№ 825 (2015)

УДК 342.322.29

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

© Єсімов С. С., 2015

Розглядається інформаційний простір у контексті інформаційного права. Аналізуються нормативно-правові акти, що регулюють правові відносини у сфері інформаційних технологій, інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, інформації, персональних даних, електронних документів, електронного підпису, електронного уряду, інформаційної безпеки, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Ключові слова: інформаційний простір, інформаційне право, органи державної влади, інформація, інформаційні системи.

С. С. Есимов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Рассматривается информационное пространство в контексте информационного права. Анализируются нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения в сфере информационных технологий, информационных систем, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, информации, персональных данных, электронных документов, электронной подписи, электронного правительства, информационной безопасности, защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах.
Ключевые слова: информационное пространство, информационное право, органы государственной власти, информация, информационные системы.

S. S. Yesimov

INFORMATION SPACE IN THE CONTEXT OF INFORMATION LAW

In the article the information space in the context of information law. Analyzed legal acts regulating legal relations in the field of information technology, information systems, information and telecommunication systems and networks, information, personal data, electronic documents, electronic signature, e-government, information security, protection of information in telecommunication systems.
Key words: information space, information law, public authorities, information and information systems.

Література – 8

УДК 340.12
А. В. Баран
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асист. кафедри теорії та філософії права

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АКМЕОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
© Баран А. В., 2015
Здійснено теоретичний аналіз поняття акмеології та його основних видів. Зокрема, виділено такі напрямки акмеології: професійну акмеологію, яка включає педагогічну акмеологію, військову акмеологію, соціальну акмеологію, шкільну акмеологію, медичну акмеологію та юридичну акмеологію; акмеологію управління; креативну акмеологію; синергетичну акмеологію; акмеологію освіти; етнологічну акмеологію.
Аналіз зазначених видів акмеології доводить, що “акме” може бути досягнуте лише за умови комплексного дослідження певного об’єкта, врахування усіх факторів, що впливають на розвиток індивіда.
Ключові слова: право; акмеологія; професійна акмеологія; акмеологія управління; креативна акмеологія; синергетична акмеологія; акмеологія освіти; етнологічна акмеологія.

А. В. Баран

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АКМЕОЛОГИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Осуществлен теоретический анализ понятия акмеологии и ее основных видов. В частности, выделены следующие направления акмеологии: профессиональная акмеология, которая, в свою очередь, включает педагогическую акмеологию, военную акмеологию, социальную акмеологию, школьную акмеологию, медицинскую акмеологию и юридическую акмеологию; акмеологию управления; креативную акмеологию; синергетическую акмеологию; акмеологию образования; этнологическую акмеологию.
Анализ указанных выше видов акмеологии доказывает, что “акме” может быть достигнуто только при условии комплексного исследования определенного объекта, учета всех факторов, влияющих на развитие индивида.
Ключевые слова: право, акмеология; профессиональная акмеология; акмеология управления; креативная акмеология; синергетическая акмеология; акмеология образования; этнологическая акмеология.

A. V. Baran

CONCEPT AND TYPES ACMEOLOGY: THEORETICAL ANALYSIS

In the article made a theoretical analysis of the concept and its main acmeology species. In particular, focuses the following areas acmeology: professional acmeology, which includes teaching acmeology, military acmeology, social acmeology, acmeology school, medical and legal acmeology acmeology; acmeology management; creative acmeology; acmeology synergistic; acmeology education; ethnological acmeology.
Analysis of the above mentioned types acmeology argues that “acme” can be achieved only if a comprehensive study of a particular object, taking into account all factors that influence the development of the individual.
Key words: right; acmeology; professional acmeology; acmeology management; creative acmeology; synergetic acmeology; acmeology education; ethnological acmeology.

Література – 15

УДК 347.73

М. М. Бліхар
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. екон. наук,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

© Бліхар М. М., 2015

Аналізуючи задекларовану проблематику, з’ясовано, що в умовах рецесії світової економіки, викликаної глобальною фінансовою кризою, зростає роль державних інвестицій як одного із загальновизнаних у всіх індустріально розвинених країнах світу інструментів державного управління макроекономічними процесами, що сприяють зниженню і нейтралізації кризових явищ в економіці. Відображено, що важлива роль у реалізації цього завдання приділяється фінансовому праву, оскільки інвестиційна діяльність держави є однією із важливих сфер фінансово-правового регулювання. Актуалізується виявлення економіко-правової природи, сутності, значення та ролі державних інвестицій у фінансовій системі України.
Ключові слова: публічні фінанси, інвестиційні відносини, інвестиційна діяльність, фінансово-інвестиційні правовідносини, державне фінансове регулювання.

М. М. Блихар

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ

В ходе анализа задекларированной проблематики выяснено, что в условиях рецессии мировой экономики, вызванной глобальным финансовым кризисом, возрастает роль государственных инвестиций как одного из общепризнанных во всех индустриально развитых странах мира инструментов государственного управления макроэкономическими процессами, способствуют снижению и нейтрализации кризисных явлений в экономике. Отражено, что важная роль в реализации этой задачи отводится финансовому праву, поскольку инвестиционная деятельность государства является одной из важных сфер финансово-правового регулирования. Актуализируется выявление экономико-правовой природы, сущности, значения и роли государственных инвестиций в финансовой системе Украины.
Ключевые слова: публичные финансы, инвестиционные отношения, инвестиционная деятельность, финансово-инвестиционные правоотношения, государственное финансовое регулирование.

M. M. Blikhar

PUBLIC LEGAL ACTIVITIES OF THE STATE IN THE FINANCIAL AND INVESTMENT SECTOR

The analysis declared in article revealed issues that the world economic recession caused by the global financial crisis, the role of public investment as one of the universally in all industrialized countries instrument macroeconomic governance processes that help to reduce and neutralize the crisis in economics. Showing that an important role in the implementation of the tasks given to finance, as investment activity of the state is one of the important areas of financial regulation. Updated identify economic and legal nature, essence, meaning and role of public investment in the financial system of Ukraine.
Key words: public finance, investment relations, investment, financial and investment relationship, public financial management.

Література – 19

УДК 342.347.45.47

Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

© Бортник Н. П., Єсімов С. С., 2015

Розглядаються адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Аналізуються особливості обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів з позиції суб’єкта правовідносин і галузевої належності правових норм, які регулюють ці відносини. Визначено основні і супутні адміністративно-правові та додаткові цивільно-правові відносини у зазначеній сфері.
Ключові слова: адміністративно-правові відносини, обов’язкове страхування цивільної відповідальності, транспортний засіб.

