAL STANDARDS IN HUMAN POWs

The article examines the legal aspects of the rights of prisoners of war. The attention to international standards in the treatment of this category of persons. Defined entities are entitled to POW status. Highlights the need to improve accountability for violations of human prisoners.
Key words: international humanitarian law, combatants, prisoners of war, human rights, armed conflict.

Література – 8

УДК 342.922:347.132.144:006](477)
Н. М. Зільник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асист. кафедри цивільного права та процесу

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ, ЩО УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ
© Зільник Н. М., 2015
Розглянуто особливості правового статусу органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. На основі аналізу положень наукової літератури та юридичних словників визначено поняття адміністративної юрисдикції. Окреслено систему органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації.
Ключові слова: правовий статус, адміністративні правопорушення, стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація.

Н. М. Зильник

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Рассмотрено особенности правового статуса органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации. На основе анализа положений научной литературы и юридических словарей определено понятие административной юрисдикции. Определено систему органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации.
Ключевые слова: правовой статус, административные правонарушения, стандартизация, качество продукции, метрология, сертификация.

N. M. Zilnyk

LEGAL STATUS OF BODIES AUTHORIZED TO CONSIDER CASES ON ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FILD OF STANDARDIZATION, QUALITY PRODUCTS, METROLOGY AND CERTIFICATION

The article deals with the peculiarities of the legal status of bodies authorized to consider cases on administrative violations in the field of standardization, quality products, metrology and certification. The concept of administrative jurisdiction is defined on the basis of the provisions of scientific literature and legal dictionaries. There has been outlined system of bodies empowered to hear cases of administrative violations in the field of standardization, quality products, metrology and certification.
Key words: legal status, administrative offenses, standardization, product quality, metrology and certification.

Література – 30

УДК 343. 25
В. О. Заросило
Інститут права імені Володимира Великого МАУП,
д-р юрид. наук, проф.,
зав. кафедри управління безпекою правоохоронної
та антикорупційної діяльності

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Заросило В. О., 2015
Розглянуто питання організації медичного страхування в Україні. Проаналізовано принципи медичного страхування та визначено методи їх практичного застосування. Визначено також, що основною перепоною на шляху до впровадження медичного страхування є корупція. На основі проведеного аналізу запропоновано окремі напрями щодо вдосконалення роботи із упровадження системи медичного страхування в Україні.
Ключові слова: медичне страхування, принципи медичного страхування, стандартизація медичного обслуговування, кодекс медичного права, страховий фонд

В. О. Заросило

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Рассмотрены вопросы организации медицинского страхования в Украине. Проанализированы принципы медицинского страхования и определены методы их практического использования. Определено также, что основным препятствием на пути внедрения медицинского страхования является коррупция. На основе проведенного анализа предложены отдельные направления относительно улучшения работы по внедрению системы медицинского страхования в Украине
Ключевые слова: медицинское страхование, принципы медицинского страхования, стандартизация медицинского страхования, кодекс медицинского права, страховой фонд

V. O. Zarosуlo

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FUNDAMENTALS INTRODUCTION OF MEDICAL INSURANCE SYSTEM IN UKRAINE

In the article the questions of medical insurance in Ukraine were considered. The analyses of the principles of medical insurance were done and methods of its practical use were outlined. It is stated that the main obstacle on the way of promoting of medical insurance is corruption. At the base of the analyses done some proposals concerning the more effective work as for the implementation of medical insurance in Ukraine were done.
Key words: medical insurance, principles of medical insurance, standardization of medical insurance, code of medical law, insurance fund.

Література – 9

УДК 342.95:342.841
О. З. Захарчук
Львівський інститут
Міжрегіональної академії управління персоналом,
канд. юрид. наук,
доц. кафедри права

НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
© Захарчук О. З., 2015
Досліджено норми кримінального законодавства, які визначають корупційні злочини. Проаналізовані юридичні ознаки складу корупційних злочинів, які відрізняють цю групу від інших видів злочинів, закріплених у Кримінальному кодексі України. Запропоновано критерії класифікації цієї групи злочинів. Визначено практичне та теоретичне значення виділення групи корупційних злочинів у Кримінальному кодексі України.
Ключові слова: корупція, корупційний злочин, ознаки корупційних злочинів, класифікація корупційних злочинів.

