№ 824 (2015)

УДК 342.922.009

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права,
канд. юрид. наук

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

© Єсімов С. С., 2015

Розглянуто питання правового регулювання інформаційного забезпечення податко¬вого адміністрування в контексті європейської інтеграції. Аналізуються положення Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів щодо інформаційного забезпечення діяльності фіскальної служби, позиції адміністративного та інформаційного права, а також законодавства країн-членів Європейського Союзу із зазначеного питання.
Ключові слова: правове регулювання, інформаційне забезпечення, податкове адміністрування, європейська інтеграція.

С. С. Есимов

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕННИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Рассмотрены вопросы правового регулирования информационного обеспечения налогового администрирования в контексте европейской интеграции. Анализируются положения Налогового кодекса Украины, других нормативно-правовых актов по инфор¬мационному обеспечению деятельности фискальной службы, позиции админист¬ра¬тивного и информационного права, а также законодательства стран-членов Европейского Союза по данному вопросу.
Ключевые слова: правовое регулирование, информационное обеспечение, налого¬вое администрирование, европейская интеграция.

S. S. Yesimov

LEGAL REGULATION OF INFORMATION ACTIVITIES OF THE FISCAL SERVICE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

The article raises questions of legal regulation of information support of tax administration in the context of European integration. Analyzes the provisions of the Tax Code of Ukraine and other normative legal acts on information support of fiscal and administrative services position information law, and legislation of member countries of the European Union on this matter.
Key words: legal regulation, information security, tax administration, European integration.

Література – 9

УДК 341.1/8

Ю. С. Біленкова
ПВНЗ “Буковинський університет”
(м. Чернівці)

ПОСЕРЕДНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР У ВРЕГУЛЮВАННІ ІНДОНЕЗІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1946–1950 рр.)

© Біленкова Ю С., 2015

Розглянуто роль делегації Української РСР в ООН у мирному розв’язанні Індонезійсько-Голландського конфлікту. Досліджено правові аспекти української позиції у цьому питанні та оцінюється значення виниклих прецедентів для подальшої практики міжнародно-правових відносин.
Ключові слова: нове міжнародне право, ООН, УРСР, Індонезія.

Ю. С. Биленкова

УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНСКОЙ ССР ПРИ ООН В МИРНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ ИНДОНЕЗИЙСКОГО ВОПРОСА (1946–1950 гг.)

Рассмотрена роль делегации Украинской ССР при ООН в мирном разрешении Индонезийско-Голландского конфликта. Исследовано юридическое оформление позиции УССР по этому вопросу и значение созданных прецедентов в дальнейшей практике международных отношений.
Ключевые слова: новое международное право, ООН, УССР, Индонезия.

Yu. S. Bilenkova

PARTICIPATION OF DELEGATION OF UKRAINIAN SSR IN UN PEACEFUL SETTLEMENT OF THE INDONESIAN QUESTION (1946–1950)

The article considers the role of delegation of Ukrainian SSR in UN in resolution of Indonesian-Dutch military conflict. The legalization of the issue is studied and the weight of the precedent in further international relations is assessed.
Key words: new international law; UN; Ukrainian SSR; Indonesia.

Література – 6

УДК [347.73 : 336.22] (477)

О. І. Баїк
Навчально-науковий Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри цивільного права та процесу,
канд. юрид. наук

ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ ЯК ОСНОВА НАУКИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

© Баїк О. І., 2015

На основі словникової, енциклопедичної та правової літератури проаналізовано наявні сьогодні визначення термінів “поняття” і “категорія”. Висвітлено їх значення у сфері податкового права України. Визначено авторське розуміння цих термінів у податковому праві України.
Ключові слова: податкове право, поняття, категорія.

О. И. Баик

ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КАК ОСНОВА НАУКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА УКРАИНЫ

На основе словарной, энциклопедической и правовой литературы проанализи¬рованы существующие сегодня определения терминов “понятие” и “категория”. Освещено их значение в сфере налогового права Украины. Определеено авторское понимание этих терминов в налоговом праве Украины.
Ключевые слова: налоговое право, понятие, категория.

О. І. Bayik

THE CONCEPTS AND CATEGORIES AS THE BASIS FOR SCIENCE TAX LAW OF UKRAINE

In the article on the basis of the dictionaries, encyclopedic and legal literature analyzes the currently existing definitions of “concept” and “category”. Reveals their importance in tax law of Ukraine. Determined author's understanding these terms in tax law of Ukraine.
Key words: tax law, concept, category.

Література – 18

УДК 340.12

А. В. Баран
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри теорії та філософії права

МЕНТАЛЬНІ КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

© Баран А. В., 2015

Наведено результати теоретичного аналізу та порівняльної характеристики понять “менталітет”, “ментальність”, “правова ментальність”.
Здійснено спробу визначення критеріїв, за якими необхідно класифікувати ментальність позитивного права держав, націй, народностей за допомогою таких категорій теорії та філософії права, як “система права”, “правова система” та “правова сім’я”.
Ключові слова: атрибут; властивість; менталітет; ментальність; правова менталь¬ність; система права; правова система; правова сім’я.

А. В. Баран

МЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

Приведены результаты теоретического анализа и сравнительной характеристики понятий менталитет, ментальность, правовая ментальность.
Предпринята попытка определения критериев, по которым необходимо класифи¬цировать ментальность позитивного права государств, наций, народностей с помощью таких категорий теории и философии права, как “система права”, “правовая система” и “правовая семья”.
Ключевые слова: атрибут; свойство; менталитет; ментальность; правовая мен¬таль¬ность; система права; правовая система; правовая семья.