Н. П. Бортнык, С. С. Есимов

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Рассматриваются административно-правовые отношения в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств. Анализируются особенности обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с позиции субъекта правоотношений и отраслевой принадлежности правовых норм, регулирующих эти отношения. Определены основные и сопутствующие административно-правовые и дополнительные гражданско-правовые отношения в указанной сфере.
Ключевые слова: административно-правовые отношения, обязательное страхование гражданской ответственности, транспортное средство.

N. P. Bortnyk, S. S. Yesimov

ADMINISTRATIVE AND LEGAL RELATIONS IN COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE OF VEHICLE OWNERS

The article deals with administrative and legal relations in the field of compulsory insurance of civil liability of owners of vehicles. Specific features of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners from the perspective of legal entity and industry sector legal rules governing these relations. The main administrative and related legal and extra-civil relations in this area.
Key words: administrative-legal relations, mandatory liability insurance, vehicle.

Література – 9

УДК 340.12
У. В. Вовкович
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
здобувач кафедри теорії та філософії права

ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ЗАСВОЄННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ ДЛЯ ПРАВНИКІВ ГАЛИЧИНИ
© Вовкович У. В., 2015
Зроблено спробу окреслити проблематику вітчизняних досліджень Стародавньої Русі, які за своєю ідейністю та патріотизмом закладали основи поширення філософсько-правових ідей не лише у культурі східних слов’ян під час християнізації Русі, у духовній культурі України ХІІІ–ХV ст. у процесах українського передвідродження, поширення на західноукраїнських теренах. Це ті ідеї, які об’єднували усі національні наміри, з одного боку, однак, з іншого, – вони засвідчували оригінальність концепцій кожного представника.
Ключові слова: філософсько-правові ідеї, ключові апостаті, загальнолюдські цінності, духовна культура, правова культура.

У. В. Вовкович

ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ УСВОЕНИЯ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ЮРИСТОВ ГАЛИЧИНЫ

Сделана попытка очертить проблематику отечественных исследований Древней Руси, которые по свей идейности и патриотизме закладывали основы распространения философско-правовых идей не только в культуре восточных славян, во время христианизации Руси, в духовной культуре Украины XIII–XV в. в процессах украинского передвозрождения, распространение на западноукраинских землях. Это те идеи, которые объединяли все национальные намерения, с одной стороны, однако, с другой, – они свидетельствовали об оригинальности концепций каждого представителя.
Ключевые слова: философско-правовые идеи, ключевые апостати, общечеловеческие ценности, духовная культура, правовая культура.

U. V. Vovkovych

MASTERING SUBJECT FIELD PHILOSOPHICAL AND LEGAL IDEAS LAW FOR GALICIA

In this artickle the author tries to outline problems of native research of Antient Rus, which owing to their ideology and patriotism, founded the basis of spreading of philisophical and legal ideas in the culture of the East Slav during cristianization of Rus, in mental culture of Ukraine in XIII-XV centuries in the prosses of ukrainian pre-Renaissance in the Western territories of Ukraine. These are those ideas, which united all national intentions by the one side and by the other side they showed the origination of own conception.
Key words: sociocultural being, mental culture, philosophical ideas, mastering of ideas,spreading of law, ukrainian pre-Renaissance.

Література – 3

УДК 340.12
Т. З. Гарасимів
Національного університету “Львівська політехніка”
Навчально-науковий інститут права та психології
д-р юрид. наук,
професор кафедри теорії та філософії права

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЕСЕНЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
© Гарасимів Т. З., 2015
Проаналізовано основні концепції есенції поведінки людини, комплексно висвітлено основні положення біологізаторської та соціологізаторської концепцій, подано системну характеристику та цілісну оцінку концепціям, що визначається їх значенням у формуванні поведінки людини.
Ключові слова: поведінка, біологізаторська концепція, соціологізаторська концепція, біхевіоризм, соціобіологія, есенція, людина, євгеніка, правовий аспект.

Т. З. Гарасымив

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЭССЕНЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Целостно проанализированы основные концепции эссенции поведения человека, комплексно отражены основные положения биологизаторской и социологиза-
торской концепций, подано системную характеристику и целостную оценку концепциям. Определено их значение в формировании правового поведения человека.
Ключевые слова: поведение, биологизаторскоя концепция, социологизаторская концепция, бихевиоризм, социобиология, эссенция, человек, евгеника, правовой аспект.

T. Z. Garasumiv

ANALYSIS ESSENCE OF BASIC CONCEPTS OF HUMAN

The article comprehensively analyzes the main essence of the concept of human behavior, comprehensively covers the main provisions biolohizatorskoyi sotsiolohizatorskoyi and concepts presented systematic description and evaluation of integrated concepts. Determine their importance in shaping legal behavior.
Key words: behavior biolohizatorska concept sotsiolohizatorska concept, behaviorism, sociobiology, essence, man, eugenics, the legal aspect.

Література – 14

УДК 340.12
Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
д-р юрид. наук, проф.,
проф. кафедри теорії та філософії права

Т. Ю. Дашо
Львівський державний університет внутрішніх справ
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри господарсько-правових дисциплін

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
© Гарасимів Т. З., Дашо Т. Ю., 2015
Цілісно досліджуються правові засади взаємодії органів внутрішніх справ та інститутів громадянського суспільства, комплексно проаналізовано законодавчу базу з означеного питання. Висвітлено поняття відношення “держава – громадянське суспільство” як нормативно-правова схема, яка повинна забезпечувати стабільний довготерміновий розвиток українського соціуму.
Ключові слова: органи внутрішніх справ, громадянське суспільство, держава, закон, правоохоронні органи, правопорядок, законність, право.

Т. З. Гарасымив, Т. Ю. Дашо

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Целостно исследованы правовые основы взаимодействия органов внутренних дел и институтов гражданского общества, комплексно проанализирована законодательная база по указанному вопросу. Освещено понятие отношения “государство – гражданское общество” как нормативно-правовая схема, обеспечивающая стабильное долгосрочное развитие украинского социума.
Ключевые слова: органы внутренних дел, гражданское общество, государство, закон, правоохранительные органы, правопорядок, законность, право.

