№ 833 (2015)

УДК [339.138:330.322]:(339.923:061.1)

У. О. Балик, М. В. Колісник
Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС

© Балик У. О., Колісник М. В., 2015

Досліджено питання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств у контексті використання інвестиційних можливостей зони вільної торгівлі з ЄС. Розкрито особливості маркетингового процесу підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Проаналівано можливості зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а саме: спрощення умов здійснення інвестиційної діяльності для обох сторін; налагодження тіснішої співпраці інвестонадавачів та інвестоотримувачів; збільшення рівня конкурентної боротьби, що позитивно вплине на розвиток бізнес-середовища в Україні; створення умов для поліпшення технічного та технологічного стану вітчизняних підприємств. Запропоновано маркетингові стратегії та їх заходи для інвестонадавачів та інвестоотримувачів залежно від рівня інвестиційної привабливості підприємства.
Ключові слова: інвестиції, маркетинг, конкуренція, інвестиційний проект, маркетингові стратегії, інвестиційна привабливість.

MARKETING AS A PART OF INCREASES INVESTMENT ATTRACTIVENESS ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF FREE TRADE AREA WITH THE EU

© Balyk U. O., Kolisnyk M. W., 2015

The question of investment attractiveness of domestic enterprises in the context investment opportunities of Free Trade Area with the EU is investigated. The features of the marketing process to increase the investment attractiveness of enterprises are revealed. The possibilities of a free trade area between Ukraine and the EU, namely the facilitation of investment activities for both parties; set-up cooperation investproviderand investreceiver; increased levels of competition, which will positively affect the development of the business environment in Ukraine; create conditions for the improvement of technical and technological state of Ukrainian enterprises. Marketing strategies and their measures to investprovider and investreceiver depend on the level of investment attractiveness enterprises are suggested.
Key words: investments, marketing, competition, investment project, marketing strategies, investment attractiveness.

Література – 14

УДК 338: 338.012: 338.054.23: 338.58: 338.14
JEL classification: E20, E23, L60, O11

M. I. Бублик
Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ CТРАТЕГІЙ “ЗЕЛЕНОГО” МАРКЕТИНГУ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

© Бублик М. І., 2015

Досліджено структуру проміжного споживання у кожному виді економічної діяльності національного господарства України на основі таблиці “витрати-випуск”. Оцінено техногенний вплив виробництва на довкілля за обсягами спожитих природних ресурсів та утворених забруднень. Побудовано матричну модель стратегій “зеленого” маркетингу для кожного виду економічної діяльності. Запропоновано стратегії розвитку та впровадження “зеленого” маркетингу відповідно до типу квадранту матриці.
Ключові слова: матрична модель; стратегії розвитку; види економічної діяльності; техногенне навантаження; національна економіка, “зелений” маркетинг.

FORMATION OF “GREEN” MARKETING STRATEGIES IN THE NATIONAL ECONOMY

© Bublyk M. I., 2015

The paper studied the structure of intermediate consumption in every kind of economic activity of the national economy of Ukraine based on the table “input-output”. The technogenic load on the environment was estimated in terms of consumption of natural resources and pollution which was formed. The matrix model of “green marketing” strategies was built for each type of economic activity. The strategies of development and implementation of “green” marketing were proposed in accordance with the type of quadrant of the matrix.
Key words: matrix model; development strategy; economic activities; technogenic load; national economy, “green” marketing.

УДК 339.944:004
JEL L86

Р. О. Винничук, Т. В. Склярук
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТ-РИНКУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

© Винничук Р. О., Склярук Т. В., 2015

Обґрунтовано важливість сфери інформаційних технологій для економіки України в контексті світових інтеграційних процесів. Досліджено тенденції, які спостерігаються на ринку ІТ впродовж останніх років. Доведено стрімкий динамічний розвиток досліджуваної галузі, проаналізовано основні економічні показники. Проаналізовано рівень та стан галузі інформаційних технологій України на фоні інших країн – гравців ІТ-ринку. Встановлено основні перешкоди з боку держави та запропоновано способи їх усунення.
Ключові слова: інформаційні технології, ринок, інформатизація, комп’ютеризація, інформаційні послуги.

SPECIFICS OF UKRAINE IT-MARKET: CHARACTER AND TRENDS

© Vynnychuk R., Sklyaruk T., 2015

In the article the importance of the sphere of information technologies for the economy of Ukraine in the context of world integration processes was grounded. The author examined the trends observed on the IT market in recent years and proved rapid dynamic development of the study area, and analyzed basic economic indicators. In the article the level and condition of information technologies in Ukraine compared to other countries - the IT market players were analyzed, the main obstacles by the state were established and the solutions to address them were offered.
Key words: information technology, market, information, computerization, information services.

Література – 5

УДК 340.341.1

О. С. Довгунь
Національний університет “Львівська політехніка”

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

© Довгунь О. С., 2015

Досліджено сучасні маркетингові підходи для підприємств у контексті формування лояльності клієнтів. Зокрема обгрунтовано важливість маркетингу аналітичного, контент-маркетингу, сфери управління продуктом та управління відносинами “В2В”. Вказано на необхідність не лише впровадження СRM, а й ефективного використання цієї системи. Охарактеризовано види маркетингових витрат, за якими підприємства у сучасних ринкових умовах мали б проводити диференціацію. Зроблено висновки щодо можливостей розвитку маркетингу з метою утримання конкурентних позицій підприємствами, враховуючи застосування наукових методик.
Ключові слова: підприємство, маркетинг, лояльність клієнтів, “В2В”.

