№ 814 (2015)

УДК 004.912

О. В. Лозинська, М. В. Давидов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА СИСТЕМИ ПРАВИЛ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇЇ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
© Лозинська О. В., Давидов М. В., 2015

Досліджено сучасні системи комп’ютерного перекладу жестових мов у світі. Розглянуто основні методи перекладу, які можна застосувати для перекладу української жестової мови. На основі аналізу синтаксичних конструкцій української жестової мови побудовано правила для її перекладу.
Ключові слова: українська жестова мова, корпус паралельних текстів, комп’ютерний переклад, граматика.

The modern computer translation systems of sign languages in the world are investigated. Вasic translation methods that can be used for translate Ukrainian Sign Language are considered. The rules for machine translation of Ukrainian Sign Language based on its syntax investigation are constructed.
Key words: Ukrainian sign language, bilingual corpora, computer translation, grammar.

Література – 23

УДК 004.652.4+004.827

Н. І. Мельникова, О. Б. Вовк, Т. О. Дубінець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ДАНИХ
© Мельникова Н. І., Вовк О. Б., Дубінець Т. О., 2015

Розроблено інформаційну технологію обробки персоналізованої медичної інформації для прийняття рішень і як засіб її реалізації запропоновано систему підтримки прийняття лікарських рішень (СПЛР), розроблено її архітектуру, проаналізовано отримані результати. Окреслені основні етапи розробки та проектування СПЛР, що дають змогу здійснювати декомпозицію керуючих процесів і описують відношення між керуючими потоками та деталізують послідовність використання методів опрацювання та подання даних у системі.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, лікувальна експертна система, архітектура інформаційної технології, проектування експертних систем.

This article discusses the information technology for personalized medical information for decision making. The architecture of the system of medical support decision making (MSDM) has been developed as the means of its implementation. The analysis of the results has been conducted. The basic stages of the MSDM development and design have been outlined. It allows decomposition process control and describes the relationship between managers and streams sequence, detailing the methods and data processing system.
Key words: support decision making system, treatment expert system, architecture of information technology, design expert systems.

Література – 14

УДК 004:519.216

Л. Я. Нич, Р. М. Камінський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ГЕРСТА ЗА ДОПОМОГО ФРАКТАЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ, ОБЧИСЛЕНОЇ КЛІТИНКОВИМ МЕТОДОМ НА ПРИКЛАДІ КОРОТКИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ
© Нич Л. Я., Камінський Р. М., 2015

Розроблений алгоритм реалізації трьох варіантів клітинкового методу для визначення фрактальної розмірності в табличному процесорі Ms Excel. Для десяти коротких індивідуальних часових рядів отримані значення показників Герста, визначені цим алгоритмом, на підставі рівняння D=2-H. Також наведені значення показника Герста, отримані загальними методами. Результати проведених досліджень підтверджують, що точне значення фрактальної розмірності та показника Герста можна отримати, використовуючи третій варіант цього алгоритму.
Ключові слова: фрактальна розмірність, показник Герста, клітинковий метод, метод нормованого розмаху, фрактальний аналіз.

The three versions of box counting algorithm for determining the fractal dimension of a spreadsheet Ms Excel is implemented. Values of Hearst exponent have been obtained for ten short individual time series, by the designed algorithm, based on the equation D = 2-H. The values of Hearst exponent received by means of general methods are given. The research results prove that the exact value of the fractal dimension and Hearst exponent can be obtained using the third version of the algorithm.
Key words: fractal dimension, Hearst exponent, box counting algorithm, R/S analysis, fractal analysis.

Література – 17

УДК 004.051

О. Панова, К. М. Обельовська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

АНАЛІЗ ВПЛИВУ АДАПТИВНОЇ ЗМІНИ ЧИСЛА КАТЕГОРІЙ ДОСТУПУ СХЕМИ EDCA НА ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
© Панова О., Обельовська К. М., 2015

Запропоновано адаптивний метод зміни числа категорій доступу для схеми EDCA. Алгоритм передбачає накопичення статистичних даних про передавання кадрів в буфері станції, їх аналіз та зміну числа категорій доступу на основі результатів аналізу. Було показано, що, використовуючи запропонований адаптивний алгоритм доступу до фізичного середовища, можна покращити загальну продуктивність безпровідної мережі. Результати дослідження за допомогою імітаційного моделювання показали, що найефективніші результати підвищення продуктивності безпровідної мережі досяга¬ються за умов її великого розміру та присутності інтенсивного трафіку.
Ключові слова: безпровідні мережі, IEEE 802.11, МАС-підрівень, EDCA, адаптивна зміна кількості AC.