О. З. Захарчук

НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Исследовано нормы криминального законодательства, которые определяют коррупционные преступления. Проанализированы юридические признаки состава коррупционных преступлений, которые отличают эту группу от других видов преступлений, закрепленных в Уголовном кодексе Украины. Предложены критерии классификации этой группы преступлений. Определено практическое и теоретическое значение выделения группы коррупционных преступлений в Уголовном кодексе Украины.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, признаки коррупционных преступлений.

O. Z. Zaharchuk

REGULATORY CONSOLIDATION CORRUPTION OFFENSES UNDER THE LAWS OF UKRAINE AND THEIR CLASSIFICATION

This article deals with the criminal rules of law which define corruption offenses. There were analyzed features of the corruption crimes that distinguish this group from other crimes stipulated in the Criminal Code of Ukraine. Classification criteria for this group of crimes were also proposed. It was determined practical and theoretical sense of allocation of corruption offenses in the Criminal Code of Ukraine.
Key words: corruption, corruption crime, features of corruption offenses, classification of corruption crimes.

Література – 10

УДК 343.131.2
І. М. Зубач
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доц. кафедри кримінального права і процесу,
канд. юрид. наук

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ
© Зубач І. М., 2015
Досліджено теоретичні та правові засади існування феномену тероризму. Досліджуване явище аналізується через етимологічну, смислову, політологічну, філософську, кримінально-правову та теоретично-правову призми. Представлено власне бачення автора змісту та ознак сучасного вітчізняного тероризму.
Ключові слова: тероризм, терор, екстремізм, терористичний акт, терористична діяльність, злочини терористичної спрямованості.

И. Н. Зубач

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН ТЕРРОРИЗМА КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Исследовано теоретические и правовые основы существования феномена терроризма. Исследуемое явление было поддано анализу через этимологическую, смысловую, политологическую, философскую, уголовно-правовую и теоретико-правовую призмы. Представлено собственное видение автора и подходы к определению содержания и признаков современного отечественного терроризма.
Ключевые слова: терроризм, террор, экстремизм, терроистический акт, терроистическая деятельность, преступления терроистического характера.

I. M. Zubach

SOCIAL PHENOMENON OF TERRORISM AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

The article explores the theoretical and legal basis for the existence of the phenomenon of terrorism. Phenomenon under investigation was filed by etymological analysis, semantic, political, philosophical, criminal law and legal theory of the prism. The author presents his own vision and approaches to defining the content and features of the modern domestic terrorism.
Key words: terrorism, terror, extremism, terrorist activities, terrorist crimes.

Література – 23

УДК 343.326
В. С. Канцір
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
проф. кафедри кримінального права і процесу,
д-р юрид. наук, проф.

ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК КРАЙНІЙ ЗАХІД НАСИЛЬСТВА
© Канцір В. С., 2015
Дослідженно поняття політичного тероризму, що за своєю суттю є суспільно-політичним явищем, яке створює атмосферу тотального страху у населення з метою досягнення певних політико-економічних інтересів. Розкрито особливості цього феномена, проаналізовано причини його виникнення.
Ключові слова: тероризм, політичний тероризм, тотальний страх, політичний екстремізм, насильницькі дії, злочинне втручання, масовий геноцид, психологія тероризму.

В. С. Канцир

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК КРАЙНЯЯ МЕРА НАСИЛИЯ

Исследование понятие политического терроризма, что по своей сути есть общественно-политическое явление, которое создает атмосферу тотального страха у населения с целью достижения определенных политико-экономических интересов. Раскрыты особенности этого феномена, проанализированы причины его возникновения.
Ключевые слова: терроризм, политический терроризм, тотальный страх, политический экстремизм, насильственные действия, преступное вмешательство, массовый геноцид, психология терроризма.

V. S. Kantsir

POLITICAL TERRORISM VIOLENCE AS A LAST RESORT

This article is devoted to investigation the subject of terrorism, what is society-political phenomena, that formed the atmosphere of total fear in population with the aim achievement some politic-economical interests. Was been uncovering the peculiarities of this phenomena, was been analyzed causes of its beginnings.
Key words. Terrorism, political terrorism, total fear, political extremism, violence, criminal intervention, popular genocide, psychology of terrorism.

Література – 12

УДК 342.95
М. В. Ковалів
ЛьвДУВС,
канд. юрид. наук, проф.,
зав. кафедри адміністративно-правових дисциплін,
В. О. Іваха
ЛьвДУВС,
канд. юрид. наук,
декан факультету заочного навчання цивільних осіб

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
© Ковалів М. В., Іваха В. О., 2015
Порушено питання діяльності органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану. Розкрито особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в умовах воєнного стану. Розглянуто типові плани охорони громадського порядку, в яких визначаються наявні сили та засоби, склад зведеного загону, додаткові сили та засоби, резерви, варіанти посиленого несення служби, підвищена готовність особового складу тощо, які є запорукою ефективної діяльності органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану.
Ключові слова: воєнний стан, правовий режим, органи внутрішніх справ, переконання, примус, безпека громадян.