T. Z. Garasumiv, T. Y. Dawo

LEGAL BASIS OF INTERACTION OF INTERNAL AFFAIRS AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS

The article comprehensively studied the legal principles of interaction of internal affairs and civil society, comprehensively analyzes the legal framework of the mentioned issues. Deals with the concept of relation “state – civil society” as a regulatory scheme that ensures long-term stable development of Ukrainian society.
Key words: enforcement bodies, civil society, government, law enforcement, law, state, lawfulness, the rule of law.

Література – 12

УДК 347.962
Н. М. Грень
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
асп. кафедри теорії та філософії права

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ПРОБЛЕМИ ДОСТУПНОСТІ ТА ПУБЛІЧНОСТІ
© Грень Н. М., 2015
У статті розглянуто питання права на справедливий суд. Особливу увагу зосереджено на елементах цього права. Досліджено доступ до суду як перманентно вагому складову права на справедливий суд. Визначено актуальність доступності судового процесу.
Ключові слова: суд, право на справедливий суд, доступ до суду, перепони, публічність, гласність.

Н. М. Грень

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД: ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ И ПУБЛИЧНОСТИ

Рассматриваются вопросы права на справедливый суд. Особое внимание сосредоточено на элементах этого права. Исследован доступ к суду как перманентно весомая составляющая права на справедливый суд. Определяется актуальность доступности судебного процесса.
Ключевые слова: суд, право на справедливый суд, доступ к суду, преграды, публичность, гласность.

N. M. Gren

RIGHT TO FAIR TRIAL: PROBLEMS OF ACCESSIBILITY AND PUBLICITY

The article deals with the right to fair trial Particular attention is focused on the elements of the right. Investigated access to court as permanently significant component of the right to a fair trial. Determine the relevance availability litigation.
Key words: court, the right to a fair trial, access to court, obstacles, publicity, publicity.

Література – 23

УДК 343.123.12: 343.46
Л. Ф. Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
професор кафедри кримінального права і процесу,
д-р юрид. наук, доц.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБТНИЦТВО У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ
© Гула Л. Ф., 2015
Розглянуто питання щодо міжнародного співробітництва правоохоронних органів у протидії злочинам, які вчиняють організовані злочинні групи за наявності міжнародних зв’язків. Визначено правові основи такої взаємодії, яка здійснюється на основі договорів з державами далекого і ближнього зарубіжжя. Охарактеризовано форми міжнародної співпраці в протидії організованим формам злочинності, яка сьогодні становить істотну проблему, тому що відсутні правові норми щодо проведення спеціальних операцій та відповідальності посадових осіб за таку співпрацю. Окреслено діяльність міжнародної поліцейської організації Інтерпол щодо протидії організованій злочинності.
Ключові слова: міжнародне співробітництво, транснаціональна злочинність, організована злочинна група, правова основа, форми взаємодії, Інтерпол.

Л. Ф. Гула

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Рассмотрен вопрос относительно международного сотрудничества правоохра¬нительных органов в противодействии преступлениям, которые совершаются организованными преступными группами при наличии международных связей. Определены правовые основы такого взаимодействия, которое осуществляется на основе договоров с государствами дальнего и ближнего зарубежья. Охарактеризованы формы международного сотрудничества в противодействии организованным формам преступности, которая сегодня представляет существенную проблему, потому что отсутствуют правовые нормы относительно проведения специальных операций и ответственности должностных лиц за такое сотрудничество. Очерчена деятельность международной полицейской организации Интерпол относительно противодействия организованной преступности.
Ключевые слова: международное сотрудничество, транснациональная преступ¬ность, организованная преступная группа, правовая основа, формы взаимодействия, Интерпол.
L. F. Hula

BUZZED. INTERNATIONAL COOPERATION IS IN COUNTERACTION TO THE CRIMES THAT IS ACCOMPLISHED BY THE ORGANIZED CRIMINAL GROUPS

A question is considered in relation to international cooperation of law enforcement authorities in counteraction to the crimes that is accomplished by the organized criminal groups at presence of international connections. Legal frameworks of such co-operation that comes true on the basis of agreements with the states of far and near abroad are certain. The forms of international cooperation are described in counteraction to the organized forms of criminality that presents today substantial problem because legal norms are absent in relation to realization of the special operations and responsibility of public servants for such collaboration. Activity of international constabulary organization is outlined Interpol in relation to counteraction to the organized crime.
Key words: international cooperation, transnational criminality, organized criminal group, legal framework, forms of co-operation, Interpol.

Кількість посилань 5

УДК 343.123.12:343.37
Н. Л. Гула
Львівський державний університет внутрішніх справ,
викладач-методист Навчально-методичного центру

ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЦІЛЬОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ
© Гула Н. Л., 2015
Розглянуто питання щодо діяльності оперативних підрозділів ОВС у попередженні злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Визначено основні поняття попередження злочинів у зазначеній сфері, які здійснюють оперативні працівники з метою мінімізації настання злочинного результату. Окреслено особливості використання оперативно-розшукових та інших заходів у попередженні і запобіганні економічних злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів.
Ключові слова: оперативні підрозділи, державні фонди, попередження злочинів, профілактика злочинів, запобігання злочинів, оперативно-розшукові заходи.

Н. Л. Гула

МЕРОПРИЯТИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Рассмотрен вопрос относительно деятельности оперативных подраз¬делений ОВД в предупреждении преступлений в сфере целевых специализированных государственных фондов. Определены основные понятия предупреждения преступ¬лений в отмеченной сфере, которые осуществляются оперативными работ¬никами с целью минимизации наступления преступного результата. Очерчены особенности использования оперативно-розыскных и других мероприятий в предупреждении и предотвращении экономических преступлений в сфере целевых специализированных государственных фондов.
Ключевые слова: оперативные подразделения, государственные фонды, предуп¬реждения преступлений, профилактика преступлений, предотвращения преступлений, оперативно-розыскные мероприятия.

N. L. Hula

MEASURES OF OPERATIVE SUBDIVISIONS IN RELATION TO WARNING OF CRIMES IN THE FIELD OF THE HAVING A SPECIAL PURPOSE SPECIALIZED STATE FUNDS

In the article a question is considered in relation to activity of operative subdivisions in warning of crimes in the field of the having a special purpose specialized state funds. The basic concepts of warning of crimes in the marked sphere, that come true by operative workers with the aim of minimization of offensive of criminal result, are certain. The features of the use of operative searchand other measures are outlined in warning and prevention of economic crimes in the field of the having a special purpose specialized state funds.
Key words: operative subdivisions, state funds, warning of crimes, prophylaxis of crimes, prevention of crimes, operative search measures.