A. V. Baran

MENTAL CRITERIA FOR CLASSIFICATION POSITIVE LAW

In the article made theoretical analysis and comparative characteristics of the concepts of mentality, legal mentality.
An attempt was made of determining criteria by which classified the mentality of positive law of states, nations, nationalities using the following categories of theory and philosophy of law as “system of law,” “legal system” and “Family Law."
Key words: attribute; property; mentality; legal mentality; legal system; system of law; Family Law.

Література – 16

УДК 347: 342.95

Т. В. Бачинський
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівськ політехніка”,
асистент кафедри цивільного права та процесу,
канд. юрид. наук, адвокат

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ У ІТ-СФЕРІ ТА ЧИННІСТЬ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАГАЛОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

© Бачинський Т. В., 2015

Розглянуто проблеми включення у цивільно-правові договори положення, що регламентують нездійснення конкуренції виконавцем послуг (переважно йдеться про послуги з розроблення програмного забезпечення). Також проаналізовано судову практику порушень договірних умов, що містили положення про неконкуренцію (або схожі до них).
Ключові слова: положення про неконкуренцію, договір про нерозголошення, договір про неконкуренцію

Т. В. Бачинский

ПОЛОЖЕНИЕ О НЕКОНКУРЕНЦИИ В ИТ-СФЕРЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ В ЦЕЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ

Рассмотрены проблемы включения в гражданско-правовые договоры положений, регламентирующих неосуществление конкуренции исполнителем услуг (в основ¬ном речь идет об услугах по разработке программного обеспечения). Также проведен анализ судебной практики нарушений договорных условий, содержащих положение о неконкуренции (или похожие на них).
Ключевые слова: положение о неконкуренции, договор о неразглашении, договор о неконкуренции.

Т. V. Bachynskyy

NON-COMPETITION PROVISIONS IN IT AND THEIR ENFORCEABILITY DUE TO UKRAINIAN LEGISLATION

The article concerns the problems of inclusion in civil contracts clauses governing non-competition by executive (mainly refers to the software development services). Also, the analysis of judicial practice of violations of contractual terms which contained clauses on competition (or similar to them).
Key words: non-competition clauses, non-disclosure agreement, non-competition agreement.

Література – 7

УДК 303.1

Н. М. Богуцька
Львівський державний університет внутрішніх справ,
аспірантка кафедри теорії та історії держави і права

МЕТОДОЛОГІЯ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

© Богуцька Н. М., 2015

Висвітлено методологію осмислення соціальної відповідальності у загальній теорії права.
Ключові слова: право‚ методологія‚ особа, відповідальність, правова наука‚ філософія‚ держава.

Н. М. Богуцкая

МЕТОДОЛОГИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Освещено методологическое осмысление социальной ответствености в общей теории права.
Ключевые слова: право‚ методология‚ личность, ответственость‚ правовая наука‚ философия‚ государство.

N. M. Bogutska

THE METHODOLOGY OF UNDERSTANDING SOCIAL RESPONSIBILITY

The methodology of understanding social resposibility in the general theory of law.
Key words: law, methodology, person, responsibility, legal science, philosophy, state.

Література – 27

УДК 347.73

Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права,
д-р юрид. наук, професор

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права,
канд. юрид. наук, доцент

ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

© Бортник Н. П., Єсімов С. С., 2015

Розглянуто теоретичні аспекти принципів фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики у контексті адаптації національного фінансового законодавства до вимог Європейського Союзу. Фінансовий контроль у сфері інвести¬ційної діяльності як інститут фінансового права аналізується з позиції Лімської декларації керів¬них принципів контролю, а також розглядається його вплив на розвиток інвестиційної політики.
Ключові слова: принципи, загальні та спеціальні принципи, фінансовий контроль, інвестиційно-правова політика.

Н. П. Бортнык, С. С. Есимов

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

Рассмотрены теоретические аспекты принципов финансового контроля в системе инвестиционно-правовой политики в контексте адаптации национального финансового законодательства с требованиями Европейского Союза. Финансовый контроль в сфере инвестиционной деятельности как институт финансового права анализируєтся с позиции Лимской декларации руководящих принципов контроля, а также рассматриваєтся его влияние на развитие инвестиционной политики.
Ключевые слова: принципы, общие и специальные принципы, финансовый контроль, инвестиционно-правовая политика.

N. P. Bortnyk, S. S. Yesimov

THE PRINCIPLES OF FINANCIAL CONTROL SYSTEM INVESTMENT LEGAL POLICY

The article violated theoretical aspects of financial control principles the system of investment and legal policy in the context of adaptation national financial law to the requirements of the European Union. Financial control is in the field of investment activity as an institute of financial right is analysed from position Lima Declaration leading principles of control, and also examined its impact on the development investment politics.
Key words: principles, general and specific principles, financial control, investment and legal policy.

Література – 7

УДК 340.12

У. В. Вовкович
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
здобувач кафедри теорії та філософії права

ЗАРОДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ У СТАРОДАВНІЙ РУСІ
© Вовкович У. В., 2015

Викладено маловивчені сторінки історії зародження філософсько-правових ідей та їхнього розвитку в Україні в контексті зв’язку із загальносвітовою філософською культурою і метропольною, розділеною між різними державами, але єдиною у виборі цінностей. Увагу зосереджено на постатях, які своєю громадянською позицією впливали на формування національної інтелектуальної думки, духовної культури, пізніше – екстрапольованих на всі терени розділеної України.
Ключові слова: філософсько-правові ідеї, ключові апостаті, загальнолюдські цінності, духовна культура, правова культура.

У. В. Вовкович

ЗАРОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ В СТАРОДАВНЕЙ РУСИ

Изложены малоизученные страницы истории зарождения философско-правовых идей и их развития в Украине в связи с общемировой философской культурой и метрополий, разделенной между различными государствами, но единой в выборе ценностей. Внимание сосредоточено на личностях, которые своей гражданской позицией влияли на формирование национальной интеллектуальной мысли, духовной культуры, позже – экстраполированы на все территории разделенной Украины.
Ключевые слова: философско-правовые идеи, ключевой апостат, общечело¬веческие ценности, духовная культура, правовая культура.