М. В. Ковалив, В. О. Иваха

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Затрагиваются вопросы деятельности органов внутренних дел в условиях военного положения. Раскрываются особенности организации деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка в условиях военного положения. Рассматриваются типовые планы охраны общественного порядка, в которых определяются имеющиеся силы и средства, состав сводного отряда, дополнительные силы и средства, резервы, варианты усиленного несения службы, повышенная готовность личного состава и т. д., которые являются залогом эффективной деятельности органов внутренних дел в условиях военного положения.
Ключевые слова: военное положение, правовой режим, органы внутренних дел, убеждение, принуждение, безопасность граждан.

M. V. Kovaliv, V. O. Ivacha

THE ACTIVITY OF BODIES OF INTERNAL AFFAIRS UNDER THE CONDITIONS OF WAR STATE

War state is a special legal regime introduced in Ukraine or its particular areas in case of armed aggression or threat of attack, the danger of the state independence, its territorial integrity. War state provides for conferring powers to the bodies of state power, the military command and the bodies of local self-government which are necessary for averting the threats and ensuring national security, as well as a temporary restriction of constitutional rights and freedoms of man and citizen and rights and legitimate interests of juridical persons indicating the validity of these restrictions.
Key words: war state, legal regime, bodies of internal affairs, conviction, coercion, security of citizens.

Література – 3

УДК 340. 12
І. М. Коваль
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРАВОВИЙ ЗМІСТ МЕНТАЛІТЕТУ
© Коваль І. М., 2015
Розглянуто поняття менталітету в контексті міждисциплінарного підходу. Розкрито основні компоненти та чинники формування менталітету. Проаналізовано поняття правового менталітету.
Ключові слова: менталітет, ментальність, правовий менталітет.

И. М. Коваль

ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕНТАЛИТЕТА

Рассматривается понятие менталитета в контексте междисциплинарного подхода. Раскрыто основные компоненты и факторы формирования менталитета. Проанализировано понятие правового менталитета.
Ключевые слова: менталитет, ментальность, правовой менталитет.

I. М. Koval

LEGAL CONTENT OF MENTALITY

In the article the concept of mentality in the context of a multidisciplinary approach. The basic components and factors of mentality. We analyze the concept of legal mentality.
Key words: mentality, mentality, legal mentality.

Література – 29

УДК 343.1
М. М. Коваль
Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асист. кафедри кримінального права і процесу

РОЗВИТОК КАТУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
© Коваль М. М., 2015
Досліджується історичний розвиток катування на українських землях та зв’язок з кримінально-процесуальним правом, а також значення катування за різними джерелами.
Ключові слова: кат, катування, магістр, дізнання, суд.

М. М. Коваль

РАЗВИТИЕ ПЫТКИ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ

Исследуется историческое развитие пытки на украинских землях и связь с уголовно-процессуальным правом, а также значение пытки по разным источникам.
Ключевые слова: палач, пытки, магистр, дознание, суд.

M. М. Koval

DEVELOPMENT OF TORTURE IN THE UKRAINIAN LANDS

This paper examines the historical development of the Ukrainian lands torture and connection with the criminal procedure law, and the importance of torture by various sources.
Key words: cat, torture, palach, Master, inquiry and trial.

Література – 17

УДК 340.12
В. Б. Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
зав. кафедри конституційного та міжнародного права,
Я. C. Богів
Національний університет “Львівська політехніка”,
асист. кафедри

ІДЕЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ ст.
© Ковальчук В. Б., Богів Я. С., 2015
Здійснено аналіз історії становлення та розвитку ідеї народного суверенітету в українській правовій думці. Вказано на те, що доктрина народного суверенітету в Україні, яка була сформована у кінці ХІХ – першій чверті ХХ ст., хоча і випливала з європейської традиції права, однак містила деякі особливі ознаки, які були характерні для народів, позбавлених національної незалежності та державності.
Ключові слова: народний суверенітет, національне самовизначення, права людини, правова доктрина, конституційна держава, народне самоврядування.

В. Б. Ковальчук, Я. С. Богив

ИДЕЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ КОНЦА ХIХ – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ в.