MODERN MARKETING APPROACHES IN THE FORMATION OF CUSTOMER LOYALTY BY ENTERPRISES

© Dovhun O., 2015

Researched the modern marketing approaches for enterprises in the context of customer loyalty. In particular, justify the importance of analytical marketing, content marketing, product management аnd management of relationship “B2B”, the necessity of not only the implementation of CRM, but also efficient use of the system. Characterized types of marketing expenses for which the company in the current market conditions would pursue differentiation. The conclusion is about the possibilities of marketing development to hold competitive positions by enterprises, including the use of scientific methods.
Key words: enterprise, marketing, customer loyalty, “B2B”.

Література – 14

УДК 658.030.1
JEL: М12

Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова
Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

© Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., 2015

Висвітлено основні аспекти управління персоналом через призму маркетингу, окреслено сучасні реалії, які впливатимуть на формування новітніх концепцій та вибір ефективного інструментарію маркетингу в управлінні персоналом. Акцентовано на особливостях функцій, принципів і завдань маркетингу персоналу відповідно до ключових пріоритетів розвитку суспільства, економіки. Людська праця й інтелектуальний потенціал розглядаються через призму культурологічного фактора, який визначає поведінку на ринку усіх зацікавлених суб’єктів. Обґрунтовано доцільність формування субкультури маркетингу в системі організаційної культури.
Ключоі слова: маркетинг персоналу, субкультура маркетингу, концепції маркетингу персоналу, види маркетингу, функції маркетингу персоналу.

APPLYING MARKETING PRINCIPLES IN HUMAN RESOURCHES MANAGEMENT IN THE CURRENT CONTEXT

© Zakharchyn H., Lyubomudrova N., 2015

The basic aspects of personnel management through the prism of marketing, outlines the current realities that affect the formation of new concepts and choice of effective marketing tools in human resources management. The attention is drawn to peculiarities of functions, principles and objectives of personnel marketing in accordance with the key priorities of society’s, economy’s development. Human labor and intellectual potential are considered through the prism of cultural factors, which determines the behavior of all market stakeholders. The necessity of marketing subculture formation in the system of organizational culture is grounded.
Key words: personnel marketing, marketing subculture, marketing concept, personnel marketing, types of marketing, functions of marketing staff.

Література – 11

УДК:339.138

М. В. Кіндій, Я. В. Малиш, Л. П. Прийма
Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ТОРГОВИХ МЕРЕЖ НА ЗАСАДАХ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

© Кіндій М. В., Малиш Я. В., Прийма Л. П., 2015

Досліджено специфіку управління ланцюгами поставок торгових мереж. Запропоноване здійснення логістичного управління ланцюгами поставок із застосуванням методів категорійного менеджменту. На прикладі наведений поділ товарного асортименту на категорії для їх кращого управління в межах ланцюга поставок. Запропоновані головні методи управління для кожної товарної категорії.
Ключові слова: ланцюг поставок, управління ланцюгами поставок, роздрібна торгівля, торгова мережа.

RETAIL SUPPLY CHAIL MANAGEMENT BASED ON CATEGORY MANAGEMENT

© Kindij M., Malysh Y., Pryyma L.P., 2015

In article is investigate a specificity of retail supply chain management. It is proposed implementation of the supply chain management using the methods of Category Management. In the example presented the division of product lines into categories for their better management within the supply chain. Proposed methods of control for each product category.
Key words: supply chain, supply chain management, retail, sales network.

Література – 16

УДК:339
JEL: L10

О. П. Карпій
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗВИТОК ПОСЛУГ АВТОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ

© Карпій О. П., 2015

Розглянуто асортимент товарів та послуг, які пропонуються на автозаправних комплексах на території України, визначено основні групи товарів FMCG, які мають найбільший попит. Охарактеризовано програми лояльності, які пропонують в основних мережах автозаправних комплексів, з метою завоювання клієнта. Сформульовано класифікацію факторів, які впливають на розвиток послуг мережі автозаправних комплексів з позиції стратегії громадської корисності.
Ключові слова: автозаправний комплекс, мережа автозаправних комплексів, паливо, стратегія громадської корисності, послуги, розвиток послуг.

DEVELOPMENT SERVICES OF FILLING COMPLEXES

© Karpiy O. P., 2015

The article analyzes the assortment of goods and services offered on filling complexes in Ukraine, the main groups of goods FMCG, with the highest demand are determined. Loyalty programs offered by the major networks of filling complexes, in order to gain customers are characterized. The classification of factors that influence the development of filling complexes network services from the position of public utility strategy is formulated.
Key words: filling comp иlex, network of filling complexes, fuel, public utility strategy, services, development of services.

Література – 18

УДК 658.5:338.3

О. Я. Кобилюх, М. Ю. Ганусяк
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 5S НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Кобилюх О. Я., Ганусяк М. Ю., 2015

Наведено опис системи 5S. Обґрунтовано причини опору працівників. Визначено основні переваги застосування системи 5S. Наведено приклади впровадження системи на українських підприємствах.
Ключові слова: система 5S, сортування, раціональне розміщення, прибирання, стандартизація, вдосконалення.

PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING 5S AT THE NATIONAL ENTERPRISES

© Kobylyukh O. Y., Hanusiak M. Y., 2015

In the article is the description of the 5S system. Reasons of workers resistance are grounded. The main advantages of applying 5S system are defined. Examples of implementation of the system in Ukrainian enterprises are described.
Key words: system 5S, sorting, set in order, sweeping, standardizing, sustaining.