U. V. Vovkovych

ORIGIN PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEWS IN ANCIENT

The article presents lesser known pages of history of the birth of philosophical and legal ideas and their development in Ukraine in connection with the worldwide context of philosophical and metropolitan culture, divided between different states, but only in the choice of values. Focus on the figures, whose citizenship affect the formation of a national intellectual thought, spiritual culture, later – extrapolated to all territories divided Ukraine.
Key words: philosophical and legal ideas, key apostates human values, spiritual culture, legal culture.

Література – 6

УДК 342.951:351

Я. О. Волоско
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри адміністративного та інформаційного права

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ

© Волоско Я. О., 2015

Досліджено поняття та зміст трудової міграції, її сутнісні ознаки. Розкриваються чинники, що сприяють формуванню сучасних трудових міграційних потоків. З’ясову¬ється вплив трудової міграції на стан національних економік, а також зосереджується увага на проблемних питаннях трудової міграції для України.
Ключові слова: трудова міграція, міжнародне законодавство, причини виникнення міграції, незаконна трудова міграція, демографічна ситуація, економічне підгрунтя трудової міграції, глобалізація.

Я. О. Волоско

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Исследуются понятие и содержание трудовой миграции, ее сущностные признаки. Раскрываются факторы, способствующие формированию современных трудовых мигра¬ционных потоков. Выясняется влияние трудовой миграции на состояние нацио¬нальных экономик, а также концентрируется внимание на проблемных вопросах трудовой миграции для Украины.
Ключевые слова: трудовая миграция, международное законодательство, причины возникновения миграции, незаконная трудовая миграция, демографическая ситуация, экономическое основание трудовой миграции, глобализация.

J. О. Volosko

INTERNATIONAL LABOR MIGRATION: CAUSES AND CONSEQUENCES FOR ECONOMY

The article explores the concept and content migration, its essential features. Revealed factors that contribute to the formation of modern labor migration. Author analyzed the effects of migration on the development of national economies, and focuses on the problematic issues raised by labor migration for Ukraine.
Key words: labor migration, international law, the causes of migration, illegal labor migration, the demographic situation, the economic background of migration, globalization.

Література – 9

УДК 340.12

О. З. Галамай
Львівський державний університет внутрішніх справ,
здобувач кафедри теорії та історії держави і права

Всякому місту – звичай і права
Григорій Сковорода

ПРИРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УГЛЯДУ У ВИКОРИСТАННІ ЗВИЧАЮ В ПРАВІ

© Галамай О. З., 2015

Досліджено природно-правові аспекти угляду під час використання звичаю в праві. Розкрито основне поняття угляду в сучасній науковій думці, його певні характерні риси, які мають природно-правовий вплив на процес формування правових відносин.
Ключові слова: звичай, угляд, право, використання звичаю,природно-правовий аспект.

О. З. Галамай

ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УСМОТРЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЫЧАЯ В ПРАВЕ

Исследовано естественно-правовые аспекты усмотрения во время использования обычая в праве. Раскрыто основное понятие усмотрения в современной научной мысли, его определенные характерные черты, которые имеют естественно-правовое влияние на процесс формирования правовых отношений.
Ключевые слова: обычай, усмотрение, право, использование обычая, естественно-правовой аспект.
O. Z. Galamay

NATURAL-LEGAL ASPECTS OF REVIEW IN THE USE OF CUSTOM IN THE LAW

The article is devoted to the study of natural-law aspects of review during the use of custom in law. Reveals a basic understanding of review in modern scientific thought, certain characteristic features, which have a natural-law influence on the process of formation of legal relations.
Key words: custom, review, law, usage custom, natural-legal aspect.

Література – 10

УДК 342.7;341–231

О. Ю. Гарасимів
Львівський національний університет імені Івана Франка,
аспірантка кафедри теорії та філософії права

МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВОЗАХИСТУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ ПРОТИ УКРАЇНИ)

© Гарасимів О. Ю, 2015

Наведено результати дослідження рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України, ухвалених протягом 2008–2013 років, де причиною порушення прав людини визнано відсутність або недостатню ефективність законодавчих правозахисних гарантій. Вказано на їх питому вагу у загальній кількості рішень, ухвалених Європейським судом з прав людини у зазначений період; види конвенційних прав, порушення яких констатовано у досліджених рішеннях.
Ключові слова: Європейський суд з прав людини; Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; законодавчі правозахисні гарантії; законодавчі дефекти.

О. Ю. Гарасымив

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВОЗАЩИТЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛАМ ПРОТИВ УКРАИНЫ)

Приведены результаты исследования решений Европейского суда по правам человека по делам против Украины, принятых в течение 2008 - 2013 годов, где причиной нарушения прав человека признаны отсутствие или недостаточная эффективность законодательных правозащитных гарантий. Указано на их удельный вес в общем количестве решений, принятых Европейским судом по правам человека в этот период; виды конвенционных прав, нарушение которых констатировано в исследованных решениях.
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; законодательные правозащитные гарантии; законодательные дефекты.

O. Y. Harasymiv

THE POSSIBILITIES OF HUMAN RIGHTS PROTECTION GUARRANTIES IMPROVEMENT ШТ UKRAINЕ (BASED UPON THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS JUDGEMENTS IN CASES AGAINST UKRAINE)

The article deals with the results of the study of the European Court of Human Rights judgments in cases against Ukraine approved during 2008 - 2013, where the as cause of human rights violations had been acknowledged the absence or lack of effectiveness of legal human rights guarantees. Their share in the total number of judgments taken by the European Court of Human Rights in the period; types of Conventional rights, violation of which stated in the surveyed judgments have been specified.
Key words: European Court of Human Rights; European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms; legal human rights guarantees; legislative defects.