Кількість посилань 12

УДК 343.123.12
О. М. Гумін
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри кримінального права та процесу,
д-р юрид. наук, проф.
І. М. Зубач
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доцент кафедри кримінального права та процесу
канд. юрид. наук, доц.

ЖЕРТВА КРИМІНАЛЬНОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ: ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ
© Гумін О. М., Зубач І. М., 2015
Висвітлено проблеми, пов’язані із розкриттям елементів кримінологічної характе¬ристики жертви насильницької поведінки та відслідковується її взаємозв’язок із злочинцем визначенням окремих характеристик жертви, що впливають на таку поведінку. До того ж розглядаються та зіставляються поняття “жертви” та “потер¬пілого” в контексті сучасних підходів вчених криміналістів до вказаної проблематики.
Ключові слова: жертва, насильницькі злочини, насильницька поведінка, віктимність, кримінологічна характеристика.

А. М. Гумин, И. М. Зубач

ЖЕРТВА УГОЛОВНОГО НАСИЛЬСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ: ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА

Рассмотрены проблемы, связанные с разкрытием элементов криминологической характеристики жертвы насильственного поведения и отслеживается взаимосвязь с преступником путем определения отдельных характеристик жертвы, которые, в свою очередь, влияют на такое преступное поведение. К тому же рассматриваются и сравниваются ключевые понятия криминологии – понятие “жертва” и понятие “потерпевший”, в контексте современных воззрений на эту проблематику ученных-криминологов.
Ключевые слова: жертва, насильственные преступления, насильственное поведение, виктимность, криминологическая характеристика.

O. M. Gymin, I. M. Zybach

VICTIM OF VIOLENT CRIMINAL BEHAVIOR: INDIVIDUAL CHARACTERISTICS VICTIMOLOGICAL

The article highlights the idea that carries a scientific society about the notion of latent crimes, definition of latency. Besides, the examination of concealing factors of such crimes is upheld based on the sample of crimes on sex rimes. And finally, the author affirms the necessity to apply victimological preventive measures against violent crimes considering a high level of their latency.
Key words: latency, violent crimes, victimological preventive measures, crimes against person, sex crimes.
Кількість посилань 16

УДК 342.116:316.42
О. С. Дніпров
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, докторант кафедри адміністративного
та інформаційного права

ДІАЛОГ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

© Дніпров О. С., 2015

Розглянуто проблеми функціонування органів виконавчої влади в Україні. Особливу увагу приділено взаємодії влади та громадянського суспільства. Визначена потреба активізації таких аспектів діалогу громадськості та влади: налагодження взаємодії шляхом удосконалення функціонування органів державної влади; активізації діалогу шляхом забезпечення змоги громадянам брати участь в управлінні державними справами; використання новітніх інформаційних технологій для удосконалення врядування, через ініціативу “Партнерство” Відкритий Уряд; посилення комунікативної діяльності органів державної виконавчої влади; подолання корумпованості чиновницького апарату.
Ключові слова: влада, органи державної виконавчої влади, громадянське суспільство, діалог, комунікація.

А. С. Днепров

ДИАЛОГ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Рассматриваются проблемы функционирования органов исполнительной власти в Украине. Особое внимание уделено взаимодействию власти и гражданского общества. Определяется необходимость активизации следующих аспектов диалога общественности и власти: налаживание взаимодействия путем усовершенствования функционирования органов государственной власти; активизация диалога путем обеспечения возможности гражданам принимать участие в управлении государственными делами; использование новейших информационных технологий для совершенствования управления, среди прочего через инициативу “Партнерство” Открытое Правительство; усиление коммуникативной деятельности органов государственной исполнительной власти; преодоление коррумпированности чиновничьего аппарата.
Ключевые слова: власть, органы государственной власти, гражданское общество, диалог, коммуникация.

O. S. Dniprov

DIALOGUE EXECUTIVE AUTHORITIES AND CIVIL SOCIETY

In the article the problems of executive power in Ukraine. Particular attention is paid wikis interaction between government and civil society. Determine the need to intensify dialogue following aspects of public and government: establishing interaction by improving the functioning of public authorities; intensification of the dialogue by providing opportunities for citizens to participate in public affairs; the use of new information technologies to improve governance, inter alia through the initiative "Partnership" Open Government; strengthening communication activities of state executive; overcoming corruption in bureaucracy.
Key words: power, executive authorities, civil society, dialogue, communication.

Література – 8

УДК 340.134
А. О. Дутко
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри цивільного права та процесу

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИВАТНОГО ПРАВА
© Дутко А. О., 2015
Наведено поняття та ознаки приватного права. Виявлено особливості юридичних конструкцій приватного права, які зумовлюються предметом та методом правового регулювання окремих галузей. Розглянуто особливості використання юридичних конструкцій у приватно-правових галузях права та способи закріплення їх у законодавстві. Проаналізовано юридичні конструкції правовідносин, договору в основних галузях приватного права: цивільному, сімейному та трудовому.
Ключові слова: юридична конструкція, публічне право, приватне право, правовідносини, договір, юридична конструкція договору.

А. О. Дутко

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЧАСТНОГО ПРАВА

Наводятся понятия и признаки частного права. Выявляются особенности юридических конструкций частного права, которые обусловлены предметом и методом правового регулирования отдельных отраслей. Рассматриваются особенности использования юридических конструкций в частно-правовых отраслях права и способы закрепления их в законодательстве. Анализируются юридические конструкции правоотношений, договора в основных отраслях частного права: гражданском, семейном и трудовом.
Ключевые слова: юридическая конструкция, публичное право, частное право, правоотношение, договор, юридическая конструкция договора.

А. О. Dutko

FEATURES OF LEGAL CONSTRUCTIONS OF PRIVATE LAW

The article presents the concepts and features of private law. Revealed features of legal constructions in private law that depending on the subject and method of legal regulation of individual industries. The features use of legal constructions in the areas of private law rights and ways of securing them in the legislation. Analyzes the legal constructions of relationships, contract in key sectors of private law: civil, family and labor law.
Key words: legal construction, public law, private law, legal relationship, law construction of the contract

Література – 8

УДК 340.12 : 342.5 : 316.32
І. М. Жаровська
Національний університет “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доцент кафедри теорії та права

ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ ДОКТРИНИ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПАРАДИГМІ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН
© Жаровська І. М., 2015
У статті розглянуто історичні погляди щодо функціонування публічно-владної сфери суспільних відносин. Особливу увагу приділено зародження та розвитку доктрини прав людини та її вплив на правову природу публічно-владних відносин. Зокрема проаналізовано світоглядні ідеї таких мислителів, як Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, І. Кант, Г. Гегель.
Ключові слова: держава, право, права людини, публічно-владні відносини, доктрина, світоглядні ідеї.