Література – 5

УДК 658.8:504.03

Н. С. Косар, В. М. Пилипенко, Н. Є. Кузьо
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОГЛИБЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ РИНКУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ІНСТАЛЯЦІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ

© Косар Н. С., Пилипенко В. М., Кузьо Н. Є., 2015

Обґрунтовано доцільність використання нетрадиційної енергетики, енергозбе¬реження та енегоефективності в Україні. Встановлено, що найвищий потенціал розвитку в Україні належить вітровій та сонячній енергії. Визначено, що у приватному секторі будівництва ситуація з переходом на енергозберігаючі технології поступово набуває стабільно зростаючої тенденції та істотно залежить від розвитку ринку первинної нерухомості. Тому у роботі встановлена залежність попиту на первинну нерухомість від величини середньомісячної заробітної плати.
Проаналізовано досвід використання енергозберігаючого інсталяційного устаткування у світі та в Україні, доцільність запровадження з цією метою державної підтримки. Встановлено, що сьогодні ринок України не відчуває нестачі у постачальниках інсталяційного устаткування. Проте фінансово-економічна криза призвела до того, що попит на закордонну продукцію преміум та середнього класу в Україні істотно знизився на користь дешевшого сегменту.
Визначено, що у межах просування енергозберігаючого устаткування виробники та посередники мають дати змогу клієнту зрозуміти те, що від його закупівлі він не лише заощадить власні кошти в перспективі, але і отримає екологічну та соціальну вигоди, оскільки розумне використання енергозберігаючої та екологічної продукції робить внесок у розвиток суспільства, вирішення проблеми світової енергетичної кризи та у сталий розвиток загалом. Такі ідеї повинні знайти відображення у активізації заходів паблісіті та соціальної реклами усіх ланок галузевого ланцюга.
Ключові слова: ринок інсталяційного устаткування, енергетика, енергозбереження, енергоефективність, відновлювальні джерела енергії, опалення, водопостачання, соціальна реклама.

THE DEEPENING OF THE ENERGY CRISIS AS A DRIVING FORCE OF MARKET OF THE ENERGY-SAVING INSTALLED EQUIPMENT DEVELOPMENT

© Kosar N. S., Pylypenko V. M., Kuzjo N. E., 2015

The necessity of the use of alternative energy, energy saving and energy efficiency in Ukraine is substantiated. The experience in using of the alternative energy sources in the world and Ukraine is studied. The wind and solar energy are established to have the highest development potential in Ukraine. The development of energy obtaining methods also needs the development of the equipment that will efficiently use generated energy and therefore increase the final outcome in the resource saving. In these days, due to the rapid development of technologies, a variety of solutions and equipment that can provide a powerful reducing energy consumption exist, which consequently leads to cost and resource savings.
The equipment and materials for the heating systems, water supply, sewerage installation have great demand, because they are a mandatory attribute in the construction or reconstruction of industrial, residential, administrative and public buildings these days. The heat pumps are appropriate items in the area of alternative energy sources. The rationalization of retaining pump systems and controls regulates the ratio of energy and water consumption. Air heat pumps allow to achieve the maximum use of renewable energy while working with other heating equipment, such as boiler or collector. Solar collectors are used to support heating systems and hot water even at sub-zero temperatures. Highly efficient vacuum heat sink can receive energy from both direct and diffused solar radiation. In order to improve the efficiency of the heating system one should also optimize the performance of heating devices - radiators and hydraulic or electric warmed floor and walls by operation of thermostats.
It is determined that the situation with the transition to energy saving technologies in the private construction sector becomes more stable growing trend and essentially depends on the development of primary real estate market. Therefore, the dependence in the demand for primary property values is of the average wage.
The experience of the use of energy-saving equipment installation in the world and in Ukraine is analyzed, the appropriateness of introducing to this end the government support. It is established that modern Ukrainian market as no shortage of suppliers of equipment installation that is classically divided into foreign and domestic. However, the financial crisis has caused the demand for foreign products the premium and middle class in Ukraine decreased significantly in favor of cheaper segment.
It is determined that within the promotion of energy-saving equipment manufacturers and intermediaries should provide the client with the understanding that from his purchase, one not only saves their own funds in the future, but gains environmental and social benefits, as the clever use of energy saving and environmental products contributes to development society, to address the global energy crisis and sustainable development in general. These ideas should be reflected in the intensification of publicity measures and social advertising of all levels of the industry chain.
Key words: installed equipment market, energy, energy-saving, energy efficiency, renewable energy, heating, water supply, public service ads.

Література – 20

УДК: 658.7:001.895

Ye. Krykavskyy
Lviv Polytechnic National University

GPS У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ КОРИСТУВАЧІВ

© Крикавський Є. В., 2015

Встановлено можливості використання методу АНР як інструменту стандартизації відбору маршруту перевезення, що є особливо важливим для комерційного транспорту, оскільки на постачальників впливають виробники, які вимагають від перевізників екологічної свідомості. Обґрунтовано використання системи GPS для формування екологічної свідомості користувачів та вибору відповідального сценарію поведінки під час вибору маршруту перевезення.
Ключові слова: GPS, метод АНР, екологічна свідомість, маршрут перевезення

GPS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF CUSTOMERS

© Krykavskyy Ye., 2015

Established the possibility of using ANR method as a tool for standardizing the choice of route for transportation, which is especially important for commercial vehicles, since the suppliers affect manufacturers which are requiring from carriers an environmental awareness. Grounded the use of GPS system for the formation of ecological consciousness of users and selection of responsible scenario behavior in choosing route of transportation.
Key words: GPS, ANR method, environmental consciousness, route of transportation.

Література – 11

УДК: 339.13

С. В. Леонова, Л. Ю. Шевців*
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Львівський національний університет імені Івана Франка

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

© Леонова С. В., Шевців Л. Ю., 2015

Проаналізовано основні аспекти впровадження концепції соціально-відповідального маркетингу на вітчизняних підприємствах. Досліджено поняття “істотні питання” соціально-відповідального маркетингу та подано їх класифікацію. Ідентифіковано напрями реалізації соціально-відповідальних заходів у межах кожного елемента комплексу маркетингу для підприємства енергетичної галузі.
Ключові слова: соціальна відповідальність маркетингу, соціально-відповідальний бізнес, істотні питання, стейкхолдери, комплекс маркетингу.