Література – 8

УДК 340.12

Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут психології та права
Національного університету “Львівська політехніка”,
заступник директора – декан повної вищої освіти ІНПП,
професор кафедри теорії та філософії права,
д-р юрид. наук, професор

ПОНЯТТЯ “ПОВЕДІНКА” ТА “ДІЯЛЬНІСТЬ” ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

© Гарасимів Т. З., 2015

На основі значної джерельної бази комплексно проаналізовано визначення термінів “поведінка” та “діяльність”, простежено розвиток дефініцій у правознавчому аспекті, з’ясовано їх основні ознаки та характеристики. Здійснено спробу доведення, що поняття “поведінка” та “діяльність” становлять основу філософеми девіантної поведінки.
Ключові слова: поведінка, діяльність, філософема, девіація, девіантна поведінка, правознавчий аспект, особа.

Т. З. Гарасымов

ПОНЯТИЕ “ПОВЕДЕНИЕ” И “ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” КАК ОСНОВА ФИЛОСОФЕМЫ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

На основе большой источниковой базы комплексно проанализированы опреде¬ления терминов “поведение” и “деятельность”, прослежено развитие понятий в правоведческом аспекте, выяснено их основные признаки и характеристики. Предпринята попытка доказательства, что понятие “поведение” и “деятельность” составляют основу философемы девиантного поведения.
Ключевые слова: поведение, деятельность, философема, девиация, девиантное поведение, правоведческий аспект, лицо.

T. Z. Garasumiv

CONCEPT “BEHAVIOR” AND “ACTIVITIES” AS THE BASIS FILOSOFEMY DEVIANT BEHAVIOR.

On the basis of a large source base comprehensively analyzed the definition of “behavior” and “activity”, traced the development of concepts in the jurisprudential aspect, found their main features and characteristics. It is proved that the concept of “behavior” and “activity” are the basis filosofemy deviant behavior.
Key words: behavior, activities, filosofema, deviation, deviant behavior, jurisprudential aspect, person.

Література – 12

УДК 340.12

Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут психології та права
Національного університету “Львівська політехніка”,
заступник директора – декан повної вищої освіти ІНПП,
професор кафедри теорії та філософії права,
д-р юрид. наук, професор

Т. Ю. Дашо
Львівський державний університет внутрішніх справ,
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін,
канд. юрид. наук

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

© Гарасимів Т. З., Дашо Т. Ю., 2015

Проаналізовано основні фактори підвищення рівня професіоналізму працівників органів внутрішніх справ, визначено їх вплив на реформування правоохоронних органів України – фактично створення нової системи підготовки кадрів. Здійснено спробу доведення, що підвищення рівня професіоналізму працівників міліції є однією із засадничих умов формування громадянського суспільства.
Ключові слова:професіоналізм, працівник, органи внутрішніх справ, громадянське суспільство, професійна правосвідомість, професійна етика, професійні здібності, професійна культура.

Т. З. Гарасымив, Т. Ю. Дашо

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Проанализированы основные факторы повышения уровня профессионализма сотрудников органов внутренних дел, определено их влияние на реформирование правоохранительных органов Украины – фактически создание новой системы подготовки кадров. Предпринята попытка доказательства, что повышение уровня профессионализма работников милиции является одним из основных условий формирования гражданского общества.
Ключевые слова: профессионализм, работник, органы внутренних дел, гражданское общество, профессиональная правосознание, профессиональная этика, профессиональные способности, профессиональная культура.

T. Z. Garasumiv, T. Ju. Dacho

OSNOVNІ FACTORS PІDVISCHENNYA RІVNYA PROFESІONALІZMU PRATSІVNIKІV ORGANІV VNUTRІSHNІH COPE

This article analyzes the main factors raising the level of professionalism of police officers, determined their impact on police reform Ukraine actually creating, a new training system. Done attempt to prove that raising the level of professionalism of police officers is one of the fundamental conditions for the formation of civil society.
Key words: professionalism, worker, law enforcement bodies, civil society, professional consciousness, professional ethics, professional ability, professional culture.

Література – 18

УДК 340.12

І. М. Гирила
Львівський державний університет внутрішніх справ,
здобувач кафедри теорії та історії держави і права

ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ПОГДЯДИ БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА ЧИЧЕРІНА НА ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО

© Гирила І. М., 2015

Описано життєвий і творчий шлях відомого правознавця Бориса Миколайовича Чичеріна, його основні природно-правові погляди на державу та право.
Ключові слова: Борис Миколайович Чичерін, право, держава, природно-правові погляди.

И. М. Гырыла

ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЧЕРИНА НА ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Описаны жизненный и творческий путь Бориса Николаевича Чичерина, его главные естественно-правовые взгляды на государство и право.
Ключевые слова: Борис Николаевич Чичерин, право, государства, естественно-правовые взгляды.

I. M. Gurula

NATURAL-LAW VIEWS BORIS NIKOLAEVICH CHICHERIN ON THE STATE AND LAW

The article highlights the life and career of the famous jurist Boris Nikolaevich Chicherin, his main natural and legal views on the state and law.
Key words: Boris Nikolaevich Chicherin, lay, state, natural-law views.

Література – 6

УДК 347.962

Н. М. Грень
суддя Львівського окружного адміністративного суду

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

© Грень Н. М., 2015

Розглянуто розуміння поняття справедливості. Комплексно філософсько-правові ідеї та погляди мислителів щодо категорії “справедливість” узагальнено у три етапи: антична філософсько-правова думка, представники школи “природного права” та сучасне розуміння справедливості. Акцентовано увагу на тому, що ця категорія є невід’ємною від права.
Ключові слова: справедливість, право, природнє право, рівність, справедливий суд.