И. М. Жаровская

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ДОКТРИНЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПАРАДИГМЕ ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье рассматриваются исторические взгляды относительно функционирования публично-властной сферы общественных отношений. Особое внимание уделено зарождения и развития доктрины прав человека и ее влияние на правовую природу публично-властных отношений. В частности анализируются мировоззренческие идеи таких мыслителей, как Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Руссо, Ш. Монтескье,
И. Кант, Г. Гегель.
Ключевые слова: государство, право, права человека, публично-властные отношения, доктрина, мировоззренческие идеи.

I. M. Zharovska

HISTORICAL RESEARCH SCHOOL DOCTRINE OF HUMAN RIGHTS IN THE PARADIGM OF PUBLIC POWER RELATION

The article examines historical views on the functioning of public power sphere of public relations. Particular attention is paid to the origin and development of the doctrine of human rights and its impact on the legal nature of public power relations. In particular examines the philosophical ideas of thinkers like Machiavelli, Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Kant, Hegel.
Key words: state, law, human rights, public power relations, doctrine, philosophical ideas.

Література – 7

УДК 342 (340.147)
І. І. Забокрицький
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, асист. кафедри конституційного
та міжнародного права

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
© Забокрицький І. І., 2015
Розглядаються основні проблеми правового статусу міжнародних договорів у системі джерел конституційного права України. Досліджуються форми взаємодії конституційного права України та міжнародних договорів. Аналізуються проблеми чинності міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких була надана в інший спосіб, ніж ратифікація Верховною Радою України.
Ключові слова: міжнародні договори, система джерел конституційного права, правовий статус.

И. И. Забокрицкий

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УКРАИНЫ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА УКРАИНЫ

Рассматриваются основные проблемы правового статуса международных договоров в системе источников конституционного права Украины. Исследуются формы взаимодействия конституционного права Украины и международных договоров. Анализируются проблемы юридической силы международных договоров, согласие на обязательность которых было предоставлено другим способом, чем ратификация Верховной Радой Украины.
Ключевые слова: международные договоры, система источников конституционного права, правовой статус.

I. I. Zabokrytskyy

PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL TREATIES OF UKRAINE LEGAL STATUS IN THE SYSTEM OF THE CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE SOURCES

The main problems of the legal status of international treaties in the system of sources of constitutional law in Ukraine are determines. Forms of interaction between constitutional law and international treaties of Ukraine are anlyzed. The problems of the legal force of international treaties that are not ratified by the parliament of Ukraine are determined.
Key words: international treaties, system of constitutional law sources, legal status.

Література – 13

УДК 340.12 : 342.5
О. А. Зарічний
Національний університет “Львівська політехніка”,
аспірант

“ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ” ЯК НОВІТНЯ ФОРМА УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
© Зарічний О. А., 2015
В статті розглядаються правові проблеми участі громадськості у здійсненні публічної влади. Особливу увагу приділено системі “добре врядування”, як новітньої форми комунікації громадськості і влади. Визначено аспекти удосконалення системи врядування. Доведено, що врядування нового типу забезпечує зміну природи владних відносин, встановлює доступність та відкритість влади, можливість її контрольованості, зменшує затрати ресурсів та коштів з державного бюджету, встановлює афективні відносини між владою і суспільством, демократизує публічну владу, робить державу інвестиційно привабливою, а значить і економічно справною.
Ключові слова: громадськість, участь громадськості, публічна влада, система “добре врядування”.

А. А. Заречный

“ХОРОШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ” КАК НОВЕЙШАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

В статье рассматриваются правовые проблемы участия общественности в осуществлении публичной власти. Особое внимание уделено системе “хорошо управления”, как новой формы коммуникации общественности и власти. Определены аспекты совершенствования системы управления. Доказано, что управление нового типа обеспечивает изменение природы властных отношений, устанавливает доступность и открытость власти, возможность ее контролируемости, уменьшает затраты ресурсов и средств из государственного бюджета, устанавливает аффективные отношения между властью и обществом, демократизует публичную власть, делает государство инвестиционно привлекательной, а значит и экономически исправной.
Ключевые слова: общественность, участие общественности, публичная власть, система “хорошо управления”.

O. A. Zarechniy

“GOOD GOVERNANCE” AS A NEW FORM OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE EXERCISE OF PUBLIC AUTHORITIES

The article deals with legal issues of public participation in the exercise of public authority. Particular attention is paid to the system of “good governance”, as modern forms of communication and public authorities. Improving certain aspects of governance. Proved that the governance of a new type provides changing nature of power relations, sets the accessibility and openness of government, the possibility of controllability, reduces the cost of resources and funds from the state budget establishes affective relationship between government and society, democratize public power, makes the state attractive for investments, and therefore and economically intact.
Key words: community, public participation, public authority, the “good governance”.

Література – 15

УДК 343.326
В. С. Канцір
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
професор кафедри кримінального права і процесу,
д-р юрид. наук, проф.

ТЕРОРИЗМ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ
КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У СУСПІЛЬСТВІ
© Канцір В. С., 2015
Розкрито явище тероризму, як однієї із ситуацій соціального конфлікту; розглянуто поняття тероризму, як способу дії в умовах відсутності альтернативи на взаємодію з опонентом. Виділено категорії тероризму за суб’єктивним ознаками.
Ключові слова: тероризм, ядерний тероризм, ідеологічний тероризм, етнічний тероризм, релігійний тероризм, індивідуальний терор.

В. С. Канцир

ТЕРРОРИЗМ КАК ОТРАЖЕНИЕ
КРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ

В статье раскрыто явление терроризма, как одной из ситуаций социального конфликта; рассмотрено понятие терроризма, как способа действий в условиях отсутствия альтернативы на взаимодействие с оппонентом. Выделено категории терро¬ризма в зависимости от того, какое именно меньшинство выступает субъектом террористического акта.
Ключевые слова: терроризм, ядерный терроризм, идеологический терроризм, этнический терроризм, религиозный терроризм, индивидуальный террор.

