№ 831 (2015)

УДК 378.261

Олена Гаращук,
Державна інспекція навчальних закладів України
Віра Куценко
ДУ „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ІННОВАТИКА В ОСВІТІ – ШЛЯХ ДО ЇЇ ЯКОСТІ, ДОСВІД США

© Гаращук Олена, Куценко Віра, 2015

Наголошено на зростаючій функції освіти в соціально-економічному розвитку, в формуванні інноваційної економіки. Розкривається сутність інноватики, основні нап¬рями інноваційної діяльності. Подається взаємозв'язок розвитку науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, наводиться в цьому аспекті досвід США, зокрема і щодо розвитку дослідницьких і підприємницьких університетів. Обґрунтовуються способи підвищення якості освіти, зокрема й за рахунок використання досвіду США.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноватика, дослідницький університет, рейтинг, якість освіти, інноваційний потенціал.

Stresses the increasing role of education in economic and social development in the formation of an innovative economy. The essence of innovation, the main directions of innovation. Describes the relationship of scientific and technological progress and innovation of higher education institutions is given in this respect the experience of the United States, including the development of research and entrepreneurial universities. Substantiates ways to improve the quality of education, including through the use of the US experience.
Key words: innovation activity, Innovation, research university, the quality of education, innovation potential

Література 5

УДК 378:371.13

Ольга Захар
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

© Захар Ольга, 2015

Розглянуто досвід працівників Миколаївського обласного інституту післядиплом¬ної педагогічної освіти щодо запровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів інформатики із використанням можливостей платформи дистан¬ційного навчання Moodle, сервісів Веб 2.0 як нових форм безперервної освіти вчителів інформатики, визначення чинників, що перешкоджають професійному розвитку вчи¬телів, та особливостей застосування технологій дистанційного навчання у системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики.
Ключові слова: підвищення кваліфікації, післядипломна педагогічна освіта, технології дистанційного навчання, дистанційне навчання.

The article is discusses the operational experience of teachers Mykolayiv Regional In-service Teacher Training Institute, to introduce blended improvement of professional skill’s form computer science teachers using the ability of distance learning platform’s Moodle, services Web 2.0, as new forms of life-long learning computer science teachers, determine the factors that prevent from professional development of teachers, and features the use of distance learning technologies in system improvement of professional skill.
Key words: improvement of professional skill, postgraduate education, e-learning technologies, distance learning.

Література 6

УДК 371.261:81’243:004

Мар’яна Захарчук, Роман Васьків
Національний університет “Львівська політехніка”

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ЗНАНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

© Захарчук Мар’яна, Васьків Роман, 2015

Розглянуто питання підвищення ефективності вимірювання знань англійської мови у слухачів мовних курсів за допомогою залучення комп’ютерного тестування. Досліджено теоретичні та методичні аспекти комп’ютерного тестування. Обґрунтовано зміст і форму комп’ютерного вимірювання знань та описано алгоритм його застосування. Описано аналітичне дослідження щодо кількості осіб, які пройшли тест та були зараховані на навчання, а також проаналізовано точність тестування.
Ключові слова: післядипломна освіта, додаткова освіта, ефективність, комп’ютерне тестування, курси іноземних мов.

The article considers the question of enhancing the efficacy of English language measurement in the students of language courses by bringing computer testing. The authors have investigated theoretical and methodological aspects of computer testing. They have grounded content and form of computer measurement of the knowledge of English and the algorithm of its application has been described. The authors have depicted the analytical study of the number of individuals who passed the test and were enrolled for the course and also they have analyzed the accuracy of testing.
Key words: postgraduate education, additional education, efficiency, computer testing, foreign language courses.

Література 11

УДК 004.415:374.1

Ірина Золотарьова, Олена Плоха
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ MICROSOFT ONENOTE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА ГРУПОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

© Золотарьова Ірина, Плоха Олена, 2015

Узагальнено підходи щодо організації дистанційного навчання та демонстрації можливостей Microsoft OneNote як ефективного інструменту, який може забезпечити спільну роботу студентів. Особливу увагу приділено визначенню основних етапів процесу організації дистанційного навчання, вимог до навчального матеріалу, а також структурі навчального матеріалу.
Ключові слова: інформатизація навчання, комунікативні компетентності, спільне навчання, дистанційне навчання, інструменти дистанційного навчання

This article is devoted to generalization of approaches to distance education and demonstration of Microsoft OneNote experience using as an effective tool to provide a common students’ work. Particular attention is given to the main stages of distance education, requirements for educational material and training material structure.
Key words: informatization of education, communicative competence, collaborative learning, distance learning, distance learning tools.