S. Leonova, L. Shevciv*
Lviv Polytechnic National University,
*Ivan Franko National University of Lviv

SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING: REALITIES AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION

© Leonova S., Shevciv L., 2015

The basic aspects of introducing the concept of socially responsible marketing to domestic enterprises. The concept “significant issues” socially responsible marketing and filed their classification. Identified areas of implementing socially responsible activities within each element of the marketing mix for the company's energy sector.
Key words: marketing social responsibility, socially responsible business, significant issues, stakeholders, marketing mix.

Література – 13

УДК: 339.33+005

М. М. Мамчин, В. Т. Лозинський, І. В. Прокопенко
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

© Мамчин М. М., Лозинський В. Т., Прокопенко І. В., 2015

Наведено результати теоретичного дослідження потенційних основ для формування оптової торгівлі як цілісної системи за допомогою загальнонаукових методів. Запропоновано визначення поняття “оптова торгівля”. Проаналізовано та визначено інструментарій теоретичних та емпіричних методів для дослідження оптової торгівлі. Охарактеризовано загальні чинники впливу на формування оптової торгівлі як організаційно-економічної системи в сучасних умовах розвитку суспільства та технологій. Визначено проблеми теоретичного та прикладного характеру, що зумовили актуальність цього дослідження, а також основні напрями трансформації оптової торгівлі як підсистеми внутрішньої торгівлі. Проведений аналіз дав можливість виокремити особливості системного підходу до розгляду оптової торгівлі та окреслити ймовірний діапазон здійснення подальших наукових досліджень у цій сфері.
Ключові слова: методологія, метод, система, системний підхід, оптова торгівля.

THEORETICAL BASES OF FORMING WHOLESALE SYSTEM

© Mamchin M. M., Lozynskiy V. T., Prokopenko I. V., 2015

In the article the results of theoretical research of potential bases are resulted for forming of wholesale as integral system by scientific methods. Is offered determination of concept “wholesale”. The tool of theoretical and empiric methods is analysed and certain for research of wholesale. The general factors of influence are described on forming of wholesale as an organizationally-economic system in the modern terms of development of society and technologies. The problems of theoretical and applied character, which stipulated actuality of this research, and also basic directions of transformation of wholesale as subsystems of domestic trade, are certain. The conducted analysis allowed to select the features of approach of the systems of consideration of wholesale and outline the credible range of realization of next scientific researches in this sphere.
Key words: methodology, method, system, approach of the systems, wholesale.

Література – 11

УДК : 332.145

Н. О. Маргіта, Р. М. Вороніна, О. І. Карий
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ

© Маргіта Н. О., Вороніна Р. М., Карий О. І., 2015

Досліджено теоретичні засади сталої міської мобільності. Наведено відмінності традиційного транспортного планування та планування сталої міської мобільності. Узагальнено цілі, сфери застосування, основні ознаки, переваги та етапи плану сталої міської мобільності. Проаналізовано кращі світові практики впровадження плану сталої міської мобільності. Узагальнено ефекти, що досягаються внаслідок планування сталої міської мобільності.
Ключові слова: стала мобільність, план сталої міської мобільності (ПСММ), індекс сталої міської мобільності (I_SUM).

FEATURES OF SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING

© Margita N., Voronina R., Karyy О., 2015

The article describes the issue of sustainable urban mobility. The differences between traditional transport planning and sustainable urban mobility planning are analyzed. The aims, fields of application, key features, benefits and phases of sustainable urban mobility plan are defined. The article provides the analysis of term “sustainable urban mobility plan”. The tasks within the Action Plan on Urban Mobility are presented. The index of sustainable urban mobility (I_SUM) for the assessment of sustainable urban mobility plan implementation is proposed. The best practices of sustainable urban mobility plan implementation are analyzed. The benefits of sustainable urban mobility planning are summarized. Perspectives of further research of sustainable urban mobility planning are suggested.
Key words: sustainable mobility, sustainable urban mobility plan (SUMP), the index of sustainable urban mobility (I_SUM).

Література – 11

УДК 657.221

О. Б. Мних, Б. Д. Гречин
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКО-МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗРОСТАННЯ ЙОГО КАПІТАЛІЗАЦІЇ

© Мних О. Б., Гречин Б. Д., 2015

Наведено характеристики особливостей розвитку глобальних екологічних процесів, оцінки залежностей капіталізації підприємства від екологічної ефективності. Доведено, що екологічний розвиток промислових підприємств перебуває в тісній взаємодії із суміжними галузями економіки. Показано можливості використання екологічних індексів інвестиційно привабливих компаній для формування фондів соціально відповідального інвестування і для розвитку нових інструментів екомаркетингу та екологістики. Побудовано змістовну модель екологічної орієнтації бізнесу, розкрито його сутність як домінанти стратегічного мислення менеджменту в економіці знань. Наведені регресійні моделі, які відображають ефективність використання біомаси на вітчизняному підприємстві, як джерела енергії під час виробництва сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: екологічні рішення, економіка, екомаркетинг, екологістика, екологічна ефективність, капіталізація підприємства, фактор розвитку.