V. S. Kantsir

TERRORISM AS A REFLECTION
OF THE CRISIS TENDENCIES IN SOCIETY

In this article had been uncovering the phenomena of terrorism, as a situation of social conflict; has been consider a subject of terrorism, as a method of action in condition absences alternative to interaction with opponent. Had been categories of terrorism; in dependence on what minority is a subject of terroristic act.
Key words: terrorism, nuclear terrorism, ideological terrorism, ethnic terrorism, religious terrorism, individual terrorism.

Кількість посилань 7

УДК 340.12
М. С. Кельман
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
професор кафедри теорії та філософії права,
д-р юрид. наук, професор

НАУКА І МЕТОДОЛОГІЯ ЯК ВИЗНАЧНИЙ САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
© Кельман М. С., 2015
Висвітлено методологічну ситуацію у сучасному правознавстві, основною особливістю якої є перехід від моністичної методології до філософсько-методологічного плюралізму.
Ключові слова: право‚ методологія‚ правознавство‚ правова наука‚ філософія‚ державність.

М. С. Кельман

НАУКА И МЕТОДОЛОГИЯ КАК ВЫДАЮЩИЙСЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ НАПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освещена методологическая ситуация в современном правоведении, основной особеностью которой являєтся переход от монистической методологии к философско-методологическому плюрализму.
Ключевые слова: право‚ методология‚ правоведение‚ правовая наука‚ философия‚ государственность.

M. S. Kelman

SCIENCE AND METHODOLOGY AS LANDMARK, SELF DIRECTION OF LEGAL SCIENCES

Methodological situation in the modern jurisprudence, the main peculiarity of which there is transition from monistic methodology to philosophical and methodological pluralism, is described in the article.
Key words: law, methodology, law, legal science, philosophy, statehood.

Література – 39

УДК 342,5 (477)
В. С. Кобрин
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асист. кафедри конституційного та міжнародного права

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ
© Кобрин В. С., 2015
Розглядається конституційно-правова характеристика загальних принципів діяльності Прем’єр-міністра України. Досліджується зміст, сутність та проблеми реалізації загальних принципів діяльності очільника Уряду України. Наведені пропозиції з вдосконалення чинного законодавства.
Ключові слова: принцип, Прем’єр-міністр України, Кабінет Міністрів України, конституційно-правовий статус.

В. С. Кобрин

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ

Рассматривается конституционно-правовая характеристика общих принципов деятельности Премьер-министра Украины. Исследуется содержание, сущность и проблемы реализации общих принципов деятельности главы Правительства Украины. Приведены предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: принцип, Премьер-министр Украины, Кабинет Министров Украины, конституционно-правовой статус.

V. S. Kobryn

GENERAL PRINCIPLES OF THE UKRAINIAN PRIME MINISTER PRACTICE

The article is devoted to constitutional and legal practice of the general principles of the Prime Minister of Ukraine. Investigated the content, nature and problems of implementation of the general principles of the Prime Minister of Ukraine. These proposals for improving the current legislation.
Key words: principle, the Prime Minister of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, constitutional and legal status.

Література – 36

УДК 340.12
І. М. Коваль
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри теорії та філософії права

ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИ ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ
© Коваль І. М., 2015
У статті розглянуто поняття менталітету, правового менталітету та правосвідомості. Наголошено на співвідношенні правосвідомості та правового менталітету.
Ключові слова: свідомість, правосвідомість, менталітет, ментальність, правовий менталітет.

И. М. Коваль

ПРАВОСОЗНАНИЕ ЛИЦА КАК КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ПРАВОВОГО МЕНТАЛИТЕТА

Рассматривается понятие менталитета, правового менталитета и правосознания. Акцентируется внимание на соотношении правосознания и правового менталитета.
Ключевые слова: сознание, правосознание, менталитет, ментальность, правовой менталитет.

I. М. Koval

LEGAL AWARENESS PERSON AS A CRITERION FOR DETERMINING ITS LEGAL MENTALITY

The article discusses the concept of mentality, the mentality of law and justice. Emphasized the relation of justice and legal mentality.
Key words: consciousness, legal consciousness, mentality, mentality, legal mentality.

Література – 14

УДК 340. 12 (477) ″192″
В. Б. Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, професор,
зав. кафедри конституційного та міжнародного права
А. В. Бучин
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри конституційного та міжнародного права

АДВОКАТСЬКА ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО ІЗ ЗАХИСТУ МОВНИХ ПРАВ УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
© Ковальчук В. Б., Бучин А. В., 2015
Розглядається участь Володимира Старосольського як адвоката, громадського діяча та вченого-конституціоналіста у захисті мовних прав українців у Другій Речі Посполитій у контексті вирішення українського національного питання на початку ХХ століття.
Ключові слова: Володимир Старосольський, мовні права українців, Друга Річ Посполита, права людини, національні свободи.

В. Б. Ковальчук, А. В. Бучин

АДВОКАТСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА СТАРОСОЛЬСКОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Рассматривается участие Владимира Старосольского как адвоката, общественного деятеля и ученого-конституционалиста в защите прав украинского языка во Второй Речи Посполитой в контексте решения украинского национального вопроса в начале XX века.
Ключевые слова: Владимир Старосольський, права украинского языка, Вторая Речь Посполитая, права человека, национальные свободы.

V. B. Kovalchuk, A. V. Buchyn

VOLODYMYR STAROSOLSKY’S ADVOCACY AND POLITICAL PUBLIC ACTIVITY ON DEFENCE OF UKRAINIANS’ LANGUAGE RIGHTS IN THE SECOND COMMONWEALTH OF POLAND

Participation of Volodymyr Starosolskyi as an advocate, publicman and scientist in defence of Ukrainians’ linguistic rights in the Second Commonwealth of Poland is examined in the context of Ukrainian national question at the beginning of XX century.
Key words: Volodymyr Starosolskyi, Ukrainians’ language rights, Second Commonwealth of Poland, human rights, national liberties.

Література – 16

УДК 342.828 (477)
О. Б. Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, заслужений юрист України,
доц. кафедри конституційного та міжнародного права

ЗАСАДИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ:КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
© Ковальчук О. Б., 2015
Дослідження комплексно розглядає засади виборчого процесу в Україні, які передбачені ЗУ “Про вибори Президента України”, “Про вибори народних депутатів України”, “Про місцеві вибори”, розмежування понять “принципи” та “засади”, визначення загальних засад для усіх видів виборів в Україні та їх характеристика.
Ключові слова: вибори, виборчий процес, засади, право.