In this paper an adaptive ACs (Access Categories) number adjusting algorithm for the EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) scheme is proposed. It has been shown that the total performance of the wireless network can be enhanced especially under the highly loaded network conditions. It has been introduced as a result of collecting a data buffer and the switching mechanism for AC queues. The simulation results demonstrate that the proposed adaptive ACs number adjusting algorithm for the EDCA scheme outperforms significantly the 802.11 specification. This outperformance of wireless network is observed under the large network size and high network load.
Key words: wireless networks, IEEE 802.11, medium access control, EDCA, adaptive ACs number adjusting.

Література – 30

УДК 004.942

В. В. Пасічник, Т. В. Шестакевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
© Пасічник В. В., Шестакевич Т. В., 2015

Досліджено освітні процеси інклюзивної форми навчання осіб з особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування та ефективного використання комплексу інформаційних технологій супроводу інклюзивних освітніх процесів для осіб з особливими потребами. Запропоновано модель інформаційно-технологічного супроводу для набуття освіти особи з особливими потребами.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інформаційно-технологічний супровід, набуття освіти особами з особливими потребами, контекстно-залежна граматика.

The article deals with the educational processes of inclusive education for persons with special needs. The methodological basis for the formation and effective use of IT support of inclusive education for persons with special needs has been suggested. The IT support model of education of persons with special needs has been proposed.
Key words: inclusive education, IT support, the education for persons with special needs, context-sensitive grammar.

Література – 17

УДК 681.3:519.15

В. В. Різник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ОПТИМАЛЬНІ КОДИ НА ВЕКТОРНИХ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЯХ
© Різник В. В., 2015

Розглянуто концепцію оптимізації систем кодування на основі векторних комбінаторних конфігурацій, а саме моделей на ідеальних векторних кільцях. Більше того, оптимізація втілена у ці моделі. Метою є поліпшення якісних показників багатовимірних векторних інформаційних технологій і обчислювальних систем стосовно прискорення опрацювання та пересилання векторних даних з автоматичним виправленням помилок і захисту даних від несанкціонованого доступу на основі використання властивостей різноманітності багатовимірних комбінаторних конфігурацій та теорії скінченних циклічних груп. Розглянуті деякі проблеми комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, які стосуються використання математичних методів оптимізації систем на основі дво- й багатовимірних комбінаторних конфігурацій (tD-ІКВ). Особливій увазі підлягають представлення двовимірних ІКВ у вигляді векторних циклічних груп та їхніх численних ізоморфних перетворень з використанням теоретичного зв’язку цих математичних моделей із загальновідомою теорією циклічних різницевих множин. Наведено приклад оптимальної системи кодування двовимірних векторів за двома координатними осями двовимірної сітки, яка покриває поверхню тора. Показана можливість проектування високоефективних систем оптимальних монолітних векторних кодів, які забезпечують кодування даних з використанням комбінаторної оптимізації. Наведено визначення кільцевих монолітних векторних кодів, таких як оптимальний числовий кільцевий код, оптимальний двовимірний кільцевий код, а також оптимальний багатовимірний кільцевий код. Ці методи проектування дають змогу формувати оптимальні дво- і багатовимірні системи кодування векторів з меншим числом кодових комбінацій, ніж у звичайних системах без зменшення потужності коду та погіршення решти робочих характеристик системи при забезпеченні їх високої корегувальної спроможності.
Ключові слова: кодування векторних даних, комбінаторна конфігурація, тороїдна циклічна група, ідеальна кільцева в’язанка, оптимізація, захист інформації, швидкість пересилання даних.

Concept of coding systems optimizations based on vector combinatorial configurations (the Ideal Vector Rings models), with the optimization being embedded in the underlying combinatorial models, is regarded in this paper. This paper is aimed at improving the qualitative indices of multidimensional vector data information technologies and computer systems with respect to transmission speed of vector data with automatic error correction, and data security using a variety of multidimensional combinatorial configuration and finite cyclic group theory. Some problems of computer engineering and information technologies which deal with profitable use of mathematical methods for optimization of coding systems based on the two-and multidimensional Ideal Ring Bundles (tD-IRB)s are regarded with special attention being paid to interpretations of multidimensional Ideal Ring Bundles as vector cyclic groups and its numerous isomorphic transformations using theoretical relation of the mathematical models with reference to the well-known cyclic difference sets theory. The possibility for design of high performance systems of the optimal monolithic vector coding systems which provide vector data coding in torus frame of reference using combinatorial optimization is shown. It is proved that the proposed techniques provide design of high performance vector data coding and control systems using combinatorial optimization. Definitions of the Ring Monolithic Vector Codes are given such as Numerical Optimum Ring Code, Two-dimensional Optimum Ring Code and Multidimensional Optimum Ring Code. These design techniques make it possible to configure optimal two- and multidimensional vector coding systems using fewer code combinations in the system, while maintaining or improving on code size and the other significant operating characteristics using high speed corrected coding possibility of the system.
Key words: vector data coding, combinatorial configuration, torus cyclic group, Ideal Ring Bundle, optimization, security, transmission speed.