ECOLOGICAL APPROACH IN DEVELOPMENT OF MARKETING LOGISTICS-ENTERPRISES AND ENSURE THE GROWTH OF ITS CAPITALIZATION

© Mnykh O. B., Hrechyn B. D., 2015

The article given the characteristic features of global environmental processes, given the characteristics of dependency evaluation capitalization of enterprise environmental performance. It is proved that the development of the environmental industry is in close cooperation with sumizhnyymy sectors. The possibilities of using environmental indices investment attractive companies to create socially responsible investment funds and for the development of new instruments of environmental marketing and environmental logistics. Built content model of environmental business orientation, reveals its essence as a dominant strategic thinking management in the knowledge economy. Resulted regression models that reflect the efficiency of the domestic enterprise biomass as an energy source in the production of agricultural products.
Key words: environmental solutions, economy, ekomarketynh, ekolohistyka, environmental efficiency, capitalization of the company, a factor of development.

Література – 17

УДК 338.48

О. В. Музиченко-Козловська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДА КРАЇНИ

 Музиченко-Козловська О. В., 2015

З’ясовано місце туристичного бренда у формуванні національного бренда. Визначено складові бренда. Запропоновано алгоритм формування туристичного бренда країни. Проаналізовано наявний туристичний бренд України. Визначено завдання та стратегію туристичного брендингу. Розроблено модель формування стратегії просу¬ван¬ня туристичного бренда країни та наведено відповідну схему. Детально сформульовано кожен з етапів стратегії просування туристичного бренда країни. Запропоновано показники визначення загального індексу привабливості туристичного бренда країни.
Ключові слова: бренд, туристичний бренд, логотип, туристичний брендинг, стратегія туристичного брендингу, імідж, стратегічне управління іміджем, територіальний маркетинг.

STRATEGY TO PROMOTE TOURISM BRAND COUNTRIES

 Muzychenko-Kozlovs’ka О. V., 2015.

The place tourism brand in the formation of a national brand. The composition of the brand. The algorithm of forming brand of tourism country. The existing Ukraine tourist brand. Objectives and strategy of tourism branding. The model of the formation of brand strategy to promote tourism of the country and are an appropriate scheme. Formulated in detail each of the stages of brand strategy to promote tourism of the country. The indexes determine the overall index attractiveness of tourist country brand.
Key words: brand, tourism brand, logo, tourism branding strategy for tourism branding, image, strategic image management, territorial marketing.

Література – 18

Пам’яті ПЕТРА ПАВЛОВИЧА БОНДАРЄВА (1938–1991 рр.) декана інженерно-економічного факультету Львівської політехніки впродовж 1975–1991 рр.

УДК 621.039+66.081.3

І. М. Петрушка, І. З. Крет, К. І. Петрушка
Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРСПЕКТИВИ ОЧИЩЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВОДНОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Петрушка І. М., Крет І. З., Петрушка К. І., 2015

Наведені дослідження, скеровані на розширення спектра використання природних та модифікованих сорбентів для адсорбційного очищення стічних вод від забрудників 2–4 класу небезпеки, є актуальними і дозволяють мінімізувати екологічну небезпеку від забруднення гідросфери. Забезпечення економічного розвитку підприємств України потребує постійного пошуку резервів зростання їх виробничо-збутових можливостей. Потужним резервом такого зростання може бути реалізація заходів, спрямованих на економію ресурсів у розрахунку на одиницю самого вихідного продукту, яка виготовляється за допомогою цих ресурсів.
Потрібно порівняти ефективність діяльності двох підприємств однієї галузі в однаковий часовий проміжок. Необхідно обґрунтувати доцільність застосування показника ефективності використання певного виду ресурсів підприємства. Запропоно¬вано класифікацію використання природних та модифікованих природних сорбентів залежно від виду та концентрації забрудника в стічних водах. Побудовано структурно-логічну схему обґрунтування доцільності застосування показника ефективності використання певного виду ресурсів підприємства. Представлено групування чинників, що сприяють впровадженню ресурсозберігаючих технологій у разі наявності лише одного виробника-монополіста.
З проведеного аналізу видно, що за високого рівня конкуренції на ринку, найадекватнішим методом ціноутворення на вихідний продукт є метод замикаючих питомих приведених витрат, тобто ціну одиниці вихідного продукту приймають на рівні питомих приведених витрат (ППВ) у того виробника вихідного продукту, для якого вони є найменшими.
А впровадження на промислових підприємствах ресурсоощадних видів техніки та технологій потребують визначення можливостей повнішого урахування чинників невизначеності та ризику під час такого оцінювання.
Ключові слова: ресурсозберігаючі технології, сорбенти, адсорбція, барвники, розчинники, радіонукліди, екологічна безпека.

PERSPECTIVES OF FILTERING WATER ENVIRONMENT FOR PROVIDING SECURITY OF WATER-RESOURCING POTENCIAL IN THE SYSTEM OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES

© Petrushka І., Kret І., Petrushka К., 2015

Presented studies in the article are directed to expand the range of using natural and modified sorbents for adsorptional purification of wastewater pollutants from 2-4 class of danger are relevant and to minimize environmental risks of pollution of the hydrosphere.
Ensuring economic development of enterprises in Ukraine needs constant search for increased reserves of its production and sales abilities. With powerful reserve of such increase could be the implementation of measures, directed to save resources per unit of output product, which manufactured by using these resources.
There is a need to compare the effectiveness of two companies of the same industry at the same period of time. You must prove the feasibility of indicator performance, using a certain type of enterprise resources. In the article the classification of natural and modified natural sorbents depending on the type and concentration of purification in wastewater.
Created structural and logical scheme for applying effectiveness unit for a certain type of enterprise resources. Presented a grouping factors that contribute the implementing energy saving technologies in the case where there is only one monopoly producer.
The analysis showed that if the high level of competition in the market exists, the most appropriate method of price creation on outcome product is a method of locking unit of reduced costs, the price of the outcome product taken as specific reduced costs (SRC) in the manufacturer of the outcome product for whom they are the lowest:
And implementation in industrial enterprises of resource saving types and technologies need to identify opportunities for more complete account of risks and uncertainties in the process of the evaluation.
Key words: resource-saving technologies, adsorbents, adsorption, dyes, solvents, radionuclides, environmental security.