Н. М. Грень

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ОСНОВА ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД

Рассмотрено понимание понятия справедливости. Комплексно философско-правовые идеи и взгляды мыслителей по категории “справедливость” обобщены в три этапа: античная философско-правовая мысль, представители школы “естественного права” и современное понимание справедливости. Акцентировано внимание на том, что эта категория является неотъемлемой от права.
Ключевые слова: справедливость, право, естественное право, равенство, справед¬ливый суд.

N. M. Gren

JUSTICE AS THE BASIS RIGHT TO JUSTICE COURT

In the article the understanding of justice. The complex philosophical and legal ideas and views on the category justice thinkers summarized in three stages: ancient philosophical and legal thought, representatives of the school of “natural law” and a modern understanding of justice. The attention that this is an essential category of rights.
Key words: justice, law, natural rights, equality, fair trial.

Література – 23

УДК 343.123.

Л. Ф. Гула
Навчально-науковий Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
професор кафедри кримінального права і процесу,
д-р юрид. наук, доцент

ЗАХОДИ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ КОНТРАФАКТНОЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Гула Л. Ф., 2015

Розглянуто питання щодо виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного програмного забезпечення. Охарактеризовано основні способи вчинення таких злочинів та джерела отримання інформації про них. Окреслено процес виявлення зазначених злочинів, що вчиняються суб’єктами які виготовляють, відтворюють, експортують, імпортують, зберігають чи реалізують зазначену продукцію. Визначено особливості виявлення злочинів, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного програмного забезпечення з використанням глобальної мережі Інтернет.
Ключові слова: інтелектуальна власність, контрафактна продукція, аудіові¬зуальна продукція, комп’ютерні програми, джерела інформації, Інтернет.

Л. Ф. Гула

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОНТРАФАКТНОЙ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Рассмотрен вопрос относительно выявления преступлений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с распространением контрафактной аудиовизуальной продукции и компьютерного программного обеспечения. Охарактеризованы основные способы совершения таких преступлений и источника получения информации о них. Очерчен процесс выявления преступлений, совершаемых субъектами, которые изготовляют, воссоздают, экспортируют, импортируют, хранят или реализуют такую продукцию. Определены особенности выявления преступлений, связанных с распространением контрафактной аудиовизуальной продукции и компьютерного программного обеспечения с использованием глобальной сети Интернет.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, контрафактная продукция, аудиовизуальная продукция, компьютерные программы, источники информации. Интернет.
L. F. Hula

OPERATIVELY-SEARCH EXPOSURE OF THE CRIMES, RELATED TO MAKING, IMPORTATION AND DISTRIBUTION OF DANGEROUS FOOD PRODUCTS

A question is considered in relation to the exposure of the crimes in the field of intellectual property, related to distribution of audiovisual products of pirate goods and computer software. The basic methods of feasanceof such crimes and source of receipt of information are described about them. The process of exposure of the marked crimes that is accomplished by subjects that make is outlined, recreate, export, import, keep or will realize the marked products. The features of exposure of the crimes related to distribution of audiovisual products of pirate goods and computer software with the use of global network the Internet are certain.
Key words: intellectual property, products of pirate goods, audiovisual products, computer programs, information generators Internet.

Література – 5

УДК 343.97

О. М. Гумін
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри кримінального права та процесу,
д-р юрид. наук, професор

І. М. Зубач
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доцент кафедри кримінального права та процесу,
канд. юрид. наук, доцент

ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ

© Гумін О. М., 2015

Наведено уявлення наукового співтовариства щодо питання латентної злочинності, дефініювання латентності. Окрім того, на прикладі статевих злочинів прово¬диться дослідження факторів приховування такого роду злочинів. І, нарешті, автори доводять необхідність віктимологічної профілактики насильницьких злочинів з огляду на високий рівень їх латентності.
Ключові слова: латентність, насильницькі злочини, віктимологічна профілактика, злочини проти особи, статеві злочини.

О. М. Гумин, И. М. Зубач

ПОНЯТИЕ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ

Наведены представления научного сообщества по вопросу латентной преступности, дефинирования латентности. Кроме того, на примере половых преступлений исследованы факторы скрытия такого рода преступлений. И, наконец, авторы доказывают необходимость виктимологической профилактики насильственных преступлений, учитывая высокий уровень их латентности.
Ключевые слова: латентность, насильственные преступления, виктимологическая профилактика, преступления против личности, половые преступления.

O. M. Gumin, I. M. Zubach

CONCEPT AND DELINQUENCY DIRECTIONS ITS PREVENTION

The article highlights the idea that carries a scientific society about the notion of latent crimes, definition of latency. Besides, the examination of concealing factors of such crimes is upheld based on the sample of crimes on sex rimes. And finally, the author affirms the necessity to apply victimological preventive measures against violent crimes considering a high level of their latency.
Key words: latency, violent crimes, victimological preventive measures, crimes against person, sex crimes.

Література – 21

УДК 342.546:84

О. С. Дніпров
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
докторант кафедри адміністративного та інформаційного права,
канд. юрид. наук

НЕФОРМАЛЬНІ ПРАКТИКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНСТИТУТІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

© Дніпров О. С., 2015

Розглянуто теоретичні питання розмежування позитивних та тіньових неформаль¬них практик у діяльності органів виконавчої влади. Аналізується нормативно-правове регулювання сфери запобігання тіньовим неформальним практикам, окреслено шляхи мінімізації негативного впливу неформальних тіньових практик на сферу державного управління.
Ключові слова: позитивні неформальні практики, тіньові неформальні практики, виконавча влада, державне управління, технології протидії тіньовим відносинам.