Література 7

УДК 004.942

Володимир Пасічник, Тетяна Шестакевич
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК У МОДЕЛЮВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

© Пасічник Володимир., Шестакевич Тетяна, 2015

Досліджено освітні процеси інклюзивного навчання осіб з особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування комплексу інформаційних технологій супроводу набуття освіти особами з особливими потребами. Запропоновано модель інформаційно-технологічного супроводу набуття освіти особою з особливими потребами.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інформаційно-технологічний супровід, набуття освіти, особа з особливими потребами, контекстно-залежна граматика.

The article deals with inclusive educational processes for persons with special needs. The methodological basis for the formation of IT-support of inclusive education for persons with special needs was suggested. The IT-support model of education of persons with special needs was proposed.
Key words: inclusive education, IT support, education for persons with special needs, context-sensitive grammar.

Література 19

УДК 004.773.2

Андрій Пелещишин, Роман Корж, Ольга Трач
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ З ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ВНЗ

© Пелещишин Андрій, Корж Роман, Трач Ольга, 2015

Розглянуто методи та засоби реалізації заходів та етапів формування цілісного інформаційного образу вищого навчального закладу, а саме таких етапів: планування входження в генератори, підготовка інформаційного ресурсу, входження в генератори, стаціонарна інформаційна діяльність, комплексна верифікація результатів. Описано цикли та алгоритм, що є ключовими для якісного та ефективного виконання робіт підрозділами для формування інформаційного образу ВНЗ.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, інформаційна діяльність, інформаційний образ, інтернет-маркетинг.

In the article the methods and means of implementing measures and stages of building a single information image of the university, namely the following steps: planning entry into the generators, training information resource, entering the generators, stationary information activities, comprehensive verification of the results. Describes the cycles and the algorithm that are key to qualitative and effective execution of work units for forming the information image of the university.
Key words: university, information activities, information image, Internet marketing.

Література 20

УДК 004.773.2

Андрій Пелещишин, Ольга Трач
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ СПІЛЬНОТ ВНЗ

© Пелещишин Андрій, Трач Ольга, 2015

Проаналізовано наявні життєві цикли, суміжні до життєвих циклів віртуальних спільнот та розглянуто їхні особливості. На основі результатів аналізу виділено етапи та напрями життєвого циклу віртуальних спільнот. Описано етапи на прикладі студентських спільнот ВНЗ.
Ключові слова: віртуальна спільнота, Інтернет, життєвий цикл.

The article analyzes the existing life cycles related to the life cycles of virtual communities and examined their characteristics. Based on analysis selected stages and areas of the life cycle of virtual communities. The stages carried out by the example of the students community of universities.
Key words: virtual communities, Internet, life cycle.

Література 18

УДК 37.046

Володимир Пономаренко, Віктор Анохін
Харківський національний економічний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВИДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

© Пономаренко Володимир, Анохін Віктор, 2015

Розглянуті основні підходи щодо організації системи підготовки та видання сучасної електронної навчальної літератури власними силами у вищому навчаль¬ному закладі в умовах обмежених можливостей на прикладі організації робіт у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Ключові слова: електронне навчальне видання, мультимедійність, інтерактивність, Adobe Captivate.

This paper describes the main approaches to the organization of the development and publication of modern electronic textbooks on their own in higher education in terms of the limited capacity of the example jf works in KhNEU behalf of S. Kuznets.
Key words: electronic educational publication, multimedia, interactivity, Adobe Captivate.