Література – 9

УДК 330:629.33/36:311.213.3
JEL: L92

Г. В. Подвальна, В. В. Кузяк
Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОНОВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

© Подвальна Г. В., Кузяк В. В., 2015

Досліджено місце автомобільного транспорту у сфері транспорту України. Оцінено рівень інвестиційного забезпечення основних засобів транспортних підприємств. Проаналізовано стан, рух і ефективність використання основних засобів у сфері транспорту України і, зокрема автотранспортних підприємств Львівської області. Виявлено ключові проблеми наявного стану основних засобів вітчизняних транспортних підприємств, зокрема автотранспортних, і запропоновано заходи щодо їх мінімізації.
Набув подальшого розвитку методичний підхід до аналізу основних засобів, у межах якого запропоновано оцінювати основні засоби автотранспортних підприємствах у розрізі трьох груп показників: інвестиційне забезпечення, стан, рух основних засобів і ефективність їх використання, що дає змогу комплексно оцінити формування основних засобів, з урахуванням інвестиційної складової.
Значимість одержаних результатів полягає у виявленні головних проблем відтворення основних засобів сфери транспорту і доведенні теоретичних положень, аналітичних результатів дослідження, висновків до рівня конкретних пропозицій щодо покращення стану основних засобів транспортних підприємств, що можуть бути використані і органами влади під час реалізації транспортної політики, і суб’єктами господарювання у поточній практичній діяльності.
Ключові слова: основні засоби, технічне оснащення, оновлення, вибуття, діяльність транспорту, автотранспортні підприємства.

EVALUATION OF FIXED ASSET TRUCKING ENTERPRISES: RENEWAL AND EFFECTIVENESS

© Podvalna H., Kuziak V., 2015

Investigated the place of road transport in transport Ukraine. Reviewed level of investment security fixed assets of transport companies. The analysis of the state of motion and efficiency of fixed assets in the transport sector and in particular Ukraine trucking companies, Lviv region. Revealed key problems of the current state of fixed assets of domestic transport companies, including motor and suggest measures to minimize them.
Got the further development of a methodological approach to the analysis of fixed assets, in which proposed to carry out the evaluation of fixed assets of transport enterprises in the context of three groups of indicators: investment support, the state, the movement of fixed assets and the effectiveness of their use, that allow to evaluate the formation of fixed assets, subject investment component.
The significance of the results is to identify the key problems of reproduction of the basic means of transport and the proof of theoretical statements, analytical research results and conclusions to the level of concrete proposals for improvement of fixed assets of transport companies that may be used by the authorities in the implementation of transport policy and sub ‘the objects in the current economic practice.
Key words: fixed assets, equipment, upgrade, disposal, transport, automobile companies.

Література – 15

УДК 658.7.07, 658.5, 658.7
JEL:

О. А. Русановська
Національний університет “Львівська політехніка”

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛІНГУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Русановська О. А, 2015

Встановлено сутність контролінгу логістичної діяльності підприємства, визначено основні характерні ознаки контролінгу основної діяльності та контролінгу логістичної діяльності підприємства, що дало змогу сформулювати специфікацію контролінгу логістичної діяльності підприємства. Сформульовано основні критерії ідентифікації стратегічного контролінгу логістичної діяльності у зіставленні з контролінгом основної діяльності підприємства. На основні проведених досліджень сформульовано визначення стратегічного контролінгу логістичної діяльності підприємства, яке охоплює всі його властивості та особливості реалізації порівняно з стратегічним контролінгом основної діяльності підприємства.
Ключові слова: контролінг логістичної діяльності підприємства, контролінг основної діяльності підприємства, контролінг в стратегічному аспекті управління підприємством.

STRATEGIC ASPECTS OF CONTROLLING OF ENTERPRISE’S LOGISTICS ACTIVITY

© Rusanovska O., 2015

The essence of controlling of enterprise’s logistics are established, the main characteristics of the controlling core activities and controlling of enterprise’s logistics are determinate, that’s allowed to formulate the specification of controlling enterprise’s logistics. The basic criteria for identifying strategic logistics controlling are formulated in comparison with the strategic controlling core of the enterprise. At the basic of the research are formulated the definition of strategic logistics controlling of enterprise, which covers all its properties and characteristics of implementation compared to controlling the strategic core of the enterprise.
Key words: controlling of company’s logistics, controlling the core activities of the company, controlling the strategic aspect of management.

Література – 9

УДК 658.7

Ю. Т. Савченко
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОСТАЧАННЯ У ЗАГАЛЬНІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

© Савченко Ю. Т., 2015

Нові технології, тиск витрат, ринкові зміни змушують сучасні підприємства активно займатись логістикою постачання. Одним з основних елементів системи постачання є підприємство-постачальник, тому, формуючи постачання і приймаючи стратегічні рішення, важливо оцінювати постачальників та аналізувати взаємовідносини “постачальник-покупець”. Висвітлено стратегічні і тактичні завдання постачання підприємства та ефекти, які призводять до покращення задоволення і цінності клієнтів. Розглянуто цілі машинобудівного підприємства у сфері закупівлі і план дій під час розроблення стратегії постачання. Висвітлено суть взаємовідносин із постачальниками на основі концепції партнерського маркетингу. Основну увагу приділено формуванню партнерських відносин із постачальниками, як елемента загальної стратегії розвитку підприємства в ланцюгу поставок. Визначено види взаємозв’язків і форми співпраці між постачальниками і покупцем на ринку виробництва устаткування мовленнєвого оповіщення людей про пожежу та інші надзвичайні ситуації. Досліджено види ситуацій, які виникають під час закупівель.
Ключові слова: логістика постачання, стратегія постачання, постачальник, покупець, партнерський маркетинг, кооперація.