Е. Б. Ковальчук

ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ:КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Исследование посвящено комплексному рассмотрению основ избирательного процесса в Украине, которые предусмотрены ЗУ “О выборах Президента Украины”, “О выборах народных депутатов Украины”, “О местных выборах”, разграничению понятий “принципы” и “основы”, определению общих принципов для всех видов выборов в Украине и их характеристика.
Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, основы, право.

O. B. Kovalchuk

THE PRINCIPLES OF THE ELECTORAL PROCESS IN UKRAINE:CONSTITUTIONAL-LEGAL ASPECTS

The study is devoted to a comprehensive review of the electoral process in Ukraine, stipulated by Laws of Ukraine “On elections of President of Ukraine”, “On elections of people’s deputies of Ukraine”, “On local elections”, the distinction between the concepts of principles, the definition of common principles for all types of elections in Ukraine and their characteristics.
Key words: elections, electoral process, principles, and law.

Література – 19

УДК 340.12
О. І. Колич
Науково-навчальний інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри теорії та філософії права

ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ ПОЛЕМІСТІВ
© Колич О. І., 2015
У сучасних умовах розвитку України як правової держави особливого значення набуває осмислення становлення філософсько-правових поглядів в Україні в історичному аспекті. У статті проаналізовано філософсько-правові ідеї національного визволення, які відображені у полемічний літературі кінця XVI – початку XVIІ століття.
Ключові слова: національне визволення, філософсько-правові ідеї, полемічна література, природне право.

О. И. Колыч

ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ ПОЛЕМИСТОВ

В современных условиях развития Украины как правового государства особое значение приобретает осмысление становления философско-правовых взглядов в Украине в историческом аспекте. В статье осуществлен анализ философско-правовых идей национального освобождения, которые отражены в полемический литературе конца XVI – начала XVI и века.
Ключевые слова: национальное освобождение, философско-правовые идеи, полемическая литература, естественное право.

O. I. Kolуch

THE NATIONAL LIBERATION IDEAS IN THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEWS OF POLEMICIST

The understanding of the formation of philosophical and legal views in Ukraine in historical context becomes especially important in the development of Ukraine as a rule-of-law state under present day conditions. The article analyzes the philosophical and legal ideas of the national liberation, which are reflected in the polemical literature of the late XVI – early XVII century.
Key words: national liberation, philosophical and legal ideas, the polemical literature, natural law.

Література – 10

УДК 351.745.
В. П. Кушпіт
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доцент кафедри кримінального права і процесу,
канд. юрид. наук, доц.

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА
У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ
© Кушпіт В. П., 2015
З’ясовано місце та роль оперативно-розшукової профілактики у системі протидії злочинам в Україні. Досліджено поняття оперативно-розшукової профілактики, з’ясовано зміст її специфічних ознак. Запропоновано шляхи активнішого використання можливостей оперативно-розшукової профілактики в частині застосування заходів, що не потребують санкціонування. Обґрунтовано доцільність розвитку системи протидії злочинам у напрямку посилення значення оперативно-розшукової профілактики в умовах демократизації суспільних відносин.
Ключові слова: оперативно-розшукова профілактика, заходи, інформація, санкціонування, протидія, запобігання.

В. П. Кушпит

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

В статье определено место и роль оперативно-розыскной профилактики в системе противодействия преступлениям в Украине. Исследовано понятие оперативно-розыскной профилактики, определено содержание ее специфических признаков. Предложены пути активного использования возможностей оперативно-розыскной профилактики в части реализации мер, которые не требуют санкционирования. Обосновано целесообразность развития системы противодействия преступлениям в направлении усиления роли оперативно-розыскной профилактики в условиях демократизации общественных отношений.
Ключевые слова: оперативно-розыскная профилактика, меры, информация, санкционирование, противодействие, предотвращение.

V. P. Kyshpit

TRACKING PREVENTION SYSTEM IN COMBATING CRIME

In the article elucidated the place and role of operational prevention system in combating crime in Ukraine. The concept of operational prevention, revealed the content of its specific features. The ways more active use of the operational application of preventative measures that do not require authorization. The expediency of the system for combating crime in the direction of strengthening the role of operational prevention in terms of democratization of social relations.
Key words: Tracking preventive measures, information, authorization, combating, prevention.

Кількість посилань 14

УДК 343.137.5 (477)
Н. В. Лесько
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
старший викладач кафедри
адміністративного та інформаційного права,
канд. юрид. наук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ
© Лесько Н. В., 2015
Розглянуто юридичне та філософське тлумачення правового статусу суб’єктів профілактики правопорушень, досліджено існуючі класифікації суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення профілактичної діяльності цих органів.
Ключові слова: діти, неповнолітні особи, профілактика правопорушень, органи і служби у справах дітей, правовий статус.

Н. В. Лесько

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСА СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Рассмотрены юридическое и философское толкование правового статуса органов и служб по делам детей, исследовано классификацию субъектов профилактики правонарушений среди детей. Наведены предложения по совершенствованию профи¬лактической деятельности данных органов.
Ключевые слова: дети, несовершеннолетние лица, профилактика правона¬рушений, органы и службы по делам детей, правовой статус.

N. V. Lesko

GENERAL DESCRIPTION OF THE STATUSOF SUBJECTS OF OFFENCES PREVENTION AMONG CHILDREN

The author of the article examines juridical and philosophical interpretation of the legal status of the subjects of offences prevention among children. Existing classification of the subjects of offences prevention among children is studied. The author of the article gives propositions for improving the prevention activities of these bodies.
Key words: children, minors, prevention of offences, children services and agencies, legal status.

Кількість посилань 13

УДК 340.15
В. С. Макарчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри історії держави і права,
д-р юрид. наук, проф.

ВЕЛИКА ХАРТІЯ ВІЛЬНОСТЕЙ (1215 р.):
ІДЕЇ, ПРИДАТНІ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ
© Макарчук В. С., 2015
Розглядаються ті ідеї Великої хартії вільностей, які на разі обійдені увагою у вітчизняній навчальній та навчально-методичній літературі; їх значення для сучасних потреб реформування української системи права.
Ключові слова: реформа місцевого самоуправління, судова реформа, суспільна правосвідомість

В. С. Макарчук

ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ (1215 г.):
ИДЕИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Рассматриваются идеи Великой хартии вольностей, обойденные вниманием отечественной научной и учебно-методической литературы, их значение для совре¬менных задач реформирования украинской системы права.
Ключевые слова: реформа местного самоуправления, судебная реформа, общест¬венное правосознание.