О. С. Дніпров

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИНСТИТУТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Рассмотрены теоретические вопросы разграничения положительных и теневых неформальных практик в деятельности органов исполнительной власти. Анализируется нормативно-правовое регулирование сферы предотвращения теневых неформальных практик, определяются пути минимизации негативного влияния неформальных теневых практик на сферу государственного управления.
Ключевые слова: положительные неформальные практики, теневые неформаль¬ные практики, исполнительная власть, государственное управление, технологии проти¬водействия теневым отношениям.

O. S. Dniprov

PRACTICE IN INFORMAL FUNCTIONING OF THE INSTITUTION EXECUTIVE AND WAYS OF OVERCOMING

In the article violated the theoretical issues of differentiation and positive shadow of informal practices in the activities of the executive. Analyzes the legal regulation of the sphere of preventing shadow of informal practices, identifies ways to minimize the negative impact of informal practices in the sphere of shadow government.
Key words: positive informal practices, shady informal practices, the executive branch, government, technology, countering the shadow relationship.

Література – 6

УДК 340.12 : 342.5 : 316.32

І. М. Жаровська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
професор кафедри теорії та філософії права,
д-р юрид. наук, професор

ПЕРВИННІ СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНОЇ СФЕРИ

© Жаровська І. М., 2015

Розглянуто питання політико-правових поглядів мислителів щодо функціонування влади та всіх відносин, що з нею пов’язані. Особливу увагу приділено первинним світоглядним ідеям. Їх умовно розділено на два історичні етапи: архе-теологічне сприйняття владного начала та полісні ідеї державно-владних відносин у світлі аналізу первинних антропологічних політичних модусів та владних меж.
Ключові слова: публічно-владна сфера, держава, влада, світоглядні погляди.

И. М. Жаровская

ПЕРВИЧНЫЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ИДЕИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНОЙ СФЕРЫ

Рассмотрены вопросы политико-правовых взглядов мыслителей относительно функционирования власти и всех отношений, которые с ней связаны. Особое внимание уделено первичным мировоззренческим идеям. Они условно разделены на два исторических этапа: архетеологическое восприятие властного начала и полисные идеи государственно-властных отношений в свете анализа первичных антропологических политических модусов и властных границ.
Ключевые слова: публично-властная сфера, государство, власть, мировоззренческие взгляды.

I. M. Zharovska

PRIMARY PHILOSOPHICAL IDEA OF THE FUNCTIONING OF PUBLIC POWER SPHERE

The article deals with the political and legal thinkers of views on the functioning of the government and all the relationships that are associated with it. Particular attention is paid to the primary philosophical ideas. They are conventionally divided into two historical stages: аrche-theological perception ruling principle polis and the idea of state-government relations in the light of anthropological analysis of the primary modes of political and governmental boundaries.
Key words: public sphere ruling, the state government, attitudes.

Література – 8

УДК 340.12: 342.5

О. А. Зарічний
Національний університет “Львівська політехніка”,
аспірант

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД

© Зарічний О. А., 2015

Розглянуто проблему участі громадськості у здійсненні публічної влади. Вказується, що з погляду загальнотеоретичної юриспруденції вона може розглядатися у подвійному значенні: по-перше, як політичне право особи, коли йдеться про суб’єктивний зміст для окремого члена суспільства; по-друге, як соціальний інститут функціо¬нування демократичної публічної влади. Автор особливу увагу звертає на перший прояв участі громадськості в аспекті гуманістичного виміру.
Ключові слова: громадськість, участь, публічна влада, право людини, демок¬ратична держава.

О. А. Заричный

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: ДУАЛЬНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Рассмотрена проблема участия общественности в осуществлении публичной власти. Указывается, что с точки зрения общетеоретической юриспруденции она может рассматриваться в двойном смысле: во-первых, как политическое право лица, когда речь идет о субъективном содержании для отдельных членов общества; во-вторых, как социальный институт функционирования демократической публичной власти. Автор особое внимание уделяет первому проявлению участия общественности в аспекте гуманистического измерения.
Ключевые слова: общественность, участие, публичная власть, права человека, демократическое государство.

O. A. Zarechniy

PUBLIC PARTICIPATION IN THE EXERCISE OF PUBLIC POWER OF THE DUALITY OF THE THEORETICAL VALUE

The problem of public participation in the exercise of public authority. It is claimed that in terms of general theoretical law it can be seen in a double sense: first, as a political right of the individual when it comes to subjective content to individual members of society; secondly, the social institution of the democratic functioning of public authorities. The author paid special attention to the first display of public participation in the aspect of humanistic dimension.
Key words: public participation, public authorities, human rights, democratic state.

Література – 17

УДК 342.147.15

Н. Ю. Кантор
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

© Кантор Н. Ю., 2015

Розглянуто питання забезпечення дієвого адміністративно-правового механізму запобігання правопорушенням у сфері економіки з метою створення належних умов реалізації та захисту національних інтересів, розвитку вітчизняної економіки, підтримки соціально-політичної стабільності держави тощо.
Ключові слова: економіка, адміністративно-правовий механізм, економічна безпека, запобігання, адміністративна відповідальність.

Н. Ю. Кантор

АДМИНИСТАРИВНО - ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Рассмотрены вопросы обеспечения действенного административно-правового меха¬низма предотвращения правонарушений в сфере экономики с целью создания надлежащих условий реализации и защиты национальных интересов, развития отечественной эконо¬мики, поддержания социально-политической стабильности государства и тому подобное.
Ключевые слова: экономика, административно-правовой механизм, экономичес¬кая безопасность, предотвращение, административная ответственность.

N. Yu. Kantor

ADMINISTRATIVE AND LEGAL MECHANISMS TO PREVENT VIOLATIONS IN THE SPHERE OF ECONOMICS AS A BASIS FOR ECONOMIC STABILITY STATE

The article deals with the issue of effective administrative and legal mechanism for preventing crime in the economy, to create appropriate conditions for the realization and protection of the national interests of the national economy, support of socio-political stability of the state and so on.
Key words: economy, administration and legal framework, economic security, prevention, administrative responsibility.