THE ESSENCE OF THE STRATEGY OF SUPPLY IN THE GENERAL STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE IN THE CHAIN OF DELIEVERS

© Savchenko J., 2015

New technologies, pressure of charges, market changes, force modern enterprises actively engage in the questions of logistic of supply. Expansion and differentiation of markets of supply, caused by technical and economic changes, underline the strategic value of supply from the point of view of realization of primary objectives of enterprise. One of basic elements of the system of supply is an enterprise-supplier, thus while forming a supply and acceptance of strategic decisions it is important to estimate suppliers and analyse mutual relations “supplier-customer”. Strategic approach is accountable for development of collaboration with suppliers, improvement of mutual relations between a customer and supplier. The strategic and tactical tasks of supply of enterprise and effects which result in the increase of pleasure and value of clients are reflected. The aims of machine-building enterprise in the field of purchase and plan of actions are considered in the development of strategy of supply. The essence of mutual relations with suppliers is reflected on the basis of conception of the partner marketing. Main attention is dedicated to forming partner relationships with suppliers, as an element of general strategy of the development of enterprise in the chain of deliveries. The types of intercommunications and form of collaboration are defined between suppliers and customer at the market of production of the equipment of vocal notification of people about a fire and other extraordinary situations. Priority directions of forming of partner relations are offered for a domestic enterprise and his suppliers.
Key words: logistic of supply, strategy of supply, supplier, customer, partner marketing, cooperation.

Література – 12

УДК 330.001.57:338.246.8
JEL: B16; В41; С53; D81

І. Б. Хома
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНТРОЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ТОЧЦІ БІФУРКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕБІГУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Хома І. Б., 2015

Сформовано та деталізовано системний підхід щодо запровадження контролю прийняття рішень у точці біфуркації в умовах перебігу підприємницької діяльності. Визначено властивості точки біфуркації в синергетичній концепції хаосу та побудовано узагальнений поетапний процес виходу з цієї точки з виокремленням елементу введення додаткового контролю прийнятого рішення для перевірки його оптимальності в діапазоні подолання невизначеності та випадкових економічних дій.
Ключові слова: підприємницька діяльність, точка біфуркації, контроль прийняття оптимальних рішень, концепція хаосу.

CONTROL OF DECISION-MAKING AT BIFURCATION POINT IN COURSE OF ENTERPRISE ACTIVITY

© Khoma I. B., 2015

The systematic approach for the control’s introduction of decision-making at the bifurcation point in the conditions of the course of enterprise activity is generated and detailed. The properties of bifurcation point in a synergetic concept of chaos are determined and the summarized stage-by-stage process of exit from this point is built with the emphasis of introduction’s element of the additional control of the accepted decision as a check on its optimality in the range to overcome uncertainty and occasional economic activities.
The incorrect decision at the bifurcation point can substantially alter the development of entrepreneurial activity, since at this point due to the capability of multidirectional decision making, they can be wrong and totally unjustified for expected calculations, and their implementation does not allow in a fairly limited time interval to come to a common optimal results. Therefore the problem of early warning of non-optimal decision in the moment of overcoming of bifurcation point in the business through the introduction of additional effective control of decision-making is topical.
The bifurcation point is a critical state of any system in which the available system becomes unstable towards to all changes those occur intermittently. Besides, the uncertainty regarding the future development of the entire system occurs at the bifurcation point, and itself state of the system is characterized by randomness and absolute unpredictable.
The complexity of the validation of the accepted decision at the bifurcation point, as it is known, depends on such properties: the nonclosure of economic systems, in the context of which is being held enterprise activity; the disequilibrium of economic processes, that complicates the use of economic and mathematical modeling; the irreversibility of economic evolution; the nonlinearity of economic transformation; the ambiguity of economic goals; the presence of the inevitable bifurcation choice.
The identification of the bifurcation point by its coordinates states a fact of the specific overcoming chaotization and demands the immediate going out of this condition through the choice of concrete decision, as well as this allows to establish the existence of the bifurcation model for further development of entrepreneurial activity, which, in contrast to the evolutionary model of development, will be based on a obligatory change of system’s quality.
The problem of the complexity of the passage of this point consist the possibility of a wide choice of decision-making, where each vector direction is rationally correct and, besides, what the final decision will be taken, it is impossible to predict in advance. It is also possible and alternative decisions, which require pre-evaluation with respect to the other.
The process’ introduction of way out of the bifurcation point in enterprise activity with elements of input of additional control of the optimum decision-making not only allows to systematize approach to the effective control of decision-making at this point, but also studies have shown that to save financial resources and to minimize the cost of the search for measures to stabilize the situations which arise at wrongly economic decision-making in any case.
Key words: enterprise activity, bifurcation point, control of optimal decision-making, concept of chaos.

Література – 5

УДК 339.188.4

Н. В. Чорнописька, О. В. Брень, О. І. Данильців
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАРОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

© Чорнописька Н. В., Брень О. В., Данильців О. І., 2015

Узагальнено поступ військової логістики в світі. Встановлено сучасний стан розвитку військової логістики в Україні. Проаналізовано позиції України по військового потенціалу (показник GFP). Висвітлено результати досліджень думки громадськості та експертів щодо функції, місця та значення військової логістики в Україні, етапу її розвитку. Проаналізовано основні виклики, які є перед військовою логістикою сьогодення. Виділено основні чинники впливу, які стримують її розвиток у Збройних силах України. Окреслено перші кроки щодо імплементації військової логістики як інструмента подолання збройної агресії та її наслідків.
Ключові слова: військова логістика, військовий потенціал, матеріально-технічне забезпечення, логістична інфраструктура, Збройні Сили України.