V. S. Makarchuk

MAGNA CARTA (1215):
THE IDEA SUITABLE FOR THE PRESENT

The ideas of Magna Charta, which are presently ignored by the contemporary Ukrainian educational literature are considered; their significance for the nowadays demands of the reforms of Ukrainian legal system are evaluated
Key words: Magna Charta, reform of local self-government, judicial reform, social sense of justice

Кількість посилань 8

УДК 347.9

М. М. Мальський
канд. юрид. наук, адвокат

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК ПРАВОВА ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ СУДІВ У КРАЇНАХ СНД

© Мальський М. М., 2015

Аналізуються міжнародні договори за участю України з приводу правового регулювання процедур визнання і виконання рішень українських судів у країнах СНД. Зокрема, встановлюються вимоги до клопотання, підстави для відмови, виокремлюються етапи екзекватури, а також виявляються існуючі колізії між регулюванням за цими договорами та деякі інші проблеми їх застосування.
Ключові слова: договір про правову допомогу, СНД, визнання і виконання рішень українських судів, екзекватура, етапи екзекватури.

М. М. Мальский

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА В КАЧЕСТВЕ ПРАВОВОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УКРАИНСКИХ СУДОВ В СТРАНАХ СНГ

Анализируются международные договора с участием Украины на предмет правового регулирования процедур признания и исполнения решений украинских судов в странах СНГ. В частности, устанавливаются требования к ходатайству, основания для отказа, выделяются этапы экзекватуры, а также выявляются существующие коллизии между регулированием по этим договорам и некоторые другие проблемы их применения.
Ключевые слова: договор о правовой помощи, СНГ, признание и исполнение решений украинских судов, экзекватура, этапы экзекватуры.

M. M. Malskyy

INTERNATIONAL AGREEMENTS AS LEGAL GROUNDS FOR RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF DECISIONS OF UKRAINIAN COURTS IN THE COUNTRIES OF CIS

The article is dedicated to the analysis of international agreements with the participation of Ukraine on the subject of legal regulation of the procedures of recognition and enforcement of decisions of Ukrainian courts in the countries of CIS. In particular, there are determined requirements to the request, grounds for rejection, stages of exequatur, as well as existing collisions between regulation under these agreements and certain other issues of their application are revealed.
Key words: agreement on legal aid, CIS, recognition and enforcement of decisions of Ukrainian courts, exequatur, stages of exequatur.

Література – 16

УДК 343.97
К. Б. Марисюк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
професор кафедри кримінального права і процесу,
д-р юрид. наук, доц.

РОЛЬ ЖЕРТВИ У ГЕНЕЗІ ЗЛОЧИНУ
© Марисюк К. Б., 2015
Стаття присвячена аналізу ролі жертви у ґенезі злочину. Проаналізовано найхарактерніші підходи до цього питання. Вивчено думки провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що особа жертви та її поведінка часто значною мірою впливають на формування злочинного наміру майбутнього злочинця, а подеколи й породжують останній. Відтак, як видається, здійснюючи чіткіший та активніший вплив на осіб, які за своїми моральними, соціальними, правовими та іншими характеристиками мають реальну можливість стати жертвами злочинних посягань, можна було б досягти істотного зниження кількості останніх, або хоча б зменшити негативні наслідки таких посягань.
Ключові слова: жертва, потерпілий, тип, група, злочинець.

К. Б. Марисюк

РОЛЬ ЖЕРТВЫ В ГЕНЕЗИСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Статья посвящена анализу типологий жертв преступлений. Проанализированы наиболее характерные подходы к этому вопросу. Изучены мнения ведущих отечественных и зарубежных ученых. Подытоживая, можно сделать вывод, что личность жертвы и ее поведение часто в значительной степени влияют на форми¬рование преступного намерения будущего преступника, а иногда и порождают последний. Следовательно, как кажется, осуществляя более четкое и более активное влияние на лица, которые по своим моральным, социальным, правовым и другим характеристикам имеют реальную возможность стать жертвами преступных пося¬гательств, можно было бы достичь существенного снижения количества последних, или хотя бы снизить негативные последствия таких посягательств.
Ключевые слова: жертва, потерпевший, тип, группа, преступник.

K. B. Marysyuk

ROLE OF VICTIM IN GENESIS OF CRIME

This article analyzes the typologies of crime victims. We analyzed the most typical approaches to this issue. We studied the opinions of leading Russian and foreign scientists. Summing up, we can conclude that the identity of the victim and her behavior is often a significant impact on the formation of the future intentions of the criminal underworld, and sometimes give rise to last. Consequently, it seems, carrying out a clearer and more active influence on people who in their moral, social, legal and other characteristics have a real opportunity of becoming victims of criminal attacks, it would be possible to achieve a significant reduction in the number of the latter, or at least reduce the negative consequences of such encroachments.
Key words: the victim, the victim, the type of group, the offender.

Кількість посилань 9

УДК 342.237.17
О. А. Марушій
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
© Марушій О. А., 2015
Розкрито зміст і сутність державного управління та забезпечення принципу законності в його діяльності. Адже саме принцип законності дає можливість функціонувати системі державного управління, здійснювати цілеспрямований вплив на суспільні відносини, надавати управлінські послуги тощо.
Ключові слова: законність, державне управління, виконавча влада, гарантії законності, адміністративно-правове регулювання.

А. А. Маруший

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена раскрытию содержания и сущности государственного управления и обеспечению принципа законности в его деятельности. Ведь именно законности позволяет функционировать системе государственного управления, осуществлять целенаправленное воздействие на общественные отношения, оказывать управленческие услуги и тому подобное.
Ключевые слова: законность, государственное управление, исполнительная власть, гарантии законности, административно-правовое регулирование.

O. A. Marushiy

ADMINISTRATIVE FRAMEWORK PRINCIPLE OF LEGALITY IN PUBLIC ADMINISTRATION

The authors elucidate the meaning and essence of governance and ensuring the principle of legality in its activities. After all, the principle of legality lets you operate the system of public administration, carry out meaningful impact on social relations, to provide management services and so on.
Key words: legitimacy, governance, executive power, guarantees of legality, administrative and legal regulation.

Література – 11

Syndicate content