Література – 11

УДК 612.019

М. Л. Рубан, А. Г. Лєсніков, О. В. Осадчий
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАМИ
© Рубан М. Л., Лєсніков А. Г., Осадчий О. В., 2015

Висвітлено методику визначення функціонального стану людини, описано діагностичний комплекс та методику проведення процедури.
Ключові слова: функціональний стан, фотоплетизмограф.

Methodology of determination of the functional state of man is reflected in this article, a diagnostic complex and methodology of realization of procedure are described.
Key words: functional state, fotopletizmograf.

Література – 4

УДК 519.7.007.004.9

Т. О. Савчук, А. В. Козачук
Вінницький національний технічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ МЕРЕЖЕВИХ ЗАПИТІВ ДО ХМАРНОГО ЗАСТОСУНКУ
© Савчук Т. О., Козачук А. В., 2015

Проаналізовано доцільність використання наявних методів прогнозування часових рядів для прогнозування кількості мережевих запитів до хмарного застосунку. Визначено оптимальні методи для різних режимів роботи хмарного застосунку. Досліджено точність прогнозування кількості мережевих запитів за допомогою комбіновано методу, що враховує стан мережевого застосунку.
Ключові слова: прогнозування часових рядів, хмарні обчислення, ARIMA, експоненційне згладжування.

The article contains analysis of existing time series forecast methods. It is estimated how these methods fit to time series of network requests to a cloud application. Optimal forecasting methods have been chosen for different working modes of a cloud application. The research also contains comparison of forecast performed by standard methods and developed combined method.
Key words: forecasting of time series, cloud computing, ARIMA, exponential smoothing.

Література – 20

УДК 004.94

Р. П. Струбицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

САМОПОДІБНА МОДЕЛЬ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ХМАРКОВИХ СХОВИЩ ДАНИХ
© Струбицький Р. П., 2015

Наведено результати практичного дослідження завантаженості реального хмаркового сховища даних. На основі дослідження встоновлено динамічні характеристики вхідного і вихідного трафіку, а також розподіл апаратних потужностей сервера, що дало змогу побудувати динамічну модель завантаженості та практично довести доцільність використання для цього фрактальних моделей. Практично виявлено параметри часової самоподібності. Реалізована самоподібна модель завантаженості дозволяє з високою точністю прогнозувати завантаженість у часовому розрізі.
Ключові слова: хмаркові сховища даних, самоподібність, моделювання.

This article presents the results of the practical study of real load cloud storage. The dynamic characteristics of incoming and outgoing traffic and distribution capacity server hardware are established. It has enabled a dynamic model load construction and the opportunity to practically demonstrate the feasibility of using fractal models. Temporal self-similarity parameters have been revealed. Implemented self-similar model of load allows accurately predict the workload in the time context.
Key words: cloud data storage, self-similarity, modelling, fractal models, workload.

Література – 16

УДК 004.942: 519.876.5

О. С. Стрямець1 , Р. А. Бунь2 , С. П. Стрямець3, Р. І. Данилів4
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра прикладної математики,
3кафедра автоматизованих систем управління,
4кафедра психології, педагогіки і соціального управління

ГЕОПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПОГЛИНАНЬ ТА ЕМІСІЙ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ЛІСАМИ ПОЛЬСЬКИХ КАРПАТ
© Стрямець О.С., Бунь Р.А, Стрямець С.П., Данилів Р.І., 2015

Наведено результати моделювання компонентів фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід Підкарпатського, Малопольського і Сілезького воєводств та депонованого в них вуглецю. Складено багатошарову цифрову карту та проведено георозподілений аналіз депонованого вуглецю лісів Польщі. Розроблено інструментарій для георозподіленого аналізу емісій і поглинань парникових газів у лісовому господарстві, для побудови цифрових карт лісів та оцінювання депонованого вуглецю за статистичними даними про запаси насаджень, породний склад, розподілом за класами віку та з використанням інших лісівничо-таксаційних показників, які наведено в офіційних джерелах.
Ключові слова: інформаційні технології, цифрові карти, геоінформаційна система, інвентаризація лісів, депонований вуглець.