ORIGIN OF MILITARY LOGISTICS IN UKRAINE

© Chornopyska N., Bren O., Danyltsiv O., 2015

The progress in the world of military logistics is generalized. The current status of military logistics in Ukraine was established. Ukraine’s position in terms of global firepower (GFP) is analyzed. The research results of public opinions and experts opinions about functions, places and values of military logistics in Ukraine and stages of her development was showed. The main challenges facing today to military logistics was analyzed. The main factors wich slowed down the evolution of military logistics in the Armed Forces of Ukraine was selected. First steps to the implementation of military logistics as a tool to overcome the armed aggression was outlined.
Key words: military logistics, firepower, supply management, logistics infrastructure, Armed Forces of Ukraine.

Література – 10

УДК 339. 188

О. Є. Шандрівська, О. С. Костюк, Т. В. Наконечна
Національний університет “Львівська політехніка”

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

© Шандрівська О. Є., Костюк О. С., Наконечна Т. В., 2015

Обґрунтовано ознаки та виокремлено етапи розвитку ринку логістичних послуг в Україні. Запропоновано розглядати перебування сучасного ринку логістичних послуг в Україні на другому етапі свого розвитку (етапі зростання, для якого характерні три фази). Відповідно до фаз розвитку проведено його структуризацію за ознаками: кількісні характеристики етапів розвитку ринку логістичних послуг, чинники сприяння його формуванню, розвитку чи регресу, ілюстрація розвитку етапів. Окреслено проблеми сучасного етапу розвитку ринку логістичних послуг (другої хвилі дестабілізації) в Україні та охарактеризовані проблемні поля розвитку воєнної логістики, пов’язані з військовими діями в зоні АТО та здійснення волонтерської діяльності щодо доставки у зону АТО гуманітарних вантажів. Наведена оцінка перспектив розвитку ринку логістичних послуг в Україні.
Ключові слова: ринок логістичних послуг, етапи розвитку, цивільна та воєнна логістика.

IDENTIFICATION STAGE OF MARKET DEVELOPMENT LOGISTICS SERVICES IN UKRAINE

© Shandrivska O., Kostyuk O., Nakonechna T., 2015

The work reasonably singled signs and stages of the logistics services market in Ukraine. A stay is considered modern logistics services market in Ukraine in the second stage of development (growth stage, characterized by three phases). Pprovedeno structuring logistics services market on the basis of: quantitative characteristics of the stages of development of the logistics, the factors promoting its formation, development or regression, illustration stages of development. Outlined the problems of contemporary development of logistics services market (the second wave of destabilization) in Ukraine and described the problematic field of military logistics. The following assessment of the prospects of the market of logistics services in Ukraine.
Key words: market logistics, stages of development, civil and military logistics.

Література – 16

УДК 330.544.2

Л. О. Шкварчук
Національний університет “Львівська політехніка”

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ

© Шкварчук Л. О., 2015

Оцінено зміни споживчої поведінки населення України впродовж останніх десяти років. Доведено, що споживання є основним, найдинамічнішим елементом ВВП. Досліджено особливості зміни структури та обсягу споживання основних продуктів харчування в період загострення кризових явищ. Ідентифіковано причинно-наслідкові зв’язки зміни споживчої поведінки за різних умов розвитку економіки країни.
Ключові слова: споживча поведінка, елементи ВВП, продовольча достатність, продовольча доступність.

MODERN TRENDS IN CONSUMER BEHAVIOR OF THE POPULATION

© Shkvarchuk L. O., 2015

The changes in consumer behaviour of the population of Ukraine during the past ten years have been estimated in the article. It is proved that consumption is the major, most dynamic element of GDP. The features of changes in the structure and volume of consumption of basic foodstuffs in the period of aggravation of the crisis investigated. The causal relation of changes in consumer behaviour at different conditions of economic development of the country identified.
Key words: consumer behaviour, GDP components, food sufficiency, and food availability.

Література – 7

УДК 629.33:658.6+658.8

В. М. Юськів, І. Б. Соколовський*
Національний університет “Львівська політехніка”,
*ТзОВ “Аверс”

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

 Юськів В. М.,Соколовський І. Б., 2015

Робота присвячена актуальним проблемам розвитку автосервісних підприємств в Україні. Показано, що умовою їхнього ефективного функціонування на ринку автосервісних послуг є застосування логістичного підходу. Логістична концепція полягає в необхідності поєднання задоволення попиту на послуги автосервісу з фінансово-виробничими потребами самого підприємства. Важливе значення у реалізації логістичного підходу має його інформаційно-аналітичне забезпечення.
Ключові слова: автосервісні підприємства в Україні, логістична концепція, аналіз внутрішнього потенціалу підприємства.

IMPACT OF ECONOMIC ACTIVITY REJECTED AUTOSERVICE ENTERPRISES TRUCKS

 Yuskiv V. M., Sokolovsky I. B.,2015

The article deals with modern trends in Ukrainian auto service centers’ development. It is proved that the logistic approach is the main factor of profitable auto service business. The logistics concept merges the auto service needs with financial and production needs of the auto service center itself. Information and analytical approach plays one of the main roles in the logistics.
Key words: auto service company in Ukraine, logistic concept, analysis of the internal potential of the company.

Література – 6

Syndicate content