Література – 13

УДК 343.326

В. С. Канцір
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
професор кафедри кримінального права і процесу
д-р юрид. наук, професор

ТЕРОРИЗМ ЯК МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ (ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ)

© Канцір В. С., 2015

Досліджено поняття політичного тероризму, що за своєю суттю є суспільно-політичним явищем, яке створює атмосферу тотального страху у населення з метою досягнення певних політико-економічних інтересів. Розкрито особливості цього феномена, проаналізовано причини його виникнення.
Ключові слова: тероризм, політичний тероризм, тотальний страх, політичний екстремізм, насильницькі дії, злочинне втручання, масовий геноцид, психологія тероризму.

В. С. Канцир

ТЕРРОРИЗМ КАК МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ)

Исследовано понятие политического терроризма, что по своей сути есть общественно-политическим явлением, которое создает атмосферу тотального страха у населения с целью достижения определенных политико-экономических интересов. Раскрыты особенности этого феномена, проанализированы причины его возникновения.
Ключевые слова: терроризм, политический терроризм, тотальный страх, политический экстремизм, насильственные действия, преступное вмешательство, массовый геноцид, психология терроризма.

V. S. Kantsir

TERRORISM AS A METHOD OF POLITICAL STRUGGLE (POLITICAL TERRORISM)

This article is devoted to investigation the subject of terrorism, what is society-political phenomena, that formed the atmosphere of total fear in population with the aim achievement some politic-economical interests. Was been uncovering the peculiarities of this phenomena, was been analyzed causes of its beginnings.
Key words: Terrorism, political terrorism, total fear, political extremism, violence, criminal intervention, popular genocide, psychology of terrorism.

Література – 12

УДК 340.12: 342.5

М. С. Кельман
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
професор кафедри теорії та філософії права,
д-р юрид. наук, професор

МЕТОДОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ЗМІСТУ ОБ’ЄКТА І ПРЕДМЕТА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

© Кельман М. С., 2015

Висвітлено методологічну ситуацію у сучасному правознавстві, основною особливістю якої є перехід від моністичної методології до філософсько-методологічного плюралізму.
Ключові слова: право‚ методологія‚ правознавство‚ правова наука‚ філософія‚ державність.

М. С. Кельман

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА СМЫСЛА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Освещена методологическая ситуация в современном правоведении, основной особеностью которой являєтся переход от монистической методологии к философско-методологическому плюрализму.
Ключевые слова: право‚ методология‚ правоведение‚ правовая наука‚ философия‚ государственность.

M. S. Kelman

METHODOLOGICAL INTELLIGENCE CONTENT OBJECT AND SUBJECT OF LEGAL SCIENCE

Okreslino methodological situation in modern jurisprudence basic особливістб which a transition is from monistic methodology to philosophical-methodological to pluralism.
Key words: methodologiya, jurisprudence, philosophiya.

Література – 20

УДК 340.12

Л. Б. Коблан
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
студентка

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАНННЯ ВОЄННИХ ДІЙ: МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Розглянуто питання необхідності вдосконалення нормативної бази регулювання воєнних відносин. Здійснено аналіз міжнародного та національного законодавства воєнного права, а також загальних принципів ведення війни. Детально розглянуто основні міжнародно-правові акти, які регулюють воєнні відносини та життя мирних жителів під час збройних конфліктів. Розглянуто питання, які потребують оновлення законодавчого регулювання відносно потреб часу та технічного прогресу.
Ключові слова: війна, держава, міжнародне-гуманітарне право, збройний конфлікт, правове регулювання, міжнародні відносини.

Л. Б. Коблан

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рассмотрены вопросы необходимости совершенствования нормативной базы регулирования военных отношений. Осуществлен анализ международного и националь¬ного законодательства военного права, а также общих принципов ведения войны. Детально рассмотрены основные международно-правовые акты, регули¬рую¬щие военные отношения и жизнь мирных жителей во время вооруженных конфликтов. Рассмотрены вопросы, которые нуждаются в обновлении законодательного регулирования в отношении потребностей времени и технического прогресса.
Ключевые слова: война, государство, международное гуманитарное право, вооруженный конфликт, правовое регулирование, международные отношения.

L. B. Koblan

OVERALL ANALYSIS OF LEGAL REGULATION HOSTILITIES: INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAW

The article analyses the issues regarding the necessity to improve the normative framework of regulaiting war relations. It conducts an analysis of the international and national legislations on military law, and the general principles of warfare. The article provides a detailed examination of the main international legal acts that are governing military relations and the lives of civilians during armed conflicts. The work focuses on the issues which require updates of the legislative regulation regarding the needs of time and technological progress.
Key words: war, state, international humanitarian law, armed conflict, legal regulations, international relations.

Література – 14

УДК 342,5 (477)

В. С. Кобрин
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права,
канд. юрид. наук

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ГЛАВИ УРЯДУ У ЗМІШАНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ

© Кобрин В. С., 2015

Проаналізовано конституційно-правовий статус глав урядів європейських держав змішаної республіканської форми правління. Звернено увагу на порядок призначення на посаду, функції та повноваження глав урядів європейських змішаних республік. Наведено думки вчених щодо особливостей функціонування інституту глави уряду у визначених державах.
Ключові слова: уряд, глава уряду, прем’єр-міністр, форма правління, республіка.

В. С. Кобрин

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СМЕШАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕСПУБЛИКАХ

Проанализирован конституционно-правовой статус глав правительств европейских государств смешанной республиканской формы правления. Обращено внимание на порядок назначения на должность, функции и полномочия глав правительств европейских смешанных республик. Приведены мнения ученых об особенностях функционирования института главы правительства в определенных государствах.
Ключевые слова: правительство, глава правительства, премьер-министр, форма правления, республика.