Осуществлен анализ истории становления и развития идеи народного суверенитета в украинской правовой мысли. Указано на то, что доктрина народного суверенитета в Украине, которая была сформирована в конце XIX – первой четверти ХХ в., хотя и принимала свои истоки из европейской традиции права, однако содержала некоторые особые черты, которые были характерны для народов, лишенных национальной независимости и государственности.
Ключевые слова: народный суверенитет, национальное самоопределение, права человека, правовая доктрина, конституционное государство, народное самоуправление.

V. B. Kovalchuk, Y. S. Bohiv

THE IDEA OF PEOPLE’S SOVEREIGNTY IN UKRAINIAN POLITICO-LEGAL THOUGHT AT THE END OF THE 19TH CENTURY – IN THE FIRST QUARTER OF THE 20TH CENTURY

The analysis of the history of formation and development of the idea of people’s sovereignty in Ukrainian legal thought was performed. It was mentioned that the doctrine of sovereignty of the people in Ukraine which had been formulated at the end of the 19th century – in the first quarter of the 20th century, despite of coming from European legal tradition included some particular features which were typical for the peoples deprived of national independence and sovereignty.
Key words: sovereignty of the people, national self-determination, human rights, legal doctrine, constitutional state, self-government of the people.

Література – 12

УДК 67.9(4Укр) 300
О. Б. Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, заслужений юрист України,
доц. кафедри конституційного та міжнародного права

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВНЕСЕНИХ НА РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
© Ковальчук О. Б., 2015
Дослідження розглядає питання реформування Конституції України, проект закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)”, внесеного Президентом України до Верховної Ради України у 2014 році, правового аналізу його основних положень та вироблення відповідних пропозицій щодо впровадження запропонованих змін.
Ключові слова: конституція, органи місцевого самоврядування, Президент, право, депутат, коаліція.

Е. Б. Ковальчук

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВНЕСЕННЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ К КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ

Исследование посвящено вопросам реформирования Конституции Украины, рассмотрению проекта закона Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно полномочий органов государственной власти и местного самоуправления)”, внесенного Президентом Украины в Верховный Совет Украины в 2014 году, правового анализа его основных положений и выработки соответствующих предложений относительно внедрения предложенных изменений.
Ключевые слова: конституция, органы местного самоуправления, Президент, право, депутат, коалиция.

O. В. Kovalchuk
THE LEGAL ANALYSIS OF THE CHANGES INTRODUCED SUPREME SOVIET OF UKRAINE IN CONSTITUTION OF UKRAINE

Research is sanctified to the questions of reformation of Constitution of Ukraine, consideration of project of Law of Ukraine “About making alteration in Constitution of Ukraine (in relation to plenary powers of public and local self-government authorities)”, brought in by President of Ukraine in Supreme soviet of Ukraine in 2014, to the legal analysis him substantive provisions and to making of corresponding suggestions in relation to introduction of offer changes.
Key words: constitution, organs of local self-government, President, right, deputy, coalition.

Література – 6

УДК 342.7/. 9:004
В. М. Когут
Навчально-науковий Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
здобувач кафедри адміністративного та інформаційного права

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
© Когут В. М., 2015
Розглянуто питання надання інформаційних послуг з використанням електронних засобів інформації. Проаналізовано проблеми запровадження в Україні надання населенню адміністративних та державних послуг в електронній формі. Запропоновано способи їх вирішення.
Ключові слова: електронні послуги, інформаційно-комунікаційні технології, електронний уряд, електронний документообіг.

В. М. Когут

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рассмотрены вопросы предоставления информационных услуг с использованием электронных средств информации. Проанализированы проблемы внедрения в Украине предоставления населению административных и государственных услуг в электронной форме. Предложены пути их решения.
Ключевые слова: электронные услуги, информационно-коммуникационные технологии, электронное правительство, электронный документооборот.

V. М. Kohut

ON THE USE OF ELECTRONIC MEDIA IN DOMESTIC AND FOREIGN LAW

The question of providing information services using electronic media. The problems of implementation in Ukraine provision of administrative and public services electronically. Proposed solutions.
Key words: e-services, ICT, e-government, electronic document management.