This study is showing the results of modeling of components of phytomass in forests of Podkarpackie, Malopolska and Silesia voivodeships and the deposited carbon in it. An analysis of the geo distributed deposited carbon in forests of Poland was conducted and multi digital map was compiled. Purpose of the study was to develop tools for geo distributed analysis and assessment of deposited carbon based on the statistical data on stocks of vegetation, species composition, distribution by age and classes using other forest inventory indicators that were the official sources.
Keywords: information technology, digital maps, geographic information system, inventory of forest carbon deposited.

Література – 17

УДК 004.94+630

О. В. Турковська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра міжнародної інформації,
International Institute of Applied Systems Analysis,
Schlossplatz 1, Laxenburg, 2361, Austria

ПОДАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЯХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
© Турковська О. В., 2015

Проаналізовано низку глобальних комп’ютерних моделей навколишнього середовища. Основну увагу приділено дослідженню структури моделей та алгоритмів моделювання лісокористування. Метою статті є визначити переваги та недоліки різних підходів до моделювання лісокористування, а також можливості моделей до прогнозування наслідків управлінських рішень щодо адаптації та пом’якшення наслідків змін клімату.
Ключові слова: комп’ютерна модель, алгоритм лісокористування, зміна землекористування, структура моделі.

An overview of several global environmental computer models is presented in the article. This study focuses on the analysis of models' structure and the investigation of approaches to forest management modeling. Benefits and drawbacks of different modeling approaches are discussed. The capacities of the models for projecting the consequences of climate policies are discovered.
Key words: computer model, algorithm of forest management, land-use change, model structure.

Література – 17

УДК 004.652.4+004.827

Д. І. Угрин1, С. Ф. Шевчук1, Б. М. Гаць2, О. А. Баляснікова1
1Чернівецький факультет Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”,
2ПВНЗ “Буковинський університет”, м. Чернівці

Планування ТА МОДЕЛЮВАННЯ платформи турисТичного бізнесу НА ОСНОВІ ХМАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТ ЇЇ даних
© Угрин Д. І., Шевчук С. Ф., Гаць Б. М., Баляснікова О. А., 2015

Описано інфраструктуру хмарних технологій для розроблення платформи планування туристичного бізнесу та запропоновано її архітектуру, що ґрунтується на п’яти рівнях виконання обслуговування туристичного бізнесу. Також описано бібліотеку програмних модулів для вирішення оптимізаційних завдань і планування безпеки даних платформи туристичного бізнесу.

The paper describes the infrastructure of cloud technology platform for the development of tourism business planning and proposes its architecture, based on five performance levels of service tourist business. Also a library of software modules to address optimization tasks and planning data security platform tourism are described.
Keywords: information platform planning tourism business, cloud computing, data protection and security, information services infrastructure of tourism.
Ключові слова: інформаційна платформа планування туристичного бізнесу, хмарні обчислення, захист і безпека даних, сервіси інформаційної інфраструктури туризму.

Література – 9

УДК 004.8

С. В. Устенко, О. О. Бібко
ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”,
кафедра інформаційних систем в економіці

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ БІОНІКИ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
© Устенко С. В., Бібко О. О., 2015

Розглянуто метод бджолиної колонії та його модифікації як спосіб розв’язання складних комбінаторних задач оптимізації. Досліджено біологічне підгрунтя, переваги, недоліки та напрями використання цього методу.
Ключові слова: агент, бджолина колонія, біонічний метод, колективний інтелект, оптимізація, самоорганізація.

A bee colony optimization algorithm and its modifications as a way to solve the complex combinatorial optimization problems are described. Biological basis, advantages, disadvantages and usage of this method are studied.
Key words: agent, bee colony, bionic method, swarm intelligence, optimization, self-organization.

Література – 20

УДК 519.765

І. Ю. Хомицька1, В. М. Теслюк2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра прикладної лінгвістики,
2кафедра систем автоматизованого проектування

МЕТОД СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОНОЛОГІЧНОМУ РІВНІ
© Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., 2015

Зроблено спробу визначити ступінь взаємодії підстилів художнього стилю (поезії, художньої прози, драматургії) методом статистичного аналізу. За критерій диференціації вибрано середні частоти груп приголосних фонем. Результати дослідження репрезентує модель, яка, враховуючи позицію фонеми в слові, визначає схожість та відмінність зіставлених текстів за встановленими статистичним методом неістотними та істотними розходженнями та дає змогу визначити ступінь дії підстильового та стильового факторів.
Ключові слова: середня частота груп приголосних фонем, фоностатистична структура тексту.