Література 4

УДК 37.044.588

Юрій Слюсарчук, Любомира Джавала, Леся Угрин
Національний університет “Львівська політехніка”

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ

© Слюсарчук Юрій, Джавала Любомира, Угрин Леся, 2015

Досліджено проблеми якості ІТ-освіти, а саме підвищення рівня професійних компетентностей майбутніх фахівців на основі технологій проектного навчання. Оцінювання показників сформованості компетентностей під час проектно-орієнто¬ваного навчання ґрунтується на Скрам-методології з використанням інструментів середовища Moоdle.
Ключові слова: проектно-орієнтоване навчання; компетенція; модель компетент¬ності; освітній простір; IT-фахівець.

The work is devoted to research of the IT education quality, namely professional competencies improvement of future professionals through project-based learning technologies. Evaluation indicators of competencies formation in project-based learning is based on Scrum-methodology using the tools of Moodle environment.
Key words: project-oriented learning; competence; model of competence; educational environment; IT-specialist.

Література 14

УДК 004.912

Тетяна Стефанович, Сергій Щербовських
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ НАБОРУ ПРАВИЛ ДЛЯ УКРАЇНОМОВНОГО МЕТОДУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТВОРЕННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕН В ЕЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБІГУ

© Стефанович Тетяна, Щербовських Сергій, 2015

Удосконалено метод для автоматизованого відмінювання імен, який ґрунтується на створенні набору правил з врахуванням роду. Метод реалізовано на базі Google Apps, як складову тестового порталу адміністративних послуг, запропонованого для Львівської політехніки.
Ключові слова: автоматизована обробка даних, відмінювання імен, Google Apps

The method for first name automatic declension that based on the creating of a set of rules with taking into account grammatical gender is advanced. The method is implemented based on Google Apps, as part of a test portal for administrative services that proposed for Lviv Polytechnic
Key words: automated data processing, name declination, Google Apps.

Література 6

УДК 709.4;710.5

Богдан Сусь, Наталія Тмєнова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНТЕРАКТИВНІ ДЕМОНСТРАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

© Сусь Богдан, Тмєнова Наталія, 2015

Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до проведення відповідних нескладних дослідів. Для прикладу розглянуто електронний курс з комп’ютерної графіки, а саме вивчення концепцій колірних моделей.
Ключові слова: комп’ютерна графіка, колірні моделі, змішування кольорів, самостійна розумова діяльність, самостійні демон¬страційні досліди, електронні курси, програмовані мікроконтролери.

It is shown that an independent educational and research activities of students can be activated by applying different forms and methods of teaching using electronic training manuals that contain interactive demonstrations, and attract students to the related simple experiments. As an example, examined the electronic course on computer graphics, with the study of color model concepts.
Key words: computer graphics, color models, color mixing, independent mental activity, independent demonstration experiments, e-courses, programmed microcontrollers.

Література 8

УДК 378.4+004.75

Анна Шелестова
Харківська державна академія культури

КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ВНЗ

© Шелестова Анна, 2016

Розглянуто значення та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток та вдосконалення інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ. Окреслено тенденції подальшого розвитку та вдосконалення процесів інформатизації ВНЗ.
Ключові слова: ВНЗ, електронний навчальний документ, інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет-сервіс, Інтернет-технології, інформаційно-навчальне середовище ВНЗ, хмарні сховища даних, он-лайн редактори документів.

Importance and influence of information and communication technologies on the development and improvement of the information and education environment of the modern university are considered. Trends of the further development and improvement of informatization processes of the university are outlined.
Key words: university, e-learning document, information and communication technologies, Internet-service, Internet-technologies, informatively-education environment of the university, cloud storage, online document editors.

Література 9

УДК 004.891

Олександр Шкіль, Віктор Каук, Костянтин Пуголовок
Харківський національний університет радіоелектроніки

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Шкіль Олександр, Каук Віктор, Пуголовок Костянтин, 2015

У роботі викладено наявну технологію проведення експертизи якості матеріалів для дистанційного електронного навчання. Наведені правила та механізми, що дають змогу скоротити витрати часу під час проведення експертиз.
Ключові слова: експертиза, якість матеріалів, дистанційне електронне навчання.

This paper presents the existing technology of materials expertise for distance e-learning. Bringing the rules and mechanisms that can reduce the time spent in the examination.
Key words: expertise, quality of materials, distance e-learning.

Література 3

Syndicate content