Література – 10

Удк 340:12
О. І. Колич
Науково-навчальний інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
здобувач,
асист. кафедри теорії та філософії права

АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ У XVI–XVII ст.
© Колич О. І., 2015
Складні суспільно-політичні відносини в Україні у період польської експансії ще більше ускладнилися після прийняття Берестейської унії 1596 р. У результаті унії наприкінці XVI – на початку XVII ст. на релігійному ґрунті в Україні виникає полемічна течія. У своїх творах полемісти не лише давали відповідь на релігійні питання, але і висловлювали філософсько-правове бачення організації певних суспільних відносин. Проаналізовано основні філософсько-правові ідеї полемічної літератури кінця XVI – початку XVII ст.
Ключові слова: філософсько-правові ідеї, полемічна література, Берестейська унія.

О. И. Колич

АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ИДЕЙ В УКРАИНЕ В XVI–XVII вв.

Сложные общественно-политические отношения в Украине в период польской экспансии еще более осложнились после принятия Брестской унии 1596 г. В результате унии в конце XVI – начале XVII в. на религиозной почве в Украине возникает полемическое течение. В своих произведениях полемисты не только отвечали на религиозные вопросы, но и высказывали философско-правовое видение организации ряда общественных отношений. Проанализированы основные философско-правовые идеи полемической литературы конца XVI – начала XVII в.
Ключевые слова: философско-правовые идеи, полемическая литература, Брестская уния.

O. I. Kolych

ANALYSIS OF THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL IDEAS IN UKRAINE IN XVI–XVII CENTURIES

During the Polish expension a complex social and political situation in Ukraine became even more complicated after the adoption of the Brest Union in 1596. As a result, at the end of XVI, beginning of the XVII century on the religious base in Ukraine appears a polemic trend. In their works polemists gave answers not only on religious issues but also expressed the philosophical and legal opinion about public relations. Thus, this article analyzes the main philosophical and legal ideas of polemical literature at the end of XVI beginning XVII century.
Key words: philosophical and legal ideas, polemical literature, Brest Union.

Література – 10

УДК 343.137
Є. О. Курта
ДДУВС,
канд. юрид. наук,
доц. кафедри кримінально-правових дисциплін,
Г. С. Римарчук
Навчально-науковий інститут права та психології,
канд. юрид. наук,
асист. кафедри кримінального права та процесу

МОЖЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОМПРОМІСУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
© Курта Є. О., Римарчук Г. С., 2015
Розглянуті можливості укладання компромісу на досудовому слідстві під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Визначено тактичні прийоми досягнення компромісу під час проведення огляду, освідування особи, обшуку, слідчого експерименту.
Ключові слова: досудове розслідування, компроміс, слідча (розшукова) дія, тактичний прийом.

Е. А. Курта, Г. С. Римарчук

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПРОМИССА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ

Определены возможности достижения компромисса на досудебном следствии во время проведения отдельных следственных (розыскных) действий. Рассмотрены тактические приемы достижения компромисса во время проведения осмотра, освидетельствования, обыска, следственного эксперимента.
Ключевые слова: досудебное расследование, компромисс, следственное (розыскное) действие, тактический прием.

E. A. Kurta, H. S. Rymarchuk

THE POSSIBILITY OF REACHING A COMPROMISE DURING THE INVESTIGATION (SEARCH) ACTION

The paper study tactics laying compromise during certain investigative (detective) actions under preliminary investigation.
In conclusion tactical methods of compromise during the investigation (search) action is the most appropriate action on the proposal and grant concessions on the part of the investigator in exchange for mandatory pre-trial participants perform specific commitments aimed at achieving this goal.
The article deals with tactics that can be used during certain investigations, namely during the review, osviduvannya person search, investigative experiment.
If given home or other property, is forced invasion of privacy which causes additional distress to the victim, the victim of crime. In this case, using the compromise agreement can be achieved with the injured person and obtain consent to review the events of the city. To this end, the investigator must explain that viewing the scene is very necessary to achieve positive results in the investigation of crime. In order to assure that the person at the examination premises will take all measures to ensure the protection of privacy. Reciprocity concessions in this case would be to so that the person voluntarily allowing viewing the scene - dwelling receives additional guarantees of privacy.
Consent to participate in osviduvanni can be achieved through compromise, explaining face the possibility of forced osviduvannya in case of failure of voluntary and offer a compromise based on mutual concessions, of the person - a voluntary consent to participate in osviduvannya, and by investigating authorities - not coerced and consideration of this agreement as aid the investigation.
During a search of revealing the feasibility of voluntary extradition investigator explains the person entering into a compromise, the essence of which will be to the fact that in the case of voluntary extradition search will be closed.
Key words: pre-trial investigation, compromise Investigation (investigative) action tactic.

Література – 9

Syndicate content