V. S. Kobryn

THE PECULIARITIES OF CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE STATUS OF THE HEAD OF GOVERNMENT IN MIXED EUROPEAN REPUBLICS

The article analyzes the constitutional-legal status of the heads of governments of European countries mixed republican form of government. Attention is paid to the order of appointment, functions and powers of the heads of governments of European mixed republics. It has been illustrated the scientists’ opinions of the functioning the head of government in certain countries.
Key words: government, head of government, prime minister, form of government, republic.

Література – 15

УДК 342.95

М. В. Ковалів
Львівський державний університет внутрішніх справ
завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін,
канд. юрид. наук, професор

В. О. Іваха
Львівський державний університет внутрішніх справ
декан факультету заочного навчання цивільних осіб,
канд. юрид. наук

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Ковалів М. В., Іваха В. О., 2015

Розглянуто питання правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні. Розкрито особливості організації та функціонування місцевого самовряду¬вання. Розглянуто правові основи діяльності органів місцевого самоврядування, систему принципів, серед яких принципи поєднання місцевих і державних інтересів; державної підтримки та гарантій місцевого самоврядування; підзвітності та відповідальності.
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, правовий статус, територіальна громада, принципи, народовладдя.

М. В. Ковалив, В. А. Иваха

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Рассмотрены вопросы правового статуса органов местного самоуправления в Украине. Раскрыты особенности организации и функционирования местного само¬управ¬ления. Рассмотрены правовые основы деятельности органов местного самоуправ¬ления, система принципов, среди которых принципы сочетания местных и государст¬венных интересов; государственной поддержки и гарантий местного самоуправления; подотчетности и ответственности.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, правовой статус, террито¬риальная община, принципы, народовластие.

M. V. Kovaliv, V. O. Ivacha

THE LEGAL STATUS OF LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE

In the article violated the legal status of local government in Ukraine. Revealed features of the organization and functioning of local government considers the legal framework of local government, a system of principles, including the principles of drawing attention to the combination of local and state interests; State support and guarantees local self-government; accountability and responsibility.
Key words: local government, legal status, local community, the principles of democracy.

Література – 3

УДК 340.12

І. М. Коваль
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри теорії та філософії права

ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ ОСОБИ

© Коваль І. М., 2015

Розглянуто поняття менталітету та правового менталітету особи. Розкриваються основні чинники формування менталітету.
Ключові слова: менталітет, ментальність, правовий менталітет.

И. М. Коваль

ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛИТЕТА ЛИЦА

Рассмотрены понятия менталитета и правового менталитета человека. Раскры¬ваются основные факторы формирования менталитета.
Ключевые слова: менталитет, ментальность, правовой менталитет.

I. М. Koval

DETERMINANTS OF FORMING A LEGAL ENTITY MENTALITY

In the article the concept of mentality and the mentality of the legal entity. The basic factors shaping mentality.
Key words: mentality, mentality, legal mentality.

Література – 15

УДК 343.1

М. М. Коваль
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри кримінального права і процесу

ХАРАКТЕРИСТИКА КАТУВАННЯ З КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

© Коваль М. М., 2015

Досліджено думки різних науковців щодо елементів криміналістичної характеристики злочину загалом та запропоновано елементи, які можна використовувати при проведенні криміналістичної характеристики катування. Проаналізовано кожний елемент криміналістичної характеристики катування.
Ключові слова: катування, елементи, криміналістична, кримінально-правова та кримінально-процесуальна характеристика, предмет доказування.

М. М. Коваль

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫТКИ С КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Исследованы мнения различных ученых относительно элементов криминалистической характеристики преступления в целом и предложены элементы, которые можно использовать при проведении криминалистической характеристики пытки. Проанализирован каждый элемент криминалистической характеристики пытки.
Ключевые слова: пытки, элементы, криминалистическая, уголовно-правовая и уголовно-процессуальная характеристика, предмет доказывания.

M. М. Koval

CHARACTERISTICS OF TORTURE WITH CRIMINALISTIC VIEWPOINT

We investigated the views of different scientists on the elements of criminological characteristics of crime in general and the proposed elements that can be used during forensic characteristics of torture. It analyzes each element of criminological characteristics of torture.
Key words: torture elements, forensic, criminal law and criminal procedure characteristics, subject of proof.

Література – 17

УДК 342.34

В. Б. Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри конституційного та міжнародного права,
д-р юрид. наук, професор

І. І. Забокрицький
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права,
канд. юрид. наук

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, КРИТЕРІЇ

© Ковальчук В. Б., Забокрицький І. І., 2015

Розглянуто поняття представницької демократії як сучасної категорії конституційного права. Досліджуються основні ознаки представницької демократії. Виділяються критерії формування, функціонування та контролю за представницьким органом як необхідні складові представницької демократії.
Ключові слова: демократія, представницька демократія, ознаки представницької демократії, критерії представницької демократії.

В. Б. Ковальчук, И. И. Забокрицкий

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ:ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКИ, КРИТЕРИИ

Рассматрено понятие представительной демократии как современной категории конституционного права. Исследуются основные признаки представительной демокра¬тии. Выделяются критерии формирования, функционирования и контроля за предста¬вительным органом как необходимые составляющие представительной демократии.
Ключевые слова: демократия, представительная демократия, признаки предста¬вительной демократии, критерии представительной демократии.

V. B. Kovalchuk, I. I. Zabokrytskyy

REPRESENTATIVE DEMOCRACY: CONCEPTS, FEATURES AND CRITERIA

The concept of representative democracy as a modern category of constitutional law is analyzed. Basic features of representative democracy are studied. Criteria for the formation, functioning and control of the representative body as necessary components of representative democracy are determined.
Key words: democracy, representative democracy, features of representative democracy, criteria of representative democracy.

Література – 9

Syndicate content