In the article an attempt has been made to determine the degree of interaction of substyles of the belles-lettres style (poetry, emotive prose, drama) by the method of statistical analysis. The results of the investigation are represented by the model which takes into account the position of a phoneme in a word, determines similarity and difference between the compared texts by the established with the help if statistical method inessential and essential differences and makes it possible to determine the degree of effect of substyle and style factors.
Key words: mean frequency of occurrence of groups of consonant phonemes, phonostatiscal structure of a text.

Література – 20

УДК 519.7, 519.8

Г. Г. Цегелик, Р. П. Краснюк
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЗАВДАНЬ МІЖ КОМП’ЮТЕРАМИ МЕРЕЖІ
© Цегелик Г. Г., Краснюк П. П., 2015

З використанням методу динамічного програмування розроблено ефективний обчислювальний алгоритм оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі та розв’язано числовий приклад, який демонструє ефективність запропонованого алгоритму.
Ключові слова: оптимальний розподіл, комп’ютерна мережа, методи динамічного програмування, обчислювальні алгоритми.

The efficient computational algorithm for optimal allocation of tasks between computers on the network has been developed. It has been designed by using dynamic programming method. The numerical example that demonstrates the effectiveness of the proposed algorithm has been solved.
Key words: optimal distribution, computer network, dynamic programming methods, computation algorithms.

Література – 2

УДК 621.518

І. Г. Цмоць, В. Я. Антонів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

АПАРАТНІ ЗАСОБИ СОРТУВАННЯ ДАНИХ МЕТОДОМ ЗЛИТТЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
© Цмоць І. Г., Антонів В. Я., 2015

Сформовано вимоги та вибрано принципи побудови апаратних засобів реального часу, розроблено узгоджені потокові графи алгоритмів сортування масивів даних методом злиття та синтезовано на їх основі апаратні засоби сортування даних з високою ефективністю використання обладнання.
Ключові слова: сортування даних, метод злиття, апаратні засоби, потоковий граф, реальний час.

The requirements for the real-time hardware development have been formed. The principles of such development have been selected. Consistent flow graphs for sorting algorithms by merging data sets have been created. The hardware for sorting data with the high efficiency of equipment usage has been synthesized.
Key words: data sorting, fusion method, hardware, flow graph, real time.

Література – 18

УДК 004:37

Н. Б. Шаховська, Ю. Я. Болюбаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЬ ВЕЛИКИХ ДАНИХ “СУТНІСТЬ-ХАРАКТЕРИСТИКА”
© Шаховська Н. Б., Болюбаш Ю. Я., 2015

The problem that led to a Big database has been described in the article. The NoSQL databases features and categories are outlined. Big data model “entity-characterization” is introduced. This model allows to determin the distance between the source data on the availability of information about a particular entity.
Key words: big data, NoSQL, document-oriennted database, BigTable.

Описано задачі, що призвели до появи Великих даних. Описано особливості баз даних NoSQL та їх категорії. Введено модель Великих даних “сутність-характеристика”, що дає змогу визначити відстань між джерелами даних стосовно наявності інформації про певну сутність.
Ключові слова: великі дані, NoSQL, документно-орієнтована база даних, BigTable.

Література – 11.

УДК 004:37

І. Б. Швороб
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ ТЕКСТІВ
© Швороб І. Б., 2015

Описано деякі алгоритми синтаксичного аналізу. Також порівняно продуктивність роботи обраних алгоритмів
Ключові слова: парсинг, контекстно-вільна граматика, аналіз тексту.

Some parsing algorithms have been shown and described in the article. The performance comparison of the selected algorithms is made.
Key words: parsing, context-free grammar, text analysis.

Література – 7

УДК 81:004.93

Т. В. Шестакевич, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун, Л. Б. Чирун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ СЕМАНТИКИ РЕЧЕННЯ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРОДЖУВАЛЬНИХ ГРАМАТИК
© Шестакевич Т. В., Висоцька В. А., Чирун Л. В., Чирун Л. Б., 2015

Розглянуто застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.
Ключові слова: породжувальні граматики, структурна схема речення, комп’ютерна лінгвістична система.

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.
Key words: Generative grammar, structured scheme sentences, computer linguistic system.

Література – 67

Syndicate content